>> HOMEpage

VOOGDEN-RENTMEESTERS1 VAN HET WEESHUIS TE BOLSWARD2

Bron: A. Hallema, Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis 1553-1953. Bolsward 1953, blz. 277-282.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2013

1) De oudste titulatuur voor rentmeester is achtereenvolgens: "Ontfanger vant Wees-huys", "boeckholder", "administrator", "administrateur", thans penningmeester. 2) Deze lijst is samengesteld uit de 15 folioregisters, waarvan de eerste 13 delen zijn getiteld: Administratieboek van het Weeshuis binnen Bolsward, 1585-1880, met een hiaat van 1600-1625.
Jaar (jaren) van bedieningNamenOpmerkingen
1561Douwe van Hottinga (R.)Dit zijn de eerste Voogden van het weeshuis geweest, tevens boedelberedders van Hid Nannes' nalatenschap.
Bernardus Romkezn. [Eelkama]
Peter Abbezn.
1587Johannes Harmenzn. (R.)R. is de aanduiding voor Rentmeester van het weeshuis
1587/88Johan Romkezn.
1587Bernardus Saekezn.
1588/89Jarich Herezn. (R.)
1588/91Keimpo Krijnzn.
1589/98Rombart Thomaszn. (R.)
1589/97Ocke Jarichzn.
1592Anne Sjoerdts (R.)
1593/98Fonger Meynertszn. (R.)
1598Tijmen Franszn.Door het ontbreken van de administratieve bescheiden over de periode 1600-'25 is hier een hiaat.
1625/30Evert Jacobszn. (R.)
1632/36Gerrijt Folckerts Vogelsangh (R.)
1637/41Joost Hendricx Cluyter (R.)
1642/50Reimer Harings (R.)
1651Folper Hansma (R.)In 1657 waren er reeds vier voogden (na 1651 was de vierde er bij gekomen).
1657Jan Sjoerds
1660A. van Solcama
1664Wijntien Entes
1657/59Wijntien Entes (R.)
1660/63Gijsbert Siersma (R.)
1664/76Duco Gellius ( Doeke Jellezn) (R.)
1676/78Goris Heerckes Buma (R.
1679Gellius Foxma (ook: Jelle Fopma) (R.)
Fredericus Alema
Sjouke EgbertsIn die tijd waren er behalve de beide predikanten bij de jaarlijkse rekening en verantwoording van de weeshuis financiën tegenwoordig "in den convents inde voogdens camer de heren gecommitteerden uit den magistraat
I. de president Burenstins
II. de burgemeester Sadelaar
III. de raatsman "Poelgeest, alsmede drie heren "reeckenmeesteren" uyt den vroetschappen, namentlijk de heeren
I. Dr. Gaylis van Boelens
II. De oude burgemeester Cornelis Braack
III. De fiscaal Johannes "Steindam." Sedert 1681 wisselt het rentmeesterschap om de vijf jaren om, zodat elk der vijf voogden eens in de vijf jaar gedurende één jaar rentmeester was.
1681Sjouke Egberts (R.)
1681Jan Jansen Costerius (R.)
1682Duco Gellius (R.)
1683Jan Jansen Costerius (R.)
1684Jelle Sytses Fallinga (R.)
1685Goris Heerckes Buma (R.)
1686Gerlof Jacobus Bontiema (R.)
1687Johannes Acronius (R.)
1688Jan Jansen Costerius (R.)
1689Salvius Rolwagen (chirurgijn) (R.)
1690Goris Heerekens Buma (R.
1691Gerlof Jacobus Bontiema (R.)
1692Harmen Posthumus (R.)
1693Jan Jansen Costerius (R.)
1694Salvius Rolwagen (chirurgijn en nu tevens burgemeester) (R.)
1695Goris Heerckes Buma (R.)
1696Gerben Siercks Monsma (R.)
1697Harmen Posthumus (R )
1698Haije Auckes (mr. smid) (R.)
1699Sjerk Meyle (Apothekarius, elders Sjerk Meilema geheten) (R.)
1700Pytter Foppes Aagma (R.)
1701Gerben Sjerck Monsma (R.)
1702H. Posthumus (R.)
1703Dirk Pytter Hollander (R.)
1704Gerben Lollis Bolta (R.)
1705Pytter Foppes Aagma (R.)
1706Marten Jansen Backer (R.)
1707Frans Machet (R.)
1708Dirk Pytters Hollander (R.)
1709Focke Regnery Fockens (R.)
1710Frans Johannes Tichelaar (R.)
1711Pytter Foppes Aagma (R.)
1712Boele Christoffels de Cock (R.)
1713Dirk Pytters Hollander (R.)
1714Focke Regnery Fockens (R.)
1715Boele Christoffels de Cock (R )
1716Sijne Algra (R.)
1717Marten Jansen Backer (R.)
1718Dirk Pytters Hollander (R.)
1719Focke Regnery Fockens (R.)
1720Tjeerd Freerks Lantinga (R.)
1721Doede Piers Bakker (bakker van beroep) (R.)
1722Atte Agema (R.)
1723Dirk Pytters Hollander (R.)
1724Boele Christoffels de Cock (R.)
1725Franciscus Elgersma (R.)
1726Doede Piers Bakker (R.)
1727Atte Agema (R.)
1728Dirk Pytters Hollander (R.)Hij werd "boekhouder van het burgerweeshuis" te Bolsward genoemd.
1729Boele Christoffel de Cock (R.)
1730Franciscus Elgersma (R.)
1731Doede de Bakker (R.)Van bakker (beroepsnaam) werd in dit geval de familienaam Bakker gevormd, die weer vijf jaren later veranderde in "De Bakker", een merkwaardig bewijs van eigenenaamsvorming.
1732Atte Agema (R.)
1733Dirk Pytters Hollander (R.)
1734Franciscus Elgersma (R.)Elgersma t/m Agema boekhouders van het "besloten weeshuis" te Bolsward.
1735Alexander Sanders (R.)
1736Doede Piers de Bakker (R.)
1737Atte Pijtters Agema (R.)
1738Dirk Pytters Hollander (R.)Opnieuw aangeduid als "boekhouder van het burgerweeshuis in de stad Bolswart".
1739Franciscus Elgersma (R.)
1740Alexander Sanders (R.)
1741Doede Piers de Bakker (R.)
1742Atte Agema (R.)
1743Sjoerd de Boer (R.)
1744Franciscus Elgersma (R.)
1745Pietter Algra (R.)
1746Doede Piers de Bakker (R.)
1747Atte Agema (R.)
1748Rein Banter (R.)
1749Franciscus EIgersma (R.)
1750Pieter Algra (R.)
1751Doede Piers de Bakker (R.)
1752Atte Agema (R.)
1753Rein Banter (R.)
1754Franciscus EIgersma (R.)
1755Jan Steensma (R.)
1756Pytter Boltjes (R.)
1757Atte Agema (R.)
1758Rein Banter (R.)
1759Franciscus EIgersma (R.)
1760Jan Steensma (R.)
1761Pytter Boltjes (R.)
1762Atte Agema (R.)
1763Rein Banter (R.)
1764Franciscus EIgersma
1765Jan Steensma
1766Pytter Boltjes
1767Jan F. Lantinga
1768Rein Banter
1769/70Jan Steensma
1771Pytter Boltjes
1772/73Jan F. Lantinga Sedert 1772 namen de voogden vrij geregeld gedurende twee achtereenvolgende jaren het rentmeesterschap waar.
1774/75Nicolaus EIgersma
1776/77Jan Steensma
1778/79H. Bouma
1780/83Cornelis HeinemanDeze en naderhand de voogd D. van Geelkerken zelfs vier achtereenvolgende jaren.
1784/85D. van Geelkerken
1786/87I. Teijens
1788/89P. Westerbaan
1790/91C. Heineman
1792/95D. van Geelkerken
1796/97J. Cremer Pz, "burger"in verband met de heersende tijdgeest
1798/99D. van Geelkerken
1800/1801Joh. v. d. Velde (R.)
1802/1803T. Lycklama a Nyeholt (R.)
1804/1805J. Cremer Pzn. (R.)
1806/1807D. v. Geelkerken/Joh. v. d. Velde (R.)D. van Geelkerken overleed in de loop van 1806 en werd toen als rentmeester opgevolgd door Joh. v. d. Velde.
1808/1809T. Lycklama a Nyeholt (R.)
1810/11J. Cremer Pzn. (R.)
1812/13 Gerrijt Steensma (R.)
1814/15Johannes v. d. Velde (R.)Deze kalligrafeerde de rekeningen evenals in de 17deeeuw zijn voorganger Siersma, alleen niet zo fraai en stijlvol.
1816/17T. Lycklama a Nyeholt (R.)
1818/19J. Cremer Pz. (R.)
1820/21G. Steensma (R.)
1822/23Johannes v. d. Velde (R.)
1824/25Thomas Hoeksma (R.)
1826/27J. Cremer Pz. (R.)
1828/29G. Steensma (R.)
1830/31C. Binkes (R.)
1832/33Johannes van der Velde (R.)De rekening over 1833 werd door zijn vrouw Ybeltje Dirks Dijkstra overgelegd na het overlijden van haar echtgenoot
1834/35Thomas Hoeksma (R.)
1836/37J. Cremer Pz. (R. )
1838/39G. Steensma (R.)
1840/41Hector Jacob van Lycklama a Nijeholt, Med. Docts. (R.)
1842/43Esge Taco Kuiper (R.)
1844/45T. Hoeksma (R.)
1846/49D. Roos van Mesdag (R.)
1850/51Dr. H. J. Lycklama a Nyeholt (R.)
1852/53Esge Taco Kuiper (R.)Destijds waren er dus weer vier voogden
Dirk Roos van Mesdag
Hector Jacob Lycklama a Nyeholt
Hendrik van der Werf
1854/55D. Roos van Mesdag (R.)Toen waren er vijf voogden
H. J. Lycklama a Nyeholt
E. T. Kuiper
H. v. d. Werf
P. Peereboom
1856/57H. J. Lycklama a Nyeholt (R.)
1858/59Hendrik H. van der Werf (R.)
1860/61P. Peereboom (R.)
1862/64Dr. H. J. Lycklama a Nijeholt (R.)Deze in plaats van D. Roos van Mesdag overleden 16 Dec. 1862.
S. Westerbaan Fennema als voogd nieuw
benoemd met ingang van 22 Maart 1863
1865P. Peereboom (tijdelijk boekhouder)
1866S. Westerbaan Fennema (tijdelijk boekhouder)
1867S. Westerbaan Fennema (tijdelijk rentmeester)Eerst in 1867 werd dus de titel boekhouder door die van rentmeester vervangen. 1867 nieuw benoemd J. E. Westenberg
1868/69H. van der Werf (R.)1868 alsvoren T. v. d. Weij
1870J. E. Westenberg (R.)
1871/73T. v. d. Weij (R.)1873 alsvoren Y. L. Hettema
1874/75P. Peereboom (R.)1874 alsvoren D. J. Brouwer
1876/77D. J. Brouwer (R.1876 alsvoren J. M. Nieubuur
1878/79Y. L. Hettema (R.)
1880J. M. Nieubuur (R.)
1883W. A. Peereboom
1886H. C. de Haas
1894P. Peereboom
1895U. Hannema
1896J. R. A. Donker
1897R. J. Vos
1899C. W. Eisma
1910G. Keikes
1911G. H. van der Werf
1915M. Oberman
1916H. J. van den Oever
1917D. B. Eerdmans
1919J. Schoonhof
1919S. J. Oosterbaan Hzn.
1919A. F. de Boer
1920S. J. T. Plantinga
1931S. E. Lunter
1934H. Jorritsma
1935A. J. Osinga
1936F. J. Bruinsma
1946A. F. Bakker
1946J. R. v .d. Oever
1946E. de Jong

>> begin