>> HOMEpage

Proclamaties aankoop onroerend goed
verkenning najaar 1588 - eind 1599
resp. voorjaar 1612 - begin 1623

Bron: Tresoar Toegang 13-08, proclamatieboeken Bolsward, inv.nr. 218: 1588-1600, resp. 220: 1612-1629
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april-oktober 2013
Men melde verbeteringen aan het contact/e-mailadres op de homepage!

koper / soms verkoper echtgenote object ligging datum extra informatie prijs
1r

Tyaerdt Claesz. Siccama secretaris Auck Gerloffsdter sijn wijff terp landes ... Keppenser Terp
1588 den 13. Novembris
gecoft van Jarich Heroz. burgemr. 9[?]
Inthie Pieterz. Griet sijn wijff huys Merckstraet 1588 den 13. Novembris
gecoft van Albert Evertz. Boner toe Leuwarden en Jay sijn wijff 1610
1v

Cornelis Rinckes Bijcke zijn wijff huys Broerestraet 29 Novemb.
van Cornelis Eelz.[?] ende Romck zijn wijff 375
Dirck Dirckz. wachtmr. Tytes huys Groot Kerkhoff 29 Novembris
van Freerck Tyetiez. burgemr.
Schelte Doeckes Rijnu huys Vijverstraet

Rond 1620 zijn er via de Sneker poort de stad binnenkomend aan de linker zijde 15 huizen gebouwd op de plaats van de vroegere muur van het Minderbroedersklooster achter welke muur zich een "vivarium ad pisces alendos" bevond, een vijver om vissen te kweken; vgl. Geneal. Jierb. 1992, side 85 en Bolswards Nieuwsblad 3 febr. 1993, p. 10 230[?]
Egbert Gerrytsz. curator tot Albert en Beyts, Pieter wielmakers naegelatene weeskynderen
huys Hoechstraet 1588 den 18 Decembris


2r
Abbe Dominicus als vader van zijn kynderen getogen bij wijlen Claesyen zijn voerwijff huyse Kerckstraet den achtienden Decembris


2v
Joannes Andriesz. Wyts camer Hoochstraet 18 Decembris

112 gg 14
Yd Jans dter wed. Claes Hettez.
huys Jongamastraet
1589, 22 Jan.
470
Pouwels Claesz.
huys Hockaert 1589, 29 Januarii

170
3r
Anna Pieters dter
huys Hoochstraet 1589, 29 Jan.


Heercke Rienckz. Claesyen huys Wipstraet 1589, 29 Januarii

603
Jacob Janz. Fedt huys Dijlacker 1589, 29 Jan.

412
Reyn Tyerckz.
huys ... steyge opt Noorden S. Jansstraet 1589, 29 Januarii

1305
3v
Frans Janz. Tiedt huys ende sydcamer Kerckstraet hoeck Day Moeye steeg 89, 29 Jan.

124
Jacob Heynz. curator over Gerryt Fransz.
huys CoornmerckFreerck Tyetiez. burgemeester Tyem drie vierdeparten van den huyse in voergaende proclamatie 1589, 29 Januarii


4r
Romcke Claesz. als momber
halven huyse CornmerckTyaerdt Lyuwes Elbrich ander helfte
1589, 29 Januarii

175-7
Hillegart Pieters dter wed. Fonger Dirckz.
helfte van den huyse Merckstraete4v
Hendrick Jellez. Gerbrich helfte van den huyse voergaende proclamatie
29 Januarii

475
Jarich Heroz. burgemr.
helfte van den huyse CoornmerckAnne Syuerdtz. burgemr.
camer Kerckstraet 89, 5 Feb.

100
5r
Eede Tietez. Dyw huys Nannehoff 1589, 5 Febr.


Paule Fransz. His trecken buyten Sanster poort


200
Schelte Poppez. Habel derdepart van het tichelwerck ende panwerck565
5v
Sipcke Feddez. Tyeets huys Broerestraet 1589 den vijften Februarii

250
Douwe Goffis Fedt helfte van den huyse Sandt


431
Simon Simonz. Tiedt huys Grote Dijlaecker 89 den 5. Feb.

500
6r
Lyuwe Jellez.
huys Hoech 89, 12 Feb.


Ate Rieurtz.[?] Eeff huys KerckstraetHarmen Jansz. Saeck huys Hooch


225
6v
Dirck Dirckz. Hid huys Schilwyck


575
Douwe ende Dries Reyner zonen tot Hindelopen
land buten d'Blaupoort 1589 den 19 Feb.

61 gg
Jelmer Pieterz. Rinck land buyten Sneker poort 1589, 19 Feb.

34 gg
7r
Sybren Tyerckz. Eelck huys hoeck van de Polstraet 89, 5 Martii

125[?]
Anne Sybez. Fye[?] huys Schilwyck


208
Aert Cornelis

Schilwyck


20
Hil Duede dter wed. Pieter Jacobz.
helfte van den huyse SchilwyckPiecke[?] Dowz.[?]

7v
Jacob Jeltez. als momber ende curator
huyse Cornmerck 1589, 9 Aprilis


Heyn Hansz. Bauck huys Bargefenne 1589 den 12 Martii

405
Lolcke Steffens Tryn huys Vijverstraet 89 den 21 Martii

109-14
8r
Folckert Janz. Ancke land buyten S. Janspoort


50[?]
Reyn Janz. Hayck helfte huys Broerstraet 89 den 9 Aprilis

95
Syts Idze dter wed. Aebe Pieterz.
huyse Dijlaecker 1589, 23 Aprilis

500
8v
Hylcke Syurdtz. Fedt huys Klippen 't bolwerck ten Suyden 89 den 9 Aprilis

111
Marten Lollez. Ag huys Groot Sandt 1589 den 16 Aprilis

637-14
Simon Janz. Trijn huys Groot Sandt
89 den 16. Aprilis
1298
9r
Pier Dabbez. Aelcke helfte huyse Schilwyck 1589, 23 Aprilis


Anne Syuerdtz. burgemr. als curator
huys Nyemerck 89 den 23 Martii


9v
Imcke Hinnez. Aelcke halve huys Cornmerck 89 den 12 Maii

210
Jan Simonsz. Bauck huys Hockaert 1589 den 4 Maii

130
Marten[?] Dominicus
huys Jongamastraet


130
Jan Jacobz. Jesck camer Kerckstraet 1589 den 4 Junii

150
10r
Eeff Cornelis dter
huys Broerstraet 89 den 4 Junii


Dine Egbarts dter
huys Kerckstraet 1589 den 11 Junii

505
Binne Douwez. Aelcke twe cameren Grote Kerckhoff 1589 den 27 Junii

190
Aelcke Syboltz. Bauck huys [doorgehaald: opten Dyck] Sandt 1589 den 27 Junii

737
10v
Willem Evertz. Annes Aelcke huys Hockaert 89 den 27 Junii

165
Jetze Hendrickz. Barber huyssteedt buyten Blaupoort 1589 den 22 Aug.

87 ll 15 st
Schelte Poppez. Habel huys Groot Ker[ckho]ff 1589 den 22 Augusti

100
Schelte Habel camer Hoochstraet 1589 den 22 Augusti

185
11r
Hillegont Pieters dter wed. Fonger Dirckz.
camer Groot Kerckhoff den 24. Septembris


Burgemren, Schepenen ende Raden der Stad Bolswardt geven te kennen


11v
Jan Fransz. tot Franeker Bauck huys Dijlaecker 1589 den 12 Novemb.

160
Keympe Krijnz. Syouck land bij de Marnzijl


591
Pieter Janz. Trijn huys Cleyn Sandt 89 den 19 Nov.

520
12r
Broer Tzalingz. als momber ende curator
helfte van den huyse Grote DijlaeckerBroer Tzalingz. in voergaende qualiteyt
helfte van den huyse Grote Dijlaecker12v
Burgemren, Schepenen ende Raden

Burgemren, Schepenen ende Raden

13r
Hessel Hoytez. Goyts land
89 den 19 Decemb.

154-14
Schelte Poppez. Hebel huis Merckstraet 1590 den 16 Januarii

490
Rinnert Lyuwes tot Tzerkwart
land
1590 den 16 Januarii


13v
Duede Harmenz. Gerbrich huys Grote Dijlaecker 1590 den 28 Januarii

805
Pier Andriesz. Tyets huys Schilwyck 1590 den 18 Januarii

81
Mevius Pieterz. burger tot Franeker als momber
drie parten van den huyse Nannehoff 1590 den 11 Feb.


14r
Ypcke Tyerckz. Mary huis Jungamastraet 90 den 28 Januarii

376
Epo Upckez. ende Hendrick Joostz.
huys Hoech 90 den 28 Januaer

197
Froucke Claese dter echte huisfr. van Lyckle Saeckez.
huyse Nyehoffstraet 90 den 18 Feb.


14v
Joannes Feyckes Rints huys Grote Dijlaecker den 4 Feb. 90

526
Pieter Jasparz. Mary huys Nannehof 1590 den 4 Feb.

407
Baernt Ulbes Aet huys Groet Kerckhoff 90 den 4 Feb.

40
Thijs Harmenz. Jan huys Marckstraet 90 den 4 Feb.

125
15r
Gerbren Cornelisz. Jacob zijn wijff
Kerckstraet 1590 den 4 Feb.

132
Baucke Lolckez. ende Aelcke Syboltz. met Bauck zijn wijff
twee calckovens ende een cal[ck]huys buyten de Blaupoort 90 den 4 Februarii


Pieter Steffensz. Mary helfte van de Mölen buyten S. Janspoort 90 den 11 Feb.


15v
Joannes Tietez. Eets dhelen molen opte stadtswal achter 't gasthuys bij de Schilwyck 1590 den 11 Feb.

1500
Rienck Hendrickz. Anna huys Nyemerck 1590 den 11 Februarii

310
Jan Jeltez. Auck huys Dijlaecker 1590 den 11 Februarii

415
Pouwels ende Pieter Pieterzonen als mombers
huys S. Jansstraet Op huyden den 11. Feb. 1590 heeft Tyaerdt Claesz. Siccama secretaris


16r
Pieter Auckez. Ewert zijn wijff 3 camers Nyehoffstraet 1590 den 18 Feb.
Caesar Machet ten Noorden

gecoft van burgemr. Franck Tietiez.
315
Claes Pieterz. Ancke huys Dijlaecker 90, 18 Feb.

370
Sybren Feyckez. ende Rienck Claesz. als mombers vercopen
huys Grote Dijlaecker 1590 den 4 Martii


16v
Fetze Hendrickz. Barbera huys Broerestraet 90 den 18 Feb.

418
Gerryt Olfferts Jantien huys Dijlaecker


125
Jan Tyerckz. Tyert sijn wijff huys Dijck 90 den 25 Feb.

1251
Schelte Iges Rints huys Dijlaecker 1590 den 4 Martii

600
17r
Lolle Leuckes Lynck huys Bargefenne 1590 den 11 Martii


Fecke Hiddez. Hylck huysstede Nyeuwe Hoffstraet 1590 den 18 Martii

21-21
Tymen Fransz. Bauck land buyten de Marndyck 1590 den 18 Martii

74
Aate Aatez. Joest huys
1590 den 3 Aprilis


17v
Mirck Jelles
Barber
huysinge
tot Mernwert
1590 den 3. Aprilis


Auck Hobbe dr.

huise
Cleyne Dylaecker
1590, den 29. Aprilis


Reyner Janz.
Lysbet
huys
Klippen
1590 den 10. Aprilis

40
18r
Hoyte Ryuerdtz.
Frouck
huys
Dijck
1590 den 10 Aprilis

644
Tymen Franssen
Bauck
drie pondmt. landes

1590 den 29. Aprilis
Marndyck ten Oosten
150
Foppe Pieterz.
Bauck
gront- ofte stepachten
Dylaecker
1590 den 29. Aprilis

71½
Bertram Mockeman

huys
Vyverstraet18v
Abbe ende Marten Dominicus zonen
Foeckel Focke dr. echte huysfr. van den vs. Abbe
huys
Hockaert
1590 den 29. Aprilis

140
Bertram Wockman

huys
Vyverstraet
uts.

180
Wypck Tyercks dter.

huys
Hoochstraet
1590 den 5 Junii

600
Syw Hayes

een pondemate landes
buyten Sneker poort
1590 den 5. Junii

36-0
Tyetye Douwes
Aeff
huys
Dijck
1590 den 5. Junii

600
19r
Tyaerdt Ewertz.
Rinck
huys miiten camer
Dijck
1590 den 5. Junii

1000[?]
Ade Douwes

camer
Nannehof
1590 den ersten Julii


Sydts Gerryts
Yd
huys
in den Haegh
1590 den ersten Julii
Krijn Allerts ten Suyden

Burgemren, schepenen ende Rade1590 den 10 Julii


19v
Frans Syuerdtz.
Bauck
huys
Sand
1590 den 29 Julii
Frans Mennis ten Noorden
766
Burgemren, schepenen ende Rade

20r
Hille Jans dter ... wede. van wijlen Harmen Janz.

huys
Groet Kerckhoff
1590 den 9. Sept.

144
Sicke Janz.
Barbar
helfte van 't panwerck ende ... huysinge
buyten S. Janspoort
1590 den 9. Sept.


Pier Wopckes
Bauck
huys
Cleyne Dylaecker
1590 den 16. Septembris

405
Lubbert janz.

helfte van den huyse
Nyemerck
1590 den 16. Septembris
250 ll.
20v
Pieter Andriesz. Stellingwerff
Tyaerdtke Feycke dter.
huys
Nyeuwemerct
1590 den 30 Sept.

614
Agge Seerpz.
Wyb
huys
Hoechstraet
1590 den 6. No[v].

523
Geert Sipcke dter. wede. van wijlen Jan Coenen

huys
opte hueck van het Sandt
1590 den 11. Novembris

1200
21r
Pieter Willemz.
Syverdt
sestien pondematen landes
bij Cromwolsterasate
1590 den 11. Novembris

500
Douwe Pieterz.
Kathalina
huys
opt Hooch
1590 den 2.[?] Decembris
[andere hand]

Symon Syuerdtz.
Aeff
opten helften ofte opt voereynde van een huys
Nannehoff
1590 den 11. Decem[br.]

65
Burgemren, Schepen ende Raden

21v
Jacques Jaspars
Saepck
huys
Grote Dylaecker
1591 den 20 Januarii

1057-14
Wattie Martenz.
Hid
huys
Schilwyck
1591 den 20. Januarii

172
22r
Willem Harmenz.
Trijn
huys
opte Spicker
1591 den 20. Janu.


Ocke Syouckez.
Marij
huys
Schilwyck
1591 den 26 Feb.

208
Aernt Janz.
Rinck
huys
Kerckstraet
1591 den 3. Feb.

172
22v
Jochum Mintzes
Wyts
huys
Kampen
1591 den 10. Februarii

300
Rommert Wolterz.
Eelck
huys
S. Jansstraet
1591 [..] Feb.

320
Gerryt Goslix te Weydum
Tied
huys
Dylaacker
1591 den 3. Feb.

1451
23r
Rincke Jettiez.
Romck
huys
Hoechstraet
1591 den 3. Februarii

213
Oege Hanssen
Styn
huys
Schilwick
1591 den 3. Febr.
wandelbrieff
Wybe Thomas
Jantien
huyse ... in voergaende proclamatie gementioneert

1591 den 3. Feb.
gecoft van Oege Hanssen
407
23v
Broer Intzez.
Auck
huys
Sandt
1591 den 3. Feb.

464-14
Lywe Tyerckz.
Doedt Sybrens dter.
huys
Nijemerck


306-21
Schelte Poppe [Robijnsma]
Habel
helfte van het tichelwerck ende panwerck
buyten S. Jans poorte


1000
24r
Jan Janz.
Sas
huys
Kerckstraet
1591 den 10. Februarii

189
Hottie Louwz. ende Wolter Dueckez. als mombers

huys
bij de Sneecker poort
10 Februarii 1591
Schelte Poppes [koper] ... 181 gg.

Jan Lucas
Aucke
huys
Kerckstraet
1591 den 10 Feb.

337
24v
Abbe Dominicus
Foeckel
olt vervallen huys
Klippen
1591 den 10 Feb.


Eete Douwez.
Tyets
huys
Kerckstraet
1591 den 10. Feb.


Schelte Poppe[!]
Habel
vijfte part van een huys
Sant
91 den 10. Feb.

23-0[?]
25r
Jan Dirckz.
Geert
huys
Dijck
91 den 10. Feb.
burgers wachhuys ten Westen
205
Hidde Gerrytz.
Fed
huys
Coornmerck
1591 den 10. Februarii

410
Jan Janz.[?] Beeck
Anna
helfte van den huyse
Bargefenne

Suffridus uyten naeme van Abbe Tyerckz. ende Sipck zijn wijff protesteert
207-7
25v
Epcke Wigmans
Syouck
huys
Kerckstraet
1591 den 10 Feb.

80
Jan Gerloffz. tot Mantgum als vader

helfte van den huyse
Dylaacker

Syuerdt Janz. uyten naeme van Gerben[?] Jacobz. ... protesteert

Jacob Thonisz.
Bauck
huys
Hoochstraet
1591 den 17 Februarii

89
26r
Tzalling Tyercks
Rixt
huys
Sandt

den steyge ten Noorden
1066-21
Pieter Janz.
Bot
huys
Hoochstraet
1591 den 26. Februarii 1591

300
Heyn Hansz.
Bauck
huys
Cleyne Dylaecker
1591 den 26 Febr.

350
26v
Syuerdt Joannes
Engel
huys
Nyuwe Hoffstraet
1591 den 12. Martii

131-3½
Pieter Steffens
Mary
terp ende fenlanden
buyten S. Jans poort
1591 den 3.[?] Martii
Geester clooster acht koeganck ten Oosten ende Noorden
513-7[?]
Wattie Martenz.
Hid
helfte van den steygen ende een vrijen doerganck op des coopers vs. achterlandt

1591 den 3. Martii
vercoper ten Suyden ende die coopers ten Noorden ... gecoft van Baucke Duedes
10
27r
Hylcke Jelmerz. te Wolsum

huys
Hoochstraet
1591 den 3 Martii
het Rectoers huys ten Suyden
333-7
Ids Settez.
Tryn
huys
Klippen
1591 den 17. Martii

49
Lyuwck Oense dter. ... wede. van wijlen Hans Wopckes als moeder

huys
Kerckstraet

Syuerdt Janz. uyten naeme van Douwe Juryansz. schuddet den boden

27v
Johannes Feyckes
Rints
huys ... mit het kalckhuys ende twee kalckovens ende allen hun gereedtschappe
buyten S. Jans poort
1591 den 26 Martii


Hans Johannes
Hylck
huys mit ... brouhuys ende alle sijn gereedtschap
Dylaecker
1591 den 26 Martii

Claes Heerckez.
Foeckel
huys
Kerckstraet

Pieter Stellingwerff ... versoect het nyaer
260
28r
Albert Syuerdtz.
Andel
eyndt ofte pa..t[?] huyses
buyten S. Jans poort
1591 den 26 Martii

145
Cornelis Sipckez.
Syw
huys
Kerckstraet
1591 den 26 Martii

222-14
Mr. Goslick van Heerma

twee ende twintich eynsen landes
in ... die grote Byl
XVc een ende tnegentich den 21 Aprilis

89-14
28v
Buwe Andelez. tot Harlingen
Namck
huys
S. Jansstraet
1591 den 21 Aprilis


Mirck Jellez.
Barbar
vijftehalve pondemate fenlandt

1591 den 30 Aprilis
gecoft van Doije Sybrenz. tot Holwart
153
Haytie Jellez. Bonnema tot Pingum, mederechter van Wonseradeel
Tyam
seven pondematen landis ...
genaemt die Borlfenne

1591 den 30 Aprilis


29r
Boete Tyerckz.
Agneet
huys
Hoochstraet
1591 den sevenden Maij

225
Fonger Meynertz
Syts
huys
Sandt

Hoytema uyten naeme van Trijn Jelle dter verspiert
2708
Pieter Fransz.
Tryn
twe koeganck
buyten Sneecker poort
1591 den 7. Maii

200 dal.
29v
Eede Tietez.
Dyw
huys ofte camer
Nannehoff
1591 den 14. Maii
Bernardus Intes ... spiert
35
Jan Lucasz.
Ancke
vervallen huys ende den ledige plaetze
Klippen
1591 den 14. Maii

56-7
Haring Wybez.

huys
Kerckstraet
1591 den 2. Junii

357
30r
Paule Fransz. Ens
His
huys
Dylaecker
1591 den 2. Junii
Jacquis Jaspers ten Noorden ende Ulbe Bernardus ten Suyden
675
Sybe Rochensz.
Griet
huys
Dylaecker
1591 den 2 Junii

640
Claes Harmenz.
Tryn
huys
Dylaecker
91 - 2. Junii

950
30v
Simon Syuerdtz.
Aeff
huys
Nannehoff
1591 den 9. Junii

180
Burgemren, Schepenen ende Raede

31r
Burgemren, Schepenen ende Rade

Dirck Hendrickz.
Jets
huys
Schilwick
1591 den 18 Junii

656-7
31v
Albert Rijx Styn huyse Cleyne Dylaacker 1591 den 23. Juny
347-7
Reyner Janz. Lysbet huys Klippen 1591 den 25 Augusti
152
Fecke Bauckez.
Mirck
viercantich stuck lands groen
buyten S. Jans poort
1591 den 25 Augusti

280
Pauls Syrickz.
Hid
huys
Dyck
1591 den 3. Sept.

562
Claes Isbrandtz.
Ipck
huys
Kerckstraet
1591 den 10[?] Sept.

205
32r
Rick Pierz.
Win
huys
Schilwyck
91 den tweden Septemb.

253
Rick
Win
huys
Schilwyck
1591 den 15 Sept.
proclamanten vs. selffs ten Noorden ende Willem Harmens ten Suyden
555½
Willem Martenz.
Aal
huys
Schilwyck
1591 den 22. Octob.

524-21
32v
Reyn Janz.
Hayck
huys
opte Poll byt bolwerck achter den Grote Dylaacker
1591 den 22 Octobris

34
Sybrandt Gerrytz.
Mary ... wonende tot Harlingen
helfte van zeeckere camer
Nyemerct
1591 den 5. Novemb.

25 ll.
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. deser stede ende Thijs Willems als curatores

huys
Coornmerckt33r
Tyaerdt Lyuwe ende Thys Willemz. vs.

drie vijfteparten van een huys
Merckstraet

streckende tot op den Hoochstraet uyt

Pouwels Hilbrantz.
Tryn
huys
Sandt

Jan Symonz. ten Noorden ... streckende tot op den haven uyt, gecoft van burgemr. Pieter Gerrytz. ende Syouck syn wyff
1271
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. ende Thys Willemz. in voorgaende qualiteyt

drie vijfteparten van een huys
Coornmerck achter die Smidden

Frans Minnes ten Oosten ende de vs. burgemr. selffs ten Westen

33v
Pyer Hylckes

huys
Kerckstraet


85
Agge Joannesz.
Jelcken
huys
Hoochstraet
1591 den 26 No.
streckende ... tot het water toe, den steigen ten Oisten
1007-14
34r
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. ende Thys Willemz. in qualiteyt boven verhaelt

drie vijfteparten van een huys
Nyeuwe Hoffstraet

mitten gerechticheyt van den halven steyge op Suydt van dese huyse

Sybolt Fuecke
Graets
huys
Cleyne Broerestraet
1591 den 3 Decembris
achter die Capelle, Reyntyen Hendricks ten Westen
350-7
Aucke Wybez. opt Nylant
Bauck
huys
Coornmerct achter die Smidden
1591 den 10 Decemb.

450
34v
Pouwels Hilbrandtz.
Tryn
huys
Sand
1591 den 10. Decemb.

1040
Bauck Bolte dter. ... wede. van Aelcke Sybolts

helfte van den kalckhuyse ende den helfte van twee kalckovens
buten d'Blaupoort
1591 den 10 Decembris

200
Pieter Janz.
Geert
huys
S. Janssraet
1591 den 17. Dec.

490
35r
Lyuwe Jarichz.
Petrick
kalckhuys mit twee kalckovens
buyten de Blauwe poort
1591 den 17. Decemb.

370[?]
Rintze Willemz.
Aeff
huys
Dyck


526
Lyuwe Willemz.
Aelcke
huys
bij de Sneecker poort


275
35v
Fecke Claesz.
Rinck
huys
Groet Kerckhoff
1591 den 17. Decemb.

255-21
Johannes Boltez. burgemr. tot Worcum
Lysbet
seven gouden guld. jaerlixe ewige ende vrije renten uyten huyse, setde ende panwerck
Bagijnestraet
21 Januarii 1592

100
Jelle Dirckz.
Syw
huys
Rijckstraet
1592 den 21 Januarii

1111
36r
Tyerck Juryans dter ... wede. van Syuerdt Hiddez. als moeder

halve huyse
bij de Sneker poort
den 4. Februarii anno 1592


Tyets Claese dter. ... wede. van Arent Cleysz. als moeder

huyse
bij de Sneecker poort
den 4 Feb. 92


36v
Arys Broerz.
Aeryaen
huys
Dylaecker
1592 den 28 Januarii

401
Pieter Pieterz.
Ewert
huys
S. Jansstraet
1592 den 28 Januarii

380
Mary Wypcke dter.

huys
Grote Dylaecker


383-21
37r
Claes Heerckez.
Foeckel
huys
opte hueck van Hockaart
1592 den 28 Januarii
't groot kerffhoff[!] ten Westen ende Doeytie Wever ten Oesten
149
Hidde Philippus
Appolonia
huys
Kerckstraet
1592 den 28 Januarii


Hidde
Appollonia vs.
huys
Kerckstraet
1592 den 28 Januarii
den steige ten Suydwesten
365-21
37v
Gysbart Jetsis
Jan
huys
Kerckstraet
1592 den 28. Januarii

110
Jan Claesz.
Ancke
helfte van den huyse
Dylaecker
1592 den 28. Januarii

485
Mr. Laes Doeytiez. ende Wybe Syuerdtz. als mombers

halve pondemate landes28[?]
38r
Fecke Bauckez.
Mirck
achtepart van vijff koeganck
buyten Sanster poort
1592 den 4 Februarii

56[?]
Gryoelt Syrickz.

camer
Klippen
1592 den 4. Feb.

65[?]
Sybren Tyerckz.
Eelck
huys
Polstraet
1592 den 4 Februarii
200
38v
Epo Upckis
Tiedt
huys
BroerestraetCornelis Aernts
Frouck
huys
Cleyne Dylaecker
1592 den 11. Feb.


Reyn Welmerz.
Aeff
huys
op te hueck van Moycke Else steig op de Kerckstraet39r
Hessel Bauckez.
Geel
huys
Vyverstraet
1592 den 21 Feb.

98½
Mr. Laes Doytiez. ende Wybe Syuerdtz. als mombers

huys
DylaeckerAbbe Dominicus
Foockel
derdepart van een huys
Kerckstraet


140
39v
Joannes Egbertz. stadtbode
Gees
camer
Proustye steyge
1592 den 25 Februarii

110
Paals Sirckz.[?]
Hid
huys
Campen
1592 den 25 Feb.

225
Lyuwe Lyuwez.

huys
Cornmerck
1592 den 25 Feb.

275
Johannes Feyckez.
Rints
huys
Kerckstraet
1592 den 3 Martii

350
40r
Gerardus Jacobi Meyts prelaet van Claricamp
huys
Grote Dylaecker1592 den 3 Martiimit den gerechticheyt van den steige gelegen opt suydwest van desen huyse1120
Johannes BuwesSytshueckhuysNyemerct1592 den 10. MartiiJarich Heres steig ten Oosten; mit noch twe camers staende in den vs. steig t'vs. hueckhuys ten Noorden
40v
Eme Eede dter achtergelatene weduwe van wijlen Frans Jansz. als moeder ende wettige mombersche
landbuyten S. Janspoortden 7 Aprilis anno 1592op Oldeclooster veerswal
Simon Simonz.Tet
helfte van den mollen
buyten de BlaupoortJan Heynz. ende Claes Ewerts als mombers

helfte van een huys ... mit twee camers
Broerestraet
1592 den 21 Aprilis


41r
Burgemrn., Schepenen ende Rade

41v
Fecke Bauckez.MirckhuysKampen1592 den 7 Aprilis

225
Paals Syrickz.Hidtkerenten ... steepachten ... huystedeWipstraet1592 den 7 Aprilis

Gerbren Janz.WytshuysBro[e]restraet1592 den 21 Aprilis

601-14
42r
Griolt Syrickz.
vierdepart fenne
1592 den 21 Aprilis
die gemene vaert nae Sneeck ten Noordwesten
145
Schelte Poppesz
Habel
land
buyten S. Janspoort
1592 den 21 Aprilis
Marrumer veerswal ten noorden

Pieter Romckes
Hillegont

Campen
1592 den 28 Aprilis

262
42v
Ulbe Bernardus

huys
Dylaker
1592 den 5 May

100
Sybrant Gerrytsz.
Marij Abbe dter ... tot Harlingen
camer
Niemerct
1592 den 5 May

25
Reyn Welmerz.
Aeff
camer
Kerckstraet
1592 den 12 May


43r
Pieter Steffensz.
Mary
helfte van de molen, molerhuys
buyten S. Janspoort
1592 den 12 May


Syw Jans dter

huys
Dylaecker
1592 den 2 Junii

920
Mr. Jan bibliopegus, conrector
Fije

Cleyne Dylaecker 1592 den 2 Junii

385
43v
Reyn Janz.
Hayck
pacht uyten huyse van Schelte Igez.
Dylaecker
1592 den 9 Junii

15
Dirck Janz.
Sas
huys
Kerckstraet
1592 den [niet ingevuld]

260
Jan Gerrytz.
Trijn
camer
hueck van de Bargefenne
1592 den 25 Augusti

100
44r
Simon Jacobz.
Jets
helfte molen sampt molenhuysinge
voer den Blauwe poort
[z.d.]


Botto Feckez. ende Wierdt Lollez. als mombers

huys
Wipstraet
1592 den 17. Novembr.
steyg ten suyden

44v
Luytien Roeliffz.
Tryn
twee cameren
in een steygh de Lutke werelt genaemt
1592 den 10. Novembris

28
Tyeets Freercks dter

land
buyten S. Janspoort
uts.
Burgwarter vaart ten oosten

45r
Douwe Hoytes burger tot Franeker
Maycke
rente uyt landen den convente van Geestercloester eertyts toebehoort hebbende

1593 den 21 Martii

27 ll 25[?] st
Syuerdt Syboltz. toe Jorwert
Rieme
land

1592 den 8. Decembr.
d'erffgen. van Frans Jacobz. ten suyden ende Bernardus Romckes ten noorden
260 gg
Mr. Eevert Pieterz.
Hylck
huys
Coornmerk
1592 den 15 Decembris

753
Isbrandt Janz.
Eeff
huys
Dylaecker
1593 den 26 Jan.


Ferms Simonz.
Wybrich
huys
Broerestraet
93 den 26 Jan.


Aelcke Syuerdtz.
Hylck
huys
Wipstraet
1593 den 26 January

450[?] IIII
45v
Pouwels Hilbrandts ende Homme Cornelisz. als mombers
helfte van een huys opte Pol bij 't bolwerck achter de Grote Dylaacker
1593 den 26 Januarii
30
Pouwels ende Homme  in voorgaende qualiteyt

helfte van den huyse
Dylaacker


200
Pier Jacobz.
Rieme
huys
Dylaacker
1593 den 26 Januarii
het achterhuys, nu de stadt toebehorende, ten Oosten
336-21
Keympe Cornelisz.

derdepart van een camer Kampen
1593 den 2. Feb.

24
Jacob Thonis
Bauck
huys
Campen
1593 den 2. Feb.

225
46r
Luytien Welmers
Tryn
camer ofte huys
Proustyesteige
1593 den 2. Feb.
300
Tymen Fransz.
Bauck
land genaempt die Borlfenne

1593 den 2. Feb.

479-14[?]
Jacob Jeltes
Sybrich
huys
Coornmerct
1593 den 2 Feb.
achter die Smidden
321[?]
46v
Jacob Scheltis
Hylcke
molen mitsgaders den molenhuyse
opt rondeel voor den Blaupoort
1593 den 3 Feb.

1750
Jan Syties
Soyck
huys
Sand
1593 den 2 Feb.
de steyge ten Noorden
1235
Gattie Sytiez. ende Gerryt Pietersz. raadsluyden

gerydlandt
buyten S. Janspoort
1593 den 2 Feb.
d'olde gracht ten Westen ende der stadscingels gracht ten suyden; wandelbrieff

47r
Tyeets Eete Douwe wed.e in voorgaende qualiteyt

koeganck
buyten S. Janspoort
1593 den 2 Feb.
het tichelwerck van vs. Tyets ten noorden; wandelbrieff

Tyeets Douwe dter

vierdepart van een huys
opte hueck van de Polstraet
1593 den 2 Feb.

135
Ancke Willens[!] dter

huys
opte hueck van de Polstraet
1593 den 2 Feb.
de erffgenamen van Jelle Lubbertz. ten noorden
120
47v
Marten Dominicusz.
Griet
huys
Hockaert
1593 den 21 Feb.

50
Menno Sybrens

stuck achterlants
achter Pier Jacobs huysinge staende opte Dylaecker
1593 den 14 Feb.
het Abtshuys ten oosten
52[?]
Romcke Johanz.
Petrick
huys
Dyck
93 den 21 Feb.

600
48r
Andries Gerrytz.
Piet
Nyemerct
1593 den 21 February


341
Robijn Wybez.
Marij
huys

1593 den 21 Feb. mit oick den gerechticheyt van den steig opt Noordt gelegen; Tyaerdt Claesz. Siccama secretaris deser stede ten noorden 285
Jan Janz.
Rieme
twee camers
Nannehoff
1593 den 21 Feb.

121-15[?]
48v
Roeliff Gerrytz.
Doeckele
huys
opte Plaets
1593 den 21 Martii

692
Burgemren, schepenen ende raden

huys
Dylaecker
1593 den 21 Martii


49r
Burgemren, schepenen ende raden
huyse
Dylaecker

Day Moyesteyg ten suyden

Burgemren, schepenen ende raden
molenhuysinge
opt rondeel voor den Blauwe poort49v
Burgemren, schepenen ende raden
huys
Bargefenne
1593 den 14 Martii


50r
Burgemren, schepenen ende raden
huys
Kerckstraet
uts.


Willem Martenz.
Aelcke
huys
Dijck
1593 den 14 Martii
die gemeene vaert ten Westen
526-14
50v
Juffrou Luts Fritema achtergelatene wed.e van wijlen Douwe van Heerma

land
in de Marninge
1593 den 6. Aprilis
Tzerckwarterdyck ten oosten

Broer Bauckes
Hylck
schuyr
achter de Bargefenne
1593 den 28. Martii
de haven aldaer ten oesten
185
51r
Sybren Harmenz. wonende tot Schettens

land

1593 den 28 Martii


Sybren vs.

land

1593 den 28 Martiii


Pier Willemz.
Aecht
camer
Hoochstraet
1593 den 28 Martii

264
51v
Aent Romckez.
Fed
huys
Kerckstraet


330
Hendrick Andriesz.
Gaats[?]
huys
Hoochstraet
1593 den 9 Maii

175
Ryuerdt Baerntz.
Syts
huys
Dylaecker
1593 den 9 Maii


Menno Jouckes
Aechk
helfte van den huyse in voergaende proclamatie geroert

1593 den 9 Maii

195
52r
Wiert Lollez. [Wiersma] tot Burgwardt

koeganck
buyten Sneeckerpoort
1593 den 18 Maii
in Robijnsma fenne
100
Gerryt Reynerz.

camer
Groot Kerkhoff
1593 den 18. Maii

34
Eelcke Janz.
Tryn
huys
inden Haeg
1593 den 23 Maii
den sloet ten suyden
250
52v
Claes Thonisz.

huys
Vijverstraet


115
Burgemren, schepenen ende Rade

Otto Ottoz.
Mints
huys
Cleyn Sandt
1593 den vs. Junii

650
53r
Murck Jelbez.
Berber
land
in Durrebeck
1593 den 27 Junii

75
Meynte Rienckz.

huys
Dylaecker
1593 den 4 Julii

700
Botto Janz.
Griet
huys
Hoochstraet
1593 den 4 Julii

139[?]
Artus van der Voort tot Amsterdam

huys
Cleyne Dylaecker
1593 den 4 Julii
Day Moyesteygh ten suyden

53v
Reyner Lollez.
Mencke
huys
Hooghstraet
1593 den 4 Julii
streckende tot op den haven toe, den gemeene steig ten oosten ende het nieuwe voorhuys, staende voor opte Hoochstraet waeraen 't vs. reiden huys gebout is, ten noorden
357
Mr. Jacob van der Burgh
Olffert
huys
Kerckstraet
1593 den 27 July

410
Burgemren, schepenen ende Rade

huys
Nyemerct
17 Augusti anno 1593


54r
Burgemren, schepenen ende Rade
huys
Cornmerct
92 den 10. Octob.


54

Burgemren, schepenen ende Rade
huys

uts.


Burgemren, schepenen ende Rade
huyse

uts.


55r
Syw Haye dter

land

1593 den 17. oct.

40
Reyner Symonz.

land

1593 den 17. oct.


Jan Claesz.

land

1593 den 17. oct.

56-7
55v
Hans Tyerckz.
Anna
huys, schuyr ende hoff
achter de capelle
93 den 26. Octobris

454-24
Pieter Gosse dter wed.e van Marmen Gerrytz.

hefte van den huyse
Polstraet
1593 den 31 Ocobris

100
Tyeets Frericks dter wed.e Eete Douwes

d'helfte vant tichelwerck mit d'helfte van de huysinge ende woninge sampt d'helfte van de ooven
buyten S. Janspoort
uts.
d'herenvaart ten westen

56r
Rennert Pouwels tot Hichtum
Wyts
land
buyten S. Janspoort
1593 den 12 Decemb.

75
Reyn Sickez.
Jel
halven molen mit het achtereynd van het molenhuys staende nae de molen
buyten S. Janspoort
1593 den 12. Decemb.

1400
Schelte Poppes
Habel
huys
Kerckstraet
1593 den 12. Decemb.

100
Pieter Pieterz.
Evert
huys
Dyck
93 den 12. decemb.

595
56v
Lolcke Annez.
Rinck
huys
Groot Sandt
1593 den 12. Decemb.

1077
Dueke Syboltz.
Aelcke
huys
Kerckstraet
1593 den 19. Decembris

501
Juucke Dirckz.
Imck
huys
Nyemerct
1594 den 16. Januarii

295
Mirck Huges
Petrick
huysinge, schuyer ende hoff

94 den 23 Jan.

455
57r
Epo Hansz. tot Kubaart
Jel Gerbrens dter
[niet verder ingevuld]
Willem Eedez.
Wyck
huys
Dylaecker
94 den 30 Jan.

658-21
Abbe Dominicus
Foockel
derdepart van den huyse ende camer
Kerckstraet
1594 den 30 Januarii

180
Gerloff Laesz.

helfte van een huys
aent groet Kerckhoff
1594 den 30 Januarii

33
57v
Romcke Annesz.
Griet
helft van een huys
S. Jansstraet
94 den 30 January

515
Aernt Romckesz.
Fedt
huys
Kerckstraet
94 den 30 Jan.

532
Jan Broerz.
Bets
huys mitsgaders het pothuys ende gereedschappe tot den potbackerije behorende
Schilwyck
1594 den 30 January

500
Syuerdt Boerz.
Encke
huys
Kerckstraet
94 den 30 January

160
58r
Jan Janz.
Wyts
huys
Kerckstraet
1594 den 30 January
den steig ten Oosten
190[?]
Pouwels Hilbrandtz.
Trijn
huys
Bargefenne
94 den 30 Januarii

580
Tyaerdt Obbez.
Fueck
huys
Kerckstraet
94 den 30 January

113
Agge Sybez.
Tyesck
huys
Dyck
1594 den 30 January
het wachthuys ten westen
400
58v
Sipcke Janz.
His
huys
S. Jansstraet
1594 den 30 Janua.
die gemene steyg ten suyden
550
Adam Harmenz. ende Jelle Janz. als mombers

huys
opte noorder sijde van de Nijemerct den 13. Feb. 94


59r
Marten Dominicus als curator

huys mit een potbackerije
Hockaert
94 den 13. Feb.


Jan Gysbert Jetties wed.e als moeder ende legitima momber

huys
Kerckstraet
den 13 Feb. 94


59v
Tyeetske Andries dter wed.e van Pieter Aeryansz. als moeder

helfte van haer mande camer
Proustye steyge
uts.


Aelcke Harings dter wed.e van Tzaling Intes als moeder

huys
aen het Groet Kerckhoff
den 20 Feb. 94


60r
Lam Hero Lubberts wed.e als moeder geassisteert mit Homme Syricks als curator

huys mit sijn toebehoren ende t'achterlant
Dylaecker
1594 den 20 Feb.


Lam Hero Lubberts wed.e ende Homme Syricks in voor gaende qualiteyt

vierde part van drie pondematen landes
buyten Blauport
uts.
in de Marning bij het galgerack

61v
Eling Simonsz.
Jouck
pannwerck mitsgaders een huys ten noorden
buyten S. Janspoort
1594 den 6 Februarii

1000
Jan Koerts
Hylck
huys, twee camers mit den loodse daerachter
Dylaecker
94 den 6. Feb.
Daymoeye steig ten suyden
398
Jorryt Syuerdtz
Jantien
huys
Kleyne Dylaecker


502
62r
Jacob Jellez.
Imck
huys ende schuyr
Coornmerct
1594 den 6. Feb.

920
Joucke Willemz.
Barbar
huys
Broerestraet
1594 den 13 Feb.

266½
Sytie Ulckez.
Dyw
huys
Kerckstraete
1594 den 13 Februarii

165
62v
Eling Syboltz.
huys hueck Proustye steyg 1594 den 13. Februarii in Merckstraetster quartier 2250
Schelte Poppez. Habel vijffseste part van een huys Wipstraet 1594 den 20 Februarii

Aucke Wybe 283 huys Hoochstraet 1594 den 20 Feb.

63r
Douwe Jeltez. Griet huys Wipstraet 1594 den 20 Feb.
566
Jacob Annez. Jantien halff huys Wipstraet 1594 den 20 Feb.
660
Jan Dirckz. Geert huys opte Spicker 94 den 20 feb.

63v
Pieter Janz. Aeff camer in den Haeg 1594 den 20. Feb. neffens den Campen 110
Taecke Dijez. Anna camer in den Haeg 1594 den 20 Feb. neffens den Campen 109-24½
Schelte Poppez. Habel land
1594 den erste Ma[rt]ii Hans Joannes ende Epcke Tymens drie ackeren ten Noorden 375
64r
Beert Wessels Hylck huys S. Janstraet 1594 den 1. Martii
450
Pieter Andriesz. Stellingwerff Tyaerdtke seven achteparten ofte drie vierdeparten van een huys Nijemerct 1594 den 6. Martii de proclamanten selff ten noorden 405
Meyns Jans dter wed.e van Rincke Heerckez. als moeder
sestepart van een huys
94 den 22 Martii

64v
Burgemren, schepenen ende Rade


94 den 6. Martii

Pieter Jarichs dter wed.e van Jan Janz. brouwer
sestepart huyse Cleyne Dylaecker 94 den 22 Martii

65r
Jantien Janz. dter wed.e van Gerryt Olferts voor haer ende als moeder
drie twalifte parten van den huyse in voorgaende proclamatie geroert
1594 den 22 Martii

Eling Simonz. als vader ende legitimus administrator
helft van stuck landes genaemt de goutboorde buyten S. Janspoort 94 den 22 Martii

65v
Hidde Philippusz. Apollonia huys Kerckstraet 1594 den 22 Martii Day moye steyg ten noorden 230
Haye Jettiez. Foockel huys Kerckstraet 1594 den 22 Martii
200
Foppe Pieterz. Anna huys Bargefenne 1594 den 22 Martii
340
Ag Cornelis dter
huys Cleyne Dylaecker 1594 den 22 Martii
172
66r
Remmert Janz. tot Harlingen als nyaernemer
helft van seeckere stucke landes genaemt die goudtborde mitsgaders de helft van een huys buyten S. Janspoort 1594 den 22 Martii
200
Jantien Jans dter wed.e van Gerryt Olfferts
sestepart van een huys Cleyne Dylaecker 1594 den 22 Martii

Jan Heynz. ende Claes Ewertz. als mombers ende curatoers
huys Kerckstraet 22 Martii 94 bij de Capelle
66v
Douwe Goffez. tot Harlingen als momber
helfte van den huyse Cleyne Dylaecker 1594 den 20 Aprilis

Rincke Mylies Rinck seeckere stucke achterlants Schilwyck 94 den 10. Ap. tot opten haven 45
67r
Tyebbe Emez. burgemr. Fock huys Grootsandt 1594 den 10. Ap. de gemene steyg ten noorden 1212
Syw Hayes dter als moeder ende wettige voorstanderse
land
17. Apri. 94 't gasthuys lant ten oosten
67v
Burgemren, Schepenen ende Rade
huys Campen


Hottye Pierz. tot Isbrechtum
helft van de huysinge, schuyer ende hoystede[?] Bargefenne uts.
300
68r
Ypcke Tyerckz. Mary huys Dylaecker 24 Aprilis 94
600
Eeff Jans dter als moeder
sestepart van een huys Nyemerct 24 apr. 94, 2. May 94, 8. May 96

Gysbert Janz. Griet huys Cleyne Dylaecker 94 den 2 May steyge ten suyden 300
68v
Ag Duede dter
helfte van den huyse S. Jansstraet 94 den 2. May
1242-16
Sytie Hilbrabtz. Etke Freercks dter halve molen buytenm Blaupoort 1594 den 2 May
532
Jancke Douwes dter Fed seeckere stucke achterlants bij de Hinxte dyck 1594 den 17 May
40
69r
Trijn Simons dter
camer ende een plaetze daerachter Kerckstraet 1594 den 29 May
200[?]
Foockel Jans dter wed.e Claes Heerckes als moeder ende legitima tutrix
helfte van den huysinge Hockaert 19. Juny 1594 aent Groot Kerckhoff
Pieter Gerrytz. burgemr. Syouck helfte van de hylcfenne buyten Sanster poort 1594 den 19. Junii
250
69v
Lyuwe Sybrenz. Syouck huys Grootsandt 94 den 19. Junii
961
Broer Mirckz. Trijn huys ofte camer Groot Kerckhoff 94 den 19 Junii
60
Taecke Hendrick Hendrickz.
helft van twee camers opte Campen 1594 den 19 Junii
48
Taecke Syurdtz. Tryn huys Cleyne Dylaecker 1594 den 19 Junii
496½
70r
Cornelis Douwez. tot Tyallinghuysen Ulck huys ende loods mitten brouwerije ende achterlant tot aent rood steck

mit oick den gerechticheyt van den steyge streckende tot opten Nijemerct uyt 831
Claes Pieterz. Ancke huys Grote Dylaecker 1594 den 31 July
£ 400
Rommert Thomasz. rentemr. deser stede Hylck stepachten gaende uytten huysteden staende binnen deser
1594 den 31 July
188 ll. -11-41
70v
Botto Janz. Griet huys Kerckstraet 1594 den 25 Sept.
387
Andries Syouckez. Atke huys Schilwyck 1594 den 14. Augusti
525
Burgemren, Schepenen ende Rade

71r
Burgemren, Schepenen ende Rade


1594 den 2 Oct., 25. Feb. 1596, 22. Sept. anno 1600

71v
Rincke ReynersStynckehuysHoochstraet1594 den 16. Octobris
456½
erffgenamen van Lolcke Steffenz.
helft van een huysVijverstraet1594 den 234 Octob.
72-0
Tymen Fransz. Bauck land in Burlfenne voor een part 1594 den 30 Ocrobris voor een part in den dorpe Exmorra 27
Pietke Andries dter
huys Broerestraet 1594 den 6. No[v].
260
Jacob Fransz. te Scraerdt Sets helfte van den doorgaenden huys ende schuyr Hoochstraet
streckende van voren tot achter op de haven 160-20
72r
Folckert Janz. Ancke land
1594 den 20 Novembris Merwarter veerswal ten Noorden 575
Tyebbe Emez. burgemr. als curator
d'helfte van den huyse ende schuyre Mercksdtraet


Marten Dominicus Griet huys Kerckstraet 1594 den 27. No[v]. den steyge ten suden 65
Meynzo Lolckez. Bauck huys Cleyn Sand 1594 den 4 Decemb.
418
Jochim Steffenz. Jel huys Cornmerct 1594 den 11. Decemb.
1450
72v
Epo Hansz. tot Cubaert Hel huys Dylaecker 1594 den 11. Decemb.
1050
Albert Rijcx Styn huys Dylaecker 1594 den 18. Decemb. streckende tot opten haven toe 1050
Folckert Saeckez. ende Wybren Foppez. als curatoers ende mombers
huys achter die Bargefenne 18. Novemb. anno 1594 die haven aldaer ten oosten
73r
Mews Jacobz. Lysbet huys Grote Dylaecker 1594 den 18 Decemb.
714
Jelle Goffez. Jets huys Sint Jansstraet 1595 den 15. January het Abtshuys ten oosten 503-21
Douwe Hansz. Manninga als curator
huys Nijemerct 15 January 1595 Gysbert Laquart secretaris van Wonseradeel ten oosten
73v
Eede Tietez. Dyw huys Nannehoff 1595 den 15 January
45
Sipcke Janz. Alijdt huys Mercktstraet 1595 den 15 Jan.
1891
Broer Inthiez. ende Reynthien Watthiez. als curatoers
twee vierdeparten van een huys Heermastraet 1595 den 5 Feb. die steyg ten westen
74r
Doytie Simckez. Ancke vierdepart van den huyse
1595 den 22. January gecoft van Reynsck Simpcke dter 100
Elant Hylcke dter wed.e van Pieter Alberts als moeder ende wettige momberse
een vierdepart van den huyse Dyck 22. January 1595

74v
Pieter Harmenz. als momber tot ende over Tyetye Harmens zijn halffbroeder
een vierdepart van een achtepart van den huyse Jungamastraet 29. January 1595

75r
Heyne Willemz. ende Dirck Pieterz. als mombers
huys opte Poll
achter die Dylaecker aent bolwerck
Pier Baerntz. ende Epo Duedez. als mombers
sestepart van een huys Schilwyck 29 January 1595

75v
Tzaling Sybrenz. ende Douwe Janz. als mombers ende curators
twee sevendeparten van een huys Nannehoff 29 January anno 1595

Pieter Hansckes Ded huys Polstraet 1595 den 29. January gecoft van Gerryt Karstz. van Embden 249
76r
Epo Bockez. Sap huys Grote Dylaecker 1595 den 29. Janu. streckende tot aent bolwerck 1025
Cornelis Roeliffs Geertien huys bij Sneecker poort 1595 den 29 January
330
Sascker Wybes
steepacht gaende uyt sijn huys Dyck 1595 den 29 January Epo Aelva ten westen 5 ll. 4[?]
76v
Jan Jacobs Petrick huys Hockaert 1595 den 29 Jan. aent groot kerckhoff 120[?]
Jan Gerbens
camer Klippen 1595 den 29 January
82
Pieter Pieterz. Griet huys Ryckstraet 1595 den 29 January
1100
77r
Aernt Janz. Eeucke[?] huys Kerckstraet 95 den 29 Jan. den steyge ten westen 251
Jan Harmens Duedt huys aent groot kerckhoff 1595 den 29. January
100
Joannes Abbes Trijn huys Hockaert 1595 den 5. Feb.
110
77v
Jan Janz. Rieme huys Grote Dylaecker 1595 den 29 January sampt oick den schuyr ende t'achterlant mitsgaders een vrijen uytganck tot aent bolwerck toe 656
Adolff Hommelz. Floris huys opte plaets 1595 den 29 January
601
Pieter Wybis tot Ried Aeff huys Nannehoff uts. mitten eygendom van den steyge opt oost van dezen huyse 200
78r
Sybren Tyercks Eelck huys Cleyne Dylaecker 1595 den 29 January mitten eygendom van den steyge opte suyder sijde van dezen huyse 582
Doeco Syboltz. Aelcke huys Dijck 95 den 29 January
670-7
Luytien Roeliffs trijn huys Kerckstraet 1595 den 29 January de steyge ten suyden 74
78v
Pieter Sipckes als curator
twee dardeparten van een huys Proustye steyg 5. Feb. 1595

Aeltien Frericks wed.e als oldemoeder ende wettige mombersche
huys Kerckstraet 1595 den 5 Feb.

79r
Harmen Hendricks Meel huys Jungama straet 1595 den 5. Februarii
546
Roeliff Dircks Lolck huys Schilwyck 1595 den 5 Feb.
100
Epo Upckes
huys Campen uts.
102-21
79v
Hero Andries Rinck huys Schilwyck 95 den 12. Februarii
470
Schelte Poppis Habel twee cameren
1595 den 12. Feb. mit het achterlant streckende tot aen den goot 147
Syucke Willems dter wed.e van Anne Syuerdtz. voor haer selffs ende als moeder ende wettige momberse
d'helfte van seeckere ledige plaetse ten suyden aen de stadts vesten 12 Feb. 1595 die gemene vaert ten noorden
80r
Ids Abbez. Gaats huys bij Sneecker poort 1595 den 12 Feb.
136[?]
Syuerdt Annez. Petrick camer Lutke Campen 1595 den 19 Feb.
165-7
80v
Philippus Jacobz. Anna huys aent groot kerckhoff 1595 den 19. Feb.
100
Rienck Syuerdtsz. Paerck huys Hoochstraet 1595 den 19 Feb.
200
Hans Johannes Hylck halve pondemate landes buyten Sansterpoort
Sneeckervaert ten westen 94
81r
Claes Ryuerdtz. Wyts huys Cleyne Dylaecker 1595 den 19 Feb.
640
Agge Jettiez. Duedt huys ende schuyr opte plaets 1595 den 26 Feb. mit oick den vrije uytganck door den steyg opt west van den vs. schuyr 1640
Broer Inties ende Reyntien Wattie als mombers ende curators
helfte ontrent vier pondematen landes in Lutke Knossenser sate 26. Feb. 1595

81v
Pieter Jacobz. Jel huys Cleune Dylaecker 1595 den 26. Feb.

Isbrant Janz. Eeffcke huys Kerckstraet uts. wandelbrief
Pouwels Hilbrants Tryn huys opt Sand 1595 den 5. Martii

82r
Joannes Feycken burgemr. Imtz vijff koegang buyten S. Janspoort 5 Martii 95 die vijff pastorye koegangen die steden genaempt ten suyden 590
Lolcke Jacobz. Syts twe camers Nannehoff 95 den 5. Martii mit een vrijen ganck tot opten haven uyt 120
Epo Upckes
huys Polstraet 1595 den 12. Martii
290
82v
Schelte Poppez. Habel huys Broerestraet 1593 den 12 Martii
534
Focke Hillez. op Nijlant Ysck huys Kerckstraet

301
Pieter Willemz.
camer opt suyd van de Nijemerckt 1595 den 19 Martii
201-14
Burgemren, schepenen ende Rade
huyse Proustye steygh 1595 den 19 Martii

83r
Die armevoechden deser stede
helfte van een huys Nannehof 26. Martii 1595

83v
D'armevoochden
huys Nannehoff den 26. Martii 1595

Tymen Fransz. Bauck vijftepart van den Borlfenne
1595 den 2. Aprilis onder Exmorra oick voor een deel; Babuyrstera vaert ten oosten ende Sybrandebuyrstera landen ten suyden 26
Lodewyck Briffo als vader ende legitimus adminisitrator
huys Dylaecker 2. Aprilis 1595

84r
Die armevoochden
grontpachten uyten huyse van de erffgenamen van Frans Potgieter ende Ansck sijn wijff Wipstraet 1595 den 2. Ap.

Mr. Sipcke Janz. Trijn rente uytten huyse van wijlen Ael Allerts wed.e Cleyne Dylaecker uts. wandelbrief
84v
Johannes Sybrenz. Dyw huys Kerckstraet 1595 den 2. Ap.
217
Lyckele Saeckez. Frouck huys opte Plaets 95 den 11. Aprilis
1035-7
Roucke Simonz. Lisck land buyten S. Janspoort 1595 den 11. April.
69-2
85r
Jan Claesz. tot Hichtum
land buyten S. Janspoort 1595 den 7. May
195
Sicke Janz. Barbara twee koegang landes buyten Sanster poort 16 May 95 aen Knossenser vaert 307
Neeltien Claessen dter echte huysfr. ende bij consent van Karsten Stoop als nyaernemerse
huys ende plaetse Vijverstraet 1595 den 16. May
107½
85v
Lyuwe Lyuwez. tot Arum Tet drie koeganck landes in Ripperts fenne 1595 den 16. May die Marndyck ten westen ende Keppenser laen ten noorden 300
Mr. Andries Jacobz. Francoise huys mit vier camers ende den hovinge daerachter Campen 95 den 16 May
900
Philippus Tyerckz. Mencke huys S. Jansstraet 1595 den 21 May
348
86r
Gees Jocjems dter wed.e van Mr. Andries Tziessens organist, voor haer ende als moeder ende wettige momberse
erffrente uyten huyse van wijlen Mr. Jan Lichtervelt Kerckstraet 1595 den 21 May Jungamahuys ten suyden
Lyuwe Lyuwez. te Arum Teth rente gaende uyten huyse van Hendrick Syuerdtz. Bargefenne 1595 den 21 May

Ida Jans dter
huys Jumagamastraet 1595 den 28 May
1025
86v
Epo Upckez.
tichelwerck ende huysinge buyten Sanster poort 1595 den 6 Junii aen Knossenser vaert; Knossenser vennen ten suyden
Sicke Janz. Barbara huys hoeck Broerestraet 1595 den 6 Junii die gemene straet ten oosten
Syu Aryans dter wed.e Jarich Hendrickz.
halff huys Nijemerct 1595 den 18 Junii

Greats Philippus dter als moeder
helfte van den huyse Clippen 13. Augusti 1595

87r
Burgemren, schepenen ende Rade

87v
Burgemren, schepenen ende Rade

Pieter Fransz.
stepacht gaende uyten huyse ende huysstede van Eede Oenckez.[?] Dijck 1595 den 20 Aug.
10 gg.
88r
Philippus Hiddes Doed vyervijffde parten van een huys ende schuyre opt noordt van 't groot kerckhoff 1595 den 3. Septembris die gemene vaert ten noorden 64
Jacob Pieterz. Griet huys ende schuyr Bargefenne 1595 den 24. Sept. mit oick het achterlant streckende over den haven nae het bolwerck
Joannes Andriez. als vader ende legitimus adminisitrator
helfte van een camer Hoechstraet 8. Octobr. 1595

88v
Thomas Claesz. burger tot Sneeck als vader ende legitimus adminsitrator
huys Nijemerckt den achten Octobris anno 1595 Pieter Stellingwerff ten westen
89r
Cornelis Roeliffz.
huys hueck van den Broerestraet 1595 den 15. Octob. die gemene straet ten oosten 340
Paule Fransz. Ens His huys Wipstraet 1595 den 22 Octob.
732½
Schelte Poppez. Habel tichelwerck mit den oven, huysinge ende woninge mitsgaders seeckere ontrent drie pondematen vertichelt landt buyten S. Janspoort uts.

89v
Tzaling Sybrenz. Geert huys bij Sneecker poort 1595 den 29 Octob.
256
Joucke Intez. Fed een achteparte van vijff koeganck buyten Sanster poort tusschen die twe gasthuys 1595 den 5. Novemb. Feymswolder laen ten westen ende oosten 66
Pieter Steffens moller Mary helfte van de molen ende d'helfte vant molenhuys buyten Blaupoort 1595 den 12. Novemb. mitten gerechticheyt van den helfte van den vischenye ende den koegangen; wandelbrief
Pieter ende Mary vs.
helfte van den molen ende molenhuyse
95 den 12. No[v]. gecoft van Cornelis Aerstyens tot Warcum ende Hylck sijn wijff 1100
90r
Pieter Jansz. Bot achterlandt Hoochstraet 28 Novemb. 1595
40
BSR (= Burgemren, schepenen ende Rade)
bevelen brengen in handen van den stadts rentemr. in den eersten Martini taux ende daerteboven van allen binnedixter landen
den 9. Novembris anno 1595

90v
Joucke Intez. Fed acht pondematen lants buyten Blaupoort 1595 den 3. Decemb. in de Marning
Dirck Pieterz. Jesck huys Coornmerct 95 den 3. Decemb.

Eede Tadis Nies huys Polstraet 1595 den 3 Decemb.

91r 310
Syds Hiddez. Anna huys sampt oick den sydcamer daeraen ten suyden gebout ende gemetselt
1595 den 3. Decemb. Daymoye steyg ten noorden 261
Folckert Janz. Ancke tichelwerck buyten S. Janspoort 1595 den 17 Decemb.

Seerp Abbez. als vader ende legitimus administrator
seven achteparten van een huys Dijck den 13. Decemb. 95

91v
Pieter Lyuwez. ende Marten Hendrickz. als mombers ende curatoers
twee derdeparten van den huys e ende schuyre Nijemerct den 21 January 1596

92r
Romcke Johansz. als vader ende legitimus administrator
helfte van den huyse Dyck den 21 January 96

Jan Reynersz. Jantyen huys Nijehoffstraet 1596 den 21 Janaury

Jan Janz. Jantien huys sampt t'hoff daerachter bij de Capelle 1595 den 28. January die sloot ten oosten ende noorden 600
92v
Dirck Joris Styntien huys Proustye steig 1596 den 28 Jan.
255½
Sybren Tyerckz. Eelck huys Polstraet 1596 den 28 January
150
93r
Ludowick Briffo als vader ende legitimus administrator
vier pondematen lants buyten Blaupoort den 4. Feb. 96 Keppenser terp ten noorden ende d'gemene vaert ten westen
93v
Sybrant Baerntz. als man ende voechd
huys opte Plaets den 4. Feb. 1596

Joannes Feyckez. burgemr. als commissaris bij den gerechte
twee vierdeparten van een huys Wipstraet den 18. Feb. 96 geassisteert mit Johannes Harmensz. ende Haring Fongerz. mede burgemrs.; die steyge ten suyden
94r
Johannes Feyckez. in voorgaende qualiteyt
vijff pondematen landes buyten Blaupoort 4. Feb. 96

94v
Johannes Feyckez. in voorgaende qualiteyt
vijff pondematen landes buyten S. Janspoort 4 Feb. 96 die costers fennen ten noordwesten
Mr. Jacob van der Burgh als curator
helfte van een huys opte Plaets 18. Feb. 96 opte hueck van den Kerckstraet
95r
Jan Baerntz. als curator
huys Nijemerct 18. Feb. 96 het gasthuys ten noordoesten
Jan Baerntz. ende Saecke Buwez. in voergaende qualiteyt
huys mitten cameren Nijemerct 18. Feb. 96

95v
Baeff Sybe dter als moeder ende legitima tutrix
vierdepart van een huys Schilwijck 4 Feb. 1596 met het achterlant streckende tot opten haven
Anne Epckez. Ath twee camers Nannehoff 1596 den 4. Feb. mit den gerechticheyt van den vrijen opslach ende ganck tot achteren na den haven toe 119
96r
Lolck Anne dter
camer Nannehoff 1596 den 4 Feb. voer aen den straet, de vercopers naest selffs ten oosten 50
Jetse Sybrenz. [e.a.]
hoff ende achterlant achter Abbe Abbes Hoechstraet 1596 den 4. Februarii opte hueck van het Cleyn Sant ende de vs. Hoochstraet streckende tot opten haven uyt; vercoper doer 't vs. hoff een steyge ofte ganck breedt vier holtfueten sal beholden tot opten haven uyt 331
96v
Hayck Syuerdts dter
huys Nijemerct 96 den 4 Feb. mit oick het achterlant streckende noordwaerts nae den ringmuyr 328-14
Gerloff Aelckez. Tyets twee camers Nannehoff 1596 den 4 Feb. sampt oick het achterlant, put ende uytganck aent bolwerck 50
97r
Jan Martenz. Foeckel huys Cleyne Dylaecker 1596 den 4. Feb.
650
Johannes Abbez. trijn schuyr Dylaecker 1596 den 4 Feb. met den vrijen uytganck doer den steyge tot opten straet 203-14
Johannes Andriesz. Grets huys Wipstraet 25 Feb. 1596
650
97v
Reyn Broerz.
Trijn
huys
Coor[n]merct
1595 den 11. Feb.
sampt een loodse ende brouwerije
800
Eede Willemz.
Eelck
huys
bij de Nijehoffstraet
96 den 11. Feb.
opte haven
119
Tobias Jorisz.
Frouck
huys
Hockaert
96 den 11. Feb.

235
98r
Willem Ewertz.
Aelcke
vijff sesteparten van  een huys
Hockaert
den 11 Feb.

160
Wybe Mennoz.
Lysbet
helfte van een huys
Dylaecker
den 18. Feb. 1596
ende den plaetse over den haven aent bolwerck
515
Eets Steffens dter wed.e Johannes Tietes als moeder ende wettige mombe4rse

een vierdepart van een molen ende de helft van een huys Schilwyck 8. feb. 96 aent bolwerck
98v 1265
Aeryan Hoyte dter

ledige plaets
ten suyden aen de stadts vesten
1596 den 25. Feb.
de gemene vaert ten noorden

Geel Boete dter

huys
Proustye steyg
1596 den 25 Feb.
gecoft van Juryan Juryanz. haer man
500
Heyn Hansz.
Bauck
huys
bij de Sneecker poert
uts.
opde hoeck van den Campen, die gemene straet ende die sloten ten noorden
170
Heyne Willemz. ende Dirck Pieterz. als mombers

huys
opte Pol
10 Martii 1596
achtyer die Dylaecker aent bolwerck op Epo Rommerts achterlant

99r
Johan Thomasz.
Tryn
huys, schuyr ende t'hoff daerachter
Cleyne Campen
1596 den 10. Martii

585
Sybren Doeckez.
Auck
huys
Nannehoff
24 Martii 1596
mitten eygendom van den steyge opt oost van dezen huyse
250
Wyger Wygerz.
Goyck
huys
Campen
1596 den 24. Martii

450
99v
Epo Bockez.
Sap
huys
Cleyne Dylaecker
1596 den 2. Aprilis

635
De weesmrs. dezer stede

land
in acht pondematen genaempt Werpema
1596 den 28. Aprilis
buyten Blaupoort
201 gg. 18½
100r
Romcke Johansz.
Wypcke
ledige plaets
achter Bargefenne
1596 den 28. Aprilis
Pieter gortmaecker ledige plaetze ten Noorden
29
Jan Pieterz.
Jel
huys
Hockaert
1596 den 7. May

300
Focke Douwes
Lywts[?]
huys
Cleyn Sandt
96 den 21 May

300
Claes Maves[?]
Jantyen
landt
buyten S. Janspoort
1596 den 26. May
Marwartervaert ten noorden
231-10
100v
Ocke Syouckez.
Mary
huys
Hoochstraet
1596 den 26. May

254-14
BSR

101r
BSR

[vervolg]

102r
Epo Pieterz.
Claesyen
halve huyse
opte suyder sijde van de Nyemerct
1596 den 14 Lulii

40
Hero Syties
Aelcke
halve huyse
hueck van de Bargefenne
1596 den 4 Augusti
het bolwerck ten westen
65-14
Eebe Doyties
Ded
huys
Wipstraet
96 den 4 Aug.
burgemr. Paule Fransz. Ens ten noorden
520
Claes Ryuerdts
Wyts
twe koeganck lands
buyten Sneker poort
96 den 18.[?] Augusti

200
102v
Lolle Leauckez.
Lyuck[?]
huys
Campen
1596 den 25 Augusti

86
Folckert Janz.
Ancke
huys
Campen
den 22. Sept. 1596


Tryncke Abbe dter als nyaernemerse

huys
bij Sneeck[!] poort


180
Agge Ennez. te Smallebreg
Tyepck
sevendehalve pondemate landts
tot Longee [= Lonjé ten W van Bolsward]
96 den eersten Oct.

400
103r
Jan Baernt
jantien
camer
Cleyne Campen
96 den 6. Oct.

75-14
Karst Karstz. te Hemelum als vader ende legitimus administrator

land
te Longee
den 13. Oct. anno 1596


Griet Ane dter

huys
hueck van de Polstraet


126
103v
Jan Janz.
Jantyen
land
buyten Blaupoort 1596 den 13 Oct. in den sate te Pollens 749-11-12
J. Luts Fritema wed.e van Douwe Heerma als moeder ende legitima administratrix

land
in den sate te Pollens
den 10. Novemb. 1596


Sjow Foocke dter te Balck

camer
Campen
1596 den 3. No[v].


104r
BSR1596 den 24 Novemb.


104v
Fecke Bauckez.
Mirck
land
buyten Blaupoort
96 den 24. Novemb.
gecoft van Wopcke Scheltema

Romcke Feddez.
Ancke
huys sampt den loods
Cornmerct
1596 den ersten Decembris

529
105r
BSR

schuyt

den ersten Decembris 1596


105v
Geel Botte dter

huys, loods ende ledige plaetse
Nyemerck
1596 den ersten Decemb.
Gysbert Laquart ten westen

Gosse Remmertz. te Kubaert
Aeff
huys, schuyr
Dylaecker
1596 den 8. Decemb.
de gemene stege ten noorden
1350
Wybe Syuerdtz. raetsman deser stede

huys
Nye Hoffstraet
1597 den 4. Feb.
het huys twedde[?] genaemt; de gemene straet ten suyden
347-14
Ide Tadez.
Nies
huys
Polstraet
1597 den 4 Feb.

301
Sybren Tyerckz.
Eelck
huys
Polstraet
1597 den 4 Feb.

310
106r
Jacke Jacobz.
Eeff
huys
hueck van het groot kerckhoff
1597 den 4 Feb.

120
Jan Jellis
Reynu
huys
Kerckstraet
97 den 4 Feb.

159
Ide Oenckes
Rinck
huys
S. Jansstraet
97 den 4. Feb.


Marten Dominicus
Griet
ledige huysstede
Buttersteyg
1597 den 4 Feb.

5-14
Tyaerdt Ewertz.
Rinck
land
buyten  S. Janspoort106v
Jan Fransz. ende Wybren  Syuerdtz. als mombers

huys
Nyehoffstraet
den 4. Feb. 97


107r
Jan Fransz. ende Wybren Syuerdtz. in voorgaende qualiteyt

huys
opt Snorstraet
den 16. Feb. 1597


Jan Fransz. ende Wybren Syuerdtz. in voorgaende qualiteyt

camer
Kerckstraet
den 16. Feb. 1597


BSR


Bagijnestraet
den 16. Feb. 1597


107v
Wybe Mennoz. ende Abbe Abbez. als curatoers ende mombers

loodse ende plaetse
Coornmerck
den 4. Feb. 97
dicht aen het groothuys, Sipcke Symensz. ten oosten; mit oeck het hoff daerachter gelegen; een vrije ganck tot het hoff vs., alwaer d'coper een gemack sall mogen maecken

108r
Claes scheltes ende poppe Syuerdtz als curatores ende mombers

helfte van een molen ende een molenhuyse
opt rondeel voor den BlaupoortSybren Wybes
Gerbrich
huys mit een schuyr
bij Sneecker poort
1597 den 9. Februarii


108v
Ulbe Bernardus
Anna
land
aen de vaert na Tzerckwart
1597 den 9. Feb.
buyten Blaupoort
281-14
Pieter Lyuwe
Hylcke
land
in de Marninge buyten Blaupoort
1597 den 9. Feb.


109r
Sicke Janz.
Barbar
huys
Broerestraet
1597 den 9. Feb.
die gemene straet ten oosten
327
Hayck Syuerdts dter

halff koegang landes
buyten Snekerpoort
97 den 9. Feb.
in de hoechfenne
60 dal.
Dirck Aernts
Fed
huys
hueck van de Nyehoffstraet
1597 den 16. Feb.

374-14
Claes Harmenz. als curator
twee vijfteparten van een halven huyse
Schilwyck
den 16. Feb.


109v
Jan de Grand
Tryn
huys
Dylaecker
1597 den 16 Feb.

250
Dyu Pieters dter wed.e Sweers Jacobs

huys
Coornmerck
1597 den 23 Feb.
den geme[ne] steyg ten oosten
1000
110r
Pieter Steffens
Mary
huys
Schilwyck
1597 den 23. Feb.

500
Botte Hauckez.
Geert
halve huyse

1597 den 23. Feb.

345
Upcke Tyerck als curator

halve huys
Dylaker
1597 den 9. Martii


110v
Reyn Ydtiens
Lolck
huys
Campen
1597 den 2 Martii

45
Jelys Wybes
Metke
huys
Proustie steyg


230
Upcke Tyercks
Mary
huys ende schuyr
Coornmerct
1597 den 2. Martii


111r
Schelte Poppe

camer
neffens het Broerekerckhoff over
97 den 9. Martii

100[?]
Schelte Poppez. als vader ende legitimus administrator

helfte van den huyse
Broerestraet
den 9. Martii, den 6. Ap. anno 1597, den 25 Juny 1600


111v
Lyuwe Lyuwez. tot Arum
Teth
terp landes Keppenser terp genaemt sampt den huysinge ende schuyr daerop
buyten Blaupoort
1597 den 16 Martii
die Bylfenne ten Noorden
1405
Epo Upckez.

land
buyten Snekerpoort
1597 den 16 Martii


Schelte Igez.
Rints
stepacht
1597 den 16 Martii


22 ll.
112r
Juucke Dirckz.
Juw[?]
helffte ende twe tiendeparten van een geheel huys
Schulwyck
1597 den 6. Aprilis


Hessel Johanz.
Anck
huys
opte Plaets
1597 den 20 Apr.
mitsgaders den schuyre ofte woninge daerachter staende en streckende tot opten Hoochstraet uyt
927-7
Hylbren Pieterz.

huys
Dyck
1597 den 20 Aprilis

729
Jan Lolckez.
Rixt
huys
Campen
1597 den 20 Aprilis

375
112v
Doede Abbez. als vader ende legitimus administrator

drie tiendeparten van een huys
MerckstraetOene Takez.
Rieme
helfte ende twe tiendeparten van een huys
Merckstraet113r
Tryn Sipcke dter

huys
Schilwyck
1597 den 27 Ap.

120[?]
Isbrant Janz.
Eeff
huys
Nyemerckt
1597 den 4. May

425
Upcke Pieterz.

camer
opt groot kerckhoff
97 den 4 May


BSRden 10 Juny 1597


113v
Epo Ypckez. als vader ende legitimus administrator

land
in de Marning
1597 den 25 May


114r
Jan Fransz.
Tied
vierdepart van een huys
Nijemerckt
1597 den 25 May

130
Claes Claesz.
Griet
huys ende loodse met het achterlant
Groot Sandt
1597 den ersten Juny


114v
Roeliff Hansz. smidt
Barabara
huys
Hoochstraet
97 den 1 Juny

80
Hendrick Jellez.
Gerbrich
huys
Klippen
1597 den 1 Juny

270
Johannes Idsz.
Goyck
land
buyten S. Janspoort
1597 den 17 Juny
gecofft van Doctor Pieter Schaep tot Amsterdam
595
Sake Lyuwez. te Keppens
Lolck
een koeganck landes
in Ripperts fenne buyten Blaupoort
1597 den 23 Juny

101
115r
Pouwels Hilbrenz. ende Homme Cornelisz. als mombers

helfte van den huyse
achter die Dylaecker opte Pol by bolwerck
den 14 Sept. 1597


Schelte Poppez.

huys
hueck van de Broerestraet
97 den 30. Sept.
die gemene vaert ten oosten
225[?]
Jacob Ewertz. te Pollens
Geert
land
in Pollenser sate
1597 den 30 Sept.

800
115v
Jaeckle Jacobz.
Eeff
ses pondematen verdolven lant
buyten S. Janspoort
1597 den 28. Oct.

200
Theye Wybrens
Tryn
drie koeganck landes
buyten Sneecker poort
1597 den 28. Oct.

374
Im Harcke dter. achtergelatene weduwe van wijlen Pieter Hilbrentz.

vier koeganck landes buyten Sanster poort 1597 den 16 Novembris in sekere thien pondematen de Hempte[?] fenne genaempt; gecoft van Doctor Pieter Schaep tot Amsterdam
Ancke Harichs dter. wonende tot Lieuwarden
halve saete landes buyten Blauwe poort 97 den 23. Novemb. in den sate opten Cleuren
116r
BSR

116v
Schelte Sickez.
Auck
huys
hoeck van het groot kerckhoff
1598 den 18. January

120
Benck Bae dter

huys
Nyemerct
98 den 18 January
gecoft van Meynart Botyenter wonende te Jemmingen
475 ll.
Sipcke Feddez. als curator litis

huys
Hoechstraet
den 20. Decemb. 1597


117r
Mybe Mennoz. ende Abbe Abbez. als curatoers ende mombers

huysinge, loodse ende achterlant
Coornmerck
1598 den 18. January


117v
Hendrickyen Dircks dter

huys Kerckstraet 1598 den 18. January de Capelle ten Noorden 270
Symen Fransz.
Bauck
huys
Smidstraet
1598 den 18 January

670
Pieter Harmenz.
Jesel
huys
Kerckstraet
1598 den 18 January

600
Gercke Sipckez.

huuys
Hoochstraet
1598 den 1 February


118r
Agnieta Gerrytzs dter

huys
Kerckstraet
1598 den 1. Feb.


Hendrick Andries
Gats
huys
Hoochstraet
1598 den 1. Feb.
wandelbrief
Agnieta Gerryts dter als erffgename

huys
Hoochstraet
98 den 1 Feb.


Agge Joannes
Jelcke
huys ende schuyr
Scilwyck
1598 den 1 Feb.

616
118v
Tzaling Ockez.
Tyem[?]
huys
Kerckstraet
1598 den ersten Feb.

320
Harmen Styevenz. als curator ende momber

een sestepart van een huys ende camer
Hoochstraet
den ersten February 1598


119r
Paule Fransz. Ens burgemr. als curator bonorum

huys
Cleyne Dylaker
den 1. Feb. anno 1598
d'gemene straet ten noorden

Lodewyck Briffo

huys
Broerestraet
1598 den 1. Feb.
streckende opten haven uyt
457[?]
119v
Ewert Janz. t'Mackum
Griet
huys
Smidstraet
1598 den 1. Feb.

771
Haring Hansz.
Griet
huys
Grote Dylaker
1598 den 1. Febr.
sampt oick den scuyr ende t'achterlant mitsgaders een vrij ganck tot aent bolwerck toe

Baernt Janz.
Jantyen
helfte van den huyse
S. Jansstraet
1598 den 1. Feb.

368
120r
Jucke Feckez.
Bauck
huys
hueck van de Broerestraet
1598 den 1. Feb.
de gemene ganck ten Oosten ende d'ledige plaets ten Westen
235-7
Melys Dirckz.
Imck
huys
Campen
1598 den 1 Feb.

200
Lou Piters
Fed
camer
opte Praedicants graft
1598 den 1 Feb.
mit nog een ledige plaetze leggende ten Noorden

120v
Trijn Jans dter wed.e Lyuwe Rynckez. als moeder ende wettige voorstanderse

twee tiendeparten van den huyse
opte Broerestraet
den 10. Feb. anno 1598
sampt den scuyre ende plaetse streckende over de haven to aent bolwerck toe

Yd Syoucke dte wed.e van Syts Gerrytz. als moeder ende wettige voorstanderse

helfte van de huysinge ende ledige plaetse
Lutke Campen
den 10. Feb. anno 1598


121r
Abbe Dominicus
Foockel

Kerckstraet 1598 den vijftienden dach Feb.
400
Reyn Welmerz.
Aeff
huys
Nannehoff
98 den 15 Feb.

69
121v
Gerloff Laesz.

camer
Kerckstraet
1598 den 15 Feb.

40-XI
Jochum Pieterz.
Clara
ledige plaetse mit een hoff
Broerestraet
1598 den 15 Feb.

386
122r
Gerloff Aelckes
Tyets
twe cameren
in Nannehoff voer aen de straet
1598 den 24 Feb.
metten gerechticheyt van een vrije opslach ende ganck totachteren na den haven
78
Botte Janz.
Griet
huys
Kerckstraet
1598 den 24. Feb.

285
Pier Sieties[?]
Wytie
huys
Kerckstraet
1598 den ersten Martii

359-7
122v
Syrck Pieterz.
Syuerdtke
huys
Vijverstaet
1598 den 24. Feb.
mit oick den ledige plaetse na het bolwerck
110
Jacob Hoytes
Nel
huys
HockaertWyts Jans dter wed.e Huyg Heres

huys
Schilwyck
1598 den tienden[?] Martii


123r
Jetse Sybrens
Griet
camer
Hoochstraet
1598 den 10. Martii
mit oick het achterlant streckende achter denselven camer
154
Jan Piterz. Jel huys mit een panwerck
buyten S. Janspoort
1598 den 10. Martii
op olden Cloosters veerswal; sampt oick ses pondematen verdolven landes genaempt d'Golboorde
517-14
Harmen Thomasz.
Gerbrich
huys
Kerckstraet
1598 den 17. Martii

260
123v
Eede Tietez.
Dyw
twe camers
Nannehoff
98 den 22 Martii
sampt den gerechticheyt van den put aldaer
55
Schelte Pierz. als vader ende legitimus administrator

halven huyse
achter den Dylaker opte Pol
den 22. Martii qnno 1598


Hans Jacobs
Aeff
huys ende t'hoff daerachter
Campen
1598 den 29 Martii

602-14
124r
Lyuwe Lyuwez.
Anna
scuyr ende ledige plaetze

1598 den 7[?] Aprilis aen des vercopers naest eygen huysinge ende streckende tot aen Epo Pieters moutereye op de olde roeynge daervan eertijts geweest sijnde 285-7
Lyckle Andriesz.

ledige huysstede mitten hoven daerachter Schilwyck
1598 den 26 Apr.

203
124v
Epo Upckes als vader ende legitimus administrator

twe vierdeparten van den huyse
Ryckstraet
den 17. May 1598


BSR


125r
Jelys Tomas
Syts
huys
bij Sneker poort
1598 den 17. May
opte hueck van de Campen; d'gemene straet t'westen
173
125v
BSRden 23 Juny 1598


126r
Homme Syrckz. als vader ende legitimus administrator

derdepart van seeckere twe pondematen landes
buyten S. Janspoort
den 16 Juny anno 1598


Hayck Syuerdts dter wed.e Reyn Janz.

huys
bij de Sneker poort
den 23 Juny 1598


126v
Willem Cornelisz.
Hid
camer
Jarich Heeres steyg
1598 den 23. Juny

20
Rommert Thomasz. rentemr.
Hylck
vierdepart van Biencke Mieden
buyten S. Janspoort
1598 den 2. Aug.
waeraff die andere andelen ende parten beneficiale landen sijn behorende onder den Pastorye landen binnen Bolswart
105
Jelis Wybez.
Mekke
schuyr
Polstraet


210
127r
Schelte Igez. Rints schuyr Kleyne Dylaecker 1598 den 23. Augusti
210
Hendrick Hendrickz.
Rints
schuyr
Kleyne Dylaecker 1598 den 23. Aug.
opte hoeck van Daymoeye steyg, mit oick den dwers camer
326
Jorryt Syuerdt Jantyen ledige plaetse opte predicantsgracht 1598 den 23. Augusti

127v
BSR


98 den 23 Augusti

Rinnert Thomas rentemr. Hylck grontpachte uyten huyse Nyemerct 1598 den 6. Sept.

128r
Pieter Pouwels Maycke huys Dylaecker 1598 den 27. Sept.
650
Tzalling Sybez. Lyuets[?] Jans helfte ende d'sestepart van een huys Grote Dylaecker


Dirck Joris
sestepart van den huyse Grote Dylaecker den 27. Sept. anno 1598 in voorgaende proclamatie geroert
128v
Tade Claesz.
Geel
helen molen
buyten Blaupoort
98 den 27. Sept.
samt twe camers staende en streckende nae de molen

Syts Lows wed.e als oldemoeder

drie vierdeparten van den huyse
Polstraet
den 27. Sept. 1598


129r
Jan Fransz. t'Franeker
Bauck
huys
Grote Dylaecker
1598 den 13. Octobris
mit ... schuyr ende het achterlant; d'gemene steyg ten Noorden
1300
Fonger Meynartz. burgemr.
Syts
twe camers
Klippen
1598 den 25. Octob.

105-14
Hendrick Jellez.
Gerbrich
sekere viervantich ledige plaets
Schilwyck
1598 den 25. Octob.
achter Baucke Doedes huysinge
22-9
129v
Seerp Bartlez.
Syouck
land ende den huysinge daerop staende
buyten S. Janspoort
anno 1598 den 25 Octobris, den 8. No[v]. 98

121-14
Joannes Egbertz. stadbode

huys
Hockaardt
98 den 3 No[v].

187
Hendrick Molenaer molenaer

wynmolen sampt den huisinge daerbij staende
buyten S. Janspoort
den 15. No[v]. 1598

2000
BSR1598 den 8. Novembris


130r
Thonis Martens
Meynts
huys
opte Plaets
1598 den 9. No[v].

606
Willem Cornelys
Hid
camer
Nyemerckt
98 den 29 Novem.
in Jarich Heeres steyg
30
130v
Jacob Pieters
Ansck
huys
Kerckstraet
99 den 17. January

165[?]
Claes Pieterz.
Jel
twe derdeparten huys
Kerckstraet

d'gemene vaert ten Noorden

Johannes Daniels
Auck
caemer staende ofte d'welcke noch gebout zal worden
Buttersteyg

lanck XXII fueten buytenswercks ende 14 fueten wijdt, acht fueten hooch onder die balcken 120[?]
Hauck Pieterz.
Tiedt
d'helfte van het panwerck
buyten S. Janspoort
anno 1599 den 31 January
opte veerswal bij de tille
500
131r
Oene Taeckez.
Rieme
huys
Plaets
1599 den 31. January
mit het hoff daerbij voermaels gehoort hebbende ende gelegen achter denselven huysinge; mitsgaders den schuyr ofte achterhuysinge staende opte Hoochstraet
1421
Jancke Douwez. tot Arum
Reynsch
huys
Hoochstraet
99 den 21 January

254
131v
Fonger Meynertz. burgemr. Syts huys Groot Sant 1599 den 31 January streckende tot opten haven toe 1200
Greold Syrx
lant buyten Sanser poort 1599 den 31 Jan. Wolsumer veer ten oosten 170
Eelcke Lyuwes Egbert huys Broerestraet 99 den 31 January
371
132r
Mennes Pieters Griet huys Vijverstraet 99 den 7. February het Minrebroeders kerckhoff ten westen 338-21
Allert Jacobz. mede gedeputeerde staet [e.a.] executeurs
huys, loodse sampt het achterlant Coornmerckt den 31 January anno 1599

132v-133r leeg
133v
Buwe Syuerdtz. Ancke huys S. Jansstraet 1599 den 7. February het groot Abtshuys ten Oosten 482-14
D'weesmoeders deser stede als testamentarii tutores
huys Kerckstraet den 14. Feb. 1599

134r
Willem Jellez. Taeck huys S. Jansstraet 1599 den 7. Feb.
700
Reyn Broerz. Trijn huys Nyemerct 1599 den 7. Feb.
347-14
Dirck Thijsz. Trynke[?] huys Kerckstraet 1599 den 7. February

134v
Remmert Thomasz. als curator
vierdepart van een huys Grote Dylaecker den 21. Feb. anno 1599

Johannes Feyckez. burgemr. Rints twe derdeparten van een huys Kerckstraet 1599 den 14 Feb. de gemene vaert ten Noorden 425
135r
Ewert Annez. Luts huys spicker ofte schuyre Grote Dylaecker 1599 den 21 Feb.

Lolcke Joachim Fokel huys Kerckstraet 1599 den 21 Feb.
196
Sicke Tietez. als momber ende curator
drie vijfteparten van twe cameren Nannehoff den 21. Feb. anno 99

135v
Juryen Cents Doed[?] huys Snorstraet 1599 den lesten Feb.
248
Douwe Feyckis Griet huys mit een schuyr Wipstraet 1599 den 14. Martii

Pieter Hiddesz. wonende te Wommels Aet rente gaende uyt Bencke Cornelys fenne
1599 den 14. Martii

136r
Jacob Pouwels Auck halve molen opt bolwerck 1599 den 21. Martii achter 't gasthuys bij den Schilwyck; ende den geheelen huyse opte Schilwyck aent bolwerck 1200
Willem Martenz. Ael huys Dyck 1599 den 21. Martii
585
Jan Pieterz. Griet camer Groot Kerckhoff 1599 den 20 Aprilis
40
Upcke Pieters
huys Hockaerdt 1599 den 2. May
164
136v
Rinnert Thomasz., Pieter Lyuwes ende Jan Barentz.
huys Hoochstraet 1599 den 2. May
164
BSR


den negenden May anno 1599

137r
Sicke Claesz. te Wynaem Aeff huys ende schuyre Grote Dylaecker 1599 den 22 Junii

Ipcke Ipckez. te Kimswardt
huys Groot Kerckhoff den 16 May 1599 t'selve kerckhoff ten suyden en het diept ten noorden 368-6
Rixt Abbe dochter tot Leuwarden
land te Knossens [e.a.] 1599 den 16 May
275
137v
Fonger Haringz. Taets huys Groot Sant 1599 den 16 May
748
Tyaerdt Lywe burgemr. Elbrich hoyschuyr met het achterlant ofte ledige plaetse Coornmerckt 1599 den 25 May
70
BSR


den 25. May anno 1599

138r
Douwe Goffes Fed halve molen ende molenhuyse buyten S. Janspoort 1599 den 25 May wandelbrief
138v
Mints Thomas dter wed.e van Upcke Anes t'Knossens
land in Knossenser sate 1599 den 22 Junii
2859 ll.
Tryncke Homme dter wed.e van Romcke Dyuerdts
huys Grote Dylaacker 1599 den 17. Augusti
1201
Agge Aedgers Auck land buyten S. Janspoort 1599 den 29 Augusti

139r
BSR

Jackle Jacobz. Eeff d'helfte van ontrent ses pondematen verdolven lant buyten S. Janspoort


139v
BSR


den 7. Novembris 1599

140r
Mr. Andries Jacobz. Francoyse huys Coornmerckt 1599 den laesten Octobris
776-14
BSR


den 28. Novembris 1599

140v
BSR


den 21 No[v]. anno 1599

Joannes Idsz.
land
den 16. Januarii 1600 die verdolvene poelen ten suydwesten


via rechtsklik: afbeelding bekijken resp. openen in nieuw tabblad (Firefox resp. Chrome) en vervolgens vergrotenCornelis Springer 1872
Gezicht (45x57 cm.) op de achterzijde van het stadhuis vanuit de Kerkstraat
vooraan de post (= brug) over de gracht
links het restant van de 1868 afgebroken kapel, die na de reformatie gediend heeft als Latijnse school
rechts het kapelhuis
met dank aan Jaap Lootsma voor de lokalisering van het standpunt van de schilder

>> begin