>> HOMEpage


Reimer Harin[g]s
Ioachim Stevens
Tiaerd Liuwes
Focke Reins co[n]s[ule]s [= burgemeesters]
Rombert Thomas quaes[tor = rekenmeester]
Timen Frans Eism[a]
Heercke Heerkes aedil[is = bouwmeester]
Jan Franses
Sibren Siccama secret[arius]

Burgemeesters van Bolsward 1600-1650

Zeer voorlopige naamlijst
door
M.H.H. Engels, maart 2011 resp. 2017 en 2021
Bronnen: Nedergerecht Bolsward, vooral inventarisatieboeken 1603-1611, 1624-1650 (presiderende burgemeesters), hypotheekboeken 1610-1614, 1618-1623 (ondertekend door pres. burgmr. en secr.), weesboeken (1603-1611, 1619-1623), recesboeken (1635vv); Stadhouderlijk archief (x: nieuw gekozen burgemeesters), Winsemius' Chronique 1622, Classisboek Bolsward 1600-1633, Ph.H. Breuker, Gysbert Japix (nieuw september 1635: X).
De raad van Bolsward telde zes burgemeesters en twee raadslieden; ieder jaar werden er daarvan twee uit een voordracht nieuw gekozen door de stadhouder. De zittingstermijn kon door herverkiezing langer dan vier jaar zijn.
Stuur aanvullingen en/of verbeteringen a.u.b. naar het e-mailadres op de homepage. Jan Keuvelaar deed dat april 2017 m.b.t. 1614: gegevens vermeld op het stichtingsplaatje d.d. 11 april 1614 dat eind 19e eeuw is aangetroffen in de fundering van het stadhuis (LC 21 april 1894 particuliere correspondentie d.d. 19 april) resp. in een naamlijst van ouderlingen en diakenen (1605-1646). Piet Nieuwland wees 4 maart 2021 op de vermelding van Sipcke [ook: Sipke] Doedes, oud-burgemeester van Bolsward, in archief nedergerecht Sneek (Tresoar toegang 13-35 inv.nr. 169, 27-3-1640, p. 169, digitaal foto 85 in allefriezen.nl).

Zie ook: Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

Adriaen v. Velsen, Dr. * Anne Heerkes * Binnert Douwez. * Fecke/Focco Reyns * Feycke Oenis * Folpert/Folperus Hansma * Fonger Gysberts Laquart/Lauquaert * Frans Arriens Riemersma * Frans Jansen Bruinsma * Fredrich Bothe * Gattye Sytses * Gerben Harmens * Gerbrandus Gerbrandi * Gerryt Henrix * Gerryt Pyters * Gerryt/Geert Fogelsanck * Inte/Ynte Egberts * Jacob Gysberts * Jacob Joachims/Jochems * Jan Gerbens/Garbens * Jan Pyters Faber * Jan van Marsum * Jarich Heresz. * Joachim Stevens * Joannes Ariens Riemersma * Joannes Harmenz. * Johan Hoptilla * Joost Schinkel, Dr. * Oene Takes * Petrus Aeminga, Dr. * Pieter Hibrants * Poppe Scheltes * Reimer Harings * Reinier Pauus Ens * Rombert Thomas/Thomae * Saecke Saeckis * Steven Stellingwerff * Sybe Doeckes * Tyaardt Lieuwes * Tyaerdt Ewertsz * Tymen Franssen Eysma * Wilhelmus Lamminga * Yge Meyes Algera

>> begin

Uit de archieven van de Friese stadhouders (Tresoar toegang 7 inv.nr. 473):

Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

Uitgave: M.H.H. Engels, maart 2011
Met dank aan Jan de Vries (Koudum) voor de foto's op CD.


Bolsward
Anne Heerkes * Anne Herckes * Anne Herkis Jorna * Aucke Iges Algera * Aucke Iges Algra/Algera * Beint Heerkes Buirenstins * Beint Herkis Buyrestein * Burenstein * Claes Claesen Balck * Claes Claesen * Claes Claessen Balck * Cornelis Symens Biaerck * Dodoneus Kolde * Dr. Bornaeus * Dr. Gayus v. Boelens * Duco Gellii * Feitie Oenes * Feycke Oenes * Floris Floris Posthumus * Floris Posthumus * Folperus Hansma * Frans Jans Bruinsma * Frans Riemersma * Frans Rimersma * Fredrick Booth * Gellius Fopma * Gerbrandus Gerbrandi * Gerhardus Hixenius * Gysbert Siersma * Harmen Posthumus * Hermannus Bornaeus * Horatus Knijff * Ippe Douwis * Isbrant Jansen Sadelaer * Jacob Pieters Algra * Jan Gerbens * Jan Jacobs Munckhuys * Jan Sipkes * Jelle Fopma * Johan Hoptilla * Johan Muinckhuis * Johan v. Haersolte * Johannes Costerus * Johannes Steindam * Liaucke Ippis * Marten Jans Backer * Mr. Douwe Sybis Uynberg * Mr. Joost Schinkel * Petrus Aeminga * Poppe Scheltes * Regnerus Bruinsma * Reinir Paulus Ens * Riemerma * Riemerzma * Saecke Saeckes * Salvis Rolwagen * Salvius Rolwagen * Schelte v. Heemstra * Sibe Duckes * Sierck Gerbens Monsma * Simon Sipkes * Sioerd Jongers Dyxtrar * Sioerdt Jongers Dixtra * Sioucke Cornelis * Sybe Andries * Sybe Duckes * Syerck Gerbens Monsma * Syerk Monsma * Sypke Monsma * Tarquinius Boelens * Tiamke Ippes Wattinga * Tiamke Ypes Wattinga * Velsen * Wilhelmus Laminga * Ysbrand Jansen Sadelaer
Hindelopen
Abbe Albarts * Allert Symens * Allert Tymens * Anne Tymens * Bincke Symens * Broer Heeres * Dirck Claesen * Douwe Hartmans * Freerck Ydes * Gerbrand Tonis * Gerbrandt Fongers * Gerrit Klaesen * Hartman Lieuckes * Heere Arriens * Heere/Hero Amens * Hercke Douwes * Jacob Jouckes * Jan Dirx * Jappe Hessels * Jelle Jetties * Jetie Claes * Jette/Jelte? Hittes * Jettie Hittes * Lieucke Rommerts * Lieucke Simens * Lieuke Rommerts * Lieuwe Lieuckes * Ocke Dircks * Ocke Dircx * Ocke Fongers * Pieter Salings * Reiner Annes * Reiner Reyners * Reinir Annes * Rommert Lieuwkes * Siouwert/Sieuwert Lieuwckes * Taacke Tietes * Tymen Allerts * Tymer Allerts * Wybren Douwes * Yeye Oenes * Ype Jettis
IJlst
Aerien Jongedyck * Aesge v. Popma * Anne Hoytes * Anne Krolis * Arrien Ruyrts Jongendyck * Aulke Marx * Baucke Wybes Faber * Doede Atzma * Doede Sickes Atzma * Eelcke Tiaerts Alckema * Eete Wybes * Evert Jansen * Ewert Sweerts * Frans Andries * Gerben Sierx Monsma * Heero v. Feickama * Hero Feickes Feickama * Ige Imis Aetzma * Isbrandus Jans Wynsma * Jaar/Yaar Ides Idema * Jan Greoldts Greolsma * Jan Henrik v. Suchten * Jan Lubberts Sanstra * Jan Willem Vena * Jan Willems Weyna Bartus * Jan Ydis Ydema * Jelmer Ruyrts Jongedyck * Johan Abraham v. Schurman * Minne Hoytes Hoytema * Ocke Andries * Oene/Onne Wybis Doniaga/Dunegea * Pieter Sypkes Wytzma * Pytter Wytzma * Reynier v. Tzum * Ryntie Mercs Eccama * Schelte Rispens * Schelto Rispens * Schelto v. Rispens * Sibrand v. Bockama * Simon Simons Simonis * Sybren Tiedsis * Sypke Innis Wytsma * Sytse Wybes Abbema * Sytze Wybes * Taede Walma * Tamme Tammerius * Tietse Jorritsma * Walle Johannis Bockema(?) * Willem Wabes * Willem Wabis Abbema * Wybe Johannes * Wybe Johannes Adema * Wybe Johannis Adama
Sloten
Adigerus Adius * Age Eilerts * Anscke Heeris Schotanus * Ciprianus Bruynsma * Cyprianus Bruynsma * Douwe Jellis * Dr. Cyprianus Bruinsma * Dr. Henricus Mamminga * Epeus v. Oosterzee * Fasker Heere * Fasker Heeres * Freerck Luytens * Gelcke Auckes * Goswin Theodorus v. Coehorn * Heercke Cornelis * Heere Nolles * Heere Saskers * Heerke Cornelis * Hendricus Mamminga [?] * Hisse Claeses * Hobbo Pibes Wiaerda * Jacob Joukes/Jaucques * Jan Copien * Jan Coppens * Jan Heerts * Jan v. Amama * Jarich Annes * Jarich Goyties * Jelle Douwes * Jochum v. Amama * Johannes Coehorn * Johannes de Coehorn * Joucke Mamminga * Jr. Serapius v. Dixtra * Mr. Claes Doma * Nicolaus Doma * Ocke Fongers * Oeds Tziercks * Rumbertus Viersen * Rymbertus v. Vierssen * Sasker Heeres * Schelte Intes * Sibrant Ottes * Taco Hiddes * Taco Winners[?] * Taco/Tako Hiddes * Taecke Hiddes * Theodorus Nauta * Tialling Hiddes * Tinco v. Andringa * Wobbe Hiddes

>> begin