>> HOMEpage

Burgemeesters op Ameland, 1621-1650/1700

M.H.H. Engels, mei 2013, aanvulling 1651 t/m 1700 december 2018
Bron: Nedergerecht Ameland, recesboeken (en incidenteel hypotheekboeken)
x = als het voorgaande jaar; ... = niet gevonden; merk op dat de nieuwe benoemingen vanaf 1630 aan het begin van het jaar plaatsvonden, daarvóór rond het midden van het jaar.

inv.nr.: fol. datum van Hollum van Ballum van Nes
2: 9v 1621, febr. Tiebbe Douwes Egbert Hendriks Andries Juriens Jan Binnerts Isbrant Thuenyszoon Taecke Broers
55v 1622, 26-6 Gabbe Pouwels Drywe Eelckis x Obbe Cornelis x Cornelis Jellis
116v 1623, 28-7 Tiebbe Douwes Pytter Cornelis x Gerryt Cornelis Jan Gerrytz. Sicke Gerbensz.
174v 1624, 11-7 x Jan Ulbis Jan Binnerts x x Taecke Broers

1625 x x x x x x
282r 1626, 22-5 x Doecke Douwes Obbe Cornelis Jan Hanssen Wouter Jacobs x
330v 1627, 10-7 Jan Ulbes Sipcke Janssen Keympe Gysberts Karsien Andries Andries Dynga x
3: 27r 1628, 27-8 Tyebbe Douwes x Pytter Everts Jan Binnerts Symon Symonsz. x

1629 x ... x x x ...
59r 1630, 17-2 x Jan Ulbes x Dirck Foppes Hilma Isbrant Tueniss. Taecke Broers
79v 1631, 28-1 x x Jan Bennerts Andries Hernes Wouter Jacobs Pyer Franssen
100v 1632, 1-2 Redmer Tyaerdtsen Gabbe Janssen Gerloff Foppes Sybrant/Sybren Freercksen Wouter Jacobs x
116r 1633, 30-1 Dr. P. Arcerius Tiebbe Douwes x Tiepcke Arens Hemme Keimpes x
134v 1634, 22-1 Redmer Tiaerts x Hans Cornelis Obbe Cornelis Pier Franssen x
161r 1635, 21-1 Jan Ulbes x Tiepcke Arens Jucke Haeyes Wouter Jacobss. Douwe Janssen
185v 1636, 27-1 Gabbe Janssen Minne Lourens Pieter Everts Syger Janssen x Taecke Broers
4: 13v 1637, 1-2 Claes Remberts Hendrick Jelles Joachim Juckes Jucke Haeyes Piter Janssen Douwe Jansen
25v 1638, 7-2 Jan Dircks x Cornelis Hansen Carsten Andriesz. Jelle Jelles Egbert Jans
52v 1639, 21-1 Tyebbe Douwes Jan Ulbes Jan Binnerts Jucke Hayes Hemme Keympes Wouter Jacobs
72r 1640, 13-1 x x x Andries Hernes x Jelle Jelles
89v 1641, 4-1 x x x Pyter Everts x Lieuwe Sydses

1642, 3-1 x x x x x x
5: 71r 1643, 4-1 x Sypke Jans x Jucke Hayes x Jacob Jacobs
82r 1644, 8-1 Jan Ulbes x x x x x
94v 1645, 7-1 x Pyter Euwes x Pyter Everts Pier Fransen x
120r 1646, 16-3 Gabbe Jansen x x Joachim Juckes x Hemme Keympes
161r 1647, 19-1 x Jan Ulbes x x Hemme Kempes Jacob Jacobs
185r 1648, 20-1 Tyebbe Douwes Jan Dircks x Siuerdt Aernts Jasper Dircks x
203r 1649, 2-1 Jan Dirks Sipcke Jansen Jan Bennerts Pieter Everts Andries Dinga Jasper Dirckz.
218v 1650, 12-1 Haeye Onnes x x Pieter Everts x Pier Franssen
datum van Hollum van Ballum van Nes
1651, 7-1 Pieter Eeuwes Haye Onnes Jan Bennerts Pieter Everts Jacob Jacobs Pier Franssen
1652 Pieter Eeuwes Fedrick Jans Jan Bennerts Pieter Everts Jacob Jacobs Keympe Hemmes
1653, 21-1 Jan Dirx Fedrick Jans Jan Bennerts Pieter Everts Jacob Jacobs Keimp Hemmes
1654, 18-1 Jan Dircksen Sipcke Janssen Jan Bennerts Jochum Jukes Gerrit Handties Keympe Hemmes
1655, 14-2 Pieter Eeuwes Sipke Janssen Jan Bennerts Jochum Jukes Gerrit Handties Andries Dynga
1656, 16-1 Pieter Eeuwes Hendrick Jacobs Jan Bennerts Jarich Claessen Gerrit Handties Jacob Jacobs
1657, 21-1 Jan Dirckx Hendrik Jacobs Jan Bennerts Jochum Juckes Pier Franssen Jacob Jacobs
1658, 3-2 Jan Dircksen Sipke Janssen Jan Bennerts Ryuerd Janssen Pier Franssen Jacob Jacobs
1659, 26-1 Pieter Eeuwes Sipke Janssen Jan Bennerts Dirck Hanssen Sybrandt Eyntes Lieuwe Sydses
1660, 25-1 Roeliff Jacobs Pieter Eeuwes Jan Bennerts Jan Janssen Sybren Eyntes Lammert Buwes
1661, 30-1 Roelef Jacobs Sipke Janssen Jan Binnerts Jan Janssen Watse Sydses Lammert Buwes
1662, 00-1 Piter Tiebbes Sipke Jans Jan Bennerts Jan Janssen Watse Sydses Jacob Jacobs
1663, 21-1 Feddrick Jans Pier Tiebbes Jan Bennerts Jucke Hayes Lieuwe Sydses Jacob Jacobs
1664, 00-1 Feddrick Jansen Faber Hendrick Jacobs Jan Bennerts Riuerd Jans Anne Annes d'jonge Jacob Jacobs
1665, 8-1 Habbe Jans Hendrick Jacobs Dirck Hanssen Ruierd Janssen Anne Annes Eeltie Piters
1666, 17-1 Jochum Joannes Eelke Piters Wopke Oedsen Ruierd Janssen Romcke Jacobs Eeltie Piters
1667, 18-2 Heere Minnes Eelcke Pytters Wopke Oedses Jaquies Gerrits Romcke Jacobs Jacob Jacobs
1668, 15-1 Heere Minnes Roeliff Jacobs Ruyrd Jans Beern Jops Watze Zydses Jacob Jacobs
1669, 20-1 Jochum Johannes Stellingwerff Roeliff Jacobs Ruyrd Jans Jacob/Jaquies Gerrits Brugge Watse Sydses Thonis Tymmens
1670, 12-1 Jochum Johannes Stellingwerff Hendrik Jacobs Boote Janssen Jacus Gerrits Brugge Eeltie Pytters Thonis Tymmens
1671, 11-1 Jan Sipkes Hendrick Jacobs Boote Jansen Wybe Nuttes Eeltie Pytters Beernt Hendrix
1672, 17-1 Jan Sipkes Roeloff Jacobs Eeltie Hiddes Wybe Nuttes Jacob Jacobs Sydts Lieuwes
1673, 15-1 Heere Minnes Roeliff Jacobs Beern Jops Gerrit Gosses Jacob Jacobs Sydts Lieuwes
1674, 14-1 Beern Jops Ruyrd Janssen Ruyrd Jans Thonis Tymens Jacob Jacobs Eelcke Pytters
1675, 19-1 Jochum Johannes Stellingwerff Eelcke Pytters Saeckma Ruyrd Jansen Jasper Andries Thonis Tymens Douwe Lieuwes
1676, 19-1 Jan Hendrix Vuyringa Dirck Janssen Ruyrd Jans Jasper Andries Thonis Tymens Anne Annes
1677, 17-1 Roeloff Jacobs Foppe Hayes Ruurd Jans Boote Jans Douwe Lieuwes Eelcke Pytters
1678, 16-1 Roelof Jacobs Foppe Hayes Ruyrd Jansen Boote Janssen Douwe Lieuwes Anne Annes
1679, 00-1 Hendrick Jacobs Heere Minnes Ruurd Janssen Obbe Hillebrants Tjaert/Tjeerd Sieps Anne Annes Wiarda
1680, 14-1 Hendrick Jacobs Wiemer Bauckes Ruurd Jansen Obbe Hillebrants Tjeert Sieps Teunis Tymens
1681, 29-1 Roelof Jacobs Wymer Bauckes Ruurdt Jans Obbe Hillebrants Douwe Liewes Teunis Tymens
1682 Roelof Jacobs Wiemer Bauckes Ruurdt Jansen Obbe Hillebrants Hendrick Jacobs Teunis Tymens
1683 Roelof Jacobs Wiemer Bauckes Ruurdt Jansen Obias Hillebrants Douwe Liewes Teunis Tymens
1684, 13-2 Roelof Jacobs Wiemer Bauckes Reynder Jans Boote Jansen Eeltje Pieters Teunis Tymens
1685, 27-1 Dirck Jansen Here Minnes Reynder Jans Claes Sybes Douwe Liewes Tjeert Sieps
1686, 6-1 Dirck Jansen Here Minnes Reynder Jansen Claes Sybes Doue Liewes Tjeert Sieps
1687, 6-1 Dirck Jansen Jan Sjoerdsen Sjoucke Piers Claes Sybes Here Minnes Teunis Tymens
1688, 18-1 Hendrick Jacobs Obias Hillebrants Sjoucke Piers Reynder Jans Jan Sjoerdsen Pieter Tjetses
1689, 11-1 Hendrick Jacobs Dirck Jansen Sjoucke Piers Claes Sybes Doue Lieues Mr. Jelle Faber
1690, 3-2 Jan Hendrix Obias Hillebrants Boote Jansen Reynder Jansen Doue Liewes Dirck Wietses
1691, 15-4 aanw. Jan Hendrix Furing Obias Hillebrants Claes Sybes Reynder Jansen Doue Liewes Mr. Jelle Faber
1692, 4-1 Jan Hendrix Furing Obbe Hillebrants Claes Sybes Reynder Jansen Doue Liewes Eeltje Pieters
1693, 4-1 Roelof Jacobs Wiemer Bauckes Claes Sybes Reynder Jansen Jan Jansen Jan Tirx/Tietesz.? Nobel
1694, 8-1 Jan Hendrix Furing Poules Bottes Cornelis Duynmeyer Reynder Jansen Tonis Tymens Doue Liewes
1695 Jan Hendrix Furingh Poules Bottes Cornelis Jansen Reynder Jansen Teunis Tymens Doue Liewes
1696, 10-1 Jan Hendrix Furingh Poulus Bottes Cornelis Jansen Reinder Jansen Thonis Tymens Douwe Lieuwes
1697 Jan Hendrickx Furingh Poulus Bottis Cornelis Jansen Reiner Jansen Tonis Tymens Douwe Lieuwes
1698, 17-1 Meinert Remckes Remcke Geerts Claes Sybs Reiner Jansen Teunis Tymens Jan Tirxsen Nobel
1699, 00-1 Meinert Remckes Remcke Geerts Claes Sybes Reiner Jansen Teunis Tymens Jan Nobel
1700, 00-1 Meinert Remkes Remke Geerts Cornelis Janssen Reyner Jansen Broer Sioerds Johannes Martens


♠ Een voorbeeld van benoeming door de vrijheer uit recesboek inv.nr. 2 ♠
Op huyden den 24en Julij 1623:
Wij Sicko van Camminga vrij ende erffheer van den Lande
Amelandt, bekennen mits deezen geordonneert ende
gecommitteert te hebben t'selvige doende doir crachte
deezis Tiebbe Douwis ende Pytter Cornelis beyde van
Hollum, Gerryt Cornelis ende Andries Cornelis beyde van
Ballum, ende Jan Gerrytz. mit Sicke Gerbensz. beyde
van Nes, tot onse Burgemeesteren ende mederechteren omme
d'banck van de heylige Justitie vanwegen off
neffens te becleden henluyden bij deesen wel expressel.
bevelende om een ygelijck goedt recht ende expeditie
te doen ende expedieren sonder eenige uytneminge
van personen off partijen, oock niet te laaten om
eenigerlije actie, oorsaecke haat ofte uyt liefde
ofte vrundtschap, gunst ofte gaave, dan in allen ge-
valle rechtvaerdel. voort te vaaren, soewel in onse
praesentie op Amelandt als in onse absentie nae
luyt den eedt op dato deezis gepraesteert in onse handen
ende hyer volgende geannoteert. Actum ende in kennisse
onser handt, huyden den 28 Julij 1623.
Sicko A Kamminga

Wij ondergeschrevene geëligeerde Burgemeesteren naementlijcken
Tiebbe Douwes ende Pytter Cornelis van Hollum, Gerryt
Cornelis ende Andries Juriens van Ballum, ende
Jan Gerryts ende Sicke Gerbrants van Nes, bekennen
bij deesen den commissie op ons gepasseert te hebben ge-
accepteert, gelovende ende swerende mits-
dien bij deesen onsen E. E. Gest. Welg. heere heer
Sicko van Camminga vrij ende erffheer van Amelant,
zijne erven ofte naecomende sampt successoren ende
den Landschappe ende Burgerije vandien goedt ende
getrou te zijn, niet te sullen staen over eenighe
saecken raat nochte daat daar toe geeven, die tot achterdeele
van zijnne Gestrenge, sijnne erven off successoiren ende
burgerije vandien soude moegen strecken, dan veelmeer
zijnne Gest., sijnne erven ende des lants ende
burgerije profijt te soecken soeveele moegelijcken is
ende een ygelijck goedt recht ende espeditie van iustitie
naer onse verstant ende beste wetenschap te doen
administreren, sonder eenige uytneminge van
personen gunst off partije in eenigerleye manieren
ende een ygel. in zijn goedt hebbende recht voor te staen
ende behulpich te weesen, den goeden soeveele moegel.
voor te staen ende te beschermen ende den quaden te straffen
soe waarlijck helpe ons Godt Almachtich, salff
ende onvercort d'voors. E. heere ende des Lants privilegien
ende gerechticheeden, in kennisse onse gewoontl.
handteyckens, huyden den 28en Julij 1623

Tyebbe Douwes
1623

Pyeter Cornelij
1623

Jan Gerryts z.
    Gerryt Corneliss.

Andries Juriens
merck mit
egener handt
hyer gesteldt

[ontbreekt: Sicke Gerbens/Gerbrants]

Naamlijst
Vrij- en Erfheer (Vrij- en Erfvrouwe) van Ameland

ca. 1400-1450 Ritske Jelmera.
1450-1463 Romke en Keimpe Donia.
1463-1486 Haije Heringa.
1486-1521/'26 Pieter Camminga.
1521/'26-1552 Wytso Camminga.
1552-1575 Pieter II Camminga.
1575-1624 Sicco Camminga.
1624-1638 Pieter III Camminga.
1638-1641 Wytso II Camminga.
1641 - 1668 Watso Camminga.
1668-1680 Frans Duco Camminga.
1680-1681 Rixt van Donia.
1681-1704 Fam. Schwartzenberg thoe Hohenlansberg.
1704-1711 Johan Willem Friso.
1711-1751 Prins Willem IV.
1751-1795 Prins Willem V.
Na het herstel van de onafhankelijkheid en nadat Ameland als een gewone gemeente bij de Provincie Friesland was gevoegd, behielden
1814-1840 Koning Willem I,
1840-1849 Koning Willem II,
1849-1890 Koning Willem III,
1890-heden Koningin Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Koning Willem Alexander
de titel: Vrij- en Erfheer (Vrij- en Erfvrouwe) van Ameland.

>> begin