>> HOMEpage

Protocol van notaris Petrus Nicolai Alma
Franeker 1648
Lijst van namen in de 70 akten

Bron: P.Th. Zwart, List fan nammen út it protocol fan de notaris Petrus Alma to Frjentsjer (1648), Tresoar toegang 348, inv.nr. 4150.
Internetuitgave (Nederlands): M.H.H. Engels, mei 2017

Lit.: P.Th. Zwart, Een achtergebleven protocol van notaris P. N. Alma te Franeker, 1648, in De Vrije Fries 48 (1968), blz. 127-137.
Het originele protocol bevindt zich in het archief van de Staten van Friesland: Tresoar toegang 5, inv.nr. 2911.

P.N. Alma: * Harlingen 1611, x Leeuwarden 18-1-1649 Geertje Geertsdr. Samplonius, † Franeker 1655, 44 j.

Fran. = Franeker
z. vr. = zijn vrouw.
Het is niet altijd duidelijk of de vrouw die bij een man genoemd wordt, zijn echtgenote is, al is het vaak wel waarschijnlijk. Alleen als het in het protocol aangegeven staat, wordt in deze lijst vermeld: z. vr.,; is dat niet het geval, dan wordt het in het midden gelaten, maar wordt bij haar wel verwezen naar hem en omgekeerd.
Het cijfer achter het jaartal is het nummer van de akte; dit staat evenwel (nog) niet aangegeven in het protocol, maar men kan het gemakkelijk vinden door te tellen.

 • Aefcke - Jans, zie Jan Heyns, Fran.
 • Aefcke - Pieckes, Hitsum, zie Lieuwe Jansen.
 • Aegt - Thonisdr., vr. v. Hendrick Jansen, Fran., zie aldaar.
 • Aeltie - Idses, wed. Paulus Joannis, Fran. a. geeft "in dotem" aan Maycke Paulus en anderen 22.7.1648/54, b. leent aan Claes Pytters, Johannes Paulus en Jan Reyns 22.7.1648/55.
 • Aenne - Bauckes, Jorwerd, en Syouck Meynerts lenen van Joannes Pyttersen vr. 16.11.1648/70.
 • Aeth - Oennedr. Oennema, Fran. vr. v. Egbert Foppes, zie aldaar.
 • Anne - Doytsedr., vr. v. Jan Pytters, lichtervoerder (schipper), Fran. wordt erfgen. van Trijntie Doytsedr. bij testament van 14.7.1648/53.
 • Anna - van Gemmenich, wed. Gerbrant Hottinga, Fran., leent van Hans Meyer 5.9.1648/58.
 • Anne - Tyercx, Winsum, verkoopt huis c.a. te Peins, als voogd 2.5.1648/25.
 • Anthonis - Andries Krol, burgemeester, Fran. a. borg voor Hendrick Janssen 11.5.1648/36, b. verk. huis Fran. aan Idts Hessels 6.11.1648/67, verk. met z. vr. Grietie Jacobs aan Idts Hessels huis Schilbank Fran. 6.11.1648/67.
 • Antie - Herckedr., Kubaard, zie Jaacle Hessels.
 • Antie - Hoytes, Menaldum, zie Heert Yntses.
 • Antie - Jans, Rien, zie Claes Ryurts.
 • Antie - Jans, Witmarsum, zie Ede Wytses.
 • Antie - Jans, Kubaard, zie Sybout Hoytes.
 • Antie - Joannis, Hijlaard, zie Yntse Gerryts.
 • Antie - Sickes, Sexbierum, zie Eeff Hilbrants.
 • Antie - Sytsedr., Fran., zie Baucke Claesen.
 • Arnoldus - Verhel, prof. dr. en z. vr. Riemcke Gravius a. lenen aan Pyttie Janties 1648/56, b. leent aan Barent Jansen 10.11.1648/69.
 • Arriaentje - Jans, Enkhuizen, zie Engel Matijsen.
 • Attie - dochter van Impte Jeltes, zie aldaar.
 • Attie - Gerrolts, vr.v. Impte Jeltes, zie aldaar.
 • Auck - Jelles, Tzum, zie Jan Gerryts.
 • Aucke - Claesen (ook Clasen), koopman, Fran. a. leent aan Rienck Jansen 1.5.1648/21, b. leent aan Jacob Hendricx 4.5.1648/31, c. leent aan Baaff Foppedr. 25.5.1648/41, d. leent aan Griet Benedicx 8.6.1648/47.
 • Baaff - Foppedr., wed. Gerloff Janssen, Fran., leent van Aucke Clasen 25.5.1648/41
 • Baard - secretaris, leent aan Fedde Douwes Buma, c.s. 1.6.1648/44.
 • Barbara - van Hoytema, leent aan Barent Jansen, c.s. 10.11.1648/69.
 • Barent - Jansen, zwaardveger, Harlingen, en Rixtien Tietes Gravius, lenen van Barbara van Hoytema en anderen 10.11.1648/69.
 • Bartle - Lourens, Fran., wordt erfgen. van Freerck Louwerens en echtgen. bij testam. 14.7.1648/53.
 • Bauck - Heresdr., zie Wybe Jansen Finia.
 • Bauck - Jans, wed. Baucke Hanses, leent aan Meynert Nannes, c.s. 25.7.1648/52.
 • Baucke - Claesen, wever, Fran., en Antie Sytses lenen van Joannis Pytters 11.5.1648/35.
 • Baucke - Hanses zaliger, zie Bauck Jans.
 • Beernt (ook Beern) - Jurriens, Fran., a. leent van Pybe Pybes 24.9.1648/61, b. leent aan Pouwels Powels Folckerts 24.9.1648/61.
 • Boote - Jansen, kleermaker, en Grietie Jans lenen van Syts Hayedr. 27.5.1648/42.
 • Brecht - zie Jurrien Jans Walta.
 • Breutick - Rintses en Meycke Sybouts lenen van Sybout Hoytes 8.6.1648/46.
 • Brouwer - Dirck, zie Dirck.
 • Bruynsma - Regnerus, zie Regnerus.
 • Bruynsma - Suffridus Joannis, zie Suffridus.
 • Buma - Fedde Douwes, zie Fedde.
 • Claes - Hilberants, Peins, en Geert Martens lenen aan Heercke Feyckes, c.s. 4.5.1648/28.
 • Claes - Pytters, smalschipper, Fran. getrouwd met Maycke Paulus, a. zie aldaar, b. leent van Aeltie Idses 22.7.1648/55.
 • Claes - Ryurts, Rien, en Antie Jans lenen van Jelle Sytses c.s. 2.11.1648/65.
 • Claes - Sickes, Oosterbierum, bekent ontvangst van Griet Jansdr. 6.7.1648/49.
 • Clara - Paulus, vr.v. Jan Reyns, veerschipper, Fran., krijgt "in dotem" van Aeltie Idses 22.7.1648/54.
 • Cornelis - Pytters, Sneek, huurt van Regnerus Bruynsma 22.2.1648/7.
 • Daniel - Jelles Keest en Tettie Tysses, lenen van Itscke Pieckes 8.10.1648/64.
 • Dieucke - Symens, vr.v. Jurrien Reyners, zie aldaar.
 • Dirck - Brouwer, Herbaijum, naastligger land van Griet Benedicx 8.6.1648/47.
 • Dirck - Rintses, Sexbierum, en Steff Claeses lenen van Pybe Pybes 23..1648/12.
 • Doutien - Lieuwes, zie Symen Rommerts.
 • Ducke - Montses, Bolswarder schipper te Fran., en z. vr. Geertie Jansverkopen helft veer Franeker-Bolsward aan Impte Jeltes 5.2.1648/2.
 • Ede - Wytses, Witmarsum, en Antie Jans lenen aan a. Hendrick Janssen c.s. 11.5.1648/37, b. dezelfden 11.5.1648/38.
 • Edger - Dircx, Tzummarum, en Tyedts Reyners lenen van Reynsck Simckes 106.1648/45.
 • Eeff - Hilbrants, Sexbierum, en Antie Sickes lenen van Mr. Jan Jansen 4.5.1648/27.
 • Eelcke - Jelles, Wommels, leent aan Syurd Riencx c.s. 10.9.1648/69.
 • Egbert - Poppes, koopman, Fran., en z. vr. Aeth Oennedr. Oenema a. lenen van Yntse Gerryts 27.4.1948/18, b. lenen van Poppe Lamberts 1648/19.
 • Emcke - zoon van Luyttien Lourens zaliger, zie aldaar.
 • Engel - Mathijsen en Arriaentje Jans, Enkhuizen, lenen aan Pier Syurds, c.s. 10.4.1648/15.
 • Epama - Imcke, zie Imcke.
 • Fedde - Douwes Buma, en Jeltje Wybes Tyeppenbuur, Menaldum, a. lenen van secretaris Baerd 1.6.1648/44, b. lenen van Jurrien Jans Walta, c.s. 17.7.1648/51.
 • Feddrick - Symens, Peins, verk. ⅓ huis c.a. aan gemeente van Peins (kerk) 2.5.1648/24.
 • Feycke - zoon van Johannes Doytses, zie aldaar.
 • Fettie - Tysses, zie Daniel Jelles Keest.
 • Finia - Wybe Jansen, zie Wybe.
 • Fonger - Harings, Tzum, en z. vr. Frau Rompckes lenen van Pytter Sickes c.s. 1648/8
 • Frau - Rompckes, vr.v. Fonger Harings, zie aldaar.
 • Freerck - Louwerens, kuiper, Fran., en z. vr. Trijntie Doytsedr. maken testament 14.7.1648/53.
 • Gatse - Jansen, Hitsum, leent aan Hidde Jetses c.s. 1.5.1648/22.
 • Gatscke - Symens, vr.v. Hidde Jetses, zie aldaar.
 • Geeltie - Eelckedr., vr.v. Joannis Pytters, zie aldaar.
 • Geert - Duckedr., vr.v. Jan Dircx, zie aldaar.
 • Geert - Martens, zie Claes Hilberants.
 • Geertie - Jans, vr.v. Ducke Montses, zie aldaar.
 • Geertie - Pytters Lewerey, onder curatele van Sybrant Feyckes, zie aldaar.
 • Geyscke - Gravius, wed. van Dr. Martinus Gravius, leent aan Barent Jansen 10.11.1648/69.
 • Gemeente - armen gereformeerde kerk Fran. erfgenamen bij test. 18.2.1648/6.
 • Gerben - Jansen, Ried, en Pyttie Ryurds lenen van Tyalle Sipckes c.s. 4.5.1648/25.
 • Gerben - Pytters, Peins, en z. vr. Maertien Sybedr. lenen aan Itscke, wed. Wiemer Aenes, 4.5.1648/30.
 • Gerbrant - van Hottinga zaliger, zie Anna van Gemmenich.
 • Gerloff - Jansen, zie Baaff Foppedr.
 • Gerls - Syrcxdr., zie Tyalle Sipckes.
 • Gerryt - Heeres, Klooster Lidlum (Tzummarum), en Griet Taeckledr. lenen van Pybe Pybes 11.5.1648/38.
 • Gerryt - Pytters, Fran., huurt van Regnerus Bruynsma 22.2.1648/7.
 • Gravius - Geyscke, zie Geyscke.
 • Gravius - Dr. Justinus, zie Justinus.
 • Gravius - Dr. Martinus, zie Martinus.
 • Gravius - Regnerus, zie Regnerus.
 • Gravius - Riemcke, zie Riemcke.
 • Gravius - Rixtien Tietes, zie Rixtien.
 • Griet - Benedicx, vr.v. Wybe Dircx, Herbaijum, leent van Aucke Clasen 8.6.1648/47.
 • Griet - Jansdr., zie Claes Sickes.
 • Griet - Folckerts, zie Jacob Clasen.
 • Griet - Taecledr., zie Gerryt Heeres.
 • Grietie - Jacobs, vr.v. Anthonis Andries Krol, zie aldaar.
 • Grietie - Jans, zie Boote Jansen.
 • Grietie - Thoenis, vr.v. Jacob Alberts, zie aldaar.
 • Hajo - Walckens, dominee Fran., huis van 18.2.1648/6.
 • Hans - Harmens, metselaar, Fran., en z. vr. Rixt Hendricx lenen van Jancke wed. Salomon 15.4.1648/17.
 • Hans - Meyer, kleermaker, en Sybrich Jansdr. lenen aan Anna van Gemmenich 5.9.1648/58.
 • Haring - Jouckes, schoenmaker, Fran., en z. vr. Trijntie Hiddes lenen van Jan Willems 7.11.1648/68.
 • Harmen - Sipckens zaliger, zie Pyttie Janties.
 • Hebbel - Andries, zie Willem Symens Kuyse.
 • Heercke - Feyckes, peins, en Lysbet Ysbrants lenen aan Claes Hilberants c.s. 4.5.1648/28.
 • Heert - Yntses, Menaldum, en Antie Hoytes lenen aan Tyerck Dircx c.s. 18.5.1648/39.
 • Heyma - Herbaijum, naastligger land Griet Benedicx 8.6.1648/47.
 • Hendrick - Janssen, koperslager, en z. vr. Aegt Thonisdr., Fran., lenen van a. Ede Wytses c.s. 11.5.1648/36, d. dezelfden 11.5.1648/37.
 • Hidde - Jetses, Ruigelollum (Lollum), en z. vr. Gatscke Symens lenen van Gatse Jansen en Rinck Andries te Hitsum 1.5.1648/22.
 • Hylck - Dircx, zie Jacob Wytses.
 • Hylcke - Scheltes, Oosterlittens, leent van Pybe Sybouts 6.2.1648/3.
 • His - Sybes, vr. v. Pytter Sickes, zie aldaar.
 • Hoytema - Barnbara van , zie Barbara.
 • Hotse - Sydses, Sneek, leen tvan Pytter Symens c.s. 6.2.1648/4.
 • Huybert - Auckes zaliger, zie Syts Hayedr.
 • Yntse - Gerryts en Antie Joannis, Hijlaard, lenen aan Egbert Foppes c.s. 27.4.1948/18.
 • Imcke - Epama, zie Suffridus Joannis Bruynsma.
 • Impte - Jeltes, voormalig Harlinger schipper, Fran., en z. vr. Attie Gerrolts, kopen ½ veer Franeker-Bolsward van Ducke Montses 5.2.1648/2.
 • Ysaack - Janssen, kuiper, Fran., en Rintscke Syttes lenen van Jan Eelckes 13.3.1648/11.
 • Idts - Hessels, smid, Fran., en z. vr. Trijntie Heyns a. lenen aan Sybren Lamberts 4.11.1648/66, b. kopen van A.A. Krol huis Schilbank Fran. 6.11.1648/67.
 • Itscke - Jans, wed. Wiemer Aenes, Firdgum, leent van Gerben Pytters c.s. 4.5.1648/30.
 • Itscke - Pieckes, wed. Symen Cornelis de Weyn, leent van Daniel Jelles Keest 8.10.1648/64.
 • Jaacle - Hessels, Kubaard, en Antie Harckedr. lenen van Suffridus Joannis Bruynsma c.s. 4.5.1648/29.
 • Jacob - zoon van Johannes Doytses, zie aldaar.
 • Jacob - Alberts, kalkvervoerder, Fran., en z. vr. Grietie Thoenis lenen van Jimpck, wed. Claes, pottenbakker 6.4.1648/14.
 • Jacob - Clasen, Dongjum, en Griet Folckerts lenen aan Jacob Hendricx c.s. 4.5.1648/32.
 • Jacob - Dircx, Peins, naastligger in koopakte 2.5.1648/24.
 • Jacob - Hendricx, Oosterbierum, en z. vr. Rixt Rienicx a. leenen van Aucke Clasen 4.5.1648/3, b. lenen van Jacob Clasen 4.5.1648/0.
 • Jacob - Jurcx, Sondel, leent van Pybe Sybouts, Fran., 4.3.1648/10.
 • Jacob - Taeckes, Baard, en z. vr. Maycke Tyercx lenen van Jan Jansen c.s. 1.5.1648/2.
 • Jacob - Wytses, Arum, en Hylck Dircx lenen van Pier Piersen c.s. 1.5.1648/20.
 • Jan - Alberts, cum uxore, reversaal aan Baaff Foppedr. 25.5.1648/4.
 • Jan - Clsen, koekenbakker en vaandrig, Fran., en z. vr. Jancke Rompckes lenen van J. Pieters 31.3.1648/13.
 • Jan - Dircx, koopman, Menaldum, en z. vr. Geert Duckedr. lenen van Joannis Pytters 3.2.1648/1.
 • Jan - Eelckes, bakker, Fran., en z. vr. Pyttrick Lous lenen van Ysaak Jansen c.s. 13.3.1648/11.
 • Jan - Gerryts, Fran., leen t aan Wybe Jansen Finia 13.4.1648/16.
 • Jan - Gerryts, Tzum, en Auck Jelles lenen aan Jan Jelles c.s. 11.5.1648/34.
 • Jan - Heyns, Harlinger schipper, Fran., en Aefcke Jans lenen van Jioannis Pytters c.s. 27.5.1648/43.
 • Jan - Jansen, Tzum, en z. vr. Trijntie Tyercxdr. lenen aan Jacob Taecke sc.s. 1.5.1648/23.
 • Jan - Jansen, Mr., postulant, Sexbierum, en Tietie Auckedr. lenen aan Eeff Hilbrants c.s. 4.5.1648/27.
 • Jan - Jelles, Tzum, en z. vr. Tyam Eelckes lenen van Jan Gerryts c.s. 11.5.1648/34.
 • Jan - Pytters, lichtervoerder, Fran., en z. vr. Anne Doytsedr., zie aldaar.
 • Jan - Pytters, zakkendrager, Fran., leent aan Jan Clasen 31.3.1648/13.
 • Jan - Reyns, veerschipper, Fran., a. zie bij Clara Paulus, b. leent van Aeltie Idses 22.7.1648/55.
 • Jan - Willems, schoenmaker, Fran., leent aan Haring Jouckes c.s. 7.11.1648/68.
 • Jancke - Clases, zie Jelle Sytses.
 • Jancke - Rompckes, vr.v. Jan Clasen, zie aldaar.
 • Jancke - wed. Salomon, Harlingen, leent aan Hans Harmens c.s. 15.4.1648/17.
 • Jelle - Sytses, gortmaker, vaandrig, en Jancke Clases lenen aan Claes Ryurts c.s. 2.11.1648/65.
 • Jelmer - Jans, Schippersknecht, krijgt legaat van Freerck Louwerens bij test. 14.7.1648/53.
 • Jeltie - Allerts, vr.v. Joannis Hayes, zie aldaar.
 • Jeltie - Doedes, Tzummarum, zie Meynert Nannes.
 • Jeltje - Wybes Tyeppenbuur (ook Typeenboer), zie Fedde Douwes Buma.
 • Jentie - Douwes zaliger, zie Reynsck Simckes.
 • Jimpck - wed. Claes, pottenbakker op het Vliet, Fran., leent aan Jacob Alberts c.s. 6.4.1648/14.
 • Johannes - Doytses, kinderen van, worden erfgen. van Trijntie Doytsedr. 14.7.1648/55.
 • Joannis - Duconis, notaris, Dronrijp, wordt borg voor Hendrick Jansen c.s. 11.5.1648/37.
 • Joannis - Hayes, houtkoopman, Fran., en z. vr. Jeltie Allerts lenen aan Symen Jansen 7.2.1648/5.
 • Joannis - Paulus, Amsterdam (ook Johannes) a. krijgt "in dotem" van Aeltie Idses 22.7.1648/54, b. leent van Aeltie Idses 22.7.1648/55.
 • Joannis - Pytters, oud-burgemeester, Fran., en z. vr. Geeltie Eelckedr. lenen aan a. Jan Dircx 3.2.1648/1, b. Baucke Clasen 11.5.1648/35, c. Jan Heyns c.s. 27.5.1648/43, d. Tedth Fransedr. 3.8.1648/57, Aenne Bauckes 16.11.1648/70.
 • Jurrien - Jans Walta en Brecht lenen aan Fedde Douwes Buma 17.7.1648/51.
 • Jurrien - Reyners, Huizum, als vader van zijn kinderen bij Dieucke Symens verk. huis c.a. te Peins aan gemeente Peins (kerk) 2.5.1648/24.
 • Justinus - Gravius, Dr., fiscaal-generaal van Friesland, leent aasn Barent Janssen c.s. 10.11.1648/69.
 • Keest - Daniel Jelles, zie Daniel.
 • Kingma - Saeckle toe, zie Saeckle.
 • Kuyse - Willem Symens, zie Willem.
 • Lyeuwe - Hettes, Fran., leent aan Syurd Wybrands Sinnema 28.9.1648/6.
 • Lieuwe - Jansen, Hitsum, en Aefcke Pieckes lenen aan Willem Hendricx c.s. 17.6.1648/48.
 • Lioetscke - Lolckedr., zie Wyger Hebbles.
 • Lysbet - Douwes, zie Syurd Riencx.
 • Lysbet - Ysbrants, zie Heercke Feyckes.
 • Luytien - Lourens zaliger, Tzum, kinderen van, worden erfgen. van Freerck Louwerens bij testament 14.7.1648/53.
 • Maertien - Sybedr., vr.v. Gerben Pytters, zie aldaar.
 • Maycke - Paulus, vr.v. Claes Pytters, smalschipper, Fran., krijgt "in dotem" van Aeltie Idses 22.7.1648/54.
 • Maycke - Tyercx, vr.v. Jacob Taeckes, zie aldaar.
 • Martinus - Gravius, Dr., zaliger, in leven grietman, zie Geyscke Gravius.
 • Meycke - Sybouts, zie Breutick Rintses.
 • Meynert - Jansen, Arum, en Rieme Andries lenen aan Symen Rommerts c.s. 8.5.1648/33.
 • Meynert - Nannes, smid, en Jeltie Doedes, Tzummarum, lenen van Bauck Jans, wed. Baucke Hanses 25.7.1648/52.
 • Nies - Gowerts, vr.v. Pier Piersen, zie aldaar.
 • Oennema - Aeth Oennedr., zie Aeth.
 • Pybe - Pybes, Fra., leent aan a. Dirck Rintses c.s. 23.3.1648/12, b. Wyger Hebbles c.s. 4.5.1648/26, c. Gerryt Heeres c.s. 11.5.1648/38, d. Beernt Jurriens 24.9.1648/60.
 • Pybe - Sybouts, op het Vliet, Fran., leent aan a. Hylcke Scheltes 6.2.1648/3, b. Jacob Jurcx 4.3.1648/10.
 • Pier - Piersen en z. vr. Nies Gowerts, Kubaard, lenen aan Jacob Wytses c.s. 1.5.1648/20.
 • Pier - Syurds, lakenscheerder, en Trijntie Thonis lenen van Arriaentje Jans 10.4.1648/15.
 • Pytter - Sickes, Tzum, en z. vr. His Sybes lenen aan Fonger Harings c.s. 1648/8.
 • Pytter - Symens, schuitmaker, Fran., leent aan a. Hotse Sydses 6.2.1648/4, b. Ruurd Heres 18.5.1648/40, c. Syurd Edes 7.10.1648/63.
 • Pyttie - Janties, wed. Harmen Sipckens, Erkens [buurtschap Franeker], leent van Dr. Arnoldus Verhel 1648.
 • Pyttie - Ryurds, zie Gerben Janssen.
 • Pyttrick - Lous, vr.v. Jan Eelckes, zie aldaar.
 • Pyttrick - Pytterdr., wed. Tyerck Willems, Fran., borg voor Jacob Taeckes 1.5.1648/2.
 • Regnerus - Bruynsma, lid Gedeputeerde Staten van Friesland, Bolsward, en z. vr. Trijntie Anthonis Wrythoff verhuren aan Gerryt Pytters, Fran., en Cornelis Pytters, Sneek, 22.2.1648/7.
 • Regnerus - Gravius leent aan Barent Jansen c.s. 10.11.1648/69.
 • Reynsck - Simckes, wed. Jentie Douwes, Arum, leent aan Edger Dircx c.s. 1.6.1648/45.
 • Reynu - Louwerens, Tzum, wordt erfgen. van Freerck Louwerens bij testament 14.7.1648/53.
 • Riemcke - Gravius, vr.v. prof. Dr. Arnoldus Verhel. zie aldaar.
 • Rieme - Andries, zie Meynert Jansen.
 • Rienck - Jansen, Schalsum, leent van Aucke Clasen 1.5.1648/21.
 • Rinck - Andries, Hitsum, leent aan Hidde Jetses c.s. 1.5.1648/22.
 • Rintscke - Syttes, zie Ysaak Janssen.
 • Rintse - zoon van Luyttien Lourens zaliger, zie aldaar.
 • Rixr - hendricx, vr.v. Hans Harmens, zie aldaar.
 • Rixt - Tienicx, vr.v. Jacob Hendricx, zie aldaar.
 • Rixtien - Tietes Gravius, zie Barent Jansen.
 • Ruurd - Heres, Fran., leent fan Pytter Symens en Symen Pytters 18.5.1648/40.
 • Saeckle - toe Kingma, Peins, naastligger in koopakte 2.5.1648/24.
 • Sascke - Rintzedr., vr.v. Willem Hendricx, zie ladaar.
 • Sybout - Hoytes, Kubaard, en z. vr. Antie Jans lenen aan Breutick Rintses c.s. 8.6.1648/46.
 • Sybrant - Feyckes, als curator over Geertie Pytters Lewerey, leent aan Willem Symens Kuyse c.s. 17.7.1648/50.
 • Sybren - Dircx zaliger, zie Tedt Fransedr.
 • Sybren - Lamberts, lakenkoopman, Fran., a. leent van Idts Hessels c.s. 4.11.1648/66, b. naastligger van A.A. Krol 6.11.1648/67.
 • Sybrich -Jansdr., zie Hans Meyer.
 • Symen - Cornelis de Weyn zaliger, zie Itscke Pieckes.
 • Symen - Hessels zaliger, erven van, verkopen huis c.a. te Peins aan gem. Peins (kerk) 2.5.1648/24.
 • Symen - Jansen, timmerman, St. Jacobi Parochie, en z. vr. Trijn Jeppes lenen van Joannis Haues c.s. 7.2.1648/5.
 • Symen - Pytters, schuitmaker, Fran., leent aan a. Hotse Sydses 6.2.1648/4, Ruurd Heres 18.5.1648/40, aan Syurd Edes 7.10.1648/63.
 • Symen - Rommerts, Hitsum, en Doutien Lieuwes lenen van Meynert Jansen c.s. 8.5.1648/33.
 • Syouck - Meynerts, zie Aenne Bauckes.
 • Syrck - Tyaerds, Welsrijp, accordeert met Tyaerd Syrcx 2.3.1648/9.
 • Syts - Hayedr., wed. Huybert Auckes, leent aan Boote Jansen 27.5.1648/42.
 • Syts - wed. Hessel Symens, als moeder van kinderen bij Hessel zaliger, verk. huis c.a. aan gem. Peins (kerk) 2.5.1648/24.
 • Sytscke - wed. Floris Barents, Fran., maakt testament 18.1.1648/6.
 • Syurd - Edes, Sexbierum, leent van Pytter Symens en Symen Pytters 7.10.1648/63.
 • Syurd - Riencx, smid, Wommels, en Lysbet Douwedr. lenen van Eelcke Jelles 20.9.1648/59.
 • Syurd - Wybrandus Sinnema, Tjerkwerd, leent van Lieuwe Hettes 28.9.1648/6.
 • Sinnema -Syurd Wybrandus, zie Syurd.
 • Steff - Claeses, zie Dirck Rintses.
 • Suffridus - Joannis Bruynsma, secretaris van Hennaarderadeel, en Imcke Epama, lenen aan Jaacle Hessels c.s. 4.1.1648/29.
 • Tedth - Fransedr. laatst wed. van Sybren Dircx, St. Jac. Par., leent van Joannis Pytters c.s. 3.8.1648/57.
 • Tietie - Auckedr., zie Mr. Jan Jansen.
 • Tyaerd - Syrcx, Welsrijp, accordeert met Syrck Tyaerda 2.5.1648/9.
 • Tyalle - Sipckes, en Gerls Syrcxdr., Klooster Lidlum, lenen aan Gerben Jansen c.s. 4.5.1648/25.
 • Tyam - Eelckes vr.v. Jan Jelles, zie aldaar.
 • Tyedts - Reyners, zie Edger Dircx.
 • Tyeppenbuur - (ook Tyeppenboer) Jeltje Douwes, zie Jeltje.
 • Tyerck - Dircx, Ried, en Trijntie Hessels lenen aan Heert Yntses c.s. 18.5.1648/39.
 • Tyerck - Willems zaliger, wed. Pyttrick Pytters, zie aldaar.
 • Trijn - Jeppes, vr.v. Symen KJansen, zie aldaar.
 • Trijntie - Anthoni Wruthoff, vr.v. Regnerus Bruynsma, zie aldaar.
 • Trijntie - Doytsedr., vr.v. Freerck Louwerens, zie aldaar.
 • Trijntie - Hessels, zie Tyerck Dircx.
 • Trijntie - Heyns, vr.v. Idts Hessels, zie aldaar.
 • Trijntie - Hiddes, vr.v. Haring Jouckes, zie aldaar.
 • Trijntie - Thonis, zie Pier Syurds.
 • Trijntie - Tyercx, vr.v. Jan Jansen, zie aldaar.
 • Verhel - Prof. Dr. Arnoldus, zie Arnoldus.
 • Walta - Jurrien Jans, zie Jurrien.
 • Weyn - Symen Cornels de, zie Symen.
 • Wybe - Dircx, Herbaijum, zie Griet Benedicx.
 • Wybe - Jansen Finia, Achlum, en Bauck Heresdr. lenen van Jan Gerryts 13.4.1648/16.
 • Wyger - Hebbles, Sexbierum, en Lioetscke Lollckedr. lenen van Pybe Pybes 4.5.1648/26.
 • Wiemer - Aenes zaliger, zie Itscke Jans.
 • Willem - Hendricx, blauwverver, Fran., en z. vr. Sascke Rintsedr. a. lenen van Lieuwe Jansen 17.6.1648/68, b. naastligger A.A. Krol 6.11.1648/67.
 • Willem - Symens Kuyse leent voor hem en Hebbel Andries van Sybrant Feyckes q.q. 17.7.1648/50.
 • Wrythoff - Trintie Anthoni, zie Trijntie.

>> begin