>> HOMEpage


gevelsteen 1667

Admiraliteit Harlingen 1651

Bron: Familiearchief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, Tresoar Toegang 323, inv.nr. 4269
Convoluut in schapenleer gebonden met achttiende-eeuwse afschriften van tien resolutieboeken van de Admiraliteit Harlingen (1651, 1652, 1654, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724; de rugtitel wijkt af; 1651 beslaat 52 ff.) - Johan Vegilin van Claerbergen heeft deze bundel afschriften laten maken na zijn aantreden als Raad ter Admiraliteit in 1725. De schrijffouten duiden op het werk van twee personen, van wie de een verkeerd heeft opgelezen en/of de ander het gedicteerde verkeerd gehoord en opgeschreven.
Uitgave: M.H.H. Engels, augustus 2012Vrijdag den laesten [= 28] Februarij 1651
Nijsten praesent - Ecama - fiscaal

1] Alsoo den convoymeester Baert de heeren
en Raaden deser collegie vertoont heeft
diverse appointementen van den 29 Jan.rij
en die den 18 Februarij 1651 bij de heeren
van den Hoove van Friesland ten ver-
soeke van Johan van Runnia op ver-
scheyden reqesten verleent, bij dewelke de-
zelve den deurwarder Sipke Abbema
hebben geordonneert den gemelten con-
voymeester Baert in confinatie te trec-
ken ter tijt ende soolange de voors.
Runnia van sijne achterweesent sal
wesen betaeld ende ten eynde hierinne
bij haar Ho. Mo. zoude mogen worden
versien, soo hebben de heeren Raaden
goetgevonden den voorn. convoymees-
ter tot Harlingen te committeeren
ende committeren hem bij desen
sich te vervoegen bij de heeren gecommit-
teerden dese[r] collegie tegenwoordigh
zijnde in 's Graven Hage en na over-
leveringe van brief hem tot dien
fynne medegegeven bij haar Ho. Mo. aen
te holden dat in desen mach gereme-
dieert werden soo ende als haar Ho. Mo.
ten dienste van den lande bevinden
zullen te behooren. En sal den voors.
Baart dezenaengaende, sijne reyscosten
bij ordinnantie weder worden gerefundeert.

Advocaat fiscaal heeft geproponeert of
niet nodig soude wesen nochmaals te
versoeken interpretatie bij haar Ho. Mo. of
niet die goederen ende waren tot Delfzijl
uyt 't schip van Johan Cocheran opgeslagen
het in- en uytgaande convoy schuldigh
sijn te betalen gelijke de heeren Simonides,
Clant en fiscaal den convoymeester
Runnia hebben belast te doen waarover
gedelibereert sijnde is goedgevonden van in
de missive aen haar Ho. Mo. mentie te
1v] maken ten eynde met kennisse van
haar Ho. Mo. Eminga mach werden gedisponeert.

Is mede goet gevonden de gemelte heeren ge-
committeerden te versoeken van hunne
uytterste dewooren [= devoiren] te willen aenwenden
dat bij de generaliteyt eenige penningen
mogen werden verschaft tot betalinge van
officiers- ende matrosenvrouwen van de
scheepen van capetein Camp ende de
Groot. Insgelijx Oenema t'adviseeren
volgens aenschrievenge van haar Ho. Mo.
over de tollen, convoyen en lecenten van
de goederen gaande over de revieren de
Reyn, Maas ende de Waal tot welken
fyne de stucken en documenten mede wor-
den overgesonden.

Dinsdagh den 11 Martij 1651
praesent Wijckersloot - fiscaal
Is gelezen den missive van haar Ho. Mo.
dato den 11 Martij 1651 staende daarbij ver-
soekende een lijste van de schepen en goede-
ren in de Sorlis* opgebragt en t'huis geho-
rende onder 't resort deser collegie is
goedgevonden, secrts. gelast dat na te sien
en bij billietten affixcie te doen alhier
ter plaetze.
* de Sorlis: Scilly eilanden ten ZW van Engeland

Heere advocaat fiscaal geeft gecommu-
niceert een brief geschreven tot Groningen
den 8 Martij 1651 met een gedruckt billiet
bij den heeren Simonides en Clant over-
gesonden rakende de vercopinge van 't
Engels schip leggen[de] tot Delffzijl gevoert
geweest bij Johan Couheran [= Coucheron?].

Donderdagh den 13 Martij 1651
praesent van de Croeff - Wijckersloot - fiscaal
Convoymeester Baert weder uyt den Hage
geareveert zijnde heeft voor rapport over-
gelevert seeckere copie requeste aen haar
Ho. Mo. gepresenteert in de zake van den
geweesen ontva. Runnia principale resol.
van den 15 Martij 1651 bij hoogh gemelte
2] haar Ho. Mo. daarop genomen ende copie
brief dienaengaende bij dezelve aen de
provintie van Friesland geschreven.

Vrijdagh den 14 Martij 1651
praesent van der Croeff - ther Smitten - Wijckersloot
Lambert Lambarts convoymeester tot
Hindelopen heeft van sijne ontvang gehat
in den jare 1650 en bevonden te bedragen
de somma van vijfhondert drie en tach-
tigh Car. gulden seven str. acht penn.

Heeft gerekent Johannes Broers convoy-
meester tot Worcum van den jaar 1650
ende bevonden te bedragen de somma
van een duisent een hondert een en se-
ventig Car. gulden achtien str. 12 penn.

Heeft den heer fiscaal den ontvanger
Johannes Broers vermits versterff van
zijn vader affgevordert nieuve borge
't welke bij gemelte convoymeester is
aangenomen te doen binnen weinige
staende deze vergaderinge.

Saterdagh den 15 Martij 1651
preesent van der Croeff - ther Smitten - Wijckersloot - fiscaal
Heeft gerekent Fransciscus van Heerman
convoymeester tot Stavoren van den
jaare 1650 en bevonden te bedragen de
somma van een duisent vier hondert
vier en twintig Car. gulden sestien str

D'convoymeester Heerman bij den heer
fiscaal aengeschreven en geordonneert
sijnde volgens ordre van de heeren Raaden
vermits 't overlijden en versterven van
sijne borg nieuve borg te stellen. Heeft
in gevolg ende tot dien eynde over-
gelevert seekre acte van borgtocht
2v] onder de hant van Lunnitien Buttels
sijn nicht in dato den 12 Martij 1651 waer-
over gedelibereert sijnde is goedgevonden
deselve op te holden tot meerder aental
van heeren Raaden en gemelte acten
te geven aen handen van den gemelten
heere fiscaal.

Heeft gerekent Henricus Blanckema con-
voymeester tot Mackum van sijn va-
der Gerardus Blanckema tot den 10 Julij
en sedertdien tot ult[im]o Xbris 1650 van
hem selven en bevonden alsoo te bedra-
gen tesamen 3333-9-8

Den clercq Groenwolt als gewesen provi-
sionelen ontvanger heeft den raad voor-
gedragen, dat resolutie ware genomen
dat sijnnen ontvang soude loopen tot den
1 Apriel[!] 1650 nae welcken tijt de admini-
stratie dien tegenwoordigen ontvanger sou-
de aengaen. Nu ist soo dat 't selve alsoo
geschieden ende dat daarop de reeckenin-
gen en de liquidatie der respective con-
voymeester worden gemaekt sulcx veel
moeyte ende confusie soude komen te
verorsaken, versochte gemelte Groenwolt
tot voorcominge vandien dat sijnne
verleende assignatie op eenige der comp-
toiren bij den ontvanger Faber geaccep-
teert ende tot sijnne Groenwolts last
werden getrocken ende gevalideert
mits dat den gemelten ontvanger daar
tegens geniete en profitere 't innecomen
van de drie eerste maenten des jaars
1650 hem Groenwolt toegekent welke
innekomen soo hoge compt te stijgen dat de
assignatie daarop gepasseert als ook 't quartael-
tractement dat daaruit aen de officieren
der comptoiren moste werden betaeld,
3] indien niet dat distinctie ende sepa-
ratie soo in Slooten als ordonnantie
der convoymeesters tusschen gemelte
ontvanger ende hem Groenwolt noch
te worden gemaekt.
Waarover gedelibereert zijnde is goet
gevonden heere advocaet fiscael ver-
soeckt en committeerd sich neffens
voornoemde Groenwolt aen voors. ont-
vanger te transporteren ende gemelte
saecken soodanich soecken te dirigeren
als tot meeste rust, dienst en minste
confusie mogen strecken.

De heer advocaet fiscael heeft ver-
socht dat tot sijne ontlastinge alhier
in alles mochte geteeckent worden dat
sijn E. vermits de apprehentie tot Harlin-
gen van Jan van Oijen gewesen contrerolleur
tot Maccum niet verder heeft connen
leveren als tot den maent Julij 1650 in-
cluis sedert welke tijt de heeren Raaden
goetgevonden een ander te stellen.

Dinsdach den 18 Martij 1651
Baert pres[id]ent - Eyssinga - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - Clant - ter Smitten - Ecama
Heeft rekeninge gedaen de convoymeester
Coppens van Slooten des jaers 1650
bedraegende de somma [niet ingevuld]
Ende versocht hebbende ter occasie van
eenige gecrediteerde somma van dartig
Car. guld. daarvan hij niet siet te
becomen dat desselfs tot daar mede
voor sooveel mocht vermindert wor-
den, is naer voorgaende communicatie
verstaen 't selve als strijdich tegens de
practijcq der convoyen den convoymeester
voors. sijn versoeck t'seggen behoudens
desselfs recht tegens den debiteur van
voors. somma.


3v] Sijn opgenomen de specificatie van con-
voymeester en contrerolleur tot Slooten
ende naer voorgaende modiratie deswe-
gen ordonna[n]tie geaccordeert.

De convoymeester Heerman geexhibeert heb-
bende seeckere declaratie van vacatien en
expensen bij hem gedaen in een reys
naer Amsterdam om aldaer te vervoe-
gen 't recht der convoyen van eenige
scheepen in haven van Stavoren last-
breeckinge gedaen hebben bedragen ter
somma van vijf en negentig Car. gulden
tien stuyvers, is naer voorgaende exami-
natie en moderatie de convoymeester voor
ordonna[n]tie goetgevonden te passeren
van vijf en veertigh Car. gulden.

De convoymeester Blanckema clagende
dat den ontvanger Faber hem difficulteert te
valideeren een partije van een hondert
seven en dartich Car. guld. in een ende noch
een somma van veertich Car. guld. bij voorn.
convoymeester sijn vader als convoymeester
op ordonna[n]tie van den heere Eyssinga, Ecama
ende Reneman verordonneerde commis-
sarien tot die liquidatie met gewesen
ontvanger Runnia aen hem Runnia
betaeld en diensvolgens versoekende dat
desen raadt mochte gelieven den gedachten
Faber te holden tot den validatie van
voors. twee posten, is naer voorgaende
communicatie verstaen den ontvanger
voors. te ordonneren gelijck hij geordon-
neert wort mitsdesen de voors. betalinge
over te nemen en daarvan memorye te
maken deselve nevens de andere posten
van betalinge tegens den gewesen ontvanger
Runnia geresecontreert hebbende hem
ontvanger Faber deswegen als andersins
int geheel deschargeren en met ordon-
nantie in forma te versien. [onderste regel afgesneden]

4] De convoymeester Doncker heeft rekening
gedaen van sijn ontvang des jaars 1650
bedragende een duisent drie hondert een
en negentigh Car. guld. 13 str. 4 penningen.

Sibrant van Baert convoymr. binnen
Harlingen t'garandeeren nopens t'doene
betalinge op ordre van desen raadt.

Naer noen [er staat: Maer moen]
Iisdem presentibus
Heeft gereken Tierck Tripkes convoymr.
aen Bildzijl van den jare 1650 bedragen-
de sijnnen geheelen ontvang vier hondert
seven en twintig Car. guld. 18 str. 10 penn.

Pieter Jacobs Marsual heeft gerekent
van zijnnen ontvang als convoymr.
op Schiermunickeoog gehat in den jare
1650 en bevonden te bedragen de somma
van twee hondert ende sestig Car. guld.
negentien stuyvers.

Harmen Sioorda convoymr. tot Collem
heeft gerekent van sijn ontvang gehat
in den jaare 1650 bedragende drie en
veertigh Car. guld. drie str. 6 penn.

De vacatien van den convoymr. Sioorda
gea[u]gmenteert van ses Car. guld. op tien
Car. guld. acht str.

Anderis[!] Abbema convoymr. aen Muncke
en Commer zijlen heeft rekeninge ge-
daen van den jaare 1650 bedragen sijn-
nen geheelen ontvang negen en dartig
Car. guld. acht str.

Is naer versochte audientie binnen
[gestaen] Hendrik Douwes cruydmaker binnen
Stavoren versoekende van de achteren de
helfte van de geleverde xiii[?] £. busse-
cruyt aent schip Breda en Frisia in
4v] den jaare 1650 is deselve meninge
sich daarvan op morgen te dienen bij
request.

Op den requeste van Jan eque[pa]gie-
dienar versoeken betalinge van acht
quartalen tractement als een ordinan-
tie van expensen tot 112 guld. 8 str. te
samen tot 612 guld. 8 str. is gestelt.

Ontvanger generael wort bij dezen ge-
last ende geordonneert om den suppl.
met alle mogelijke ende doenlijke mid-
delen sijnne ordonnantie van trac-
tament als expensen te betaelen son-
der des te blijven in gebreke.

Jan Claasen van Marsum wort ge-
nomineert ende gesurgeert tot het
vacerende cercherschap in plaats van
Reynner van Buyten.

Demoveert zijnde offte de goederen ge-
lost uyt de Engelsche pynaste tot Delf-
zijl ook souden subiect weesen de be-
talinge van 't incomen recht ende
deswegen nagesien de resolutie van
haar Ho. Mo. rakende 't stuk van de
lastbrekenge is [na] voorgaende commu-
nicatie in convormite van dien
verstaen 't voors. recht te doen innen.
En deswegen aenschrievinge te doen
aen de officiers der comtoiren in
Delfzijl.

5] Woensdagh den 19 Martij 1651
Baert pres[id]ent - Eysinga - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - Clant - ter Smitten - Ecama
Sijnde opgelesen de geconcipieerde rescrip-
tie aen Ed. Mog. heeren Gedeputeerden Staten
van Vriesland op denselve missi-
ve in dat[o] den 14 deses om te hebben
berigt op de aenschrievinge van haar
Ho. Mo. raekende de clachten van den
convoymr. Baert gedaen gelijk hier-
nae volgt en insereert is deselve bij
eenparige advisen verstaen alsoo t'ar-
resteren en te laeten affgaen behalven
dat op voorgaende propositie daerbe-
nevens in gelijcke voegen eenpaa[r]lijk
is verstaen daarbij te voegen gelijk in
voors. missive staet gexpreseert

Aen de Ed. Mog. heeren Gedeputeerden
Staaten van Vriesland
Edele Mogende heeren
Wij hebben niet willen naelaeten
in gevolg van u Ed. Mog. begeerte de-
selve te dienen van ons berigt int gee-
ne haar Ho. Mo. opt geremonstreerde
van den convoymr. Baert van u Ed.
Mog. sijn versoekende daarin bestaende
dat Johan Runnia gewesen ontvanger
generael deser collegie van den be-
ginne aff dat hij in die charge is
gestelt sich terstont door al te groten
begeerlijkheit in veele onnodige be-
talingen van menighvuldige actien
heeft gesteeken ende daardoor als
andersints deur confusie administra-
tie sulcx vervallen sijn de dat wij noyt
ons dagen een pertenenten staat van
hem hebben connen becomen, immers
sooverre hij dat hij (niettegenstaende
alle aengewende devoiren om
5v] met hem tot een liquidatie staet te
comen) sien onse mandamenten dies-
aengaende heeft ontrocken ende hem
genoegsaam fugatyff gemact in voe-
gen dat wij zijn genecessteert geweest
om sijn verder en onse verval ende
woellerien in onse finantien tegen te
gaan denselven te suspendeeren en
een anderen ontvanger pr[o]visioneel te
laten bedienen ter tijt hij sijnne re-
keninge voor de generaliteytsreken-
kamer mochte vereffent hebben
welkes hij nae verloop van eenige jaren
eyntelijk soo verre gebragt hebbende
dat de generaliteytsrekencamer bij
seecker advys in dato den 17 Maij 1640
geformeert op den request aen haar
Ho. Mo. bij hem Runnia gepresenteert
hebben en geadviseert dat meergedachte
Runnia van 't land soude comen
een somma van twalyff duysent acht
ende tachtig Car. guld. vier str. veertien
penningen en van pretense over beta-
linge en bovendien dat de voorn.
Runnia ter saeke van verscheyden ge-
royeerde partijen behoorden goetge-
daen en gerefundeert werden een
somma van sestien duysent een ende veertig
Car. guld. ses str. twalyf penningen
edoch niet tot laste van de genera-
leteyt (gelijk u Ed. Mog. uyt neven-
staende extract met A. willen gelie-
ven te sien[)] ende soo ons achtens niet
meer en resteerde als dat de voorn.
Runnia bij haar Ho. Mo. dienaengaende
decisie bevordert ende volcomen slot
aen ons hadde overgebragt dat hij tot
desen tijt (niettegenstaende verklarin-
ge van des generaliteytsrekencamer[)]
6] tot nogh niet heeft vercregen of willen
vercrijgen dan ongedaner saecken ende ey-
genhoofdigh vandaar is vertrocken gelijk
haar Ho. Mo. bij derselver missive hier
annix met B sijn betuygen ten eynde
uyt voors. slot gesien ende vorders aen-
wijsinge becomen hebben waer en tot
wiens laste hem de geroyeerde partijen
goetgedaen souden worden wij bij all-
gevoechlijke man[i]eren hem van tijt tot
tijt hem contentement hadden mogen doen
heeft in plaats van sulcx deswegen sich
geaddresseert aent Hoff van Vryesland
en van 't selve niet allene becomen
conditien en executiorialen daertoe dienen
nemaer ook sooverre geprocedeert dat
't welgemelte Hoff bij appoinctemente
van 29 Januarij 1651 hem Runnia heeft
geaccordeert den convoymeester Baert
te mogen confineren benevens commissie
op een deurwaerder om de rekeningen
van sijn ontvang op te nemen ende de
penningen tot profite van voornoemde
Runnia te bekeren sonder dat 't meer-
gemelte Hoff in consideratie heeft wil-
len gelieven te nemen de redenen daer-
tegens bij ons geallegeert dat wij noch
yemant onsentwegen vermochten
ter saeke van geroyeerde partijen eeni-
ge betaelinge ofte vergoedinge te doen
bevoren bij haar Ho. Mo. daerin ware
gedecideert gelijk wij vertrouwen dat
overlange al soude geschiet sijn ge-
weest soo wanneer moet 't sel-
ve deur eygen ende moetwillige nala-
ticheyt van voornoemde Runnia niet
ware achtergebleven ende soo ons (be-
houdens u Ed. Mo. goede meyninge)
dunckt dat de voors. proceduren soo
voor ons als onse suppoosten sijn on-
voldoenlijk ook al te regureus ende
6v] ruineus ordelende dat men een
publyk collegie tot nadeel van 't ge-
meen soodanigh vervolgt om betalin-
ge van een pretense schult die gedaan
coonen worden soo wanneer maar de
sebaricheyt die deswegen bij de generali-
teytsrekencamer wert gemoveert, sij ge-
decideert versoeken vruntelijk dat u Ed.
Mo. gelieven 't Hoff daarheen te disponeren
dat bij provisie de executie moge geschur-
geert worden ter tijt en wijlen bij haar
Ho. Mo. daarin sal weesen gedisponeert
presenteeren tot dien eynde uit het
midden van ons naer den Hage te com-
mitteren om nevens de voornoemde
Runnia voor haar Ho. Mo. ofte de ge-
neraliteytsrekencamer alles te ver-
richten en een finale liquidatie te
helpen maeken verkoopen hiermeede u
Ed. Mo. vrintelijk versoek voldaen te heb-
ben sullende (met permissie en behou-
dens derselver respekt) huyer bij voe-
gen dat met dat ons dienstelijk berigt geen-
sins verstaen offte toestaen dat een
saeke van rekeninge van convoyen
en licenten quessieus tusschen ons ende
onsen geweesen ontvanger hangende
voor den hoge en mogende heeren Staa-
ten Generael (offte voor derselver
speciale gecommitteerden alsnoch in
deliberatie ende ongedisideert sal
geevoceert off gebracht worden ter
judicature van u Ed. Mog. ende noch
veel minder ter decisie ende executie
van de Heeren Raaden 's Hoffs provin-
ciael van Vrieslandt subalterne rech-
ters onder u Ed. Mo. sijnde ende
blijvende de judicature in cas sub-
ject volgens de ordre vant land pri-
vative gereserveert aen de
7] generaliteyt hiermede Ed. Mo. heeren
eet geparapht. Gisb. de Wijckersloot vs
ter ordonnantie S. Aitsema desen 10
Martij 1651
PS. Wat op huiden voor noen bij
ons aen Dr. Ockema wegen de gewesen
ontvanger Runnia is gepresenteert
en bij hem gedifficulteert t'accepteren
hebben goetgevonden daarvan een
extract onder lt. C hiernevens te
voegen ten eynde u Ed. Mo. daaruyt
mogen sien onse gelegentheyt van den
voorn. Runnia te willen contenteren
den 20en Martij 1651.
Ende ter occasie de heeren van Vries-
lant althans presteeren sich aangaan-
de de paraphure vandien sijn excus-
erende vermits deselve met de heeren
van den Hove van Vrieslant dagelijx
converseerende is bij gesamentlijke
advysen om voors. oorsaeke goetgevon-
den de jongst vooraffgegangen presi-
dent daartoe te versoeken ende com-
mitteeren gelijk Ed. gecommitteert
en versocht wort mitsdesen.

De heere de Wijckersloot ende secreta-
ris Aitsma van desen raadt gecom-
mitteert tot de judicature van den
admirael de Witte met den aenkle-
ve vandien als ook tot de besoignes
tot uytvindinge van de redemtie-
toll ende mede tot sollecitatie van
eenige penningen ten behoeve van de
vrouwen daarvan de mans jongst
naer Brazyl sijn gevaren, hebben van al
't selve rapport gedaen ende de stucken
daartoe dienende overgelevert sijn
gemelte heeren over en ter saeke van
de genomene moyte van haare geexerceerde
commissien aengewendet ten hoogsten bedanckt.

7v] Woensdagh den 19e Martij 1651 voor noen
pres[id]ent Wijckersloot - Croeff - ther Schmitten

De bode Jarig Minnema binnencomen-
de heeft de preesente heeren aengedient
dat den heere president Baert hem
hadde belast haar Edele seggen dat de
vergaderinge naer noen worde op-
geschort.

Donderdach den 20en Martij 1651
preesent Baert - Eysynga - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - Clant - Ecama
Jr. Ackema ter vergaderinge binnenstaen-
de uyt den name en vanwegen de ge-
wesen ontvanger Runnia en op 't nieuw
insisterende desselfs achterstallingen
volgen de bewijsen daartoe heeft de
raadt naer voorgaende communica-
tie goedt gevonden den gemelten Ackema
in t'seggen dat men den voorn. Runnia
in verminderinge van sijnne gepre-
tendeerde schult op Maij aencomende
promtelijk sal betaelen de somma van
vijfduisent Car. gulden mits dat alsdan
de gedachte Runnia dessestere ende over-
levere de quytyense acte van qurande
ende vorders dat de gedachte Runnia
sijnne illiquide reeckeninge voor de
generaliteytsreeckencamer ten over-
staen van committeerde van desen
raadt volcomen vereffent en gesloo-
ten hebbende van gemelte raadt de
voorn. Runnia alle behoorlijke satis-
factie sal geschieden welkes den voors.
Ackema ter vergaderinge voorge-
holden sijnde heefft gedifficulteert
't selve te accepteren.

Sijnde geproponeert dat de saken
desen collegie van dagh tot dagh meer
en meer comen te vervallen ende soo-
danigh affnemen dat men niet siet
8] uyt sich selfs langer te subsisteren uyt
orsake dat de admeraleteyt van
Rotterdam 't selve collegie afs[l]uyt
ende tot haar neemt de middelen
't uytgaende regt van paarden dien
dit district van Vrieslant, Stadt ende
Lande opgecogt en over Rotterdam
naer Vranckrijck vervoert worden als-
mede dat andere quartieren 't gemelte
collegie deur beneficie van remis van
's lands gerechtigheit de paerden gaende
naer Brabandt als andere waren der-
werts en elders gedestineert toe haar
trecken van tot een naecte en claer
bewijs can strecken de verclaringe
van veele en besonderlijk de onder-
vindinge dat hiermede geremit-
teert werden van 's lands gerechtig-
heyt het uytgaende recht behouden
en ter contrarie andersins onder 't
eene en ander pretext op binnen-
lantsche pasport vervoert en 't gemelte
collegie frustreert wort invoegen
dat daardeur en de lasten van
equipage die 't gemelte collegie dies-
niettegenstaende tot beveylinge
en versekeringe der stromen ende
navigatie deser quartieren heeft moe-
ten hoeden sich met soodanige be-
swaernissen vint belaeden dat 't selve
tot soulagement van haar vervallen
staat en redres vandien geen andere
uytcomste en siet als dat de provin-
tien van Vrieslandt, Stadt ende Lande
de sobere staet worden geremonstreert
ende met goede redenen beweegt 't
voors. collegie naer 't exempel van
andere provincien met eenige subsidie
te hulpe te comen, is dienvolgens goet-
gevonden en verstaen te versoeken
8v] en committeeren de heeren Eysinga en
Baert 't selve bij de Ed. Mo. heeren Staten
van Vriesland en de heeren Simonides
en Clant onse medebroeders in den
raedt bij de Ed. Mo. heeren Staaten van
stad Groningen en Omme-
landen voor te stellen ende alle ge-
voechlijke middelen en mogelijcke
devoiren soecken t'effectueren sullende
den raedt aenneemt alles van waarde
te holden 't gene deswegen bij welgemel-
te heeren onse committeerde sall wor-
den aengewent.

Nagesien ende geexamineert hebbende de
resolutie bij haar Ho. Mo. gearresteert op
't stuck van den invoer- en lastb[e]reeckin-
ge van goederen ende daarover gedeli-
bereert sijnde is verstaen en geresolveert
dat den convoymr. Huninga bij missive
sal worden aengeschreven en gelast gelijk
ook deselve door desen wel expresse-
lijck wort gelast en geordonneert om
eerst van alle incomende goederen
in gevolg van voornoemde resolutie
te vorderen 't incomen recht van
convoy ende bij 't uytgaen wederom
't recht daertoe staende ende beson-
derlijk nu van de goederen en coopman-
schappen van 't schip van Johan Cergerau
waarna gemelte convoymeester ge-
last wort sich scherpelijk te reguleeren
sonder des te blijven in gebreeke op poene
van nalatigheit dat de schade daaraf
comende op gemelte convoymeester
sal worden verhaelt.

't Appoinctement op 't request van den
convoymr. Baert luyt
De convoymeester wort geordonneert
om volgens eygen presentatie van de
9] Groenlantsche compagnie alhier in
loco ende advys van den advocaat
fiscaal ter admeraleteyt tot Amster-
dam 't landtsrecht van de ingevoerde
craam t'innen, geparapheert H. v.
Baert, vt mij present S. Aisema.

Naer noen
Iisdem praesentibus
De heeren Raaden dagelijcx van de
vrouwen daarvan de mans met de
jongste twee scheepen van dit collegie
naer Brazyl sijn gevaren soo seer ge-
impertineert ende aengelopen worden-
de over eenige betalinge van maentgelt
bij de voors. vrouwen haar mans tot
derselver onderholt overgewesen dat
de voorn. heeren niet vermogen de
straten langer te gebruycken en in
pericul staen ook gedreygt worden
van een affront te lijden sonder dat
deswegen voorsuminge worde gedaen
niettegenstaende alle d'mogelijke
devoiren bij onse committeerden dien-
aengaende in den Hage aengewendet,
is tot voorcominge van soodanige
ongelegentheden goetgevonden ende
verstaen tot soulagement van de
voors. vrouwen tot laste vant comptoir
binnen Harlingen deur den ontvanger Fa-
ber te doen negotieren een somma van
twee duysent Car. gulden om daeruyt
te betaelen aen yder vrouwspersoon
die acte van overwijtinge hebben van
hare mans twee maenden gagie sonder
de voors. penningen elders aen andere
crediten te diverteren ofte betalinge
op actien van vrijgesellen te vermogen
te doen als tot sijn ontvanger laste ende
dat de voors. negotiatie uyt de eerste
op te comenene penningen ten behoeve van
de Brasiliaensche equipagie t'forneren ston-
delijk sullen wederom afgecort worden.

9v] Vrijdach den 21en Martij 1651
Baert pres[id]ent - Eysinga - Nijsten - Dewijckersloot - Croeff - ther Schmitten - Ecama
Heeft gereekent Claas Ayolts convoymr.
in Funserwolt van den jaare 1650 bedragen-
de sijnnen geheelen ontvang de somma van acht
hondert seven en twintigh Car. guld. vijf st.

Heeft gerekent Albert Viarda convoy-
meester tot Groningen bedragende sijnnen
geheelen ontvang van den jaare 1650
acht duysent acht hondert ende vijftig
Car. gulden twalyf stuyvers

Request van Lieuwe van Voort versoe-
kende betalinge van sekere assignatie
gepasseert bij de provisioneelen ontvanger
Groenwolt de dato den 17en Martij 1650
ter somma van drie hondert ses en ses-
tigh Car. guld. tien stuyvers tot voldoenin-
ge van sijn verscheenen tractement en
daarop gehoort 't bericht van den ge-
weesen provisioneelen ontvanger Groenwolt.

Op 't request van Tomes Jeltes cercher tot
Oterdum versoekende dat sijn soon Frans
Tomas in sijn plaats als cercher mochte
gestelt en met behoorlijke commissie
versien worden is geappointeert.
't Versoek in desen gemelt wort geaccor-
deert en de secretaris gelast in confor-
mite te verveerdigen commissie daar-
op hij Frans Tomas sal geholden wesen
te doen den eedt van getrouheyt.

De heeren Nijsten en Simonides worden
gecommitteerdt tot de liquydatie met
Runnia de beveylinge van zee ende
sollicitatie van penningen voor de
twee scheepen in Brazyl.

10] Op 't versoek van den convoymeester
Barent Teunis Warstum [= Warffum] wort den heere
Clant geauthoriseert en gecommitteerd
sich te informeren op de gelegentheit
ende bequaemheit der huisenge en situ-
atieplaats ten meesten dienst van den
lande te weeten indien nodigh deselve
huisinge te doen repareren tot de mees-
te menagie vant land indien niet de-
selve tot profijt vant lant t'vercoopen
aen soodanigen zijl ofte haven daarom-
trent gelegen alwaar de meeste negotie,
[s]chipvaert ende bequaamste gelegentheit
tot dienst van 't lant en profijt vant
incomen des comptoirs mogen sijn,
't welck den raadt aenneemt t'appro-
beren ende van waerden te holden 't
geene in desen sal worden verricht.

Saterdach den 22 Martij 1651
Baert praesent - Eysinga - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - ther Smitten - Ecama
Claas Ayolts convoymr. in Funserwolt
den raedt voorgedragen en versoekende
dat tot dienste en beneficie vant lant
een scheepie ende persoon als cercher tot
visitatie omtrent de plaatsen van
Oosterwolde ende andere twee zijlen
worde gestelt verseeckerende desen
raedt dat daardoor 't comptoir mer-
kelijk nopens 't incomen soude
werden verbetert waarover gedelibe-
reert sijnde is naer voorgaende com-
municatie den convoymr. sijn ver-
soeck geaccordeert ende wort tot de
voors. recherge gecommitteerdt en
geauthoriseert den persoon van Egge
Haykes op een jaarlijks tractement van
dartigh Car. guld. bij provisie en tot een
preuve mits dat hij voorn. Eggo tot
sijnnen eygen lasten pericul ende
dienst der rechergie en visite een be-
quaam schuytyen daartoe dienstigh
werde gehouden.

10v] De clercq Groenwolt als gelastigde van
de capetein Camp ende de Groot althans
in Brazyl na versochte en becomene
audientie binnenstaende heeft versocht
dat tot betaelinge en reddinge der voorn.
capeteins saecken aen hem ofte der
selver capeteins vrouwen ordre mochte
gestelt worden tot betaelinge van een
a twee maenden costpenningen voor
yder alsoo op den 25 February verleden
twalyff maenden waren gepasseert
van welke nu rede aent lant te
reste ende goede waren ontrent vier
maenden, versochte mede dat haar t'
disponeren offte gemelte capeteins op
hunne verordonne[e]rde tijt souden te-
huis ontboden offte gerevictualiseert
worden om in tijt hun daernae
te connen stellen waarop gedeli-
bereert sijnde is verstaen op 't eerste
bij mancquement van penningen geene
betaelinge te coonen doen, alsmede
opt twede doch sal tot voldoeninge
vandien benevens de andere collegien
ordre en gelt bij haar Ho. Mo. worden
gesolliciteert.

Naer noen
De heeren Raaden ter vergaderinge
deur twee notarien Lambaerts Theo-
dori en Jan van Zwoll geinsinueert
sekere acte van geweesen ontvanger
Runnia is goetgevonden voor ant-
woort te passeren dat desen raadt per-
ficteerde [= persisteerde?] bij resolutie en presentatie
op dat subject genomen van den
19 jongstleden.
De gewaldige wort sijn versoek geaccorde[e]rt
van Maria de Mani met de executie te mogen
vervolgen daartoe hem brieven in forma
sullen worden verleent.

11] Maendach den 24 Martij 1651 voor noen
ther Smitten pres[id]ent - Croeff - Clant - fiscael
Is binnengevordert Jan Hessels Wiert-
sama dewelck heeft gedaen den eedt
van getrouwicheit op den commissie
ende instructie als equipagemr. deser
collegie in handen van denselven
president

Dinsdach den 25e Martij 1651
Simonides pres[id]ent - Nijsten - Clant
Opgelesen een missive van haar Ho. Mo.
in dato den [niet vermeld] rakende 't verbot dat
geen scheepen naer Oosten en Noorden
mogen uytzeylen voor den 15 April
st[ilo] n[ovo] naestcomende, is goetgevonden
daar bij billietten affexe te doen.

Voorgebracht sijnde dat capetein Joost
Buster [= Bulter] veele injurien den persoon van
Abraham Groenwolt, clercq en gewesen
provisioneelen ontvanger deser collegie,
heeft aengedaen als ook dat deselve seer
verachtelijk en smadelijk van desen
raade op puplyke straaten ende in
herbergen heeft geprooken, word den advoca[e]t
fiscael geordonneert sich dienaen-
gaende te informeren en daernae
sijn actie in te stellen wordende den
voornoemden capetein middelentijde
belast sich van diergelijke onbehoor-
lijkheden te ontholden.

Heeft gerekent den convoymr. Huninga
tot Delffzijl bedragen sijn ontvang van
den jare 1650 de somma van twee duy-
sent ses hondert vier en negentigh Car. gl.

11v] Woensdach den 26en Martij 1651
Simonides pres[id]ent - Clant - fiscaal
Is goetgevonden ende geresolveert tot
dienst vant lant 't schip den Coning
David te laeten versien ende gereet-
maken om te gaen op de recherge van
de Noorder Pet[t]ing die West- en Oost-
Vriesche cust naar den last en ordre
die van tijt tot tijt daarop sal mogen
gemaekt ende uytgeven worden ordon-
neeren den capetein Saling sich te ver-
sien met dartien cloecke mannen cape-
tein incluys die dienst waar te nemen
als ook den equipagemr. Jan Hessels
Wiertsma selvs offte deur Jan Teunis equy-
pagemr.dienaar de uytrustinge vant
voors. schip bijderhant te nemen en ver-
sorgen dat 't selve ten spoedichsten ver-
verdicht worde doch alles tot een p[r]euve
en bij provisie voor drie maenden com-
mitteeren den heere Clant en ontvan-
ger Faber 't voors. volck in dienste en
eedt te brengen.

Is goetgevonden de ontvanger Faber te
author[i]seeren tot de negotiatie van noch
een duisent Car. guld. tot de betalinge
van noch eenige onbetaelde maent-
gelden aen vrouwen daarvan de mans
met de scheepen Breda en Frysia naer
Brazyl sijn gevaren ende dat in con-
formitte van de resolutie van den
20en Martij jongleden over dat subject
genomen daernae gemelte ontvanger
geordonneert wort sich precise te reguleren

12] Woensdach den 9en April 1651
presentibus Eyssinga - Baert - Clant - Ecama
De heeren gecommitteerde Raaden ter
admeraleteyt tot Harlingen geexa-
mineert en gelesen hebbende de mis-
sive van haar Ho. Mo. in dato den 13
April 1651 st[ilo] n[ovo] op het versoeck insake
van Abraham Eschewijlen, Casper Ruts
cum sociis gepasseert hebbende na
rijpe deliberatie goetgevonden te per-
fecteren bij hunne resolutie over dat
subject genomen den 20en Martij 1651
daarbij deselve verclaert hebben dat
de geinteresteerde cooplieden schuldig
ende gehouden sijn het in en uytgaen-
de convoy te betaelen van goederen
tot Delfzijl gelost ende opgeslagen ende
opdat deselve niet langer opgehou-
den mogen worden versoecken dat de
heeren Lucas Clant haar medebroeder
gelieve de moeyte aen te nemen van
beneffens den convoymr. Huninga
de packen te openen ende des lants
gerechticheit haarluyder te doen
betaelen. Actum Leeuwarden den 9
April 1651 st. loci. Den originelen bij
den heere fiscael geschreven ende was
verteeckent Tialling van Eyssinga,
P. v. Baert, Rincke Mircks Ecama
ter ordonnantie der heeren Raaden
abs[ente] sec[retario] get[ekent] p[er] J. Reneman met
eenige streeken.

12v] Vrijdach den 11en April 1651
Nijsten pres[id]ent - Eyshinga - Baert - Ecama
De huisvrou van den convoymeester Baert
tot Harlingen heeft de heeren Raaden
aengedient dat op gisteren de deur-
waarde[r] Abbema met commisse van
den Hove van Vrieslant haar man
ten huise van Mr. Michel in bewaere-
nisse hadde genomen omme deselve
na Leeuwarden in confinatie te bringen
maar alsoo deselve met een sonder-
linge behendicheit den deurwaarder
is ontnomen en gegenwoordig velt-
vlugtich tenderende tot Runnia van
't comptoir der convoyen ende haar
particuliere huishoudinge, bidt ende
versoeckt dat de heeren Raaden daar-
inne gelieven te versien ende conside-
reren dat de saek van ontvanger
Runnia tot naedele van de admera-
leteyt bij den Hove gepronuncieert
hun lieden niet en laecken waarop
gedelibereert sijn de hebben de heeren
Raaden goetgevonden den gewesene
ontv. Runnia bij hun te ontbieden
omme deselve te indiceren van
metter executie de tijt van drie a
vier weecken te willen supersideren
ende hebben naer versoek van de
selve goetgevonden den heere advo-
caet fiscael te versoecken dat de-
selve tot dienst vant landt willen
gelieven op sijn credyt in conte[nte]ment
te negotieren de somma van vijff
hondert Car. guld. met last omme
deselve aen gemelte Runnia in
verminderinge van sijnne competentie
te betaelen aennemen en beloven
denselven Reneman costeloos en
schadeloos te indemneren
13] ende te vrijen ordon-
neerende den ontvanger generael uyt
't provenu van de convoyen der par-
ten vallende op Belckummer merck
assignatie te passeeren op de convoymr.
Baert ten eynde de opgenomen pen-
ningen weder mogen worden betaeld.

Woensdagh den 7en Maij 1651
Baert press[id]ent - Dirck Clasen
Heeft gedient den rolle van den advocat
fiscaal.

De heere advocaet fiscael geproponeert
hebbende dat de heeren wilden dat te
treden in de besoignes waarom de-
selve spe[c]ialijk waeren beschreven ende
alhier gecompareert te weeten om op
middelen te denken ook beramen die
mochten strecken tot meeste eere, hoogt
en reparatie deser collegie tot wech-
nemenge van de al te rigureuse en struve
pro[c]edeuren ende executien tegens gemelte
deravaegie bij den Hove van Vrieslant ter in-
stantie van den gewesen ontvanger Runnia
aengestelt ende op den comptoire van den
convoymr. Baert binnen Harlingen gedi-
rigeert waarop bij de presente heeren
Raaden is verclaart vermits non com-
paratie ent incompetent getal der
andere verschreven Raaden niet in
besoignes te conen treden veelmin resol-
veren en effectueren.

Heeft gemelte fiscaal mede geproponeert
ende voorgebragt de brieven ende rollen
overgecomen uyt Brazyl van den cape-
tein Camp en de Groot, hebben presente
heeren verclaart daarin niet te connen
doen maar tot een generale bijeencoms-
te der heeren Raaden mosten wachten.

13v] Heeft advocat fiscaal de heeren Raaden
gecommuniceert twee brieven van haar
Ho. Mo. de eene in dato den 1en Maij raken-
de tractaten van de marine met ee-
nige bijgevoegde exemplaren ende eeni-
ge brieven aen de capetiens[!] deser collegie
de andere van den 4en Maij daerbij haer
Ho. Mo. sereuselijk begeren dat de scheepen
gedistineert onder de vlagge van den lt.
admirael Tromp tot wechneminge
van de piraten afgesonden souden
mogen worden waarop goetgevonden
is te ordonneren dat de placcaten sul-
len worden geaffigeert en dat de brie-
ven aen de capeteins van desen collegie
sullen werden geseponeert ter tijt
men gelegentheit sal hebben de cape-
teinen zee doen kiesen.

Dingsdach den 13en Maij 1651
Dirck Clasen pres[id]ent - Eysinga - Wijckersloot
Opgelesen een missive van de beveylin-
ge de zee

Item bij de heere fiscael overgelevert
vijf missiven holden van de capeteins
van dit district rakende de tractaten
van de marine tusschen den Coninck
van Spangien en desen staat gemaeckt
welke goetgevonden sijn t'seponeren
ter tijt ende gelegentheit sich sal presenteren.

Heeft gedient den rolle van den ad-
vocaat fiscael

De cerchers van 't comptoir deser stede
sijn belast sekere kiste bevonden worden
int schip van Albert Cornelis hier int
collegie te bringen om geopent en ge-
visiteert te worden.

14] De ontvanger generael Faber heeft
overgelevert een staat van betalinge
gedaen aen de vrouwen en vrienden
vant bootsvolck van hier naer Bra-
zyl uytgevaeren nevens een staet
van 't geene daeraen noch reste[e]rde
te betaelen deswegens sij claagt seer
gemoyt te worden diensvolgens ver-
soekende dat daarop ordre wierde
gestelt, is goetgevonden deswegens te
schrieven aen haar Ho. Mo. serieus terminis.

Gelesen een request van Jan van Bien
casseerde contrerolleur van 't comptoir
tot Maccum versoekende betalinge
van tractement tot de datem van cas-
satie alsmede schriftgelt en bevonden
sijnde 't voors. request niet in behoor-
lijcke forma ingest. te wesen geappostel-
leert reformato[i]r.

Woensdach den 14en Maij 1651 voor noen
Dirck Clasen pres[id]ent - Eysinga - Wijckersloot - fiscael
Heeft gedient de rolle van advocaet
fiscael.

Gelesen, geexamineert en gesentieert
in de schriftelijke procedeuren tusschen
den heere advovaet fiscael impt. contra
Albert Cornelis van Jisp gh[edaeg]d[e] beclaagde.

Gelesen een missive van haar Ho. Mo. in dato
den 14/4 Arpril[!] 1651 overgelevert bij den
commys generael Heemstra contineer-
rende versoek om gemelte Heemstra
te laeten toecomen ordinantie van
gedaene oncosten en gevallene vacatien
ter somma van seven hondert ellyf Car. gld.
acht[i]en stuyvers acht penn. welke geexamnine[e]rt
sijnde is goetgevonden ordonnantie ad
concurentem summam t'accorderen.

14v] Is voorgebragt een memorie bij den ont-
vanger generael Faber opgestelt als
volgt met versoek van disputatie en is
opgestelt als in margine
Dat den convoymr. Wiarda tot Gro-
ningen mach worden aengeschreven
om sijn ontvang des jaars 1650 met
den ontvanger ten spoedichsten met
gelt en behoorlijke bescheyden te voldoen
[in de marge:] Fiat

De convoymr. Wederspan in de Bour-
tange strictelijk te schrieven om van
sijn ontvang des jaars 1650 te doen ree-
keninge en betaelinge
[in de marge:] ad idem

De heere Jacob van Runnia versoeckt
restitatie[!] van seekere assignatie bij hem
den 15 Feb.rij 1644 aen de heer Johan
van Aylva verleent tot laste van
Johan van Runnia berusten onder de
clercq Groenwolt en bij hem Runnia
voorlange in de generaleteytsreken-
camer veran[t]woort

Fiat restitutie op den blijk van verant-
woordinge volgens voorige resolutie.

15] Donderdach den 15 Maij 1651
Wijckersloot pres[id]ent - fiscael

De contrerolleur Groenwolt en beyde
cercgers[!] vant comtoir der convoyen
deser stede is innegesecht sich te regu-
leren naer den teneur vant placcaet
bij haar Ho. Mo. gearresteert opt stuck
van den opheve der Orisontsche toll
tot uytvindinge van de recognitie
bij de tractaten van de redemptie be-
looft met belastinge tot meerder
narechtinge soo van haar als voor
de cooplieden in een liste te doen
plecken en int comptoir ophangen;
voorts goede sorge dragende dat 't
lantsrecht wel bewaart ende gein-
net werde.

Donderdach den 29en Maij 1651
Eyssinga pres[id]ent
De heeren gecommitteerden Raaden
ter admeraleteyt in Vrieslandt re-
sideren[de] binnen Harlingen hebben ge-
committeert en versocht de Ed.
heeren Jr. Lucas Clant toe Warffhuis[en]
onsen medebroeder in den raadt
en Schelto van Aitsema derselver
secr[e]t[ari]s sich te vervoegen naer Gronin-
gen ende aldaer ter occasie com-
mitteerde van provintie van Vries-
lant derwaerts sijn getrocken om
met de provintie van Stadt ende
Lande in conferentie te comen over
saeken raekende onder anderen de
bestellinge van de admeraliteyt
deswegens ook orsaeke genomen
is aen de Ed. Mo. heeren Staten van
opgemelte provintie in serieuse ter-
minis te schrieven en haar Ed. Mo.
't verloop onser finantien
15v] bekent te maecken en t'versoecken aen
haer Ed. Mo. bij dese gelegentheit op
middelen mochten gelieven te den-
ken die tot redres van dien landen
strecken op 't versoeck bij missive gedaen
met derselver presentie en meuglijk
debvoiren te seconderen ten eynde
een vruchtbare resolutie daarop moge
volgen gedaan ten vergaderinge den 29 Maij 1651.

Dingsdach den 24 Junij 1651
Clant pres[id]ent - Dirck Claesen - Wijckersloot - Croeff
De heeren Egbert Rengers ten Post ver-
toont hebben commissie van haar
Ho. Mo. in dato den 5 Octob. 1647 als me-
de Raadt dese collegie nevens extract
van resolutie van de provintie van
Stadt ende Lande dat sijn Ed. sedert
den jaare 1647 in die commissie is
gecontinueert sonder eenige verande-
ringe waarover gedelibereert sijnde
is verstaen dat den gemelte heere
Rengers sal vermogen opgemelte com-
missie ende acte van continuatie
van de voors. provintie sessie te nemen
welckes sijn Ed. is geaccordeert en ge-
gunt ook gedaen heeft mitsdesen.

Gelesen een missive van haar Ho. Mo.
in dato den 24 Maij 1651 rakende den
gewesene provisioneelen ontvanger gene-
rael Groenwolt, is goetgevonden de-
selve te defereren tot de besoignes
en petitie van voornoemde Groen-
wolt tot morgen.

16] Noch een van dato den 26 Maij 1651
rakende de beveylinge van de zee
met bijgevoegde resolutie en negotia-
tie van tien hondert duysent gulden
tot equipage van vijf en dartigh
scheepen ende naerder bericht sijnde
dat de gemelte resolutie bij haar
Ho. Mo. is verandert, is goetgevonden
desen hierbij te laeten verblijven.

Noch een van den 19 Junij 1651 raekende
't fonds uyt de negotiatie vant mil-
lioen tot de equipagie van vijf en dar-
tigh scheepen tot beveylinge van de
zee wederom sal worden gevonden
sijnde de verhoginge van een darde
part der convoyen over alle goederen.


Goederen de zee passerende ende bij
den advocaet fiscael gemoveert sijnde
in wat voegen de verhooginge sal moe-
ten worden genomen, is goetgevonden
daarover te schrijven aen de adme-
raleteyt tot Amsterdam met versoeck
desen raadt te willen berichten in
wat voegen en manieren 't selve al-
daar wort gepractiseert en ontvangen.

Noch een ander van den 22 Junij 1651
raekende de propositien bij de admerale-
teyten in Zeelant gedaen raeckende
eenige betaelinge van goederen uyt
Brabant Vlaenderen comen ende
over zee door dese landen gevoert
worden, schuldich sijn niet meer
als een 's lands recht te betaelen, is
goetgevonden de retroacten daar-
toe dienende op te soecken en te doen
stellen in handen van den heere
16v] advocaet fiscael ende commys
generael omme den raadt elcx in
besonder te dienen van advys om
vorders haar Ho. Mo. af te dienen
van advys

Noch een van den 26 Maij 1651 met
eenige bijgevoegde stucken raeckende
't uytgaen vant wit naygaren in
dese landen is goetgevonden en ver-
staen daeraff te doen notificatie aen
de respective comptoiren.

Noch een van den 28 April 1651 raeken-
de de placcaten van golde en silver
specie

Noch een in dato den 12 Junij raeken-
de de uytganck van de vrede met
den Croon van Portugael

Noch een van den 9 Martij 1651 raeken-
de de goederen opgaende den Rhijn,
Maes en Wael ofte deselve met
eenmael visitatie op de uytterste
frontieren gedaen sullen mogen
volstaen is goetgevonden deselve
te stellen in handen van den advo-
caet fiscael en commys generael
om desen raadt elcx int besonder
te dienen van advys

Noch een van dato den 24 Junij 1651
raekende dat desen raadt sullen heb-
ben over te senden tot betaelinge
van de termijnen der redemptie-
penningen aen den Coninck van
17] Denemercken nopens de Orisontsche
tollen, is daarop goetgevonden den
contrerolleur Groenwolt te lasten
om tegens morgen een staat en dub-
belden daarvan over te leveren wat
de Orisontsche toll zedert 't begin
tot dato heeft opgebracht.

Noch een missive in dato den 29 Junij
1651 van admeraleteyt tot Amster-
dam om te hebben de penningen opge-
comen van de Orisontsche toll waar-
mede den Coninck van Denemercken
sijn termijn sal worden betaeld.

Noch een van haar Ho. Mo. in dato den
27 Junij 1651 continerende versoek
om aensiende des briefs gecomit-
teerde t'willen senden omme neffens
de heeren gedeputeerde van haar Ho. Mo.
en gecommitteerde van de andere
collegien te helpen beraemen en maken
een instructie voor de opperhoofden van
vijf en dartigh scheepen tot beveylin-
ge van de zee te equiperen waarover
gedelibereert sijnde is gesurcheert tot
morgen.

Nogh een van den 28 Junij 1651 raeken-
de Runnia pretensen van 't collegie
is goetgevonden deselve te stellen
in handen van de heeren gecom-
mitteerde sullen gaen naer den Hage.

17v] Woensdagh den 25en Junij 1651
Clant pres[id]ent - Rengers - Dirck Claesen - Nijsten
Bij den heere advocaet fiscael gepro-
poneert ende interpretatie versocht
sijnde van de verhoogenge vant 1/3 part
der convoyen welke resolutie van den
19 Junij 1651 van haar Ho. Mo. is dicte-
rende van goederen gaen en comen
over zee soowel van de Orientsche
als Westersche goederen ende nu ques-
tie gemoveert wort bij 't aengeven
van eenige paerden bij Frans Anthonis
naer 't lant van Cuyck te vervoeren
offte deselve ook verhoogenge (als in-
gaende over zee[)] subyect souden sijn
waarover gedelibereert sijnde is ver-
staen dat de paarden voors. als niet
sullende haar over zee met de beta-
linge van ses Car. guld. van yder paert
sonder verhooginge volgens de liste sul-
len mogen volstaen ende worden
contrerolleur Groenwolt mits
sententie van den convoymeester
als ook de cercgers[!] van 't comptoir
hier gelast hun daarna te reguleren
en van de tien paerden een voor een
rijtpaert te laeten passeren.

In deliberatie genomen 't versoeck
van haar Ho. Mo. als mede van de ad-
meraleteyt tot Amsterdam om de-
selve admeraleteyt toe te senden de
penningen opgecomen tot uytvindin-
ge van de redemptietoll is goetgevon-
den haar Ho. Mo. als mede de gedachte
admeraleteyt te reschribeeren dat de
comptoiren van desen districte
18] sal aenschrijven gedaen worden om
een pertenenten staet van de voors.
middel per bode deswegen aff te senden
aen desen raadt over te senden benevens
de penningen daarvan opgecomen
ende dat 't selve overgecomen
sijnde voorts ordre sal gestelt worden
tot voortstieringe* van gemelte penn.
* continuering

Carel de Ridder ter vergaderinge
verschijnnen heeft vertoont dat tot
nadeel van de heer van Schiermunc-
keoogh sijn schoonvader hieruyt
gesprooken sijnde seekre sententie
daarover hij in minnelijke compo-
sitie soude comen, is goetgevonden
t'committeeren de heeren Nijsten
ende Dirck Claesen om partijen des-
wegens te verstaen ende den raadt
van de gelegentheyt van saecken
te rapporteren en dat gedaen voorts
gedisponeert te worden.

Is bij de committeerde gemodereert
op hondert silveren ducatons vrij-
gelt en de costen van de gewaldige
bij de redextie betaelen.

Franscois van Hom paerdecoper uyt
't lant van Luick voor den raadt
geciteert tot aengevinge van de paer-
den bij hem hier in 't lant opge-
cogt ende deswegens verclaert heb-
ben dat hij bij den uytvoer aent
eerste comptoir sijnnen paerden te
verconvoyen, is bij den raadt verstaen
dat den voornoemde paerdecoper
met zijnne presentatie sal coonen
volstaen.

18v] Naer noen
pres[id]ent Clant - Rengers - Dirck Clasen - Nijsten - Wijckersloot - Croeff
De heere president nevens de advocaet
fiscael worden gecommitteert de dub-
belden gecomen uyt den Orisont te vi-
siteren en confereren tegens de aen-
teeckeninge daervan hier geholden

De vendumeester stondelijck te ver-
schrijven om rekeninge te doen sijns
ontvanghs

Opgelesen de petitien van Abraham
Groenwolt gewesen provisioneelen ont-
vanger generael deser collegie

Donderdagh den 26 Junij 1651
Clant pres[id]ent - Rengers - Dirck Claesen - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - nagecomem ther Smitten
Voor noen heeft gedient den rolle van de advocaet fiscael

De heere advocaet fiscael heeft rapport
gedaen van de saek tusschen sijn ende
Martijn Gaats op gisteren voorgeval-
len. Is verstaen 't accoort te appro-
beren tot vijf ende seventig guld. gemaekt

Gelesen een request van Tzietsre[!] van
der Ley versoeken betaelinge van
maeckelrie van een somma van
vier duysent Car. guld. bij 't lant op in-
terest gelicht van de burgemeester
Popke Gabbes van den jaere 1638 tot
den laesten December 1650 sijnde twa-
lyff jaeren beloopt twee hondert veer-
tigh gulden, is in statu geholden.

19] Is goetgevonden dat opt nieuw voor
desen collegie om continuelick in
den raadtcamer te verblijven
door den camerbode sullen gemaekt
ende gelevert worden veertien
nieuwe cussens, sullen op yder boven
't wapen van de admeraleteyt ge-
borduirt worden, het wapen van
iegelijk provintie van dewelke een
yder der heeren Raeden mach sijn
gedeputeert en op de kussens voor den
fiscael en secretaris met een dis-
tincte letter als F en S.

De ontvanger generael Faber binnen-
gevordert sijnde en gevraegt offte de-
selve geene reddinge wiste te maeken
offte voorraet van penningen had-
de tot betaelinge van de vrouwen de-
welke haere mans int begin en 1650
met de scheepen Breda en Frisia na
Brazyl sijn gevaren, heeft geantwoort
dat de cas gansch sober ende ten
achteren ware en dat niets in
voorraadt is.

De ontvanger generael Faber versoect dat
den convoymr. Wiarda door den ca-
merbode mochte aengesecht worden
niet te vertrecken vanhier voor
ende aleer deselve met hem ontvanger
van 't jaar 1650 hadde geliquideert,
is 't selve geaccordeert.
Ten tweeden dat de convoymr. Baert
mochte ontboden worden om met
hem ontvanger te liquideren van
't jaar 1650.

19v] Vrijdach den 27en Junij 1651
Clant pres[id]ent - Rengers - Dirck Claesen - Nijsten - Wijckersloot - Croeff
De heere Clant heeft rapport gedaen
van sijnne commissie aengaende van de be-
huisinge en woonplaats van den con-
voymeester tot Warftum[!] daarbenef-
fens overleverende declaratie van cos-
ten deswegen gevallen waarop ordon-
nantie werde versocht en is vergunt.

Tzietske van der Ley ordonnantie ver-
leent van hare gepretendeerde maet-
quelarien volgens resolutie van den
4 Julij 1650 en daarop gevolgde appoin-
tement van 27 deses lopende maent
Junij

Gelesen ende geappointeert op den opstel
van behoeften bij den equipagemeester
Jan Hessels overgegeven.

De heere Clant ende secretaris Aitsema
worden gecommittert naer den Hage
tot de liquidatie met den gewesenen
ontvanger Runnia, tot besoignes int
maeken van een instructie voor de
opperhooffden der officieren sullen com-
manderen vijf ende dartigh scheepen
tot beveylinge van de zee; item te
solliciteren subsidien voor desen collegie
ende voor de scheepen naer Brazyl
gevaren.

20] De heere Clant wort gecommitteert
naar Groningen omme met sijn Ed.
presentie de brieven van desen raadt
raekende de restitutie van betaelde
tractementen ende de huishuiren wegens
de twee extraordinaris Raaden van
Stadt ende Lande alsmede eenigh
verschot ten behoeve van de scheepen
naer Brazyl t'secondeeren en bij
t'woonen daertoe sijn Ed. behoorlijk
credentialen sijn verleent aen Ed. Mo.
heeren van Stadt ende Lande.

Bij 't bericht van den clercq Groen-
wolt gedaen in gevolg van de appostille
van desen raet in dato desen verclaert
op den requeste van Antoni Wolters
rentemeester van den heer van Nyen-
oort desen raat gepresenteert om
betaelinge van twee duysent een
hondert seventich Car. guld. ellyf str
als reste van mee[r]deren somma prin-
cipael samt 108 guld. 14 str. 10 penn. in-
teressen van een half jaar van 3164
guld. 11 str. in een vs. 5 7bris 1644 en
noch 395 guld. 14 str. 2 penn. in een twede
interest van 2170 guld. 11 str. voor
twee jaeren ellyf maenden vs. den
5en Aug. 1641 is echter bevonden dat
gemelte sommen en competentien
sijn gesprooten uyt leverantie van
turf voor 't collegie ende der-
selver matroosen die ongetwijffelt
door den ontvanger indertijt van
de matroosen soldien sijn ingetrocken
gelijk tot een claer bewijs can dienen
de assignatie bij den gewesen ontvan-
ger Runnia daarop verleent
20v] in dato den 12 Julij 1642 ter somma
van twee duysent een hondert seventig
Car. guld. ellyf str. als reste en volle be-
taelinge der voors. rentemeester sijn-
ne competentie welke assignatie als
noch onvoldaen en betaeld sijnde
moet comen tot laste van gemelte
Runnia, is derhalven goetgevonden
de stucken desaengaende nevens desen
te stellen in handen van de heeren
committeerden tot de liquidatie van
voors. Runnia naer den Hage gecommit-
teert.

De deurwaarder vant Hoff van Vries-
lant Sipke Abbema binnenstaende ver-
soecken uyt cragt van sijnne commis-
sien betaelinge ofte genoegsame uyt-
wijsinge te hebben. Eerstelijk van de
principale sententie bij Johan van
Runnia tegens de Ed. Mo. heeren gecom-
mitteerde Raaden ter admeraleteyt
voor den Hove geobtineert monteren[de]
ter somma van vier duysent seven
hondert Car. guld. in een als mede van
de interesten daerop gevolgt stijgende
ter somma van drie duysent drie
hondert guld. in een tweede sampt van
seeckere tauxatie van costen ter som-
ma van dartigh guld. 18 str. in een
darde mitsgaders van de sententie bij
Claas Jurriens tegens welgemelte hee-
ren admeraleteyt voor den Hove ge-
obtineert ter somma van seven hon-
dert ses ende vijftigh ggld. in een vierde
ende voorts van tauxatie van costen
en interesten daarop gevolgt
21] ter somma van vier ende tachtigh Car.
guld. 13 str. in een vijfde partij, is daar-
op geresolveert en verantwoort gegeven
soo volgt.
De heeren Raaden gesien en geexami-
neert hebbende de pretensen hierbo-
ven geexpresseert verstaen (volgens
haar Ho. Mo. welmeyninge[)] dat de exe-
cutie vandien gesurgeert behoorde te
worden ter tijt ende wijlen de gewesen
ontvanger Runnia met de commit-
teerde van gemelte Raaden voor de
generaliteyt sal hebben geliquideert
sijnde tot dien eynde specialijck ge-
lastich binnen tien dagen in den
Hage laeten vinden ende haar Ho.
Mo. bij missive versocht den voorn.
Runnia tegens expirartie van voors.
tijt tot dien fine peremptoirlijk te
doen verdachvaarden omssulckx ge-
schiet den voorn. Runnia conten-
tement te doen.

Naer noen
Clant pres[id]ent - Dirck Claesen - ter Smitten - Wijckersloot - Croeff
Sijnde geproponeert dan in questie
getrocken ende dispuit gemoveert
wert de betaelinge van eenderde
part wegens verhogenge van de lijste
der convoyen gedistineert tot verval
en tot weder aflastinge van een
milioen bij de respective admerale-
teyt tot beveylinge van de zee
sustineren de officiers der convoyen
dat 't dardepart behoort gerekent te
worden boven den ordinaris tax bij
de colomne op yder specie gestelt
21v] namentlijck daar 't convoy bedraegt
vier Car. guld. de verhoginge van een
darde part soude bedraegen twee Car.
guld. en soo tesamen ses Car. guld. en-
de ter contrarie de schippers ende
coopluiden dat de darde part boven
de ordinaris tax ofte de tax in drien
dedeelt[!] 't derdepart vandien behoort
genomen te worden over 't geheel in
voegen dat de ordinaris convoy be-
dragende drie Car. guld. de verhoginge
een Car. guld. en soo tesamen vier Car.
guld. en vier Car. guld. de verhoginge
een Car. guld.

Op 't request van Jan van Oijen ge-
wesen contrerolleur tot Mackum
is geappostileert de heeren Raaden
verstaen dat de suppliant sijn trac-
tement sal hebben te genieten ten
dato van desselfs cassatie

Op request van Oeds Fockes is geappos-
tileert

De heeren Raden hoolden den sup-
pliant tot de eerste vacantie en
vervallen plaatse voor gerecom-
mandeert lasten de capeteins sich
daar te reguleren.

22] Saterdach den 28 Junij 1651
Clant p[rae]ses - Rengers - Dirck Claesen Nijsten - ter Smitten - Wijckersloot - van der Croeff
De heere Clant heeft rapport gedaen
van een reyse naer Delfzijl raken-
de casys van Engelsche pinaste tot
Delfzijl verleden winter ingevallen.

De heeren Croeff ende Dirck Claesen
rapporteeren 1. dat de scheepen hier
van Harlingen varende en comen-
de te rede in de Noorder pettinge
om vandaar om vandaer 't Vlie
uyt te varen naer oosten en Nor-
wegen respective bedwongen worden
int affvaren in plaets bij der Schel-
ling uyt te lopen voor de Sloot
te setten ende ter Acker comen
om daer gevisiteert te worden ende
behalven dien aen lant om een
admiraelboeckjen dat haar bij de-
se tijt van vrede ondienstig is en-
de dat niet doende dat deselve
tot Amsterdam gecalangeert wor-
den naer [er staat: maer] communicatie is goet-
gevonden den commissaris Dirck
Roode daerover te verstaen en ver-
schrijven.

Opt request van Antoni Wolters ren-
temeester van den heer van Nyenoort
(versoecken betaelinge van achter-
stallingen interesten van twee duy-
sent een hondert seventigh Car. guld.
11 str. tegens 6 1/4 percent van den
5 7bris 1647 tot dato) is gestelt

22v] De heeren Raaden gehoort het bericht
van de clercq Groenwolt desenaen-
gaen gedaen verstaen dat den suppli-
ant van de interesten zedert den 5
7ber 1647 vervallen sal worden con-
tentement gedaen doch om rede-
nen defereren de ordonnantien daer-
toe dienende ende betaelinge van-
dien ende naerder ordre ende ge-
legentheit. Actum den 28 Junij 1651.
Geparagrapheert L. Clant Warsthuten [= Warffhusen]
ter ord[onnan]tie abs[ente] secretari[o] A. Groenwolt.

Maendach den 30 Junij 1651
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot - fiscael
De clercq Groenwolt als gewesen pro-
visioneelen ontvanger generael deser
collegie heeft versocht dat den convoy-
meester Wiarda mochte aengedient
ende gelast worden om voor sijn
vertreck van hier hem Groenewolt
de gepasseerde acte van 16en Octobr. 1650
te voldoen, sulcx is geaccordeert ende
wort den camerbode gelast 't selve
gemelte convoymeester aen te dienen
gelijck terstont is geschiet waarop
voorn. convoymeester voort gerecht van
Harlingen om sijn achterheit hadde
geconvenieert conde daaromme
nu niet voor de heeren Raaden en
alsoo op twee plaatsen om een actie
gevordert worden en dat hij Groen-
wolt sijn actie mochte vervorderen daar
't begonnen was.

23] Gelesen een missive van haar Ho. Mo. in
dato den 30 Junij 1651 raekende 't verbot
dat geen militaire officiers in actue-
len dienst en tractement staende
van desen staet haer in dienst van
eenige uytheemsche prinsen ofte
potentaten sullen mogen begeven.

Is gebesoigneert int maken van de
reparatie van de geconfisqueerde
goederen van den jaere 1650 met den
vendumeester deser collegie stuck*
secretaris.
* een poos

De contrerolleur Jurrien Groenwolt
met groot alteratie nae versochte
audientie ter vergaderinge binnen-
staende heeft geclaagt over de in-
pertenente en violente bejegeninge
van den convoymr. Baert aen hem
contrerolleur opt comptoir soo
stondelijck gedaen versoekende daar-
tegens ordre, waarop gedelibereert sijnde is goet-
gevonden den advocaet fiscael te
lasten ende authoriseren gelijck de-
selve gelast en geauthoriseert wort
bij desen sich op de saeke ende gele-
gentheyt te informeeren waarbij
den fiscael heeft versocht citatie te-
gens voors. persoonen tegens morgen
't welck deselve wort geaccordeert.

23v] Dinsdach den eersten Julij 1651
Croeff pres[id]ent - ter Smitten - Wijckersloot
Ontvangen ende gelesen twee missiven van
haar Ho. Mo. beyde van dato den 1en Julij
1651 de eene met een resolutie ende
de ander met eenige placcaten ge-
arresteert op de groote zale raekende
tesamen 't stuck van corruptien die
in swang gaen waarover gedelibereert
sijnde is goetgevonden deselve plac-
caten te senden aen alle de comptoi-
ren deser collegie om aldaar als op
andere plaatsen publyck aengeplakt
als op de comptoiren opgehangen te
worden.

Noch een van den 5 Julij raekende de
beveylinge van de zee en equipagie
der vijf en dartigh scheepen met erns-
tich versoeck ende begeren dat
desen collegie ter admeraleteyt tot Am-
sterdam voor sooveel desen colle-
gie raect naer behooren en volgens
schuldige plicht willen evertueren
en quiten opdat met eenparigh be-
leit mocht worden geprocideert
ende de quaetwillige tot redenen
ende ontsach gebracht naer commu-
nicatie is goetgevonden gemelte
missive te stellen in handen van
de committeerden heeren sullen
gaen naer den Hage.

24] De heeren Raaden verstaen hebbende
de questie ontstaen ende geresen tus-
schen den convoymeester Baert ende con-
trerolleur Groenwolt opt comptoir bin-
nen Harlingen hebben (nadat deselve
ter vergaderinge waren bescheyden en
elcx apart ende besonder beneffens de
cergers sijn gehoort ende verstaen[)] de
dispositie ten principalen gedefereert tot
competen[t] getal der heeren Raaden
ende heeft voorts den convoymeester
Baert desen raadt voorgedragen sich
niet publyck te derven vertrouwen om
't comptoir in persoon waer te nemen
vermits de gecommuniceerde executie
ende confinatie van een deurwarder
's Hoffs van Vrieslandt versochte derhal-
ven dat den ontvanger Faber bij ab-
sentie van hem convoymeester 't comp-
toir mochte waernemen ende de
penningen te ontvangen waarover
gedelibereert sijnde is de convoymeester
Baert sijn versoeck geaccordeert wort
ende den ontvanger voorn. bij desen
gelastende geauthoriseert 't comptoir
(ter tijt en wijlen den convoymr.
wederom veylich sal mogen gaen)
waer te nemen ende bedienen ende
worden de cergers gelast (geduiren
dese questie) de pasportten bij den
ontvanger Faber ten huise van
den convoymeester Baert gepasseert
te bringen ten huise van den con-
trerolleur Groenwolt om verzegelt
ende te boek gebracht te worden
worden mede den convoymeester ende
contrerolleur bij desen gelast en
geordonneert omme in conformite
van haar Ho. Mo. ende desen raat
24v] placcaten van alle goederen behoorlijk
los- ende laadcedullen te passeren
welke placcaten bijdesen worden gehou-
den voor gerenoveert bevelen de mede ge-
melte convoymeester en contrerolleur
respective hun van alle of[f]ensien en
injuren den eenen tegens den anderen
te a[b]stineeren op poene van suspensie ha-
res ampts. Ende worden advocaet fiscael
bij desen gelast niet min geordonneert
tegens de contraventeurs ende schul-
dige nopens 't geene voors. te procede-
ren sonder eenige oogluickinge, conni-
ventie offte verdrach.

De heeren van der Croeff ende de Wijc-
kersloot worden gecommitteerdt tot
een revu aen de beyde scheepen van
oorloch althans in dienst van desen
collegie ook deselve voor te holden
't placcaet van corruptien voor haar
Ho. Mo. in dato den 1 Julij 1651 st. n.

De advocaet fiscael wort gelast en
gecommitteerdt tot de liquidatie
van den convoymeester Baert en con-
trerolleur Groenwolt.

Woensdach den IIen [= 2en] Julij 1651
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot
Is goetgevonden te schrijven aen den ca-
petien Salingh om aensiende des briefs
sich te vervoegen ontrent Roptazijl
ende aldaar sijnde den raat 't selve
te adverteeren om te ontvangen der-
selver ordre ende den clercq gelast
die brieff stondelijk te ververdigen.

25] De advocaet fiscael versoeckt dat de goe-
deren hieronder gespecificeert bij Hubert
Pieters van Jisps [= Jisp] verswegen en niet aen-
gegeven den 2en Junij in collegie op-
geslagen sijnde verderffelijck waren
ad opus jus habent[ib]us mogen worden
vercogt op toecomstige vrijdach 't
welke sijn E. wort geconsenteert te
weten 48 kinties zeep
2 hele en 3 halve quartelen traen
50 stucx soetemelcx kaas

Donderdach den 3 Julij 1651
Croeff - Wijckersloot - fiscael
De heeren Willem Simens en Rinnert
Oedses Grettinga bewinthebberen van de
geoctroyeerde Noortsche Com[pa]gnie ter
camer binnen Harlingen den heere
president aengesproken en versocht
hebbende dat eenmael een eynde
van de questie over de ingevoerde
traan anno 1650 gedaen mochte ge-
maeckt worden, waarover gedile-
bereert[!] sijnde ende geresumeert
de resolutie van den 4 October 1650
als het conformatoir appointtement
van den 21en Martij 1651 daarop ge-
volgt verstaen ende verklaren als-
noch dat de heeren bewinthebberen
geholden sijn (in gevolge van haar
eygene presentatie in de resolutie
voors. gemelt en ordre bij 't collegie
ter admeraleteyt tot Amsterdam[)]
van de onaengegeve traan tot twa-
lyf hondert en seven quartelen 's
landts gerechticheyt te betaelen be-
lopende de negen hondert
25v] vijf ende sestig Car.guld. talyff str
doch onder deductie van de voeringe op
traan traan tot Amsterdam wor-
dende gegeven te weten van de twee
hondert guld. dat den convoy bedraegt
seven gulden beloopende voor de gehee-
le ingevoerde betaelde ende noch
te betaelende traan ses ende seven-
tich guld. ellyff stuivers welke af-
getogen van voors. negen hondert vijf
ende sestich guld. twallyf str. met[?] noch
suyver ten profite vant lant worden
betaeldt acht hondert negen en tachtig
guld. een str. die den convoymeester
Baert bij desen wort geordonneert
sijnnen dubbelden voor ontvang te
bringen ende van de gemelte comppag-
nie promptelijck te vorderen en ont-
vangen achtervolgens de appostille
op den 21en Martij 1651 aen hem Baert
bij den raat verleent.

Nae versochte audientie sijn binnen-
gestaen Dr. Harckens en Sonnema
van Groningen occupeerende voor
Pieter Huyschen exhiberende tot ver-
istratie[!] haarder sake de navolgende
stucken getekent met no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
en 8 neffens een missive geslooten van
den convoymeester Twenbergen op
welke stucken sijn gestelt exhibitum
met de nombr. hierboven gemelt
ende de clercq gelast deselve ter
secretarie te bewaren wordende de
despositien diffinitive gedefereert tot
competent getal der heeren Raden.

Op den requeste van Jan van Oijen
is geappossilleert.

26] De heeren Raaden ordonneeren den con-
voymeester Blanckema om de heeren
Raaden te berichten waarom hij het
gerequireerde tractement aen den sup-
pliant niet heeft betaeld ende den-
geenen gecort dewelcke 't selve heeft
getrocken dit tegens saterdach naest-
komende sonder daarvan te blijven
in gebreke.

Vrijdach den 4 Julij 1651
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot - fiscael
Op den requeste van Jan van Oijen is
naarder gestelt.

De heeren Raaden ordonneeren als-
noch den convoymeester Blanckema
om het tractement (volgens voor-
gaende des raads appoinctement) aen
den suppliant Jan van Oijen te betaelen
tot dato van de sentientie[!] ende weder-
omme cortten den gemeenen welcke
't selve hebben geprofiteert ende ont-
vangen. Actum den 4 Julij 1651. Gep.
J. van Croeff vt.

Is venditie geholden van eenige ge-
confisqueerde goederen.Saterdach den 5 Julij 1651
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot - fiscael
De commissaris int Vlie Dirck Roode
bij missive ontboden ende ter verga-
deringe gecompareert sijnde heeft over-
gelevert een brieff geschreven bij de
officiers ter recherge int Vlie aen
desen raadt in dato den 12 Julij 1765 st[ilo] n[ovo].

kamerbode Admiraliteit: Feike Klases26v] Feycke Claesen camerbode heeft over-
gelevert de principale acte van resolu-
tie in dato den 1en Julij 1651 rakende
de insinuatie aen de convoymeester
Baert de contrerolleur Groenwolt
en de cergers vant comptoir tot Har-
lingen met relaes daarop staende.
Jan Gerloffs cerger tot Groningen is
geaccordeert voor costen ende moeyte
van een reys van Groningen tot
Harlingen tot dienste van de gedenun-
c[i]eerde paerden in Langeackerschans tien
Car. guld.

De commissaris Dirck Roode sijn ter
handen gestelt de poincten van con-
sideratie van de grootschippers binnen
Harlingen om daarop te doen sijn
schriftelijk bericht en 't selve te stel-
len in handen van den heere advocaet
fiscael tegens naer noen.

Is verstaen dat het provenu opgeco-
men van de gedenuncieerde ende
geconfisueerde[!] goederen bij de cergers
Modderman en van Buyten achter-
haelt uyt een schip leggende in de
haven van Harlingen anno 164[niet ingevuld] allen
bij deselve als denuncateurs[!] sal ge-
profiteert worden sonder dat ye-
mant van de vordere officiers vant
comptoir daaraf yets sullen genieten.

27] Donderdach den 10 Julij 1651 voor noen
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot - fiscael
Dirck Roode commys ter recherge
int Vlie vertoonende sekere memo-
rie van verswegene ende gedenun-
cieerde goederen uyt het schip van
Yge Stoffels gemelte Roode gevraegt
sijnde nae het pasport verclaerde
't selve thuis gelaeten ende de goede-
ren ter bede van schipper int schip
gelaeten te hebben.

De gewesen convoymeester Groenwolt
heeft de heeren versocht tot rekeninge
ende depesches van eenige ordonnan-
tien als sloten van de rekeninge
der convoymeesters nodich tot het
doen van sijnne reekeninge daar-
mede deselve op sijn vertreck stonde
is sulckx geexenseert vermits abs[entie]
van andere heeren Raaden.

Naer noen
Is Harmin Geerts Petcum gewesene
convoymeester aen Termunterzijl
bij 't vertreck van de heeren Croeff
en Wijckersloot [(]van hier naer Hol-
lant) alhier neffens den geweldige
volgens derselver commissie al-
hier gearreveert.

Vrijdach den 11 Julij 1651
present advocaet feschal[!]
Heeft den heere advocaet fiscael bij
absentie der heeren Raaden ingeno-
men de rekeninge van Harmin
Geerts Petcum gewesen convoymees-
ter aen Termunterzijl bedragende
27v] van 1o Januarij tot ult[im]o Maij 1649 seven
hondert seven ende twintich Car. guld.
ses str. acht penningen tegens welke
hij Petcum pretendeert vijftien ende
sijnner tractement tot een hondert
vijf en twintich Car. guld. ad idem
voor den contrerolleur vijf maenden
des convoymeesters gunst nu is tot
een en veertigh Car. guld. 13 1/2 str. sampt
noch ellyf guld. tien str. voor een
half jaer vacerende rekeninge ende
heeft den heere fiscael gelast en be-
geert bij desen aen te tekenen dat sijn
E. welgenegen ware gemelte Petcum
alhier in detentie te holden tot de
naeste vergaderinge der heeren Raa-
den maar niet weten wanneer de-
selve sal sijn heeft te raade gevon-
den gemelte Petcum te dimiteren
onder conditie ende belofte sich al-
hier te sullen sisteren soohaest de-
selve daarover wort aengeschreven
ende alsdan mede promptelijk te
voldoen 't geene hij Petcum aen 't
lant te reste en schuldich is op poene
desen contrarierende dat deselve
wederomme tot sijnne costen door
den geweldige sal worden gehaelt
salfs ende o[n]vercort den gemelten here
fiscael sijn recht op ende tegens de
borgen soo ende als sijn E. bevinden
sal te behoren.

Tiaart Wederspan convoy en licen-
teur in de Boertang heeft gerekent
van sijnne ontvang gehat in
28] den jaare 1651 ende bevonden te be-
dragen twee duysent vier hondert
drie ende veertigh Car. guld. vijftien

De clercq Groenwolt heeft den heeren
fiscael versocht arrest door den
camerbode te mogen laeten doen
bij den ontvanger generael Faber op
het tractement van de equipa-
gemeester deser collegie Jan Hessels
uyt crachte van sijnne Groenwolts
oblygatien gesproten uyt seekere
slot van liquidatie ende overbetae-
linge met hem Groenwolt als
provisioneelen ontvanger generael
van admeraleteyt op den 16 October
1650 gemaect te boeck gemelte hee-
re fiscael heeft geexcuseert waar-
op hij Groenwolt heeft gesecht dan
te moeten gebruiken die sij best conde
sulcx bij gemelte heere is toegestaen.

Saterdach den 16en Julij 1651
Nijsten pres[id]ent - Eyssinga - Clant
De heeren Raaden ingenomen hebbende
de clachten bij de vrouluyden van
die officieren en matrosen van den
capetein Camp ende Tiaardt de
Groot door den heere advocaet fis-
cael voorgestelt, hebben goetgevon-
den nae rijpe deliberatie den ontvanger
Faber te ordonneeren (ten overstaen
van den fiscael dien wij daartoe
mitsdesen committeeren) omme
aen de vrouwen te betaelen twee
maenden gagie ende aen beyde cape-
teinsvrouwen te weten aen capetein
Camps vrouw sestien hondert
28v] guldens aen capeteins de Groots vrouw
veertien hondert guldens in deductie
van costpenningen haar compete-
ren laetende 't versoeck van leve-
ransciers verblijven totte naest vergade-
ringe

Oock hebben de gemelte heeren goet-
gevonden en geordonneert de heeren
Raaden te verschriven een vergade-
ringe holden tegen den 18 Augusto 1651

Is goetgevonden den equipagemeester
Hoeft [= Hoeff] tot uytrustinge van de nieue
equipagie te belasten omme hem
te vervoegen na de quartieren van
Hollant ende sich aldaer te infor-
meeren en ofmin geen scheepen tot
meeste mesnagie vant lant te coop
ofte huyr welgemonteert met
alle nootdruftigheeden ten oorlogh
dienende soude connen becomen
omme de heeren Raaden te dienen
van rapport

Maendach den 28 Julij 1651
Rengers ter Post pres[id]ent - Dirck Claesen - Clant
Is door een boode 's Hoffs van Vries-
lant den raat geinsunieert[!] seeckere
citatie ten profite van juffrou
Agatha van Velsen verleent te-
gens gemelte raadt ter saeke [niet vermeld]

29] Dingsdach den 19en Augusti 1651
Nijsten pres[id]ent - Clant - Rengers - Dirck Claesen
Is goetgevonden aen den gewesen ontvanger
Runnia een missive te laeten afgaen
gelijck bij den minute aen de laeste can
gesien worden.

Op de citatie vant Hoff van Vrieslant
verleent ten profijte van Agatha van
Velsen raekende 't vercofte huis tot
Slooten van de gewesen convoymeester
Tijstinck wor[t] den heere advocaet fiscael
versocht ende committeert om den
comparatie dienaengaende waar te nemen.

Woensdach den 20 Augusti 1651
Dirck Claesen pres[id]ent - Clant - Rengers
Bij de advocaet fiscael geproponeert
sijnde dat Nanne Walrichts schipper
tot Groningen vandaar uytgevoert
heeft vijftien hondert Capeverdische
huyden onder sustume[!] van deswe-
gens volgens de colomne van de
lijste geen betaelinge van convoy
subject te sijn ende daar opgemelte
colomne naegesien wesende vertelden-
de de eerste dat de uytgaende huyden
van Capenverde niet en geven en
bij een ander colomne worden ge-
stelt 't stuck op twee str. en alsoo
de eene de ander contrarien, goet-
gevonden om de twijffelachticheyt
ende rechtmaticheyt vandien uyt
te vinden deswegens te schrieven.

29v] Donderdach den 21 Augusti 1651
Nijsten pres[id]ent - Clant - Rengers - Dirck Claesen - Baert
Gelesen sijnde de rescriptie van Johan
Runnia gewesen ontvanger van desen
admeraleteyt holdende de responsive op
seeckere missive bij des[!] raadt aen
hem Runnia geschreven.

Is goetgevonden den gemelten Runnia
nochmaels aenmaeninge te doen
sich te bevlijtigen dat hij paraat op
maendach aencomende volgens de
intentie van haar Ho. Mo. Gedepu-
teerde hier in collegie deswegen in
conferentie come ten eynde alles
soodanich geprepareert en geadmi[ni]streert
werde de committeerde van desen
raadt in den Hage connende daar
met voors. Runnia fisiael [= finael] slot
mogen maeken en hem daerna
te doen betaelen.

Sijn eenige ordonnantien geteeckent

De cergers Schaeft binnenstaende
heeft versocht vanwegen de wediuve
van de quartiermeester Jan Jurriens
Roseboom van Delfzijl overleden
sijnde op 't schip van capetein Camp
den 23 Martij 1651 afreekeninge en volle betaling van
desselfs soldien waarop gedelibereert
sijnde is goetgevonden propter conse-
quentiam de betaelinge uyt de stel-
len totdat de scheepen met Hoeff [er staat: Liest]
int vaderlant sullen gerenveert [sijn].

30] Op den requeste van Jan van Oijen
is geapposseleert.

De heeren Raaden ordonneren alsnoch
de convoymeester Blanckem[a] om aen
den gewesen contrerolleur Jan van
Oijen te betaelen des suppliants trac-
tement tot dato van desselfs cas-
satie in conformite de appossille
van den 27 Junij 1651 ende dat bin-
nen den tijt van tweemael vier en
twintich uyren bij poene van de
verbeurte van twalyf guld. ten profite
van armen. Actum den 21 Augusto
1651. Was vert. p. B. van Nijsten

De heeren Raaden gelesen en geexami-
neert hebbende de missive van den cape-
tein Camp ende de Groot de eene
van 5 Maij ende de ander van den
19 April 1651 hebben goetgevonden
en geresolveert dat men sal schriven
aen haar Ho. Mo. of men deselve schee-
pen sal revictualieren dan of men
deselve int vaderlant sal op on[t]bieden.

De heeren Raden gelesen hebbende de
missive van den convoymeester Coppens,
Claes Aiyolts ende andere versoekende
de interpretatie offte de paarden
gaende over lant naer neutrale
landen sullen hebben te betalen
een dardepart meer als in de lijs-
ten begrepen is, ende off de darde
part verstaen sal worden van
ses tot acht offte negen gulden
ende ofstaen het tiende paert voor
een rijtpaart sal hebben te passeren
't welck in deliberatie geleert sijnde
30v] is goetgevonden te perfecteren
bij de resolutie van den 25 Maij 1651
welck de convoymeester door aenschrie-
venge sal worden bekent gemaekt.

Naer noen
Nijsten pres[id]ent - Clant - Rengers - Dirck Claesen
De equipagiemeester Hoeff binnenont-
boden zijnde en gevraegt nae de gelegent-
heit van scheepen te coop ende te huyr heeft
overgelevert informatie bij hem selfs
ende sich des verstaende genomen van
scheepen d[i]e te huyr ende te coop souden
sijn waarop gedelibereert sijnde is de
heere Dirck Claesen nevens de equipage-
meester Hoeff gecommitteert te
gaen naer Amsterdam en andere Hol-
lantsche steden omme aldaer een
bequaam schip te copen ende een te
huyren darhalven op appratie[!] van de
raat deswegen de gemelte heeren
en equipagemeester den behoorlijcken
tijt van beraat en tot rapport aen
haar beholden

Op 't request van de cerger tot Oterdom
is geapoincteert als volgt
De heeren Raaden autoriseeren de
convoymeester Broils des suppliants
wonenge soodanich te laeten repare-
ren ende bequamen dat hij sich ge-
voelijck daarinne mage behelpen
en connen wonen

Sijn eenige requesten afgedaen

31] De heeren Nijsten ende Clant nevens
de heere fiscael gecommitte[e]rd
om met den convoymeester Tiebbe
Douckes tot Doccum eenmael clack-
loos af te maecken sijnne pretensen
daernaer sal gedisponeert worden.

Vrijdach den 22 Augusti 1651
Nijsten pres[id]ent - Clant - Rengers - Dirck Claesen - Baert
De ontvanger Faber binnenstaende
heeft den raadt voorgedragen ende
geexhibeert den staet van de uytge-
varen scheepen naer Brazyl daar-
in bestaende dat alles bij provisie can
betaelt worden uytgesondert de le-
veransciers van touwerck en de cruid-
maker tot Stavoren waarop gedeli-
bereert ende verstaen sijnde den sec-
retaris Junius Abema bewintheb-
ber van de baen, is met goetvin-
dinge en aenneminge van gemelte
Abema verstaen dat deselve sich in
qualiteyt soude contenteren en pati-
enteren met de betaelinge mits
profiteeren interesten a tempore morae.

Saterdach den 23 [moet zijn: 26] Augusti 1651
Eyssinga pres[id]ent - Baert - Dirck Claessen - Rengers - Clant
Tot voldoeninge van haar Ho. Mo. or-
dre om tot beveylinge vant district
deser collegie toegevoegt in zee te
bringen twee frigatten deswegen de
heere admerael Tromp in aencomste
is om 't selve te pouseren ende daar-
entegens geconsidereert de middelen die
daartoe geacquireert worden en bij pro-
vise 't voors. werck soodanich ingesien
31v] worden dat men tot negotiatie sal
moeten treden gelijck daarop ook ordre
van haar Ho. Mo. is leggende, is geresol-
veert de voors. negotiatie voor t'nemen
tot sodanige somma dat men daar-
uyt de voors. equipagie van twee fre-
gatten sal coonen effectueeren deswe-
gens de welgemelte heere admerael alle
goede verseeckeringe can worden gedaen
authoriseeren den ontvanger Faber voor
de te doene negotiatie 't middel van een
dardepart van de verhooginge te verbinden
sonder diverse welverstaende dat van de
negotiatie wederom afgelicht sullen
worden soo uyt 't voors. middel als
't geene bij de provintien daertoe ge-
contribueert mach worden.


Sondach den 24 Augusti 1651
De heere lt. admerael Tromp pres[id]ent - Clant - Rengers - Dirck Claesen - Baert
De heere admerael Tromp ter verga-
deringe presederende heeft gepropo-
neert dat sijn Ed. ges[t]r. van haar Ho.
Mo. versocht ende gecommitteert
wesen en sich te vervoegen aen de
respective collegien ter admerale-
teyt om oculere inspectie te nemen
van den toestel ende voortganck
der equipagie van vijf en dartigh
uyt te rustene scheepen tot bevey-
linge van de zee ende dat desel-
ve deswegens in de quartieren en-
de districten van de respective vier
collegien tot bevorderinge vandien
geweest ende alle in sulken staat
bevonden hebbende dat de equipage
32] voor sooveele den gemelte collegie
haar contingent bedraegt naer den
intentie van haar hoeft gedachte
haar Ho. Mo. ten spoedichsten sal con-
nen gereet sijn ende int en mantque[e]r-
de als dat 't collegie alhier mede ever-
tueerde tot 't geene haar Ed. ware aen-
bevolen tot beveylinge van de Noort-
zee is naer voorgaende deliberatie en
dat benevens den raadt sich heeft in-
formeert hoeverre men bij wege van
negotiatie in conformite van haar
Ho. Mo. resolutie de voors. equipagie
effectuelijck souden connen presteren
sijn Ed. gest. mitsdesen te verclaren
ook te verseeckeren en afteureren[!] dat
de gemelte raadt sich gequalificeert
vindende stondelijck aen de voorn.
equipagie voor sooveel deselve is
geassigneert en toegevoegt prompte-
lijck int werck te stellen ende ver-
volgens voldaen 't gene daarvan
dependeert. Bij resumtie heeft de
heere Nijsten sich met 't bovenstaende
resolutie geconformeert sijnde tot
dien eynde de heere Dirck Claesen
nevens den equipagemeester Hoeff
gecommitteert bij provisie twee
bequame fregatten te huyren.

Dingsdach den 23 Augusti 1651
Baert presi[id]ent - Nijsten - Clant - Rengers - Dirck Claesen
Aengaende 't stuck van den Orisonsche
toll hier ingeholden tegens seeckere ver-
schot bij desen admeraleteyt aent collegie tot Am-
sterdam gedaen daarover haar Ed. Mo.
bij derselver missive desen raadt sijn
aenmane is geresolveert vriuntelijcke aen-
schrievinge de voors. betaelinge bij 't
voorn. collegie te excuseeren.

32v] Opt request van den equipagemeester
Jan Hessels is geappoincteert dat aengaen-
de sijn gedane verschot ten behoeve van
Schotse schip de heer fiscael hem bij
provisie sal hebben te betaelen de som-
ma van een hondert en vijftich Car. guld.

De heere Dirk Claesen ende equipage-
meester Hoeff worden gecommitteert
twee bequame scheepen in confor-
mite van de resolutie van 24 jongst-
leden aen den heere admerael Tromp
overgegeven absolutement te huyren
voor den tijt van vier maenden.

Jan Teunis equipagediena[e]r is belast
't jacht Graeff Wilhelm tot Doccum
leggende vandaer haerwaerts te
bringen met alle sijnne geschut
en behoeften soo daerbij voordesen
heeft gevaren met belastinge aen de
capeteins Saling en Gauma twee
van haar beste matrosen met ver-
sieninge van montkosten daartoe
te verschaften.

Te schrijven aen haar Ho. Mo. nopens
de revacatie van de twee scheepen
van hier naer Brazyl gevaren.

De heeren Raaden bij pluraliteit
van stemmen hebben goetgevonden
tot 't commande van de twee te
huyrene scheepen t'employeren ca-
petein Bouchorst ende van der
Parre nevens de leutenanten die
voordesen met voorn. capeteins
33] gevaren hebben mits voorn. leutenants
changeren in voegen dat lt. Haes-
recht overgae bij capetein Bouchorst
en lt. voorn. in desselfs plaetse bij
capetein van der Parre daarintegens
de heeren Rengers en Clant protesteren
ende reserveren sich de tijt 't selve
schriftelijk hiernevens te voegen en-
de te laeten registreren.

De heeren Rengers ende Clant mede
gecommitteerde Raaden deser collegie
wegen de provintie van Stadt ende Lande
gehoort ende verstaen hebbende den
conclusie bij den heeren presedent
Baert met toestemminge van de hee-
Nijsten ende Dirck Claesen bij plu-
raliteit van stemmen huyden geno-
men tegens wille en consent van de
bovengenoemde heeren Raaden uyt
der provintie van Stadt ende Lande
dewelke daartegens de nullitatie
expresse hebben geprotesteert susti-
neren ende verclaeren dat den over-
stemminge in desen geen plaetse can
hebben als derectelijck strijden tegens
voorige accoorden en resolutien van
den jaer 1596, 1645 bij de respective
proventien van Vrieslant, Stadt en-
de Lande deswegen gemaect ende
den 7 Junij deses jaars door het hooch-
wijsen beleit van sijn Ex[cellen]tie
graaf Wilhelm Fredrick van Nassou
stadtholder van beide provintien
gerenoveert ende bij de Ed. Mo. heeren
Staaten van Stadt ende Lande op
33v] de jongstgeledene lantdach in Julio
deses jaers geapprobeert en gear[r]esteert
alwaerinne de gecommitteerde Raaden
ter admeraleteyt tot Harlingen aegale
gesocht te sullen hebben en houden in
alle voorvallende saeken desen adme-
raleteyt toucheren is aenbevolen en
wel expresselijck geordonneert, verkla-
ren deswegen voorn. heeren Rengers en-
de Clant dat de heeren gecommitteerden
van Vrieslant in achtervolgen van haar
Ho. Mo. resolutie van 25 Augusti 1651 op
de beveylinge van de zee genomen niet
meer als een capetein op het eene fregat
hebben te nomineeren ende de heeren
Rengers en Clant ook een capetein op het
ander en het tweede fregat door cracht
van de geallegeerde resolutien en ge-
maecte accoorden is wettelijck compe-
terende tot dien fine nomineren den
persoon van Jurrien Groenwolt als cape-
tein op een van deese beyde fregatten de
admeraleteyt van Harlingen uyt te rus-
ten geaccordeert voor dewelke deswegen
behoorlijcke acte van commissie sal wor-
den verleent ende indien voorn. hee-
ren van Vrieslant hiertegens belieft
sich te formaleseren en bij haar nome-
natie van de capeteinen Bouchorst [ende]
de Parre rede gedaen te perfesteeren[!]
ende deselve in dienst te brengen
verclaeren de heeren Rengers ende
Clant dese informele en tegens voor-
rige accoorden strijdende nominatie
in proberen crachteloos ende van ege[e]-
ner wa[e]rden te houden ook de nulli-
tatie actum desenaengaende wel
expresse protesteren ende connen niet
34] anders verstaen als dat dusdanige proce-
duren sijn streckende tot notoire in-
fractie van het allegeerde jongste ac-
coort tenderende tot een openbare se-
paratie der heeren gecommitteerde
van beyde voorn. provintien waartoe de
heeren Rengers ende Clant als sich
laetende contenteren met de nomi-
natie van een capetein geen oorsaeck
sijn, maar willen blijven onschuldich
van alle oncosten, schaden ende in-
teresten dewelke de generaleteyt ofte
desen admeraleteyt hiervan soude
comen te lijden ende te sustineren
versoecken dat dese onse verclaeringe
in het resolutieboeck der heeren
Raaden mach worden geinsereert,
ende wederom met extract van
alle hetgeene bij de heeren van Vries-
lant in desen gedaen gerestitueert.
Aldus ingelevert door den heeren
Rengers en Clant in het collegie
tot Harlingen desen 26 Augusti 1651.
Was getekent E. Rengers ten Post,
L. Clant Warfhusom

De heeren Raaden ter admeraleteyt
wegen de provintie van Vrieslant
seggen voor tegenberichte op 't protest
van de heeren Rengers ende Clant dat
de geallegeerde accoorden en resolu-
tien niet enquadreren de materie
ten profite geroert besonderlijck ter
occasie dat 't jongste accoort weder-
sijts niet en is geapprobeert ende soo-
lange geen effect can sorteren als-
mede omdat bij de heeren van Vries-
lant geen nieuwe nominatie is gedaen
34v] van bij deselve verstaen dat tot ont-
lastinge van de generaleteyt tot 't
commande over de huyrene scheepen
behoorde gecontinueert en geemploi-
eert te worden gelijck bij haar Ed. is
geschiet capeteins in eed en met com-
missie versien sijnde

Ende schoon 't jongstgedachte accoort
van den 7 Junij in echte geapprobeert
wesen wert bij gemelte heeren 't on-
recht geinsereert dat egael getal ofte
gelijck gesach soude wechnemen plu-
raliteit van stemmen in saken als
dese daarover de questie wert gemo-
veert als directe strijdende tegens de
generale instrucktie voor de respec-
tive admeraleteyt gemaekt.

Ende des a[l] niet sijnde dunckt de
heeren van Vrieslant in reden en
billicheyt te bestaen dat men per-
soonen van meriten die den zee
gebout hebben en daarvoor bij den
lt. admirael gekeurt en gekent
worden een ander van minder ap-
parentie buyten militaire eedt
en commissie wesende soude pre-
feren en het lant met newe trac-
tement beswaren

In welcx alles soo de heeren van
Vrieslant en geene ander ogemerk
hebben gehat als den dienst vant lant
en 't geene haar Ed. verstonden in rede-
lijckheit te bestaen invoegen sij ver-
trouwen dat bij alle werelt onge-
passionneert sal geoordeelt worden
35] ende daarentegens in sijnder waar-
den laetende wat consideratie de
heeren Rengers en Clant soodaenich
aennemeren om derselver opgenome
sustan. te vervolgen protesteren de
nullitael[!] van alle 't geene ter sae-
ke in desen gemelt bij de heeren Ren-
gers en Clant ter bane is gebracht,
begerende dat desen naer sijn teneur
ter resolutie gebracht en geregistreert
worde om te strecken sulcx en daar
't behoort.
Aldus gedaen ende overgelevert den
17en 7bris 1651. Aen principael was verteec-
kent Tialling van Eyssinga,
H. v. Baert, Dirck Claesen

Dingsdach den 26 Augusti 1651
Baert pres[id]ent - Nijsten - Clant - Rengers - Dirck Claesen
De heeren Raaden ter admeraleteyt rese-
derende tot Harlingen gesien ende geexa-
mineert hebbende seeckere attestatie ge-
passeert bij de magestraat der stede Nim-
wegen [er staat: mingen] nevens eenige bijlagen daar-
uyt geblijct dat aldaer bij den convoy-
meester worden aengeholden een getal
van paarden tot Groningen verclaert en-
de deswegens 't landtsrecht betaeldt
ter saeke dat 't pasport daarover verleent
niet soude contineren haer ende teken
met expressie dat den coopman de
paerden binnen ses weken van 't comptoir
tot Groningen verklaringe van haar en
teeken van gemelte paerden soude heb[ben]
te vertonen of andersins dat de gedachte
coopman voor de tweede mael 't lantsrecht
35v] soude hebben te betaelen waarop gede-
libereert sijnde is goetgevonden gemelte
officiers der convoyen tot Groningen te
belasten soo nu als voor toecoomende
in de aengevenge van paerden stricte
observeren de aentekeninge van haer
teeken ende jaaren.

Op den requeste (aen desen raadt gepre-
senteert bij Harmen Gerrits Hoeff ende
Jan Hessels Wiertsma equipagemeesters
luyde van woort tot woort soo volght[)]
is geappoincteert

Aen de Ed. Mog. heeren Raaden ter adme-
raleteyt in Vrieslant resederen[de] binnen
Harlingen
Remonstreren met alle behoorlijke
reverentie Harmen Gerrits Hoeff ende
Jan Hessels Wiertsma equipagemeesters
beyde U Ed. Mo. onderdanige dienars
dat sij om voor te comen eenige mis-
standen de onder haer over de nieuwe
begonnen equipage conden ontstaen
wie naest van haer tot de equipage wa-
re gerechticht in vruntschap onder
haer beyden gemaekt ende geslooten heb-
ben (op u Ed. Mo. behach ende approbatie[)]
ingeleyde contract medebringende
dat sij remonstranten in alle getrou-
wicheyt tesamen de equipage sullen
doen ende alsoo 't contract sonder u
Ed. Mo. approbatie niet crachtich is, soo
versoecken de supplianten u Ed. Mo. belie-
ven ingeleyde contract te approberen
ende ratificeren onder belofte hem in
alle getrouwicheyt daarnae te reguleren
quo facto etc. is vertekent G. Vetzensius

36] In margine staat voor apoinctement

Wort 't contract in desen gemelt ende
geexhibeert geapprobeert met belastin-
ge in conformite vandien alle de-
claratie van leverantie nevens 't
geene daarvan dependeert te samen
te tekenen. Actum den 26 Augusti 1651.
Was geparagrapheert H. v. Baert mij pr[ese]nt
A. Aitsema

Contract
Alssoo over de nieuwe rede begonnen
equipage tusschen de respective equi-
pagemeesters alhier eenige twist en-
de oneenicheyt conde on[t]staen wie
naest daartoe solde wesen gerech-
ticht, ist dat sij Harmen Gerrits
Hoef ende Jan Hessels Wiertsma equi-
pagemeesters omme alle oneenich-
heit voor te coomen op behach en-
de ap[p]robaetie van de Ed. Mo. heeren
Raaden ter admeraleteyt in
Vrieslant geaccorde[e]rt en verdragen
sijn, in alsulcke voegen dat sij de
equipage met alle dependentien
vandien in alle getrouwicheyt
tesamen sullen doen soo ook dat
den een tegens den ander niet sal
soecken eenige verhinderinge int
werck te stellen t'oirconde der
waerheit is desen bij de equipage-
meesters neffens pos[tu]l[an]t Vetzensius
verteeckent en bevesticht binnen
Harlingen den 15en Augusti 1651. Was
verteeckent H. Gerrits Hoeff, Jan Hes-
sels Wiertsma, G. Vetzensius

36v] De heeren Nijsten ende Clant rapport
gedaen hebbende van de pretensen van
Tiebbe Doncker convoymeester tot Doc-
cum wegens eenige posten daervan de
pasportten egeen effect hebben geso[r]t-
teert uyt oorsaeke de uytgescheepte
en verclaerde goederen wegens 't winter-
saysoen de uytvoerders ter gedistineerde
plaetsen niet hebben connen bringen
ook dat hij convoymeester van weder
ingescheepte seep de convoy niet heeft
conen crijgen alsmede de costen dien-
aengaende gevallen van sollicitatie
heeft den raadt hem Doncker toege-
leyt volgen 't rapport van welge-
melte heeren commissarien een som-
ma van een hondert dartien Car. guld.
ende dat in dier voegen dat de con-
voymeester met kennisse van den
contrerolleur ende cergers der con-
voyen de voors. somma bij aenge-
vinge sal mogen profiteeren sonder
daarvan te boecke ofte in rekening
te bringen.

De aenwesende heeren Raaden hebben
aengenomen sonder verschrijvenge
van dage over drie weecken weder
te vergaderen sijnde den 16 Siptember
naestcomende anno 1651.

Woensdach den 17en Siptember
Dirck Claesen pres[id]ent - Baert - Eyssinga
Sijn eenige ordonnantien geteeckent
en specificatien affgedaen.

37] Gerevereert sijnde dat naer 't uytgaen
ende publicatie van nieuwe gedresseerde
lijste van de bieren van hier gaen naer
Amelant, is comen te cesseren tot
merckelijcke schade van 't comptoir
op de Bilzijl, is goetgevonden in den
ontvang van de voors. bieren te con-
tinueren.

Gelesen sijnde een missive van de Ed. Mo.
heeren Gedeputeerden Staaten van
Vrieslant in dato den 5e 7bris
jongstleden continuerende[!] dat ver-
scheyden vreemde ende nieuwe gewor-
vene soldaten sich te scheepe ver-
voegen ende ontholden op de stromen
van dese provintie met intentie
een aenslach te maeken op den per-
soon van den heere [van] 't lant Amelant
deswegens gemelte heeren rede genoot-
saeckt is geweest 't lant te verlaeten
ende pericule heeft geloopen van in
overvaren van de voors. soldate[n]
sijne aengeraft te wesen daervan
daarvan den heere Eysinga uyt
de mont van welgemelte heere alle
particulariteiten ter vergaderinge
heeft gerapporteert besorgende hooch-
gemelte heeren Gedeputeerde dat
onder dat pretent ook wel yets na-
delichs tegens de ingesetenen van
voornoemde provintie mochte
voorgenomen worden ende over-
sulcx versoekende dat desen raadt
soodanige ordre met affsenden van
een jacht van oorloch wilden ge-
lieven te stellen dat de voorn.
37v] ingesetenen tegens alle sorgelijcke om-
brage apprehensie en overlast versekeren
en geprotegeert mochten worden ook
belast dat gemelte heeren ende 't lant
van Amelant geen affront en schade
en quame te lijden, heeft den raadt
naer voorgaende deliberatie goetge-
vonden ende geresolveert om dersel-
ver respect ende genegentheit tot dienst
van haar Ed. Mo. ingesetenen te betoo-
nen den equipagemeester Jan Hessels
te lasten ende ordonneeren gelijck hij
gelast wort mitsdesen 't jacht Graeff
Wilhelm op 't allerspoedichte te lae-
ten toetaeckelen en zeylvaardich ma-
ken ook versien met alle ammunit-
tie daartoe vereysch wordende om
zee te conen nemen met last aen
den capetein Saling met sijn bijheb-
bende bootsvolck op 't voors. jacht
over te gaen en sich te vervoegen ook
cruysen op sulke stromen en plaetsen
aen hem bij patent sal geordonneert
worden.

De ontvanger Faber is versocht ter
vergaderinge binnengestaen ende der-
selver bericht te hooren nopens 't op-
comen der verhoginge van 1/3 part der
convoyen en licenten geaffectueert
tot t'doene equipage voor 't contin-
gent desen collegie toegevoegt tot be-
veylinge van Noortsche zee in de
vijf ende dartich scheepen.

38] Donderdach den 13 [moet zijn: 18] Siptember 1651
Dirck Claesen pres[id]ent - Eyssinga - Baert
Geschreven een serieuse brieff aen den
convoymeester Wederspan bij suspensie
van sijn ampt omme betaelinge te
doen van sijnne achterwesen aen de
ontvanger Faber van den jaere 1650
ende voorts hem te versien van nieuwe borge.

Naer noen
Dirck Claesen pres[id]ent - Baert - Eyssinga - Wijckersloot - Croeff
Naer omvrage is goetgevonden te ar-
resteren navolgende acte.
De heeren Raaden ter admeraleteit
resederende binnen Harlingen ver-
socht, gecommitteert en geauthori-
seert hebbende Schelte van Aitsema
secretaris en Wopke Faber ontvanger
van gemelte admeraleteyt gelijck
deselve geauthoriseert worden mits-
desen om volgens ordre van haar Ho.
Mo. ten behoeve van t'doene ende
rede aengevangen equipage tegens
de op te comene penningen van de be-
swaernisse van een dardepart der
convoyen en lecenten ist doenlijck
te negotieren een somma van vier
a ses duysent Car. guld. verclaeren
bij desen voor de te doene negotiatie
aen voorn. secretaris ende ontvanger
specialijk t'cederen en transpo[r]te-
ren 't recht van voors. verhogin-
ge van een dardepart der convoyen
sonder dat gemelte heeren Raden
in eenigerhande manieren de ge-
dachte penningen en onder wat pretent
't selve soude mogen wesen t'diver-
teren daarvoor verbindende 't meer-
gemelte recht van beswarenisse van
38v] de convoyen ende dat ter tijt de
voors. negotiatie met de interessen
vandien weder sullen wesen afge-
lost sijnde tot meerder bevestinge
van desen beyde heeren. Presiderende
Raadt onderteeckent gedaen ter ver-
gaderinge binnen Harlingen den 18en
Siptember 1651

Hebben de aenwesende heeren Raaden
aengenomen ende elcxanderen be-
looft de penningen van verhogenge
van een derdepart der convoyen rede
opgenomen en noch op te coomen niet
te sullen diverteren maar alleen en
prevative t'employeren ten fine bij
haar Ho. Mo. geordonneert

Vrijdach den 19 Siptember 1651
Dirck Claesen pres[id]ent - Eyssinga - Wijckersloot - Croeff
Tot 't affhaelen ende ontvangen van de
twee scheepen tot Amsterdam worden
de secretaris en ontvanger Faber gecom-
mitteert met last aen den secretaris
om de acte daertoe dienende op te
maecken wordende geordonneert
twintich mannen tot affbringen van
yder schip sullende daarna met
vijf ende sestich coppen yder schip
gemant worden en voorts gemon-
stert en [in] eedt gebracht bij een van de
presente heeren nevens fiscael en secretaris.

Op den requeste van den gewesen ontvanger
Groenwolt versoecken dat de convoymeester
Wiarda mochte worden geordonneert hem
te betaelen volgens acte ende liquidatie
van den 11 October 1650 de somma van
39] vijf duysent dartien Car. guld. vier str
acht penningen ende den convoymeester
Wederspan acht hondert acht ende
negentigh Car. guld. dartien str. acht
penningen volgens rekeninge is
geappossilleert.

De heeren Raaden ordonneren de respec-
tive convoymeesters den suppliant
binnen acht dagen naer insinuatie
deses met prompte betaelinge te vol-
doen nisi causam welke den voorn.
convoymeester ter vergaderinge bin-
nen gelijcke acht dagen te vergaderinge
weder sullen hebben in t'brengen.
Actum ter vergaderinge den 19 7bris
1651. Was geparagrapheert Dirck Claesen
ter ordonnantie S. Aitsema met eenige
streecken.

Aengaende de revocatie van de twee
scheepen in Brazyl is goetgevonden
met de heeren committeerde ter
admeraleteyt van Amsterdam eens
te confereren alsmede overt subject
van aenhaelinge van Camericx doecken.

Wort voor gecommandeert gehouden
de lt. Aris Alberts jonge om op een
van de schepen geemployeert te worden.

Worden den advocaet fiscael ad opus
jus habenti[bu]s geaccordeert te vercoopen
vijf en dartich tonnen haring achter-
haelt uyt 't schip van Willem
Cornelis van Amsterdam.

39v] De heeren gedeputeerden vant collegie
ter admeraleteyt tot Amsterdam ende
't Noorder quartier en den heere secre-
taris de Wilt ter vergaderinge gepro-
poneert hebbende dat veele schepen en
besonderlijck van desen districte sich
ontreckende recherge in 't Vlie som-
mige moetwillige andere opt voor-
geven dat haar bij derselver retour
geen acte van visitatie hier wierde aff-
geeyscht ende diensvolgens de voors.
visitatie onnodich achten alsmede
dat voor de voors. schippers bequa-
mer ende gelegener was de Noorder
Petting te gebruicken ende sustineren-
de gemelte heeren gedeputeerden dat soo-
danige disordre ende inobedientie
niet anders conde strecken als tot
ondienst ende fraude van den lande
ende veele bedenckelijcheden ende
suspicie van fraude gave wanneer de
placcaten ende ordonnantien van
haar Ho. Mo. opt stuck van de recher-
ge statueert in de Vliestroom niet
eenpaarlijck worde geobserveert ver-
sochten dat desen collegie nevens haar
Ed. Mo. de voors. placcaten wilden
onderholden ende doen nacomen
edoch met dese naerder verklaringe dat
haar Ed. Mo. tot wechneminge van de
crachten der schippers van retardement
als andersins sooverre de visitatie
hadden verandert die uytlegger ver-
sien met een zeiljacht de Jettinge
naerder was gelicht om die visitatie
naer gelegentheit van weder ende wint
te coonen waernemen ende tot meerder
40] expeditie van de schippers ende coopluy-
den haar ede voor gevoechlijck ende
dienstich soude achten dat de commi-
sen ter recherge op 't Vlie bij touren
sich op den uytlegger hielden ende tot
recherge in de Noorder Jetting lieten
gebruyken versoecken oversulcx dat
desen raadt in 't geene voors. sich met
de voors. collegien mochten gelieven
te conformeren dienvolgens derselver
commissaris int Vlie te ordonneren
sich daarnae te reguleren, waarop
gedelibareert[!] sijnde ende welgemelte
heeren gedeputeerde doende bedancken
over de moeyte te nemen van harwarts
over te comen en te communiceren
't geene de beneficie ende bevorderinge
van voors. recherche is raekende ver-
klaren bij desen dat haar Ed. condescen-
deren en accorderen in alle 't geene
bij welgedachte collegien ter admerale-
teyt diesaengaende is geproponeert
belovende tot dien eynde alhier te
observeren ende doen observeren de
placcaten en ordonnantien op 't voors.
stuck van recherche gestatueert.

De heeren gedeputeerden vanwegen de
collegien daar[! = der] admeraleteyt tot Am-
sterdam ende 't Noorderquartier ge-
bracht na[e]r de gelegentheit haarder
scheepen in Brazyl ende wat ordre
haar Ed. collegen in cas verblijff ofte
revocatie hadden gestelt verclaerden
dat de brieven van revocatie wel
waren opgemaeckt dan dat deselve
voors. brieven noch waren opholdende
40v] op hope dat bij haar Ho. Mo. daerinne
ten besten souden gedisponeert worden
gelijck sij den raadt wilden berichten
dat haar Ho. Mo. deswegen een ernstige
besoignes souden aengestelt hebben ook
gevraegt naer 't recht van betaelinge
van de Camerix doecken geen kennisse
van eyntelijcke resolutie van haar
Ho. Mo. te hebben.

In conformite van de resolutie aen
de heeren van de admeraleteyt tot
Amsterdam en 't Noorder quartier
uyt te geven de respective convoymeester
te lasten nauwe reguart te nemen
in 't inforderen van de acte van visi-
tatie op de pasporten bij haar respecti-
velijck te verleenen sullende van de
voors. recherche bij affexie van bil-
leitten[!] notificatie worden gedaen

Is geresolveert t'schrijven aen haar
Ho. Mo. nopens de revocatie van de
capeteins Camp ende de Groot

Is geaccordeert de noch behoudene ende
overgebleven goederen van 't Schotse
schip t'vercoopen

Sondach den 21en September 1651 naer noen
Rengers pres[id]ent - Wijckersloot - Croeff - Clant
Ontvangen ende gelesen een missive van
haar Ho. Mo. in dato den 16en 7bris raekende
diegene die voortaen eenich ammet
ofte officie van de generaleteyt sullen
becomen nevens resol. ende extract
daartoe dienende ann[e]xt het formulier
van den eedt die deswegens moeten gedaen worden.

41] Is goetgevonden ten versoeke van de
heeren Rengers ende Clant alhier aen-
gecomen de heeren Raden wegens den
provintie van Vrieslant te verschrijven
om een keer wederom hier te comen
alsoo gemelte heeren hebben te propo-
neren eenige considerabele poincten
ook om te helpen affdoen de noch
alhier onafgedane saken ende hebben
de heeren van Hollant ende Uytrecht
belooft haar Ed. noch eenige dagen
daartoe te laeten opholden ende
employeren.

Maendach den 22 September 1651
Rengers pres[id]ent - Wijckersloot - Croeff - Clant
Is gelesen een request van den ontvanger
generael Faber haar bij deselve versoekt
dat opgemaeckt mogen worden de ordon-
nantien van soldien en costpenningen
van den jaar 1650 als namentlijk
van capetein Bulter, Zalingh en Crunia [= Gauma]
wordende tot het maken vandien
gecommitteert de heeren Croeff
ende Rengers.
Ten tweeden dat den convoymeester
Wederspan strictelijck ende bij hooge poene
aengeschreven mochte worden om her-
waerts over t'comen ende met hem
ontvanger te liquideren sulcx geaccorde[er]t.
Ten darden der [N]oortsche Groen-
lansche Compagnie mogen geconstrin-
geert worden tot betaelinge van der-
selver achterstallingen van den
jaere 1650 daarop gestelt de heeren
Raaden persisteren desenaengaende bij
de resolutie van den 4en October 1650 als-
mede bij de conformetoire appoincte-
menten ende dispositien over dit
41v] subject genomen ordonnerende dien-
volgens den convoymeester Baert
de gedachte achterstallingen somma
van acht hondert negen ende tachtig
Car. gulden een stuyver te vorderen
en ontvangen.

Is goetgevonden memorie te maeken
van op toecomende vergaderinge
te gedincken op een reglement van
de boden op hunne reysen.

Op den request van Heere Reyners mr.
timmerman versoekende continuatie
tot amploy van de 's lants timme-
ringe is geappostilleert.

De heeren Raaden gesien ende geexa-
mineert hebbende 't versoek in-
tente deses gedaen continueren
[doorhaling] den suppliant bij de
timmeringe ende leverantie van de
behoeften van pick, teer als ander-
sins daartoe behoorende ordonneren
den equipagemeester Jan Hessels sich
daarnae te reguleren sonde dien-
aengaende eenige veranderinge te
maecken. Actum den 22en 7bris 1651.
Was geparapheert Rengers ten Post vt

Dingsdach den 23 September 1651
Rengers pres[id]ent - Wijckersloot - Croeff - Clant
Voor antwoort te voegen op de mis-
sive van de generaliteytsrekenka-
mer om te hebben die dubbelden van
de ontvanger van Groningen van de
jaeren 1641, 1642 en 1643, dat den gewe-
sene ontvanger Runnia die dubbelden van
gemelte jaer tot sich heeft getrocken
en noyt wedergelevert.

42] De heeren Rengers ende Clant versocht
sijnde omme de gewesen convoymeester
Harmin Geerits Petcum voor haar Ed.
te bescheyden ende te doen betaelen
't geene deselve aent lant te achte-
ren is gebleven gelijck hij Harmin
Geerts deswegens voor haar Ed. per ex-
pressen is beschreven van nu te compa-
rerende hebbende de heeren Raden in
bedenken gegeven wat vorders daarin
te doen stonde, waarop gedelibereert
sijnde is goetgevonden bij missive de
wedu van w. Jaques de Moll conti-
onarise voor den voornoemden Petcum
aen te maenen binnen veertien dagen
den voors. achterstallingen te voldoen bij
poene van reale executie.

Is goetgevonden den convoymeester
Baart ende contrerolleur Groenwolt
voor den raadt te bescheyden ende te
injungeren voor te comen mits sich
van derselver adminsitratie en bedie-
ninge sich naer haerder instructie
te voegen ende voors. administratie
met alle rustende vreetsaemheyt
waar te nemen bij poene dat de ge-
breeckige daarover sal worden gehol-
den voor geexcuseert [er staat: gesxendeert].

Geproponeert sijnde dat de convoymees-
ter ende contrerolleur vant comptoir
tot Harlingen ten achteren sijn de dub-
belden van de maenden Julij en Augusti
voorgevende dat deselve bij haar niet
con geschieden voor ende aleer de meet-
ceduls aen haar zijn overgelevert
42v] waarop gedelibereert sijnde is goetgevon-
den den voors. convoymeester ende
contrerolleur te belasten bij memorie
te stellen wat scheepen noch niet uyt-
gemeeten zijn.

De heere fiscael heeft den raadt ge-
communiseert seeckere missive van
den convoymeester in Funzerwolt
versoecken ordre in wat voegen de-
selve sich sal hebben t'dragen in de
aengevinge vant solt.

Op den requeste van Elske Pansers wed.
van w. den commissaris Abraham
Hoeff versoekende ses jaeren revo-
quitie voort copieren der passeport-
ten op de Abt jaerlijks twalyf Car.
gulden, is geappostilleert sij gestelt
in handen van den heeren fiscael
Reneman en vendumeester om den
raadt desenaengaende te dienen van
bericht. Actum 23 7bris 1651. Was
geparapheert E. Rengers ten Post vt

Woensdach den 24en September 1651
Rengers pres[id]ent - Wijckersloot - Croeff - Clant
Gelesen den concepte der remonstrantie
aen de Ed. Mo. heeren Staaten van Vries-
lant is goetgevonden gelijck deselve
opgelesen is in dier voegen te arresteren.

Fransciscus van Heerman convoymeester
tot Stavoren aengemaent en gesom-
meert sijnde om sich te versien met
nieuve en gequalificeerde borge, heeft
aengenomen sich tegens aencomende
vergaderinge met soodanige borge
hier te sisteren.

43] Is mede geresumeert een missive aen
haar Ho. Mo. met eenige extensies alsoo
gearresteert.

Sijn geresumeert de notelen begonnen
den 17en tot den 24 September 1651 voor
noen incluis.

Donderdach den 25 September 1651 voor noen
Rengers presis[!] - Wijckersloot - Clant - Croeff
Ontvangen ende gelesen een missive van
den capetein Saling geschreven op 't Norder
Wat in 7bris 1651 nevens oversendenge
van veertich kynties zeep, is goetgevonden
deselve (vermits de absentie van heer fisca[e]l[)]
door den clercq te doen inventariseren.

Ontvangen ende gelesen een missive ge-
schreven uyt Leeuwarden den 24 7ber 1651
bij den heere secretaris door last van
de heeren Eyssinga en Baert nevens
versoeck (vermits de occupatien van den
lantsdach) dat de presente heeren wil-
den gelieven tot Leeuwarden te verschinen
om met haar Ed. te delibereren en co-
men in conferentie waarop gedeli-
bereert sijnde hebben de vier presente
heeren eenparich goetgevonden samen-
lijck een heer derwarts naer Leeu-
warden ten fine als voren te doen

43v] Vrijdach den 26en September 1651
Rengers presis - Dirck Claesen - Baert - Eyssinga - Nijsten - Wijckersloot - Croeff - Clant
De dispositie van noch twee maenden
gage voor de matrosevrouwen daervan
de mans naer Brazyl sijn gevaren wort
opgeholden tot naerder bericht van den
ontvanger generael Faber welckes den
advocaet fiscael gelast wort de heeren
Rengers ende Clant ten spoedichsten
toe te senden.

De heeren Raaden voorgedragen sijnde
dat dagelijx veele ende meenichvuldige
frauden bij schippers en cooplieden aen
de respective comptoiren der convoyen
worden gepleegt ende dat sulcx meest
sijn oorspronck neemt en coomt te
causeren door den grooten onachtsamen
ende slappen toesicht der cerchers als
ook maschanderinge bij deselve cerchers
met schippe[r]s ende cooplieden gepleegt
wordende ende besonderlijk bij 't comp-
toir tot Groningen welcke inn[e]comen
in voorgaende jaaren over de vijf ende
twintich duysent guldens plachte te
excederen [(]ende nu tegenwoordich
jaarlijcx niet meer als acht a negen
duysent guldens bedraegt) sulcx dat
daardoor 't innecomen der comp-
toiren grootelijcx worden verswackt,
't lant gefraudeert ende eyntelijck
soude comen te strecken [(]ten
ware daarin werde versien) tot alle
ruine deser collegie, waarover gedeli-
bereert sijnde ende omme daartegens
44] behoorlijk te versien hebben goetgevonden
den heere advocaet fiscael deser collegie
te committeeren ende authoriseeren
gelijck sijn E. gecommitteert en geaut-
horiseert wort mitsdesen sich te ver-
voegen aen alsulcke plaatsen ende
comptoiren alwaar sijn Ed. vermeent
ende weet dat de grove mesusen ende
malversatien in swang gaen ende be-
sonderlijk aen 't comptoir der convoyen
tot Groningen hem nopens de geschapent-
heit ende aldaar gepleegde malversatien
der officiers soodanich t'informeren
als moegelijck 't selve bij geschrifte stellen
ende daaraff aen desen raadt getrou-
welijk te rapporteren om voorts bij ons
na saken gelegentheit en na behooren
daarop gedisponeert te worden versoeken-
de tot beter bevorderinge van ons com-
metteerde aen de E.E. heeren burgemees-
teren ende raden der stadt Groningen
sampt alle andere officiers van Stadt
ende Lande ten eynde hij openinge
mach hebben uyt soodanige pontca-
mer- ende pachtboecken als sijn E. tot
meeste verrichtinge sijnner commissie
sal vermenen vannoden te hebben
waeraen den lande dienst en desen
raadt sonderling vruntschap geschie-
den sal presenterende tot allen tijden
des versocht sijnde gelijck openinge
van convoyboecken te doen.

Is gearresteert de remonstrantie aen de
Ed. Mo. heeren Staten van Vrieslant raken-
de versoeck van subsidie ende goetgevonden
deselve met annexie van eenige bewij-
sen alsoo over te leveren gelijck daar-
aff int brede bij den minute aen de
liast [= lias] te sien is.

44v] De heere Clant wort nochmaels geaut-
horiseert 't convoymeestershuys tot
Warffum te benficeren soo sijn Ed.
tot dienste van 't lant verstaen sal te
behooren.

De clercq Groenwolt als gelastigde
van den capetein Camp ende de Groot
in Brazyl met de schepen Breda en
Frisia nae versochte ende gegunde audien-
tie ter vergaderinge binnenstaende
heeft geproponeert ende versocht dat ge-
melte capeteins in de betaelinge haer-
der costgelden ende soldien mochten
werden getracteert in gelijcke voegen
als de capeteins (gevaren van 't collegie
der admeraleteyt tot Amsterdam
na Brazyl van 't selve collegie)
sijnnen worden getracteert ende
dienvolgens aen gemelte capeteins-
vrouwen mochte worden voldaen
betaelinge tot vijftien incluis waar-
aff hun capeteinsvrouwen van cost-
penningen noch ongeveer resteerde
vijff volle maenden gelijck voorn.
Groenwolt met seecker schrijvens
van den premier clercq van de ad-
meraleteyt tot Amsterdam dede
blijcken dat de capeteins van der uyt-
gevaren soo verre waren betaeld,
ten tweeden dat desen raadt wilde
gelieven ordre te stellen tot revictu-
aleringe der scheepen ofte revocatie
vandien alsoo hun gestelde en ver-
ordonneerde tijt van sestien maenden
meer dan te veel ware verstreeken en
niet verder met victualie waren versien
ook bij verloop van verder tijt pericul lie-
pen van met de scheepen niet te sullen
te huis comen.
45] Waarop gedelibereert sijnde is goetge-
vonden en verstaen dat daarover in
serieuse termine aen haar Ho. Mo. sal
worden geschreven ende opt hoogste
ten besten gerecommandeert met
provisie van gelt tot de voors. ver-
sochte betaelinge als revictualie-
ringe offte revocatie.

De heeren Raaden tijdelijk weder te ver-
schrijven wanneer 't sal nodich we-
sen te vergaderen.

Maendach den 29 September 1651
Croeff presis[!] - Wijckersloot
Heeft Pierius Heemstra ter vergaderinge
vertoont commissie van haar Ho.
Mo. als commys generael over de con-
voyen ende licenten nevens den eedt
daartoe staende gedateert den 9 7bris
1651 st[ilo] n[ovo] geteeckent J. Tiassens en
ter ordonnantie Spronsen

Volgens versoeck van Ed. Mo. heeren
Gedeputeerde Staten van Vrieslant
bij desen raadt geequipeert sijnde 't
jacht Graaff Wilhelm tot beveylinge
van de cust en stroomen van Vries-
lant is goetgevonden 't bootsvolck
te renforceren met drie cloecke ma-
troosen onder 't commando van de ca-
petein Saling ende om de vordere
maininge de heeren Gedeputeerde te
versoecken 't getal te verstercken
met twallyff musquettiers.

45v] Vrijdach den 3 October 1651
Op de aenschrijvenge ende begeerte van
de heeren Gedeputeerde Staten van
Vrieslant tot beveylinge van de cus-
ten en stroomen [van] Vrieslant een bequaem
jacht uytgerust sijnde in voegen daer-
aen niet en manqueert als eenich ren-
fort van soldaten, wort den heere fiscael
gecommitteert sich te vervoegen naer
Leeuwarden aen de vergaderinge van
welgemelte heeren Gedeputeerden ende
bij deselve tot dien eynde te versoecken
een getal van twalyf soldaten.

Vrijdach den 17en October 1651
Nijsten presis - Eyssinga - Baert
De advocaet fiscael heeft geproponeert
dat haar Ho. Mo. op de missiven bij desen
collegie nu onlangs afgesonden tot
noch toe geene rescriptie hadden gedaen
off men de capeteins Camp ende Tiaart
de Groot uyt Brazyl weder terugge
soude hebben te ontbieden dat off men
deselve op het nieuw weder soude heb-
ben te revictualieren ten aensien de
vroulieden dagelijcx de heeren Raaden
seer lastich vallen, waarop gedelibe-
reert sijnde hebben goetgevonden den
heere secretario te ordonneren van een
brieff te schrijven aen de secretaris vant
collegie ter admeraleteyt tot Amster-
dam dat sijn Ed. wille gelieven de heeren
Raden deser collegie te adviseren wat
't collegie aldaer in dese saeke
heeft gedaen offte ook deselve schrij-
vent van haar Ho. Mo. hebben becomen.

Heeft gedient den rolle van den advocaet
fiscael

46] Vrijdach den 14en November 1651
Clant presis[!] - Baert - Eyssinga - Dirck Claesen
Heeft gedient den rolle van den advocaet
fiscael.

Tomas Jansen Breda coopmansbode de-
ser stede heeft geproponeert en gepresenteert
seeckere wissels de eene getrocken bij cape-
tein Camp ter somma van een duysent
vijf hondert Car. guld. en de andere ter
somma van vijfhondert Car. gulden
geprofiteert bij den capetein Tiaard de
Groot van hier uytgevaren naer Brazyl
ende daerbij gelesen een missive van
Jean en Paulo de Sweerts cooplieden
tot Amstelredam raekende 't selve
subject, is naer voorgaende delebera-
tie[!] goetgevonden die saeke uyt te
stellen tot naer noen.

Is gearresteert de vercoopenge van de
geconfisqueerde der goederen te holden
op dingsdach aencomende voor noen.

Naer noen
Clant presis[!] - Dirck Claesen - Baert - Eyssinga
Gelesen sijnde een request van Lucas
Kielaert wijnhandela[e]r tot Amstelre-
dam versoeckende redematie van
eenige wijnnen en asijnnen op huyden
voor noen hier geconfisqueert, is naer
voorgaende communicatie verstaen
dienaengaende te persisteren bij de
sententie.

De convoymeester Baert overgelevert
hebbende declaratyen van sijnne gedae-
ne expensen ende vacatien over de ver-
volgenge hem aengedaen door den
gewesen ontvanger Runnia in voegen
46v] dat hij deswegen heeft moeten absente-
ren daarvan de gemelte convoymeester
versoeckt vergoedinge, is goetgevonden
den convoymeester te accorderen ten
reguart sij buyten de provintie in
Hollant ende meest aldaar in den Hage
in een costelijck plaetse sich tot bevor-
deringe van sijn saeken heeft moeten
ontholden de somma van vier Car. guld.
's daegs edoch sonder consiquentie offte
dat de officiers der convoyen binnen
's lants vaceren hooger sullen getrac-
teert worden als tegens drie Car. guld. 's daegs.

Is goetgevonden de generaleteytsreken-
camer te versoecken dessen[!] collegie te
willen oversenden de jongste gedaene
rekeningen en slot vandien van den
gewesen provisionelen ontvanger Groenwolt.

Ende ter vergaderinge geproponeert dat
Claes Jurryens Fonteyn burger en coop-
man binnen Harlingen bij den Hoove
van Vrieslant ter saeke achterstallinge
huishuiren van 't packhuys bij Harmen
Hoeff equipagemeester van de provincia-
le equipage bewoont ende gebruyckt
wordende sententie becomen heeft ende
dat hij de executie vandien soeckt te
diregeren opt comptoir van den ont-
vanger generael Wopke Faber en Sy-
brant Baert convoymeester deser
stede sonder reguart en reflecxie te ne-
men dat de huyrenge vant voors. pack-
huys eerst is gecontracteert bij die voor
desen directeurs vant 's lands is geconti-
nueert en gesuccideert op de vier Vriessche
heeren Raaden die volgens resolutie van
de Ed. Mog. heeren Staten ook 't
47] particulier bewint prevative alleen met
exclusie van alle andere Raaden van de
gedachte equipage hebben gehat invoegen
dat 't collegie generael in de voors.
equipage en huyrenge part noch deel
offte voor de huyrenge in eeniger
manieren sich verbonden offte den
Hove gesubmit[t]eert hebben gemelte
raadt verstaen dat hare comptoiren
met de voldoeninge van voors. sen-
tentie in geenderhande manieren
can beswaert dan gehoedet behoort te
worden bij de provintie van Vrieslant
offte den Raaden vandien die uyt der-
selver name de voors. equipage met
den aencleve vandien particulierlijk
de administratie en 't voors. packhuys
hebben gebruikt ende dienvolgens de
gemelte heeren Raaden wegen de pro-
vintie van Vrieslant verso[c]ht sijnde 't
collegie te bevrijen van vordere moeye-
nissen nopens de gedachte sententie heb-
ben aengenomen daarover met de Ed.
Mo. heeren Gedeputeerde Staten van
hooghgemelte provintie te communi-
ceeren alsmede over de revocatie van
't jacht Graeff Wilhelm holdende de
wacht ontrent Amelant en mede be-
veylende de stroomen van Vrieslant,
Stadt Groningen en Ommelanden ter-
wijlen het saysoen verloopen en 't voors.
jacht geen meerder dienst can doen.

47v] Saterdach den 25 November 1651
Clant preses - Dirck Claesen - Baert - Eyssinga
Sijn eenige ordonnantien geteeckent.
De ontvanger generael Faber wort geor-
donneert te voldoen aen Feycke Claesen
camerbode soodanige ordonnantie van
tractement als hem in dato den jongst-
leden is gepasseert.

Sijn binnen gestaen de huysfrouwen van
de capeteins Camp ende Tiaard de Groot
geassisteert met de clercq Groenwolt
ende Tomas Jansen Breda als last
hebbende van Jean en Paulo de Sweerts
cooplieden tot Amsterdam versoec-
ken betaelinge van twee wissels de
eene getrocken ter somma van vijftien
hondert Car. guld. bij capetein Camp en-
de de tweede ter somma van vijf hon-
dert Car. guld. geprofiteert bij capetein
de Groot waarop gedelibereert sijnde
is goetgevonden den supplianten te
renvoyeren aen haar Ho. Mo. om aldaer
derselver versoeck aen te stellen en 't
selve met brieven van desen raadt
te secunderen sullende yder capetein
voor reysgelt van den ontvanger heb-
ben te ontvangen vijfentwintich Car. guld.

De heeren Clant ende fiscael Reneman
worden versocht ende gecommitteert
tot wechnemenge van verscheiden ver-
schillen in saeken raekende den con-
voymeester Baert ende contrerolleur
Groenwolt.

48] De lichtinge van de Orisontsche toll.

Op den requeste van den gewesen provisi-
onelen ontvanger Groenwolt versoe-
kende betaelinge van sijnne compe-
tentie van den convoymeester Wiarda
en Wederspan is geappostilleert.

De heeren Raaden ter admeraleteit
binnen Harlingen den inholt van de-
sen requeste geexamineert hebbende
verstaen alsnoch dat b[e]yde convoymees-
ters Abraham Groenwolt in den tijt
van acht dagen nae insinuatie der-
selver liquide achterheyt sullen heb-
ben te betaelen bij faute van sulcx soo
sal de remonstrant met sijn versochte
executie mogen voortvaren. Actum
in colleg[i]o den 15 November 1651. Was
geparapheert L. Clant Warffhusen.

Voorgebraght sijnde dat den gewesen
convoymeester Harmen Geerts Petcum
aen desen collegie noch ten achteren
is ter saeke van voordesen in quale-
teyt ontvangene penningen mo[n]terende
ter somma van vier hondert vier
en twintich Car. guld. drie stuyvers en-
de dat tot becominge van voors. pen-
ningen deselve ad concurentem som-
ma in beyden heeren rentemeester
Mepsche tot profit van desen collegie op
voorgaende consent van burgemeester
ende raadt waren beslagen en wierden
ingeholden, is naer voorgaende commu-
nicatie goetgevonden den Ed. heere Lucas
Clant toe Warffhusen te versoecken
48v] ende committeeren ook te authorise-
ren om de voors. penningen van
gemelte heere rentemeester te ont-
vangen bij soodanige maniere en
wegen als sijn wel Ed. practicabel
sal vinden voorts gedachte penningen
weder te employeren tot betaelinge
van eenich maentgelt tot soulage-
ment van de vrouwen daarvan de
mans van hier naer Brazyl gevaren
wes alles den raadt aenneemt van
waarden te holden offte selve bij de-
selve collegia ter ware gedaen.

Op den requeste gepresenteert bij den
gewaldege Haye Hayes is geapostilleert
soo volgt
De heere gecommitteerden Raaden
ter admeraleteyt in Vrieslant accor-
deren den suppliant sijn versoeck den-
selven dienvolgens committeeren den
convoymeester Heermans soo over den
schult van assignatie als costen over
't becomen van de betaelinge van-
dien gevallen en noch te vallen rea-
liter en met fouten te executeren
alsmede overt geene hij convoymeester
aent lant ofte den ontvanger ge-
nerael Faber in qual[i]t[eyt] ten achteren
is ook den convoymeester voors.
voor de laestemael te insinueren
dat deselve sich tegens aenstaende
vergaderinge met nieuwe en sufficante
borge sal hebben te versien ofte in cas
van naelaeticheit dat hij convoy-
meester wort geholden van sijn
49] officio vervallen te sijn ende dat
't selve aen een ander gequalificeert
persoon sal geconfereert worden.
Actum ter vergaderinge den 15 9ber 1651.

Geproponeert de affdanckinge van de
wadtscheepen daartoe geprefereert
wort den dach van den 24 November
naestcomende alhier te ontbieden ende
afftedancken doch wort affdancken-
ge gereserveert van 't schip holdende de
wacht ontrent Amelant tot de com-
municatie van de Ed. Mo. heren Gede-
puteerde Staten van Vrieslant.

Gelesen een requeste van den commys
generael deser collegie district Pie-
rius Heemstra daarbij remonstreren-
de en versoeckende reparatie van
disordre ende confusie tusschen den
convoymeester en contrerolleur bin-
nen Harlingen int stuck van boeck-
holden gecauseert door de separatie
comptoirholdinge in een yders huis
van voors. convoymeester ende
contrerolleur vermits eenige incon-
testatie tusschen deselve.

Ten 2e dat de graenmeters binnen Har-
lingen opt nieu mochten werden
geedicht van desen raadt tot beter
ende correcter aengevinge en verclae-
ringe der gemeten graenen ten comp-
toire der convoyen binnen Harlingen
waarop is g'apostelleert.

49v] Aengaende 't eerste is gedisponeert, aut-
horiseren den generael Heemstra 't
tweede te effectueren. Actum den 15en
November 1651. Was geparapheert
L. Clant Warffhusen, vt. mij p[rese]nt S. Aitsma

De heeren Raaden sodanich geimportu-
neert ende aengeloopen wordende van
vrouwen daarvan de mans naer Bra-
zyl sijn gevaren dat deselve met
troupen de raadcamer als ook der-
selver particuliere logementen
belegert geholden hebbende met lamen-
tatien en drijgementen dat ingevalle
sij met betaelinge van eenige maent-
gelden niet gesoulageert wierden dat
deselve van honger vergaen ofte ande-
re middelen bij der hant souden moeten
nemen ende gemelte raadt daardeur
bevresende affront soo aen derselver
persoonen als huysen te sullen moeten
lijden offte haar eenigsins contente-
ment doen ende sich soo van credit
als voorraet van penningen t'eene-
mael gedistineert vindende hebben
sich ge[ne]sessiteert gevonden den ont-
vanger generael Faber te ordonneren
om uyt de collecteerde penningen van
de Orison[t]sche soo veel te lichten om
daarmede een maent soldie te con-
nen betaelen.

De heeren Clant ende secretaris
Aitsema worden alsnoch gecontinueert
ende gecommitteert naer den Hage
ingevolge van onse voorgaende
50] resolutie van den 6 Junij verleden tot
de liquidatie met den gewesen ontvan-
ger Runnia item te solliciteeren
subsidie voor desen collegie als pen-
ningen voor de scheepen naer Brazyl
bij occupatie van heere Clant wort
den heere de Wijckersloot tot desen
versocht en gecommitteert.

Dingsdach den 18 November 1651
Clant preses - fiscael
Alsoo verscheyden differenten sijn
erresen tusschen den E. Ernveste
Baert en contrerolleur Groenwolt
beyde in officien van 't convoy en
licenten binnen Harlingen gecon-
stitueert ende dat op het welbehagen
der heeren Raaden deser collegie
door resolutie van den 1 Julij 1651
is geordonneert dat den convoymeester
ende contrerolleur in haar huysen-
ge elcx apart haar ampten en com-
missie volgens haar instructie souden
exerceren, waeruyt verscheiden incon-
venienten en abuisen sijn voortge-
comen en tot praejuditie van
generaliteyts ordre int werck ge-
stelt en bekent gemaekt soodat de
heeren Raaden ter admeraleteit tot
Harlingen op den 15en desen heeft
belooft daertegens soodanige versie-
ninge te doen ten eynde dese scha-
delijcke acten en abuisen tot vermin-
deringe van deses comptoirs in-
comen streckende voortaen niet
meerder cunnen worden gepleegt
tot dien fine goetgevonden en gere-
solveert te committeeren en
50v] authoriseren den wel Edelen Ernt-
veste Lucas Clant ende den E.E. hooch-
geleerde heere Johan Reneman, Raadt
ende advocaet fiscael deser collegie
omme partijen in haare questie t'ont-
scheiden en alle voorgevallene pre-
judiciable acten sooveel mogelijk
en doenlijcken te redresseren en corri-
geren tot voldoeninge van onse com-
missie hebben de gecommitteerde Raden
boven genoemde partijen voor ons ont-
boden derselver derselver voorge-
brachte discreperende woorden en
verantwoordinge ingenomen en
verstaen haer boecken en ingeleverde
staten van ontvang ende uytgave
tegens den anderen geexamineert
en gejudiceert ende is bij liqui-
datie bevonden dat den ontvanger
van den contrerolleur Groenwolt
soowel van convoy als verhoginge
ende Orison[t]sche tollen is bedragen-
de acht hondert drie en dartich Car. guld.
3 str. 12 penn. waartegens desselffs uyt-
gave met goede blijcken ende bekende
overgeleverde resten aen den con-
voymeester voors. gedaen comt
te monteren seven hondert een en
negentich Car. guld. soodat Groenwolt
meer heeft ontvangen als uyt[ge]geven
twee [en] veertigh Car. guld. drie str. 12 penn.
daarbeneffens questien over reste-
rende schrijfgelden gevallen op het
jaar 1650 tot den 16en April 1651 toe
incluis dewelke partijen bekennen
te bedragen drie hondert negen en
vijftigh Car. guld. 11 str. waartegens
51] bij Groenwolt ontvangen twe hon-
dert acht ende negentich Car. guld. 2 str
soodat deductis deducendis vs. Groen-
wolt resteerde een en sestich Car. guld.
9 str. hiervan affgetrocken de twee
ende veertich Car. guld. 3 str. 12 penn.
als meerder ontvang der uytgave
van convoyverhooginge en Orizo[n]tsche
toll boven mentioneert heeft Groen-
wolt noch ontvangen van schrijfgelt
en convoy met de dependentien van-
dien negentien gulden 5 str. 14 penningen,
daertegens Groenwolt verstaende in
schrijfgelt van de maenden Julij, Augusto,
7ber en October gevallen ter tijde
partijen separatie een en veertich Car. guld.
daarbij gedaen voorige negentien guld.
5 str. 14 penningen sal Groenwolt van
de convoymeester Baert resteren
sestich Car. gulden negentien stuyvers.
Des sal den convoymeester Baert voor
uytgave in sijn rekeninge valideren
seven ende twintigh Car. guld. als aen-
gegeven van een bedryger die niet te
vinden was alsmede twee en twintich
gulden wegen twee paerden met meer
comende in consideratie daermede
partijen van nu voortaen voor-
gebrachte verschillen haerder reecke-
ninge sullen sijn ontscheiden ende
nu voorts gehouden sijn bij malcander-
ren ten huyse van den convoymeester
Baert comptoir te houden volgens
haar instructie ende ordre van de
generaliteyt op de ontvang der convoyen,
licenten, verkoopenge en de Orizont-
sche tollen gearresteert ende hier-
namaels niet mogen onderstaen eeni-
ge pasportten als met zegel van den
contrerolleur uyt te langen ofte te
51v] laeten passeren sich ook van alle
wijdere questien en oneenicheit ont-
houden maar leven en haar bedienin-
ge met goede ordre in alle getrou-
wicheit als vreedelievende officieren
betaemt op haere plaetzen ende
praefigeerde tijt administreren en
waarnemen dat den ontvang van
dese middelen voorn[oem]t bij den con-
voymeester selffs t'elcx sal worden
gedaen waernae de respective par-
tijen sonder eenich dissentie en dis-
puten te veroorsaeken sich sullen
hebben te reguleren die bij poene van
hondert daler te verbeuren welck in
ongelijck sal worden bevonden
daervan de dispositie sal verblijven
tot dispositie van E. heeren Raaden
en resarveren[!] nochtans alle mis-
verstanden soo uyt deese boven-
geschreven liquidatie souden comen
te rijsen tot onse naerdre inter-
pretatie aldus gedaen bij ons on-
dergeschreven heeren gecommit-
teerde int collegie tot Harlingen
den 18 November 1651. Den principaele deses was
verteeckent L. Clant Warffhusen,
J. Reneman, met eenige streecken

52] Donderdagh den 28en November 1651
Ingevolg van haar Ho. Mo. resolutie
en brieff van den 29 November 1651
stilo novo aen desen raadt geschreven
worden alsnoch gecontinueert en
gecommitteert de Ed. heeren Clant
en secretaris Aitsema tot de bevey-
linge van de zee omme neffens
gedeputeerde van andere collegien
daarover te besoigneren en bij absen-
tie van den heere Clant wort tot
desen versocht, gesurrogeert en gecom-
mitteert de Edele heer Wijckersloot.Uit de gevel van "Leeuwenburg"

In Harlingen heeft de admiraliteit op achtereenvolgens drie verschillende plaatsen vergaderd: eerst in een gebouw bij de Kleine Sluis aan de zuidzijde van de Zuiderhaven, waaraan de gevelsteen uit 1645 herinnert. De spreuk "Concordia res parvae crescunt" (Door eendracht worden kleine zaken groot, ofwel: Eendracht maakt macht) onder een leeuw met zeven pijlen van de Zeven Verenigde Provinciën kenmerkte de admiraliteit als een college van de generaliteit. Die eerste vergaderplaats vond men onwaardig: de Staten van Friesland besloten op 27 mei 1653 dat "redres mogte worden gestelt op de geduurige absentie der Heeren Raden ter admt. tot Harlingen van het collegie, [d.i.] de plaets huner residentie aldaer, de quaede administeratie der penningen ... tot de ... equipagie geconsenteert"; op 12 maart 1652 was de magistraat van Harlingen "geordonneert 't Collegie ter Admiraliteit te versien met [adequate] huysinge". Deze scherpe resolutie werd een jaar later gevolgd door een aanmaning in minder strenge bewoordingen, die alleen het leveren van "bequame pack- en gevangenhuysen" betrof. In de dankzij de bundel Vegilin van Claerbergen overgeleverde notulen van 1652 komt de wenselijkheid van een nieuw gebouw op 18 maart ter sprake, maar niet een heuglijk bericht over verhuizing: die moet gezien het bovenstaande in het voorjaar van 1653 hebben plaatsgevonden. De notulen van 1653 zijn helaas niet overgeleverd in de bundel afschriften. Op de plattegrond uit ca. 1664 van Schotanus staan zowel het oude als het nieuwe "Collegie" afgebeeld.
In de nacht van 12 op 13 januari 1771 ging het nieuwe gebouw aan de noordzijde van de Zuiderhaven in vlammen op. De registers (7 delen) op de resolutieboeken van de admiraliteit bleven gespaard. De provincile admiraliteiten werden in 1798 afgeschaft; daarvoor in de plaats kwam een Departement van Marine in Den Haag. Bij een brand aldaar op 8 januari 1844 gingen veel admiraliteitsarchieven verloren, waaronder de registers van Harlingen. De originele Dokkumer resolutieboeken van 1599 en 1601 zijn bewaard gebleven omdat ze via particulier bezit in Tresoar te Leeuwarden resp. het Algemeen Rijksarchief in Den Haag terecht zijn gekomen.
Het gebouw "Leeuwenburg" met het halfronde gevelornament naast de havenpoort, dat al in 1703 gebruikt werd als logement voor de uitwonende raden, werd in 1771 tevens vergaderplaats van de Admiraliteit. De panden aan de Zuiderhaven werden herbouwd als 's Lands Magazijn met het jaartal 1776 in de gevel. Alle genoemde gebouwen zijn er thans niet meer. Drie gevelstenen herinneren aan de vergadergebouwen: die van 1645 en 1667 in Harlingen en die van Leeuwenburg in het scheepvaartmuseum te Groningen!


>> begin