>> HOMEpage

ARABISCHE, HEBREEUWSE & GRIEKSE HANDSCHRIFTEN in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (opgegaan in Tresoar)

Tentoonstellingscatalogus door M.H.H. Engels
Leeuwarden 1988
Internetbewerking: november 2011
Arabische, Hebreeuwse en Griekse handschriften uit de bibliotheek van de/het voormalige universiteit/athenaeum van Franeker

Inleiding

Deze 5 Arabische, 6 Hebreeuwse en 7 Griekse codices zijn in de maanden juni en juli 1988 in de Provinciale Bibliotheek (PB) van Friesland tentoongesteld. Men vindt ze zoals alle andere oude handschriften van de PB beschreven in de Systematische catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland, vijfde gedeelte, Leeuwarden 1881.
De Hebreeuwse en de Arabische handschriften waren rond 1880 al beschreven door M.J. de Goeje in Codices orientales bibliothecarum Groninganae, Daventriensis, Leovardiensis ...
Michael Jan de Goeje, Dronrijp 1836 - Leiden 1909, was sedert 1866 hoogleraar Arabisch aan de universiteit van Leiden. Hij voltooide in 1877 de Catalogus codicum Orientalium Bibliothecae Lugduno Batavae, die sedert 1851 bij uitgeverij E.J. Brill verscheen. De Goeje was een leerling van T.W.J. Juynboll, die 1831-1841 hoogleraar was in de Oosterse taal- en letterkunde aan 's Rijks Athenaeum te Franeker (voortzetting van de in 1811 opgeheven universiteit).
De Griekse handschriften zijn door Henri Omont beschreven in zijn Catalogue des manuscrits grecs des Bibliothèques des Pays Bas, Leipzig 1887 (Uittreksel uit het Centralblatt für Bibliothekswesen). De Fransman Omont, 1857-1927, was vanaf 1900 conservator van de Bibliothèque Nationale te Parijs; hij publiceerde catalogi en beschrijvingen van Griekse handschriften, waaraan tal van gefacsimileerde uitgaven hun bestaan te danken hebben.
Van bovengenoemde, merendeels Latijnse beschrijvingen hebben wij gebruik gemaakt voor deze tentoonstellingscatalogus. De titels hebben wij zoveel mogelijk vertaald, de boekbanden beschreven, de auteurs en de eigendomsgeschiedenis toegelicht. Wat dit laatste betreft geven we hier nog uitleg van de herkomst Clermont en Meerman van vier van de Griekse handschriften.
De bibliotheek van Gerard Meerman (1722-1771) en zijn zoon Johan Meerman (1753-1815) vermaakte de laatste aan de gemeente 's-Gravenhage, die dit legaat evenwel, gedreven door een onvergeeflijke kortzichtigheid, niet aanvaard heeft. Bij de openbare veiling van de Bibliotheca Meermanniana in het huis van Johan Meerman op 8 juni 1824 en volgende dagen ging een belangrijk deel naar Engeland. Een ander deel werd gekocht door achterneef Willem Hendrik Jacob van Westreenen (1783-1848). Deze vermaakte zijn huis en al zijn verzamelingen aan de Staat. De erfenis werd op 2 juli 1849 aanvaard. De openstelling van het museum Meermanno-Westreenianum had plaats in 1852.
Deel IV van de veilingcatalogus Bibliotheca Meermanniana (PB sign. 238 AW) heeft de ondertitel Catalogus codicum manuscriptorum. Naar de nummers daarvan wordt door ons verwezen met toevoeging van de verkoopprijs.
In de Bibliotheca Meermanniana was opgenomen de verzameling handschriften van het Collège de Clermont van de Jezuïeten in Parijs, een ongeveer 970 codices tellende verzameling, die in 1764 en bloc was aangekocht door Gerard Meerman. Voor zover niet door opnieuw inbinden beschadigd, zijn de uit het Collège de Clermont afkomstige handschriften (Codices Clarimontani) gemakkelijk te herkennen aan een viertal kenmerken. Voorin leest men het ex-libris van het Collège (Collegii Parisiensis Societatis Jesu), het bewaargevingsmerk van een griffier van het parlement van Parijs (Paraphé au désir de l'arrest du 5 juillet 1763. Mesnil) en een door of vanwege de griffier aangebracht cijfer, aangevende het totaal van de bladen van het betreffende deel. Op de rug van de banden ziet men vaak nog een etiket met de oorspronkelijke bibliotheeksignatuur van het Collège, beginnend met de sigle ML (= Manuscripta Latina), waaronder een Arabisch cijfer, dat de rubriek of onderafdeling aangeeft.
De Griekse handschriften van Clermont waren merendeels afkomstig uit de collectie die Guillaume Pélicier in Italië in de 16de eeuw gevormd had. Pélicier was bisschop van Montpellier en ambassadeur van Frans I te Venetië.
Verder merken we op dat alle door ons beschreven Griekse handschriften van het etiket Provinciale Bibliotheek van Friesland: P.E. (d.i. provinciaal eigendom) voorzien zijn.
Omdat al de tentoongestelde handschriften deel uitmaken van de "Franeker" collectie van de PB, verwijzen we bij de beschrijvingen naar de vindplaats in de laatste complete catalogus van Franeker: Catalogus librorum bibliothecae publicae quae est in illustr. & praepot. Frisiae Ordinum Academia Franequerana, Franequerae 1713; Continuatio 1749; Supplementum 1775; PB sign. Zf 1 bis, exemplaar met aanvullingen in handschrift.

Literatuur

P. Voorhoeve, Handlist of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands. Second enlarged edition. Leiden 1980.
J.J. Witkam, Catalogue of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands. Leiden 1983-.... .(A general introduction to the catalogue. Leiden 1982.)
Catalogus manuscriptorum codicum Collegii Claromontani, quem excipit Catalogus manuscriptorum Domus Professae Parisiensis. (Door F. Clément en L.G. Oudart Feudrix de Bréquigny). 2 dln in 1 band. Parisiis 1764.
H. Omont, Documents sur la vente des manuscrits du Collège de Clermont ... Paris (1764), in: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'île-de-France, XVIII(1891)7-15.
A.J. de Mare, De boekerij van Mr. Johan Meerman, in: Jaarboek Die Haghe, 1924, 363-389.
H. Hijmans, De verkooping van Meerman's boekerij, in: Het Boek, 1924, 225-234.
Joannes Garnerius, S.J., Systema bibliothecae collegii Parisiensis Societatis Jesu. Parisiis 1678. In dit werk wordt een overzicht gegeven van de opstelling en systematische indeling van de bibliotheek van het Collège de Clermont.

Arabische handschriften

Alg. lit.: J. Pedersen, The Arabic book. Princeton 1984. (PB sign. C 37570)
De hieronder vermelde dubbele jaartallen hebben betrekking op de Islamitische en de christelijke jaartelling. Het Islamitische jaar is korter. Het jaar 700 komt overeen met het christelijke jaar 1300. Zie verder de chronologische tabel op bladzijde 348 van The world of the Islam, London 1976 (PB sign. F 1389 LK).

Cod. Arab. 1. - PB: 25 Hs, 4°
- Ibn Sina (Latijn: Avicenna; gestorven 428/1037), Kort gedicht over de geneeskunst. Met een aantekening over het leven van de auteur uit het biografisch woordenboek (1310) van Ibn Khalliqan.
- Abu Sahl Isa ibn Yahya al-Masihi (gestorven 401/1010), Verhandeling over de polsslag.
- al-Razi (Latijn: Rhazes; de Arabische Galenus; gestorven 320/925), Negende verhandeling (Arabisch: maqala) uit het medische naslagwerk al- Tibb al Mansuri. Gedeeltelijk geschreven in twee kolommen.
Gepolijst papier (watermerk o.a. wapen van Amsterdam), 154 bladen. Kalfsleren band met rijke goudstempeling; sluitlinten niet meer aanwezig.

Cod. Arab. 2. - PB: 26 Hs, 4°
- al-Gurgani (Djordjani; gestorven 471/1078), Mi'at Amil of al-Awamil al- mi'a, d.i. De honderd regentia in de Arabische grammatica (regentia zijn de naamvallen waarmee voorzetsels of werkwoorden verbonden worden). Met Javaanse vertaling tussen de regels. - Anoniem commentaar op voorgaande
tekst.
- Commentaar op Islamitische gebedsformules en de sura's 106-114 van de Koran. Door de afschrijver in het Moslimjaar 953 (ca. 1550) geschreven. Indisch papier, 54 bladen. Halfperkamenten band met blauw marmerpapier.
Catalogus Franeker Continuatio 1749, blz. 90: Libellus grammaticus de centum regentibus. Ejusdem argumenti liber grammaticus, ad mentem Habdi 'l Kahir, fil. Mohammedis Georgiani. Explicatio capitum aliquot Alcorani. Uit de bibliotheek van Michael Busch, hoogleraar Latijn en geschiedenis te Franeker, overleden 1681.
Thomas Erpenius, hoogleraar Arabisch te Leiden (1613-1624) herdrukte de in 1592 te Rome verschenen uitgave van de door Moslimse scholieren veel gebruikte grammatica in zijn eigen drukkerij: Grammatica Arabica dicta Gjarumia et libellus regentium cum versione Latina et commentariis, Leidae 1617 (PB sign. 574 TL).


Cod. Arab. 3. - PB: 27 Hs, fol.
- Koran. Achttiende-eeuws(?) afschrift uit de Oriënt.
Gepolijst papier (watermerken o.a. hand en weegschaal met de letters A en C), 239 bladen (oorspronkelijk 240: eerste blad ontbreekt). Halfperkamenten band met blauw marmerpapier.
Catalogus Franeker Supplementum 1775, blz. 25. Geschenk van Emmerich Hofstede, emeritus-predikant van Franeker (overleden 1773).

Cod. Arab. 4. - PB: 28 Hs, 4°
- Uittreksels uit de woordenboeken van al-Gawhari (gestorven 393/1002) en al- Firuzabadi (gestorven 8l7/1415).
Albert Schultens heeft, bij zijn vergelijkende studie van de Semietische radicalen (wortels van drie medeklinkers), hier en daar in het handschrift
een Hebreeuws woord geschreven.
- Ibn Arabsah (gestorven 854/ca. 1450), Geschiedenis van Timur Lenk.
Afschrift van het begin. Aantekening op het schutblad voorin: Excerpta A.S. ex Lexicographis, item Apographum Capitis I Arabschiadae Deliciae Chalifarum (d.i. Uittreksels door Albert Schultens uit werken van woordenboekschrijvers en eveneens een afschrift van hoofdstuk I uit de Heerlijkheden der kalifen van Arabsah).
Schultens was 1713-1729 hoogleraar Oosterse talen te Franeker.
Papier, 64 en 121 beschreven bladzijden, 145 blanco bladzijden. Band: half schapeleer met zogenaamd Oudhollands marmerpapier (typisch voor dictaten en aantekenboeken).
Catalogus Franeker 1713 blz. 240: Geschiedenis van Tamerlan, d.i. Timur Lenk, de Turkse veroveraar van Perzië e.o., 1336-1405. Geschenk van Johannes Hemsterhuis, hoogleraar geneeskunde te Franeker 1704-1706.

Cod. Arab. 5. - PB: 29 Hs, fol.
- De Evangeliën in het Arabisch. Door de Marokkaan Abd al-Aziz ibn Mohammed ten gebruike van zijn vriend John Paget in 1610 te Amsterdam afgeschreven van de Arabische druk (met Latijnse vertaling tussen de regels), Rome 1590 (colofon 1591), in de bibliotheek van de Nieuwe Kerk. Abd al- Aziz ibn Mohammed was als secretaris van een Marokkaanse gezant via Spanje naar Holland gekomen. Hij was vier maanden gast van de Oriëntalist Jan Theunisz (gestorven 1638), door wie hij kennis maakte met Matthew Slade, de bibliothecaris van de stedelijke bibliotheek in de Nieuwe Kerk, die ook belangstelling had voor de taal van de Moslims. De Marokkaan voltooide het afschrift op 14 april 1610. John Paget (gestorven 1638) was de eerste predikant bij de Engelse Presbyteriaanse gemeente te Amsterdam, die vermoedelijk tijdens zijn studie te Cambridge belangstelling had gekregen voor het Arabisch. Ook Thomas Erpenius bezat een exemplaar van de Romeinse uitgave; hij herdrukte de Pentateuchus Mosis Arabicé. Lugduni Batavorum 1622 (PB sign. 129 Gdg; eigendomsmerk: Sum Sixtini Amama, ex donatione Cl. D. ERPENI).
Lit.: H.F. Wijnman, De hebraïcus Jan Theunisz Barbarossius alias Johannes Antonides als lector in het Arabisch aan de Leidse universiteit (1612/1613). In: Studia Rosenthaliana 2(1968), 1-29, 149-177; over dit handschrift blz. 5-8.
Papier, waarvan 211 genummerde bladen. Kalfslederen band met goudstempeling: lijnen, centraal ornament, daarboven initialen I.P. van eigenaar Johannes Paget, daaronder jaartal 1610. Catalogus Franeker 1713, blz. 5. Geschenk van Jacob Rhenferd, hoogleraar Oosterse talen te Franeker 1682-1712, die in 1677 en 1679 te Amsterdam de Joods-kabbalistische wetenschap beoefend had (om het Christendom beter daartegen te kunnen verdedigen). Vgl. T.W.J. Juynboll, Beschrijving van een Arabischen Codex der Franeker Bibliotheek, bevattende de vier Evangeliën, gevolgd van eenige opmerkingen, welke de letterkundige geschiedenis van de Arabische vertaling der Evangeliën betreffen. Leiden 1838 (Letterkundige bijdragen, tweede stukje).

Hebreeuwse handschriften

Alg. Lit.: The Hebrew book. An historical survey. New York 1975. (PB sign. F 1647); Thérèse and Mendel Metzger, Jewish life in the middle ages. Illuminated Hebrew manuscripts of the thirteenth to the sixteenth centuries. Secaucus, N.J., 1982. (PB sign. E 6236 LK).
De hieronder vermelde jaartallen zijn weergegeven volgens de christelijke kalender. De Joodse jaartelling verkrijgt men door er 3761 bij op te tellen.

Cod. Hebr. 1. - PB: 18 Hs, 4°
- Mozes van Narbonne (leefde begin 14de eeuw), Commentaar op het boek Moreh Nevukhim d.i. Gids der verdoolden van Maimonides (de beroemde denker, arts en talmoedist, Cordoba 1135 - Caïro 1204).
- Ibn Rushd (Latijn: Averroës; gestorven 1198), Commentaar op de boeken van Aristoteles over de redekunst. Vertaald uit het Arabisch.
Papier, 262 bladen. Perkamenten splitselband. Catalogus Franeker 1713, blz. 56, nr. 13 en 14.

Cod. Hebr. 2. - PB: 19 Hs, 4°
- Bahya ben Asher (leefde einde 13de eeuw), Sulhan arba (Latijn: Mensa quadrata) d.i. Tafelmanieren.
- Midoth hanefesh (Latijn: De moribus animae) d.i. De eigenschappen van de ziel. Anoniem, onvoltooid werk volgens de afschrijver die dit en het volgende werk schreef in 1435.
- Aantekeningen bij het commentaar van Rashi (= Salomon ben Izak uit Troyes; 1040-1105) op de Pentateuch.
- Mozes van Narbonne, Commentaar op de klaagliederen.
- Isaac Israeli (leefde begin 14de eeuw), Over de diëtiek.
Papier, 106 bladen. Perkamenten splitselband. Ten tijde van Rhenferd al in de Franeker universiteitsbibliotheek.

Cod. Hebr. 3. - PB: 20 Hs, 4°
- David ben abi Zimra (leefde einde 16de eeuw), Magen dawid. Dit is een kabbalistische uitleg van de Hebreeuwse lettertekens volgens het alfabet, als het ware een inleiding op de Kabbala.
Gepolijst papier, 123 (oorspronkelijk 124) bladen. Perkamenten splitselband; restanten van leren sluitriempjes.
Catalogus Franeker 1713, blz. 85, nr.1

Cod. Hebr. 4. - PB: 21 Hs, 4°
- Abraham ibn Ezra (leefde 12de eeuw),
1. Boek over de rekenkunde. 2. Commentaar op Jesaja (fragment). 3. Commentaar op de kleine profeten.
Papier. 1: 52 bladen; 2 + 3: 70 bladen waarvan het buitenste en het binnenste blad van de drie katernen die het tweede stuk telt (gepagineerd 1-48, 49-88 en 89-129) van perkament zijn. Bruin kalfsleren band; gespikkeld; blind gestempeld met het wapen van de Franeker universiteitsbibliotheek; restanten van groene sluitlinten.
Catalogus Franeker 1713, blz. 87, nr. 17.
Eerste stuk uitgegeven door M. Silberberg: Das Buch der Zahl. Frankfurt a.M. 1895.

Cod. Hebr. 5. - PB: 22 Hs, 4°
- Ez hayim, d.i. Levensboom of Commentaar op de aantekeningen van Abraham Aben Ezra op de Pentateuch. Papier (watermerk ossekop), 152 bladen. Perkamenten splitselband.
Catalogus Franeker 1713, blz. 87, nr.18


Cod. Hebr. 6. - PB: 23 Hs, fol.
- Kalonymos ben Kalonymos (leefde 13de eeuw), Sefer refuot, d.i. Inleiding tot de geneeskunde en Mengeling van andere medische geschriften.
Geschreven in twee kolommen. Verlucht. Papier, 226 bladen. Diverse bladen gescheurd of niet meer compleet. Bruine kalfsleren band; gespikkeld; blind gestempeld met het wapen van de Franeker universiteitsbibliotheek; groene sluitlinten; klavieren afgesneden.
Catalogus Franeker 1713, blz. 82, nr. 2.


Griekse handschriften.

Cod. Graec. 1. - PB: 33 Hs, 4°
- Theognis van Megara (dichter van elegieën, 2de helft van de 6de eeuw v¢¢r Chr.), Spreuken.
Afschrift voor eigen gebruik, ca. 1470 door Michael Apostolios (Noord-Italië, misschien Padua).
Papier (watermerk schaar), 22 bladen. Perkamenten splitselband.
Herkomst: Clermont (217/2); Meerman (358: fl. 30,-).
Vgl. D. Young, A codicological inventory of Theognis manuscripts. With some remarks on Janus Lascaris' contamination and the Aldine editio princeps. In: Scriptorium VII,1953,3-36.

Cod. Graec. 2. - PB: 34 Hs, 4°
- Aristophanes (ca. 445 - 385 v. Chr.), Twee blijspelen: Plutus en De wolken. Met commentaar tussen de regels en in de marge. Een levensbeschrijving van de auteur gaat vooraf.
- Euripides (ca. 480 - 406 v. Chr.), Twee treurspelen: Hecuba en Orestes. Met commentaar tussen de regels en (weinig) in de marge. Een levensbeschrijving van de auteur gaat vooraf.
Afschrift uit de 16de eeuw.
Papier, 199 bladen. Oude band: donkerbruin leer over houten platten; blindgestempeld met twee kaders rolstempels, in het midden ruitstempels lelie en dubbele adelaar; sporen van sluiting: midden rand snede achterplat twee gaatjes, midden kant voorplat één gaatje; titel op snee in Griekse hoofdletters: onderkant ARISTOPHANES, voorkant EURIPIDES, bovenkant onleesbaar. Herkomst: Clermont (374); Meerman (360: fl. 165,-).


Cod. Graec. 3. - PB: 35 Hs, 4°
- Theocritus (belangrijk Grieks dichter van herderspoëzie, tweede eeuw vóór Chr.), Idyllen I-VIII.
Afschrift uit de 16de eeuw.
Papier (gepolijst, buitenranden rond tekst blind geliniëerd; watermerk ossekop), 50 bladen. Halfperkamenten band met blauw marmerpapier.
Herkomst: Clermont (375); Meerman (336: fl. 40,-).

Cod. Graec. 4. - PB: 36 Hs, fol.
- Jamblichus (neoplatoons wijsgeer uit Syrië, gestorven ca. 330 v. Chr.), Over het leven van Pythagoras (hierbij ook Zinspreuken van Pythagoras; 569- 470 v. Chr.); Aansporingen tot de wijsbegeerte; Over de algemene wiskunde; Commentaar op de rekenkunde van Nicomachus Gerasenus (eerste eeuw na Chr.).
- Zenobius (Grieks sofist en filoloog, ca. 100 na Chr. in Rome), Uittreksel uit de spreekwoordenverzamelingen van Didymus (eerste eeuw v. Chr.) en Lucillus (eerste eeuw na Chr.). In het handschrift wordt de auteur ten onrechte ook Zenodotus genoemd.
Papier, 3 bladen en 445 bladzijden. Kalfsleren band (houten platten) met het wapen van de Franeker universiteitsbibliotheek; koperen sluithaken; twee gaatjes van kettingklamp in achterplat bij voorsnede onderaan.
Herkomst: Johannes Arcerius Theodoretus, hoogleraar Grieks te Franeker 1589-1604. Hij schreef de Jamblichus in 1565, van 1 april tot en met 29 mei, over uit een handschrift van kardinaal Granvelle, de verzamelaar bij uitstek van Griekse handschriften, en gaf de tekst uit in 1598, [Heidelbergae] in bibliopolio Commeliniano, exc. Aegidius Radaeus (Buma-bibliotheek sign. B 5210). De bijgebonden Zenobius is door een andere hand geschreven.
Catalogus Franeker 1713, blz. 183. Het handschrift is in het kader van een afstudeerscriptie klassieke talen door Flora van Enkhuizen vergeleken met Arcerius' tekstuitgave: De Protrepticus van Iamblichus. St. Annaparochie 1989.
* Handschriftenontdekker/verzamelaar Johannes Alexander Brassicanus bezat ook een Jamblichus-codex. Zinspreuken van Pythagoras daaruit publiceerde hij in 1529 te Wenen in Proverbia Symmicta, een spreekwoordenverzameling die 127+1 adagia en 18 Pythagorae Symbola telt. Een exemplaar van die uitgave stuurde hij aan Erasmus. In zijn antwoord van 4 april 1530 (Allen 2305) deelde de vorst der spreekwoordenverzamelaars mee dat er voor hem weinig nieuwe spreekwoorden bij waren. Ook lezen we in die brief dat Erasmus een Zenobius-handschrift voor zijn Adagia geraadpleegd heeft.

Cod. Graec. 5. - PB: 37 Hs, fol.
- Syrianus Philoxenus (gestorven ca. 450 na Chr.), Commentaar op de boeken II, XII en XIII van Aristoteles' metaphysica en (fragment) Over de voorzienigheid.
Afschrift uit de 16de eeuw, door Valeriano Albini.
Gepolijst papier, 103 bladen. Perkamenten splitselband, m.u.v. rug rood gespikkeld; met het wapen van de Franeker universiteitsbibliotheek; op het voorplat bovenaan, in goud: BIBLIOTHECA ACADEMIAE FRANEQUERANAE.
Catalogus Franeker Continuatio 1749, blz. 44 hs. aanv.: uit de bibliotheek van Johannes Schrader, hoogleraar Latijn en geschiedenis te Franeker, overleden 1783. Vgl. Bibliotheca Schraderiana ... auctio die Lunae 27 Septembris et seqq. diebus 1784 in aedibus clariss. defuncti. Franequerae Frisiorum, apud Dionysius Romar, ubi etiam catalogi distribuuntur. (Exemplaar in PB doorschoten met prijzen, sign. 227 AW). Blz. 229vv: Catalogus codicum manuscriptorum. Blz. 231, nr. 8: Syrianus Philoxenus, MS. nitidiss. in charta laevigata. Forte olim fuit B. Vulcanii. Prijs: 14 gulden 5 stuiver.

Cod. Graec. 6. - PB: 38 Hs, 4°
- Griekse woordenboeken (uittreksels). Bevat o.a. spreekwoorden.
Afschrift uit de 12de eeuw. Geschreven in twee kolommen. Perkament, bladen 33-108. Perkamenten splitselband met het wapen van de Franeker universiteitsbibliotheek; op het voorplat bovenaan, in goud: BIBLIOTHECA ACADEMIAE FRANEQUERANAE.
Herkomst: Hinkelmann; J.A. Fabricius; Johannes Alberti; Petrus Burmannus secundus.
De oriëntalist Abraham Hinkelmann, 1652-1695, liet een omvangrijke bibliotheek na. Johann Albert Fabricius, Leipzig 1668 - Hamburg 1736, filoloog en theoloog, bood de Leidse hoogleraar theologie Johannes Alberti (1698-1762) dit en een ander op perkament geschreven Grieks woordenboek aan voor diens uitgave Glossarium Graecum in sacros Novi Foederis libros, Leiden 1735; vgl. de dedicatio (PB sign. 418 Gdg). Alberti's bibliotheek werd in 1763 bij Luchtmans geveild. Pieter Burman, Amsterdam 1713 - Santhorst 1778, noemde zich ter onderscheiding van zijn gelijknamige oom de tweede; hij was hoogleraar Latijn en geschiedenis te Franeker vanaf 1735, te Amsterdam van 1742 tot 1777; daar sedert 1752 tevens bibliothecaris.
Catalogus Franeker Continuatio 1749, blz. 46 hs. aanv.: uit de bibliotheek van Schrader. Zie daar blz. 233, nr. 2: Cyrilli Glossar. ineditum graecum, et aliae Glossae in libros V. et N.T. MS. in pergameno. Prijs: 19 gulden.
Het zogenaamde glossarium van Cyrillus is waarschijnlijk in de 5de eeuw ontstaan.

Cod. Graec. 7. - PB: 40 hs, fol.
- Philo Judaeus (van Alexandrië; Joods-Hellenistisch wijsgeer; eerste eeuw na Chr.), Uitgekozen werken.
Afschrift uit de 16de eeuw, Italië? Papier (watermerken anker en de letters M en E), 281 bladen. Perkamenten splitselband.
Herkomst: Claude Naulot, 1573; Clermont (199; op schutblad: Coll. Paris. socie.tis Jesu); Meerman (376: fl. 49,- ); Jacobus Amersfoordt, hoogleraar theologie en filosofie aan het Franeker Athenaeum 1818-1824, sedert 1821 ook bibliothecaris; geschonken aan de athenaeumbibliotheek door de weduwe van Jacobus Amersfoordt.

REGISTER

I = Inleiding, A = Arabisch handschrift, G = Grieks handschrift, H = Hebreeuws handschrift

Abd al-Aziz ibn Mohammed, A 5
Abraham Aben Ezra, H 4, H 5
Abu Sahl Isa ibn Yahya al-Masihi, A 1
Alberti, J., G 6
Albini, V., G 5
Aldus Manutius, G 1
Amama, S., A 5
Amersfoordt, J., G 7
Apostolios, M., G 1
Arcerius, J., G 4
Aristoteles, H 1
Aristophanes, G 2
Averroës, H 1
Avicenna, A 1
Bahya ben Asher, H 2
Brassicanus, J.A., G 4
Brill, E.J., I
Burman, P., G 6
Busch, M., A 2
Clermont, I, G 1, G 2, G 3, G 7
Cyrillus, G 6
David ben abi Zimra, H 3
Didymus, G 4
Djordjani, A 2
Erasmus, G 4
Erpenius, Th., A 2, A 5
Euripides, G 2
Fabricius, J.A., G 6
al-Firuzabadi, A 4
Franeker, I
Galenus, A 1
Garnerius, J., I
al-Gawhari, A 4
Georgiani, M., A 2
Goeje, M.J. de, I
Granvelle, G 4
Habdi'l Kahir, A 2
Hemsterhuis, J., A 4
Hijmans, H., I
Hinkelman, G 6
Hofstede, E., A 3
Ibn Arabsah, A 4
Ibn Khalliqan, A 1
Ibn Rushd, H 1
Ibn Sina, A 1
Isaac Israeli, H 2
Jamblichus, G 4
Jan Theunisz. Barbarossius, A 5
Johannes Antonides, A 5
Juynboll, T.W.J., I, A 5
Kalonymos ben Kalonymos, H 6
Koran, A 3
Lascaris, J., G 1
Lucillus, G 4
Maimonides, H 1
Meerman, I, G 1, G 2, G 3, G 7
Mesnil, I
Metzger, Th. & M., H
Mozes van Narbonne, H 1, H 2
Naulot, Cl., G 7
Nicomachus Gerasenus, G 4
Omont, H., I
Paget, J., A 5
Pedersen, J., A
Pélicier, G., I
Philo Judaeus, G 7
Pythagoras, G 4
al-Razi, A 1
Rhazes, A 1
Rhenferd, J., A 5, H 2
Romar, D., G 5
Rashi, H 2
Salomon ben Izak van Troyes, H 2
Schrader, J., G 5, G 6
Schultens, A., A 4
Slade, M., A 5
Syrianus Philoxenus, G 5
Tamerlan, A 4
Theocritus, G 3
Theognis van Megara, G 1
Timur Lenk, A 4
Voorhoeve, P., I
Vulcanius, B., G 5
Westreenen, W.H.J. van, I
Wijnman, H.F., A 5
Witkam, J.J., I
Zenobius, G 4
Zenodotus, G 4

>> begin