>> HOMEpage

Hoogst aangeslagenen Friesland 1701

Bron: Register van persoonen, die in den jaere 1701 in de cohieren van de 100 penninck op 4000 florijnen en daer boven sijn aangeslagen, midtsgaders van de sodanige, die haer onder eede hebben vermindert; Tresoar, familiearchief van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, toegang 323 inv.nr. 4196.
Vgl. Staat van personen die voor kapitalen van £ 10.000 en hoger zijn aangeslagen in de (personele) 100ste penning, [1697] - Tresoar, toegang 344 (Verzameling Fries Genootschap) inv.nr. 244.
Transcriptie: John de Jong; zie ook de transcriptie van Onno Hellinga †
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2015


Achtkarspelen Angwirden Baerderadeel Barradeel 't Bildt Bolswaert Collumerland Dantumadeel Dockum Doniawerstal Ferwerderadeel Franequeradeel Franiquer Gaesterland Harlingen Haskerlandt Hemelumer Oldephaert Hennaerderadeel Hindelopen Idaerderadeel IJlst
Leeuwarden : Keimpema EspelMinnema EspelNoord Oldehoofster EspelOost Keimpema EspelOost Minnema EspelWest Keimpema EspelWest Minnema EspelWest Hoekster EspelZuid Oldehoofster Espel
Leeuwarderadeel Lemsterland Menaldumadeel Oostdongeradeel Opsterland Rauwerdahem Schoterlandt Sloten Smallingerland Sneek Stavoren Stellingwerf Oosteinde Stellingwerf Westeinde Tietzerksteradeel Uttingeradeel Westdongeradeel Wimbritseradeel Wonseradeel Workum

Leeuwarderadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heere Unckel cum uxore11000085000
deselve [heere Unckel] als curator over de lieutenant Stokkarts wesen6595
Rienck Wopkes cum uxore4000
jr. Feyo van Sytsma5000
de erven van de heere Camminga15000
Jetse Jetses en syn suster8000
Dirck Jacobs5000
d. Val van Asperen41003000
de hr. Uyttewal wegens landeriën4000
heere Tiberius Pipinus ab Eminga200000
Pieter Rienck Andringa9000
heeren en juffrouwen Schuurmans2100012000
Pytie Rollema erven40001191
landeriën van de heere Huygens10500
LeeuwarderadeelTaxatiePurge
colonel Vegilin4000
juffrouw Rins van Burmania18000
Gerben Pyters3000020500
Dirk Clases40000
Timen Broers pro se et nomine curatorio4500
mr Jelle Gerryts6000
Jacob Jorryts4000
Ruirdt Tierdts5000
Romke Pyters6000
bisitter Baukke Baukkes Unia80000
Sybe Nammens8000
deselve nomine curatoris[Sybe Nammens] over Sybe Sybrens7000
Sierk Roelofs4000
Johannes Nammens9000
Claes Wybrens7000
Cornelis Adama4000
Meycke Sybolts Poelstra5000
landeriën van de wed.e Nijhof6100
de heere Johan van Burum60000
d.uus Hanso Stapert8000
bijsitter Poelstra12000
Jan Arriëns5000
mevrouw Vernei en Stenhuysen landeriën onder Finckum, beragen in 5 perchelen13050
Anna en Jacob Davidts4000
LeeuwarderadeelTaxatiePurge
ontvanger Pyter Jansen6000
de heere Valerius van Glinstra280000
de heere grietman Burmania40000
bijsitter van Pieters Ammama4500
Jacob Clasen4400
Reiner Pieters9000
de here Johan Lodewijck Doys cum uxore120000
Sipke Jansens weduwe10000
Ariën Gales5000
Douwe Tomas5000
Claes Cornelis14000
dr Lautenbach70000
juffr. Bekker4000
d.uus Papma4000
Minne Sybrens12000
Wigbolt Syes nomine cur. over Hinke Boekes4000
528900
385650
406195
1320745
Ferwerderadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
bysitter N. Bavius40000
Dick Abes5000
overste lieutenant Idsinga45000
d.uus Viglius wegens syne kinderen10000
Pyter Dircks6500
Gosse Elings4000
Andries Cornelis Donia4000
deselve nomine cur. over Jan Jansens kinderen4000
erfgenamen van de heere Grovestins35000
de heer grietman Burmania70000
vrouw Hiskia Maria van Camstra10000
Pier Foppis Tania20000
Tiete Jorryts weduwe7500
Lieuwe Brongers10000
Johannes Jennema25000
Anna Gravius7500
bysitter Romke Douwes7000
deselve [bysitter Romke Douwes] wegens syne kinderen13000
van Hovens wegens syne landeriën8500
Jan Anes6000
Jan Hendriks5000
Tierk Abes12000
Oept Abes5000
Takle Sioerdts weduwe4500
Ane Houkes5000
Albert Gialts8000
juffrouw Johanna Maria van Nijsten12000
389500
juffr. Lucretia Sophia van Nysten12000
de heer overste Gideon van Coehoorn15000
Buwe Montes5000
Tialle Tyssen4000
Jacob Willems6000
vrouw weduwe Burmania wegens haere ouderlyke goederen35000
mevrouw Doys20000
de hr ontfanger Burmania24000
deselve wegens jr Hobbe Laes van Burmania12000
juffr. Lucia van Eysinga25000
dr Gravius pro se et nomine liberorum6000
de secretaris Nauta30000
dr Bolten nomine curator over jr S.H. van Eminga140000
Alle Claesen pro se et nomine uxoris6000
Antie Roelofs5000
Pyter Jacobs de Boer10000
Jacob Jans22000
Jorryt Roelofs4000
Breut Gysberts4000
Agge Meijnerts4000
Bauke Annis weduwe7000
Eco Haratii8000
Jetse Douwes4000
Jochum Fopkes5500
425000
389500
814500
Westdongeradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
Tiepke Clases8000
deselve [Tiepke Clases] wegens zijn schoonvader10000
de heere Bocco van Burmania30000
Outger Jarigs7000
Mame Tjetses4000
Pabe Pyters4000
Tjerk Gerbens4000
Melis Meints30000
deselve [Melis Meints] nomine curatorio8000
Pyter Jacobs7000
Formen Harmens erven8000
Monte Freerks6000
Sipke Roelofs12000
Wessel Dirx12000
Jan Martens pro se et nomine uxoris8000
Roeloff Jochums4000
ontvanger Jacob Wytses11000
Freerk Douwes voor hem selfs en wegens sijn schoonvader8000
fiscael Scheltinga12000
Jan Cornelis5000
Bocke Douwes weduwe4000
Sybe Harmens4000
Gerben Pyters40002000
vrouw Leuwen haer landen5000
de heere grietman Aylva6000
de heere majoor Aylva14000
de h.re grave van Styrum15000
d.nus Posthumus12000
312000
Cornelis Idses6000
Lieuwe Goffis6000
Harke Jansens weduwe4500
Seerp Jans4000
Sioerd Pyters de oude op Loelia10000
deselve [Sioerd Pyters] curator over Bartel Pyters erven6000
Bote Freerx5500
Jelger Tjeerds als curator over Jan Brudrix kinderen4000
Claas Piers Tania10000
Riemke Wybes6000
Simon Clases5000
Beert Dirx5000
deselve [Beert Dirx] wegens sijn schoonvader4000
doctor Halbertsma erfgenamen10000
de heere Dankelmans vastigheden4000
Jetse Tjeerds4500
een plaets bij Sybren Takis bewoont6856
Wybren Romkes wegens een plaets Haijma genaemt5765
een sathe van Paima4300
Beitemaes plaets5600
Ritske Clases7000
Tjaerd Lolkes5500
Schelte Freerx vrou cum soc.6000
Jan Idses7000
Rienk Nammens4500
Pyter Cornelis6000
beide Pyter Pytersen, gebroeders8500
Hylke Buwes6000
168523
Gosse Gerryts weduwe24000
Bote Roelofs12000
Theunis Reins18000
mons.r Petrus Nauta20000
Wopke Bartholomeus10000
Claas Sakes met de erffenis van Claes Leuwes weduwe14000
bisitter Jellema9000
Sytse Takes10000
deselve [Sytse Takes] als curator over Ebeltie Annes Gerkema4000
Jan Broers7000
Fedele Tjeerds weduwe5500
Pyter Clasens weduwe4000
d.nus Abbas Ludinga100007000
Egle en Pyter Tjeerds5000
bisitter Rinse Jans14000
Freerk Roelofs8000
174500
168521
312000
655021
Oostdongeradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heere grietman U. Baron van Aylva65000
Wybe Jansen18000
Dirk Cornelis weduwe7000
Reitse Sapis13000
d.nus Bavius4000
Lieuwe Folkerts7000
Jacob Jansen coopman4000
Jarig Jacobs8000
bisitter Johannes Andries10000
Thomas Jarigs5000
Gerryt Tjeerds6000
Andries Sytses4000
Gerryt Bruinsvelt7000
Dirk Heerts4000
Pyter Jansen12000
Minne Rienx5000
Grietie Hendrix11000
Jouk Cornelis8000
Claes Simons7000
Johannes Scheltes11000
Ids Jans16000
d.nus Rheneman10000
Douwe Jacobs weduwe16000
Einse Gerryts weduwe31000
bisitter Gerryt Botma50000
de heere Tiddinga70000
deselve als curator over jr. Phoel wegens 't legaet van mevrouw Burmania10000
de secretaris Cornelis Bosman60000
juffrouw Maria Bosman70000
537000
juffrouw Elisabeth Bosman70000
de heer de Wolf16000
Engel van Minnen4000
deselve curator over Wytse Wopkes erven4500
de executeur Jan Doekles10000
Frans, Sybes4000
de landerijen van de heere Ornia erven12167
de landen van de Verumeus en juffrou Prinsen5400
de sathe van de heere Clants erven6500
jr Eussums plaets4000
een plaets bij Sape Lieuwes gebruikt6104
142671
537000
679671
Collumerland _________________________ >> beginTaxatiePurge
Uwe Jellis4000
Luitiën Botes curator over Bote Rinties8000
mevrouw Rosema60000
de ontvanger Idema12000
de heere grietman Aylva160000
Gosse Eetes15000
Thomas Willems weduwe6000
secretaris Siccama weduwe25000
d.nus Bieruma, nomine uxoris sijn landen15000
Abel Jansen25000
Johannes Folkerts6000
Jasper Pyters als curator over Poppe Pyters weeskint4000
Elisabeth Boersma5000
capitein Vos16000
Rinse Folkers6000
Mense Gerryts4000
Tjepke Jansen4000
mevrouw Scheltinga120000
bisitter Einse Johannes voor hem en in qlt.8000
mevrouw Mepsche landerijen5000
Cornelis Jansen6000
Thomas Heddes5000
Minne Wybets6000
Repke Jansen8000
Hylke Fockes8000
Barber Claessen erfgenamen haer landen4000
Nittert Jans weduwe8000
553000
Achtkarspelen _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heer grietman E.V. Haersma24000
bisitter Gerke Ubles6000
deselve in qlt. als curator over Sape Sytses weeskint6000
d.nus Rheneman7833
de heere Sygers nomine uxoris, mitsgaders de juffrouwen Mejontsma30000
de erfgenamen van wijlen de heer grietman Schepper70000
de landerijen van juffrouw Josina ter Schellingh6360
150193
Dantumadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
mevrouw Scheltinga30000
Ytie Jans4000
Geert Clases voor hem en in qlt.5500
bisitter Sytse Lieuwes voor hem in qlt.10000
Wyger Johannes erven8000
Johannes Lieuwes80000
Marten Binnes4000
Claes Jetses8000
de heere grietman T. v. Aylva cum socorib.55000
de luitenant collonel Molenschot20000
boumeester Fenema wed26000
Anne Ybles grontheer4000
mr Johannes Schonenburgh50003600
Gelt Clases8000
Aen Haeyes6000
Marten Feddes8000
209500
Tietzerksteradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
een plaets van de heer Alcamade4500
de h.re Heemstra cum uxore9500
Ritske Jetses6000
mr Anne Jelgers4000
de heren Feijo en Georgh van Heemstra7000
d.nus Reddingh3500020300
Johannes Jouwersma wed4000
de heer Fontein70000
mons.r S. van der Geest100005000
Herke Rinses4000
Steven Gielts7000
Claes Alles25000
Jetse Claessen12000
Hedser Gosses8000
Sape Hendrix4500
de heer oud grietman Hector van Glinstra200000
de grietman Assuerus van Glinstra40000
de oude secretaris Recalf50000
Tjeerd Haijes50001800
deselve als curator over Sake Tjallingh en Siouk Haijes4000
Claes Wybrens4500
ds. Hooman10000
Wybren Hendrix8000
Pier Haersma10000
Egbert Alles wed.4000
Gerryt Jans weduwe6000
552000
Smallingerland _________________________ >> beginTaxatiePurge
Hendrik Thijsen6000
de oude heere A. v. Haersma173000
de heere grietman Aulus van Haersma24000
bisitter Nicolai4500
Aernt Tjallings met sijn erfnis5000
Oene Jans4000
Lambert Pyters w. en erfgenamen5000
Antie Reids weduwe van Wybe Girbes15000
z.g Jacobus Duirsma8000
Pyter Sytses pro se et nomine uporis4500
Foke Sytses voor hem en sijn vrou6000
Pier Aukes4000
Roel Cornelis voor hem en sijn schoonvader Franske Lenses6000
Meinte Jeips6000
Folkert Clases cum upore4000
Lieuwe Gialts4000
Tjeerd Aukes weduwe met de erffenis van Douwe Sioerds haer grootvader5000
284000
Idaerderadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
mevrouw Velsen12000
capitein de Haen40001000
Jan Wabes4000
Agge Sytses voor hem en sijn vrouw en voor kint4500
Willem Petreus7000050000
Aede Clasen7900
d.us Gercoma huisvrou6000
Grietie Meinerts4000
de landerijen van w. de heere Dockum6440
Bote Idses Nijdam4000
Bone Willems5000
Jan Reits Koldijk25000
Pyter Abes5000
de oude secrts Bruinsma50000
secretaris Idsarda cum upore8000
mevrouw Velsen4200
bisitter Asperen10000
Feikiën Sioerds4000
Regnerus Falken25000
de heere grietman Camstra voor hem selve en nomine liberorum180000140000
jr Laignier8000
deselve curator over de kinderen van de ritmeester Rocqueval8000
Anne Tjerx IJselstein13000
de oude secretaris Acronius2000014000
487140
Rauwerdahem _________________________ >> beginTaxatiePurge
de erven van de oude vrouw Eisinga30000
Foke Alles400
Thomas Doekles10000
Jouke Heeres5000
Pyter Clasens weduwe4000
Pyter Sybrens4000
Claes Gerbens Luidum10000
deselve curator over Dirk Lamberts kinderen7000
de secretaris Haringa6000
Dirk Hessels weduwe10000
Murck Gerbens4000
Pyter Jans4000
Eesge Hendrix4000
dr Adema4000
Pyter Hendrix6000
Grietie Jenties erfgenamen8000
d.us Nicolaus Boetius Fennema5000
de schrijver Ids Jans10000
Pyter Ages5000
Murk Jelgers4000
Keimpe Jelgers4000
de heere grietman Burmania10000
Rauwerdahem158000
Idaerderadeel487140
Smallingerland284000
Tietzerksteradeel552000
Dantumadeel209500
Achtkarspelen150193
Collumerland553000
Oostdongeradeel679671
Westdongeradeel655021
Ferwerderadeel814500
Leuwerderadeel1320745
Oostergo5863770
Westergo
Menaldumadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
Jelle Aeides5000
heere Douwes4000
Hendrik Jansen150008000
Jan Wybes4000
Aeide Jelles8000
Petrus Brantsma4000
Paulus Tjepkes14000
deselve mede curator over de kinderen van Johannes Tjepkes voor 2/34000
d.nus Feddo Sloten12000
Louw Arjens12000
Grietie Fokes met haer kints goed16000
Wybe Heeres8000
Cornelis Folkerts200006000
de h.re Duco van Hemmema80000
Folpert Baard6000
Auk Jarigs12000
Jacob Quader16000
de hr Vischers vastigheden10000
Rienk Pyters6000
Jacob Simons14000
Sybe Johannes10000
Grietie Tymens4000
Pyter Takes6000
bisitter Buma3000018000
Barent Sipkes10000
de h.re graeff en vrouw graeffvinne Carlson180000
Jan Dirx5000
Jan Teedes80006000
Claes Gosses4585
Diurre Fercx8000
535585
de hr Holtfester Burmania50000
Sioerdt Ypes wed cum sociis10000
Wybren Sipkes pro se et nomine uxoris15000
d.u Wygersma6000
Pyter Symons5000
Sybrand Sioerdts12000
Sipke Rommerts4000
Sape Louws6000
Jan en Hessel Douwes4000Hessel 1500 / Jan 1500
Wynsen Jarichs4000
Jacob Harmans4000
Jan Takes7000
Douwe Cornelis7000
Claes Jansen Cuperus6000
een plaets van de hr Alkamade4000
de capitain Feugen10000
Gerlof Sybes weduwe7000
d.u Meitsma4000
bijsitter Heslinga weduwe10000
Ulbe Hibbes80005000
Teuwis Jansen Boeder6000
Heerdt Piers6000
deselve mede curator over Dirck Lammerts kinderen7000
mr Allert Heixan4000
Buwe Takles7000
de heere grietman S. T. v. Burmania18000
de heer majoor Ronsier8000
Lolke Lolkes Homminga4000028000
Wiltie AEdes4000
283000
Riemer Sybes weduwe8000
de heere Heemstra, pro se et nomine uxoris103000
deselve wegens sijn voor dogter5000
deselve wegens juff.r Jetske, Maria Grovestins17000
de heer collonel Glinstra90000
Claes Pyters5000
Saekjen Johaens4000
Schelto Simons4000
Gerryt Jarigs weduwe1500011000
schrijver Eelco Offringa5000
Ruird Idses8000
de heer Ernst huis45000
de plaets van de heer Dockums erven10000
Takle Ruirds8000
Gerryt Folkerts6000
Lolke Folkerts6000
de plaets van de heere Muis6000
345000
283000
535585
1163585
Franequeradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
d.us Aggeus Eisema15000
Antie Sibouts5000
Jacob Epkes4000
Hoite Sibouts4000
Jacob Foppes4500
vrouw Verucij plaets8400
Broer Simkes6500
Tjerk Harmens6000
52400
bisitter Jacob Tjepkes Camp6000
deselve als curator over Haije Rinties kinderen8200
Wypke Ages weduwe4000
Hans Douwes8000
Wybe Tjepkes4000
Claes Jansen 4000
Doytse Sioerds voor hem selfs6500
Itie Goytses off Sybes6000
Hille Asses voor hem en wegens sijn vrou4750
Seerp Pyters6000
bisitter Krommedijk20000
deselve curator over Watse Sybes dogter4000
de ontvanger Hannema cum matre20000
Jacob Pyters17000
de plaets van de h.r Leeuw cum socio11000
d.us Gardingius9100
de plaets van de heer de Groot5000
de plaets van de heer Le Pla4500
de heere grietman Goslinga170000
Sicke Sickes7000
Lieuwe Jans7500
Hans Sybrens4000
Rommert Jans5000
Jan Johannes Ysma weduwe13000
Ruird Lieuwes4000
358550
52400
410950
Barradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
Pyter Cornelis10000
Eelco Gerryts5000
Atse Cornelis4000
Marten Jans12000
de erven van de heere Agge van Sixma35000
Gerben Willems5000
Jelte Jeltes4000
Wyger Sybes10000
Lolke Pyters12000
Claes Simons16000
de heere Tjalling Homme van Camstra160000130000
de oude vrouw Camstra50000
Lieuwe Tjerkes4000
Otte Gerryts4000
Jentie Foekes11100
jr R. v. Dambits14000
de plaets van de heer Diest10000
Gerryt Gerryts4000
Rinse Johannes Roorda55000
Rinse Rinses Roorda4000
Sybrigh Leukama7000
Dirk Pyters7000
Ofke Franses12000
Sytse Sickes4500
Claas Jacobs4000
de erven van mevrouw Sytzama20000
Jarigh Gerryts4500
Wopke Anes5000
Wybe Jansen4500
Sytse Claeses erven8000
Ycke Pyters6000
511600
Jacob Jacobs4000
landen, de erven van de heere Ysbrants eigen5300
Jacob Dirx Bolta4500
Jelle Tjeerds6000
Pyter Stapert5000
d.us Beilanus10000
Mayke Ebes7000
de heer van der Laen20000
Jan Jarigs5000
Riemer en Pyter Anes4000
Sasker Jansen5500
Trijntie Jan Gerryts erven4500
de heere Witters landen11000
d.us Sibersma7500
de majoor Feugen10000
Bartle Dirx5000
Andrys Clases7000
Dirk Gerbens cum sociis4000
Gerryt Ypes10000
Simon Simons5000
Jan Jansen Halle6500
Jan Gerbens6000
Jacob Sioerds, en sijn vrouw en voor kinderen4000
Tjepke Seerps voor hem en sijn vrou31000
Jan Takes6000
de heere grietman baron toe Schwartsenbergh130000
de landen van de heeren de Witter en Sprongh18000
341800
511600
853400
Baerderadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
de beide weduwen Janssonius24000
d.us Lauwerman5000
de notaris Offringa8000
de fiscael Ids Jans4000
deselve als curator over de kinderen van wijlen de heer Edzard van Harinxma5000048800
Benediks Banga5000
Pyter Sioerds4000
Sipke Banga5000
de heer grietman Harinxma12500
Johannes van der Laen, voor hem en sijn kind4000
d.us Johannes Sylvius12000
Duco Jans50003500
jr Dominicus Botnia van Burmania5000
Claas Dirx4000
de heeren barons van Bronkhorst18000
deselve wegen het kint van de heer Rolij18000
Grietie Olpherts7000
Claes Sierkes weduwe met haer soon4500
de juffers van Somelsdijck40000
d.us Alma cum uxpore18000
Sioerd Anskes5000
Pier Pyters weduwe voor haer en hare kinderen4000
d.us Schellinger6000
Andries Sybrens als curator over Hans Tjerx kinderen4000
Schelte Wybes6500
Minse Cornelis in qlt. landerijen9000
Schelte Wybes als curator over sijn suster, Trijntie Wybes4000
Broer Tjeerds4000
408000
Dominus Valerius Hitsma60003560
vrouw Helena van Botnia, weduwe Burmania150000
de plaets van Cornelis Cools4000
Hector Murray4000
de heer Catius13300
177300
408000
585300
Hennaerderadeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
mevrouw Humalda, met haer soon en schoondogter10000075000
Sybren Tiedes4500
Sioerd Idses Reenstra8000
Peerk Pyters6000
Pyter Gatses5000
bisitter Jan Dirksen Siaerda4000
Sierk Takles Tolsma3200024000
Dirk Jacobs6000
ontvanger Doekle Hettes4000
Wybe Ulbes8000
Ente Hylkes10000
deselve als curator over Claes Pyters erven5000
Margareta Jannings6000
de heer majoor Witsens landen4000
Hoyte Johaens5000
de heer de Bas landerijen14000
de grietman Grofstins nomine liberorum12000
Lolle Simkes9000
Jan Simkes7500
Marten Jenties4000
254000
Gerben Rinnerts4500
Tjeerd Pyters5000
d.us Hasius86005000
Goris Jakles10000
Wyger Hansen4000
Sybbe Watses10000
Folkert Feddis7000
Sibolt Aukes6000
Claes Hanses5000
Attie Hanses4000
Lolkiën Wilties10000
Epke Epkes5000
Cornelis Minks4000
Lolkiën Baukes7000
Jan Pyters5000
Reiner Haijes5000
100100
254000
354100
Wonseradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
Broer Lolles4000
Sibout Sierks6000
Sipke Ydes5000
Douwe Dirx4500
Watse Watses5000
Engle Melis4000
Claas Jacobs met sijn steê soon4500
bisitter Hoytinga cum upore17000
een buitenlands eigenaar, dr Eelcoma adm.r4600
de heer Alkemade plaets4200
58800
d.us Lollius Algera5000
Claes Jaspers4200
Philippus Lucas, voor hem en sijn vrou100000
deselve curator over Cornelis Wassenaers kinderen4000
Frans Hoytinga7500
Fedde Thomas7500
deselve curator over Tjalke Reins kinderen4000
Gorryt Baukes weduwe5000
Tiebbe Reins4500
Tjallingh Alles7000
de heer Johan Hendrik de Wolf60000
Foppe Lieuwes5000
Claes Jacobs voor hem en sijn soon25000
Wypke Meinerts5000
Reiner Jans weduwe11000
Douwe Lieuwes5000
Lieuwe Lolkes8000
Jarigh Sioukes5000
Gatse Tiernes4000
Scholte Hoites erfgenamen6000
Ruird Hiddes7000
Foppe Lamberts weduwe25000
d.us Sixtus Buma10000
de heere Tjaerd baron van Aylua250000
deselve curator over de kinderen van mevrouw Eisinga70000
de heere grietman Cornelis van Aylva10000
Bee Clases8000
Sioerd Rienx4000
Benedictus Pyters7000
673700
Marten Poppes als curator over Sibolt Jakles kinderen4000
Claes Clasen8000
Sicke Sierx5000
Doye Thomas4000
Take Foppes4000
Jan Joosten20000
de heer de Witters landen14500
jr Graemije landen4100
Jacob Harmens10000
Jan Folkerts13000
Simon Rinties6000
Evert Goslijks8000
de heer confoymeester Beima7000
dr Hillebrants5000
Tjeerd Wybes4000
Uilke Lieuwes4000
Gabe Scheltis40001300
Auk Lieuwes80005000
Pyter Minnes cum uxore10000
Doede Piekes cum uxore7000
Hendrik Meikes als curator over Age Wynia weeskind5000
Wybe Piers weduwe80002300
Jorryt Jorryts2500018000
Jannetie Bastiaens boedel1500013400
Aefke Minnes7000
Fookle Sioerds8000
mr Sioerd Fransen4600
Elingh Jacobs60003000
Antie Rinse Lolkes weduwe30000
258200
Pyter Wybes50003000
Titus Spanga5000
Janke Rinnerts50002200
Gerben Timens4500
Doed Harings8000
de boedel van Claes Ydes8000
Gerloff Poppes6000
Freerk Jans10000
Reiner Sybrens4000
Formen Jans120006500
Jelle Tiernes10000
Sioerd Aukes cum uxore14000
Jelle Tjernes curator over Gerryt Sioerds erven4000
Sytske Jans5000
Sytse Heins4500
Bouk Boukes6000
Bauke Sioerds cum uxore14000
Jan Hoytsma8000
Andries Alberts60003200
Ulbe Ruirds4000
Uilke Hylkes70005000
Jelle Piers4300
Wybe Ypes5600
Beern Douwes4000
de plaets van de heer de Bas7025
Eeltie Ynses100007000
Pyter Hilarius cum uxore13000
Aeltie Lamberts4000
Harke Lolles vrouwen voorkinderen5000
Jan Reins13000
215925
Jan Reins curator over Ytie Folkerts4000
Johannes Douwes6000
Tjallingh Meinerts4500
Gerben Heins5000
Adrianus van Hemert8000
d.us Domna4000
Jan Geilloffs12000
Jan Johannes 15000
Oeds Obbes100007000
de heer Witters landerijen tot Pinjum9500
Tjeerd Abes4000
Bauke Sickes weduwe16100
Homme Hoitema16000
Douwe Douwes Hoytinga6000
Tjallingh Doedes5000
Elingh Sioukes Homminga6000
Andries Douwes Donia2000011000
Simon Ockes5000
Redle Robijns40001880
een plaets van de heer Schot5600
de heere Clant5300043000
Yppe Jenties4000
Douwe Lieuwes70004500
Aefke Sioukes1750014000
de heer Alcamade plaets tot Witmarsum8000
Sybren Broers10000
Lolke Jans5000
Doekle Ulbes10000
Otte Clasen11000
Fettie Wybes5000
Sioerd Sioerdsen70005000
302200
Johannes Oeges met Fed Fridses erffenisse10000
Jacob Sytses erven140005000
Teunis Anskes50002800
meester Sibrandus50003500
Tjerk Abes cum uxore40003000
Seerp Pyters50004000
Dieuke Jelles7000
Watse Tjeerds4000
Jeb Jans met de kinderen10000
Otte Gerryts15000
Sytse Lolkes6000
Ymke Tjeerds6000
de erven van Jacob Jacobs wijlen8000
99000
302200
215925
258200
673700
58800
1607825
Wimbritseradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
d.us Wybrandus Nijkerk4000
d.us Rinso Haanstra4000
Rintie Wouters4000
Hessel Johannes cum uxore8000
de capitein Harinxma6000
Lambartus Haga6000
Pyter Feikes6000
juffrouw Catharina Ornia plaets4000
Trijntie Pieters8000
d.us Johannes Gosliga5000
55000
Oege Johannes weduwe6000
Tierk Sibouts4000
Gosen Pyters6000
Attie Eelkes erfgenamen4000
Ruird Hanses weduwe6000
Birde Tjeerds Buma4000
Ernst Willems Schraders sathe lants5600
Ypke Oenes7000
Uilke Lieuwes11000
Holke Douwes5000
d.us Suffridus Rodenhuis4000
Beern Fransen4500
de sathe van de heer de Bas8600
Jacob Ypes cum matre5000
Anske Thomas cum uxore6000
Nanne Ulbes cum socio, curatoren over de kinderen van Dirk Gerbens4000
de heere grietman S.G.J. v. Burmania100000
mevrouw Welvelde, vrouw van Oostenbroek50000
mevrouw Burmania tot Hallum als erfgeanem is van haer dogter en schoonsoon80000
Nanke Clases10000
de sathe van Cornelis de Flines litigieus tussen de niaernamers6250
de heere Sandra wegens een sate12700
Rintie Ydes5500
Dirk Jacobs5000
Ynse Ypes11000
Goslyk Jouws cum uxore4000
379150
Cornelis Clasen4500
Rienk Hylkes6000
de h.re Sandra wegens een sathe12600
d.us Ernestus Gladhaer8000
Hette Annes9000
de heer Essen, als curator over Kaldenbachs kint, wegens een sathe5500
jonker Tjalling van Sixma50000
Jacob Joukes16000
Bauke Wybrens14000
Eelk Thomas4000
Wytse Piekes5000
134600
379150
55000
568750
Hemelumer Oldephaert _________________________ >> beginTaxatiePurge
Foeke Reitsma8600
Gerben Sipkes4000
Albert Hiddes5500
Sierk Baukes4000
Haytie Hayties10300
Doed Idses12000
Rein Jurjens6000
bisitter Sanders25000
Wiggert Pyters8000
Wybe Aukes4000
de heere grietman van der Waijen25000
Lolius √  Lyklama10000
Simon Pyters13000
Rink Hessels7100
Ruird Dirx, als curator over Hylke Egberts5000
Wybren Taekes7000
Wybren Sibles8000
Mary Syverts4000
Tjaerd Sibles7000
Marten Folkerts5000
Foltie Reiners11000
Hendrik Ruirds40002000
Wypke Agis12500
Taekle Wybrants5500
Jan Jolties7000
Sioerd Jans5000
Jarigh Binkes, als curator over Salingh Wybes wesen5000
Poppe Oeges4000
Pyter Alberts4000
Auke Ygles5000
Ansk Abes weduwe Reiner Abes18000
Auke Sibles8000
Homme Ottes weduwe40000
Grate Sioerds6000
deselve, en Jarigh Binkes curatoren over Pyter Feckes8000
Barent Alberts8000
Frieske Aeges2500014000
Hans Binkes1800012000
Yppe Sibles7000
Heere Tjeerp12000
Wybrand Hanskes6000
Rinnert Sibles5000
Jappe Jolmers4000
284100
Barent Feckes60003000
Claes Simons11000
Douwe Ygles9000
Heere Jarigs3000022000
Wolke Douwes4000
Willem Tjeerds8000
d.us Horreus80004000
Gerbrant Wybrants4000
Trijn Abbes12000
Doede Sibbels6000
Rein Uilkes5000
97000
284100
122400
503500
't Bildt _________________________ >> beginTaxatiePurge
Jan Willems7000
de weduwe van de bijsitter Claes Aerts18000
Aeltie Jans4000
Hendrik Willems9000
Walingh Walings6000
Lenert Cornelis Jonker4500
Claessie Arjen Jansen, cum libb.12000
Jan Arjens kint7000
Freerk Willems weduwe4000
Marten Pyters4000
Jarigh Lamberts vijff jongste kinderen13000
Reinder Claesens kindern5000
mr Gradius Antonides cum uxore4000
Trijntie Feikes cum liberis7000
104500
Claes Cornelis4000
Feike Gerbens cum uxore4000
Claes Reinders cum uxore4500
Jacob Jansen5500
Simon Jansen4000
Hoyte Ysbrants4000
Cornelis Ysbrants4000
Jan Agis Popta landerijen12000
Cornelis Keisers landerijen12000
Claes en Cornelis Maers landerijen5500
Trijntie Roockers landen5900
Claes en Cornelis Maers voorn. landerijen7300
Pyter van Losen cum sociis, landerijen11700
de sathe Laurentius erven toebehorende10500
Walingh Proost, landerijen8100
burgemeester Vis landerijen8400
de heere ambassadeur W. v. Haren110000
de jonge heer grietman A.E. v. Haren10000
Feike Sioerds6000
Theodorus Wijngaerden van Mensenburgh12000
Arjen Cornelis4000
Arjen Willems8200
bijsitter Daem Walings10000
Pyter Hendrix7000
Take Tieerds6250
Dirk Cornelis8000
de oude heer van Haren, benevens de heere B. van Viersen curatoren over de vier jongste kinderen van de heere grietman Jongstal8000
Ysbrant Jansen7000
Cornelis T. Hoen8000
505850
Jacob Diurres5000
secretaris Johannes Albarda20000
Evert Foppes5000
Claes Jansen cum fratre5000
jr Albert Dirx lant5400
de erfgenamen van de heer d'Avila vastigheid5000
deselve wegens een sathe5400
Dirk Sybes8000
mr Reitsma cum uxore12000
Pyter Sioukes met sijn voor soon16000
Jan Dirx6500
Beert Boijens5000
Dankert Takes7000
Jacob Cornelis4000
Trijntie Olpherts4200
Pyter en Lenert Arjens6000
Tjeerd Minx5000
d.nus Horreus25000
Frans Pyters4500
Trijntie Jan Everts kinderen4500
Gerryt Dirx4000
Jacob Scheltes4000
Dirk Bos erven haer landen15700
Claes Falkes erfgenamen haer landen9000
de heer Schorerland binnendijks6000
deselve nog een halve cavel4200
201400
305850
104500
t Bilt611750
Hemelumer Oldephaert503500
Wimbritseradeel568750
Wonseradeel1607825
Hennaerderadeel354100
Baerderadeel585300
Barradeel853400
Franequeradeel410950
Menaldumeradeel1163585
Westergo6659160
Sevenwouden
Uttingeradeel _________________________ >> beginTaxatiePurge
Jan Karstes4000
Cornelis Hylkes40000
Sepk Uilkes5500
Gosse Johannes5000
Anne Uilkes en Ynse Sipkes12000
bijsitter T. Aeges5000
Jacob Aebes4600
Jeltie Rinse Sioerds weduwe7500
Marten Foockes4000
Welmoed Annes4500
Meinert Abes4500
Mary Minnolts7000
Saecke Jacobs4000
d.us Saegmans cum uxore5100
juffers Wytske en Fockiën van Sminia12000
de heer grietman Sminia12000
Dirk Eelkes6500
jr Philippus van Albada30000
de heer Vermeer van Westerloo zijn plaets8350
vrouw Alida Vermeer, wede Nijhof plaets6700
184250
Angwirden _________________________ >> beginTaxatiePurge
Saecke Goytiëns4000
Gosse Wobbes5000
deselve curator over Wisse Wobbes wesen5000
Ybel Sytses5000
de bijsitter Minse Ubles, en verdere erfgenamen van Rixt Ubles in dese grietenije wonende8000
d.us Hanso Hes4000
Boutie Hotses4000
de erfgenamen van Tialle Hotses4000
overste lieutenant Bouritius30000
mevrouw Bouritius, en haar soon de heere grietman65000
134000
Doniawerstal _________________________ >> beginTaxatiePurge
de ontvanger Wytse Ubles10000
de bijsitter Hylke Wierda15000
de heere grietman Burmania35000
60000
Haskerlandt _________________________ >> beginTaxatiePurge
Haye Ypes4000
Martien Thijses25000
vrouw Arelia van Hillema75000
juffrouw Amilia Vegilin van Claerbergen10000
de heere grietman Vegelin60000
Yge Jacobs5000
Jeep Foockes4500
Yge Hylkes6000
Coert Bosma4000
Anne Hendriks4000
d.us Accronius10000
Stephanus Schultinck23000
Bettie Eyes12000
Martentie Reins8000
246500
Schoterlandt _________________________ >> beginTaxatiePurge
de ritmeester Janno van Seven7000
Douwe Piers8000
Tjebbe Aetes5000
Haring Idskes4000
Rein Hommes4000
Liomme Jouckes5000
heere Hommes8000
Jouke Liommes20000
Jouke Helwighs voor hem en in qlt.25000
Lammert Gerryts4000
Jeep Annes4000
94000
de bijsitter van der Vecht cum sororibus [met zijn zusters]100008000
deselve nomine uxoris50002500
Meine Feddes100008000
de heere Ernst van Haren50000
de heere oud grietman D. B. v. Scheltinga500000400000
de heere grietman Scheltinga30000
de heere Kornelis van Scheltinga80000
Antie Fedde Roukes weduwe4000
de notaris Schouwen4000
mr Willem Fabricius4000
Feijo Gerlofs weduwe150008000
Wyger Helwighs6000
Keimpe Aetes4500
de h.re Tjaerd van Heloma4000
Hans Aukes4500
Roel Nolkes4000
de notaris van de Heuvels weduwe en erven18000
Anne Wytses4000
de secretaris de Bitter9000
Tieerd Jeens boedel4000
Jeen Simons voor hem, en nomine uxoris4000
Johannes Marci6000
Jolt Wytses4000
de ritmeester J.O. M. v. Eeck5000
de oude lieutenant Viersen50002500
Goose Terwischa16000
Syts Helwigh6500
816000
94000
910000
Lemsterland _________________________ >> beginTaxatiePurge
d.us Robijnsma10000
de heeren grietman en ontfanger Andringa45000
Foppe Abels5000
60000
Gaesterland _________________________ >> beginTaxatiePurge
de secretaris Kolde16000
de heere grietman Glinstra10000
de heere generael Coehoorn80000
jr Willem Gerrytzen Flaming landerijen10300
de heer de Wildt sijn vastigheden50000
de bijsitter Idske Jolles10000
Wattie Cornelis4000
180300
Opsterland _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heere grietman Lyklama120000
mevrouw Fockens65000
Ybeltie Maneadam14000
notaris Jacobus Sinnema4000
de dorprechter Uble Aukes4000
de erfgenamen van de hr A van Hemminga110000
de lt. Boelens nomine uxoris, wegens 't legaet van haer eerste man7875
de heere Oene van Teijens20000
de heer Adr. Van Besten5000
Saako Teijes5000
de substituit secretaris Lyklama20000
Baerte Meinis Nijholt4000
Fopkiën Lauswolt150009200
dorprechter Halbe Boockes4500
Bouwe Hylkes4000
bijsitter Wytse Sytses8000
Sioerd Hylkes4000
Sioerd Tialles en sijn broeders dochter8000
Sytse Piers erfgenamen8000
Hans Oenes5000
Sake Sakes5000
Jan Jansens Madhuisen4000
444375
Hendrik Jans6000
d.us Theodorus Crans5000
Douwe Foockes6000
Able Folkerts4000
Jan Jansens Deddis erfgenamen4000
Eeke Reijtses4000
Jelle en Jouk Entsis6000
Baukiën Beints10000
d.us Adolphus Alsum10000
Tjeerd Clases4000
Ids Enses cum uxore5000
Broer Tjebbes4000
de dorprechter Sipke Wisses4000
72000
444375
516375
Stellingwerf Oosteinde _________________________ >> beginTaxatiePurge
d.us Wisman70003000
Hendrik Martens5000
de schrijver van der Vecht cum sorore6000
de heer Arent Barels6000045000
de juffers van Franckena55000
Jannes Piers cum matre4000
vrouw Anna van Andringa weduwe Lyklama55000
de grietman B. van Lyklama a Nijholt10000
des selfs moeder6000
Folkert Jannes cum matre4000
Roelof Eijts4000
Marten Andris4500
de bijzitter Pyter Jans4000
Hartman Abels4000
de heer van Nijenoord wegens zijn vastigheden10000
Martiën Barels5000
Wybe Wybbes4000
Jan Luitiëns4000
Bartelt Jans cum filio4000
248500
Stellingwerf Westeinde _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heere grietman W. v. Haren8000
de secretaris Wigeri25000
juffrouw Jelst12000
mons. Joachimus Franckena2600018000
Baefiën Claes4000
Jan Hendricks Boldings landen6900
Dirk Claesen cum sociis sathe4000
juffrouw Jepema sathe4000
d.us Heerens en Geert Freerks te samen6000
Eijsse Gosses4500
Jantiën Jelles6000
Reinst Asses8000
Eijsse Terwisscha8000
Claes Harmens4000
Willem Hememer10000
Jacob Lamberts9000
Jochum Geerts4000
Reiner Feijen5000
d.us vander Vecht6000
Geertiën Goychies6000
Eijske Lyklama25000
Remmelt Hendriks7000
Jantiën Frankena, voor haer en in qlt landen4690
Jan Wolters landen5000
280090
Ooststellingwerf248500
Opsterland516375
Gaesterland180300
Lemsterland60000
Schoterlandt910000
Haskerlandt246500
Doniawerstal60000
Angwirden134000
Uittngeradeel184250
Sevenwouden2819715
Leeuwarden _________________________ >> beginTaxatiePurge
Willem Harmens en Tietske Pyters4000
de heer ontfanger Beylanus weduwe en kinderen50000
schepen Baniers weduwe5000
Pyter Pyters5000
Abraham Sygers4000
Jan Tjerks8000
Jacob Dirks6000
koopman van der Geest20000
vroedsman Hoekstede, met sijn broeder en suster25000
de faendrik Marinus6000
Jentie Johannes6000
Hein Cornelis4000
Renier Scheltis60004000
Douwe Upkes cum uxore32000
twee kinderen van Heiman Gijsberts18000
Keimpo, Idema4000
de weduwe van de faendrik Holverda70004000
Abelus Echten9000
hopman Reitsma80004000
dr Gravius weduwe50002000
Hittie Gravius40002000
mons. Schol60004000
de boumeester dr Accronius12000
schepen Fenema55000
de erfgenamen van juffrouw Kutsch7000
de faendrick Gerlof Feijkes4000
Pyter Willems10000
Ysbrandt Kuinder35000
Wyger Harmens50004000
doctor Frisius cum uxore16000
Attie Piersma8000
de lakenkoper Heems4000
Oost Keimpema Espel
Cornelis van der Geest25000
t huis van de heer Alkemade4000
Cornelis Clasen, soon van Claes Wouters4000
427000
Cornelis Folkerts14000
de bode Bonnema4000
schepensche Buma14000
de oude hopman Duivestein6000
de hopman Haringa, cum uxore et filio5500030000
dr Sachaus Gemminich toe Kingma110000
deselve als curator over de kinderen van wijllen de capitein Beilanus20000
Isaac Wielant cum uxore120008000
de vroedsman Ketel14000
de weduwe van d.us Schuilenburgh1400010000
mevrouw Burmania als erfgenamen van haar schoonsoon, wegens sijne moederlijke goederen, en het voordeel van Cambuur40000
Claes Pyters weduwe4000
de oude burgemeester Banga45000
deselve als curator over de kinderen van de burgemeester Mellema5000
deselve als curator over de kinderen van dr Bos4000
deselve als administrator over de goederen van vrouw Valk tot Groningen14285,14
dr Beintema van der Meulen5000
Gellius Feikens4900
dr Horn cum uxore25000
Wybrand Heerkes9000
dr Bos cum fratre12000
de raetsheer Bouricius4000026000
Rutger Douwes4000
deselve curator over d.us Rheens kinderen12000
de luitenant Winolts4000
de raedsheer Jorritsma40000
de raedsheer Burum12500090000
de bode Gravius4000
660185,14
de rentemeester Tadema16000
Aeth van Coene15000
de heer Petrus Florentius van Nijsten50000
mevrouw Gemmenich20000
de kamerbode Sibrandus Pruisen6000
de klerk Ydema12000
deselve curator over Gaykema kinderen10500
Johannes Hylkama4000
Tamme Harings7000
Take Verzijl5000
Jan Dirx8000
Rinnert Heimans9000
Tjerk Gerryts6000
Dinglum Allerts10000
Ytie Wymers25000
dr Heemsterhuis cum uxore45000
de raedsheer Sterringa2500015000
Lieuwe Gosses4000
Keimpema Espel
Biense Sakes23000
dr Hiddema5000
juffrouw Titia de Blau28000
de secretaris Wytringa10000
Cornelis Arents4000
de heere secretaris Wijkel130000
dr ten Thoren20000
de secretaris Gales weduwe50000
de raedsheer Hamerster10000
de heer Otto van Simonides75000
juffrouw Alegonda van Simonides13000
deselve wegens capitein Lauwermans vrouw16000
Janneke Harmens Visscher14000
de schepen Poutsma60000
de notarius Nauta8000
733500
Johannes Cuperus20000
Jan Pybes10000
deselve als curator over sijn suster5000
Focke Doekema6000
Cornelis Jonsma12000
Wouter Jans40003000
de hopman Huidecoper5000
Simon Gerryts4000
de heer Fortuin4000
Wibrandus Feicama5000
dr Arent Bolten65000
deselve als administrator over de goederen van de collonel Eminga40000
de jonge dr Bolten4000
de fiscael van Vliet8000
deselve wegens doctorsche Asma5000
Age Piersma13000
de majoor Lanoy80000
schepen Faber20000
deselve curator over Lautenbags kint4000
de kamerbode van Dessel10000
dr Rispens weduwe5000
de raetsheer Scheltinga130000104000
deselve administrator van een plaets op d'Eijk5000
de secretaris Dotingh5000
de erven van juffrouw Catius6500050000
d.us Wesselius16000
de heer procureur generael Beuker30000
de substituit Pesson20000
de weduwe van de secretaris Ruardi10000
de deurwaerder Bouricius4000
d.us Arnoldi6000
schepen Wesselius8000
628000
de rentemeester Buma12000
Waltiën Gabbema5000
de ontvanger Recalf20000
Dirk Stevens4000
de luitenant Wiersma administrator over de goederen van de colonel Amama16000
de raetsheer Ockinga80000
de raedsheer Burmania12000
desselfs susters de juffrouw van Burmania24000
dr Paulus van Gemmenich5000
de raedsheer Haersma70000
West Keimpema Espel
Johannes Moorman4000
het huis de heer Sandra toebehorende4000
Daniel Tiboels weduwe5000
Otto van Jeltinga40001000
vroedsman Dorstmans weduwe6000
capitein Hanecroot18000
de heere Ytsma, voor de gehele boedel6500050000
de vroedsman Oosterga4000
Tiets Wybes erfgenamen6000
de hopman en postmeester Wielinga20000
dr Rinia7000
Hessel Yntes6000
luitenant Pereboom4000
Yme Yntes6000
schrijver van der Straten100005000
schepen Crans20000
mevrouw Heixan8000046000
secretarische Huber35000
Gabe Simons weduwe80005000
Freerk Lely70001500
Antoni Rebruge7000
574000
de schrijver Haneburgh1800015000
Bote van der Werff10000
Hendrik Dorstman10000
Hero Nauta8000
Hendrik Rinties erfgenamen7000
de ontvanger Willem Hylkes weduwe5000
de heere ontvanger Knok20000
juffrou Janneke de Blaeu, weduwe Thijssen50000
de heere raedsheer Sminia, voor hem, sijn huisvrou, mitsgaders voor en stêkinderen450000
de here Wielinga70000
juffrouw Bely van Viersen30000
de oude burgemeester Crans20000
Pyter Jansen Timmerman4000
Jelle Martens15000
de juffrouwen Dotingh10000
Zuid Oldehoofster Espel
Jurjen Groenewolt4000
Jouke Joukes4000
Harmen Dobbersma40001000
schepensche Tanja30000
Jan Annes cum uxore14000
deselve curator over sijn vrouw en kint7000
Geiske Freerks20000
Hendrik Sluitermans weduwe6000
de luitenant Andrés5600
de raedsheer Knijff3500024000
Claes Tjebbes5000
secretaris Duiff cum uxore36000
ontvanger Schellinga15000
mevrouw Doys4000
doctor Popta200000120000
1124600
Syds Bruinsvelt met drie kinderen8000
Fentie Dirx6000
schepen Jilderda cum uxore12000
de juffrouwen Adjus4000
de oude burgemeester Crans14000
deselve curator over de kinderen van Harmen Crans4000
Gerryt Penterman4000
Sybrand Revius als curator over Arnoldus Revius6000
Pyter Feikes50001000
Jan Clok4000
Hans Tjerkes40002000
de weduwe van dr Hardemans5000
Dirk Gideons Inia10000
mevrouw Humalda28000
de vroedsman Posthumus5000
Noord Oldehoofster Espel
de capitein Beintema10000
de rentemeester Siderius8000
Pyter Dirx10000
boumeester Visscher15000
deselve als curator over sijn vrou en voorsoon8000
capiteinsche de Vries16000
de heer oud burgemeester Recalf120000101000
Jan Andeles6000
Gerryt van Erpens weduwe20000
Gerryt Jenties4000
Gerryt Posthma wegens sijn goederen7000
Harmen Dirx10000
Claes Tomas8000
Steven Clasen6750
de olde schepen Scheverstein6000
de schrijver Johannes Jansonius6000
Douwe Jansen4000
385750
dr Atsma als curator over Johannes Atsma4000
de heer Langmack20000
Eelke Doytses cum uxore100005000
Anna Catharina weduwe Schuiringh4000
de majoor Heerd16000
de conrector Steenhovius4000
de oude capitein Lauwerman cum uxore7000048000
capitein Goens cum uxore10000
de schrijver Camp5000
Sytse Rommerts wegens sijn vrou4000
Annius Wiegersma7000
burgemeester Bourboom16000
de weduwe van de schepen Ostwarda8000
Aeltie Drenhuisen8000
de pensionaris Becchuis12000
Willem Cousin, voor hem en als erfgenaem van sijn kint150002000
de majoor Fullenius2700023000
juffrouw Margareta Cornelia van Nijsten12000
juffrouw Wabenia Susanna van Nijsten12000
juffrouw Cornelia Lucia van Nijsten12000
de weduwe van de ritmeester Schepper5000
de muntemeester Falkenier12000
doctor Ghelsous10000
schrijver Michiel Hulshuis6000
deselve wegens de goederen van mevrouw Loo10000
de commandant Blanche5000
juffrouw Harinxma45000
juffrouw Anna van Viersen25000
juffrouw Catharina van Viersen25000
Catharina Michels12000
mevrou Grofstins30000
460000
de heer du Tour5000
mevrou Plettenburgh30000
mevrouw Schepper5000040000
de overste luitenant Kock2000012000
Jan Aerssen Pruimer6000
Aeltie Roelofs weduwe Claes Jelles5000
West Minnema Espel
Trijntie Bruinsma10000
Pyter Backers weduwe en erven60000
Rintie Hessels Tambuiser6000040000
vroedsman van der Leij5000
Sioerd Rijkes weduwe en Abraham Buitenpost5000
Martijn Emmerzeel4000
Tjaerd Fons4000Tieerd Fons met zijn vrouw en goed op 1500
Ynte Nauta4000
Jentie Hoogefeens weduwe5000
monsieur Gerkens5000
de heer secretaris Sminia cum uxore33000
de kinderen van de heer Livius van Viersen18000
d.us Gerkema voor hem en nomine uxoris13000
doctor Beukens cum uxore8000045000
de weduwe van de secretaris Bruinsma40000
de oude capitein van der Heijde6000
de lt Balfours weduwe6000
monsieur Shonius30000
Edger Sutor cum uxore40002200
deselve wegens jufffrouw Henrieta Nauta4000
de deurwaerder de Blij6000
de secretaris Heringh20000
556000
Johannes Pierson12000
de rentemeester Ravens10000
Wouter Philips4000
d.us Posthumus18000
mevrouw Hania20000
Freerk Takes4500
Keimpo Luitsmaturp [=Luitsmaterp]10000
de deurwaerder Alonso Legentil10000
dr Hellinga weduwe20000
Trijntie Hellinga10000
Remmert Visscher8000
Antie Gerbens5000
de heer burgemeester Tacama100000
Bocke Douwes4000
dr Oosterbaen cum uxore25000
de bode Rommels60004000
dr Johannes Winter de jonge cum uxore100007000
juffrouw Ports20000
vroedsman Rutger Jans8000
schepen de Haen11000
de notaris Siccama4000
Minnema Espel
de schepen Eppinga nomine uxoris20000
deselve als curator over dr Hieonymus de Blau2800018000
de vroedsman Eelcoma10000
de oude majoor van der Hoeff20000
Bruino Pluim wegens sijn vrou4000
dr Adama4000
Johannes Coopmans5000
Claes van der Koys weduwe5000
415500
Ate Goslings weduwe4000
de weduwe van de schepen Duiff25000
de schepen Bolman14000
Gijsbert Hendrix5000
juffrou Mauderik cum fratre4000
Take Dirx7000
vroedsman van Houten7000
Jan Hendrix5000sonder eed op ‚€¶ vermindert op 3000
Simon Ates10000
mr Pybe Sioerds weduwe5000
de ritmeester Tjallingh van Camstra, wegens sijn voordeel20000
Watso van Tuinen10000
dr Douglas Siccama20000
de overste luitenant Burmania10000
doctersche Schouwen cum filia4000
doctor Theotardi4000
de capitein Cuiper10000
hopman Subach5000
Broer Velda weduwe en Petrus Brouwer4000
grietman Wijkels weduwe14000
Arriën Clasen90006000
Johannes Vos40002000
Gerryt Tjeerds weduwe6700
Ysbrant Jacobs6000
Evert Everts met sijn swager Meekma5000
Gerben Thijsen10000
de barbier Briffos weduwe40000
de notaris Gellius Dominici weduwe5000027000
de fiscael Greven4000
schepensche Hamerster14000
325700
de heere Ruird van Burmania80000
de pensionaris Poutsma50000
Adolph Teklenburgh4000
de raedsheer Knok cum uxore90000
de schrijver Otto Cramers15000
de boedel van de raedsheer Grofstins14000
Oost Minnema Espel
schepensche Wijbinga4000
Gijsbert Jansen16000
de faendrik Wassenbergh5000
Trijntie Gerrijts4000
Harmannus Braaxma4000
Frans Claessen8000
desselfs broeders kinderen8000
deselve curator over Pier Claesens kinderen4000
Arriën Jansen lakenkoper30000
de griffier Boelens cum sororibus30000
Tjeerd Douwes Haringa4500028500
vroedsman Drogenham120007000
mevrouw Camstra80000
Claes Martens cum uxore10000
juffrouw Acronius180000
mevrouw Beijma16000
doctor Swaluwe4000
juffrou Al Schotanus, weduwe l'Espiere2500018600
mevrouw Harinxma wegens de kinderen van wijlen jr. Roorda20000
doctorsche Gerroltsma erven8000
Johannes Spanhemius80004500
774000
dr Damminga cum sororibus60004000
juffrouw Jensma2000010000
doctorsche Buning4000
de oude burgemeester C. Strigelius50000
Upt Fransens weduwe25000
de burgemeester Westerhuis110000
Simon Abrahams5000
dr Eelcoma65000
Cornelis Buma5000
dr Faber cum uxore105006500
de bode M. Posthumus4000
dr Balkes weduwe5000
schepen Abbema1200010000
de makelaer van Houten4000
dr Siccama14000
burgemeester Hogenheim10000
de weduwe van de deurwaerder Gualtheri4000
d.us Baux4000
dr. Beilanus6000
de weduwe van dr Bucquoij8000
de erfgenamen van de capitein Coenders18000
dr Lely50001500
dr Holwerda1400010000
Jan Fransen6000
de kinderen van mr. Padhuis180003600
juffrouw Staakmans6000
Sioerdtie Palsma13000
West Hoekster Espel
de faendrik Cluirda cum uxore et fratre20000
de vroedsman Broersma8000
de hopman Faber35000
de bode Bruinsma weduwe25000
Rombert Paulus weduwe4000
de boumeester Quastuis4000
447500
juffrouwen Heerma5000
dr Patreus20000
Sibrand Freerx4000
de weduwe van de deurwaerder Heems100006000
de deurwaerder Sybisma5000
dr Otto van Bolten91000
d.us Persijn20000
Tjerk Carsten4000
Hendrik Gijsberts12000
de oude secretaris de Hertoge20000
s landschaps secretaris Huber20000
deselve curatoren over het kint van de boumeester Arnoldi8000
Geertie Hoeks30000
de oude burgemeester Fenema20000
de weduwe van Jentie Gerryts6000
Buiten de poort
Jan Clasen Calk12000
Isaak Hanenburgh5000
de deurwaerder Knijff68003000
dr Piersma120008000
Zelis Clasen16000
Tjebbe Tjeerds50003000
mevrouw Viersen cum liberis90000mevrouw Viersen voor haer selve 38640, dog sal het overige tot 90000 op de kinderen blijven staen
Claeske Viersen12000
Rintie Rinties weduwe cum filio25000
de juffrouwen van der Haer4000
de heer Verucius8000
de ritmeester Tielau12000
Claes Carsten voor hem en wegens een vierdepart van Carst Sickes4000
de majoor Louis Paen, pro se et nomine liberorum25000
511800
Egbert Harmens4000
een plaets van de heer Alkemade7000
Bonne Jacobs4000
Ype Rijsvelt als curator over de kinderen van de capitein Jongstal6000
een plaets van de heer Verbuik4500
juffrouw Geertruit Cools lant5000
30500
511800
447500
774000
325700
415500
556000
460000
385750
1124600
574000
628000
733500
660185,14
427000
8054035,14
Bolswaert _________________________ >> beginTaxatiePurge
Meinert Siccama4000
Lolle Gerbens Bolta4000
burgemeester Buma14000
juffrouwen de Clarges10000
de raedsman Agama18000
burgemeester Fopma, soon en swager9000
jurffrouw Fopma2500014000
Douwe Balk80004500
de vroedsman Monsma2500018000
Claeske Wopkes25000
Wopke Clases Cnoop1500010000
Lieuwe Regneri Fockens60004400
burgemeester Munnikhuis2000014000
183000
vroedsman Fockens8000
Jan Aukes weduwe10000
burgemeester Sadelaer7000
Jan Sierkes Monsma14000
Foppe Reins5000
burgemeester Balk25000
Allert Crijns5000
Hendrik Posthumus8000
Sioerdtie Homminga25000
de oude burgemeester Monsma4000
Johannes Jans5000
burgemeester Algera25000
Lieuwe Douwis4000
Sible Sierks cum uxore6000
Sijne Jacobs Algera7000
Dirk Hollander5000
Antie Hendrix met haer swaeger Velsen4000
Pyter Hessels4000
Sibbeltie Jacobs4000
capitein Braek16000
Monse Hanses5000
B. Joekama5000
coopman Bolta22000
vroedsman Siccama12000
burgemeester Dijxtra4000
Haije Aukes4000
Trijntie Jensma6000
Maijke Romkes6000
burgemeester Repkama cum uxore1400011000
secretaris Bentingh2200018000
Willem Ymes7000
de raedsman Lamringa18000
de heer Heixenius50000
Pyter Foppes weduwe5000
371000
Dettie Broersma10000
Dirk Pyters Lollum12000
Sara Ter Brake4000
burgemeester Lely4000
Hein Sybrens70005500
ridder Cousebants plaets6000
Frans Heeres weduwe4000
Pybe Romkes5250
Sytse Feikes5000
Jacob Borbom4000
61250
371000
183000
615250
Franiquer _________________________ >> beginTaxatiePurge
Hendrik Nauta4000
burgemeester Jan Egberts Ros4000
burgemeester Sioerd Jeppes Klinkhamer4000
pastoorsche Horreus200001200
Schelte Albada6000
Lambartus Hilarides12000
Ate Johannis3000025500
Sipke Sipkes cus sociis5000
Tierk Beerns4400
Antie Kiestra4500
doctorsche Ludinga12000
Isabella Arnoldi7000
secretaris Blijdenstein5000
burgemeester Thomas Hiddes Westerp12000
monsieur Sprongh40002000
Douwe Ruirds weduwe8500
burgemeester Westra8000
d.us Landreben14000
137400
professor Andla13000
Douwe Clasen Sipta6000
mevrouw Lomars7000
mevrouw Huber25000
monsieur Gutberleth4000
doctorsche Nordingh120009263
Hessel Jouws weduwe5000
Claes Sytses5000
Taco Yskes Jelgersma5000
Gaatse Freerx10000
deselve als curator over sijn steê kinderen5000
doctor Rudolphi5000
Feikiën Sijnada20000
de heer professor Roele6000
burgemeester Schotanus cum sorarore7000Hiltie Schotanus voor haer 2500, broeder Schotanus 2500 met de 1500 ll van haer suster op 7000
David Zingels weduwe8000
de heere rentemeester Westerhuis170000125000
Jacobus van der Meij4000
de heer professor Fullenius10000
professor Lemonon7000
de secretaris Jeltinga3300015000
Mink Jacbos5000
Douwe Sickes10000
de heer van der Waijen cum uxore60000
de heer professor Witringa6000
juffrouw Bechius30000
burgemeester Arents12000
de heer proffessor Matheus weduwe en erfgenamen10000050000
juffrou Steindam15000
de heer professor Latanes4000
mr Johannes van Duiden4000
573000
monsieur Ranouw10000
Jouke Monses4000
burgemeester Cornelis Pyters Wagens4000
Douwe Foekes4000
monsieur Burenstein20000
Hans Gijselaers weduwe15000
Sara Bouwens15000
burgemeester Strik12000
burgemeester Dirk Dirksen6000
dr Bruinsma curator over Jan Bruinsma5000
Sytske Hiddinga cum filio6050
Edonius Broersma8000
Gerloff Sipkes cum uxore10000
Pyter Sioerds4000
Pybe Hendrix weduwe8000
Beern Poppes erven9000
Jurjen Beerns curator over burgemeester Wellens kinderen30000
Petrus Altena9000
Sipke Hessels4000
Ageus Ennema6000
Tiepke Hylties10000
burgemeester AEmilius17000
doctor Tiesma8000
Beern en Pyter Rijkerts4000
Claes Jansen5000
Beê Watses7500
Sioukiën Pyters4000
secretarische Brunia30000
doctor Brunia cum uxore25000
de kinderen van de burgemeester Harmen Doedes8000
Tettia Scheltema14000
221550
Rients Simkes7500
Willem Joukes weduwe5000
Pyter Pyters6000
Hero Thijssen5000
de here Camminga4000031530
Sybren Clasen7000
Jan Minkes4000
Douwe Douwis6000
Pyter Wouters cum uxore10000
Alida Kalkmans plaetse5000
de sathe bij Lolke Minks gebruikt7000
burgemeester Baarda, als curator over Foekjen Sybrens soon6000
108500
221550
573000
137400
1040450
Sneek _________________________ >> beginTaxatiePurge
Fedde Wybes Buma8000
Waatse Haanstra12000
Johannes Obbes6000
dr Sloterdijk pro se & nomine liberorum30000
Claes van der Werff4500
de notaris Siderius cum matre5000
de notaris Posselman7000
de heer Frieswijk20000
de secretaris Rodenhuis30000
de notaris Minne Rodenhuis5000
W. Pybinga curator over Jusum cum uxore20000
Simon Lamberti5000
Anna Haixan30000
182500
Pyter Wesma, en doctorsche Oneides1200010000
Auke Minkes4000
Pyter Heins Rol4000
Ids Baukes120008000
de schepen Siderius5000
de oldeschepen Meppel6000
Hedsert Lauswolt70004000
de vroedsman Simon Gorp cum uxort4300
Gerke Reen cum uxore5000
Tierd Feikes4000
Wybe Oegis4000
d.nus Hakema6000
Ulbe Fokis4000
Lieuwe Harkis4000
de oude burgemeester Minnema weduwe18000Minnema weduwe voor haer en haer suster op 16000
Pytie Pyters8000
Wybe Johannes brouwer32000
Pyter Clasen Hollander45000
Folkert Hollander1800013000
de olde schepen Hamersma wijlen45000
Pyter Romkes4000
Marten Folkerts Hollander8000
dr Nicolaus Raerda12000
deselve curator over Ate Ruitenbach8000
burgemeester Nordman cum fratre5000
Romke Pyters4000
Feike Feikens5000
Burde Melchens weduwe12000
Pyter Clasen Backer7000
burgemeester Edema voor hem en sijn schoonmoeder20000
d.us Ottama weduwe4000
287800
Pyter van der Lely40003000
Ysbrandt Oosterhout4400
deselve als administrator van de goederen van Jan en Jacob Vollenhoven6000
de olde burgemeester Looxma20000
Fokjen en Trijntiën Ysinga met C. Schieuder12000
Johannes Fechter cum patre & socero11000
schepen Wijbinga, met sijn schoonsuster en steêsoon6500
Taco Yges Mollema5000
Johannes Schultink25000
Claes Obbes weduwe12000
Willem Tammes4000
Aeltie Gerben Yskes weduwe5000
de faendrik Binse Agis Looxma15000
de boumeester Minnema1800010000
Sytse Jellis4000
de weduwe van Romke Lykles, met Dirk Romkes12000
Oble Annis4000
Jan Clases14000
Hoite Rimmerts6750
Broer Tiedses6000
Lolle Barris cum liberis6000
Hille Haarsma8000
Jacob Jacobs cum uxore4000
Acke Innes4000800
Tytie Dirx5000
de weduwe van de boumeester Campens50004000
Elske Minnema4000
Johan de Barone weduwe6000
Douwe Lolkes7000
291250
Acke Beerns5000
Oene Martens4000
Doeke Joukis4500
Ydske Ockis5000
Claes Joukis7000
Anske Anskis4000
NB. Jan Piers weduwe te verlegen met 2000 ll wegens 't hooghuis en die aen de Wolf in O.D. aen te schrijven
29500
291250
287800
182500
791050
Dockum _________________________ >> beginTaxatiePurge
de heere Aitsema35000
Lambert Gerryts9000
Jelle Sybes weduwe1200010000
Jan Folkerts4000
Paulus Clasen Bongaert8000
burgemeester Elso Inia8000
Harmen Hendrix40001000
Freerk Hendrix10000
Benedictus Anskes4500
Jentie Jansen4000
Jan Joosten3000024000
deselve curator over Jan Jansen10000
Johannes Gerlofs20000
Ritske Pyters Ylderda12000
Jelle Dirx120009000
Freerk Sijes, off Harmen Romps weduwe8000
deselve nomine filii Harmen Harmens6000
Douwe Andries9000
vrouw Wendt2750017000
Mark Douwes5000
238000
Jacob Saekes7000
Augustinus Verbeek4000
Dirk Smedema4000
Maijke Pyters5000
doctor Langwert20000
Bartel Martens10000
Hendrik Taekes4000
Heinsius Johannes Heinsius70004000
Jacob Harmens4000
burgemeester Syma6000
Tjepke Martens4000
Jan Hendrix4000
Gosuinus Heringa8000
dr Stanja weduwe30000
Simon Groenewolt4000
Petrus Bergsma10000
Cornelis Haijes4000
Hendrik Jansen Bontekoe12000
Jan Jacobs Sytsma4000
Gerloff Johannes6500
Thomas Hicht5000
Sierd Lieuwes6000
Johannes Roelofs4500
Reinder Harmens7000
Fookle Clasen5000
Gerben Olpherts4000
dr Vermees weduwe4000
Ritske Jansen6000
Wytske Freerx10000
Bouricius Fooy4000
Pyter Syverts4000
Hajo Eisma10000
Pyter Gabes4000
231000
Rintie Wiegersma7500
Doyse Gravius4000
Jan Clab5000
Jan Gerks4000
d.us Ytius Altingh cum uxore10000
Rienk Einsinga40002000
34500
231000
238000
503500
Harlingen _________________________ >> beginTaxatiePurge
Eibert Harings cum sorore5000
Ruird Sybes Bontekoe6000
Reijer Arjens Mahu95000
Auke Jansen Backer10000
Reiner Tjeerds6000
Jan Haijes10000
Aijse Arjens Mahu51000
Jan Tammes cum uxore30000
Evert Hingst15000
Wybe Jansen Munnikhuis15000
Tjeerd Fredrikes27000
Claes Robijns cum sorore9000
Sibout Andries4000
Douwe Clasen smid4200
Jetse Jelles Stijl12000
capitein Middagten25000
Frans Jetses Roorda50000
Jacob Fransen Roorda10000
Pyter Jansen Oldaen10000
Hubert Braem40000
deselve curator over Maijke Joris5500
439700
Harmen Gerbens4000
Jacobus Stellingwerff8000
Bente Roelofs erven13000
Jacob Popta15000
burgemeester Croese18000
Jan Folkerts weduwe6000
dr Dominicus Sloterdijk10000
Dina Tjebbes cum liberis15000
Minne Thijssen5000
Jarigh Jacobs6000
Pyter Ackerfloot10000
Simon Jansen Stinstra4000
Rienk Willems7000
Gerryt Hessels5000
Douwe Clasen brouwer18000
doctorsche Frisius, off Grietie Fransen18000
d.us Velsen4000
Simon Fransen24000
Claes Huiberts Braem6000
Tjaerd Tiaerdsen15000
bijsitter Siouke Eelkes18000
vroedsman Menalda cum matre6000
vroedsman Wijma8000
Trijntie en Janke Feddriks18000
Pyter Feitama6000
Jacob Meiles30000
burgemeester Sybe Sijes Hilma25000
Teunis Foppis weduwe24000
olde secretaris Freerk Jacobs30000
deselve wegens Claes Jacobs9000
deselve als curator over de kinderen van de heere H. E. van Aylva90000
475000
de olde burgemeester Rein Sytses Kimstra8000
Gauke Suinger25000
dr Suirger8000
Evert Jansen cum uxore6000
burgemeester Hatsma70000
dr Eelcoma als curator over Catharina Eelkama8000
Feddrik Anskes20000
vroedsman Hans Cornelis Oosterveen4000
Ruird Pyters14000
Jacob Cornelis4000
Dieuwke Pyters Hoogstra90000
Auke Jansen Banga weduwe5000
burgemeester Fopma 55000
Anna van der Meulen6000
Jan Janes weduwe10000
Douwe Hylkes weduwe20000
hopman Sloterdijk25000
Cornelis Minses kint31000
capitein Rheen4000
confoijmeester Adjus4000
Tijs Jansen6000
oude burgemeester Jelgersma5000
vroedsman Watse Dirkes Harda10000
Lambartus Adjus cum uxore28000
schout bij nagt Bruinsvelts weduwe65000
Bauke Fockes Agricola5000
Bauke Sapes4000
Hidde de Vries weduwe4000
Wytse Pybis4000
Asge Lieuwes5000
Reiner Clases Fontein100000
d.us Boterwech6000
de heer secretaris Kempenaer20000
579000
de heer raed fiscael Idsinga4000025000
de secretaris Idsinga9000066000
de heer ontvanger Widenbrugge50000
de equipagiemeester Stantius12000
Pyter Gerlofs6000
burgemeester Ruird Ulbes weduwe12000
Roeloff Lieuwes7000
Seerp Doedes28000
deselve als curator over burgemeester Nauta kinderen bestemoeders goederen16000
Jan Clasens weduwe10000
burgemeester Jan Simons Bijlaes4000
Goytiën Braem60000
burgemeester Jacob Alberts Wijnalda5000
de notaris Voorda4000
de oude colonel Lantings weduwe8000
Claes Stinnerts weduwe5000
d.us Boekholt40001000
Johannes Hanekuikes weduwe6000
Tjeerd Reiners7000
burgemeester Thomas Huiberts Wijngaerden20000
dr Acker8000
Eelke Lieuwes5000
Sioerd Clasen5000
mr Laes Haselaer4000
Hylke Hanekuik4000
Claes Rinties Botsma16000
vroedsman Altena13000
burgemeester Belida5000
de heere Witterts vastigheden7000
Ysbrand Joosten Heins40000
Jacob Romkes Braem112000
burgemeester Quiklenburgs weduwe26000
juffrouw de Vries20000
659000
Trijntie Pyters40000
Gillis Vermeersh30000
Dirk Sickes90000
burgemeester Kuiks erven8000
Take Sioerds5000
Tiebbe Pyters5000
Jelle Sybes 6000
oude rentemeester Wassenaer28000
oude burgemeester Wijngaerden15000
de heere Haersma6000047000 dog blijft salfs regt omtrent de lijffrenten
Wybe Fransen4000
Gerryt Wybes10000
Evert Clasen cum uxore48000
Claes Romkes kint13000
burgemeester Pau20000
Pyter Sioerds4000
Johannes Vosma50000
deselve als curator over burgemeester Nauta kinderen 50000
Arriën Robijns10000
Pybe Wytses5000
burgemeester Hijlaerda8000
Sytske Obes5000
Wybe Fedriks Kalf9000
Sytse Clasen5000
Claes Robijns cum sorore6000
Jan Sioerds Schiere7000
Janke Wybes4000
Cornelis Clasen 10800
de heere Stantsius70000
Adriana Hannama8000
Grietie en Sioukie Ebes1200010000
Epke Carsten4000
Sipke Feites weduwe5000
de oude rentemeester Sloterdijk7000
661800
Jan Jansen Reijers4000
Sicke Hettes1500012000
Habbea Kyll cum sociis14000
Simon Hiddema5000
Theodorus Hugen7000
Hidde Ypes7000
deselve wegens Dirk Jansen Roorda goederen10000
vroedsman de Gravere10000
Anne Jans6000
burgemeester Tjaerd Buwes30000
hopman Klinkhamer als curator over sijn broeders soon6000
Doedtie Lieuwes5800
Gerryt Middachtens weduwe30000
Jan Willems Vosma35000
Nicolaus Boncamp10000
Douwe Jansen10000
dr Scheltinga16000
Simon Jacobs8000
Tjeerd Sioerds32000
Wybren Rimmerts7000
de oldehopman Beima6000
Sicco Salamons1500012500
Jurjen Clasen Fontein100000
de erven van Jacob Aerts w.4000
Rienk Posthumus4000
Jan Pieters Oldaens25000
Sioerd Obbes5000
Jan Hornstra1800016500
Antie Hornstra5000
burgemeester Schiere50003000
Hilbrand Ruirds4000
hopman Swerius4000
463800
Douwe Arjens2500018650
Obbe Hansen Bock80004000
Jan Fransen5000
Jan Gerryts trompetter55003000
Gerloff Emes4000
Freerk Thijsen4000
de olde burgemeester Wildschut10000
de weduwe van de capitein Barent de Vries8000
contrarolleur Smedingh6000
juffrouw Foekiën Alema weduwe Nauta120000
195500
463800
661800
659000
579000
475000
439700
3473800
Stavoren _________________________ >> beginTaxatiePurge
P.S. Wiaarda8000
H.P. Brouwer12000
Ad. Corf120006000
secretaris Ynsma12000
Jan Saagman40002400
Hylke Fockes6000
Rinner Grates4000
Binke Binkes3000020000
Haijtie Binkes9000
J.P. Brouwer8000
Evert Hendrix Corff1500012000
Trijntie Baukes20000
Fock Fockes8000
Doeke Balk5000
153000
Reiner Jans weduwe de burgemeester Coijker5000
Wierd Sipkes erven8000
Claes Tjeerds8000
Hessel Wytses4500
de hopman Brouwer14000
Antie Lolles10000
Sipk Douwes4500
deselve nog verhoogt met3500
Doede Agis15000
Wybe Frieskes18000
Wobbel Joukes, Iekele Inties weduwe12000
Ids Simons weduwe en erven5000
Hidde Allerts cum uxore6000
Pyter Paulus9000
Jan Fockes weduwe wijlen Pier Faber35000
Wybe Joukes5000
Oot Wybes60001500
dr Dompsma en sijn schoonmoeder6000
Rijkiën Wybes Lalia160008000
fr Krook aen vastigheden4500
195000
153000
348000
Sloten _________________________ >> beginTaxatiePurge
burgemeester Saske Heeres weduwe15000
dr Hylcama weduwe4000
vrouw Everdina Lindenauw5000
mevrouw Viersen 25000
burgemeester Mamminga erven9000
Jacobus van Gemmenich50000deze post moet worden afgeschreven 35000
dr Echten24000
de heer burgemeester B. van Coehoorn5000
137000
Workum _________________________ >> beginTaxatiePurge
schipper Douwe Sibles4000
Pyter Clasen van Nes15000
secretaris Hansma4000
koopman Goyke Clases4000020000
de heere B. van Viersen5500048000
burgemeester van Achten4000
oude burgemeester Wybe Haijes2000015000
Beern Ages4000
Claes Ockes4000
Reiner Buwes4000
deselve curator over Johannes Wybes kinderen20000
Albert Lolles8000
Jan Dirkes brouwer15000
deselve cum uxore20000
Janke Goverts12000
dr Hempenius6000
Joukiën Joukes10000
vroedsman Anne Jacobs7000
de heer Isaac Adjus5000
vroedsman Doitie Riemersma4000
Tiebbe Douwes10000
deselve curator over Age Lolles soon6000
burgemeester Houcama12000
Foeke Anskes4000
burgemeester Anne Hobbes de Boer18000
burgemeester A. van Nes15000
Johannes Jacobs4000
burgemeester Hoeksma60003800
Tjalle Folkerts7000
coopman Brusecum6000
Eelke Ybles4000
burgemeester Gaastra8000
371000
Buwe Agis5000
burgemeester Brouwer70003500
Sipke Epkes4000
Epke Grettes weduwe5000
burgemeester Aale Jacobs8000
vroedsman Salingh Bruininga4000
Sibolt Lolles20000
Uilk Anskes4000
Heere Lieuwes7000
Hessel Ockes6000
burgemeester Foeke Ruirds8000
Lieuwe Sipkes25000
103000
371000
474000
Hindelopen _________________________ >> beginTaxatiePurge
Romke Annes8000
Walle Sibles7000
Thomas Jelles50000
Wiggert Allerts24500
Abraham Jurjens4000
Scholte Simons4000
Pyter Wiggerts weduwe20000
Jolle Wybes Blom4000
Jelle Eijties36000
Bauk Ottes weduwe4000
Ocke Dries50002000
Albert Balk4000
Walingh Simons4000
Lambert Dirx5000
Anne Timens weduwe6000
185500
Salingh Idses weduwe16500
Harmen Sickes7500
burgemeester Reiner Reiners4000
Taake Hiddes Pranger2000014000
Dries Sibolts5000
Jan Abbes8000
Dries Allerts weduwe20000
Wypk Wybes4500
Homme Ypes20000
Tjeerd Wybrants Cool5000
Auk Wybes dochter6000
Eelke Jelmers Swan5600
Hil Claes weduwe18000
Tiebbe Pyters4000
Jappe Ypes5300
Reintiën Allerts weduwe8000
Broer Gales weduwe20000
Jettie Claes Molenaar20000
Evert Allerts Roos10000
Nanke Jetjes7000
Tjerk Hanses8000
Sieerd Sieerds de Jonge8000
Rieuwert Simons10000
Heere Simons6000
Allert Timens12500
Nicolaus van der Idsert7500
Dirk Reiners9000
Wiggert Douwes5000
d.us Dominicus Goltzuis4000
Anne Jelles6000
burgemeester Binke Simons12000
Reintiën Reities10000
Auke Timens5500
317900
Allert Ypes5000
Claes Ypes6000
Aetius van der Idserd6000
Heije Wybes6000
Tijmen Annes8000
Gerryt Tijmens5100
Esther Rinkes4500
40000
317900
185500
543400
IJlst _________________________ >> beginTaxatiePurge
Meinert Piers75005000
Joert Hendrix5500
capitein Hartius8000
Frouke Lieuwes4000
de heer Schuurman70004000
Tietie Ebis6000
Hanso Meinema4000
desselfs huisvrouwe8000
Gosse Freerx4000
Wouter Sijnes4600
Simons Pyters cum fratribus60003000
monsieur Donga18000
Oostergoo
Leuwarderaddel1320745
Ferwerderadeel814500
Westdongeradeel655021
Oostdongeradeel679671
Collumerland553000
Achtcarspelen150193
Dantumadeel209500
Tietzerkseradeel552000
Smallingerland284000
Ydaerderadeel487140
Rauwerdrahem158000
5863770
Westergo
Menaldumadeel1163585
Franequeradeel410950
Barradeel853400
Baerderadeel585300
Hennaerderadeel354100
Wonseradeel1607825
Wimbritseradeel568750
Hemelumer Oldephaert503500
't Bildt611750
6659160
Sevenwouden
Uttingeradeel184520
Angwirden134000
Donjawerstal60000
Haskerland246500
Schoterland910000
Lemsterland60000
Gaesterland180300
Opsterland516375
Stellingwerf Oosteinde248500
Stellingwerf Westeinde280090
2820015
Steden
Leuwarden8054035
Bolswaert615250
Franequer1040450
Sneek791050
Dockum503500
Harlingen3473800
Stavoren348000
Sloten137000
Workum474000
Hindelopen543400
IJlst82600
16063085
Steden16063085
Sevenwouden2820015
Westergo6659160
Oostergo5863770
31406030

>>begin