>> HOMEpage

Hoogst aangeslagenen Friese elf steden 1672

Corte staat van de personen 10.000 en daerboven begoedicht

Bron: gemeentearchief Franeker inv.nr. 10 - Privilegeboek, ca. 1530-1704 aangelegd door de stadssecretaris T. Delphus,
[d.i.] Dirck Gerrits van Delft, overleden 1550, voortgezet door opvolgers; hierin stukken opgenomen van 1323 af; ff. ???-???.
Transcriptie en tussen [ ] aanvullingen: Harm Nijboer resp. Onno Hellinga (*1960 - 2011)
Internetbewerking (sorteerbare tabel): M.H.H. Engels, september 2015
Nrs. 1-273 betreffen de ingezetenen van Leeuwarden (en Uitburen); 274-307 Bolsward; 308-360 Franeker; 361-406 Sneek; 407-440 Dokkum;
441-594
Harlingen; 595-615 Staveren; 616-618 Sloten; 619-641 Workum; 642-646 IJlst; en 647-660 Hindeloopen.

Na sorteren van één of meerdere kolommen terug naar oorspronkelijke indeling via functietoets F5 (= herladen pagina)!

fam.naam/patroniemvolgnr.stad (afk.)aangeslagenevermogen
Brouwer1LSibren Brouwer10.000
Blau2Ldhr. [dr. Hieronimus de] Blau40.000GJ5370; HvdR (Heeren van den Raede), nr. 177 (ouders); 1670-1672@ (b):
Zelis3LHessel Zelis weduwe [Maijke Sipkes] cum filio [Seeles Hessels?]80.000GJ (Genealogysk Jierboek/je) 5159, 60; GJ5254; GJ6692.
Pijtters4LJacob Pijtters10.000GJ6693.
Hogeveen5LWillem Hijlkes [Hogeveen]50.000GJ5160 (Annetie Ottes v.d. Wijngaerdt); GJ6694; EEE5 (arch. Hof van Friesland) 118.
Westerhuis6LTijerck Sioerds [Westerhuis]30.000GJ6693; 1672-1678 boargemaster
Pijtters7LSijbren Pijtters weduwe [ ] en kind [ ]16.000
Banga8LTijerck Hendricks Banga20.000
Tambouser9LAbraham Tambouser50.000
Sixti10Lsecretaris [dr. Nicolaus] Sixti12.0001663-1674 siktaris LWL: Sannes; 1669-1672@ ($):
Doijs11Ldhr. [Gerlich] Doijs20.000HvdR, nr. 171; GJ93128.
Cluirda12Lbouwmeester Wijbe Doijes [Cluirda]10.0001666-1677@ (r):
Sipkes13LArjen Sipkes60.000
Oosterbaen14Lbouwmeester [Jacob Fungers] Oosterbaen12.000-1675@ (r):
Jellis15LMinne Jellis cum genero [ ]10.000
Kann16Lprocureur-generaal [dr. Anthonius] Kann50.000HvdR, 429; GJ6693.
Mellis17LGrijtie Mellis10.000
Rinia18Ljuffrouw [ ] Rinia15.000
Pruissen19LJohannes Pruissen14.000
Boccama20Ldr. [ ] Boccama20.000
Mellinga21Ldr. [Douwe] Mellinga10.000GJ6537 (nr. VId).
Mellinga22LJitske Mellinga10.000GJ6536 (nr. Vb.2).
Hamerster23LDouwe Ages [Hamerster]15.000#369.
Horn24Lhopman Dirck Horn28.000GJ9136 (nr. VIa).
Schol25LWillem [Jacobs] Schols wezen15.0001668-1669@ ($):
Vierssen26Lbouwmeester [ ] Vierssen14.000
Velssen27Lontvanger [Willem van] Velssen70.000Stb. I, 400 (nr. III.2); T3, 424.
Hagius28Ldhr. [dr. Guilelmus] Hagius15.000-1673@ (s):
Vierssen29LTitie van Vierssen50.000Stb. I, 331 (nr. III.3).
Vierssen30LHillegonda van Vierssen50.000Stb. I, 331 (nr. III.5).
Vierssen31Lraetsheer [ ] Vierssen in Hage50.000
Heixan32Lschrijver [Pijter] Heixan50.000307.
Hanenburg33L[Gerard] Hanenburg25.0001667-1668@ (s):
Botma34Ldr. [Wigerus] Botma10.000AC, nr. 685.
Toma35Ldr. [Tiberius] Tomée60.000GJ6692, 93; 1661-1676@ ($):
Beerns36LRintje Beerns weduwe [ ]20.000
Scheltinga37LTijerck Scheltinga150.000Stb. I, 326 (nr. I.3); GJ6693.
Aesserda38LJacob [Gellii] Aelserda20.000AC, nr. 643.
Wijckel39Ldhr. [Johannes van] Wijckel cum socii [ ]20.000T3, 426.
Douwes40LSible Douwes16.000
Aerssen41LJan van Aerssen12.000GJ8329; FK, 72 (nr. 10); 1661-1678@ ($):
Bolten42Ldr. [ ] Boltens weduwe [ ]75.000
Vierssen43Ldr. Mathijs van Vierssen14.000AC, nr. 269? GJ5255 (Reinoudina Schafts)?
Boelens44Lgriffier [Suffridus] Boelens120.000#287.
Schepper45Lsecretaris [van de Staten] [dr. Isaac de] Schepper80.000T3, 96; Stb. I, 335 (nr. IX.4).
Vierssen46LJacob van Vierssen20.000
Rijx47LClaas Rijx24.000
Spitholt48Ldr. [Gossuinus] Spitholt20.000GJ5255.
Adius49Ldhr. [dr. Gerhardus] Adius100.000Stb. I, 92 (nr. II.1); HvdR, nr. 170.
Blasser50Ldr. [ ] Blasser15.000
Cathius51Ljuffrouw [Andreas] Cathius [Jetscke van Bouricius]50.000#292.
Vierssen52LIsb[rand] van Vierssen150.000Stb. I, 330 (nr. III.5); 1666-1675@ ($):
Amama53Lcollonel [Gerhart van] Amama60.000Stb. I, 22 (nr. IV.6).
Rhala54Ldhr. [dr. Johannes] Rhala50.000FK, 213 (nr. 30); HvdR, nr. 169.
Vierssen55L[dr.] W[illem] van Vierssen raedsheer150.000HvdR, nr. 162; GJ6692, 94; Stb. I, 330 (nr. III.1).
Haestrecht56Lweduwe [ ] van [Arianus van] Haestrecht17.000-1671 boargemaster
Glinstra57Ldhr. Epeus Glinstra180.000GJ6692, 93.
Jongstal58Ldhr. [dr. Allart Pieter van] Jongstal200.000HvdR, nr. 145; GJ6692, 93. HvF 16474: Rond 1585 woont Pieter Joostz Jongestal in Staveren.
Beintema59Ldr. [Dominicus] Beintema weduwe [ ]40.000SAMME-nr. 4718.
Acronius60Lweduwe van [ ] dr. [ ] Acronius40.000
Nicolai61LJohanns [!] Nicolai28.000FK, 213 (nr. 24).
Nijs62Ljuffrouw [ ] Nijs d'olde50.000HvdR, nr. 138?
Saeckma63Ljuffrouw [ ] Sakema10.000
Wabbis64LJan Wabbis' weduwe [ ]10.000
Valkenier65Lhopman [ ] Valkenier20.000
Biensis66LSako Biensis10.000
Suppier67L[ ] Suppier cum sororibus [ ]10.000
Dorn68Ldr. [Hans van] Dorn20.000AC, nr. 623.
Witzius69Ldominus [ds. Hermanus] Witzius10.000ROMEIN24.
Wartna70Lschepen [Douwe Jansen] Wartna16.000GJ5160; 1668-1678@ (s):
Ockinga71Lraetsheer [Jarich van] Ockinga ende in qualitate225.000HvdR, nr. 167; Stb. I, 281 (nr. XI.1).
Hettinga72Lsecretaris [van de Rekenkamer] [Sibrandus van] Hettinga80.000T3, 421.
Hettinga73Lsecretaris [ ] Hettinga in qualitate20.000
Doma74Ldhr. [dr. Pibo van] Doma150.000HvdR, nr. 168; 1661-1666@ ($):
Cornelus75LHarmen Cornelus30.000
Jansen76LPijtter Jansen16.000GJ6693.
Beerns77LGrijtje Beerns12.000
Mamminga78Lr..meester [Bartel?] Mamminga35.000of J. Mamminga: GJ6694; -1671@ (s):
Mensenburg79LTijerck Mensenburg41.000#308.
Bruinsvelt80Lr..meester Frans Bruinsvelt20.000EEE5 204 (Franciscus Bruinsvelt).
Sioerds81LEelckjen Sioerds10.000
Ockinga82Lontfanger [Hero van] Ockinga50.000HvdR, nr. 153; T3, 425; Stb. I, 281 (nr. X.2).
Grovestins83Lraetsheer [ ] Grovestins10.000HvdR, nr. 165 of 173.
Waij84Ldominus [ds. Johannes] van der Waij20.000ROMEIN23.
Loo85Lvrou [ ] Loo ende soon [ ]60.000
Doting86Ldr. [Johannes] Doting25.0001669-1678@ (b):
Jans87LOutger Jans55.000
Kann88Ldhr. [Claes] Kann70.0001661-1678@ (b):
Jitsma89Ljuffrouw [ ] Jitsma80.000#306?
Aita90Ljonkheer [Viglius Ernestus van] Aita10.000Stb. I, 16 (nr. IX).
Wijbbes91LTijets Wijbbes25.000
Hellen92LIsaac van der Hellen10.000bankhâlder: EEE5 255; GJ6694.
Scheltinga93Lcapitein J. Scheltinga50.000
Scheltinga94Lcapitein P. Scheltinga50.000
Sipkes95LFrans Sipkes12.000
Rossum96LIdica van Rossum10.000
Horrius97LJeltie Horrius10.000
Bakker98LPijtter Cornelus Bakker15.000#374.
Tania99Lhopman [Sierk] Tania30.000#319.
Tania100Ldeselve [Sierk Tania] in qualitate10.000
Coenders101Ldhr. [Johan] Coenders40.000#323.
Schotanus102Ldr. [Bernardus] Schotanus [à Sterringa]14.000EvF, 578; of is dit Gellius Schotanus: GJ5733?
Tijaerda103Ljuffrouw [ ] Tijaerda15.000
Peijma104Lmonsieur [ ] Peijma10.000
Popta105LTijebbe Popta16.000GJ6694; GJ93184.
Jetses106LAntie Jetses10.000
Tijaerds107LClaas Tijaerds10.000
Cornelus108LPijtter Cornelus12.000
Humalda109L[Philippus Aebinga van] Humalda weduwe [Helena van Burmania]80.000#327.
Neef110LPijtter de Neef10.000
Mets111LDirck Mets10.000keapman: GJ5373.
Stevens112LLijsbet Stevens50.000
Wouters113LWouter Wouters12.000(1)
Reijners114LHarke Reijners30.000GJ5159.
Jorritsma115Lsecretaris [dr. Franciscus/François] Jorritsma10.000#262.
Recalf116Ldr. [Jacobus] Recalf80.000#330.
Recalf117Ldesselfs [Jacobus Recalf] schoonmoeder [ ]18.000
Tonis118LRiemer Tonis20.000
Hagius119LMarike Hagius12.000AYSMA
Egberts120LSioerd Egberts20.000
Cuinder121LCornelis Cuinder10.000
Groen122LItie Groen12.000
Nikerck123Lmajeur [ ] Nikerck12.000
Unia124Lritmeester [Ritscke van] Vnia15.000Stb. I, 385 (nr. IX.1).
Mensenburg125Lcommis [dr. Joannes] Mensenburg30.000#259.
Sierxma126LRombertus Sierxma12.000GJ9055 (nr. IVe); Stb. I, 354 (nr. VII.2); 1661-1673@ (b):
Coops127Ldr. [Assuerus/Ahasverus?] Coops25.000fearskipper: EEE5 213; GJ6694.
Geus128LLucas Jacobs [de Geus]14.000rintmaster: EEE5 103.
Burum129Lvrou [Alle Jans van] Burum [Lijsbeth Fransdr]80.000HvdR, nr. 174 (ouders); GJ6692; -1668@ (b):
Takama130Lvroetsman [Tiberius] Takama40.000#389.
Burum131Lcapitein J. Burum12.000
Burum132Lpensionaris [dr. Franciscus/François van] Burum32.000#263.
Dronrijp133Lmonsieur [ ] Dronrijp20.000pryster: GJ6693.
Oedsonius134L[ ] Oedsonius' weduwe [ ]15.000
Gazet135Lmonsieur [ ] Gazet20.000
Osinga136Lvrou [ ] Osinga20.000
Martrick137Lcapitein [ ] Martrick30.000
Schueringa138Lvrou [ ] Schueringa50.000GJ6693.
Adius139Lpensionaris [dr. Jacobus] Adius50.0001654-1671 siktaris LWN: Sannes; GJ6694; Stb. I, 92 (nr. II.2); HvdR, nr. 177 (schoonouders).
Vegelin140Lhofmr. [Philip Ernst] Vegelin [van Claerbergen]30.000#336.
Vegelin141Ldesselfs [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen] sonen [ ]10.000
Vegelin142Lnoch deselve [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen]32.000
Vosbergen143Lcapitein [Gaspar van] Vosbergen12.000HvdR, nr. 145 (kinderen 3).
Loo144Lcapitein A. van Loo70.000
Heidema145Ldr. [ ] Heidema50.000
Heidema146Lluitenant [ ] Heidema25.000GJ6693.
Rijx147LSioerd Rijx in qualitate10.000
Mullenaer148Lluitenant [ ] Mullenaer10.000
Iges149LEelco Iges20.000
Thijssen150LDouwe [= Dominicus] Thijssen10.0001668-1678@ ($):
Holles151LRentien Holles25.000
Feenstra152Ldr. [ ] Feenstra60.000GJ6693.
Conter153LAndries Conter12.000
Heerma154LGoslick Heerma15.000Stb. I, 196 (nr. VIId.2).
Poutsma155Ldr. [ ] Poulsma [= dr. Nicolaus Poutsma?]10.000#278.
Poulsma156Ldeselve [Poulsma] in qualitate20.000
Harkes157LHarmen Harkes15.0001661-1673@ ($):
Potter158Lvrou [ ] Potter50.000GJ6693.
Vierssen159LTitia Vierssen40.000
Burmania160Lowerste [Poppe van] Burmania125.000#383.
Andree161Lcapitein [Scipio van] Andrée cum sororibus [Rixt en Anskjen/Agnes]60.000HvdR, nr. 157 (kinderen).
Sijtsma162L[Pier van] Sijtsma de weduwe [Juliana van Jeltinga]10.000Stb. I, 356 (nr. VIII.4).
Sijtsma163L[Pier van Sijtsma] de kinderen [ ]10.000Stb. I, 356 (nr. VIII.4).
Domna164Ldominus [ds. Henricus Tjallings] Domna10.000ROMEIN23.
Tijaerds165LDouwe Tijaerds25.000GJ6693.
Heems166Ldeurwaarder [Wibrandus?] Heems10.000#248.
Kolthoff167LClaas Kolthoff10.000
Goltsma168Lschepen [Homme Dircks] Goltsma12.0001671-1672@ (s):
Sijbrens169LLolle Sijbrens cum liberis [ ]60.000GJ6692.
Renici170Ldr. [Valerius] Renici18.000#390.
Oostervelt171L[Jan Melchiors] Oostervelts weduwe [ ]10.000GJ6692; -1667@ (s):
Kulck172Lmonsieur [ ] Kut[s]ch20.000
Schepper173LA[braham] de Schepper70.000#354.
Schepper174LDesselfs [Abraham de Schepper] schoonmoeder [Margaretha van Aysma]40.000Stb. II, 224 (n. 27).
Johannis175LTijaerd Johannis' weduwe [ ]15.000
Ens176LDirck Sioerds Ens [= Dirck Sipperds Ennes?]40.0001669-1670@ (b):
Jorritsma177LTrijntie Jorritsma cum liberis [ ]70.000
Hendricks178LMinne Hendricks' weduwe(2)[ ]10.000
Bolten179Ldr. [ ] Bolten14.000
Gravius180Lburgemeester [Oene] Gravius15.000GJ5254; 1670-1677@ (b):
Scheltinga181Ldhr. [dr. Theodorus van] Scheltinga weduwe [Truycke/Geertruid van Wigara] ende kinderen [ ]80.000HvdR, nr. 161; GJ6692.
Ewerts182LJan Ewerts10.000
Jensma183Lmonsieur [ ] Jensma60.000
Reijners184LSchelto Reijners cum filio [ ]30.000
Abrahams185LSijmen Abrahams:(3)x
Campen186Ldr. [Jacobus] Campen35.000AC, nr. 797; GJ93151.
Buitenpost187LBallinck Buitenpost24.000
Buitenpost188LDeselve [Ballinck Buitenpost] in qualitate100.000
Buitenpost189LDeselve [Ballinck Buitenpost] in qualitate12.000
Swart190Lburgemeester [Francois de] Swart15.000GJ6694; 1661-1678 boargemaster
Fransen191LClaas Fransen14.000#239.
Harmens192LGerrit Harmens' weduwe [ ]20.000-1661@ (s):
Gerrits193LJarich Gerrits15.000
Tonis194LJan Tonis10.000
Hendricks195LAuckjen Hendricks26.000
Piersma196LTijepke Harmens [Piersma]90.000#342.
Harings197LClaas Harings10.000brouwer: GJ6693.
Gerbens198LJan Gerbens12.000GJ6694.
Takes199LHanke Takes10.000
Becchius200Ldocterse [Petrus] Becchius [Aukjen Martensdr Potter]16.000AC, nr. 161.
Boelens201LConradus Boelens70.000GJ9414 (nr. IVb); -1676@ (s):
Knijff202Ldhr. [dr. Horatius van] Knijff150.000HvdR, nr. 164.
Vierssen203L[secretaris van Gedeputeerde Staten] Gijsb[ert] van Vierssen100.000HvdR, nr. 175; T3, 243; Stb. I, 331 (nr. III.1).
Vierssen204LDeselve [Gijsbert van Vierssen] in qualitate50.000
Geroltsma205LSaccheus Geroltsma10.000
Mellema206Ldr. [Petrus] Mellema15.000#347.
Ipes207LJohannes Ipes10.000
Nicolai208LAntie Nicolai30.000
Dronrijp209LStijntie Dronrijp15.000
Aijta210Ljuffrouw His van Aijta80.000GJ5253; EEE5 89; Stb. I, 16 (nr. VIII.2).
Loo211Ldr. [ ] Loo12.000
Burum212Lcapitein [ ] Burum50.000
Beilanus213Ljuffrouw [dr. Nicolaus] Beilanus [Petronella van Velsen]40.000HvdR, nr. 193 (schoonouders); GJ6692; GJ7636 (nr. 2.1.1).
Harinxma214Ljuffrouw [ ] Harinxma100.000HvdR, nr. 150? GJ6694? EEE5 399?
Teetlum215LPijtie Teetlum25.000DVF (1999) 192 (n. 25).
Petreus216Ldr. [Joannes] Petreus15.000AC, nr. 327.
Beerning217LFredrick Beerning10.000
Hofman218Lluitenant [ ] Hofman25.000
Boss219Ldr. [Richaeus van den] Boss16.000AC, nr. 659.
Boss220L[Richaeus van den Boss] in qualitate12.000
Piers221LReinu Piers12.000
Piers222LSijtske Piers12.000
Amama223Lschepen [Michiel] Amama weduwe [Geertruid Potter]50.000GJ6694; Stb. I, 22 (nr. IV.6); 1653-1670@ (s):
Burmania224Lvrou [Berber?] Burmania50.000Stb. I, 60 (nr. XII.3); GJ5159; EEE5 153.
Bolten225LAernt van Bolten de jonge20.000
Dominici226LGellius Dominici15.000#368.
Dominici227LDeselve [Gellius Dominici] in qualitate20.000
Geest228LWibrant de Geest [!]10.000GJ7182.
Eminga229LHessel van Eminga10.000Stb. I, 109 (nr. VIIa.7).
Lui230Lmonsieur Caerel la Lui10.000
Rinses231LRixtie Rinses10.000
Johannes232LTijs Johannes12.000
Meijontsma233Ldr. [Petrus van] Meijontsma cum matre [ ]20.000T3, 425.
Kannegieter234LTijaerd Kannegieter10.000
Popkema235Ljonker [ ] Popkema10.000
Arjens236LClaas Arjens20.000
Douwes237LTijerck Douwes16.000
Jellis238LJasper Jellis14.000
Sprongh239Ldr. [ ] Sprongh [?]60.000
Grand240Lluitenant [ ] Grand Prin20.000
Koene241Lcapitein [ ] Koene20.000
Simonides242Ljuffrouw Alegonde Simonides20.000#276.
Simonides243LAdriane [?] Simonides20.000
Baij244Lvroedsman [dr. Gulbartus] Baij ende als curator45.000HvdR, nr. 189 (schoonouders); GJ6692; GJ8577 (nr. 51212); 1668-1673@ ($):
Murray245Ljuffrouw Marraij [John Murray] [Bauck Meynsma]10.000GJ7283 (nr. 1493); Stb. I, 273 (nr. III.2).
Buigers246Ljuffrouw [ ] Buigers cum filio [ ]100.000
Scheerhagen247Lsecretaris [ ] Scheerhagen10.000
Colde248LHarmannus Colde10.0001676-1678@ (s):
Hessels249LHessel Hessels30.000
Wiersma250LJan Cornelus [Wiersma]20.000EEE5 111; 1674-1678@ (r):
Obbes251LSaeckjen Obbes20.000
Sents252LSioerd Sents' weduwe [ ]10.000
Ewerts253Lvroedsman Cornelus Ewerts10.0001661-1678@ ($):
Fenama254Lbouwmeester [Jacob Lammerts] Fenema35.000#245.
Glinstra255Lraedsheer [dr. Johannes van] Glinstra120.000HvdR, nr. 155; GJ6693, 94.
Doedes256LWillem Doedes16.000GJ6692.
Gijsberts257LHeiman Gijsberts80.000#394.
Avercamp258Ldominus [Martinus] Avercamp cum socii [ ]24.000ROMEIN25.
Camp259LRenicus Camps weduwe [ ]13.000
Nicolaij260Ldr. [ ] Nicolai weduwe [ ]30.000
Stellingwerff261Lr..meester [ ] Stellingwerff12.000
Eppinga262Lburgemeester [Sierd Jans] Eppinga12.0001661-1678@ (b):
Broersma263LIsbrant Broersma cum liberis [ ]25.000
Wouters264Lvroedsman Hendrick Wouters10.0001666-1672@ ($):
Hoogacker265LSijbe Hoogacker20.000ferl. EEE5 145 (Hendrick Sijbes Hooghacker).
Frankana266Ljuffrouw [ ] Frankana70.000
Muller267Ujonker [ ] Muller33.000
Bootsma268Udhr. [Hessel van] Bootsma80.000Stb. I, 43 (nr. V.2).
Bootsma269UDirck Beerns10.000
Oenea270U[ ] Oenea30.000
Claassen271UFreerck Claassen16.000
Dircks272UEelcke Dircks10.000
Oubles273UPijbo Oubles20.000
Andries274BSijbbe Andries15.000
Gellii275Bburgemeester [ ] Gellii16.000
Tijernes276BGerlof Tijernis16.000
Glarjes277BVrsula de Glarjes20.000
Posthumus278B[ ] Posthumus' weduwe [ ]10.000
Balck279BClaas Balck de jonge15.000GJ91124 (nr. VIg).
Jans280BPijtter Jans15.000
Binnerts281BMeijnert Binnerts10.000
Sipkes282Bburgemeester Jan Sipkes10.000
Monsma283Bburgemeester [ ] Monsma12.000
Balck284BClaas Balck d' oude32.000
Ulbes285BGoick Vlbes10.000
Hidlis286Bvrou [ ] Sidlis [?]10.000
Spruit287BAnna Spruit10.000
Lammering288BRomcke Lammering12.000
Braack289Bmeensman [ ] Braack10.000
Wijbbes290BJoris Wijbbes13.000
Alama291BF[rederick] Alama36.000GJ7283 (nr. 1494); 1680-1683 lid DS.
Remmerts292BAlle Remmerts cum socii [ ]10.000
Repkema293BLolle Harings [Repkema]10.000GJ91124 (nr. VIg).
Braack294BSimen Cornelus Braack10.000
Siersma295Bsecretaris [Gijsbertus] Siersma25.000GJ6585 (nr. VII); 1653-1681 siktaris BOL: Sannes.
Idsens296BDouwe Idsens14.000
Hijlkes297BGrietje Hijlkes15.000(4)
Jansen298BDirck Jansen12.000
Gatzes299BHille Gatzes15.000
Hessels300BTijepke Hessels10.000
Aesgama301Bcapitein [ ] Aesgama20.000
Borneus302BDominus [ds. Everhardus Heracliti] Borneus17.000ROMEIN269.
Emmenes303BEgbert van Emmenes15.000
Broersma304BTrijntje Broersma12.000
Doitzes305BSioerd Doitzes12.000
Martens306BBauck Martens12.000
Nijdam307BLieuwe Douwes [Nijdam]10.000GJ96127 (nr. 1944).
Weijn308Fburgemeester [ ] de Weijn10.000
Pijbis309FPijbo Pijbis16.000
Kiestra310Fburgemeester [ ] Kiestra30.000
Arnoldus311Fprofessor [ ] Arnoldus14.000
Wiersma312FJohannes Wiersma51.000
Grauw313Fprofessor [ ] de Grauw20.000
Tijesma314FTijesse Tijesma23.000
Tijesma315F[Tijesse Tijesma] in qualitate80.000
Westra316F[ ] Westra40.000
Starringa317FH. Starringa20.000
Reen318Fdominus [ds. Regnerus] Reen cum matre [ ]27.000ROMEIN232.
Lomers319Fburgemeester [ ] Lomers20.000
Huber320Fprofessor [dr. Ulricus/Ulrick] Huber20.000HvdR, nr. 180.
Leij321FSjoerdtje van der Leij10.000
Kingma322FCat[harina ?] van Kingma15.000
Gerolsma323Fburgemeester [ ] Gerolsma300.000
Althusius324FCat[harina ?] Althusius20.000 [?]
Brunia325FS. Brunia16.000
Schotanus326Fburgemeester [dr. Henricus Bernardus] Schotanus [à Sterringa]20.000HvdR, nr. 184 (ouders).
Fullenius327FCatharina Fullenius10.000
Zingel328Fburgemeester [?] [ ] Zingel10.000
Fullenius329Fburgemeester [ ] Fullenius cum socii [ ]18.000
Wellens330Fburgemeester [ ] Wellens10.000
Kaldenbach331Fsecretaris [dr. Gerardus] Kaldenbach30.0001663-1679 siktaris FRR: Sannes.
Wiaerda332Fdr. Meinardus Wiaerda13.000
Baukes333FDirck Baukes12.000
Weijn334FSimen de Weijn10.000
Mattheus335Fprofessor [Philippus] Mattheus50.000#442.
Sixti336FJancke Sixti20.000
Wubma337Fprofessor [ ] Wubma51.000
Ghemmenich338FJ[acobus] v[an] G[hemmenich]155.000Stb. II, 26.
Verhel339Fgerechtscholt [ ] Verhel50.000
Brunia340Fontfanger [ ] Brunia20.500
Brunia341Fsecretaris [Sibrandus Aggeï] Brunia15.000#449.
Jarichs342FJancke Jarichs27.000
Ghemmenich343FCatharina Ghemmenich15.000Stb. II, 26.
Hindama344Fburgemeester [ ] Hindama30.000
Eminga345Fvrou [Minne van?] Eminga [His van Buygers?]50.000Stb. I, 109 (nr. VIIa.1)
Pappis346FBeern Pappis24.000
Rintjes347FBeern Rintjes11.000
Ennema348FJohannes Ennema15.000
Pijtters349FHijltie Pijtters31.000
Pijtters350F[Hijltie Pijtters] in qualitate12.000
Brunia351Fburgemeester [ ] Brunia180.000
Claasses352FFocke Claasses15.000(5)
Haijes353FJohannes Haijes16.000
Abbema354FRintie Tijepkes Abbe [?]36.000(6)
Poppes355FSijbe Poppes' weduwe [ ]26.000
Sipkes356FGerlof Sipkes11.000
Pijtters357FSchelto Pijtters18.000
Tijepkes358FRinske Tijepkes kinderen [ ]12.000
Jous359FHessel Jous10.000
Beerns360FSijds Beerns10.000
Davidsman361SnJan Davidsman20.000
Davidsman362SnZijn [Jan Davidsman] broeder [ ] ende sust[ers]kind [ ]30.000
Jansen363SnDirck Jansen15.000
Thijssen364Snsecretaris [Johannes] Thijssen25.000#297; 1655-1689 siktaris WYM: Sannes.
Gorp365SnMaijke Gorp16.000
Feijkens366Sndocterse [ ] Feijkens25.000
Heemstra367Sndhr. [Saphaeus] Heemstra100.0001669-1671 lid DS.
Hogeveen368Snjuffrouw [ ] Hogeveen14.000
Haenstra369Snhopman [Watse Rinsesz] Haenstra20.000#455; GJ84119 (Sneek).
Lasis370SnTrijntie Lasis cum sorore [ ]16.000
Verspheen371SnAdriaen Versteteen [?]14.000(7)
Johannis372SnOene Johannis10.000
Claassen373SnJan Claassen cum fratre [ ]18.000
Wiersma374SnBaucke Sickes Wiersma100.000
Minnema375SnHein Jans Minnema18.000#466.
Feijkens376Snburgemeester [ ] Feijkens ende kinderen [ ]30.000
Rommerts377SnHijlck Rommerts16.000
Oosterhout378Sn[ ] Oosterhout cum sororibus [ ]30.000
Folkerts379SnClaas Folkerts12.000
Tuenis380SnGeertje Tuenis16.000
Sipkes381SnAeltie Sipkes12.000
Folkerts382SnMarten Folkerts10.000
Vierssen383SnJecke Vierssen12.000
Hijlkes384SnPier Hijlkes10.000
Obbes385SnMelcher Obbes14.000
Lijckles386SnRomcke Lijckles14.000
Claassen387SnReijner Claassen30.000
Obbes388SnJoannes Obbes12.000
Adama389SnLolle Barris [Adama] ende sijn schoon[moeder]10.000GJ7934 (nr. 55312).
Haarsma390SnHolcke Haarsma18.000
Sijtses391SnSaco Sijtses20.000
Baron392Sn[ ] Baron30.000
Oosterhout393SnEngeltie Oosterhout125.000
Edes394SnFedde Edes' weduwe [ ]15.000
Jansen395SnHendrick Jansen cum fil. [ ]20.000
Walrichem396Snsecretaris [dr. Meinardus van] Walrich[em]15.0001660-1776 siktaris SNE: Sannes.
Obbis397SnClaas Obbis15.000#476.
Folkerts398SnFreerck Folkerts10.000
Feijkes399SnTijeerd Feijkes10.000
Wijtzes400SnIge Wijtzes20.000
Wesma401SnPijtter Lucas [Wesma]15.000#462.
Velten402Sndr. [ ] Velten ende 't kint [ ]10.000
Pijtters403SnRintie Pijtters10.000
Pijtters404SnHeijn Pijtters10.000
Schagen405Sn[Sydts Michielsz] Schagen20.000GJ84119 (Sneek).
Popma406Snjuffrouw [ ] Popma25.000
Horst407Drentmeester Warner Horst12.000
Hagtingius408Drector [ ] Hagtingius in qualiteijt10.000
Jansen409Dburgemeester [?] Hendrick Jansen juneor [?]25.000GJ93140?
Lieuwes410DLieuwe Lieuwes10.000
Zuiderbaan411DJan Lolckis [Zuiderbaan]26.000GJ9386, 138.
Rinia412Dborgemeester Joost Rinia [Stinstra]25.000GJ93145.
Jacobs413DTrijntje Pijtter Jacobs12.000
Hania414Dborgemeester [ ] Stania [?]20.000
Horn415Dvrou [ ] Horn in d' banck [?]20.000
Idsinga416Dborgemeester [Alef van] Idsinga12.000HvdR, nr. 179 (ouders); Stb. I, 184 (nr. IIIb.2); GJ9381.
Gratema417Dborgemeester [Menso] Gratema20.000GJ93143.
Bloper418DJohannes Gerlofs [?] Bloper [?]19.000#485.
Beijntema419D[ ] Beijntema40.000
Beijntema420D[Beijntema] als curator over [ ] Peijma kinderen [ ]16.000
Malen421Dborgemeester [ ] van der Malen15.000
Allema422Dborgemeester [ ] Allema14.000
Itskema423Dborgemeester [ ] Itskema pro [?] et nomine curator40.000(8)
Banga424Dborgemeester [ ] Banga10.000GJ93140.
Andris425DJan Andris16.000
Jellis426DSibe Jellis30.000GJ6566.
Waelswijck427Dborgemeester [ ] Waelwijck [?]40.000
Schranda428DJan Folkerts Schranda10.000
Potter429Ddhr. [Sjoerd Sjoerdsen] Potter12.0001656-1659, 1672-1673 lid DS; GJ93148.
Jacobs430DSiord Jacobs13.000
Drijen431DJan van Drijen in qualiteijt20.000
Gerrijts432DPijtter Gerrijts12.000
Wint433DEijsse Wint12.000#486.
Samplonius434Ddominus [ds. Hesselus Gerardi] Samplonius12.000ROMEIN453.
Wisma435Djonker Sabinus Wisma100.000GJ9389; Stb. I, 412 (nr. III.1).
Wona436DClaeske en Saecke Wma [?]14.000(9)
Plasborgh437D[ ] Plasborgh18.000
Radbodus438Dsecretaris [dr. Nicolaus] Radbodus16.0001661-1692 siktaris DOK: Sannes; GJ93143.
Jennema439DAntonius Jennema70.000GJ93149.
Jennema440DDeselve [Antonius Jennema] wegens sijn suster [ ]14.000
Stijl441HaJetse Stijl12.000#572.
Auckes442HaJan Auckes10.000
Braam443HaRomcke Jacobs [Braam]30.000GJ5316 (nr. IVb.1)).
Jansen444HaHaije Jansen18.000houtkeaper: EEE5 31.
Reijners445HaJan Reijners20.000
Braem446HaJoutie Braem24.000
Mahu447HaEijsse Ariens [Mahu]12.000#494.
Braem448HaHubbert Braem24.000#497.
Claessen449HaLammert Claessen81.000GJ5160.
Jansens450HaGosse Jansens dochter [ ]10.200
Egberts451HaRobijn Egberts10.000
Johannes452HaBaucke Johannes10.000
Braem453HaClaes Freerx Braem200.000keapman: GJ84117 (Harlingen).
Foppis454HaTonis Foppis40.000#508.
Foppis455HaHijlckien Foppis12.000
Braem456HaJacob Braem18.000#540?
Braem457HaDeselve [Jacob Braem] in qualiteijt13.000
Huijsman458HaWibren Huijsman20.000
Huijsman459Ha[Wibren Huijsman] in qualiteijt22.000
Wijnia460Harentmeester [Edo Reins] Wijnia10.000GJ02127.
Swalwe461Hadr. [ ] Swalwe25.000
Ipes462HaInne Ipes13.000
Braem463HaGoucke [?] Braem15.000
Jansen464HaReijner Jansen12.000
Tames465HaPijtter Tames' weduwe [Eelckien Andriesdr]18.000FK, 347 (nr. 102).
Dreijer466HaJacob Tibles Dreijer30.000FK, 340 (nr. 17).
Dreijer467HaPijtter Tiebles Dreijer25.000FK, 340 (nr. 17).
Ackersloot468HaPijtter Ackersloot35.000
Tiaerds469HaJelle Tiaerds25.000
Reijers470HaAeltie Reijers22.000
Reijer471HaJan Jansen Reijer19.000#519?
Martens472HaRuird Martens10.000
Hollander473HaJacob Hollander31.500
Tiaerds474HaLijsbet Tiaerds weduwe23.000
Fransen475HaSimon Fransen24.000#503.
Fransen476HaGertie [?] Fransen20.000#502?
Isbrants477HaJacob Isbrants10.000
Medachten478HaGerrit Medachten18.000#563.
Tierx479HaFeddrick Tierx45.000#506.
Braem480HaClaes Huiberts Braem25.000EEE5 15.
Pijtters481HaHoijte Pijtters20.000
Jacobs482HaFreerck Jacobs28.000#509
Jacobs483HaDeselve [Freerck Jacobs] in qualiteijt30.000
Jacobs484HaClaes Jacobs15.000
Eelcoma485HaEelcke Rinnerts [Eelcoma]36.000EEE5 70.
Tiepckes486HaSeerp Tiepckes40.000
Steensma487Hamijnheer [Ewout] Steensma weduwe [ ]20.0001658-1660, 1667-1670 lid DS.
Roorda488HaFrans Jestes [?] [Roorda]10.000GJ8461 (nr. IId).
Jansen489HaJan Jansen11.000
Claessen490HaClaes Claessen15.000
Pijtters491HaLaes Pijtters35.000
Claessen492HaSteven Claessen15.000
Pijtters493HaSijds Pijtters16.000
Reijners494HaAucke Reijners70.000
Jacobs495HaJacob Jacobs10.000
Fetties496HaJoucke Fetties10.000#521.
Lijsbit497HaDirck [?] Lijsbit [?] froetsman20.000
Fiselaer498HaJan Fiselaer20.000
Lantingh499HaDouwe Lantingh10.000
Cornelis500HaPijtter Cornelis20.000
Ipes501Havroedsman Janske [?] Ipes12.000
Machiels502Haborgemeester Wijtse Machiels11.000
Machiels503Ha[Wijtse Machiels] in qualiteijt10.000
Machiels504Hacapteijn Joost Machiels15.000
Bruinsvelt505Haschout-be-nacht [Hendrik] Bruinsvelt40.000#525.
Nauta506HaHarmen Sines Nauta100.000GJ5316 (nr. IVc); GJ9418 (nr. Vc).
Idsinga507Haontvanger [Saecke van] Idsinga30.000#528.
Adius508Hasecretaris [Adigerus?] Adius35.000Stb. I, 92 (nr. III.1); verg. GJ6099.
Hiddema509HaJoris Sijmons [Hiddema]20.000#571.
Roorda510HaRinse Jetses [Roorda]16.000GJ8460 (nr. IIb).
Hanekoeck511HaHijlcke [Johannes] Hanekoecks weduwe [Weintje Henricks Bonck]20.000FK, 341 (nr. 20).
Hendricks512HaDoede Hendricks cum sorore [ ]13.000#529.
Oudaen513HaPijtter Oudaen38.000GJ9059 (nr. VIc).
Haenties514HaAmelitie Haenties28.000#532.
Halbes515HaPijtter Haelbes [?](10)x
Lantingh516Hahopman Theodorus Lantingh11.000#533.
Braem517HaFreerck Braem30.000GJ9059 (nr. VIc).
Braem518Ha[Freerck Braem] in qualiteijt als curator over [ ] Fonteins kinderen [ ]70.000GJ9059 (nr. VIc).
Hoijtes519HaJoucke Hoijtes10.000
Knijff520Haborgemeester Jan Knijff10.000
Scheltes521HaSicke Scheltes15.000
Ewerts522HaPijtter Ewerts12.000
Ipes523HaMintie Ipes12.000
Pijtters524HaFedde Pijtters10.000FK, 342 (nr. 32).
Huiberts525HaJeltie Huiberts16.000
Codde526Ha[ ] Codde weduwe [ ]12.000
Visser527HaHeijn Fransen Visser16.000
Jorna528Havroedsman [Symen Annes] Jorna10.000GJ9732 (nr. VIm).
Hilbrants529Haborgemeester [ ] Hilbrants12.000#538?
Joostens530HaCornelis Joostens en Isbrant Heijns [???????]30.000(11)#539.
Meijlsma531Hasecretaris [ ] Meijlsma10.000
Luidinga532Haborgemeester [Hendrick Coenraads] Luidinga15.000GJ7639 (nr. 3.2.3).
Wringer533Hasecretaris [dr. Dominicus] Wringer cum fratre [ ]42.0001656-1682 siktaris HAR: Sannes.
Wibrants534HaPijtter Wibrants14.000
Boogarde535HaCornelis Poulis [Boogarde]140.000FK, 344 (nr. 51).
Boogarde536HaDeselve [Cornelis Poulis Boogarde] in qualiteijt10.000
Jeddema537HaJancke Reijners [Jeddema]150.000Zij tr. Gysbert Jurgens Fonteijn: H.R. Heerema, Enige aantekeningen betreffende het voorgeslacht van het echtpaar HerrFosmae Ruurds Heerema (1838-1917) en Janke Scheltes Hylarides (1844-1885), van Tzum (Voorburg 1982; Tresoar, PBF TalleF1732) VII-4.
Foppes538HaJan Foppes50.000
Feddes539HaJan Aerts10.000
Feddes540HaPijtter Feddes16.000#500.
Pijtters541HaHarmen Pijtters40.000
Oldaans542HaJan Pijtters [Oldaans]20.000#570.
Acker543Havroedsman [ ] Acker10.000
Tjalings544HaReijn Tjalings' weduwe [ ]16.000
Fosma545HaWillem Fosma61.000
Gouckes546HaGerrijt Gouckes25.000keapman: GJ84117 (Harlingen).
Talle547HaWijtse Pijbes Talle14.000
Claessen548HaTonis Claessen16.000
Tiepckes549HaMarten Tiepckes' weduwe [ ]30.000
Lubberts550HaSicko Lubberts15.000
Aerts551HaJacob Aerts30.000GJ5374 (Tryntie Arjens); EEE5 354.
Claessen552HaCornelis Claessen18.000#555.
Sloterdijck553HaAechien [Tjaerts wed. Willem] Sloterdijck30.000Stb. I, 188 (nr. 0).
Stansius554Haborgemeester [Theodorus] Stansius20.000#556.
Pijtters555HaAebe Pijtters16.000#557.
Sloterdijck556Havroedsman [Simon] Sloterdijck18.000Stb. I, 188 (nr. I.1).
Pistoer557HaPijtter Pistoer [?]15.000
Bechius558Hadr. [ ] Bechius18.000
Seerps559HaAttie Seerps20.000
Hilbrants560Hahopman [ ] Hilbrants25.000
Roorda561HaJan Dirx Roorda24.000GJ84117 (Harlingen).
Jelgersma562HaWiltetus Jelgersma17.000
Stienstra563Hamr. Goslings Stienstra10.000
Suiriger564HaTierd Suiriger21.000#548.
Tierx565HaFedde Tierx45.000
Fonteijn566HaSchelte Fonteijn10.000GJ539 (nr. IIIa).
Oosterbaen567HaArien Ewerts Osterbaen20.000GJ8768 (nr. 4078).
Sijbergh568HaJurien Sijbergh10.000
Backer569HaMeijle Ulckes Backer15.000
Huijberts570HaClaes Huijberts80.000
Ariens571HaEwert Ariens' weduwe [ ]12.000
Hingst572HaFreerck Hingst weduwe [Elisabeth Everts Oosterbaan]12.000GJ7284 (nr. 2605); FK, 252 (nr. 22).
Boijs573HaCatalina du Boijs12.000
Wibrants574HaTake Wibrants10.000
Blockmaeler575HaClaes Minnes Blockmaecker10.000
Fonteijn576HaJurien Fonteijn130.000#568.
Pauludanus577Hadominus [ds. Theodorus] Pauludanus17.000ROMEIN188.
Galis578HaGale Galis' weduwe [Jancke Jacobsdr]12.000EEE5 414.
Canter579Hafiscael [ ] Canter52.000
Tomas580HaBouwe Tomas50.000
Gercoma581Hadominus [ds.] Gerco Johannes [Gercoma]10.000ROMEIN188.
Gercoma582HaDeselve [Gerco Johannes] in qualiteijt15.300
Andris583HaSibout Andris' weduwe [ ]20.000
Sibrants584HaSibren Sibrants10.000
Heres585HaNeeltie Heres10.000
Groenewout586Hacapteijn [ ] Groenewout12.000
Feijtema587HaSibrant Feijtema15.000
Jacobs588HaFrans Jacobs12.000
Jacobs589Ha[Frans Jacobs] in qualiteijt10.000
Vries590HaBeernt Hiddes d' Vries20.000#329.
Vries591Ha[Beernt Hiddes d' Vries] in qualiteijt als curator40.000
Leij592HaJeltie ende Siouckien van der Leij10.000
Sanstra593HaJacob Sanstra12.000
Nauta594HaDoecke Nauta20.000#573.
Hendriks595Stold-borgemeester Rienck Hendriks10.000
Rienx596StTade Rienx15.000
Hendricks597StAucke Hendricks10.000#581.
Hijlckes598StHaije Hijlckes10.000
Reijners599StTrijn Reijners12.000
Brouwer600StJacob Pijtters Brouwer13.000
Claesses601StMarij Claesses15.000
Simons602StFolckert Simons10.000
Leijns603Strentmeester Douwe Leijns [?]11.000
Frieskes604StAgge Frieskes16.000
Sioerdts605StFrieske Sioerdts40.000
Wijbes606StJacob Wijbes22.000
Tierdnes607StJoeldu Tierdnes [?]14.000
Ruierds608StOege Ruierds14.000
Obles609StRiencke Obles16.000
Hamckes610StGale Hamckes15.000
Warnensus611Stdr. Regneris Warnensus [?]16.000
Binckes612Stcapteijn [ ] Binckes16.000
Douwes613StAnne Douwes' weduwe [ ]10.000
Hijlckes614Stolde-borgemeester Focke Hijlckes10.000
Jacobs615StIttie Jacobs' kinderen [ ]10.000
Amama616Slmijnheer [Jan/Johan?] Amama40.000Stb. I, 22 (nr. IV.7); 1675-1678 lid DS.
Bruijnsma617Slmijnheer [dr. Cyprianus] Bruijnsma45.0001670-1674 lid DS; HELLINGA
Mamminga618Sldhr. [dr. Henricus] Mamminga10.000HELLINGA
Jode619WDavid Salamons d' Jode14.000
Hempenius620Wdr. [Jacobus Vincentius] Hempenius10.000GJ7846 (nr. IV); GJ93120.
Heijns621WDina Heijns14.000
Sibouts622WHijlcke Sibouts18.000
Intema623Wdhr. [Frederick van] Intema45.000Stb. I, 229 (nr. VIb).
Ruijerds624WHijlcke Ruijerds13.000
Claesses625WGoijcke Claesses10.000#588.
Jans626WDirck Jans40.000
Nannes627WTede Nannes16.000
Jacobs628WOege Jacobs40.000
Hansma629Wsecretaris [dr. Renicus] Hansma12.0001661-1688 siktaris WOR: Sannes.
Tiaerds630WSicke Tiaerds10.000
Gerbens631WJacob Gerbens' weduwe [ ]14.000
Siords632WPoppe Siords cum sorore [ ]16.000
Piers633Wborgemeester Inte Piers14.000
Poppis634WTied Poppis14.000
Ottes635WHero Ottes' weduwe [ ]16.000
Johannes636WWijbe Johannes25.000
Annes637WAndris Annes18.000
Douwes638WPijtke Douwes14.000
Ewerts639WPier Ewerts12.000
Sipckes640WLieuwe Sipckes10.000#593.
Algra641WWijbe Piters Algra12.000
Tzum642IJjuffrouw [Reinier van] Tzum [Margaretha van Aesgema]60.000AYSMA
Feijckema643IJborgemeester [Here Feijckesz] Feijckema11.000EEE5 57.
Rispens644IJdhr. [Schelto van] Rispens30.0001662-1666 lid DS.
Bruinsma645IJsecretaris [dr. Taco] Bruinsma10.0001671-1675 siktaris IJL: Sannes.
Botma646IJoude-secretaris [Harmanus] Botma10.0001660-1671 siktaris IJL: Sannes.
Jellis647HiTomas Jellis24.000#594.
Piers648HiSets Piers10.000
Wijgers649HiDries Wijgers10.000
Wijgers650HiPijtter Wijgers14.000#595.
Wijgers651HiReijtie Wijgers40.000GJ77118 (nr. 58).
Claesses652HiJottie Claesses11.000#602.
Porcijn653Hidominus [ds. Lambertus] Porcijn20.000ROMEIN400 (Persijn).
Ales654HiTijmen Ales10.000#603.
Tedes655HiNanne Tedes10.000
Wijbes656HiPijtter Wijbes12.000
Pijtters657HiWijbe Pijtters12.000GJ77117 (nr. 18).
Rotmerts658HiLieuwke Rotmerts10.000
Jotties659HiIpe Jotties10.000
Goijckes660HiAllert Goijckes16.000GJ77117 (nr. 28)


1. Doorgehaald!
2. Dat laatste woord is doorgehaald!
3. Doorgehaald!
4. In kohier 1672 slechts 5.000!
5. Stond eerst 50000, slordig verbeterd in 15000, met goede wil ook te lezen als 105000!
6. Achternaam onduidelijk geschreven. In Martinikerk evenwel grafsteen (1674) van Rintie Tiepkes Abbema burger ende coopman binnen Franequer!
7. Achternaam onduidelijk geschreven!
8. Onduidelijk!
9. Onduidelijk!
10. Doorgehaald!
11. Onduidelijk!

>> begin