>> HOMEpage

Apotheker/apothekersgezel, drogist of kruidenier te Leeuwarden

Naamlijst samengesteld door M.H.H. Engels
aan de hand van Burgerboek 1540-1782 (b), Certificaatboek 1615-1644 (c), Executieboek 1580-1651 (e), GROOT CONSENTBOEK 1580-1680 (GC), Inventarisatieboek 1550-1790 (i), Weesvoogdenboek 1541-1590 (w)
 • Adriaens, Arent w 1569, 1580 kruidenier
 • Aerssen, Upco van GC 1635 (ee 13:157 in de vergulde gekroonde spiegel)
 • Andries, Syds b 1645 kruidenier
 • Andries, Thomas GC 1603, 1609, 1615; b 1593
 • Arents, Lambert GC 1594
 • Atsma, Aucke Jarigs GC 1639, 1640, 1641; c 1622, 10 april, 3 jaar apothekersgezel bij Vincent Henrix, olt 31 j.; b 1631
 • Auckes, Focke GC 1635
 • Beylanus, Henricus GC 1654, 1661
 • Beylanus, w. Henricus GC 1667
 • Blanckema/Blankema, Gerryt GC 1623, 1629, 1632; c 1622
 • te Harlingen: Bramius, Nicolaus GC 1663
 • Buma, Cornelis i 1709
 • Cath, Huybert Jans GC 1596; Huibert Jans Cath(uis) geb. 21 nov. 1565, overl. 17 aug. 1639, volgens Grafschriften Galileërkerk p. 12 eerst getrouwd met Bauckje Ansckes (overleden vóór 1595; familie van Anske Eelkes?), vervolgens met Griethje Gerrits Catedregt, die 20 april 1647 overleed
 • Claes, Hette GC 1625; b 1617
 • Claes, Jan w 1550 kruidenier
 • Cornelis, Hein GC 1627
 • Dames/Damus, Taco/Taecke b 1571; w 1576
 • Donia/Donier, Buwe GC 1632; c 1618, 10 augustus twee jaar apothekersgezel bij Vincent Henrixz., oldt 27 j.
 • Donto, Anske b 1561
 • Eelkes, Anske b 1620; c 1623; i 1625
 • Eeuwoudts, Willem b 1544; w 1551
 • Entes, Marcus b 1644
 • Enties, Marcus b 1635
 • Everts, Gerryt GC 1613, 1624, 1627, 1642; c 1615
 • Everts, Jacob c 1631, 27 augustus 2 jaar als leerknecht, 1 1/2 jaar als knecht, 8 december idem bij Gerryt/Gerardus Blanckema, leerbrieff in franchijn
 • Faber, Joannes b 1677
 • Faber, Simon/Symen Willems GC 1631; c 1627, 9 mei, 3 jaar apothekersgezel bij Simon Haies, leerbrieff in francijn
 • Fogelsang, Pytter Eeckes b 1644
 • Fraterman, Benne Bartels c 1625, 3 mei, 3 jaar apothekersgezel bij Simon Hayes
 • Freercks, Symen GC 1675
 • Freercx, Symon GC 1601, 1609, 1611; b 1600
 • Freercx, w. Symon GC 1617
 • Gales, Carst GC 1627
 • Gerbens, Roeliff c 1619, 4 mei 2 jaar apothekersgezel bij Simon Hayesz., oldt 32 j.
 • Gerryts, Claes, van Harlingen c 1627, 11 april, 2 jaar apothekersgezel bij Marten van Marssum, olt 39 jaren
 • Gerryts, Evert GC 1664, 1679
 • Gieles, Christian b 1628
 • Goverts, Dirck b 1586-87
 • Hansz., Wybrandt c 1619, apothekersgezel, 12 januari contract voor 2 jaar tegen betaling van 110 car.gl. bij/aan Vincent Henrix
 • Haringa, Claes b 1674
 • Hayes, Simon GC 1616, 1628 koper van gehuurd hoekhuis neven d'Brol aen de Hoogstrate, Pieter Aernts backer ten N., Trijntie Jacob Gardeniers wed. ten O.
 • Haytsma, Atte c 1623, 10 mei, 3 jaar apothekersgezel bij Vincent Henrix
 • Hees, Walter Anthonys van GC 1584
 • Henrix, Vincent c 1618
 • Heymans, Pieter GC 1644, 1670; i 1675
 • Hooglander, Pieter Jacobsz. c 1621, 2 mei, 3 jaar apothekersgezel bij Simon Hayes, olt 34 j.
 • Hoppers, Taeclaes c 1620
 • Huberts/Huyberts, Jan GC 1587; e 1589
 • IJsbrants, Tiaerd GC 1645
 • Innema, Christiaen Thonis GC 1625
 • Isbrants, Tiaerd GC 1622, 1654, 1664; e 1642
 • Jacobs, Focke GC 1617, 1646
 • Jacobs, Jacob GC 1652
 • Jacobs, Jelbe w 1548
 • Jans [Cath], Hubert GC 1611, 1614; c 1620
 • Jans, Hendrick GC 1592, 1620
 • Jans, Jelmer c 1620
 • Jans, Wibrant/Wibren GC 1611, 1627; b 1603; Schoorsteengeldregister 1606: in de vergulde gekroonde spiegel
 • Jeroons, Cornelis 1615
 • Joannes, Jan c 1622
 • Joannes/Joannis, Heere/Hero GC 1659; b 1651; i 1681
 • Joannis, Joannis c 1618, 5 maart 3 jaar apothekersgezel bij Wibrant Jansz. Noordenbos, olt 41 j., in francijn onder t'groot zegel
 • Jong, Jan Simons de c 1623, 6 jan., 2 jaar apothekersgezel bij Wibrant Jansz. Noordenbosch, olt int 46e j.
 • Jonge, Henrick c 1618 p. 192 niet als apothekersgezel genoemd maar als apotheker en belender
 • Kuyck, Dirck b 1698
 • Lamberts de Jonge, Lambert c 1625, 16 april, 2 jaar apothekersgezel bij Marten van Marssum, old 30 j.
 • Lingen, w. Joannes GC 1581
 • Marssum, Henrich/Henrick van GC 1615, 1617, 1619, 1621; c 1617, 1618
 • Marssum, Jacob van GC 1591, 1595, 1598, 1599, 1602
 • Marssum, w. Jacob van GC 1617, 1619
 • Marssum, Marten van c 1625
 • Marssum, w. Marten van GC 1645, 1658
 • Martens, Hendrick GC 1662, 1678
 • Melles/Mellis, Jurien/Jurrien GC 1631; c 1624, 23 maart, 3 jaar apothekersgezel bij Simon Hayes, olt 36 j.
 • Meylsma, Jacobus GC 1659
 • Minnema, Folckert GC 1661
 • Minnes, Taecke GC 1614, 1618
 • Noordenbos, Wybrand Jans c 1616
 • Noordenbos sr., w. Wybrandus GC 1662; i 1654
 • Ockama, Nannius b 1674
 • Ockes, Inte b 1650
 • Oosten, Pytter Tymens van GC 1661, 1664, 1667
 • Orinus, Paulus c 1622, 10 april, 2 jaar apothekersgezel bij Wibrant Jans Noordenbos, olt int 45e j.
 • Pieters, Frans GC 1637
 • Pieters, Marten b 1648
 • Popma, Hidde Hessels c 1628, 8 april 2 jaar apothekersgezel bij Marten van Marssum, die hem wel langer in sijn dienste wilde hebben gecontinueerd
 • Pytters, Marten b 1648
 • Reimers, Willem b 1613
 • Reins, Wibe c 1617, 18 april 2 1/2 jaar apothekersgezel bij Henrick van Marssum, certificatie in francijn
 • Ripperts, Alle 1562
 • Roeleffs, Roeleff GC 1612
 • Rommarts, Sierck GC 1627
 • Ronde, Martinus de GC 1661, 1663, 1668
 • Rossum, Tiaerd van GC 1671
 • Rossum, w. Tiaerd van GC 1673
 • Schouwen, Feddrick GC 1662
 • Siccama, Ruyrd(t) b 1677; i 1681
 • Simons, Elingh c 1622, 18 maart, 3 jaar apothekersgezel bij Simon Haeyes, oldt 35 j.
 • Sipkes, Dirck GC 1628, 1629
 • Smedingh, Petrus b 1682
 • Swart, Francois de GC 1654, 1657
 • Takes, Jelle b 1653
 • Teunis GC 1595
 • Tietes, Folkert GC 1646, 1649, 1655, 1660; b 1623
 • Tomis, Andries i 1626
 • Tyercks, Melle b 1635
 • Upts, Pier GC 1654; c 1632, 17 april 4 jaar apothekersgezel bij Simon Hayesz.
 • Veen, Gerryt Laurens de GC 1596, 1599
 • Waerdt, Joannes van b 1701 drogist
 • Wigers, Lourens GC 1621
 • Willems, Sebastiaan c 1616
 • Winter, Johannes b 1675; i 1685

>> begin