Boedelinventaris Simon Pieters 1633

>> HOMEpage

Historisch Centrum Leeuwarden, Y31 p. 23-28
Uitgave: M.H.H. Engels, juli 2006Inventarisatie ende beschrievinge gedaan ten overstaan ende bij consend van de praesiderende burgemr. Joris Gerrits Camp bij mij Albert Tyerx, gesworene clercq op de secretarie deser stede, van de nagesch. clederen so linnen als wollen, sampt gold ende silver behoord hebbende tot wilen Aafke Ulckisdr., in levene echte huyssvr. van Simon Pieters Mr. snijder, sampt d'boeckschulden noch openstaande tot het sterffhuys behorende, ten versoecke van Dr. Albertus Loo ende Andreas Catzius t'samen curatores over t'nagelatene weeskind van de vs. Aafke Ulckis bij Anske Eelckis haar vorige man in echte getogen ende door angeven van Simon Pieters voornt. die omme daerinne oprechtel. te handelen den behoorl. boeleed aan de vs. burgemr. gepresteerd heeft ter praesentie van de vs. requiranten, ende sulx alles in conformite van de scheidinge voor desen gerechte gevallen op den 26. 8bris laastleden, huyden den 4en 9bris 1633 voor noen.
Een swart lakens vlieger
Een heren saien rock met twee coorden
Een turx groff greinen rock
Een vijffschachten* rock met twe coorden
p. 24
Een blau lakens rock met een spegilie*
Een phioletten rock met een spegilie
Een swart lakens hoick
Een rode rock met twe spegilies
Een bloem fluwelen borstlijfke
Een spaansch saien schort
Een herensaien borstlijfke
Een lakens craagh
Een bouratten* borstlijfke
Een ganseogen* borstlijfke
Een rood stametten* borstrock
Een bouratten manteltie
Een beeldsaien reismanteltie
Een bouratten schorteldoeck
Seven vrouwenhembden
Twe witte schorteldoecken
Een halsdoeck
Seventien vrouwenslaapmutsen
Acht halsdoeken die voor t'kind bewaard sullen worden
Elliff vriessche mutsen
Een old vrouwenmanteltie
p. 25
Dese twe ringen sullen voor t'kind beholden worden: een golden slechte beugelringh; een golden ringhtie met een gesteente ofte wapen

Dese navolgende clederen sijn bij Aecht Pieters d'moeder van Simon Pieters bij testamente van Aefke Ulckis gelegateerd
Een buffelse hembdrock
Een philienwaten* schort
Een vijffschaften manteltie
Een lakens borstlijfke

Inschulden wt crachte vant rekenboeck ende anders
Margareta Boymer debet 40-0-0
Dr. Boelema 10-0-0
Henrick Tonis 7-5-0
Jan Isbrands corffmaker 1-5-0
Jarich Wopckis debet als reste 3[?]-18-0
Lourents Lourents 20-13-8
Dr. Jusum debet 5-1-0
Jantien Mr. Minnes 23-14-0
Dr. Albertus Loo 4-9-0
Jan glasemaker debet 4-18-0
Oene Jouckis 0-17-0
Dr. Gaickema 3-5-0
Jancke [einde p. 25]

p. 26
Annotatie vant gene bij Simon Pieters na de dood van Aefke sijn huyssvr. betaald is ende in de scheidinge verrekend
Gerben cramer betaald volgens quitantie van gehaalde waren 33-16-12
Caarll Everts stadsbode 0-6-0
Agge Wybis volgens quitantie 7-11-0
Aent kinds bestemoeder Anna Eelckis Bangema in verminderinge van haar competentien 40-0-0
Voor t'registreren van drie brieven 1-10-0
Voor t'copieren van een testamend 0-16-0
S[umm]a 81-19-0

Volgen nu de doodschulden mede bij Simon betaald ende in de vs. scheidinge mede gementioneerd
Henrick Jacobs kistenmr. voor twe doodvatten betaald 14-14-0
Voor t'waacken betaald 3-0-0
Anna Minnes voor haar diensten 1-0-0
Aleff Simons voort schoonmaken vant graff 0-6-0
Des gildes bode betaald 1-5-0
Wybe Hansz. voor de biddinge 3-4-0
De doodgravers betaald 2-0-0
Beernt Groll voor de biddinge vant kind betaald 1-10-0
[Summa] 26-19-0
p. 27
Voor koecken betaald 7-0-0
De doodgravers 0-14-0
Anna Minnes over d'bedieninge vant kinds begraffenisse 1-10-0
Aen t'kynds ambke* betaald voor vijff weecken onderhold 7-10-0
Voor Bauckiens nayleeren betaald 0-18-0
Aan de dragers ende andere oncosten betaald 2-0-0
Een vrou betaald voor haar moeiten ten tijde 't kind op de eerde stonde 1-4-0
20-16-0
26-19-0
-----------
47-15-0


Nae noen
Volgen nu d'Annotatie van schulden die noch open ende onbetaald staan
Jan Jansz. glasemaacker compt van gehaalde waren 15-0-0
D'weduwe van Simon Haies insgelix van waren 0-19-0
Dr. Isbrand Hieronimi Francq compt van diensten ende medicamenten 9-18-0
Pyter Sybisz. passemendwercker compt van gehaalde passementen ende andere waren 10-3-4
Jan van Heys tot Amsterdam volgens specificatie ende missive 96-0-0
p. 28
Gerben Jarichs compt van gehaalde waren 10-14-0
staat van huyr te betalen van Mey tot Allerheiligen verleden sijnd een halff jaar twintigh ggl. is 28-0-0
Joris Thijsz. coperslager van een ketel 7-10-0
Eppe Heeris backer van brood 4-2-8
Sytse Rinnerts van gecoft boelgoed 27-18-12
Sibren Douwis knoopmaacker compt 3-0-0

Kinderclederen ende kindergoed, Simon Henrix voor drie vierdeparten ende de rendanten voor t'resterende vierdepart concernerende, gewardeerd bij Dieucke Harmen Juriens huyssvr. in voegen als volcht
Alle het kindergoed ende clederen sijn t'samen gewardeerd op d'summa van 18 ll. is 18-0-0
p. 29 blanco


AANTEKENINGEN

ambeke = min, voedster
borat = oorspr. uit zijde en wol geweven stof, o.m. gebruikt voor het vervaardigen van kousen; vandaar boratzijdewever
ganzenoog = weefsel met ganzenoogjes (ronde, in servetgoed geweven figuurtjes)
passement = boordsel van goud- of zilverdraad
philien = vilein? in de betekenis vuil, stinkend?
schrijver, monster-/sijpel- = compagnieschrijver [boekhouder v.d. (leger)compagnie]
spegeliwerker = passementwerker
stamet = fijn gesponnen en getweernde wol, fijn saaijet; of: zekere geringe wollen stof, minder dan saaijet
vijfschachten = weefsels die met vijf schachten of kamhouten gemaakt zijn

oNH 5-12-1657 Thomas Jacobs, soldaat
xNH 26-12-1657 Thomas Jacobs
oNH 17-3-1677 Samuel van Byvoet, "sypelschryver"
xNH 6-5-1677 Samuel van Byvoet

Carel Everts GC Nieuwestad NZ 1627:111; Bagijnestraat 1633:23
Hendrik Jacobs GC Grote Kerkstraat 1630:278
Aleph Simons GC kaarsenmaker Nieuwestad 1610:20
Wybe Hans GC kleermaker Kl. Kerkstraat 1622:67, 1636:194
Jan Jansen GC Breedstraat 1639:175, 1640:193
Isbrand Francq Dr. Med. GC Bagijnestraat 1649:120
Peter Sibes GC Nieuwestad NZ 1624:163
Epe Heris GC Speelmansstraat 1632:242
Harmen Juriens GC kleermaker Sacramentsstraat 1624:158

>> begin