>> HOMEpage

Boedelinventaris van apotheker
Hero Joannis, Leeuwarden 1681

Bron: HCL inv.nr. 3409, 78r-95v
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2021

Op 20 januari 1659 kochten Pibo van Doma, "secretaris deser Lantschaps van Vriesland, ende Juffr. Josina van Aysma e.l. ... op de breede sijde Nieuwe stadt ... bij Hero Joannes apothequer ende meer anderen bewoont ende gebruyckt ... met een vrije uitganck in de Olde Doele steygh ... ontfanger generael Walrick ten O en Z, Keympe Tiaerdts backer ten W"; groot consent (fol. 48) 26 maart 1659 - blijkens genoemde uitgang en de kadastrale kaart 1825 lag dit pand aan de zuidzijde van de Nieuwestad ten Oosten van de Doelesteeg.


[78r]
Inventarisatie ende resp. beschrijvinge gedaan met consent van de here presiderende burgemr. Dr. Jacobus Recalff door mij Petrus Viglius twede clercq ter secretarye der stede Leewaarden van de goederen, actien ende gerechticheden bij wijlen Hero Joannis in leven apoteecker binnen voors, stede nagelaten, ten versoecke van Gabriel Schuringa in qlt. Dr. Joannes Buringh, Jacob Sickes, Pyter Tewis alle mede resp. crediteuren van Hero Joannis voornoemt op aangevinge van Pytie Tiaardts wed. wijlen meergedachte Hero Johannis die om sulcks alles wel ende getrouwelijck te sullen doen den behoorlijcken eedt aan handen van de here vice presiderende burgemr. Dominicus Tijssen heeft gepraesteert, alles ter presentie van Nicolaus Haringa als mede curator nopens de scheidinge wegens de kinderen van gedachte wijlen Hero Johannis, Douwe Bockes ende de nots. Joannis Wilgenrijs. Actum den 10en November 1681.

In de peijcamer [= voorkamer met winkel en pui] ...
[78v]
...
seven schilderijen
...

Boecken

Een bijbel in folio
Herbarius Dodonaeus in folio
[79r]
in quarto
Troostfontein door Rippertus Sixti
Nicolai tegens de wederdoopers
Observationes Coren
Hollandsche rechtsgeleertheyt door Groot
Drie hemelsche tractaten door Willem Cuyper
In octavo
Dispensatorium medicum p[er] Ronodaeum
Petri Messiae lessen
Syntagma logicum Amandi Polani
Tulp Medicinale aanmerckinge
Condenburgh leytsman der medicijnen
Domna water des levens
Duodecimo
Beschrijvinge van Amsterdam
Herstelde Leeuw door Aysma
Metamorphosis Ovidii in nederduyts
Catz huwlijck
Noch negen andere boeckies
[79v]
...

[80r]
...

Silver

Drie silveren medicijn kroeskes
Een geschulpt beeckerke
Drie brandewijns kroeskes
Vijff silveren leepels
Een eyerlepelte
Een witstenen kantie met een silveren lidt
Twee silveren tandstoockers
Drie silveren knoopkes
Een testament in quarto met silveren haacken ende beslach
Een testament in octavo met silveren haacken
Een silveren spatel
Een silveren ons kantie

In de voorcamer

Vijff schilderijen
...
[80v]
...

In de gangh

In t'portaaltie

In de keucken

[81r]
...
Een koperen distilleerkeetel
Een kinderkackstoel
[81v]
...

[82r]

Brieven ende instrumenten

Een coopbrieff ende resp. reversaal slaande op seecker vercocht ticchelwerck de dato den 28en July 1669 waaruyt geblijckt dat Douwe Jacobs cum uxore als copers van t'gedachte ticchelwerck aan Hero Joannis cum uxore in verminderinge van de coopsomme noch schuldich sijn de somma van [niet gespecificeerd]
Een decreetbrieff de dato den 31en October 1679 waaruyt geblijckt dat bij den executie voor den Hove van Frieslant ten profijte van Hero Joannis als triumpht. ende tot nadele van Jacob Watses gedae[chde] bij Vitus Jacobi Fennema gecocht sijn drie huysingen staande binnen Franeker tesamen ter somma van vierhondert acht ende vijftich goutgld.
[82v]
Een obli[gatie] de dato den 7en 7ber 1657 holdende ten profijte van Hero Joannis ende Auckien Saskers echtel. ende tot laste van Jr. Sixtus van Hemmema ende Juffr. Wommelia [= Womck] Unia ter somma van vierhondert vijff ende seventich cargld. capitaal, waarop geen int[e]r[ess]en sijn betaalt
Een testament bij wijlen Jeltie Saskers opgercht de dato den 14en 7ber 1675
Een partij oude brieven van geen belangh
[83r]

Winckel ende winckelwaren

Drie en dartich viercantighde doossen
Ses en dartich groote ronde bossen
Negen en twintich cleine uts.
ses suyckertrompen
twintich ronde houten tonties
Een rond suyckervat
seven slechte vaten waaronder twee oxhooffden
twee suycker kandij kisties
Een honingh halff kyntie
Vijff grote stenen conserffpotten
acht en dartich stenen syropspotten
ses en twintich olypotten
twee en veertich conserffpotten ende electuarypotten
ses blauwe cleine conserffpotties
veertien viercantighde flessen
vier ronde uts.
vijff besloten sifften
Een grote vijsel met een stamper
twee cleine banckvijsels
twee rosijnsiffties
[83v]
twee albasterde mortieren
Een en dartich blauwe steenen pillepotties
acht halspotties
Negentien grauwe stenen kannen daeronder een grote
Een seringh met een clisteerkanne
Een tinnen halffkanne
Drie halff vierendeelties
Een stuyvers kantie
Een halffstrs. kantie
twee tinnen trechters
Een tinnen incktlaad
Een pleysterkast
seven paar schalen met hare balansen soo clein als groot
seven en dartich conserffglaassies soo clein als groot
sestien fijne olyglaassies
Een houten schaal ende evenaar
Een toonbanck met twintich laden waaronder achtien met koperen ringen
Een vijselbanck van beukebomen hout
[84r]
Een clein toonbanckien
Een stellingh met een voetbanck
Een schaalrack
Een oxhooft asijn ontrent halff vol
Een syropvat met een partij syrop
Een houten lessenaartie
Een houten rijsstellincktie
Een koperen vuyrnuys
Een korftie met witte ende slechte potties
Een stenen kroegh
Drie stellingen
Een praeparatoirsteen
sestien ll. gewicht
Een praetieus kastie
acht en twintich winckelplancken soo clein als groot
Een tinnen waterpot
[84v]

Medicijnen

⅞ ll. flores Balausticae
¼ ll. floes boraginis
⅝ ll. alumen ustum
1 ll. gummi ammoniaci
½ Mirobilani emblici
1 ll. Bensoini
5 lood Cassia lignea
5/4 ll. plumbum ustum
7 lood assa faetida
⅝ ll. Galbanum
¾ ll seminis lactucae
½ seminis Citrulli
10 lood seminis endivij
⅝ ll. seminis Cichorij
14 lood Nuces vomicae ofte kraanoogh
2 lood styrax Calamita
7 lood Cubeba
1 ll. rood, wit ende geel sandelhout
[85r]
5/4 ll. Vitriolo albi
¾ ll. gummi sagepeni
¼ ll. gummi Caranni
½ ll. tacoma saca
½ ll. euphorbium
¾ ll. bdellium sarcumcolla ende resina pini
2¼ ll. antimonium crudum et vitrum antimonij
⅝ ll. Capilli veneris
1⅜ ll. terra sigillata
½ ll. Cornu cervi usti
⅜ ll. mater palarum
⅝ ll. Coralli rubri
⅞ ll. lapidis Magnatis
⅞ ll. borax ende pluym aluyn
5 lood lapidis praetiosi
18 lood lapidis haematitis
2 lood succus hypocistis
1½ ll. Corally albi
23 lood radices Chinae
[85v]
18 lood sassaphras
⅜ lood Coloquint
½ ll. aloe
¼ ll. mirrhae
¾ ll. olibanum
een lood Camphora
¼ ll. gentiana
18 lood succinum ofte brandsteen
2 lood agaricus
¼ ll. castorium
22 lood tamariscus ende Capparum
¼ ll. enula Campana
½ ll. althea
½ ll. Galanga minor
2 ll. Calmus
2 ll. foliorum .enae
7 lood scammonium
6 lood Jalappa
2 ll. polipodium
19 lood rabarber
5 lood semen sedoariae
[86r]
2 lood pillulae mastichinae
1½ lood pillulae nitrae
½ lood pillulae fumariae
2½ lood pillulae faetidae
2½ lood species diaturbit cum Rheo
7 lood species diacurcumum
7 lood species diatrinum santalium
1¼ lood Diarrabum Abbatis
2 lood species liberantis
6 lood species letificantis Galeni
7 lood species aromatici Rosacei
2½ lood trocisci albi Rhasis
een lood trocisci de Carabae
½ lood trocisci terrae sigillatae
3¼ ll. electuarium Mitridatium
1½ ll. syrupus Oximelli simplex
1½ ll. syrupus Violarum
1¼ ll. syrupus papaveris
2½ ll. syrupus liquiritiae
[86v]
een ll. syrupus limoman
een ll. mel Rosarum
½ ll. syrupus papaveris erratici
2½ ll. syrupus Diamorum
½ ll. syrupus betonicae
¾ ll. Conserv. betonica
2 ll. Conserv. Rosarum pallidarum
1½ ll. Conserv. Rosarum rubrarum
¾ ll. Conserv. absentij vulgaris
1¾ ll. Conserv. Menthae
¼ ll. Conserv. Lavendulae
2 ll. Conserv. Vioalrum
½ electuarium diascordium
een ll. electuarium diaphoenicum
¾ ll. philonium Romanum
½ ll. triphera Magina
1½ ll. Rob Rubus
3½ ll. Rob Sambuci [= vliersap, -siroop]
¾ ll. plat Indigo
½ ll. rob Sambuci
[87r]
¾ ll. Olei hyo[s]cinis
20 lood Olei Rosarum
een ll. olei papaveris
8 lood olei Castorij
1¼ ll. olei Mastochini
¾ ll. olei trifolij odorati
½ ll. olei Nigelli
½ ll. unguentum ad schabium
1 ll. unguentum basilicum
¼ ll. butirum livusticum
1 ll. unguetum praecipitatum
½ ll. unguentum alabastrinum
1½ ll. unguentum apostolorum
½ ll. ungu. oculorum
1 ll. ungu. aegyptiacum
4 lood ungu. Nervinum
een partijke potlood
10 ll. alumen Crudum
⅜ ll. bitumen Judaicum
9 ll. semen anisi
[87v]
¼ ll. semen staphidis aegri
1½ ll. Gengber
3 ll. blausel
2 ll. gestooten soethout
½ korte Caneel
7 ll. greyn
3 ll. bacc. Lauri
5 ll. Veneetsche terpentijn
4½ ll. gemeene terpentijn
2½ ll. olij van beyen
Een doosie met een weinich sasfraan
Een restie pruymen
Een partijke krijtwit
Een halff kyntien ontrent halff vol honich
Een vatie met kimmen ontrent twintich ll.
¾ ll. origo
1 ll. Coliander
Een partijke rijs
Een glasie met wat Cremor tartari
Een glasie met wat bolus armeni[a, verkocht als geneesmiddel en/of als verfstof (voor gronding)?]
Een glasie met wat borax
Een uts. met wat oleum ovorum
[88r]
Een uts. met wat tartarum Vitriolatum
Een glaassie met wat Spaanse vliegen
Een uts. met wat mercurium dulce
Een uts. met wat oleum succrini albi
Een uts. met wat elexyr proprietatis
Een uts. met wat een stuckien oleum macis
Een uts. met wat oleum aruntiarum
Een uts. met wat spiritus citri
Een uts. met wat oleum macis distillati
Een uts. met wat Besoar minorale
Een uts. met wat sout van alsuni
Een uts. met wat liquor tartari
Een uts. met wat besoar orientalis
Een uts. met wat besoar occidentalis
Een uts. met wat succinum praeparatum
Een uts. met wat margarita
Een uts. met wat vitriolum Cupri
Een uts. met wat sal scordi
Een glasie met wat antimonium diaphreticum
Een uts. met wat magisterium palarum
Een uts. met wat lac sulphuris
Een uts. met wat ossa de Corde Cervi
[88v]
Een uts. met wat sal succini
Een uts. met wat blatta bisantina
Een uts. met wat cornu cervi praeparati
Een uts. met wat praecipitaat
Een uts. met wat Coral. rubri praecipitati
Een uts. met wat corall. albi praeparati
Een uts. met wat oculi cancri praeparati
Een uts. met wat lapis prunellae
Een uts. met wat tutia praeparati
Een uts. met wat lapis lasuli praeparati
Een uts. met wat pulvis olibani
Een uts. met wat lapis palaminaris praeparati
Een uts. met wat Crocus Martis
Een uts. met wat mercurium sublimatum
Een uts. met wat pulvis oculi cancri
Een uts. met wat oleum absentij distillati
Een uts. met wat oleum feniculi distillati
Een uts. met wat oleum sabini
Een uts. met wat oleum ligni Rhodi
Een glasie met wat spiritus salis
Een uts. met wat oleum anisi
[89r]
Een glaasie met wat oleum succini
Een uts. met wat oleum gariophillorum
Een uts. met wat oleum originis
Een uts. met wat oleum Carvi
Een doosie met wat pulvis Sternitatorius
Een doosie met wat sacharum Saturni
Een doosie met wat sal vitrioli
Verscheiden resties van alderhande emplastra
Een partijke rooswater
Een partijke aqua feniculi
seven cleine ledige conserffglaassies
½ lood laudanum opiatum
¾ lood resina Jalappa
⅜ lood semen philij
½ ll. semen sinapi albi
½ ll. semen Genisti
¼ ll. semen Cardami
¾ ll. lange peper
⅛ ll semen Milij solis
[89v]
5/4 ll. lapis Calaminaris
⅜ auricula Judaea
1½ litergirium auri
¼ ll. sanguis draconis
⅜ ll. sanguis herci
¾ rasura cornu cervi
¾ ll. bolus albus
1½ galnoten
¼ semen agni casti
¾ semen sileris montani
½ ll. radices hellebori nigri
¾ rad. hellebori albi
⅜ ll. dictamus albi radices
⅜ Cyprus rotundis
¾ ll. Ostrutium
¾ ll. Chelidonia Minor
¾ ll. hermodactili
14 lood aristolochia Fabacea
¼ ll. aristolochia rotunda
[90r]
¼ ll. Costus odoratus
⅝ Coculus Indus
⅝ semen Mirtillorum
¼ radices Carlini
½ Viscus Zuercini
⅞ Nuces Cypressi
4 lood Radices mandragera
¼ ll. Ostrutium
⅝ pintaphillum
½ ll. dictaminus albus
¼ ll. radices alcannae
6 lood pluym aluyn

[90v]

Boeckschulden ende vooreerst in een oud schuldboeck van den jare 1652 bevonden naavolgende posten

D[omi]nus Regnerus La..o pastor tot Oosterendt debet 9-4-
De wed. van Jan Sybrens metselaar 3-8-
Wybe Huberts laackencooper 14-14-
Ds. B...rts tot Westerend in Groninger landt 143[!]-19-
Johannes Feitema 8-3-
Ds. Fellema 21-13-
Harmen smidt tot Beetgum 31-1-
Monsr. Kum 30-10-

In t'Ord[onnan]tieboeck van Dr. Ameel beginnende met den 31en Maij 1672

Jan Clasen soon tot Stiens .-4-
Wolcke op Oldehooffster kerckhoff .-4-
Johannes Regnerus .-10-
De[?] .. Loger in de 3 Princedaalders .-14-
Vrouw Simonides wed. Loo .-10-
Joucke Clasen tot Britsum de holdvesters knecht .-10-
Noch in Dr. Ameels Ord[onnan]tieboeck beginnende met den 16en 7ber 1675
De dienstmaacht van Juffr. Simonides .-16-
Pyter backers suster 1-14-
[91r]
De sec[re]t[ari]s op t'Herenveen .-10-
Here backer in de Kerckstraat .-4-
Item in deselve Ord[onnan]tie beginnende met den 3en Junij 1677
De dienstmaacht van de wed. van Sixma 1- -
De wed. van Vrou Grampringh 1-4-
Een soldaat van de guarde in Haniasteegh .-18-
Trijn van Visvliet .-14-

Noch in het Ord[onnan]tieboeck van Dr. Ameel beginnende met den 25en Febr. 1679

Clement mesmaker .-10-
De picqueur Kup 1-4-
Bartholomaeus gelddragers swager .-6--
Margriet nayster 2-17-
Arrien Heerts tot St. Annakerck 9- -
De sec[re]t[ari]s IJlst 1-5-
De sergeant Piere Lerouck 4-19-
Marij in t'Zaylandt 7-5-
Willem Gerryts in t'Zaylandt 2-2-
Dr. Arnoldus Kup 20-11-
Gerryt Gosses .-5-
Franse Lysbet in de Bollemanssteegh .-14-
Kundske de maacht van de schepen Tania 1-5-
[91v]

In t'Ord[onnan]tieboeck van Dr. Tipsma beginnende met den 12en Maij 1670

Seerp Wopkes 3-2-
Dr. Tania 10-12-
De stalman van O.... huysvrouw .-10-
Margriet nayster .-12-
De rentemr. Loo 1-8-
Egbert Kanckelaars suster 1-8-
Cornelis Roeloffs 3-8-
Albert Clasen .-8-
Joryt[!] Lolckema .-8-
De knecht van de Capt. Kum in de St. Jacobstraat .-4-
De knecht van de rentemr. Loo .-2-
Vrou Loo op de Dyck .-2-
Abelus Bentingh .-4-
Lolcke Jans 1-8-

In t'Ord[onnan]tieboeck van Dr. Schotanus beginnende met den 23en Junij 1671

Mr. Vos tot Sneeck 1-18-
Jelle Wybrens .-13-
De dienstmaacht van Frans Sipkes 4-8-
De knecht van de here Grovestins 3-13-
Elardus Pettertilla 8-1-
De metselaar ende timmerman op Schilcampen 3-4-
Claas Siccama .-6-
[92r]
Dieu Hylckes op Schilcampen 1- -
Een vrouw in de beijer 1-9-
Gerryt Harmens .-18-
Jacob Symens .-12-
De wed. van de rector Gutberleth 1-19-
De sec[re]t[ari]s Wiersma 4-16-
Juffr. Heixan .-16-

In een clein langwerpich reeckenboeck beginnende met den 28en Januarij 1677

Dr. Lennep .-6-
Mr. Lieuwe tot Wirdum .-4-
Mr. Wyntien .-2-
Johannes Faber apotheecker 3-7-
Pyter Hendricks .-18-
Dr. Jellama 31-6-
Ruyrd apotheker .-6-
Mr. Abraham cleermaker .-3-
Hendrick Martens .-6-
De broeder van Yme in t'swart Cruys .-2-
De schoenmaacker tot Marssum 1-7-8
Lambert Bourbom 10-8-
Clement mesmaker .-4-
Aleff schoenmaacker .-13-
De apotheecker Marsum .-2-
[92v]
Dr. Kup .-4-
Harmen Grijn 2-19-
De grietman Grovestins tot Wommels 1-2-
De Pr. Visscheri 2-4-8

In t'selve boeck aan de anderkant beginnende

Catharina Symens 4- -
Monsr. Noë 1-2-
Biense kistmaker 3-8-
Mr. Arrien tot Harcke Jacobs 22-16-
Machteld moey 1-17-
D[omi]nus Anthonides 9-15-
Jurrien Jacobs schilder 7-3-
Allert Jelgersma 2-2-
Johannes Jelgersma .-18-
D[omi]nus Mancadam 17-15-
De turffdrager in de Toornstraat 1-16-
Jacob Joosten Mosselman .-14-
Symen Arriens vrouw en suster op t'Vliet 1-4-
Een vrou van Stiens 3-8-
Egbert Kanckelaar 22-15-
Mr. Harmen orgalist tot Belcum .-10-
Pier Mellema 8-16-
[93r]
Jan Feyckes op t'Bild 1-18-
Eecke Janssen .-8-
Antie Eeckes .-16-
Hendrick backer op t'Bild 1-4-
Pyter backer tot Jelssum 3-12-
Arrien van der Gracht 8-16-
Antie Douwes 5-17-
Hidtie Jans voor haar broeder 2-16-
De sergant van de Capt. Hittinga 2-17-
De sergeant van Hemmema 3-3-
De here Simonides 1-6-
vrou simonides wed. Loo 46-5-8
het dochtertie van Grampringh 10-18-
Hiltie de dienstmaacht van Juffr. Simonides 8-6-
Losse Ord[onnan]tien
De schepen 55-1-
Lambert Bourbom 10-4-
Harmen Grijn 10-7-
Grytie Hramen Grijns dienstmaacht 3-4-
Dirck de Horn 26-15-
Mr. Regnerus Brandenburgh 23-9-
Casparus Homes 6-10-
Reinier hoedemaacker 10-19-
Pyter Hendricks 6-16-
[93v]
De grietman Grovestins tot Wommels 15-17-
Claas Ates 13-2-
Jacob Tambuser 1- -
De sergeant van Beima 6-19-
De Rectoorsche Gutberleth 2-5-
Yme Intes 2-14-
De coetsier van de L. Generaal Aylva 1-14-
Dr. Winsemius 5-8-
Mr. Abraham Lodewijcks 7- -
Antonius Gellij 13-14-
vrou Gebertslager .-8-
Mr. Jan kleermaker offte schoolmr. .-5-
Casper coperwercker 5-9-
Cornelis de schrijver in de waagh .-12-
Sioucke metselaar .-6-
Een hayrwever in Haniasteegh .-18-
Joost mosselman .-11-
Arrien van der Gracht 8-10-
Harcke Jacobs 4- -
Jacobus van der Gracht 3-18-
Jan Heins in de Wolvesteegh .-8-
[94r]
Ruyrd Nannes .-16-
Meinardus Thijssen 1-8-
Dirck Janssen cleermaker 2-19-12
De here Oene thoe Grovestins debet op May 1682 wegens de huyr van Sijn Ed. bewoonde intreck de somma van een hondert cargld.
De here Ritmr. Grovestins debet uts. op May toecomende ter saacke een jaar camerhuyr de somma van een en dartich cargld. tien strs.
Grietie de sergeantske uts. wegens een jaar camerhuyr May 1682 sullende verschijnen de somma van twaleff goutgld.
De vroedsman Jan Heres Buma debet op May toecomende wegens sijn gebruyckende solder de somma van negen goutgld.
[94v]

Schadelijcke staat ende vooreerst de dootschulden

Jan Faber competeert wegens het dootvat [geen bedrag genoemd]
Pyter de backer wegens geleverde waren 144-7-14
Hendrick Schol uts. van lijcklaackens ende mantels 5- -
Sara Langweer uts. van rougoedt 5-5-
Dirck cleermaacker van arbeytsloon 10-16-
Deselve uts. wegens maackloon verdient in t'sterffhuys van Auckien Saskers 12-12-
Jan Pyters schoenmaacker van schoenen 11-14-
Lucas Pluym van waren 2-15-
Lambert Bourbom uts. van wijnen 19-8-
Deselve wegens geleverde wijnen in t'sterffhuys van Auckien Saskers 19-7-
Reinier Stoffels van hoeden 7-17-
Deselve uts. wegens leverantie van hoeden in t'sterffhuys van Auckien Saskers 5-19-
Sioerdt Rijx uts. van hoossen 13- -
[95r]
Deselve uts. van hoossen in t'sterffhuys van Auckien Saskers 10-9-
Antie Clases competeert wegens het maken van rouwcledren 5-14-
De Bouwmr. Wiersma competeert wegens geleverde penn. in 't sterffhuys 12-12-
Pytie Tiaardts competeert wegens verschoten penn. gedaan aan de dootgravers tot Oldkerck 6-12-
Deselve uts. aan schipvracht over t'vervoeren van t'lijck naa Outkerck 7-9-8
[95v]
Yme Intes van gehaalde waren
Gabriel Schuringa in qlt. competeert wegens g...moederlijcke goederen van wijlen Auckien Saskers
Dr. Joannes Buningh competeert
Jacob Sickes competeert volgens obl[igat]ie
Pyter Tewis competeert
[einde]

>> begin


Termen uit andere bronnen

Absinthii | Absinthy | Acetum scylliticum | Acetum vini | Agarici (lorkenzwam, Polyporus officinalis) | Agaricus | Agiptiaci (Unguentum Aegyptiacum) | Albi rhasis | Aloea | Aloes | Aloë | Althee (Unguentum Althaeae) | Amethi | Amygdal. dulc. | Amygdal. recens | Amygdalae | Anisi stillat. | Antimon. diaphor. | Antimonium | Aposimata | Aqua Betonicae | Aquae stillatitiae | Argentum vivum | Argentum vivum | Arsenicum | Assa foetida | Asse fetide | Bals. Copaivae | Bals. Peruvian. | Bdelli | Bechichi | Boli veri (Bolus alba of rubra) | Borago | Borax | Camphora | Candi bever water | Caneel water | Cantharides | Cantharides | Caphora | Cardamomum | Cassia fistula | Castorei | Castorium | Cera flava | Chamemelini | Chemaemelinum | Cinamomi | Cinnamomum | Composita | Confectio Alkermes | Confectiones siccae & salia | Cons.flor.rorismarini | Cons.salviae | Cons.violarum | Conserva rosarum | Conserve Rosarum | Conserve violarum | Corallina (koraalmos) | Cornu cervi | Cortex Peruvianus | Cortex granatorum | Cortex winteranus | Costi (Costus arabicus) | Cremor Tartari | Cremor tartari | Crocus Anglic. | Crocus anglic. | Crocus martis | Cubebae | De rhabarbaro sylv. | Decoct | Diamargarit frigid. | Diambra | Diamori (bereid uit het sap van bramen en moerbeien met honing) | Diascordium | Diascordium fracastor | Elemi | Emplastri ad vermes | Emplastri gratia | Emplastri grisei | Endune water (aqua endiviae) | Euphorbi | Farina lini | Flor. chamaemeli | Flor. pap. rhaead. | Flor. rosar. rubr. | Flor. violarum | Flor.sulphuris | Flores sulphuris | Foeniculi | Fol. Sennae | Folia senae | Folia sennae | Fructus Tamarindi | Gummi Arabicum | Gummi ammoniac. | Gummi arabic. | Gummi elemi | Gummi tragacanth | Hematites (bloedsteen) | Herba centaur. min. | Hiera Picra Gal. | Hordeum mundi (gort, Hordeum mundatum) | Infusionis Rosarum rub. | Jalappae | Jalappae | Jujubae | Juniperi stillat. | Kenel water. (kaneelwater) | Lapis Besoar perutiarius (bezoarsteen uit Peru) | Lapis besoar occid. | Lapis besoar or. | Lapis calaminaris (klemeisteen) | Laurinum | Ligni asphalati (verwant aan Lignum Aloës) | Lignum Sassafras | Lignus Sanctus (pokhout) | Liquiritiae succus | Litengyrus argenteus (zilverglid) | Litengyrus aurus (goudglid) | Macis | Manna | Margarit:or: | Marovane (Oleum Majoranae) | Mastix | Mastix | Mecgovan (Radix Mechoacannae) | Mechoacan | Mel | Mel. rosatum simp. | Mercur.praecipitata | Mercurius dulcis | Mercurius dulcis | Mercurius praecipitat. | Mercurius sublimat. | Mirrhe | Mithridatium dam. | Mithridatium dam. | Mitridati (Mithridatium, vóór de theriak het grote tegengif) | Myrrha | Naegel water | Nascaye water (nachtschade, Solanum nigrum) | Nitri | Nitrum | Nux muschata | Nux vomice | Ol. Amygdal. dulc. | Ol. Lini unc. | Ol. Olivarum | Olea | Olei Hipericocus (Oleum Hvperici) | Olei laurini | Oleum Ovorum | Oleum Scorpionum | Oleum Vulpinum | Oleum de Castoreo | Oleum olivarum | Oleyv mans (Oleum Macis?) | Olibanum | Olibanum (drakenbloed) | Opium | Opopanans | Oxymel scylliticum | Oxymel simplex | Palma | Papaveris albi | Papaveris rhaeados | Pilulli Aloephaginae | Piper album | Piper nigrum | Purgativen | Radices chyne (Chinawortel, geen Kina) | Radix Ipecacuanhae | Radix Rhabarbar. | Radix althaea | Radix curcumae | Radix gentianae | Radix graminis | Radix iridis florent. | Radix jalapae | Requies Nicolai | Resina communis | Resinae | Rhabarbari | Rhabarbarum | Rhabarbarum | Rob bacc. sambuci | Rob. de ribes | Rode Roosen | Roodt corael | Rooswater | Rorismarini stillat. | Rosarum | Rosarum | Rute | Ruyt salff (Unguentum Rutae) | Sacchar.perlati | Saccharum album | Saccharum album | Sagapei | Sal Fabarum | Sal absynthii | Sal ammoniac. | Sal cardui benedict | Sal. absinthii | Sal. saturni | Salis | Salis dulcis | Salsaparilla | Sanguis draeconis | Santali citrini | Scammonee | Scammonii | Scammonium | Schammonium | Schotse paerlen | Scorpionum | Sem. Angelice | Semen cydoniorum | Semen lini | Semen papav. albi | Semen staphidis agr. | Sene | Sevum (talksoorten, zoals hertentalk) | Simplicia | Simplicia | Sirupi violarei | Sperma ceti | Spermatis ranarum | Spiritus | Spodix (Spodium) | Styrax liquida | Sublimat: corros. | Succi liquiritie | Succinum album | Sulfur | Sulphur | Sulphur Auratum Antimon. | Syr. Granatorum | Syr. de Absyntho | Syr. de Mentha | Syrupi mella | Tamarindi | Tartar. vitriol. | Tartarus Emeticus | Tartarus vitriolatus | Terebinth veneta | Terre lemnie (Terra sigillata van Lemnos) | Terre sigillate (zegelaarde) | Terrebinthinae | Thamarindae | Theriac. andr. | Theriacalis simpl. | Theriaces Andr | Theriaces Andr. (theriak volgens Andromachus) | Trochisci | Trochisci Alhandali | Umbilliti marini (zeebonen) | Unguenti Apostolorum | Unguenti populei | Unguentum bacilicy (Unguentum basilicum) | Vini rectificatus | Vinum vomitivum | Violaceus coeruleus | Vitrioli | Vitrioli | Weechbaere water (weegbreewater) | Wit corael | Zedoar | Zingiberis conditi (geconfijte gember)

>> begin