>> HOMEpage

Aestimatie van lakenkoopman Ulcke Piers' echtgenote
Bauck Joannisdr. 1624

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, Z 15 fol. 164 recto - 181 verso, 1624/01/14
Deeluitgave: M.H.H. Engels, augustus 2006


Aestimatie ende waerderinge sampt inventarisatie ende beschrijvinge respectivel. gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemr. Govert Tiepckesz. bij mij Meinard Gerrytsz. eerste gesworen clerq in de Secretarie deser stede ende Auck Pybes, Trijntie Gysbertsdr. ende Jantien Reiners alle goediger uytdraagsters van de naegeschr. goederen, brieven, in- ende uytschulden bevonden in den sterffhuyse van wijlen Bauck Joannisdr., in levene echte huysfre. van Ulcke Piersz., burger ende coopman binnen deser stede, in de huysinge alwaer de olde Fries uythangt op de Hoeck [= Hoeksterend] binnen derzelver stede [wijkboek: Voorstreek WZ 281; nu Voorstreek 81], door versoeck van Jarich Wopckesz. als vader ende voorstander over zijn vyer kinderen bij wijlen Taetske Uylckedr. in echte getogen, Laurents Laurentsz. koperslager als voochd over Auck Ulckedr., ende Anscke Eelckes als voochd over Aeffke Ulckedr. zijn huysfre., ende door aengevinge van Ulcke Piersz. d'welcke om niet te verswijgen maer alles oprechtel. aen te geven den behoorl. boeleed in handen van de welgemelte burgemr. gedaen heeft, alles om te procederen [164 verso] tot scheydinge ende delinge van de goederen bij Ulcke Piersz. ende wijlen Bauck Joannisdr. in levene t'samen gepossideert, onder protestatie van onschadelijckheyt voor sooveel het hem te nae mochte gaen ofte andersints de Rqnten zijne kinderen meerder recht mochte geven tegens hem protestant nopende hen moeders goederen, ter presentatie van de voorschr. Reqnten Ulcke Piersz. voornoemd, Claes Ulckesz. zijn zone, Aucke Ulckedr. zijn jongste dochter, ende Dirck Gerbens gesworen gerechtsbode, desen 14en January 1624.


Eerst bedden ende bedtsclederen
Een bed met een peul op de achter opcamer tot 35-0-0
[165 verso] Nae noen
Linnewerck
[167 recto] Linnen en de wollen clederen sampt juwelen tot w. Bauck Joannis lichaem behoort hebbende
[168 recto] Nae noen
Tinnewerck
Meskenwerck
[168 verso] Coperwerck
[169 recto] Iserwerck
Steen- ende glaswerck
[169 verso] Holtwerck
[170 recto] Den 16en January 1624
Ses conterfeytzelen soo een van Ulcke Piers ende zijn huysfre. sampt van vyer kinderen, hier ongewaerdeert gelaten
[171 recto] Brandinge
Etelwaren
[171 verso] Geweer
Boecken - Een Bijbel in folio, Testament ende Psalmboeck, bij de kinderen Ulcke Piers sonder waerderinge toegestaen, dit pro memorie
Silverwerck
[172 recto] Gerede penningen
[172 verso] Laeckenen ende andere stoffen / in de winckel
[173 recto] Den 19en January 1624 voor noen in Jans weke
Brieven ende bescheyden sampt Inschuldt vandien hyer uytgetogen
[174 recto] Nae noen
[175 verso] Den 20en January 1624 voor noen
[177 recto] Nae noen
[178 verso] Den 21en January 1624 voor noen
[179 recto] Noch een quitantie gepasseert bij Anske Eelkesz. apothequer ende Aeffke Ulckedr. echteluyden aen Ulcke Piersz. ende Bauck Joannisdr. echteluyden van alsulcke tweeduysent Carolus gl. sampt silverwercken, huysraden ende cledinge exprime[e]rd als zij in berns ofte ten huwel. meer ontfangen hebben, dateert den 6en May 1620, quote[e]rt met ZZ.
[179 verso] Inschulden spruytende uyt de Rekenboecken
Volgen nu de Inschulden spruytende uyt het laeste Rekenboeck met E. getekent
[181 verso] Andere Inschuld t'proffit comende van 't sterffhuys
Uytschulden wederomme te laste comende van Bauck Joannis sterffhuys
D'oncosten deser beschrijvinge bedragen met twee copien daerondergerekent t'samen 25-8-0
[EINDE]

>> begin