>> HOMEpage

Uit de boedelinventaris/waardering van een Leeuwarder schoenmaker, 1622

Bron: Aestimatieboek HCL 3471 (oud z14) 228-236v
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2021

Aestimatie ende waerderinge sampt inventarisatie ende beschrijvinge respectivel. gedaen bij mij Meinard Gerrytsz. eerste gesworen clerq in de secretarie deser stede ende Auck Pibes ende Jantien Reiners geedigde uytdraachsters ten overstaen ende bij consent van de praesiderende burgemr. Renico Atsma van de naeges. goederen, in ende uytschulden bevonden in den sterffhuyse van wijlen Pieter Jansz. schoenmaker den 1en Maij laestleden in de hoeckhuysinge van de olde Oosterstraet deser werelt overleden zijnde, ten versoecke van Dre. Cornelio Kinnema als curator ad divisionem over Jan Pieters het naegelatene weeskindt van de voors. Pieter Jans bij Wytske Melle dr. zijn wed. in echte getogen, om te procederen tot scheydinge ende delinge van de goederen bij w. Pieter Jansz. ende Wytske vs, t'samen in levene gepossideert, door angevinge van de vs. Wytske die om daerinne oprechtel. te handelen ende niet verswijgen, den behoorlijcken boeleed in handen van de welgemelte burgemr. gedaen heeft, ter praesentie van de voors. reqnt. Dr. Kinnema, ende Homme Jacobs gesworen gerechtsbode, den XVIIen Octobris a[n]no 1622.

233
Brieven ende instrumenten
... coopbrieve ... huysinge, achterplaets ende affdack staende ontrent de munte hebbende Taecke Michiels erven met een mande muyre ten noorden ende Wytze Riemers huysinge ten suyden voor 520 ggl. vrij gelt dateert den 5en Maij 1618 ...
234
Inschuldt te proffit comende te ontfangen
Reiner Sioerdts als ontfanger van de boelgoederen is schuldich volgende 't boelchedul onder C bescreven als suyver gelt 100-9-8
Wybrant Alles is schuldich van verschoten gelt volgens die brieff onder D bescreven als capitael beneffens d'verlopen ende onbetaelde interessen 50-0-0
Gerryt Sinsis cum uxore tot Deinum zijn schuldich van verschoten gelt volgens de brieff onder E bescreven als capitael 50-0-0
Andere inschulden van vercofte schoenen ende muylen volgende het rekenboeck in folio
onwis - Joannes Jansz. prediger debet 9-14-0
onwis - Wytske Frederici huysfre. debet 9-14-0
onwis - Rieurd Eelckes 2-16-0
onwis - Claes soldaet onder Ripperda 2-18-0
Heere Piers backer 3-15-o
Jan Backer debet 2-10-0
onwis - Abraham Gabbes 9-2-0
234v
onwis - Harmen bierdrager 6-11-0
onwis - Mr. Jacob chirurgijn 5-4-0
Mr. Gysbert organist 12-10-0
Antie Henrix debet 10-3-0
Romke wagenmaker 4-19-0
Willem korffmaker 2-4-0
onwis - Harmen tot Belcum 5-3-0
Swaentie 3-10-0
onwis - Wibrant apothequer 10-18-0
Claeske Douwes debet 3-4-0
Ancke Douwes 1-16-0
Eesse ende Hilke resten 4-1-0
Jan Lieuwes koemelker 3-4-0
Trijn een weduwe in Droevendal 5-0-0
onwis - Aet Gerbens bij 't blockhuys 2-12-0
Dr. Joannes Vos 2-5-0
Schelte huysman 2-2-0
Joannes Regneri 4-7-0
Hotze Douwes huysman 4-10-0
Aucke Siouckes onder deductie van ses calffsvellen 5-16-0
Cornelis Jelles z. 8-2-0
onwis - Wilcke huysman 2-6-0
een wieldraeyer op de Waese 4-2-0
235
Sibren Wytzes tot Suyrhuysum 11-4-0
Arent kammaker 5-12-0
Frans ende Mayke 9-5-0
Saacke Abbema 3-4-0
onwis - Jan Cornelis 6-12-0
Egbertus 18-6-0
Jan in de Volejacht 9-3-8
Griet Mr. Jacobs 12-6-0
Melle timmerman 9-9-0
Birde gelddrager 19-14-0
Wibrant apothequer voors. 13-17-0
Jan Pieters bode 15-4-0
Abraham timmerman 4-11-0
Marcus Verspeeck 2-8-0
Cornelis goldtsmidt 8-13-0
d'broeder van Dirck Jans z. onder deductie van twee calffsvellen 5-13-0
Minne Hillebrants 15-14-0
Juff. Wissema 45-16-0[! Catharina van Wissema, een 17e-eeuwse schoenenfanaat?]
Een bierdrager 11-1-0
d'commissaris 8-16-0
Abbe Fredrix debet 6-17-0
235v
Wibren Alles metzelaer 8-15-0
Jacob huysman 4-3-0
Joannes in Siercksma hoff debet 7-8-0
Jan Lioeloffs 5-9-0
Rienck Jacobs huysman 9-16-0
Govert Jurriens 4-14-0
Jan de Wit 19-13-0
Harmen huysman 2-5-0
Jan Wolters 8-19-0
Roeloff mesmaker 5-18-0
Thonis Claessen Hollander 10-2-0
Grietie mr. Lamberts 18-14-0
Joannes Sytzes snijder debet 10-0-0
Dirck Janssen een huysman 4-17-0
Jarich Sioerdts 2-3-0
Auck Epes 1-12-0
Trijnke Cornelis 3-16-0
Feycke een huysman 2-0-0
Ded een muntersgesels wijff 2-8-0
Eilert Harmens 1-18-0
Andries Jans z. tot Goutum 1-8-0
Joannes Sytzes snijder 10-0-0
236
Uytschulden wederomme te laste comende te betaelen
Voor schoenmakers eeck staet te betaelen 20-0-0
Lou Rieurdts compt van laken 43-0-0
Pieter lakencoper int Nau compt van laken 50-0-0
d'brouwer compt van bieren 11-0-0
Een persoon compt van gelevert Spaens leer 7-8-0
Jan tapeetwercker compt van kussens bladen 9-0-0
Sioerd Douwes compt als reste van kalffsvellen 2-8-0
d'oncosten deser beschrijvinge bedragen 5-10-0
Jelle Werps compt 2-11-0
Heyn Wabbes compt 2-1-8
Cornelis Jelles z. 9-5-0
van grondpacht staet te betaelen 4-18-0
Noch is bij diversen aen verscheyden expensen tot touwen vant leer bij boelgoet vercoft ende anders uytgekeert 79-8-8

Vaste goederen
Seeckere huysinge, achterplaets ende affdack staende ontrent de Munte, hebbende Take Michiels erven ten noorden, ende Wytze Riemers huysinge ten suyden naestgelegen met zijn annexen volgens d'coopbrieff onder A bescreven
236v
Sekere camer staende in de dwars nieuwe Oosterstraet hebbende d'inganck van de hovinge van d'hopman Michel Haags erven ten suyden ende Jan Minnes timmerman ten noorden ten naesten met zijn annexen ende toebehoorten nae luyt het coopbrieff onder B bescreven
Twee kuypen, een calckput met een eeckhuys staende ende gelegen op het schoenmakersperck binnen deser stede
[einde]

>> begin