>> HOMEpage

Een kousenwinkel in de Grote Hoogstraat
hoek 'Torenstraat' d.w.z. Klokstraat

Bron: Aestimatieboek Leeuwarden 1605 HCL inv.nr. 3463
Internetuitgave (selectie): M.H.H. Engels, mei 202037r
Aestimatie ende waerderinge zampt inventarisatie ende beschrijvinge gedaen bij Geert Gysberts ende Gryete Claes geedichde uuttdraechsters ende mij Egbert de Gruyter gesworen clercq der secret. in Leuwarden ten overstaen van den presiderenden burgemr. Harmen Harkes z. van allen d'goederen bevonden in den sterffhuyse van Albertyen Jans dr. in de Hoechstrate op de hoeck van de Toernestrate [= bij de Nieuwe toren; meestal Klokstraat] ten versoecke van Pyeter Gerrits z. schrijver van de hopman Aetze van Hettingha nu hem weder te echte begeven hebbende aen Jancke Jans dr., ende meede doer angeven van denzelve Pyeter daertoe den behoerl. boeleedt gedaen hebbende ter presentie van Aecht Jans dr. moye van moeders zijde over des vs. Pyeters kynderen bij Albertzen vs. geprocreert ende Gryet Hieronumi dr. huysfre. van Dirck Jans z. mede oeme van de vs. kynderen sampt Homme Jacobs z. gesworen bode deser steede den laesten Ja[nuar]rii 1605.
Eerst bedden ende bedts clederen
37v
38r
38v
Linnenwerck
39r
39v
40r
Nae noen
39v
40r
40v
Vrouwen clederen
42r
Tinnewerck
Meskenwerck
42v
Coperwerck
43r
Aerdewerck
IJserwerck
43v
Holtwerck

44r
Vijff vogelscorven met een vogelke in d'eene corff 1-10-0
44v
45r
Boecken
• Een Bijbel in nederlantsche sprake in folio tot 4-0-0
• Twye nije testamenten met vyer andere boecken t'zamen 2-0-0
Eetelwaren
45v
Silverwerck gewegen ende gewaerdeert bij Lourens goldtsmidt ende burger deser steede onder eede bij hem aen de burgemr. vs. in forma gep[re]steert deesen
46r
Golt ende silver tot wijlen Albertyens lijff behoert hebbende
...
Een kaysel ofte sleutelryem wegende dertich loedt ...

46v
Bijen
Seventhyen corven met bijen yder tot vijftehalve carg. ges. f[ac]it 76-10-0
Acht lege bijecorven yder tot vyer stuvers f[ac]it 1-12-0
Gereet gelt
47r
De post den 3en Decemb. 1605 ten overstaen van den presiderenden burgemr. Hotze Algers z. present Doede Hilbrandts ende Dirck Jans z. vs. sampt Homme Jacobs z. gesworen bode vs.
D'hosen ende andere waren in den winckel zijnde geestimeert bij Thijs Jans z. cramer ende Adryaen Jacobs z. hosenvercoper ende burgers deser stede daertoe den behoerl. eedt aen bovengemelde burgemr. in forma gepresteert hebbende omme d'pryseringe vs. oprechtel. te doen etc.
Eerst Engelsche hosen
 • Veerthyen dousijn ende vijff paer engelse hosen 't dousijn tot seven ende twintich schellingen ofte 't paer 13½ strs. f[ac]it 114£-15-0
 • Negen p[aer] meyskens lakens hosen t'paer tot acht strs. een halve f[ac]it 3-16-8
 • Ses rode karmosijnen* karseyen** hosen tot drye ende twintich strs. 't p[aer] f[ac]it 6-18-0
  * karmozijnrood, vgl. het Engelse crimson; ** van karsaai, een grove, gewoonlijk gekeperde, wollen stof
     47v
 • Ses p[aer] mans geele pletzen* hosen 't p[aer] tot negentyen strs. f[ac]it 5-14-0
  * geplet, vgl. Fries pletsje = pletten
     50v
 • Vijff paer mans karseyen hosen 't paer ses ende dertich strs. f[ac]it 9-0-0
 • Elff p[aer] rode ende blauwe carseyen hosen 't p[aer] tot twye en dertich strs. een halve f[ac]it 17-17-8
 • Elff p[aer] vrouwen Leydtze hosen 't paer tot dertyen strs. f[ac]it 7-3-0
 • Vyer paer gestickte vrouwen hosen 't paer tot twintich strs. 4-0-0
 • Vyer p[aer] vrouwen lakens hosen 't paer tot seventyen strs. f[ac]it 3-8-0
 • Vijff p[aer] fijne meyskens hosen 't p[aer] tot veertyen strs. f[ac]it 3-10-0
 • Acht p[aer] feyntkens blau pletzen hosen 't p[aer] tot thyen stuvers f[ac]it 4-0-0
 • Ses p[aer] groue gebreyde ondermouwen 't paer tot ses strs. f[ac]it 1-16-0
 • Twaleff p[aer] Leydtze meyskens hosen 't p[aer] acht strs. een halve f[ac]it 5-2-0
 • Vyer p[aer] fijne vrouwen carsayen ende lakens [hosen] 't p[aer] tot drye ende twintich strs. 4-12-0
 • Noch een p[aer] galle* carsayen [hosen] tot achtyen strs. f[ac]it 0-18-0
  groengeel
     48r
 • Vyer p[aer] geele carseyen mans hosen 't p[aer] tot dartich strs. f[ac]it 6-0-0
 • Vyer p[aer] blauwe mans pletzen hosen 't paer tot vyer ende twintich stuvers f[ac]it 4-16-0
 • Vijff p[aer] swarte fijne corte mans carsayen hosen 't paer tot dartich strs. f[ac]it 7-10-0
 • Ses p[aer] swarte corte mans galle karseyen hosen 't paer vyer ende twintich stuvers f[ac]it 7-4-0
 • Acht p[aer] stale* vrouwen lakens hosen 't paer tot vyer ende twintich stuvers f[ac]it 9-12-0
  * gewaarmerkte
 • Vijff p[aer] vrouwe Leydtze hosen 't paer tot twaleff strs. acht pen. f[ac]it 3-2-8
 • Neghen p[aer] vrouwen stalen pletzen hosen 't p[aer] tot vijftyen strs. 6-15-0
 • Seven p[aer] Leytze meyskens hosen 't paer tot zeven strs. f[ac]it 2-9-0
 • Negen p[aer] coleurde kynder hoeskens 't paer tot vijff stuvers f[ac]it 2-5-0
 • Acht p[aer] lange mans blauwe pletzen hosen 't paer negentyen strs. f[ac]it 7-12-0
     48v
 • Vyer p[aer] lange mans roedt karmesijnen pletzen hosen 't paer tot vyer ende twintich strs. f[ac]it 4-16-0
 • Ses p[aer] lange mans galle karseyen [hosen] 't paer tot twye ende dertich strs. f[ac]it 9-12-0
 • Vijff p[aer] rode ende paerse karmesijnen lange mans fijne karseyen hosen 't p[aer] vyer ende veertich strs. f[ac]it 11-0-0
 • Twye p[aer] minder verwijde[?] [hosen] 't p[aer] tot twye ende veertich strs. f[ac]it 4-4-0
 • Vijff incarnete* lange mans carseyen hosen 't paer tot twye ende dertich stuvers f[ac]it 8-0-0
  * incarnaat = huidkleurig, letterlijk vleeskleurig
 • Ses p[aer] mans lange galle carseyen hosen 't p[aer] twye ende dertich strs. 9-12-0
 • Vijff p[aer] lange mans pletzen [hosen] 't p[aer] tot achtyen stuvers f[ac]it 4-10-0
 • Een p[aer] mans rassen* ende een p[aer] karseyen swarte mans hosen 't p[aer] tot acht ende twintich stuvers f[ac]it 2-16-0
  * zekere gekeperde wollen stof (oorspronkelijk een zijden stof), eertijds in 't bijzonder gebruikt voor eenvoudige kleding
 • Derthyen p[aer] vrouwen vyerloedt [hosen] 't paer negen stuvers f[ac]it 5-17-0
 • Thyen p[aer] vrouwen Leydtze hosen 't paer tot twaleff strs. acht pen. f[ac]it 6-5-0
 • Acht p[aer] feynten vyerloden hosen 't paer tot twaleff stuvers f[ac]it 4-16-0
     49r
 • Drye p[aer] meyskens vyerloedts hosen 't p[aer] tot vijff strs. f[ac]it 0-15-0
 • Noch thyen p[aer] coleurde kynder hoeskens 't p[aer] tot ses strs. f[ac]it 3-0-0
 • Vijff p[aer] rode lange mans pletzen hosen 't paer tot twye ende twintich stuvers f[ac]it 5-10-0
 • Noch vijff p[aer] lange mans gele pletzen hosen 't p[aer] tot achtyen strs. 4-10-0
 • Acht p[aer] blauwe feynten vyerloedts hosen 't p[aer] ses strs. f[ac]it 2-8-0
 • Acht p[aer] vrouwen galle pletzen hoden 't p[aer] thyen stuvers f[ac]it 4-0-0
 • Vyer p[aer] gele mans karsayen hosen tot dertich stuvers 't p[aer] f[ac]it 6-0-0
 • Twye groete feynten rode karmesijnen ende een p[aer] blauwe karmesijnen sulcke feynten hosen 't p[aer] tot vijff ende twintich stuvers f[ac]it 3-15-0
 • Vyer p[aer] roede karmesijnen pletzen hosen 't paer tot twintich strs. f[ac]it 4-0-0
 • Vijfthyen p[aer] groete meyde Leydtze hosen 't p[aer] tot thyen strs. f[ac]it 7-10-0
 • Ses p[aer] groete meyden fijne lakens hosen 't p[aer] tot veertyen strs. f[ac]it 4-4-0
     49v
 • Twye p[aer] Leydtze meyskens hosen 't p[aer] tot zeven stuvers f[ac]it 0-14-0
 • Acht paer blauwe feyntke[n]s vyerloeds hosen 't p[aer] tot acht stuvers acht pen. f[ac]it 3-8-0
 • Noch vijff p[aer] meyskens swarte vyerloedts hosen 't p[aer] tot vyer strs. f[ac]it 1-0-0
 • Elff p[aer] geel ende blauwe kynde[rs] pletzen hosen 't p[aer] tot acht strs. f[ac]it 4-8-0
 • Drye p[aer] blauwe kynde[ers] pletzen hosen 't p[aer] tot seven strs. f[ac]it 1-1-0
 • Twaleff p[aer] blauwe feyntkes hosen 't p[aer] tot thyen stuvers f[ac]it 6-0-0
 • Acht p[aer] blauwe grote feyntes pletzen [hosen] 't p[aer] vijftyen stuvers f[ac]it 6-0-0
 • Vyer p[aer] rode groete jongens pletzen hosen 't p[aer] tot vijftyen strs. f[ac]it 3-0-0
 • Twye p[aer] rode grote jongens pletzen hosen 't paer tot negen strs f[ac]it 0-18-0
 • Thyen p[aer] vrouwe Leydtze lakens hosen 't paer tot derthyen strs. f[ac]it 6-10-0
 • Ses p[aer] vrouwen vyer loedt [hosen] 't paer tot negen stuvers f[ac]it 2-14-0
     50r
 • Elff p[aer] vrouwen Leydtze hosen 't p[aer] twaleff stuvers f[ac]it 6-12-0
 • Vyer p[aer] vrouwen hosen soe lakens[,] pletzen ende and[eren] doereen 't p[aer] tot vijftyen stuvers f[ac]it 3-0-0
 • Drye vrouwen hosen 't paer tot twaleff stuvers f[ac]it 1-16-0
 • Ses p[aer] meyskens Leydtze hosen 't p[aer] tot thyen stuvers f[ac]it 3-0-0
 • Elff p[aer] groete meyden vyerloden hosen 't p[aer] acht stuvers f[ac]it 4-8-0
 • Ses p[aer] corte mans galle pletzen [hosen] 't paer tot vijftyen strs. f[ac]it 4-10-0
 • Ses p[aer] swarte ende blauwe corte mans lakens ende karseyen hosen 't paer tot twye ende twintich stuvers f[ac]it 6-12-0
 • Acht p[aer] meyskens vyerloedt hosen 't paer tot ses stuvers f[ac]it 2-8-0
 • Negen p[aer] meyskens hosen 't p[aer] tot vijff stuvers f[ac]it 2-5-0
 • Vijff p[aer] blauwe gebreyde verlegen* hosen 't p[aer] tot twye stuvers f[ac]it 0-10-0
  * door te lang liggen versleten
 • Noch twye ende twintich p[aer] blauwe ende rode pletzen ende vyerloedt [hosen] 't p[aer] tot derthyen strs. acht pen. f[ac]it 13-8-0
 • Twye ende twintich ellen swart linnen tot vijff strs. een halve d'elle f[ac]it 6-1-0
 • Negen ellen een halff coleurde philamort* d'elle tot twaleff strs. f[ac]it 5-14-0
  Uit het Franse feuille morte. De kleur hebbend van herfstblad: donker oranje-bruin, donkerrood, donkergeel.
 • Drye ende dertich ellen coleurde dopyens* d'elle tot vyer strs. f[ac]it 6-12-0
  Fries dopjes, dopkes. Geweven stof met kleine, ronde verhevenheden.
 • Vyer ellen witt wollen laken d'elle tot acht ende veertich stuvers f[ac]it 9-12-0
 • Vijff verndel blancket purper laken d'elle tot car. gls. f[ac]it 7-10-0
 • Vyer p[aer] gemaeckte ende ongemaeckte lakens boxen* van diverse coleuren t'zamen tot twintich car. gls. f[ac]it 20-0-0
  Fries mv. boksen. Wijde broek, zoals die door zeelieden gedragen wordt of werd.
 • Aen zelffeggen twaleff strs. 0-12-0
 • Twye ende veertich linnen hembden 't stuck tot vyer ende dertich strs. f[ac]it

>> begin