ADMIRALITEIT IN FRIESLAND - Dokkum 1599

* Notulen- en resolutieboek, van het zeekantoor voor convoyen en licenten, van de hand van secretaris Johannes Saeckma

* Uitgegeven door M.H.H. Engels - Leeuwarden, druk 1999, internet 2001

Admiraliteit Friesland 1599Inleiding Termen Literatuur TEKST Namen  Kalender
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17
18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 02 01 02
03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 26 27 28 03 01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 04 02 03 04 05 06 11
12 14 16 17 21 23 24 25 26 30 05 01 02 03 04
05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 23
24 25 06 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19
20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 07 02 03 04 05
06 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 30 31 08 01 02 03 04 06 07 08 09
10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 25 27 28 29 30
31 09 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19
20 21 22 24 25 26 27 28 29 10 01 02 03 04 05
06 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 29 30 31 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 26 27 28 29
30 12 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 28
--- hieronder via ankertje of datum terug naar begin --- | >> HOME page

INLEIDING

In de nacht van 12 op 13 januari 1771 brandde in Harlingen het gebouw van de Admiraliteit aan de Zuiderhaven tegenover de grote werf af. Vrijwel het gehele archief ging verloren. Lit.: S. Ferwerda, Uit Harlingen's historie. Harlingen 1934; J. Poort Jzn., Harlingen in de loop der eeuwen. Harlingen 1954.
Tot 1645 zetelde de Friese admiraliteit in Dokkum aan de haven, het Groot Diep: eerst in het Blauhuis aan de Diepswal, daarna in het dwars daarop in 1618 opgetrokken Nieuwe College. Het oude Collegie, met de toren, werd in 1684 afgebroken. Lit.: W.H. Keikes, De voormalige Admiraliteits-gebouwen te Dokkum. In: De Vrije Fries 45 (1962), 166-181.

Het jaarverslag 1982 van het Fries Scheepvaartmuseum en de Oudheidkamer te Sneek is gewijd aan de Admiraliteit van Friesland. De bronnen voor de geschiedschrijving worden opgesomd op blz. 84-87. Op blz. 86 wordt het familie-archief Van Beyma thoe Kingma genoemd met stukken op een "vrij breed terrein, alleen geen journalen, 1599-1819".

Ennius Beyma was raad vanaf 1600, Wigbolt Beyma vanaf 1601: beiden waren Groningers en geen leden van de bekende Friese familie zoals de volgenden. Coert Juliuszn. Beyma was secretaris van 1705 tot 1737, commissaris van het zegel 1705 - ca. 1744, controleur van de vendumeester 1705-1745; Julius Mathijs Beyma thoe Kingma secretaris vanaf 1745, commissaris van het zegel 1745 - ca. 1794, controleur van de vendumeester 1745 - ca. 1795. Coert Lambertus van Beyma was substituut-fiscaal van de convooien en licenten te Harlingen in de periode 1795-1814. Vgl. De Friesche Admiraliteit boven water, [Dokkum] 1996, waarin E. Smits F.A.zn. veel namen van ambtenaren van de Friese Admiraliteit heeft verzameld te Dokkum, Leeuwarden en Den Haag, vooral uit de archieven van de Staten-Generaal en van de overige admiraliteiten.

Als in het bovenstaande citaat met journalen geen scheepsdagboeken maar notulen van de admiraliteitsraad bedoeld zijn, dan is er toch één journaal bewaard gebleven. Het is getiteld "resolutieboek" en dateert van 1599. Tegenwoordig draagt het inventarisnummer 2130 van toegang nummer 319 in het Rijksarchief in Friesland. - In 2000 bleek er een tweede vroeg resolutieboek (van 1601) te zijn, en wel in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Dit notulenboek 1601 is eerder dan dat van 1599 door mij op het internet gepubliceerd.

De Instructie voor de Admiraliteiten is op 13 augustus 1597 vastgesteld door de Staten Generaal en onder meer gepubliceerd in Receuil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waarschouwingen betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten en verdere zeesaecken - In 's Graven-hage, by Jacobus Scheltus, [1597-1688]. Een reproductie van de 100 punten tellende Instructie is als bijlage aan deze uitgave van het resolutieboek 1599 toegevoegd. De eerste 60 artikelen zijn door L. Eekhout opnieuw uitgegeven, in moderne typografie, op blz. 162-171 van Het Admiralenboek, Amsterdam 1992.

In 1586 stelde Leicester de admiraliteitscolleges in, die vanaf 1597 onder het formele gezag van de Staten Generaal werden geplaatst. Deze gemeenschappelijke dienst voor de heffing der convooien en licenten zou men kunnen beschouwen als voorloper van de tegenwoordig met het oog op Europa al grotendeels afgeschafte douanedienst voor invoer- en uitvoerrechten. Convooien waren oorspronkelijk geleidegelden; vanaf 1573 werden ze in Holland en Zeeland geheven van de invoer uit neutrale plaatsen. De licenten (verlofgelden) moesten betaald worden voor de uitvoer naar vijandelijke en neutrale landen; vanaf 1574 werden ze echter ook ingevorderd van inkomende of doorgaande goederen die afkomstig waren uit de gewesten die Spaans waren gebleven. In Convoyen en licenten, Zutphen/Deventer 1986, geeft prof. F.H.M. Grapperhaus op blz. 28 t/m 30 een overzicht van de ambtenaren bij de admiraliteitscolleges voor de heffingen en inningen.

De advocaat-fiscaal of kortweg de fiscaal was de belangrijkste. Hij nam op voet van gelijkheid deel aan de beraadslagingen van de raden der admiraliteit. De fiscaal had de leiding bij de afwikkeling van buitgemaakte vijandelijke schepen en andere geconfisqueerde, d.w.z. in beslag genomen goederen. Hij was ook een soort officier van justitie, intern voor de rekenplichtige ambtenaren en extern voor de belastingplichtigen.

De ontvanger-generaal, of de generaal, was belast met de leiding van het ontvangkantoor. Hij werd soms ook aangeduid als collecteur of als convooimeester. De ontvanger-controleur of contrarolleur/contrerolleur had dezelfde taak als de ontvanger. Hun beider administraties werden eenmaal per maand vergeleken. De ontvanger was verantwoordelijk voor eventuele kasverschillen; de advocaat-fiscaal deed dan onderzoek. De chercher moest toezien op het laden en lossen en of de goederen in overeenstemming waren met het paspoort (voor het laden) respectievelijk het losceduul.

De vendumeesters waren er voor de verkoop van buitgemaakte of in beslag genomen schepen en goederen. Equippagemeesters waren verantwoordelijk voor de uitrusting van de oorlogsschepen. De commies-generaal had de leiding over de administratieve ambtenaren.

De secretaris was de rechterhand van de raden. Het belang van zijn functie blijkt uit het feit dat in de Instructie voor de admiraliteitscolleges zijn taken direct na die van de heren raden genoemd worden; art. 61-67. Hij moest klerken aannemen en van zijn salaris onderhouden; art. 66. Bij afwezigheid van de secretaris moest een van de raden notuleren; art. 52. Behalve op zon- en "bid-dagen" werd er elke dag vergaderd; van acht tot elf en van drie tot zes uur. Uit onze tekstuitgave blijkt dat de zondag nog wel eens opgeofferd werd! De raden, de fiscaal en de secretaris moesten in Dokkum wonen; art. 48. De secretaris kwam als eerste en ging als laatste; art. 62. Hij was de notulist en de archivaris van de admiraliteit. "Stilligheydt, secreetheydt, gehoorsaamheydt en getrouwigheydt" jegens de raad en geheimhoudingsplicht m.b.t. de besprekingen en besluiten (art. 66) pasten bij het karakter van Johannes Saeckma, zoals dat in zijn latere loopbaan tot uiting kwam. Vermoedelijk heeft Johannes Saeckma zijn commissie (= aanstelling) gekregen op 1 oktober 1597; de resoluties van de Staten Generaal geven geen datum.

Het eerste generaliteitscollege bestond uit de raden Sicke Dycxtra, Hotze Aisma, Feycke Tatmans/Tetmans, Claes Wabbes (Friesland), Mattheus Augustijn Stijns (Holland) en jhr. Johan Rengers van de Arenhorst (Utrecht); commissie 20 september. De eerste vier, de Friese raden, met Frans Jans i.p.v. Sicke Dijcxstra vormden in 1596 de voorlopige Friese Admiraliteit. Frans Jans werd voorjaar 1597 Gedeputeerde van Friesland; aan zijn korte ambtsperiode als admiraliteitsraad wordt in de notulen van 11 oktober 1599 herinnerd.

Dycxtra/Dijkstra werd in 1598 (22 mei) opgevolgd door Adam van Eysinga, Tetmans door Matthijs Oenema (20 juli) en Claes Wabbes tijdelijk door Gerl(i)acus Rispens, die tot fiscaal was benoemd (juni). Michael Heyns was voordien, sedert 8 oktober 1597, fiscaal. Uit Groningen kwamen de raden Sybbe Broeils, Allert Clant, Joost van Cleve en Jan ten Buer (22 januari, 2 maart, 8 mei 1598). Dat Joost van Cleve als raad is aangetreden, blijkt niet; Smits noemt hem in zijn naamlijst niet.

Aysma werd in 1599 opgevolgd door dr. Ulpianus Ulpii, Rispens als raad door Sybrant Reynsz. van Workum (15 resp. 19 maart). De Groningers Roeloff Gruys (burgemeester) en Gerrit Crabbe werden op 17 april lid van de raad, hun landsman Sy(a)bbe Broils/Broyls werd op 6 september buitengewoon lid. Deze gevens uit de resoluties der Staten Generaal kunnen voor 1599 getoetst worden aan de hand van het notulenboek.

Aelbrecht/Albert Evertsz. Boner was generaal (14 juni 1597). Voordat de Friese admiraliteit tot generaliteitscollege werd verheven, was Boner secretaris; als ontvanger-generaal wordt hij tot 1599 genoemd, als commies-generaal tot 1611; hij overleed op 3 maart van dat jaar. Jan Hendriksz. Jarichs van der Ley was van 1599 tot 1621 ontvanger-generaal; voordien was hij al als plaatsvervanger van Boner opgetreden.

Johannes Saeckma werd op 22 maart 1600 procureur-generaal bij het Hof van Friesland. Dr. Rombartus Syrcxma volgde hem op als secretaris van de admiraliteit (20 mei). Mogelijk woonde Saeckma te Dokkum in het huis waarin zijn neef Suffridus/Sjoerd Hania/Hanja als secretaris van de stad sedert 1591 had gewoond tot zijn benoeming op 10 mei 1597 tot raadsheer in het Hof van Friesland. De Dokkumer burgerboeken van 1597 en 1598 zijn helaas niet bewaard gebleven. Saeckma trouwde op 8 augustus 1603 met Hylck, de oudste dochter van Albert Boner. Saeckma's oom Feycke Joachimi Tetmans, die driekwart jaar als raad van de admiraliteit met zijn neef de secretaris aan dezelfde vergadertafel heeft gezeten (en te Dokkum in hetzelfde huis heeft gewoond?), is op 2 april 1602 gestorven.

Willem van Heteren, sedert 1599 klerk, werd 8 januari 1611 convooimeester op de haven te Dokkum; hij stierf in 1617. Hij trouwde met Saeckma's zuster Romck, weduwe van Tiebbe Hobbema; zij overleed eind 1611.

Toen Saeckma aantrad als secretaris van de Friese Admiraliteit vond de veldtocht van prins Maurits en stadhouder Willem Lodewijk - in de notulen steevast met Zijne Excellentie en Zijne Genade aangeduid - tegen de Spanjaarden plaats. Maurits heeft al het land benoorden de Rijn van vijanden gezuiverd, de tuin der Zeven Provinciën gesloten. De tolplaats Rijnberk gaf zich over op 20 augustus 1597, Meurs 3 september, Bredevoort 12 oktober, Enschede 18 oktober, Ootmarsum 21 oktober, Oldenzaal 23 oktober, Lingen 12 november; kardinaal-aartshertog Albrecht was zuidwaarts getrokken om Amiens, de hoofdstad van Picardië, te ontzetten. Er is een gedicht over deze veldtocht bewaard gebleven van de hand van Saeckma; vgl. Gedichten van Johannes Saeckma, Leeuwarden 1997. Behalve de handgeschreven versie in de Provinciale Bibliotheek van Friesland bestaat er in de Atlas van Stolk te Rotterdam een iets afwijkende gedrukte met een zinnebeeldige spotprent; Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland verzameld door A. van Stolk Cz. Amsterdam 1895, blz. 337, nr. 997.

De titel "Clachte Alberti aende Roomsse Senaet / Over sijn tegenwoordige ellendige staet" staat in een cartouche boven in de prent. Onder de cartouche, als op een schilderij, de fabel van de hond met het stuk vlees, dat hij in de beek verliest. Onder de prent het 20-regelig, in schrijfletters gegraveerde rijm (hier niet afgebeeld), dat zinspeelt op de plaatsnamen. Links op de prent een rivier; aan de rechter oever staat Albertus met een afgebroken lelie (Amiens dat hij in Picardië veroverd, maar ook weer verloren had), in de hand, en weeklagende dat "Mauritius", aan de overzijde van de rivier te paard, hem zijn "Berck" (een bark, die in de rivier ligt en door Maurits' paard als trekschuit meegesleept wordt), ontroofd heeft. Met die bark (Berck/Rijnberk) worden hem tevens ontvoerd "Enschede, Meurs, Brevoort, Alphen, Grol, Ootmaersum, Berck, Lingen en Oldenseel". Rechts op de prent zit een "Cardinael", onder een draperie, aan wie een "Jesuit" een boek toont, waarin men leest: "Ketters geen geloof men sal houden", terwijl een "Capuchin" het kruis omhoog houdt. De kardinaal wijst "de Reden"af. De graveur is onbekend.

Clachte Albarti aen den Roomsche senaet
Over sijn tegenwoordige ellendige staet

Voor valsche propheeten, als Achab verleyden
Doen sijn profeten hem ende Josaphat victorie toescreven
Ick in Septembri uyt Bruysel hoochmoedich scheyden
Om den geplucte Lelie, die ick op den heyden
In Picardie gehaelt hadde, int jaer tnegentich seven
Maer comende aende reviere, soe was mij ontdreven
Mijn Berck, daer ick meynde met over te vaeren
Dies mij Alphen ende Muers terstont hebben begeven
Oock dees gerooffde Lelie, die mij t'hardt doet beswaren
Dies ick van wedum Ami eens moet seggen ongaren
Want mijn eygen volck Grolt tegens mij alrede
Nassauws plant daer sijn canonnesie van jare te jaren
Ende gaet met sijn saecken al Breedt voort van stede te stede
Jae beneempt mij mijn bonet, staff, swaerdt En-scheede
Soe dat Oot-maerssen bij kremers slechter niet sijn verspeelt
Doch t'hing al aen een Olden-zeel, dat's nu gebroocken mede,
Dies ick sonder Lingen van Fortuna ben misdeelt
Seggende noch Ami-eens adieu, die mijn eer meest steelt
Denckende Fortuna is tot veranderinge genegen ras
Tis schandelick verloren, dat onrecht vercregen was

De hierboven in "druk" weergegeven handgeschreven versie van het spotdicht verschilt van de tekst onder de prent behalve in de spelling nog door het volgende: profeten - Papen, Nassauw - Nassau, cannonesie - Canonnesie; op de prent staat achter de tweede regel 1. Regum .22. Canonnesie = canesie betekent kapittel van kanunniken, geestelijke broeder- en zusterschap of het kapittelhuis; het is hier in de laatste betekenis schertsend gebruikt. In de laatste regel verschilt onrecht van onrecht'lijck. Gezien de verschillen en het feit dat op de prent ook twee niet-plaatsnamen geprononceerd zijn weergegeven, lijkt de door Saeckma handgeschreven versie de originele.

Voor de uitgave van de notulen is de spelling van het origineel gevolgd met de volgende uitzonderingen. De j is weergegeven als i wanneer het Latijn betreft. De i wordt in zeventiende-eeuwse Nederlandse woorden j als de tegenwoordige spelling zo zou zijn; in eigennamen is dit niet gedaan. De ij wordt y als er in modern Nederlands i zou staan, in tweeklanken dus; de y wordt ij als er tegenwoordig ij geschreven zou worden. Gecursiveerd is wat niet van de hand van Saeckma stamt. In vet is aan de notulen de datum in de volgorde maand-dag toegevoegd: 01-02 betekent 2 januari.

De meest opmerkelijke zaken van 1599 waren de problemen met de Groninger raad Clant en met de convooimeester Rijckens van Groningen. Verder valt de mildheid van het college op, o.a. jegens de armen. Verder zij verwezen naar het register van namen achterin en naar de lijst hieronder van opmerkelijke woorden met indien nodig een verklaring van het zestiende-eeuwse Nederlands. Daar de notulen van de admiraliteit veelal zeezaken betreffen - men sprak ook wel van het zeekantoor -, zijn de kapiteins zonder uitzondering scheepskapitein. Als aanvulling op de in deze inleiding al genoemde specifieke literatuur over de admiraliteit (van Friesland) worden tenslotte nog titels van boeken vermeld over maritieme geschiedenis, schip en scheepvaart.


TERMEN

De hieronder vermelde termen worden voorafgegaan door een vindplaats, een datum in de vorm maand - dag: 02-22 wil zeggen 22 februari. Men kan naar de notulen van die dag gaan door te klikken in de kalender hiernaast. De termen zijn in de tekst niet gemarkeerd.

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 02-22 accijsen = assij(n)sen = accijnzen
 • 11-12 actitaten = handelingen (?)
 • 10-08 adimpleert = vervuld
 • 04-17 admissie der heeren Gruys en Crabbe
 • 03-20 advoy = adveu = toestemming
 • 07-23 affschepinge = inscheping
 • 06-08 allegeren = aanvoeren (van rechtsgronden)
 • 06-28 altemet(s) = allengs; soms; naar gelang (ook 09-21, 12-19)
 • 05-21 amenden = boetes (ook 8-18)
 • 02-01 apostille = kanttekening; aanbeveling
 • 04-24 arme-ciste (vgl. busse)
 • 05-21 arrierages = achterstand, achterstalligheid
 • 11-12 artillerieur generaal

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 06-28 belle chere = fooi
 • 06-15 beneficium discussionis = Latijnse rechtsterm: voorrecht aan de crediteur van voorafgaande uitwinning van de debiteur, d.w.z. verweermiddel van de borg, inhoudend dat de crediteur eerst de debiteur moet aanspreken en zijn vordering voor zover mogelijk op deze moet verhalen, alvorens hij de borg kan aanspreken; vgl. Romeinsrechtelijk handwoordenboek
 • 07-06 beschudden = beschermen
 • 08-07 blasme = blaam
 • 07-07 bolten = bouten
 • 07-09 boom = slagboom, tolboom; havenboom of de plaats daarbij waar de boommeesters zaten en waar verschillende rechten betaald moesten worden
 • 07-12 breucken = vergrijpen
 • 06-14 busse = armenbus; er was er een van de Admiraliteit en een van de stad; aan de armen van de gereformeerde gemeente werd ook gedacht
 • 03-10 busschieter = kanonnier (ook 11-26; 09-22: busseschut)
 • 11-26 buyssecool, cabuysse-colen = krop-, kop- of sluitkool, wit of rood

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 10-27 caechschuyten = platbodems voor de binnenvaart, met zwaarden, een enkele schuine mast, sprietzeil en een of twee fokken, wel als verkenningsvaartuig ingezet
 • 05-22 cantertcaese = komijnekaas
 • 08-27 capen = bakens; wellicht ten overvloede: een kaap is een houten gestel dat als baken op het land dient voor de scheepvaart.
 • 03-06 carwielschip = karveel, klein en snel zeilend schip voor de haringvangst
 • 02-01 cedulle = lijst; akte
 • 12-19 cluyt = loden kogel
 • 03-21 comminatie = (be)dreiging
 • 08-27 condschip = verspieding
 • 12-06 constapel = (onder)officier die zorgt voor geschut en munitie; (opzichter) kanonnier(s)
 • 08-20 crabschuyte
 • 08-06 crocksaedt = wilde wikke
 • 08-06 croddezaet = (on)kruidzaad, vooral van herik
 • 01-05 cruydtvleschen = vaten buskruit
 • 04-26 cruysbetinge = betingbalk, dwarsbalk ter versteviging van het boegverband

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 03-17 den IIen April. = 2 april oude stijl = 23 maart nieuwe stijl; in Friesland was in tegenstelling tot Holland de oude stijl nog tot 1700 geldig
 • 11-29 deurwaarder Johannes Laeszn. en klerk Willem van Heteren door secretaris Johannes Saeckma aangenomen
 • 09-21 Drieuws = verbastering van Andries
 • 03-17 erweten: veelvuldig genoemd volksvoedsel
 • 05-22 Extract door A. Aysma uit vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 29 oktober 1602; eenzijdig beschreven, genummerd folio 88; mee ingebonden bij eerste of latere binding
 • 02-12 facteur = makelaar (ook 03-25)
 • 03-29 faillanten = zij die in gebreke blijven zich voor de rechter te stellen
 • 04-06 fock

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 06-08 geschut
 • 03-06 ghebulte pascaerten = sferische kaarten, in feite secties van een enorme globe; kaarten met wassende graden i.t.t. platte-kaerten of evenwijdige kaerten die onveranderlijk zijn in lengte van Oost en West. Veen verloor met zijn sferische kaarten de concurrentieslag met de globemakers Langren, Hondius sr. en Blaeu; P. van der Krogt, Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries. Utrecht [1993], p. 144. C. Koeman, De 'zeepasser' van Adriaen Veen. In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor zeegeschiedenis, 33(1076), p. 5-17; herdrukt in C. Koeman, Miscellanea Cartographica. Utrecht 1988, p. 305-316.
 • 05-24 ghehengen = gedogen
 • 02-24 gootlingen = gegoten, lichte scheepskanonnen
 • 06-15 groffdoeck (ook 06-28)
 • 05-22 groffgreyn = grof wollen of haren weefsel; soort zijde
 • 06-21 haring-schuyte
 • 10-24 hazard = kans(spel); risico
 • 03-27 hem ter pu(u)rge stellen = zijn zaak aan een rechtelijke uitspraak onderwerpen om gezuiverd te worden van een beschuldiging of verdenking
 • 03-13 heude (of hoede) = jacht, boeier; ook: klein vrachtschip
 • 02-21 hoochbootsman
 • 11-12 huysinge = hu(y)sinc = dun sterk touw

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 06-21 ijseren stucken = kanonnen
 • 09-24 kintie(n) = inhoudsmaat; vaatje
 • 07-19 landtstat i.t.t. havenstad
 • 03-12 lindewaet = fijn linnen
 • 08-10 lorrendrayer = lorrendraaier, Ndd. lurrendreier = bedrieger; iemand die ongeoorloofd handel drijft op de vijand, smokkelaar; smokkelschip
 • 11-12 marling = dun touw uit twee fijne draden samengesteld
 • 11-19 menees = uit het Frans: gekonkel, intrigeren
 • 08-07 moderatie = wijziging, verzachting

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 08-07 Naer noen / Eodem praeside: andere leden niet genoemd
 • 01-11 nieuwe gheredresseerde lijsten = tarieven der convoyen en licenten (zie ook: 02-28 en 03-09)
 • 02-14 nouvelles = toen nog handgeschreven kranten(berichten) (ook 11-16)
 • 03-15 overstreecken = verstreken

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 10-03 palmslag = klap; veiling
 • [04-08] Pasen
 • 06-08 peremptorie = uiterste
 • 05-10 perissabel = Frans perissable = aan bederf onderhevig, vergankelijk
 • 06-13 pick = pek
 • 11-16 pinasse = klein zeilschip, lang en smal met vierkante achtersteven en twee of drie masten, dat ook geroeid kon worden; in de Ndl. iets groter zowel voor de oorlog als de koopvaardij
 • 05-22 pletsen = wollen stoffen (uit Schotland)
 • 03-27 pleyte (of pleite) = lang plat vaartuig voor de binnen(vracht)vaart (ook 04-05)
 • 09-25 procureur: zie Instructie artikel 93-99
 • 03-27 proviandmeester
 • 12-18 punt = vrachtschuit of (hier?) landtongen
 • 10-24 pyloot = stuurman

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 02-28 quartiermeester
 • 05-10 rancoengelt = opcenten
 • 08-13 reddondiren = redundeeren, redondeeren; Lat. redundare, Frans redonder = strekken tot
 • 12-08 rendant = rekenplichtige
 • 01-08 repartitie = verdeling
 • 06-14 roldoeck = zeildoek; vlag; handdoek om linnen van mangelrol

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 09-25 salf = saulve = behalve, behoudens
 • 01-26 sauvegarden = vrijgeleides
 • 07-07 schellen = schelpen
 • 12-08 serscher = cercher (01-31) = chercher
 • 06-18 sluytbomen
 • 08-09 smallekens = weefsel van geringe breedte
 • 11-01 so geringe = zodra
 • 08-03 soete-melcxecaese = gemaakt van gewone melk i.t.t. karnemelk
 • 02-24 spietsen = lancen (02-05)
 • 03-05 strick = engte, vaargeul of zeegat? (ook 05-17 e.a.); zie: Harle in het register van namen
 • 12-18 strijven = strepen?
 • 08-13 stuk van Hendrick de Beyer is Duits gekleurd; was hij uit Beieren afkomstig?
 • 06-07 subreptitie = heimelijk

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 01-02 tamborijns
 • 07-07 tempeeste = storm
 • 08-27 tonnen, capen ende baeckens verleggen: tegen de vijand
 • 07-31 uytghesteecken = gedistribueerd
 • 09-06 veerschepen
 • 06-13 vendumeester
 • 03-04 vergaderbegin 's morgens 8 uur
 • 12-19 verndel = viernde(e)l (12-19, 10-30)
 • 03-12 victuaille-schip = proviandschip
 • 02-27 vivres = proviand
 • 11-08 vorst (ook 12-16)
 • 10-16 vrijbuyters

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |

 • 06-26 wachtmeester
 • 10-27 wagenschot = dunne eiken planken
 • 05-22 wassen = wasgoed
 • 08-06 watervloeden
 • 05-08 weeffgaern
 • 04-06 werpancker
 • 02-06 wijdschip = fors tjalkachtig binnenschip, ca. 6 m. breed; i.t.t. smalschip
 • 09-04 wijdt-carwielschip
 • 07-23 winter
 • 01-26 zoutmeter

a | b | c | def | gh | ijklm | no | p | qr | s | tuv | wz |


04-05 [folio 69!] = bindfout bij inbinden losse vellen aan eind van het jaar (of bij herbinden?)

[04-18 t/m 04-20] ontbreekt; verloren gegaan voordat de jaargang werd gebonden (of bij het herbinden?); omdat folio 67 wordt gevolgd door 68, lijkt het eerste het geval en werden de losse vellen pas aan het eind van het jaar genummerd en vervolgens gebonden; mogelijk is echter de nummering niet uit de tijd.LITERATUUR


* Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 4 dln. Bussum 1976-1978. Deel 2: zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680.

* B. Landström, Zeilschepen in woord en beeld: van papyrusboot tot klipper. Amsterdam 1970. 2e druk: Alphen aan den Rijn 1978.

* B. Landström, Het schip: de geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld. Den Haag 1961 of Hoofddorp 1975.

* D. Haws, Het schip en de zee. Utrecht 1976. 2e druk: Alphen aan den Rijn 1988.

* De glorie van de scheepvaart: nautische encyclopedie met meer dan 1500 illustraties. 3e herziene druk [met correcties en aanvullingen van J.F. Brongers]: Amsterdam 1976. 4e druk onder de titel Beeldencyclopedie van de scheepvaart: Baarn 1989. Eerder verschenen onder de titel Spiegel der scheepvaart: Amsterdam 1964.

* Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Uitgegeven in samenwerking met het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Maarssen [1980].

Vgl. ook de internetstartpagina scheepvaart en die voor de geschiedenis van Friesland .

Kleine afbeeldingen van scheepstypen uit de tijd zijn aan het eind van deze 'pagina' geplaatst.© M.H.H. Engels - 8925 HC 8


TEKST

Onse hulpe bestaet in den name des Heeren die hemel ende aerde, zee met alle t'geene daerinne is geschapen heeft.

Josaphat de Coning Juda vermaent de Richters - 2 - Paralip. - 19 - v. 6,7.

Siet toe wat ghij doet want ghij houdet het gerichte niet den menschen maer den Here. Ende hij is met U int gerichte. Daeromme laet de vrese des Heeren bij ulieden zijn, ende hoedet u ende doet het. Want bij den Heere onsen Godt is geen onrecht noch aensien der personen, noch aeneminghe des gheschencks.

O eenige eewige Godt barmhertige hemelsche vader, ghij de wijsheyt licht, volheyt aller dingen zijdt, ende een operste regierder ende rechter der geheeler werrelt, dewijle u belieft heeft ons te beroepen ter administratie ende beleyd van eenige saecken der zee, mitsgaders om recht ende justitie te plegen tuschen die onder onsen districte ofte bewynd zijn staende, ende wij nu alhier zijn vergadert omme met malcanderen te beraedtslagen ende resolveren op saecken uwer eere ende der gemeene landen welvaert concernerende oock meede om recht te doen ende spreken, die onrecht lijden, wij bidden u wilt ons huyden ende alle de tijt onser bedieninge deur uwe Godlijcken genade verlichten ende bijstaen, dat wij in onse ampt ons getrouwelijcken quiten, sien, verstaen, resolveren ende doen mogen t'geene best t'uwer eeren, slandts rust ende welvaren meest [verso] dienende is, wij den armen soewel als den rijcken, vreemdelinghen als ingesetenen ten rechte helpen. Sulcxs dat wij sonder te rechter ofte slinckerhandt affwijcken, ofte deur eenige uyterlijcke schijn van gunst, haet ofte andere affectie ons te laten bewegen, ofte ons ieuwers in te vergeten in alle onsen handel ende bedieninge, anders niet voor oogen hebben als uwe eere, t'welvaert der ghemeene landen, ende rechte train van justitie. Opdat wij ten jongsten daege met goeder conscientie voor uwen rechterstoel als Coning der coningen, Heere der heeren ende Rechter [der] rechteren sonder verschricken ofte onbeschampt mogen verschinen. Dit bidden wij ootmoedelijck deur uwen wel beminden Zone Jesum Christum onsen Heere ende salichmaker, in wiens naeme wij besluyten ende spreken.


00-01
 

Register van de resolutien der Raden van der Admiraliteit in Vrieslant

Deo prae eunte nullus officit obex.

Anno 1599.

Resolutieboeck 1599


[folio 1]

01-02 Anno 1599. Dingsdach * Den 2en Januar. ** Rengers praeses - Broeils - Clant - Steyn

Is >> Minne Hayes deurwaerder van desen collegie tot een vereeringhe voor een nieuwe-jaer gheaccordeert de somme van ses Carol. guldens, ende den tamborijns der stede >> Doccum toegheleyt neghen Carol. gl. en de lopende boden van deser collegie ses gl. ut s.

Ghedelibereert wesende op den ordre die men sal houden in de naestvolgene venditie der gheconfisqueerde goederen, is goed ghevonden ten dienste van de landen, dat men de weyte bij halve quartieren, het sout bij drie tonnen, ende de vleschen bij dousijnen t'effens sal vercopen, ieder halve quartier weyte aestimerende ofte insettende voor elcke lopen vier Carol. gl., de tonne sout voor ses Carol. gl., ende ieder vlesche ghetaxeert sijnde op thien st.

Is den Advocaat Fiscael tot zijn versouck gheaccordeert provisie van citatie teghens alledien, welcke ten beschudde van de heude met zijn toebehoorten onlangs den struyckrover >> Jacob Thomaszn. ontnomen, souden willen comen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn

Nadat sorteringhe van die te vercopene goederen ghemaect was, is voorts ghebesoigneert int ramen van de prijs derselver, waerop de commissarien regard sullen mogen nemen.

01-03 Wonsdach * Den 3en Januar. ** Rengers praeses - Broeils - Clant - Steyn

Is gheordonneert den Commis Generael >> Boner teghens morghen te neghen uyren te verscriven, omme de venditie der gheconfisqueerde goederen te bevorderen.

Op de requeste van >> Willem Lutiens wonende in den >> Dam is gheordonneert volgende voorgaende resolutie t'apostilleren, dat die Raden ghelet hebbende op des suppliants armoede mogen lijden dat hij zijne schuyte onlangs gheconfisqueerd wederomme aenneme, mits betalende eens de somme van vijff ende dertigh Carol. guldens.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn [geen tekst] [folio 2]

01-04 Donderdach * Den 4en Januarii ** Rengers praeses - Broeils - Clant - Steyn

Sijn d'articulen, waerop de vercopinghe van de gheconfisqueerde goederen sal werden ghedaen, ghearresteert.

Ende volgens bij de aenwesende Raden ghetreden in de vercopinghe selve.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Is ghecontinueert in de publique vercopinghe van de gheconfisqueerde goederen.

01-05 Vrijdach * Den 5en Januarii ** Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Ghedelibereert wesende oft men >> Coert Nederhoff ende >> Hendrick Nieszn. pasport sal verleenen voor hunne goederen, d'welcke zij-luyden alhier weder publice inghecocht hebben, oft anders ontfangen deur sententie, is goed ghevonden dat men d'vs. >> Hendrick ten respecte met zijne gheledene schade voor dese tijt pasport ofte orloff sal gheven omme zijne vercregene waren vrij ende onverhindert weder uyt te moghen voeren, ende van ghelijcken >> Coert Nederhoff nopende de goederen hem wederomme toeghewesen, sullende van d'andere hier inghecocht, behoorlijcke betaelinghe van convoy ten comptoire deser stede doen.

** Naer noen ** Rengers praeses - Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Op de requeste van >> Pieter Janszn. Goyer schipper van >> Bolsward, is gheresolveert t'apostilleren, dat die Raden den suppliant ordonneren vijftigh Carol. guldens ghereed te betalen, ende de resterende penn. voor Meye naestcomene.

Ghedelibereert wesende op t'versouck van >> Johan Ferwich streckende te dien eynde, dat hij d'inghecofte cruydtvlessen vrij ende onverhindert soude moghen uytvoeren sonder meer daervoren te betalen, is goed ghevonden ende gheresolveert hem sulcx in faveur van de grave van >> Oldenburch tot wiens behouff d'selve sullen comen (so gheseydt wordt) voor dese reyse te sullen gheaccordeert worden; doch eerst alhier betalende tot profijt van den armen drie Carol. gl., mit belofte van te brengen attestatie, dat die vs. [folio 3] cruydtvlessen tot dienste van >> Zijne Genade ontfangen sijn.

Is den Fiscael tot zijn versouck gheaccordeert provisie van citatie in cas van purge teghen die ten beschudde van drie tonnen haring willen comen.

Den boden van de stadt >> Doccum is tot een vereeringe voor t'nieuwe jaer toegheleydt de somme van ses Carol. gl.

01-06 Saterdach * Den 6en Januarii ** Rengers praeses - Broeils - Steyn

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenighe requesten, ende daerop ghedisponeert volgende register van de ordonnantien.

01-08 Maendach * Den 8en Januarii ** Eysinga praeses - Broeils - Steyn

Also seeckere quaestien ende gheschillen waren opgheresen tuschen den capitein >> Johan Eppens ende eenen >> Mecke Janszn. zijne ghewesene crijchsman aengaende seeckere penn. bij d'vs. capitein van >> Mecke ontfangen, is tot uytinghe van d'selve goed ghevonden, naerdat partijen hinc inde ghehoort waren, den capitein t'ordonneren eens ende voorall aen >> Mecke voors. te betalen de somme van dertigh Carol. gl.

Waermede de ghemelte differenten sullen gheeyndiget ende ghesloten worden, sonder dat hij capitein ghehouden sal wesen ieets meer ten respecte van souldie ofte anders aen d'selve te betalen ofte uyt te keeren.

Voorts is ghelesen de remonstrantie bij d'officiers van convoyen in >> Zeelant ende t'>> Amsterdam nopende eenighe poincten aen d'heeren Staten Generael overgegeven, mitsgaders de resolutien bij haere E.M. daerop ghenomen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn

D'heere Commis Generael >> Boner heeft overghelevert seeckere remonstrantie ofte memorie. Waerop gheresolveert is, ghelijck in margine van d'selve staet gheteyckent: als voor eersten, belangende t'versouck van de nieuwe lijsten mit de extracten van t'ghebesoigneerde int wercke te stellen, dat daerinne ghedaen sal worden volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael ter eerster voller vergaderinge.

Ende vorder omme ordre te stellen op de verminderinghe van de munte particulierl. bij de provincie van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden ghedaen, sal resolutie van mijn heeren Staten Generael werden versocht.

Wat aengaet de commineerde executie van de wedue ende compaignie van >> Nicolaes Ericxzn., sal ghescreven worden aen den >> Hove van Vrieslant, ten eynde d'selve executie ghesurseert mag worden.

Eyntlijck is den Advocaat Fiscael ghelast om[folio 4]me den voors. heere Generael t'adsisteren tot uytvoeringhe van den processe teghen >> Sytzama cum sociis nomine quo voor den >> Hove onghedecideert hanghende.

Ende want tot noch toe d'heeren Staten Generael gheene verclaringhe hebben ghedaen op de saecke van de wedue ende compaignie van >> Nicolaes Ericxzn. ende d'heere Ontfanger Generael dagelijcx met de executie wort ghecommineert, so is goed ghevonden, dat men eerstdaechs de welghenoemde heeren Staten de extracten van de sententie ende sommatie sal overseynden met instante versouck, dat haere E. Mog. tot dienste van de ghemeene saecke t'>> Hoff van Vrieslant willen vermanen, ten eynde so praecipitanter d'executie niet ghevordert worde.

Is volghens ghebesoigneert in de repartitie te maecken van eenighe penn.

01-09 Dingsdach * Den 9en Januarii ** Eysinga praeses - Broeils - Clant - Steyn

Op de requeste van >> Mecke Janszn. is gheapostilleert, dat den Ontfanger Generael wort gheordonneert aen den suppliant uyt te keeren de somme van dertigh Carol. gl., ende d'selve den capitein >> Johan Eppens te corten in sijne naest te vercrigene ordonnantie; doch eerst ende voorall oock deducerende van de ghemelte somme t'ghene de capitein >> Johan Eppens voor hosen ende schoen hem verschoten heeft.

Also de capitein >> Johan Eppens t'collegie aendiende, dat hij omme zijne crediteurs contentement te geven grotelijcx van doene hadde eenighe penn. ende dienthalven versochte ordonnantie, is goed ende raedsaem ghevonden, dat men denselve capitein terstont affrekeninghe sal maecken van zijne ende zijner onderhorighe crijchsluyden soldien voor hunne diensten int verledene jaer de landen ghedaen tot de verminderinghe van t'ghetal derselver matrosen toe; ende bovendien noch den vs. capitein passeren ordonnantie van een maendt costpenn. Des sal hij ghehouden wesen sodane ordre te stellen, dat die Raden van d'importuniteit ende t'aenlopen der crediteurs ghevrijdt ende ontslagen mach worden.

D'heere >> Broeils is ghecommitteert omme eenighe ghetuyghen te verhoren ende examineren op d'articulen van den Advocaat Fiscael teghens >> Douwe Edes overgegeven.

Ghedelibereert wesende op de distributie van de penn., d'welcke den lieutenant >> Viltshusen noch van de gheconfisqueerde goederen commen is gheordonneert, dat die crijchsluyden noch onder hem in dienste wesende, ende over t'aenhalen gheweest hebbende ieder ghelijcke vele sullen ontfangen, als d'andere affghedancte matrosen hebben ghenoten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn

Naerdat seeckere processe ghetermineert ende de sententie uytghesproocken ware, is voorts ghetreden in de affrekeninghe van de soldien des capiteins >> Johan Eppens. [folio 5]

Huyden heeft d'heere Commis Generael >> Boner vanweghen d'andere Generaels zijne E. medebroederen ontfangen alle alsulcke penn., als van de gheconfisqueerde goederen in hunne E. quartiere alhier sijn opghecomen, mitsgaders oock t'ghene d'officiers van convoyen in >> Reyde voor hunne denuntiatie ware toegheleydt, naer breder vermogen van de repartitie t'elckens na de ghehoudene vercopinghe ghemaect.

01-10 Wonsdach * Den 10en Januarii ** Naer noen ** Eysinga praeses - Aysma - Broeils - Clant - Steyn - Rengers

Sijn d'heeren >> Rengers ende >> Broeils ghecommitteert omme terstont de capitein >> Johan Eppens met zijne volck voorts te betalen de besoldinghen voor den diensten gheduyrende de tijt van seven maenden ende een dach de landen ghedaen.

Is gheordonneert, dat >> Jacob Gabbes burger deser stede >> Doccum uyt de soldien van >> Aylcke Jacobs stuyrman onder de capitein >> Johan Eppens zijne betalinghe sal werden ghedaen, achtervolgende t'rapport van wilen den heeren >> Claes Wabbes ende acte van dato den 18en Aprilis des verledenen jaers te boecke staende.

01-11 Donderdach * Den 11en Januarii ** Eysinga praeses - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is ghearresteert de repartitie van de somme van sesthienhondert Carol. guldens tot betalinghe van de wedue en haere medecrediteurs van wilen >> Nicolaes Ericxzn. bij den heere Commis ende Ontfanger Generael >> Boner aen t'collegie overghelevert, ende dat in manieren navolgende:
Aen mijn heer >> Idzaerda 200-0-0
Aen den grietman >> Meckema 200-0-0
Aen >> Bocke Douweszn. Abbema 150-0-0
Aen >> Claes ten Buyr 300-0-0
Aen >> Comans 250-0-0
Aen de wedue selve tot betalinge van eenighe heure crediteuren tot >> Amsterdam 500-0-0.

Is gheresolveert te scriven aen mijn heeren Staten Generael, dat haere E.M. wort overghesonden extract van de sententie onlangs tot vorndele van de wedue ende compaignie van >> Nicolaes Ericxzn. bij den >> Hove van Vrieslant uytghesproocken, mitsgaders de sommatie daerop ghevolght, waeruyt haere E.M. te siene hebben, hoe seer t'collegie ghedronghen wort tot betalinge van d'selve schuldt, sonder dat eenichsins regard ghenomen wort op den dienste van de landen, d'welcke niet wel bewaert, veel weynigher ghevordert can worden, bijaldien dusdanige proceduren langer ofte meer plaetse sullen hebben. Ende want haere E.M. tot noch toe gheene verclaringhe dienaengaende hebben ghedaen, ghelijck deur missive van den 3en Decembr. laestleden bij ons versocht was, ende nochtans omme den voortgang van desen te verhinderen, daeraen ten hoochsten is ghelegen, so worden haere E.M. versocht, dat haere E.M. believe t'collegie terstont van haere E.M. goede goede mey-[folio 6]ninghe te verwittighen, ende t'vs. >> Hof van Vrieslant te vermanen, ten eynde haere E. de ghecommineerde executie alnoch ten ghemene beste willen surseren. Niettemin sal ordre ghestelt worden, ghelijck voorheen ghedaen is, dat de ghemelte wedue ende compaignie mettertijt haere achterwesen voldaen ende betaelt werde.

D'Advocaat Fiscael is in plaetse van den heere >> Rengers ghesurrogeert, omme beneffens den heere >> Broeils des capiteins >> Johan Eppens volck affrekeninge te doen, ende haere crediteurs betalinge.

De boden van de Raden van Staten is tot een vereeringhe voor t'nieuwe jaer toegheleydt vijff Carol. gl.

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Also de tijt nu rede is verschenen, dat de nieuwe gheredresseerde lijsten haere ingang sullen nemen, is goed ghevonden, dat men sal scriven aen den officiers van convoyen allomme onder het districte van deser collegie staende, ende henluyden volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael t'ordonneren in d'opheve van convoyen na de vs. nieuwe lijsten mitsgaders andere resolutien daervan dependerende te reguleren, sonder dies te zijn in ghebreke.

Is gheordonneert te scriven aen >> Johan Meganck eerste clerq van den heere Greffier >> Aerssens, dat hij doch wille diligenteren omme resolutie op de missive van desen collegie den 3en Decembr. laestleden ghedateert, mi[t]sgaders van huyden aen mijn heeren Staten Generael ghesonden.

01-12 Vrijdach * Den 12en Januar. ** Eysinga praeses - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Dewijle so uyt d'examinatie van de registren der collecte van convoyen als anders wort ghespeurt, dat int uytvoeren van de paerden daghelijcx grote frauden werden ghepleecht mits de distinctie van den oude ende jonghe paerden ten comptoire van convoyen binnen >> Groeninghen ghehouden, is tot verhoedinghe vandien raetsaem bevonden, dat van de hincxtpaerden thien ende merrypaerden acht Carol. gl. bij d'officiers sal werden ontfangen, sonder meer onderscheydt te maecken tuschen d'oude ofte jonghe paerden, ghelijck voorheen ghedaen is. Doch dit alles bij provisie ende tot naerdere dispositie van mijn heeren Staten Generael. Wel verstaende nochtans, dat van de eenjarighe hincxt soch ende merry volen betaelt sal worden nae de lijsten.

Is vorder ghebesoigneert in de examinatie so van de capitein >> Aucke Tiebbes selve, als andere ghetuygen aengaende t'exploict laestmael teghens de struyckrover >> Jacob Thomas voorghenomen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is opghelesen de missive aen den >> Hove van Vrieslant volgende resolutie van den 8en deser gheconcipieert, ende daernae ghearresteert luydende so volght: [folio 7] Edele, erentfeste, hoochgheleerde, voorsienighe ende seer discrete heeren,

Ons heeft d'Ontfanger Generael >> Boner voor eenighe daghen verthoont, hoe dat hij ghesommeert was om te voldoene seeckere sententie bij U.E. laestmael tot vorndele van de wedue ende compaignie van wilen >> Nicolaes Ericx uytghesproocken, versouckende mit een sodane ordre ghestelt te worden, waerdeur hij van dese molestatien bevrijdt soude moghen wesen. T'welcke vertoch bij ons in deliberatie gheleydt wesende hebben wij nodigh gheacht U.E. bij desen te verclaren, dat in ghenerleye maniere deur faute ofte ghebreke van den voors. heere Ontfanger gheschiet ofte toeghekomen is, dat de ghemelte wedue met haere compaignie tot noch toe alle haere achterwesen ende ten volsten niet heeft becomen, maer alleenl. vermits de nood van t'onderhouden der schepen van oorloghe tot bescherminghe van de goede inghesetenen deser landen, dat onmoghel. ware ieets meer als ghedaen is, tot betalinghe van deselve te vinden. Ja so weynigh is bij t'laeste slot van rekeninghe bevonden het landt noch ieets te goede te commen, dat vele meer de voorn. Ontfanger eenighe penn. tot vervallinghe van d'oncosten der equippagie uyt sijn eyghen heeft verschoten. So connen wij oock hierinne van de selve compaignie niet met rechte beschuldiget, maer behoren van alle verstandighe ende goedthertighe patrioten ghepresen te worden. Want aenghesien de streuperije ende invasien van de vijandt ter zee niet moghen gheweyrt worden, sonder de schepen van oorloge wel-ghemant ende versien in dienste van de landen te houden, die equippagie niet behoorl. mach gheschieden sonder middelen, ende dese sullen ontbreecken ofte commen te cort te vallen, bijaldien men d'selve voor een groot deel soude employeren tot affdoeninghe van dusdanighe praetensien: quis non dicet omnino et inprimis curandum ne quid resp[ublica] detrimenti capiat, privata etiam quorundam utilitate publico commodo posthabita. Ende ghewisselijck evenverre de ghemeene middelen tot defensie van de landen teghens het ghewalt der >> Spaignaerden inghewillicht, ofte, om naerder tot dese saecke te commen, de ghereedste penn. int voorjaer op de comptoiren alhier vallende tot profijt van particulieren souden bekeert worden, wij willen U.E. te bedencken geven, wat onheyl daer ligt onstaen conde. Alwaeromme wij U.E. gantsch vruntl. versoucken, dat U.E. believe ten ghemeene beste de ghecommineerde executie noch een tijt lang te surseren ende doen ophouden. Temeer also rede bij ons de voorsieninge is ghedaen, dat boven de elleffhondert voor eenighe maenden uytghekeert eerstdaechs noch aen de dickghemelte wedue ende haere mede-crediteuren sesthien-hondert Carol. gl. betaelt moghen worden, sullende alle middelen aenwenden omme haer voorts te vervougen, sovele eenighsins [folio 8] sonder quetsinghe van de ghoede ghemeene saecke ghevonden moghen worden. Sijnde alhier gheensins practicabel ende mede contrarie de resolutie van den heeren Staten deser landen, dat men elders dieshalven eenighe penninghen souden soucken ofte negotieren. Hierop verwachtende U.E. antwoord. Edele etc.

Sijn d'heeren >> Broeils en Advocaat Fiscael ghecommitteert omme sowel het register der crediteurs van de capitein >> Johan Eppens te visiteren als haerlieder stucken ende requesten aen t'collegie ghelevert, ende d'selve eyntl. t'ontscheyden, so haere E. raed best duncken sal.

Is gheordonneert, dat d'heere Commis ende Ontfanger Generael sal verwittighet werden van de resolutie gisteren ghenomen aengaende de repartitie van penningen aen de wedue van >> Nicolaes Ericx ende haere mede-crediteuren te betaelener, met versouck dat hij diesvolgens de versieninghe wille doene, ten eynde metten eersten de penninghen aen d'selve personen uytghekeert, ende sijluyden daermede voor een tijt langh ghestilt moghen werden.

01-13 Saterdach * Den 13en Januarii ** Eysinga praeses - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is ghebesoigneert in de examinatie van de registers der ontfang van convoyen verledene jaere ten comptoire van >> Groeningen ghevallen.

Also nodigh werde bevonden, dat terstont de heude binnen der stede van >> Doccum werde ghebracht, is de personen, d'welcke laestmael dienthalven hebben uytgheweest, presentatie ghedaen van ses Carol. gl., waervoren sij ghehouden souden wesen t'selve schip op te brenghen sonder ieets meer ten respecte van de laest ghedane moeyte te moghen praesenteren. T'welcke bij henluyden gheacccepteert ende aenghenomen is.

01-15 Maendach * Den 15en Januarii ** Naer noen ** Aysma praeses - Broeils - Clant - Steyn - Eysinga

D'heeren >> Broeils ende d'Advocaat Fiscael brenghen over de repartitie van de penn., d'welcke aen de respective crediteurs van de capitein >> Johan Eppens uyt de competerene drie maenden costpenn. souden bij den Ontfanghers Generaels t'elckens uytghekeert worden. Welcke opghelesen sijnde is gheapprobeert ende ghearresteert.

Is voorts alnoch ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen van d'ontfang der convoyen binnen >> Groeningen verledene jare ghevallen.

01-16 Dingsdach * Den 16en Januar. ** Aysma praeses - Broeils - Clant - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de visitatie van de stucken van de capitein >> Tiaerd Tiebbes. [folio 9]

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn - Rengers - Eysinga

Is de boden van d'heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden tot een vereeringhe voor t'nieuwe jaer toegheleydt de somme van seven Carol. gl.

Is vorder oock ghecontinueert in de besoigne huyden voor noen begost.

01-17 Wonsdach * Den 17en Januar. ** Aysma praeses - Broeils - Clant - Steyn - Rengers - Eysinga

Die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant neerstel. overghesien hebbende de stucken bij de capitein >> Tiaerd Tiebbes inghelevert, belangende zijne ende zijner crijchsluyden besoldingen, costpenn. ende andere praetensien voor de diensten ende expensen vanweghen de landen in desen jaere bij hem ghedaen, bevinden d'selve capitein eerstel. te competeren op t'zeventigh coppen voor souldie ter maent 600 ll. comende in twee maenden t'samen ter somme van 1200 ll. wel verstaende, dat alhoewel de vernoumde capitein in de tweede maendt met zijn volck de schipbreeckinghe heeft gheleden, nochtans hem d'selve ten respecte van de gheledene schaden is goed ghedaen voor costpenn. op ghelijcke ghetal 542-10-0. Maer also hen ghelast ware voorsieninghe te doene van victuaille voor de tijt van vier maenden, so comen alle de costgelden t'samen te bedragen 2170 ll. Vorder wat aengaet het gheweer, met welcke hij zijne volck versien hadde, is hem daervoren toegheleydt de somme van 200 ll. ghelijck mede tot remboursement van de vereeringhe van de crijchsluyden alhier aenghecomen wesende boven hunne soldie, deur ordonnantie van de Raden verschoten, 600 ll. Sonder dat verstaen wort hem voor d'interest ieets van de landen te competeren.

Aldus ghedaen ter vergaderinghe van de voors. Raden, desen 17en Januarii 1599.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden te verscriven >> Taecke Tiercks contrerolleur in de vestinge van >> Reyde teghens den 1en Februar. naestcomene, omme alhier zijne rekeninghe van den ontfang ende uytgave deser jare te doen.

Is vorder ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen verledene jare binnen >> Harlingen ghehadt. [folio 10]

01-18 Donderdach * Den 18en Januar. ** Aysma praeses - Broeils - Clant - Steyn - Rengers

Op de requeste van >> Gerbrant Dircks cum sociis is gheordonneert t'apostilleren, dat also der supplianten aengeven impertinent ende onwaerachtigh is, oock onmogel. alle schaden, d'welcke de particulieren so te water als te lande gheduyrende dese troublen sijn overghekomen, uyt de ghemeene middelen tot defensie van de >> Vereenichde Provincien inghewillicht te repareren, ende betalen, ghelijck laestmael vanweghen deser collegie d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant breder ende tot haere E. contentemente is verthoont; daeromme oock d'heeren Volmachten althans staetswise binnen >> Leeuwarden vergadert, worden versocht der supplianten onbehoorl. clachten gheen ghehoor meer te geven.

Is alnoch vervolcht d'examinatie van de collecte gisteren begost.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden te verscriven den convoymeester >> Meye Frans teghens den 29en deser maendt omme zijne rekeninge te doene.

De capitein >> Johan Eppens binnengheroupen sijnde heeft op de requeste van >> Taecke Liuwes ende >> Hessel Fetzes burgers deser stede verclaert niet in weygeringhe te sullen sijn, omme de penninghen bij hem van de matrosen inghehouden ofte noch in te houden, aen den supplianten uyt te keeren. Waermede gheordonneert is, dat sijluyden hen sullen laten ghenougen.

01-19 Vrijdach * Den 19en Januar. ** Aysma praeses - Broeils - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in d'affrekeninghe van de soldien ende costgelden des capiteins >> Cleys Bauckes voor de diensten desen jare ghedaen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Clant - Steyn - Rengers

Op de requeste van de huysvrouwe van >> Aylcke Jacobs stuyrman van de capitein >> Johan Eppens is gheaccordeert, dat sije bij provisie uyt handen van >> Johan Hendricx ghesubstitueerde van den heere Ontfanger Generael maentl. sal mogen ontfangen de somme van acht Carol. guldens, d'welcke haere man op d'affrekeninge voorall wederomme ghecortet sullen worden.

Is ghearresteert ende ghesloten d'affrekeninghe van de capitein >> Cleys Bauckes van de soldien ende costghelden huyden begost, met belastinghe dat ordonnantie van d'selve soldien sal werden ghedepescheert, sijnde goed ghevonden de betalinghe van costpenn. alnoch uyt te stellen.

Ontfangen sijnde t'antwoord van den >> Hove van Vrieslant op de missive van den 12en deser, is goed ghevonden terstont te scriven aen den heere [folio 11] Commis ende Ontfanger Generael, dat hij nakomende t'inhoud van t'selve hem wille met den Advocaat Fiscael vervougen voor den heere >> Ulenburg, ende t'insisteren dat het versochte uytstal effect mach sorteren. Ende wat belangt de saecke van >> Eene Bauckes, wort (onder correctie) verstaen, dat hij onghehouden is op desselven articulen te beantwoorden vermits d'interventie van desen collegie, d'welcke bij den >> Hove nietteghenstaende d'oppositie van de voors. >> Eene is goed ghekent. Waerop zijne E. sich naerder sal hebben te beraedslagen met den Fiscael ende >> Herbaio, ende voorts de saecke te beleyden, so tot dienste van de ghemeene saecke bevonden sal worden.

01-20 Saterdach * Den 20en Januar. ** Aysma praeses - Broeils - Steyn - Rengers

De sesthien Carol. guldens onlangs tot profijt van eenighe matrosen des lieutenants >> Viltshusen, deur last van de Raden inghehouden, sijn huyden weder uytghekeert, vermogens derselver quitantie.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen den heere Commis Generael >> Boner, dat alsoo die Raden voorghenomen hebben eerstdaechs de rekeningen van >> Meye Franszn. convoymeester te >> Warcum bij der handt te nemen, ende niet wel connen weten, te wat tijde hij laest rekenschap heeft ghedaen, vermits alhier gheene meer dubbelen werden als van den jare 96 aff; daeromme zijne E. versoucken, dat hij terstont t'collegie daervan wille adverteren, ende mede overseynden de dubbelen van de jaren 95 ende 94, bijaldien daervan noch niet gereeckent is. Ofte in desen ghevalle, hoeveele hij schuldigh is ghebleven bij t'laeste slot.

01-22 Maendach * Den 22en Januarii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Aysma

Is gheordonneert dat men terstont den heere >> Eysinga sal verscriven.

Is >> Johan Hendricxzn. commis van den heere Ontfanger Generael binnengheroepen, sijnde aengheseyt, dat hij hem sal voortaen onthouden de particuliere ontfangers ieets voor uytgave goed te doen ofte quitantie daervan te passeren, sonder voorgaende ordonnantie van desen collegie.

Sal mede denselve gheordonneert werden zijne rekeninghe van d'equippagie deser jare binnen vijff ses daghen ghereed te maecken.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Aysma

Is ghebesoigneert in de examinatie van de collecte der convoyen te >> Groeningen tot den eynde toe. [folio 12]

01-23 Dingsdach * Den 23en Januar. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Aysma

Is ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen ende licenten verledene jaere te >> Reyde ghevallen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eisinga - Aysma

Is d'heere >> Steyn ghecommitteert, omme beneffens den heere >> Eysinga hem naer >> Leeuwarden te vervougen aen d'heeren ghecommitteerden van mijn heeren Staten Generael, ende met haere E. te communiceren aengaende eenighe saecken van de nieuwe lijsten ende ordre in train ghestelt.

01-24 Wonsdach * Den 24en Januar. ** Broeils praeses - Rengers - Aysma [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Aysma [geen tekst]

01-25 Donderdach * Den 25en Januar. ** Broeils praeses - Rengers - Aysma [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Aysma

Op de requeste van >> Hylck Bacxter wonende binnen >> Leeuwarden, is goed ghevonden t'apostilleren, dat also de capitein >> Cleys Bauckes so tevoren mercklijcke penningen als noch in de verledene weecke ordonnantie tot volle betalinge van zijne souldien heeft ontfangen, hij daeromme den suppliante daeruyt wel sal connen vernougen. Doch anders moghen die Raden lijden, dat haer uyt de costpenn. den voors. capitein van de landen competerende, haer achterwesen voor andere betaelt werde, so wanneer daeraff ordonnantie sal worden gegeven.

Op de requeste van >> Claes Cnol paerdecoper wonende in de >> Omlanden is gheordonneert t'apostilleren, dat de suppliant sal hem vervougen op den ghepraefigeerden rechtdach alhier voor t'collegie, omme t'aenhoren den eysch van den Advocaat Fiscael ende daerenteghens ghebruycken zijn rede-[folio 13]nen van defensie. Ofte anders bij faute van comparitie sal teghens hem gheprocedeert worden als naer rechte ende ordonnantien op t'stuck van convoyen gheemaneert sal behoren.

Also daghelijcx veelvoudige clachten aen t'collegie commen van de quade mesnage der matrosen van de capitein >> Johan Eppens, in der vougen oock dat hunne vrouwen ende kynderen ghantsch niet ofte seer weynigh op d'affrekeninghe connen ghenieten van haere mans souldien, omme daermede noodl. onderhouden te worden, is goed ghevonden te scriven aen de voors. capitein, ende hem t'interdiceren, voortaen gheen widere verschot aen zijne matrosen te moghen doen, als totte helfte van haere souldien, besonder wiens vrouwe ende kinderen alhier woonachtigh sijn.

01-26 Vrijdach * Den 26en Januar. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Aysma

Op de requesten van >> Heerman Jacobs, >> Pieter Taeckes ende >> Lenard Pieters is nae rijpe deliberatie goed ghevonden t'apostilleren, dat alsoe d'heere >> Clant voor dese tijt niet en is teghenwoordigh, daeromme de supplianten ghedult sullen moeten nemen tot zijne E. comste. Middelentijde sal nochtans ordre ghestelt worden, dat zijluyden van haere betalinge niet ghefrustreert en werden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Aysma

Is gheresolveert volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael, dat allomme uytcondinge sal werden ghedaen, dat de vijandt alle sauvegarden ter zee heeft ingheroupen ende verclaert d'selve niet vorder te strecken als tot vijff ende twintichsten deses. Waerop zijluyden sullen hebben te letten, ten eynde zij deurdien niet in schade en gheraecken.

Op t'versouck van >> Albert Janszn. wonende binnen >> Leeuwarden is gheresolveert te scriven aen eenen zoutmeter van d'selve stadt, dat d' vs. >> Albert Janszn. t'collegie heeft te kennen gegeven, hoe dat hij daeghelijcx van hem vermaendt ende aenghesproocken worde om betalinge van den impost voor t'gheconfisqueerde zoudt onlangs alhier bij denselve int openbaer ghecocht. Ende want sulcx gantsch onghefondeert is, vermits t'selve bij hem niet inghevoert maer binnen deser stede tevoren langhe ghelegen hebbende inghecocht is; oock daervooren in t'incomen het behoorl. impost (so uyt de verantwoordinge van de schipper is ghebleecken) voldaen ende betaelt is; so begeren die Raden, dat hij denselve >> Albert Jans voortaen dienaengaende onghemoeyt wille laten, ten ware hij meer redenen hadde ter contrarie, waeraff hij t'collegie metten eersten sal moghen adverteren.

01-27 Saterdach * Den 27en Januar. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Aysma

Is ghebesoigneert in de rekeninge van >> Meye Franszn. convoymeester op de haven te >> Warcum, waerinne bevonden sijnde, dat in de maendt van >> Meye laestleden bij hem ghestelt was de somme van vijfthien st. voor ieder tonne zoudt, van [folio 14] t'welcke hij nochtans verclaerde ende bethoonde niet meer als achtehalve st. ontfangen te hebben, is goed ende raedsaem bevonden denselve convoymeester t'ordonneren, alnoch het cort ofte surplus van t'convoygelt voor t'ghemelte zoudt te innen, wel verstaende dat bijaldien hij sulcx niet soude connen effectueren, tenminsten van zijne goed debvoir sal doen blijcken, omme in de naest te volgene rekeninge daerop ghelet ende ghedisponeert te worden naer behoren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Ten Buyr

>> Fiacre de Villeneufve françois juvelier heft op huyden de twaleff Carol. gl. so tot costen als voor den armen na luyt de sententie gisteren teghens hem uytghesproocken voldaen. Waermede hem toeghelaten is naer >> Hollant te moghen reysen met zijne goederen.

Diesvolgens is deselve zijne casse met de goederen weder overghelevert ten overstane van de aenwesende Raden volgende t'inventaris daeraff ghemaect, ende recepisse van de vernoumde >> Fiacre onderdien ghestelt.

01-29 Maendach * Den 29en Januar. ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Broeils

Is eenen >> Rijck Egberts crijchsman onder de lieutenant >> Viltshusen pasport verleent van zijne dienste.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is gheresumeert in de rekeninge van de convoymeester >> Rijckens voor den jaere 98 in desselven teghenwoordicheyt.

Ontfangen sijnde eene brieff van >> Frerick Snoeck burger binnen >> Amsterdam met de welcke in Septembri laestleden vanwegen dese collegie ghecontracteert was aengaende de leverantie van eenige bussepoudre, waerinne de vs. >> Frerick Snoeck versochte verwitticht te werden, te wat tijde hij d'selve leverantie soude doen, is gheresolveert hem eerstdaechs voor antwoord te scriven, dat de dach alhier bij de Raden is gheraemd de 1en Martii stilo veteri.

01-30 Dingsdach * Den 30en Januar. ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is ghecontinueert in de besoigne van de rekeninge des convoymeesters >> Frederijc Rijckens. [folio 15]

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Naerdat ghehouden was rechtdach, is voorts wederomme bij der handt ghenomen de besoigne van rekeninge huyden voor noen begost.

Op seeckere bescheydt, t'welcke de capiteyn >> Johan Eppens hadde ghegeven de vrouwe van zijne provoost ende noch twee andere tot haer onderhoudt, is gheordonneert te stellen, dat t'selve op de naest te volgene affrekeninge verthoont wesende alsdan ghedaen ende ghedisponeert sal worden als recht is.

01-31 Wonsdach * Den 31en Januar. ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is de Advocaat Fiscael gheaccordeert provisie van citatie teghens eenen >> Harmen Bolduin wonende binnen >> Groeningen.

Also >> Johan Smale ghecommitteerde cercher in de vestinge van >> Delffzijlen van de lieutenant van den hopman >> Cordenoort uyt name van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant verhindert werde zijne commissie aldaer t'exerceren ende voor dese tijt om d'selve te mainteneren bij desen collegie naerder niet can worden ghedaen als rede is gheschiet, is goed ende raedsaem ghevonden desselven >> Jan Smale commissie te doen voortaen ophouden ende hem voor de moeyte ende oncosten ordonnantie te passeren van een halve jaers gagie, mitsgaders recommandeert te houden tot alsulcken anderen ampt, als hij naemaels bevonden sal worden na gheleghentheyt van saecken bequaem te wesen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is alnoch ghecontinueert in de rekeninge van de convoymeester >> Rijckens.

Ghedelibereert wesende op t'versouck van >> Dirck Clocq ghewesene scheepscrijchsman onder de capiteyn >> Cleys Bauckes streckende ten eynde de voorsieninghe werde ghedaen, dat de oncosten so voor de cure van zijne quetsure als anders, voldaen ende betaelt mochten werden, is goet ghevonden ende gheresolveert in conformite van de resolutie in date den 5en Octobr. laestleden, dat men deselve crijchsman de hondert Carol. gl. sal passeren, omme daermede den chirurgijn ende andere vernoucht te worden, dien t'behoren sal; ende daerenboven noch den voors. capitein >> Cleys Bauckes ordonneren hem de costgelden voor de tijt zijner affwesen te betalen. Waermede hij verstaen wort ten vollen ghecontenteert te sijn, sonder ieets meer [folio 16] te deser opsichte van de landen te mogen eyschen. Van t'welcke alle Mr. >> Jacob Rommerts verwitticht sal worden.

Diesvolgens is t'inhoud van de bovenghes. resolutie den crijchsman >> Dirck Clocq deur den praesidem aengheseyt, ende beneffensdien noch tot teergelt vereert met een pont >> Vlaems. D'welcke daerop verclaert heeft wel vernoucht te sijn, ende d'heeren Raden grotel. te bedancken.

02-01 Donderdach * Den 1en Februar. 1599 ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is de missive volgende t'inhoudt van de resolutie gisteren op de saecke van >> Dirck Clocq ghenomen, ghedepescheert aen Mr. >> Jacob Rommerts met belastinge, dat hij de penn. sal uytkeren aen de chirurgien ende andere dien t'behoren sal, doch met advis van d'selve crijchsman, ende voorall toesiende, dat hij eerst (so veele mogel.) ghenesen mach sijn. Want dit hem ghepasseert is onder andere tot volle betalinge, sonder ieets meer van de landen te mogen eyschen ten vorigen opsiene.

De Generael >> Boner levert over register ende opteyckeninge van de personen, d'welcke eenighe goederen van >> Groeningen op cedulle van attestatie ende cautie niet niet ghesuyvert en hebben. T'welcke ghevisiteert sijnde, is goed ghevonden dat de personen publice deur aenpleckinge ofte d'officiers van convoyen te >> Groeningen alnoch sullen ghesommeert worden, omme haere cautien te suyveren binnen de tijt van vierthien dagen, ofte anders t'convoygelt te betalen. Anders sal de Advocaat Fiscael gheordonneert worden te procederen so hij bevinden sal te behoren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

D'heere Commis ende Ontfanger Generael >> Boner heeft ingelevert seeckere acte onder de handen van d'heeren >> Dijcxtra, >> Aysma ende >> Tetmans ghepasseert, bij d'welcke hij gheautoriseert ware vanwegen de landen op interest te lichten de somme van sevenhondert Carol. guldens tot behouff van de capitein >> Pouwels van Butenpost ende zijner crijchsluyden ten tijde sij naer >> Duynkercken ofte d'engte van der zee soude gaen, volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael, sonder dat hem daervan noch bij t'gehele collegie is ordonnantie gegeven. Waerop gheadviseert wesende, is goed ghevonden, dat men d'selve acte bij de voors. heere Ontfanger in rekeninge ghebracht voor uytgave sal lijden, sonder van node te wesen eenige naerdere ordonnantie dienthalven te versoucken. Ghelijck t'selve oock in margine van d'selve acte voor apostille is ghestelt.

Naerdat de dubbelen van den ontfang der convoyen ende licenten verledenen jare binnen >> Groeningen ghevallen mitsgaders d'apostillen in margine vandien ghestelt waren ghevisiteert, is goed ghevonden [folio 17] in conformite van de resolutie van den 8en Septembr. laestleden, dat de Fiscael teghens de convoymeester >> Rijckens alnoch sal procederen, so hij bevindt te behoren, saulff nochtans zijne defensien daerentegens.

02-02 Vrijdach * Den 2en Februar. ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Is ghebesoigneert in de examinatie van den uytgave bij >> Frederick Rijckens convoymeester te >> Groeningen verledenen jare ghedaen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils

Ghedenuntieert wesende bij de lieutenant >> Viltshusen, dat hij seeckere schip met wijnen hadde aengeholden vermits het convoy daervan ten vollen niet en ware betaelt, is d'heere Broeils ghecommitteert omme morgen met den Commis Generael informatie te nemen van dese saecke.

02-03 Saterdach * Den 3en Februar. ** Steyn praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga - Broeils - Clant

De rekeninge van de convoymeester >> Frederick Rijckens gisteren ghesloten sijnde voor den jare 98, is huyden naerdat het slot met d'apostillen in margine van d'uytgave ghestelt opghelesen ware, met onderteyckeninge bevesticht.

Also de convoymeester >> Frederick Rijckens verthoonde in de maendt Augusto verleden den 26en dach seeckere post van achthien driejarige paerden bij eenen >> Ewolt Femmes uytghelevert, in zijne dubbelen voor ontfang ghestelt te hebben, waervan nochtans t'recht der convoyen aen zijne handen niet en is betaelt, deurdien d'voors. >> Ewolt Femmes allegeerde t'selve binnen >> Rotterdam voldaen te hebben, is gheresolveert, dat de convoymeester denselve >> Ewolt alnoch sal sommeren om de betalinge van t'recht der convoyen voren ghemelt; doch bijaldien bethoont werde t'selve ten comptoire van >> Rotterdam betaelt te wesen, sal in de naestvolgene rekeninge daerop werden ghelet ende den vernoumde >> Rijckens te goede commen.

Is goed ghevonden de convoymeester >> Rijckens t'ordonneren, dat hij voortaen wel toesien sal de cautien van de binnen-landsche pasporten naer expiratie van ghepraefigeerde tijt volgende d'instructie te signeren, ofte in cas van swaricheyt d'onwillighe aen den Advocaat Fiscael over te scriven, omme voorts gheprocedeert te worden, so hij bevinden sal. [folio 18]

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga

Tot versouck van den Fiscael is gheaccordeert provisie van citatie teghens >> Heere Pieters controlleur binnen >> Groeningen.

Is begost te besoigneren in de resumptie van den ontfang der convoyen ende licenten bij >> Taecke Tiercks verledene jaere binnen de vestinge van >> Reyde ghehadt.

02-05 Maendach * Den 5en Februar. ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Also t'schip met de wijnen onlangs bij de lieutenant >> Viltshusen aenghehouden binnen >> Doccum was opghebracht, is naer ghedane rapport van de commissarien ende ghehoort mede t'aengeven van de dienaer des wijnheeren, goed ghevonden dat de Fiscael zijn processe sal maecken, ende beneffens dien (desnoodt) de wijn opghevult werden ten overstane der ghecommitteerden van desen collegie.

Op t'veelvoudigh aenhouden van eenighe schipperen ende coopluyden deser quartieren streckende ten eynde zijluyden onder betalinge van t'recht der convoyen eenighe quantiteit van bonen, erten ende garste mochten uytvoeren, is goed ghevonden d'heeren Staten Generael daeraff te verwittigen mit versouck, dat haere E.M. dienaengaende believe te disponeren.

De cercher >> Dioerd Douwes is ghelast vanweghen desen collegie sowel des nachts als daechs goed regard ende acht te nemen op het aenghehoudene schip met de wijnen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Op de requeste van >> Dominico Novesio opsichter in de veste van >> Oostmehorne, is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden hem ter eerster ghelegentheyt sullen doen accommoderen ofte voorsien met twee roers ende twee lancen, omme daermede zijne diensten te beter te bewaren. Des wort nochtans hem ghelast nu wederomme na zijne verordente plaetse te vertrecken.

De convoymeester >> Frederic Rijckens heeft ingelevert seeckere remonstrantie mit ontfang daeronder ghestelt, extraordinarie bij hem ghehadt. Waerop gheadviseert wesende, is goed ghevonden dat die Raden van der Admiraliteit in Vriesland ghesien hebbende dese remonstrantie mitsgaders d'ontfange daeronder ghestelt mogen lijden, ex gratia, dat d'selve alnoch bij des remonstrants rekeninge werde ghevoucht, uytghesondert, dat hij aengaende den v.en post, waervan de Advocaat Fiscael mede in zijne eysch gementioneert heeft, zijne defensien sal moeten doen so t'behoort.

Is gheordonneert de convoymeester >> Aleph van Ayleva te verscriven teghens den 11en deser, om alhier zijne rekeninghe van den ontfang der [folio 19] convoyen verledene jaere binnen >> Harlingen ghehadt, mit vermaningen aen den cercher, dat hij voortaen neerstel. toesien sal, also teghenwoordel. grote faute wert bevonden in seeckere schip met wijnen, t'welck vandaer is uytghevaren.

Insghelijcken is goed ghevonden ten eynde voors. Mr. >> Jan Bruynsvelt op den haven van >> Maccum teghens den 17en deser te ontbieden.

02-06 Dingsdach * Den 6en Februar. ** Rengers praeses - Ten Buer - Eysinga - Broeils - Clant - Steyn

Is >> Taecke Tiercks rekeninge voor den jare 98 eyntlijck ghesloten ende gheteyckent, sovele zijne ontfang aengaet in de tijt van neghen maenden ende drie dagen ghehadt.

Is goed ghevonden t'ontbieden Mr. >> Salomon van >> Leeuwarden, omme de wijn alhier aenghehouden te pegelen ten overstane van de commissarien deser collegie.

Is mede gheordonneert te verscriven >> Ritske Jeppes Vrielsma teghens den 21en deser omme zijne rekeninghe te doene voor den ontfang bij hem binnen >> Reyde verledene jare ghehadt.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is ghelesen de requeste van >> Johan Hendricxzn. equippagiemeester, ende daerop gheadviseert:

Eerstel. dat d'voors. equippagiemeester ghelast worde hem eerstdaechs naer >> Delffzijlen te vervougen ende aldaer t'informeren, hoe de twee schepen van oorloge zijn ghestelt, in wat manieren ende bij wien men d'selve soude best doen teeren ofte repareren; oock hoeveel sulcx bij raminge mochte commen te costen.

Ten anderen, dat aenghaende het wijdschip en de heude binnen deser stede leggende, bij t'collegie sal werden ghedaen so t'behoort.

02-07 Wonsdach * Den 7en Februar. ** Rengers praeses - Aysma - Broeils - Steyn

Ghedenuntieert wesende bij de lieutenant >> Viltshusen, dat hij aenghehouden hadde seeckere schip, waerinne eenige tonnen met appelen, vreemd >> Indiaensch brood ende een vat >> Spaensche wijn waren bevonden, d'welcke eenige bootsghesellen van >> Emden uyt der zee inghecomen wesende toebehoorden, is verstaen, dat hij die goederen sal moghen laten passeren, bijaldien onder de raepcoucken gheene andere coopmanschappen ghestelt en sijn, waervan t'recht der convoyen niet en is betaelt. In welcke gevalle hij all t'selve sal opschicken. Des wort nochtans de voors. lieutenant eerst ghelast van de teghenwoordighe bootsghesellen den eed te nemen, ende t'schip neerstel. te besoucken.

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Broeils - Steyn

Sijn d'heeren >> Steyn ende >> Broeils ghecommitteert omme over de pegelinge van de wijnen te staene met den Advocaat Fiscael. [folio 20]

D'heeren commissarien met den roeder brengen over de besoigne.

02-08 Donderdach * Den 8en Februar. ** Rengers praeses - Ten Buyr - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen verleden jare op den haven van >> Harlingen ghevallen.

Is >> Cornelis Vennecool drucker wonende te >> Delft tot vereeringe toegheleydt de somme van neghen Carol. guldens voor dat hij t'collegie ghepraesenteert heeft ende ghelevert Memorien van de >> Nederlantsche historien bij hem in desen jaere ghedruct.

Also eenen >> Cornelis Claeszn. burger van >> Hoorn versochte betalinge van seeckere achterwesen, t'welcke hij praesenteerde te hebben op t'schip van oorloge bij de capitein >> Aucke Tiebbes verleden somer ghevoert, is daerop gheresolveert, dat die Raden sulck versouck in gheenerleye wise connen accorderen, ten ware just alvoren ghebleecken t'ghemelte schip bij hem vercocht te wesen, ende zijne brieff daervan te spreecken.

Sijn d'heeren >> Aysma ende >> Ten Buer ghecommitteert omme de burgemeesteren deser stede te spreecken aengaende t'vercochte arrest van t'schip in de bovenghest. resolutie ghemelt.

Is gheordonneert den heeren >> Eysinga teghens morgen te verscriven.

Is mede goed ghevonden te scriven aen den heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden in manieren navolgende. Edele etc.

Also wij beducht waren, dat U.E. van >> Frederic Rijckens ofte andere verscheydene clachten ende calumnien tot beswaernisse van desen collegie streckende souden mogen vorencommen, ende bij experientie van allen tijden is ghebleecken, dat hierdeur d'onderlinge correspondentie ende vrundtschap (d'welcke tuschen collegien ofte nabuyrige ende gheallieerde landen behoort ghehouden te worden) ghebroocken sijnde terstont ende quant et quant de ghemeene beste groot onheyl t'elckens is ontstanden, so hebben wij nodigh ende dienstigh gheacht U.E. bij desen te vermanen ende vruntl. te versoucken, dat U.E. willen sodaniger luyden gheclap gheene ghehoor veel weyniger gelooff geven, U.E. verseeckerende, dat onse intentie alleene is om de ghemeene saecke sovele te helpen bevorderen als immers mogel., ende daerenteghens de confusien te weeren; ende toch oock bereydt sijnde U.E. sulck bericht van alles (diesnoodt) te doene, dat U.E. ende alle trouwhertighe patrioten daeraen goed contentement sullen nemen. Waermede Edele etc. [folio 21]

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Aysma - Broeils - Clant - Steyn

Is ghebesoigneert in de examinatie van de collecte der convoyen verledene jaere binnen >> Harlinghen ghevallen.

02-09 Vrijdach * Den 9en Februar. ** Rengers praeses - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Broeils - Clant - Steyn

Is ghecontinueert in de besoigne van de examinatie der collecte gisteren begost.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Broeils - Clant - Steyn

Is de missive aen d'heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden, soals die op gisteren ghestelt, ghearresteert.

Also die crediteuren van de capitein >> Johan Eppens seer aenhielden om betalinghe te moghen vercrijgen volgende repartitie laestmael bij d'heeren commissarien ghemaect, is de equippagiemeester >> Johan Hendricks althans naer >> Delffzijlen gaende ghelast de ordonnantie van de costpenn. laestmael den capitein >> Johan Eppens vs. ghepasseert, te dien eynde wederomme te vorderen.

Ontfangen sijnde eene brieff van >> Aleph van Ayleva collecteur van de convoyen te >> Harlingen, bij d'welcke hij hem excuseerde van dat hij ten ghestelden dage niet soude connen commen omme zijne rekeninge van den ontfang des verledenen jaers te doene; is verstaen ende gheresolveert hem aen te scriven, dat hij alnoch volgende voorgaende bevelen hem sal hier te dien eynde ten voorghestemden dage ofte ten langsten den 12en deser, nietteghenstaende de ghepraetendeerde liquidatie met den heere Commis Generael te maecken, also t'selve binnen de tijt van een uyre ofte twee wel can gheschieden.

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op den missive van den heere Commis Generael >> Boner, dat zijne E. nopende de conceptie van d'articulen ende te doene productie in der saecke van >> Eene Bauckes hem sal beraetslagen met den heere advocaat >> Herbaio, denwelcken laesten oock zijn overghesonden d'extracten van de scriftelijcke verclaringhe der collegien ter Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam ende >> Hoorn.

Naerdat verclaert ware de heude laestmaels van de struyckrover >> Jacob Thomaszn. op d'>> Eemse vercregen verbeurt ende gheconfisqueert te behoren [folio 22] te sijn, is in deliberatie gheleydt oft ende hoe men d'selve tot dienste van de landen best soude moghen ghebruycken. Om t'welcke te beraemen met overroepinghe van personen hen dies best verstaende zijn ghecommitteert d'heeren >> Steyn ende >> Ten Buyr, doende nochtans van haere besoigne rapport aen t'collegie.

02-10 Saterdach * Den 10en Februar. ** Rengers praeses - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Clant - Steyn

Is ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen verledene jaere op den haven te >> Maccum ghevallen.

02-12 Maendach * Den 12en Februar. ** Ten Buyr praeses - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Ontfangen sijnde eene missive van de wethouderen der stede >> Harlingen, bij dewelcke sij versochten volgende t'scriven van >> Zijne Ma.t van >> Denemercken dat tot dienste van d'selve eenighe quantiteit ofte aenthal van muyrsteenen souden moghen uytghevoert worden sonder betalinge van t'recht der convoyen, is gheresolveert daerop voor antwoort te scriven, dat die Raden wel moghen lijden, dat de ghemelte steenen vrij uytgaen naer >> Denemarcken, mits dat de facteur >> Isaac Pieterszn. eerst ende alvoren verclare wat ende hoevele steenen hij tot dienste van >> Zijne Ma.t vs. sal willen uyt dese landen schepen, ten eynde anders onder dit praetext de landen niet vercort en worden.

Is ghevisiteert de rekeninge van >> Geleyn Willebrordtszn. Cloot commissaris vanwegen de heeren Staten Generael leggende te >> Vlissingen, ende bevonden d'selve som ghedebourseerde penn. tot equippagie ofte dienste van t'schip van oorloge des capiteins >> Butenpost terwijlen hij te somer voor >> Duynkercken in de vlote was ghelegen, te competeren de somme van tweehondert een ende vijftigh Carol. guldens ses st. Waervan wederomme ghetrocken ses guldens voor seeckere cleyne 4e schuyte aldaer leggende, is goed ghevonden d'vs. >> Geleyn Willebrordts ordonnantie te geven tot betalinghe van tweehondert vijff ende veertigh Carol. gl. ses st. Belangende vorder de penn. bij hem aen de capiteins >> Tiaerd Tiebbes ende >> Butenpost verschoten, hebben sij daerop verclaert d'selve overlange al betaelt te hebben. Waeraff de vernoumde >> Willebrordts mede sal gheadverteert worden.

Is gheordonneert den heere >> Eysinga andermael teghens morgen te verscriven. [folio 23]

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in de examinatie van de collecte der convoyen verledene jare op den haven van >> Doccum ghevallen.

02-13 Dingsdach * Den 13en Februar. ** Ten Buer praeses - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen verledene jare binnen >> Doccum opghecomen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers [geen tekst]

02-14 Wonsdach * Den 14en Februar. ** Naer noen ** Ten Buyr praeses - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen den E. Vermogende heeren Staten Generael in manieren navolgende.

Also wij van goeder handt ende seeckerl. bericht werden, dat bij d'heeren Staten van Vrieslant voor hun vertreck ende scheyden van de nu laestghehoudene landtsdach mede gheresolveert is, dat alhier aengaende het zout, caes, botter ende paerden wederomme d'oude voet sal worden ghevolcht ende bij d'officiers van convoyen gheobserveert, contrarie de lijsten ende resolutien bij Uwe E.M. onlangs ghearresteert ende van ons in train ghestelt, ende t'selve ghedencken [folio 24] eerstdaechs in t'wercke te stellen, so hebben wij vanwegen onsen eed ende commissie niet connen nalaten U.E.M. sulcx in diligentie t'adverteren, dienstel. versouckende, dat U.E.M. believe ons ten spoedichsten te verstendigen, waernae wij ons sullen hebben te richten, bijaldien t'ghene boven is verhaelt, zijne voortgang mochte ghecrijgen. Te meer dat andere deurdesen verwect sullen worden om van ghelijcken de lijsten particulierl. naer hun eyghen ghevallen te verminderen ofte veranderen tot sonderlinge nadele van de goede gemeene saecke.

Is goed ghevonden te verscriven nochmael den heere >> Eysinga.

Is mede gheordonneert te scriven aen >> Johan Meganck eerste clercq van den heere Greffier >> Aersens, dat alsoe wij teghenwoordel. scrivende aen mijn heeren Staten Generael daerop metten eersten wel antwoord souden begeren, so willen wij U.L. bij desen vermaent hebben te diligenteren, dat soewel desen aengaende als t'gene voormaels haere E.M. is aenghemeldet, resolutie ghenomen ende ons ten spoedighsten mach overghesonden worden. Wij sullen niet laten U.L. voor dese ende andere Uwe diensten deur d'eerste ghecommitteerde aldaer comende sulcke vernouginge te doene, als nae reden ende in der billickheyt bevonden sal worden te behoren, versueckende dat U.L. ons voortaen mede toeschicke de nouvelles, d'welcke uyt >> Romen, >> Venetien etc. souden moghen ghescreven worden.

02-15 Donderdach * Den 15en Februar. ** Ten Buyr praeses - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is alnoch ghebesoigneert in de rekeninge van >> Aleph van Ayleva collecteur van de convoyen te >> Harlingen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is de rekeninge van de convoymeester >> Ayleva eyntlijck ghesloten voor den jare XVc acht ende t'negentigh, ende denselve oock de eed aen de generaliteit affghenomen ofte vernieut.

Is ghebesoigneert in de uytinghe van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende.

02-16 Vrijdach * Den 16en Februar. ** [zonder folio-nummer] Ten Buyr praeses - Eysinga - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is rechtdach ghehouden van de saecken omme huyden te dienen gheleyt.

Sijn d'heeren >> Steyn ende >> Aysma ghecommitteert omme in der saecke tuschen d'Advocaat Fiscael ter eenre ende >> Harmen Bolduin ghedaechde t'andere zijden, omme partijen op elcx anderen articulen ende positien te verhoren sampt ghetuyghen aen wederzijden te produceren.

Ende sijn d'voors. heeren ten vorigen eynde mede ghecommitteert in der saecke tuschen d'Advocaat Fiscael ende >> Heyne Janszn. schipper ghedaechde voor desen collegie onghedecideert hangende ghelijck oock van >> Coert Nederhoff burger te >> Leeuwarden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Aysma - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegie onghedecideert hangende.

02-17 Saterdach * Den 17en Februar. ** Ten Buyr praeses - Eysinga - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

De conditien ende articulen, waerop de vercopinge van de gheconfisqueerde goederen souden gheschieden, sijn ghearrresteert.

Sijn d'heeren >> Ten Buer ende >> Oenema ghecommitteert omme over de vercopinge van de geconfisqueerde goederen te sitten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Oenema - Clant - Steyn - Rengers

Is >> Frederic Rijckens collecteur van de convoyen ende licenten te >> Groeningen binnen ghetreden ende heeft t'collegie aengedient, hoe dat hem van paerde-copers oppositie werde ghedaen int volvoeren van de last hem onlangs alhier gegeven aengaende de betalinge van het convoygelt der paerden op >> Franckrijck ofte andere neutrale landen ghedestineert, vermits sij praetenderen d'selve eerst in andere >> Gheunieerde Provincien te voeren, ende derhalven niet schuldigh te wesen. Waerop gheadviseert ende alnoch is verstaen, ghelijc de vs. collecteur tevoren gheordonneert ware, dat die officiers van convoyen het behoorlijcke recht der convoyen op thien ende acht Carol. guldens volgende resolutie van den 12en Januar. laestleden sullen vorderen [nogmaals folio 24] van alle de paerden, d'welcke op de >> Gheunieerde Landen, ende voorts naer >> Franckrijck ofte andere neutrale plaetsen ghevoert worden.

Also men daghelijcx verneemt, dat onder decxele van te gaen op die >> Vereenichde Landen grote ende merckelijcke frauden niet alleenl. over zee, dan besonderl. oock de harde gepleecht worden, die men anders niet wel sal connen weeren. Des sullen nochtans die cooplieden eenige paerden op de >> Vereenichde Landen, steden, plecken ofte mercten brenghende, omme aldaer vercoft te worden, moghen volstaen, mits stellende cautie (in conformite van den 7en articule der instructie van de voors. officiers), van binnen seeckeren hun te praefigerene tijt attestatie wederomme te leveren, dat die paerden aldaer ghecomen ende vercocht sijn. Dit alles bij provisie totdat bij mijn heeren Staten Generael andere ordre sal wesen ghestelt.

02-19 Maendach * Den 19en Februar. ** Eysinga praeses - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is d'heere >> Rengers ghecommitteert omme eenige partijen ofte ghetuygen te verhoren op de positien ende articulen van de Advocaat Fiscael.

De rekeninge van de convoymeester >> Jan van Brunsvelt is naer ghedane examinatie van de uytgave voor den jare XVc acht ende t'negentigh eyntlijck ghesloten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buer

Is ghelesen seeckere requeste van eenen >> Francke Wilts wonende in >> Reyderlant bij >> Jemmingen streckende ten eynde hij soude moghen uytvoeren vier lasten garste, d'welcke hij van eenige huysluyden in t'>> Cleyn Oldtampt woonachtigh wederomme soude ontfangen tot betalinge van t'ghene hij tevoren d'selve uytghedaen hadde tot besaeyinge van hunne landen, ende goed ghevonden daerop t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ghelet hebbende op t'inhoud van dese requeste accorderen de suppliant vier lasten garste te mogen uytvoeren uyt >> Cleyn Oldtampt naer >> Jemmingen, mits betalende ten comptoire van >> Reyde het behoorlijcke convoygelt, ende eerst tot profijt van den armen deser stede voor ieder last een daler van dertigh st., oock bovendien noch aldaer cautie stellende, van dat hij attestatie sal brengen binnen seeckeren tijt, dat de garste te >> Jemminghen ghecomen, opgheslagen ende gheconsumeert is. Actum.

Op de requeste van >> Abraham Adriaenszn. burger te >> Emden, bij dewelcke hij versochte twee lasten erten ende bonen alhier voor twee lasten rogge verwisselt naer de vs. stede te moghen uytvoeren onder betalinge van behoorlijcke recht der convoyen, is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden accorderen de suppliant, ex gratia, te mogen zijn verwisselde erten ende bonen in desen ghemelt, mits voldoende zijne praesentatie van betalinge der convoypenn., ende attestatie te brengen binnen seeckere praefigerene tijt dat de ghemelte waren binnen >> Emden ghecomen ende opgheslagen sijn. [folio 25]

Alsoe >> Heuyte Doytzes de sone van wilen >> Doytze Heuytes eertijts gheweest hebbende capitein te watere op de repartitie van deze provincien ende zijne leven in dienste vandien verloren, versochte dat hij mochte voor zijne eygen man onder een van de aen te nemene capiteins te watere dienen, is goed ghevonden op desselven requeste t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ghelet hebbende op de redenen in desen requeste verhaelt, sullen versorgen, so wanneer de schepen van oorloge wederomme uytgerust sullen worden, dat de suppliant onder een van den aen te nemen capiteins voor een man ghepasseert ende ghetracteert werde.

Is ghebesoigneert in de uytinge van eenige proceduren.

02-20 Dingsdach * Den 20en Februar. ** Eysinga praeses - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buer

Is ghebesoigneert alnoch in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegio ongedecideert hangende.

Ghedelibereert wesende op de repartitie van de penn., d'welcke bij >> Cornelis Joachims uyt crachte van de sententie tegens hem gegeven, betaelt sijn, is goed ghevonden, dat het landt vooreerst zijne convoygelt op thien Carol. gl. voor ieder paerd sal genieten ter somme van tweehondert ende viertigh Carol. gl. ende het surplus tot profijt van de Generael Fiscael ende denuntiateur comen, mits dat sij oock de costen wederom sullen dragen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is gebesoigneert in de examinatie van de collecte der convoyen ende licenten bij >> Ritske Jeppes Vryelsma eenige maenden verledenen jaers gehadt in de vestinge van >> Reyde.

Is mede goed ghevonden te scriven aen de capitein >> Johan Eppens, dat hem wort belast voortaen beter te mesnageren. Also na dese ordonnantie hem ghepasseert wel een tijt lang sal moeten patientie nemen.

02-21 Wonsdach * Den 21en Februar. ** Oenema vice-praes. - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de collecte der convoyen, waerinne gisteren is ghetreden.

** Naer noen ** Eysinga praeses - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Op de requeste van >> Siouck Gerbensdr. huysvrouwe van >> Boeyen Jacobs hoochbootsman op t'schip van oorloge des capiteins >> Johan Eppens is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant accorderen de suppliant uyt handen van de ghesubstitueerde ontfanger maentlijcx te mogen ontfangen de [folio 26] somme van twee Carol. guldens, ende dat in verminderinge van de soldien, d'welcke haer man sal mogen verdienen.

De rekeninge van >> Ritske Jeppes Vryelsma is naer ghedane examinatie van de uytgave eyntl. ghesloten voor de tijt dat hij in >> Reyde verledene jaere is gheweest.

Is gheresolveert te scriven aen Mr. >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen, dat hij >> Willem Luytiens schipper wonende in de >> Dam alnoch ende voor de laeste reyse sal vermanen het gheconfisqueerde schip voor de ghestelde prijs aen te nemen, ofte in cas van refus ende ghebreke, t'selve met den eersten alhier over te schicken.

Is mede gheresolveert te scriven aen >> Zijne Genade.

Also den E. Vermogende heeren Staten Generael met >> Zijne Excell.tie belieft heeft ons te belasten, sovele schepen, volgende d'ordre, die Uwe Gen. soude geven, naer >> Bremen te schicken, als tot transport ende overbrengen van het regiment des welgheboren heeren U.G. broeder in des >> Vereenichde Landen, so hebben wij goed ghevonden U.G. t'adverteren, dat wij in diligentie d'selve schepen sullen toerusten, alleene versouckende, dat U.G. believe de versieninge te doene, dat de victuaille van dese provincien (dien sulcx incumbeert ofte toecompt) tijtlijck gereed ghemaect ende bij >> Oostmehorne ofte ter plaetsen bij U.G. te designeren inghescheept mach werden.

02-22 Donderdach * Den 22en Februar. ** Eysinga praeses - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is mede gheresolveert te scriven, volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael, aen den officiers van convoyen allomme onder districte van desen collegie staende, dat de uytvoer van de paerden voor een tijt lang wert opghehouden, uytghenomen alleenl. de enters ende twenters. Waerna zijluyden sampt de paerde-copers haer sullen hebben te reguleren.

Ende sullen oock te dien eynde billetten aengheplect werden.

Op t'versouck van >> Jan van Langeberg wiens schip met wijnen onlangs aenghehouden ware, gheaccordeert, dat hem pasport sal werden verleent op >> Emden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Clant - Steyn - Rengers

>> Sibrant Rijpkes herbergier binnen >> Doccum ende pachtenaer van de accijsen aldaer binnengheroepen sijnde ende versocht, dat hij d'articulen soude willen aenwisen, uyt crachte van dewelcke hij praetendeerde te moghen eyschen t'recht van accijsen van de aenghehaelde wijnen, ofte tenminsten de ghehele ordonnantie te laten, omme die ghevisiteert sijnde voorts ghedaen te worden naer behoren. D'welcke >> Sibrant t'selve gheweygert heeft ende gheseyt onghehouden te wesen.

Op t'versouck van >> Claes Dircxzn. schipper binnen >> Leeuwarden, is gheaccordeert, dat hij twee lasten erten ende bonen naer >> Emden sal moghen uytvoeren onder betalinge van t'recht der convoyen, om [folio 27] aldaer te verslijten.

Ghelesen sijnde de requeste van >> Hendrick van Lingen, is daerop gheaccordeert, dat hij vijff mudden gort ende vier vatkens seepe naer >> Lingen sal moghen uytvoeren mits betalende daervoren t'recht der convoyen.

Ten versoucke van de lieutenant >> Viltshusen is verstaen ende gheconsenteert, dat hij noch ses goede crijchsluyden in dienste aenneme, de drie tot seven, ende drie tot ses Carol. gl. soldie maentlijcx. Ende belangende t'gheschut, sal daermede versien worden, so bevonden mach worden te behoren t'schip hier binnencomende. T'welcke eerstdaechs sal moeten gheschien.

Is oock verstaen, dat men volgende bevelen van mijn heeren Staten Generael, so deur aenscrivinghe aen d'officiers van convoyen, als aenpleckinge van billetten te >> Harlingen sal doen uytcondigen dat de vaert ofte redinge naer >> Spaengien is verboden.

De capitein >> Tiaerd Tiebbes heeft aengenomen den volmacht van >> Pieter Thijszn. ghewesene stuyrman op t'schip van oorloge bij de voors. capitein ghevoert, zijne achterstallige soldie te betalen op acht ende twintigh Carol. gl. ter maent.

02-23 Vrijdach * Den 23en Februar. ** Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is ghebesoigneert int maecken van de repartitie der penn. uyt de gheconfisqueerde ende vercochte goederen opghecomen.

** Naer noen ** Eysinga praeses - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Op de requeste van >> Hidde Jelgers burger ende coopmansmaeckelaer binnen >> Doccum is gheaccordeert, dat de suppliant twee lasten weyte sal moghen uytvoeren, mits betalende t'recht van convoyen naer behoren.

Is ghebesoigneert in t'concipieren ende raemen van eenige articulen tot beleyd van der oorloge te watere aen dese quartieren.

02-24 Saterdach * Den 24en Februar. ** Eodem praeside - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van te ramen articulen, daerinne gisteren was ghetreden.

Also verstaen werde, dat men eerstdaechs de schepen wederomme soude moeten toerusten ten oorloge, ende dieshalven wel van node wesen eerst eenighe reparatie aen de heude ende t'wijdtschip hierbinnen leggende te doene, is d'heere >> Steyn ghecommitteert, omme met d'equippagiemeester huyden te sien houdt te becomen, daertoe dienstigh, ende voorts te versorgen dat terstont int werck voors. ghetreden mach werden. [folio 28]

Is voorts verstaen, dat men mede sal eenen >> Pieter Taeckes burger deser stede lasten omme met advis ende ten overstane van de equippagiemeester >> Louw Folckertszn. t'>> Amsterdam te copen tot behouff van desen collegie een bale >> Fransch doeck.

Ghedelibereert wesende, wat stucken de commandeur >> Viltshusen sal hebben, sijn hem gheaccordeert twee gootlingen.

D'articulen waernae de crijchsluyden haer hebben te reguleren vernieuwt ende vermeerdert sijn ghearrresteert.

Ghedelibereert wesende vorder op de ordre die men nu sal houden met de capiteins te watere, d'welcke op inde repartitie van deser collegie staen, is verstaen ende gheresolveert ten eersten,

Dat die capiteins van nu voortaen ghehouden sullen wesen tot hunne eygen costen te versorgen musquetten ende roers met t'gene daertoe behoort, sovele nodigh sijn voor haere schip ofte matrosen daerop dienende. Doch bijaldien sijluyden sulcx niet hadden, sal vanweghen t'landt hen sulcx bestelt worden, ende wederomme ghecort op drie ofte vier payen ende termijnen.

Van ghelijcken sullen sij haer eygen coockengereedschap te schepe houden, ende daervoren jaerlijcx ghenieten ten respecte van de crijchsluyden, waermede zij in dienste sijn, ende grote des schips. Te weten met 20 ende daeronder 5 ll., met dertigh ende daeronder 8 ll. Voorts d'andere tot hoger ghetal 12 ll.

De spietsen ende lancen sullen tot costen van de landen tot behouff ende uytrustinge van de schepen verschaft worden, ghelijck voorheen is geschiet.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Is ghecommitteert d'heere >> Rengers omme de nieuws aengenomene crijchsluyden van de lieutenant >> Viltshusen te monsteren ende in eeds van de landen te brengen.

Ontfangen sijnde antwoord van >> Zijne Genade op t'scriven van den 21en deser, is goed ghevonden d'heeren >> Eysinga ende >> Steyn te committeren omme terstont met d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant te communiceren ende verhandelen eenighe saecken volgende d'instructie haer E. medegegeven, als te weten:

Eerstel. sullen d'heeren commissarien volgende t'scriven van >> Zijne Ex.cie d'heeren Ghedeputeerden voorts versoucken, dat haere E. believe eemandt uyt den heuren te deputeren, omme naer >> Bremen te gaen, ende aldaer te verrichten t'ghene hem >> Zijne Genade vanwegen de generaliteit in laste sal geven.

Ten anderen, dat haere E. believe ordre te stellen, dat de victuaille tot transport ende t'overbrengen van het regiment des welgheboren heeren Graeff >> Eernst van Nassau, ofte tenminsten der ses vaendelen, d'welcke in dese provincie gheaccom[folio 29]modeert moeten worden, tijtlijcx ghereed ghemaect ende ten behoorl. plaetsen bestelt mach werden.

Ten derden: also de lasten van deser collegie groot sijn, oock gheschapen van dage te dage meerder te sullen vallen, daerenteghens t'vermogen cleyn, sullen mede aenholden, dat haere E. believe de betalinge van de schepen, d'welcke naer >> Bremen ten eynde als voren ghesonden moeten worden, aen te nemen, ende doene, tenminsten voor de ses vaendelen. Maer bijaldien haere E. sulcx mochten commen te weygeren, sullen alsdan eernstel. insisteren, dat haere E. doch gheene veranderinghe ofte verminderinge in de lijsten particulierl. contrarie de ordre van de generaliteit en willen maecken.

Ghemerct uyt d'eene confusie veele sullen volgen, ende oock onmogel. in sulcke ghevalle d'equippagie so te doene, als tot beveylinge van de stromen deser quartieren wel node soude wesen.

02-26 Maendach * Den 26en Februar. ** Oenema praeses - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr

Ghedelibereert wesende op de verdeylinge van de penningen, d'welcke den denuntiateurs van t'gheconfisqueerde zoudt ofte coper te >> Maccum aenghehaelt sijn toegheleydt, is verstaen, dat de lieutenant >> Viltshusen daeraff sal ghenieten met de zijne de somme van neghen ende twintigh Carol. guldens, ende de reste den cercher >> Hans Janszn. toekomen.

Op de requeste van >> Eelcke Gerbrens ende >> Pieter Gerbrens schipperen binnen >> Leeuwarden is gheordonneert t'apostilleren, dat belanghende convoy hierinne versocht, sal eerstdaechs allomme aenpleckinge van billetten gheschieden, waernae de supplianten ende alle andere schipperen hen sullen alsdan hebben te reguleren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Clant - Rengers - Ten Buyr

Op de requeste van >> Jaspar van Bemmel, >> Claes Cnoll, >> Geert Cruse ende >> Geerdt Coops te >> Groeningen ende in de >> Ommelanden woonachtigh, is gheresolveert volgende t'advis van >> Zijne Genade, ende voorscrivinge van de voors. stadt >> Groeningen ende >> Ommelanden aen desen collegie ghedaen, dat sijluyden hunne paerden in ghetale viertigh teghenwoordel. binnen deselve stede staende naer >> Bremen sullen moghen uytvoeren, omme vandaer voorts op de >> Francofurter misse te gaen; mits betalende daervoren t'recht van convoyen als behoort, ende daerenboven leverende ten selve comptoire binnen seeckere haer te praefigerene tijt certificatie van de magistraet der ghemelte stadt >> Bremen, dat die paerden aldaer ghecomen ende deurghepasseert sijn.

Is gheordonneert te scriven aen Mr. >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen, dat die Raden hebben met verwonderinge verstaen, hoe onbehoorl. de laeste missive eenen >> Derck Clocq aen hem ghegeven van d'herbergiers versettet ende omghedragen wort, omme daermede van hem subreptitie van te becomen betalinge van verteerde costen ende bierghelagen contrarie de goede meyninge van de Raden vs., ende tot vercortinge van de chirurgijn, ofte [folio 30] andere, d'welcke hem noodtlijck onderhoudt ghedaen hebben. Waeromme hem noch eernstel. wort ghelast, eerst ende voorall de chirurgijn voor de cure (indien d'selve volgende t'accord ghedaen is) te betalen ende voorts den herbergier ghenaempt >> Cornelis Feyckes, welcke den voors. >> Clocq in zijne swackheyt ende hoochste nood (so men alhier onderricht wort) heeft in zijn huys ghenomen ende onderholden, t'samen nochtans niet meer als tot de somme van hondert Carol. gls., naer luyt de resolutie hen voormaels aenghescreven.

02-27 Dingsdach * Den 27en Februar. ** Oenema praeses - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Eysinga

D'heeren >> Eysinga ende >> Steyn doen rapport van hunne wedervaren te >> Leeuwarden bij de Ghedeputeerden.

Also nodigh werde bevonden eerstdaechs d'uytrustinghe van de schepen van oorloge te doene, sijn daerop voor capiteins ghecommitteert >> Tiaerd Tiebbes, >> Johan Timenszn. Schock, >> Cleys Bauckes ende >> Timen Jacobs. Doch bijaldien naemaels meer schepen gheequippeert souden moeten worden, is verstaen, dat voor gherecommandeert sullen worden ghehouden omme >> Zijne Excell.tie ghepraesenteert te worden >> Pieter Claeszn., >> Claes Smidt de zone van >> Geerdt Smidt, >> Jelmer Harmens, >> Pieter Thimenszn.

** Naer noen ** Eodem praeside - Clant - Steyn - Rengers - Ten Buyr - Eysinga

Ghedelibereert wesende op de schepen, d'welcke bij de ghecorene capiteins sullen ghevoert worden, is goed gevonden de cap. >> Schock te stellen op t'booth, >> Tiaerd Tiebbes op de >> Poth, >> Cleys Bauckes op 't wijdtschip, >> Timen Jacobs op den heude te stellen.

Tot lieutenant sijn erweelt >> Jacob Janszn., >> Frans Franszn., >> Simon Botis, ende >> Tierck Thonis.

Also d'heeren >> Steyn in meeninghe ware naer >> Haerlem te gaen, omme seeckere zijne afaires aldaer te verrichten, is goed ghevonden zijne E. te versoucken voorts ten dienste van desen collegie eenighe saecken bij mijn heeren Staten Generael te verrichten, ende te dien eynde vandaer nae den >> Hage te gaen.

Eerstel. sal zijne E. bij de welghenoemde heeren Staten Generael aenholden, omme die versochte descharge op dese beyde provincien te vercrigen om reden breder in de missive aen haere E.M. ghedepescheert verhaelt.

Vorder sal oock zijne E. remonstreren de lasten ende 't cleyn vermogen van desen collegie, ende dieshalven versoucken ontlastinghe van de twee pleyten bij >> Zijne Ex.cie om op de >> Rhijn ghesonden te worden desen collegio opgheleydt.

Versouckende mede antwoord op die missive laestmael tot affdoeninghe van t'verboth van uytvoer der greynen aen haere E.M. ghesonden.

Deur >> Harlingen reysende sal voors. heere >> Steyn vernemen, wat voor schipvracht wort geeyscht van t'overbrenghen der soldaten van >> Bremen in dese landen. [folio 31]

In den >> Hage sal hij mede vanweghen desen collegie den clercq >> Meganck betalen de somme van vijfthien Carol. guldens voor zijne ghedaene ende noch te doene diensten aen >> Paeschen toe; ende voorts met d'selve naerder contract maecken.

De missive aen mijn heeren Staten Generael volgende communicatien van huyden gheconcipieert wesende, is opghelesen ende ghearresteert in manieren navolgende.

Wij hebben U.E.M. missive van den 23en deser wel ontfangen, ende willen U.E.M. daerop voor antwoord onvermeldet niet laten, dat wij ordre stellende om sowel de schepen van oorloge als d'andere toe te rusten waermede het regiment van den welgheboren heere Graeff >> Eernst van Nassau in dese landen soude moghen ghebracht werden, deur eenighe uyt den onsen aen d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant hebben versocht, dat haere E. wilden eemanden uyt den heuren naer >> Bremen als commissaris seynden, ghelijck >> Zijne Ex.cie ons hadde aenghescreven, ende voorts soveele victuaille doen tijtlijcx ghereed maecken als tot transport van de voors. crijchsluyden soude van node wesen.

Also ons niet mogel. is alle dese costen te vervallen, ende daerenboven noch sodanige equippagie te doene, als ons van >> Zijne Ex.cie wort opgheleyt, ende >> Zijne Genade tot beveylinge van de stromen deser quartieren nodigh vindt. Dan hiertoe hebben d'selve heeren Ghedeputeerden niet willen verstaen, ten waer saecke U.E.M. beliefde haer sulcx tot betalinge van t'extraordinaris mede laten valideren. Ende want nochtans de middelen van de comptoiren deser quartieren niet bestant sijn, om alle d'vs. lasten te dragen, oock niet practicabel is eenighe penningen alhier te negotieren ghelijck U.E.M. breder uyt den here >> Mathaeo Steyn onse mede-broeder in de rade sullen connen verstaen, so bidden wij gantsch dienstel., dat U.E.M. believe d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant den ghemelte descharge te passeren. Dat vertrouwende etc.

Van ghelijcken de missive aen >> Zijne Genade gheconcipieert sijnde, is naer ghedane resumptie ghearresteert, ende luydt so volget.

Wij connen U.G. onvermeldet niet laten, dat wij eenighe uyt den onsen hebben ghedeputeerdt ghehadt, omme van de heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant te versoucken, dat haere E. wilden tijtlijcx doen ghereed maecken ende ter behoorl. plaetsen bestellen so vele vivres als tot transport ende overbrengen van het regiment des welgheboren heeren U.G. broeder van node soude wesen, d'welcke ons rapporteren voor eyntlijck antwoord ofte affscheyd ghecregen te hebben dat haere E. daertoe niet sullen connen verstaen, ten ware mijn heeren Staten Generael beliefde sulcx tot betalinge van t'extraordinaris laten valideren, ende daeraff behoorl. descharge te [folio 32] passeren, belovende in aller ijlen den welghemelte heeren Staten hiervan t'adverteren, ende van haere E.M. te versoucken naerdere dispositie. Ende want t'vermogen van onsen collegie cleyn, daerenteghens de lasten groot sijn ende gheschapen van dage te dage meerder te sullen vallen, vermits >> Zijne Ex.cie ons reede gheordonneert heeft twee pleyten elcx met vijftigh matrosen versien ende ghemant naer de >> Rhijn te seynden, ende U.G. nodigh vindt d'>> Eemse ende >> Watten met schepen van oorloge ten vollen te besetten, so hebben wij raedsaem ghevonden teghenwoordel. den welghenoemde heeren Staten Generael dese swaricheyt deur missive voren te dragen, ende beneffens dien te versoucken dat haere E.M. de vorenghemelte descharge believe te verleenen ten eynde anders deur ghebreke van middelen, d'welcke wij althans seer weynich ofte gheene bij der handt ende in voorraedt hebben, de vorderinge van de ghemeene saecke niet gheretardeert en werde, biddende seer dienstel., dat U.G. de goede handt daeraen wille houden, ende dienthalven aen haere E.M. scriven. Desniettemin sullen wij ons middelentijde ons efvectueren, om sowel de schepen van oorloge als andere toe te rusten. Alleen dat dese beyde provincien de victuaille bij provisie ghereed ghemaect ende bestelt mochte worden. Waertoe U.G. om reden tevoren verhaelt d'selve sal believe te vermanen, evenverre dese reyse gheen vertreck soude mogen lijden tot t'antwoord van mijn heeren de Staten Generael. Hiermede etc.

02-28 Wonsdach * Den 28en Februar. ** Oenema praeses - Rengers - Ten >> Buyr - Eysinga

>> Tiarck Thonyszn. binnenghestaende heeft verclaert het lieutenantschap hem ghedefereert te verlaten, ende d'heeren Raden daervoren te bedancken.

Is oock de vier ghecorene capiteins t'inhoud van de resolutie van gisteren aengheseyt, ende mede, dat de capitein >> Schock vooreerst sal mogen aennemen in dienste van de landen tuschen de dertigh ende veertigh mannen, de cap. >> Tiaerd Tiebbes acht ende twintigh, cap. >> Cleys Bauckes ende >> Timen Jacobs elcx vijff ende twintigh.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - Eysinga

Also >> Douwe Scheltes commis op t'schip van oorloge leggende op d'>> Eemse seeckere negen vatten botter hadde aenghehouden, vermits t'volle convoy van ses gl. op ieder vat daervoren niet betaelt waere, ende nochtans ghebleecke het pasport gegeven te wesen voordat de nieuwe ghedructe lijsten mitsgaders d'andere resolutien te >> Groeningen sijn ghecomen, is verstaen, dat sulcx vrij sal ghelaten werden, ende d'voors. commis hieraff ten spoedighsten gheadverteert. [folio 33]

Sijn de vier capiteins binnenghestaen ende hebben versocht, dat hun mochte mede goed ghedaen werden noch een quartiermeester, een timmerman ende chirurgijn. Waerop gheadviseert wesende hebben de Raden goed ghevonden, dat haer de versochte quartiermeester, chirurgijn ende timmerman elcx tot acht gl. ter maent ghepasseert sal werden, wel verstaende dat dese nochtans sonder het ghetal huyden gheraemdt sullen worden ghereeckent.

Is ghelesen de requeste van de voors. capiteins, ende daerop gheresolveert:

Eerstel. belangende t'verlies ofte deterioratie van t'gheweer, dat verstaen wert t'selve tot laste van de matrosen te comen, ten ware sulcx ghebeurde voor de vijant.

Ten anderen, dat het ceuckenghereedschap t'landt toekomende haer mede ghelevert sal worden voor seeckere prijs, d'welcke bij commissaris ghevonden sal worden, ende haer ghecort op termijnen.

Eyntlijck, dat op t'versouck van de costpenn. te moghen genieten in conformite van die in >> Hollant ghepasseert worden, ghedaen sal worden tot voller vergaderinge.

>> Frans Franszn. lieutenant is de capitein >> Tiaerd Tiebbes toeghevoucht.

Op de requeste van eenen >> Albert Hoendricker is gheordonneert te apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant houden de suppliant voor gherecommandeert tot het ampt van ghewaldighe provoost, so wanneer bevonden sal worden hier een van node te wesen, ende dat op de gagie, d'welcke alsdan ghestelt mede sal moghen worden.

Op de requeste van >> Fedde Jacobs burger te >> Emden is gheaccordeert, dat hij van weyte, erten ende bonen elcx een laste sal moghen uytvoeren, onder betalinge van t'recht der convoyen.

Ende van ghelijcken >> Pieter Thimens burger deser stede onder betalinge als voren twee lasten bonen.

03-01 Donderdach * Den 1en Martii 1599 ** Oenema praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga

Is goed ghevonden de capitein >> Tiaerd Tiebbes t'ordonneren zijne aen te nemene crijchsvolck teghens den 9en deser alhier te laten comen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers

Is goed ghevonden, dat op den 12en deser een convoy sal affgaen van omtrent t'>> Uythuyser Wat. [folio 34]

Is gheordonneert den heere >> Steyn t'adverteren van t'inhoud van de missive van >> Zijne Ex.cie gisteren aen desen collegie ghekomen, ende denselve alnoch te vermaenen t'insisteren vorige versouck.

03-02 Vrijdach * Den 2en Martii ** Oenema praeses - Rengers - Ten Buyr - Eysinga

Is de rekeninghe van de convoymeester >> Epe Barles voor den jare XVc acht ende t'negentigh eyntlijck ghesloten, ende denselve aengheseyt, dat hij eerstdaechs op zijne slot van rekeninge sal hebben te fourneren de somme van sevenhondert ende neghen ende twintigh Carol. guldens.

Ende want wel nodigh ware met den eersten een goede somme van ghereede penningen alhier ten comptoire te hebben, is goed ghevonden te dien eynde te scriven aen de collecteurs van convoyen binnen >> Groeningen, >> Bourtange ende >> Bellinghwolder-Zijlen, ende henluyden te belasten, alle de penn. sowel van t'voorgaende als dese jare bij henluyden ontfangen ende noch niet uytghekeert hier over te seynden. Ende sal dieshalven >> Regnerus Acronius met de cercher >> Dirck van der Burch derwaerts ghesonden worden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr

Also >> Hendric Hoving burger te >> Groeningen hem beclaechde van dat in de requeste bij >> Jaspar van Bemmel cum sociis onlangs aen desen collegie ghepraesenteert, deur faute ofte erreur van de socium thien paerden waren uytghelaten, d'welcke hij nochtans in compaignie voors. hadde ghemeynt naer >> Duytslant uyt te voeren, is volgende communicatie tevoren daerop ghehouden, den vernoumde >> Hovingh gheconsenteert alnoch zijne thien paerden onder betalinge van t'behoorl. recht der convoyen naer de >> Francfurter misse ofte >> Duytslant moghen voeren, mits leverende aen t'comptoire van >> Groeningen binnen seeckeren hem te praefigerene tijt mede certificatie van de magistraet der stede >> Bremen dat dese paerden aldaer ghecomen ende voorts opwaert ghepasseert sijn.

Huyden heeft >> Frederic Snoeck coopman te >> Amsterdam leverantie ghedaen van drieduysent tweehondert ende twaleff ponden bussecruydt tot dienste van desen collegie bij commissarien vandien gecocht. T'welcke nochtans also gheheel inlandtsch was, contrarie de voorwaerden met hem tevoren ghemaect, is sulcx niet anders gheaccepteert ende aenghenomen, als met protestatie van dat t'landt onschadel. sal wesen, indien naemaels bevonden mochte worden t'selve daerbij vercort te wesen.

Is goed ghevonden den heere >> Broeils te verscriven [folio 35]

>> Regnerus Acronius ordinaris bode van desen collegie wort ghelast ende gheautoriseert, omme met >> Dirck van der Burch cercher te >> Groeningen van de collecteurs in de >> Bourtange, >> Bellingwolder-Zijlen ende d'vs. stede >> Groeningen t'ontfangen ende alhier over te brengen t'ghene haerlieder respective te schicken bij missive gheordonneert ende aenghescreven is.

Is mede goed ghevonden te seynden aen >> Frederic Rijckens collecteur van convoyen binnen >> Groeningen copie van t'extract uyt des convoymeesters boeck te >> Hoorn nopende de paerden bij eenen >> Ewout Femmes uytghevoert, waervan hij seyde ghedrongen te wesen aldaer het convoygelt te betalen nietteghenstaende te >> Groeningen pasport vercregen ende betalinghe hadde ghedaen, met belastinge voortaen sodanige luyden gheen ghehoor meer te geven, maer der landen gherechticheyt te eyschen.

03-03 Saterdach * Den 3en Martii ** Oenema praeses - Rengers - Ten Buyr

Op de requeste van >> Cornelis Berents is gheordonneert t'apostilleren, dat de suppliant sal wel doen ende betalen t'recht van t'incomende convoy volgende resolutie van mijn heeren Staten Generael, waeraff d'officiers onlangs mede copie is toeghesonden gheweest.

D'equippagiemeester >> Johan Hendricxzn. rapporteert volgende belastinge van desen collegie met de coopman >> Frerick Snoeck gheaccordeert ende overghecomen te wesen aengaende de coop ofte prijs van de spietsen ende halve lancen, als dat hij voor t'stuck (twee halve voor een heele gereeckent) sal hebben ende ghenieten XXI st. comende voor de 1e LX met een halve t'samen ter somme van eenhondert acht ende t'sestigh Carol. guldens, thien st. acht penn. Waeraff d'helfte sal werden betaelt op d'eerste paye ofte termijn van t'bussecruydt gisteren mede ghelevert, ende de reste op d'andere daeraen volgende.

T'welck rapport ghehoort is de besoigne gheapprobeert.

03-04 Sondach * Den 4en Martii ** Oenema praeses - Rengers - Ten Buyr

Is gheordonneert te scriven voor antwoord aen >> Frederic Rijckens convoymeester te >> Groeningen, dat die Raden goed vinden, dat de vijff schepen bij d'heere >> Clant ghehuyrt voor de somme van t'achtigh Carol. gl. elcx werden aengenomen, doch met ghelijcke conditie ende voorwaerden als die van hier. Belangende de tijt ende plaetse ist bestempt op den 12en deser te varen met convoy van t'>> Uythuyser Watt. De >> Pot dunct haere E. niet bequaem eensdeel omdat sij solden plegen wel ghedect te sijn, anderdeel dat uyt de grote menichte van t'volck in een schip [folio 36] wel crancheden onder haer soude connen ontstaen. Dat men oock niet sal conen verstaen om de schipperen gelt bij provisie op de handt te geven, so om andere consideratien, alsmede dat die van hier sulcx niet en hebben geeyscht. Ende sal oock die voors. convoymeester daerop letten, dat die bij den heere >> Steyn ghehuyrt sijn, niet meer sullen ontfangen als t'zeventigh gl.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr

Ontfangen sijnde iterative scriven van >> Zijne Genade op t'uytrusten ende seynden der schepen nae >> Bremen, is gheordonneert te verscriven den heere >> Eysinga, teghens morgen ten acht uyren.
 
 

03-05 Maendach * Den 5en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Oenema

Also >> Zijne Genade versochte, dat men de name van de commissaris naer >> Bremen te seynden soude eerstdaechs aen >> Zijne Genade overschicken, is goed ghevonden, dat >> Zijne Genade copie van de missive der E. Vermogende heeren Staten Generael sal werden toeghesonden, bij d'welcke haere E.M. goed vinden, dat de commissaris bij >> Zijne Genade werde ghestelt, ende versocht diesvolgens eemanden te committeren, d'welcke >> Zijne Genade bequaemst sal achten ter sulcken last.

Aengaende de beveylinge van de >> Watten ende stromen deser quartieren sal >> Zijne Genade gheadverteert worden, dat men voorhandts drie schepen voor oorloge derwaerts sal seynden, ende meteen versocht, dat >> Zijne Genade believe t'collegie t'adviseren, waer men d'selve schepen best ende tot verseeckeringe van de trafiquerende ende crijchsluyden sal leggen ende ghebruycken.

Maer belangende de plaetsen waer die schepen gheleydt sullen worden tot verseeckeringe van de crijchsluyden in dese landen over te brengen, is verstaen dat die capitein >> Tiaerd Tiebbes zijne medegaende vlote ghebracht hebbende tot aen >> Blixem, vandaer aen t'strick van >> Harle continuel. op ende neer sal varen, >> Cleys Bauckes voorts tuschen t'selve strick van >> Harle ende >> Norderney, ende >> Johan Eppens voorts vandaer de aencomende schepen tot den >> Eemse gheleyden.

Dat nu ten eersten uytgaen twaleff schepen met een proviandtschip, sullende d'andere volghen mede teghens de tijt bij >> Zijne Genade bestemt.

Op de requeste van den arme-voochden deser stede >> Doccum is bij provisie gheaccordeert, dat sijluyden op elcke schip van oorloge een busse tot dienste derselver armen sullen mogen doen hangen met ordonnantie aen de capiteins, dat sije d'aenpart van de boeten volgende t'artyckelbrieff daerinne sullen laten comen, ende beneffensdien noch de schipperen ende coopluyden vermanen tot wercken van barmherticheyt. [folio 37]

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Eysinga

Is de convoymeester >> Epe Janszn. gheordonneert tot behouff van de schepen, d'welcke naer >> Bremen sullen worden ghesonden, te copen ende eerstdaechs te leveren duysent halve broden, vijfthienhondert ponden soetemelcxecaese ende t'sestich tonnen biers, elcke tonne tot 45 st.

03-06 ** Dingsdach * Den 6en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Aysma - Oenema

De convoymeester >> Epe Janszn. heeft t'collegie aengedient, dat de brouwers versochten vergoedinge, bijaldien de tonnen gantsch mochten wechblijven. Waerop is verstaen, dat sulcx binnelijck ende redel. ware. Des dat t'stuck betaelt sal mogen worden voor twaleff st.

Is gheordonneert de capitein >> Cleys Bauckes tegens morgen te verscriven.

Ontfangen sijnde eene missive van mijn heeren Staten Generael bij d'welcke haere E.M. >> Adriaen van Veen inventeur van de ghebulte pascaerten tot verseth van de ghedane ende noch te doene oncosten toegheleyt hebben van elcke collegie ter Admiraliteit in >> Hollant, >> Zeelant ende Vrieslant t'ontfangen de somme van tweehondert guldens eens ghereet gelt, ende daerenboven noch een tractement van vijffhondert guldens jaerlijcx, als te weten op elck collegie hondert guldens t's'jaers, is gheresolveert, dat men den vernoumde de >> Veen voorhandts de tweehondert gl. sal passeren en t'eynde van t'jaer (t'welcke sal wesen in Decembr. naestcomene) mede d'aenpaert van zijne gagie. Wel verstaende nochtans dat de welgenoemde heeren Staten Generael sullen worden versocht hierinne desen collegio niet soveele te laste te leggen als andere, d'welcke veele meer zeevaert ende grotere opcomsten hebben, maer proportione geometricâ in sulcke ende dierghelijcke saecken te ghebruycken.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Eysinga - Aysma - Oenema

Is eenen schipper >> Berent wonende binnen deser stede >> Doccum gheconsenteert omme uyt den >> Dam deur den >> Delffzijlen te moghen uytvoeren twee lasten bonen, onder betalinge van t'recht der convoyen.

Is gheresolveert te scriven aen de wedue ende erffgenamen van >> Melis Simonszn. in levene ghewoont hebbende te >> Hoorn, in manieren navolgende.

Wij hebben U.L. voormaels deur missive vermaent de voorsieninge te doene, dat wij aengaende seeckere carwielschip, bij de capitein >> Tiaerd Tiebbes tot dienste van de landen in den jare 94 laestleden binnen >> Hoorn ghecocht, voor de vrije laedinge van d'welcke U.L. man ende voorsaet hem borghe ten selve tijde hadde ghestelt, ghelijck uyt de copie van de borchtochte breder te siene is, voortaen ongemoeyt mochten blijven. [folio 38] Ende want desnietteghenstaende sowel seeckere schuyte-maecker, wiens vrouwe verledene somer hier ende oock so wij meynen bij U.L. is gheweest, alsmede eenen >> Cornelis Claeszn. burger der vs. stede >> Hoorn ons alnoch comen importuneren, praetenderende, ieets aen t'ghemelte schip ten achteren te wesen, waervan wij niet en weten, so begeren wij andermael ende wel eernstel., dat ghij terstont dese luyden wilt claechloos stellen, ende ons van derselver importuniteit ofte anlopen bevrijden. Anders sullen wij veroorsaect worden de schaden, d'welcke het landt hieruyt souden mogen ontstaen, op uwe personen ende goederen te verhalen.

03-07 Wonsdach * Den 7en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Aysma - Oenema

Is gheconsenteert >> Berent Thomas burger deser stede omme twee lasten bonen naer >> Emden te mogen uytvoeren onder betalinge van de convoygelden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Eysinga - Aysma - Oenema

Also >> Tiepke Botes ghewesene lieutenant van de capitein >> Aucke Tiebbes hem nu in dienste onder de capitein >> Cleys Bauckes hadde begeven voor hoochbootsman ofte quartiermeester, dewelcke gagie nochtans hij meynde ende claechde seer sober ofte cleyn te wesen, mitsdien versouckende eenighe verbeteringe ten opsichte van zijne vorighe ampt, is verstaen ende gheresolveert, dat men de vernoumde >> Tiepke hem voortaen wel houdende, ten tijde van d'affrekeninge sal passeren voor een vereeringe boven zijn ordinaris gagie de somme van drie ende twintigh Carol. gl.

Ghedelibereert wesende op t'salaris van de te stellene proviandmeester ofte commissaris van de vivres, d'welcke met de schepen naer >> Bremen sal gaen tot transport van de >> Duytsche knechten, is d'selve des daechs toegheleyt twee Carol. gl., d'welcke hunne cours sullen nemen, so wanneer hij hier te schepe sal gaen.

Waertoe gecommitteert is >> Claes Caspars van >> Bolswardt.

Is >> Berent Thomas burgher deser stede >> Doccum gheconsenteert omme drie lasten garste in zijne requeste ghemelt te moghen uytvoeren, mits betalende boven t'recht der convoyen in de busse van deser camere tot profijt van den armen voor ieder last noch een Carol. gl.

03-08 Donderdach * Den 8en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Aysma - Oenema

Is goed ghevonden de ghehuyrde schipperen te scri[folio 39]ven ende aen te segghen, dat sijluyden terstont haer sullen ghereed maecken, om den 12en deser van t'>> Uythuyser Wat met convoy aff te varen.

Is gheordonneert te scriven aen de capitein >> Johan Eppen, dat hij terstont na de receptie van de missive met zijne schip van oorloge hem sal vervougen op de >> Watten tuschen >> Nordernij ende de >> Eemse, aldaer met de schepen d'welcke bij hem sullen werden ghebracht, op ende neer varende. Ten welcken eynde hij hem sal verstercken met vijff mannen.

Sullen oock de capiteins >> Tiaerd Tiebbes ende >> Cleys Bauckes in dienste aennemen elcx een ende dertigh matrosen.

Is mede goed ghevonden te scriven aen >> Zijne Genade tot beantwoordinge van de missive huyden ontfangen in manieren navolgende.

Wij hebben geerne uyt Uwe Gen. missive verstaen, dat U.G. heeft belieft tot een commissaris te stellen onsen mede-broeder in de rade den heere >> Clant, niet twifelende oft >> Zijne G. sal dese last aennemen ende tot der landen dienst uytvoeren. Maer wat belangt de ghehuyrde schepen tot transport van her regiment des welgheboren heeren U.G. broeder, sullen wij de voorsieninghe doen, dat alle d'selve, waeraff in onse vorighe brieff ghementioneert is, op den 12en met de capitein >> Tiaerd Tiebbes van t'>> Uythuyser Watt mogen naer de >> Weser affvaren, sonder dat sulcx eerder sal connen geschieden, vermits de vivres voor morghen niet mach ghescheept werden, sullende diesvolgens oock alle debvoir ende neersticheyt aenwenden, om ghewisse ordre te stellen, dat gheen ghebreck aen de resterende schepen ende victuaille en valle. Vorder hebben wij onse capiteins met eenighe crijchsluyden ofte matrosen meer versterct, verhopende het ghemelte transport daermede ghenouchsaem te sullen verseeckeren. Te meer dat wij van de capitein >> Tiaerd Tiebbes vernemen (evenverre daer all eenighe streupers onder >> Heyligh Landt mochten wesen) haer niet wel met hunne schepen deur groticheyt op de >> Watten te connen onthouden. Behalven dat hij mede verclaerde sulcx noch te >> Harlinghen noch hier ghehoort te hebben.

Is >> Coert Nederhoff veraccordeert de waren ofte specien onlangs alhier int openbaer vercocht ende bij hem voor een jongman inghecocht vrij naer >> Bremen te mogen uytvoeren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Clant

Is goed ghevonden aen de convoymeester >> Rijckens te scriven, dat hij op den 10en deser selve in de >> Dellfzijlen aen den heere >> Clant naer >> Bremen gaende sal brengen de somme van vijffhondert Carol. guldens, verwachtende Zijne [folio 40] E. aldaer totdat Zijne E. sal wesen ghekomen.

Is ghearresteert de commissie van den heere >> Clant.

03-09 Vrijdach * Den 9en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Broeils - Clant

De convoymeester >> Epe Jans heeft overghelevert seeckere scriven van d'heeren Ghedeputeerden Staten van Vrieslant gisteravont ontfangen mitsgaders extract van de resolutie bij de voors. heeren Staten ten laeste lantsdach genomen aengaende de verminderinge van de nieuwe lijsten in eenighe poincten. Waerop gheadviseert wesende is verstaen, dat de voors. convoymeester aenghesecht sal worden na de ordre ende lijsten van mijn heeren Staten Generael ende zijne instructie.

Is ghearresteert d'instructie van >> Claes Caspars proviandmeester naer >> Bremen ghedeputeert luydende so volght.

In den eersten sal de proviandmeester pertinent ontfang maecken van de vivres, die hem sal ghelevert worden.

Ende daerentegehens uytgave maecken vandien, niet alleene in zijne register pertinentl. opteyckenende maer oock recepissen nemende van de bevelhebberen die t'elckens de proviande sullen halen.

Ten welcken eynde hij eerst van ieder hopman hem sal informeren van t'ghetal haerder onderhorige crijchsluyden.

Ende d'selve uytreycken naer advenant op twee hoofden een brood van VI ll. ende III ll. soetemelcxecaesen des daechs.

Belangende het bier sal ieder schip met 70 ofte 80 mannen gheladen s'daechs uytreycken een tonne bier.

Doch sal de proviandtmeester wel sorge dragen, dat de ledige tonnen eerst wederghebracht worden, voordat sije eenighe volle sullen mogen ontfangen. Voorts de reste wort bevolen de voorsienicheyt van den heere >> Clant, aen dewelcke de proviandmeester hem in alle voorvallende swaricheyden sal adresseren.

De commissie van de capitein >> Tiaerd Tiebbes is ghearresteert.

Sijn d'heeren >> Ten Buyr ende >> Oenema ghecommitteert om de capitein >> Tiaerd Tiebbes met zijn crijchsluyden te monsteren ende in eede van de landen te brengen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Broeils

Is ghearresteert de commissie van >> Claes >> Caspars proviandmeester ofte commis van de vivres.

Is Mr. >> Jan van Bruynsvelt convoymeester te >> Maccum binnenghestaen ende heeft verthoont [folio 41] hoe dat hem van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant belast ware seeckere particuliere lijsten bij d'selve Staten verleden lantsdaghe ghemaect nopende de botter, caes, paerden ende soudt. Waerop gheadviseert wesende is goet ghevonden in margine van zijne remonstrantie te stellen, dat also in d'opheve van convoyen ende licenten bij de provincien ofte steden gheene veranderinge, vermeerderinghe ofte verminderinge particulierl. en mach werden ghedaen, maer t'selve staet ter dispositie van mijn heeren Staten Generael, sal de suppliant hem reguleren na zijne instructie, mitsgaders de resolutien bij haere E.M. laestmael op t'selve stuck ghenomen.

Ghesien de eernstighe ende neerstighe voorscrivinghe van de wethouderen van >> Appinghedam aen desen collegie ghedaen, bij dewelcke zij verthoonden de grote ende (so t'schijnt voorhandt) ongheneesl. cranckheyt van >> Willem Luytiens aldaer woonachtigh sampt de grote armoede van desselven familie, ende versochten oversulcx, dat t'schip in arrest leggende te >> Delffzijlen ontslaghen ende hem gherestitueert mochte werden, is t'selve versouck ex gratia ende om Godts wille gheaccordeert.

03-10 Saterdach * Den 10en Martii ** Rengers praeses - Aysma - Broeils

Is >> Berent Willems burger ende schipper binnen >> Doccum gheconsenteert noch twee lasten bonen uyt den >> Dam deur den >> Delffzijlen te moghen uytvoeren, mits daervoren betalende t'recht van convoyen ende teghens inbrengende sovele lasten rogge.

Is >> Cornelis Janszn. (d'welcke verleden jare voor gherecommandeert ware ghehouden, ende nu tot busschieter van de capitein >> Cleys Bauckes aengenomen) gheaccordeert om sonderlinge consideratien ter maent boven d'ordinaris gagie te moghen trecken drie gl.

Is >> Coert Nederhoff verleent pasport van de goederen ende specerien op den 4en Januarii laestleden bij hem alhier int openbaer ghecocht, volgende resolutie tevoren hierop ghenomen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Aysma - Oenema - Broeils

Is de capitein >> Cleys Bauckes aenghesecht, dat hij zijn crijchsvolck teghens den 14en deser hier sal verscriven, omme des anderen daechs ghemonstert te worden.

Is voorts oock goed ghevonden de convoymeester >> Epe Jans t'ordonneren ghelijcke veele victuaille ghereed te maecken als nu gescheept is.

Is gheresolveert te scriven aen mijn heeren Staten Generael in manieren navolgende.

Wij seynden U.E.M. hierbijghevoucht de copien van de missiven bij d'heeren Ghedeputeerden Staten van Vrieslant voor een dach [folio 42] ofte twee aen onsen collegie ende d'officiers van convoyen onder desselve districte staende ghesonden. Waeruyt U.E.M. te siene hebben, hoe dat d'vs. Ghedeputeerde gantsch sijn ghesint de verminderinge van de lijsten laestmael particulierl. ghemaect int wercke te stellen, nietteghenstaende de vermaninge onser commissarien ende verthoninge van de misverstanden, die anders hieruyt souden ontrijsen. Ende alhoewel wij noch andermael onsen officiers wel eernstel. ghelast hebben haer te reguleren na de vs. lijsten sampt andere resolutien bij U.E.M. onlangs ten overwesen van de Ghedeputeerden der t'samentlijcke >> Vereenichde Provincien ghearresteert ende ghenomen, so sullen wij nochtans t'selve niet connen in train houden sonder U.E.M. authoriteit ende teghens de wille van de respective steden deser provincie, d'welcke nu mede gheadverteert ende versocht sijn daerop te letten. Waeromme ist dat wij U.E.M. dienstel. bidden dat U.E.M. believe hierentegens sodanige ordre te stellen als U.E.M. bevinden sullen tot welstant der landen te behoren, ende ons ten spoedigsten van U.E.M. goede meyninge te verwittighen. Int scriven van desen ontfangen wij U.E.M. missive van den 16en Martii stilo novo, bij d'welcke U.E.M. ons wederomme belasten volgende d'ordre van >> Zijne Genade de schepen naer >> Bremen te seynden, ende vougen U.E.M. daerop voor antwoord, dat de commissaris rede mette schepen ende vivres tot overbrenghen van de >> Duytsche knechten derwaerts is affgheschict, verhopende daeraen gheene ghebreecke te sullen vallen. Versoucken niettemin in conformite van onse voorgaende, dat U.E.M. believe tot vervallinghe van d'selve oncosten descharge te passeren op dese beyde provincien. Want alhier gheensins practicabel is eenighe penn. te negotieren so om seeckere resolutie der vernoumde heeren Staten als anders dies verwachtende etc.

Is mede gheordonneert te beantwoorden de missive van den heeren >> Steyn ende zijne E. te verwittighen van t'selve inhoudt der vs. missive aen mijn heeren Staten Generael ghedestineert, met versouck, dat zijne E. den versochte ofte vercregene descharge wille overseynden, ofte anders alnoch bevorderen.

03-11 Sondach * Den 11en Martii ** Rengers praeses - Ten Buyr - Aysma - Oenema - Broeils

Is goed ghevonden te scriven aen den heeren Staten Generael so volght.

Wij hebben U.E.M. meermaels gheadverteert ghehadt van de importuniteit der wedue ende compaignie van >> Nicolaes Ericx int vorderen van hunne schuldt, d'welcke U.E.M. belieft heeft te wisen op het derde part van d'incommen der convoyen ende licenten te >> Groeningen ende in de >> Omlanden vallende. Ende want d'selve ons niet alleene langs so meer moeyel. sijn [folio 43] sonder regard te nemen op de betalinghe, d'welcke haer gheschiedt, maer oock onsen Ontfanger Generael communiceren mette executie, ghelijck U.E.M. uyt de besoigne van den commissaris, d'welcke U.E.M. tevoren is overghesonden, breder te siene te hebben, so versoucken wij oytmoedel., dat U.E.M. believe alnoch te verclaren, ofte U.E.M. goede gheliefte ende meyninge sij, dat het ghemelte derde part suyver tot betalinge van d'oude schuldt bekeert werde, sonder daervan ieets tot d'equippagie ofte landen dienst te moghen employeren, ghelijck sijluyden sustineren; ende inghevalle niet, t'Hoff van Vrieslant te vermanen de ghecommineerde executie te surseren ende doen ophouden. Wij verseeckeren U.E.M. dat wij ghelijck voorheen ghedaen is, voorts ende voorts ordre sullen stellen, omme de bovenghes. wedue ende compaignie met der tijt te vernougen, ende nochtans onmogel. sal sijn de oncosten van d'equippage ende andere lasten te vervallen ofte dragen, bijaldien men de ghehele reste bedragende noch over de derthienduysent gl., behalven de ghepraetendeerde interessen, soude terstont ende alle t'effens betalen. Bidden daeromme andermael U.E.M. willen niet laten hierinne te disponeren als U.E.M. bevinden sullen voor der landen dienst, ende ons van U.E.M. resolutie de wete doen. T'welcke verwachtende etc.

Is gheordonneert aenpleckinge van billetten te doen, dat een schip van oorloge omtrent den 17en deser van >> Oostmerhorne naer de >> Wedser sal affvaren.

03-12 Maendach * Den 12en Martii ** Ten Buyr praeses - Eysinga - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is gheresolveert voor antwoord te scriven op de missive van >> Zijne Genade gisteren ghedateert, dat volgende >> Zijne Gen. vorige scriven rede vierthien schepen (het proviandtschip daeronder gereeckent) met de capitein >> Tiaerd Tiebbes sijn uytgeschickt, omme teghens den 20en bij >> Bremen te verschijnen ende aldaer d'aenghekomene crijchsluyden in te nemen. Ende sal voorts ordre ghestelt worden, dat noch elleff (waervan de vijff de convoymeester te >> Groeningen sal huyren) ende een victuaille-schip met de capitein >> Cleys Bauckes op den 17en deser moghen derwaerts affvaren, verhopende mitsdien, dat tuschen den 20en ende lesten gheene ghebreck van schepen sal wesen, daerinne de soldaten voor ende na komende sullen mogen datel. treden.

Is de convoymeester ende contrerolleur te >> Groeningen ghelast noch vijff bequame schepen aldaer ofte in >> Delffzijlen te huyren tot transport van de nieuws aenghenomene >> Duytsche knechten (doch op de conditien ende voorwaerden laestmael gescreven, ende in alle ghevalle niet hoge als voor de somme van 70 gl. elcx ghelijck die van hier gaen) ende d'selve te schicken teghens den 17en deser op t'>> Uuthuyser [Watt], omme voorts met de capitein >> Cleys Bauckes naer de >> Weser aff te varen. [folio 44]

Is >> Simon Hendricx wonende in den >> Dam gheconsenteert omme vier lasten bonen naer >> Emden te mogen uytvoeren, mits betalende t'behoorl. recht van convoyen, ende daerteghens inbrengende sovele lasten rogge, volgende zijne praesentatie.

Is oock gheconsenteert >> Ubbe Janszn. schipper binnen >> Leeuwarden twee lasten bonen onder betalinge als boven te mogen uytvoeren.

>> Pieter Nes wonende in den >> Dam is toeghelaten vier lasten bonen te mogen uytvoeren mits voldoende t'behoorlijcke convoygelt ende daerenteghens sovele rogge weder innebrengende.

Also >> Andries Jaspars voor hemselve ende eenighe medeburgeren van >> Emden versochte eenighe stucken lindewaet te mogen binnen >> Groeningen brenghen, aldaer te laten bleecken, ende weder uyt te voeren, sonder betalinge van t'recht der convoyen, vermits sijluyden t'selve niet dorsten onderstaen om de troublen in >> Emderlant, is goed ghevonden deselve requeste aen den heere Commis Generael >> Boner over te seynden ende daerop zijne E. advis te versoucken, om t'selve ghesien voorts ghedisponeert te worden naer behoren.

Is >> Gerloff Luyders gheaccordeert, dat hij van de capitein >> Schock voor scriver sal moghen aenghenomen worden tot de soldie van twaleff Carol. gl. ter maent.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is de capitein >> Jan Thimenszn. Schock binnenghestaen verclarende hem onghelegen te wesen om eenighe seeckere reden, waeraff hij t'collegie blijcken ghedaen heeft, t'capiteynschap te bedienen, waertoe hij ghenomineert ware, bedanckende derhalven t'collegie voor de faveur hem ghedaen. T'welcke ghehoort is d'selve resignatie gheaccepteert.

Is gheexpedieert commissie op d'officiers van convoyen te >> Groeningen t'samen ende elcx besonder, omme de sententie tegens >> Cornelis Joachims burger ende roscamp van >> Groeningen ter executie te leggen.

Is goed ghevonden den Generael >> Boner over te seynden de requeste >> Dominici Novesii, bij d'welcke hij versochte augmentatie van gagie ende daerop zijne E. advis te verstaen, ende oft niet beter ware, bijaldien men d'selve eenighe meerder gagie soude toelegghen, dat hij op >> Collumerzijlen ghestelt werde.

03-13 Dingsdach * Den 13en Martii ** Ten Buyr praeses - Eysinga - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is ghenomineert de lieutenant >> Leeli althans dienende onder den hopman >> Eysinga, omme met >> Pieter Claeszn. >> Zijne Ex.cie ghepraesenteert te worden tot capitein op een schip van oorloge, also de capitein >> Schock gisteren hadde gheresig[folio 45]neert, ende d'selve resignatie gheaccepteert ware.

Also verstaen worde, dat de nieuws aen te nemene capitein op de heude soude dienen, so wanneer hij zijne commissie van >> Zijne Ex.cie hadde ontfangen, is voorts goed ghevonden, de capitein >> Tiaerd Tiebbes wederomme op het booth van oorloge te avanceren (indien hij sulcx begeert) ende >> Cleys Bauckes op zijne eygen ofte vorige wederomme te stellen, ofte anders (evenverre >> Tiaerd Tiebbes daerop de ceur neemt te bliven) het booth, den capitein >> Timen Jacobs voorts op het wijdtschip.

Is gheordonneert te scriven aen d'officiers van convoyen binnen >> Harlingen voor antwoord op haere missive van den 9en deser, dat men gheensins sal connen ghedogen ofte toestaen, dat sijluyden verlatende den voet van de generaliteit haer souden reguleren naer het particuliere verboth van den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant ofte verminderinge der lijsten bij haere E. ghemaect, maer ordonneren hen expresse in d'opheve der convoyen neerstel. t'inhoud van de lijsten ende haere instructie t'achtervolgen.

Is >> Riuerd Annes scriver van de capitein >> Cleys Bauckes aengenomen de soldie van thien Carol. gl. ter maent gheaccordeert.

Is >> Coert Burchers wonende binnen >> Emden gheconsenteert vier lasten bonen (onder betalinge van t'recht der convoyen) te mogen uytvoeren.

Is >> Willem van Heteren ghecommitteert, om op de proviandes, d'welcke met de schepen naer >> Bremen sal werden geschict, toesicht te houden ende d'selve uytdeylen volgende instructie.

Is >> Meynard van Esens gheconsenteert uyt >> Lutke Oldampt te moghen voeren vier lasten garste onder betalinge van t'recht der convoyen, ende noch voor ieder last tot profijt van den armen in de busse deser camere een Carol. gl. ende daerteghens weder sovele rogge inbrenghende.

Is d'heere >> Oenema ghecommitteert, omme >> Harmen Boldewijn ende eenighe ghetuygen te verhoren ende examineren op de positien ende articulen bij den Advocaat Fiscael overgegeven.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Op de requeste van >> Dirck van Snatboom is gheordonneert te apostilleren, dat also niet gheblijct van des suppliants pasport, ende t'selve oock na zijne eygen aengeven seer oudt is, en connen die Raden niet verstaen, om hem zijne versouck t'accorderen.

>> Johan Hendricx heeft overghelevert specificatie belangende t'verlies van ghelt, waerop goed ghevonden is t'apostilleren, dat de suppliant sal mette aenghehechte stucken d'selve vougen bij de rekeninge, omme alsdan hierop ghelet te worden naer behoren. [folio 46]

Is de capitein >> Thimen Jacobs Doncker gheordonneert ende ghelast omme beneffens d'equippagiemeester goede toesicht te houden, dat de heude, waerop hij provisionel. sal dienen, ten spoedighsten ghereed ghemaect ende uytgherust mach werden. Teghens welcken tijt hij zijne crijchsvolck sal sien alhier te doen comen.

03-14 Wonsdach * Den 14en Martii ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers [geen tekst]

03-15 Donderdach * Den 15en Martii ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers

Op de requeste van >> Frans Gerrytszn. schipper te >> Franeker is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden moghen lijden, dat de suppliant zijne schip (t'welcke althans ghearresteert was) met de toebehoorten ghebruycke, mits stellende eerst ende alvoren ghenoechsame borge alhier ofte binnen >> Harlingen voor t'ghewijsde van desen collegie ter somme van vierhondert Carol. gl.

Is gheordonneert te scriven aen den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant so volght.

Wij hebben uyt uwe E. missive van den 7en deser ongeerne verstaen, dat U.E. van meeninge soude wesen de verminderinghe van lijsten bij d'heeren Volmachten onlangs ghemaect int wercke te stellen, ende allomme op de comptoiren van den havens deser landtschappe te doen onderhouden. Ende want t'selve niet alleene strijdt teghens de resolutien bij den E.M. heeren Staten Generael ten overwesen van de Ghedeputeerden der samptl. provincien ghenomen, die particulierl. niet mogen verandert, vermindert ofte verhoocht worden, ghelijck ter vergaderinghe van de welghenoemde heeren Staten eenparichl. gheresolveert is, ende uyt de besoigne van den jare 97 can gheblijcken, maer oock sal causeren misverstanden tuschen d'selve, welcke nochtans in dese coniuncture van tijdt allesins gheschuwt ende vermijdt behoren te worden, so hebben wij U.E. onvermeldet niet willen laten, dat in onser macht niet en is dese verminderinghe toe te laten, ofte ghedogen, dat U.E. bevelen bij onsen offi[folio 47]ciers naghecomen worden. Te meer dat andere U.E. exempel volgende de middelen van convoyen gantsch sullen te niette gaen tot sonderlinge ondienste van de ghemeene saecke. Ende connen U.E. mede wel considereren, inghevalle ons alhier eensdeels deur dese verminderinge van de lijsten, anderdeels mits het schorssen van d'uytvoer der paerden ende andere goederen over d'asse (t'welcke bij mijn heeren Staten Generael en >> Zijne Ex.cie met advis van de Rade van Staten voor een tijt lang is goed ghevonden, ten eynde des vijandts leger daermede niet gheaccommodeert en werde) de middelen werden ontrocken, dat wij nauwlijcx sullen vermogen alle d'oude schepen van oorloge in dienste te continueren, veele weynigher eenighe nieuwe te equipperen, hoewel sulcx noch wel van node te sullen sijn, U.E. uyt de inghelechte copie lichtel. connen affnemen. Aengaende de last, d'welcke U.E. ghecommitteerde op de laeste resumptie van de lijsten souden hebben ghehadt, en draghen wij daeraff gheene kennisse, ghelijck wij oock niet en weten datter gheprotesteert is teghens het ghebesoigneerde. Alwaeromme wij U.E. neerstel. ende vruntl. versoucken dat U.E. believe dese saecke behoorl. in te sien, ende onsen officiers voortaen heure ampt naer inhoud van haere instructie onverhindert te laten bedienen, tenminsten ter tijt toe bij mijn heeren Staten Generael anders sal wesen geresolveert.

Op de requeste van >> Andries Jaspars voor hemselve ende andere burgeren van >> Emden aen desen collegie ghepraesenteert is goed ghevonden (ontfangen ende ghesien t'advis van den heere Commis Generael >> Boner) t'apostilleren, dat die Raden accorderen de suppliant het lijnwaet ofte webben daerinne ghemelt te mogen binnen >> Groeningen brengen, ende aldaer doen bleecken sonder eenigh recht van convoyen te betalen, mits in t'eerste innecomen pertinentl. aengevende de juste qualiteit ende quantiteit van d'selve, ende van ghelijcken int uytvoeren, t'welcke nochtans sal moeten geschieden binnen de tijt van neghen ofte thien weecken ten langsten. Anders ende bijaldien sulcx niet ende geschiede, sullen (d'vs. tijt overstreecken sijnde) ghehouden wesen t'recht van t'incomende convoy daervoren te voldoen.

Is d'heere >> Broeils ghecommitteert, omme den capitein >> Cleys Bauckes met zijn nieuws aengenomene crijchsvolck te monsteren, ende wederom in eede van de landen te brengen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - Broeils - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen den heeren burgemeesteren ende raedt der stede >> Groeningen, dat >> Pieter Laurens schipper wonende binnen derselver stede t'collegie heeft te kennen gegeven, hoe dat hij verdachvaert sijnde om de waerheyt ghetuygenisse te geven in seeckere processe, t'welcke voor dese collegie ongedecideert hanght tuschen d'Advocaat Fiscael impetrant ter eenre op ende tegens [folio 48] >> Harmen Bolduin burger aldaer ghedaechde t'andere zijden van deselve >> Harmen op der straeten huyden seer scheutlijcken dienthalven is gheiniurieert ende ghelastert. Ende want sodanige onbehoorlijckheden onghestraft niet en behoren te blijven, ten eynde anders de moetwillicheyt tot achterdeel van de vromen niet meer en toeneme, oock de voors. >> Pieter Laurens met zijn huysvrouwe (anders onwilligh) rechtel. ghedrongen is om des Fiscaels articulen te beantwoorden, ende van t'gunt haer bewist was, verclaringe te doene. Sullen haere E. vruntl. werden versocht tot handthavinge van de justitie ende der landen gherechticheyt den vernoemde >> Harmen Bolduin daervooren aen te sien ende toe te houden, dat hij voortaen hem niet meer onderstae, om dese ofte dierghelijcke goede luyden in haere goede naem ende reputatie te beswaren.

03-16 Vrijdach * Den 16en Martii ** Broeils vice-praes. - Aysma - Oenema - Rengers

Sijn d'heeren J. >> Sicke van Dekema iur. utr. Doct. ende >> Dirck Hillebrants burghemeester der stede >> Harlingen beyde mede Ghedeputeerde Staten van Vrieslant in dese vergaderinge ghecompareert, versouckende, dat men in conformite van vorige ghebruyck, de schipperen ofte coopluyden soude willen een groot hondert stucx cantertcaese voor vijff schippondt laten passeren, sonder d'selve hoger te beswaren, ofte constringeren omme d'aengevinge na de ponden te doene. Also sulcx desen provincie seer praejuditiabel ende haere neringhe schadel. soude vallen, oock d'heeren ghecommitteerden op de resumptie der lijsten gheene andere last ware. Waerop gheadviseert wesende naer vele ghehoudene communicatien aengaende de bevelen van mijn heeren Staten Generael ende qualiteit der Raden, is verstaen ende den heeren commissarien deur den praesidem wederomme aengheseyt, dat die Raden volgende haere instructie ende eed niet en vermogen eenighe veranderinghe in de lijsten ofte verlichtinge toe te laten, contrarie de ordre bij de welghenoemde heeren Staten ghemaect; ende willen ontschuldigh ghehouden wesen van t'onheyl, t'welcke daeruyt soude moghen ontrijsen, evenverre deur wegen van faictien men dit poochde t'effectueren. Waerendeteghens de vernoemde heeren commissarien verclaerden uyt de name van haere E. principalen te protesteren.

03-17 Saterdach * Den 17en Martii ** Broeils vice-praes. - Aysma - Oenema - Rengers

Also d'heeren commissarien alnoch hunne versouck van gisteren seer insisteerden ende sulcx wederomme deur den secretaris lieten aendienen, is verstaen, dat die Raden moeten lijden t'ghene haere E. deur weghen van faicten souden te [folio 49] wercke willen stellen, versouckende niettemin copie van haere E. commissie, om d'heeren Staten Generael hieraff ghevougelijcxst, ende ten besten ofte favorabelsten te verwittigen.

Welckenvolgens heeft de secretaris de commissie ghehaelt ende alhier in de vergaderinge overghebracht.

Is de convoymeester >> Epe Jans Barles binnenghestaen, ende heeft t'collegie aenghedient, dat hem van de magistraet deser stede gheordonneert ende belast was, conform de bevelen van den heeren commissarien, de pasporten van de cantertcaesen te passeren ghelijck voormaels ghebruyckel. is gheweest, ofte dat anders hierinne soude worden versien tot zijne leedtwesen. Waerop geadviseert wesende is verstaen, dat men denselve wederomme sal aenseggen, dat die Raden gheensins en vermogen eenighe verlichtinge te doene contrarie d'ordre van mijn heeren Staten Generael; ende, bijaldien hem in zijne last te volcommen eenige confusie ofte beswaernisse aenghedaen soude mogen worden, sullen daervoren instaen, ende alle schaden repareren.

Is d'heere >> Broeils ghecommitteert omme hem datel. naer >> Groeningen te transporteren ende aldaer >> Zijne Genade aen te melden t'ghene hier passeert int ophouden van de schepen, vermits de pasporten van de cantertcaese naer vorige ghebruyck te verleenen wort affgheslagen versouckende hierop >> Zijne Genade advis ende goeden raed. Ten welcken eynde hem sal mede worden gegeven brieff van credentie aen >> Zijne Genade voors.

** Naer noen ** Aysma vice-praes. - Oenema - Rengers

Op de requeste van >> Jacob Cornelis wonende binnen >> Harlingen is goed ghevonden t'apostilleren, dat hij voor stuyrman wort gherecommandeert ghehouden bij den capitein, d'welcke bestellinge op t'booth van oorloge sal ontfangen.

Ten versouck van >> Mathijs Hendricx is ghestelt op zijne requeste, dat hij wort gherecommandeert ghehouden tot alsulcken dienst bij die nieuws te committerene capitein als hij van de capitein >> Schock is aengenomen gheweest.

Is >> Eppe Tiaercks gheaccordeert drie lasten weyte te moghen uytvoeren mits betalende t'recht der convoyen ende daerentegens inbrengende sovele rogge.

Van ghelijcken is >> Andries Pieters van den >> Dam gheconsenteert onder d'selve conditie te mogen uytvoeren vier lasten bonen ende een last weyte.

Voor antwoord op de brieff van den officiers der convoyen binnen >> Harlingen is gheordonneert te scriven, dat die Raden ghelet hebbende op t'inhoud vandien ende ghehoort de verclaringhe van de cercher mogen lijden dat de erweten [folio 50] ende bonen van den schippers op >> Norwegen ghevoert worden onder betalinge van t'recht der convoyen. Des dat de quantiteit niet all te groot sij.

Aengaende de saecke van >> Frans Gerryts schipper te >> Franiker is daerinne rede ghedaen op zijne requeste als men bevonde te behoren.

D'heeren >> Rengers ende Advocaat Fiscael sijn ghecommitteert omme van de magistraet deser stede te versoucken relaxatie van d'officiers ter convoyen ende aenghehoudene schepen.

D'selve commissarien rapporteren, dat de wethouderen daertoe niet connen verstaen, vermits de belastinge van den heeren commissarien hier gheweest sijnde.

03-19 Maendach * Den 19en Martii ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers

D'heere >> Broeils van >> Groeningen weder thuysghecomen sijnde heeft rapport ghedaen van zijne wedervaren.

T'selve ghehoort, is verstaen, om de meerdere schaden, d'welcke de ghemeene saecke deur het ophouden ende retardatie van de schepen naer >> Bremen ghedestineert tot overhalinge van de >> Duytsche knechten souden mogen overcomen, te verhoeden, dat men sal moeten lijden, dat d'officiers van convoyen alhier voor dese reyse pasport van de caesen naer ouder ghewoonte op het hardt aendringen van de commissarien moeten geven, ende haer nochtans van t'surplus verseeckeren met borchtochte. Welcken aengaende sijluyden oock sullen worden ghehouden voor gheexcuseert.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers [geen tekst]

03-20 Dingsdach * Den 20en Martii ** Eysinga praeses - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is gheresolveert te scriven aen mijn heeren Staten Generael in manieren navolgende.

Wij connen U.E.M. niet veronthouden, hoe dat d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant pogende int wercke ende ter executie te stellen t'gene ten verledene lantsdage aengaende de verminderinge der lijsten gheresolveert was, alhier ghesonden hebben op den 16en deser, den heeren J. >> Sicke van Dekema ende >> Dirck Hillebrants haere E. mede-broederen, d'welcke van ons versochten te willen ghedogen ofte toestaen, dat d'officiers van convoyen op den havens deser landtschappe haer in d'ontfang na deselve souden mogen reguleren. Waerop haere E. wederomme ten antwoord is gegeven, dat wij niet en vermogen eenige particuliere veranderinge in de lijste ofte verlichtinge toelaten sonder U.E.M. advoy ofte consent; ende bij t'selve ghepersisteert nietteghenstaende d'voors. heeren commissarien meermaels hunne ghedane versouck insisteerden. Weshalven haere [folio 51] E. een schip van oorloge met andere noch tot overhalinge van de nieuws aengenomene >> Duytsche knechten ghedestineert binnen deser stede hebben doen aenhouden, d'officiers van convoyen belast d'voors. resolutie alnoch t'achtervolgen, ende bij refus vandien allebeyde (te weten collecteur ende contrerolleur) in hechtenisse ofte ghijselinge gestelt. In der vougen dat men derselver relaxatie niet anders ofte eerder conde erholden, als wanneer de magistraet worde aengheseyt, dat men voor dese reyse soude moeten lijden, dat d'officiers de pasporten van de cantertcaesen screven, ghelijck voorheen ghewoonlijck is gheweest, alleene haer verseeckerende voor het surplus met borchtochte. T'welcke wij hebben moeten ghedogen, ende sijluyden doen omme te vermijden de inconvenienten ende grote schade, d'welcke uyt retardement van de schepen (die >> Zijne Genade hieraff verwittight wesende nieuwelijcx versocht heeft in alle ghevalle op de reyse ten spoedighsten ghebracht te worden) ende deur verlopen van t'vorenghemelte crijchsvolck de generaliteit soude mogen overcomen. Versoucken daeromme, dat U.E.M. believe t'selve int goede te verstaen ende voorts sodanige ordre te stellen, dat wij ende onse officiers mogen bewerden met onse ampt, ofte anders ons t'adverteren, waerna wij ons sullen hebben te reguleren. Etc.

Is gheordonneert te scriven aen >> Zijne Ex.cie in manieren navolgende.

Also de capitein >> Jan Thimens Schock ons te kennen heeft gegeven, dat hij om eenige noodwendige afaires elders te verrichten voor dese tijt in der landen dienst niet conde continueren, ende dieshalven zijne commissie in onser handen geresigneert, so ist dat wij bevindende van node te hebben een andere bequaem persoon tot capitein, ende lettende sowel op d'ervarentheyt ende cloeckheyt ter zee, als int faict van der oorloge daertoe wederomme ghenomineert hebben, ghelijck wij nomineren mits desen, >> Pieter Claeszn. wonende binnen der stede van >> Sloten, ende >> Leli van >> Groeningen althans lieutenant des hopmans >> Julii van Eysinga, omme met vijff ende twintigh coppen te dienen op seeckere heude ten oorloge uytgerust. Versoucken daeromme, dat Uwe Ex.cie believe een van de bovenghes. personen ten spoedighsten met behoorlijcke commissie te voorsien, omme alsdan ghesonden ende ghebruyct te worden, so ende waer tot bevorderinge van t'ghemeene beste dienstelijcxt sal wesen. [folio 52]

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is gheordonneert, dat men deur aenpleckinge binnen der stede van >> Harlingen ende elders sal uytcondigen, dat bij mijn heeren Staten Generael goed ghevonden is, dat bij provisie gheene schepen op den haven van >> Calais eenige toevoer sullen mogen doen, die niet eerst in de >> Vereenighde Provincien ende souden betaelt hebben voor convoy ofte licent sovele als de lijste houdt van licent op vijanden lande. Ende so eenige goederen ende eetwaren bevonden wierden naer vijanden lande ghetransporteert te worden, sonder hiertoe versien te wesen met behoorl. paspoorte, sullen alle d'selve den soldaten van de frontieren prijsgegeven sijn.

Also >> Jacob Harckens ghestelde opsichter in d'>> Omlanden teghens de frauden, d'welcke bij nachte ende deur onbehoorlijcke weghen ghepleecht worden, versochte ordonnantie voor eenige vacatien ofte expensen int reysen ghedaen, ende nochtans niet ghespeurt was, dat sonderlinge diensten van hem de landen ghedaen waren, is verstaen ende gheresolveert, dat men desselven commissie hier als gherevoceert sal houden, ende hem eens voor alle zijne ghedane diensten passeren de somme van vijftigh Carol. gl., behalven zijne competentie van de onlangs ghedenuntieerde paerden. Des sal hij vermaent wesen voortaen noch goede toesicht te houden, ende verseeckert het recht van denuntiatie te sullen ghenieten ieets achterhalende.

03-21 Wonsdach * Den 21 Martii ** Eysinga praeses - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is gheresolveert te scriven aen >> Zijne Genade in manieren navolgende.

Wij connen U.G. onvermeldet niet laten, dat alhoewel wij niet gheerne souden toelaten eenighe particuliere veranderinge in de lijsten, ofte verlichtinge contrarie de voet van de generaliteit, nochtans om de resterende schepen tot overhalinge van het regiment des welgheboren heeren U.G. broeder ghedestineert ten spoedighsten op de reyse te brengen, ende te voorcommen de grote schaden, d'welcke uyt retardement van d'selve souden mogen ontstaen, ghenoodsaect sijn gheweest, te ghedogen voor dese reyse, dat de pasporten van de caesen gegeven ende bij d'officiers ghescreven werden, ghelijck voorheen ghebruyckel. is gheweest alleene haer voor het surplus verseeckerende met borchtochte. Welckenvolgens de schepen van de magistraet alhier ontslagen sijn, ende terstont uytghesonden, met expresse belastinge, dat de capitein hem soude haesten, sovele immers mogel. Maer overmits de wint hardt contrarie is gheweest, hebben sijluyden niet connen daermede uytcomen voor te nachte, hopende nu, dat Godt de heere dese reyse voorts sal spoedighen ende seghenen tot s'landts beste. Widers [folio 53] wat belanght de schepen, d'welcke noch voorhandts gereedgemaect ende toegerust worden vanwegen deser collegie, sijn twee in ghetale, als te weten het booth leggende in de vestinge >> Delffzijlen, ende eene heude, waerop de capitein >> Timen Jacobs provisionel. is ghestelt. Ende sullen alle vlijt aenwenden, dat die beyde met den eersten gheschict werden, daer de nood sal vereyschen ofte U.G. goed vinden. Etc.

** Naer noen ** Eodem praeside - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is goed ghevonden te verscriven >> Liuwe Keympes collecteur van de convoyen etc. in de vestinge van >> Delffzijlen omme eerstdaechs alhier te comen zijne rekeninge te doen.

De missiven aen de officiers van convoyen te >> Groeningen ende in d'>> Omlanden ghedestineert aengaende t'verboth van niet te moghen ontfangen het gelt hoger als volgende voet permissie van de generaliteit, sijn ghearresteert, eerst opghelesen wesende.

Is mede gheresolveert de cerchers te >> Uythuysen ende >> Oterdum wel scherpel. van hunne officie ende ampt te vermanen, met comminatie van destitutie, evenverre sijluyden voortaen daerinne versuymich sijn.

Is gheordonneert >> Taecke Tiercks contrerolleur in >> Reyde te vermanen, omme die penn., d'welcke hij so aen den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant als andere noch uytstaende mach hebben, eerstdaechs in te vorderen, ende tot verminderinge van zijne laeste slot van rekeninge alhier op te brengen.

03-22 Donderdach * Den 22en Martii ** Eysinga praeses - Aysma - Oenema - Broeils - Rengers

Is d'heere >> Eysinga ghecommitteert omme hem terstont naer >> Leeuwarden te transporteren ende aldaer vanwegen deser collegie op den Saterdach naestcomene voor den heere >> Ulenburg als commissaris van den >> Hove te compareren teghens de wedue ende compaignie van wilen >> Nicolaes Ericx bevorderende, sovele mogel., dat d'heere Ontfanger Generael >> Boner ende t'lant onghemoeyt moghen blijven, ende te dien eynde aen d'heere >> Idzaerda ende >> Nienhuys sodanighe praesentatie doende als hier communicative verstaen is van 200 ende 100 ll. met den eersten t'ingaende ofte anders so zijne E. goede raed sal ghedragen.

Is ghelesen de requeste van eenen >> Hendric Vastenou burger binnen >> Groeningen als lasthebbende van >> Lucas Groothuys cum sociis, bij d'welcke hij claechde ghesommeert te wesen om suyveringe van de cautie voor eenige tonnen botter verledene jaere >> Lingen ghevoert, ende nochtans wel begeerde te compenseren de penningen, d'welcke hij voormaels anno 95 verleden uyt saecke van convoyen [folio 54] in de >> Delffzijlen aen handen van d'officiers aldaer hadde moeten consigneren, nietteghenstaende het recht van convoyen daervoren aen >> Floris van Wede binnen >> Groeningen betaelt was. Hierop gheadviseert wesende is gheresolveert, dat die Raden ghelet hebbende op t'inhoudt van d'selve requeste mitsgaders de pasporten daeraenghehecht ende acte van d'officiers der convoyen in de vestinge van >> Delffzijlen mogen lijden, dat de suppliant werde ontslagen van den aenspraeck om de suyveringe der cautie ghedaen, sonder dat hij voortaen ieets meer ten respecte van de penn. voormaels aen >> Floris van Wede uytghekeert sal mogen praetenderen ofte eyschen.

Is mede goed ghevonden te scriven aen den heeren burgemeesteren ende raedt der stede >> Groeningen, ende t'collegie t'excuseren van dat men voor dese tijt niet can toelaten d'uytvoer van de greynen, met versouck dat haere E. sulcx believe te laten ghelangen aen den E.M. heeren Staten Generael.

Op de requeste van >> Egbert Janszn. cercher tot >> Oterdum is Mr. >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen gheordonneert hem zijne verschenene gagie te betalen, mits daerinne deducerende de vijff ende twintigh guldens tevoren ontfangen.

** Naer noen ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers

Is de commissie van den heere >> Eysinga omme naer >> Leeuwarden te gaen, opghelesen ende ghearresteert.

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen der collecte van convoyen verleden jare in de fortresse van >> Bellingwolderzijlen ghevallen.

Also >> Egbert Janszn. cercher te >> Oterdum verclaerde bij hem (nochtans deur last van Mr. >> Jacob Rommerts) eenige penn. ontfangen te wesen voor eenighe cleyne porchelen van goederen, d'welcke aldaer ghelost ofte uytghevoert sijn, is verstaen dat hij d'selve penn. sal moghen houden ende ghenieten voor zijne ghedane oncosten, evenverre sij niet meer en bedragen als een pont groot >> Vlaems, anders ende t'gene daerenboven stijcht met d'vs. Mr. >> Jacob verrekenende.

03-23 Vrijdach * Den 23en Martii ** Aysma vice-praes. - Broeils - Rengers

Is ghecontinueert in de examinatie van de collecte gisteren begost.

Ten versoucke van >> Johannis Adriani opsichter vanwegen desen collegie op t'eylandt van >> Schiermonike-oogh is de convoymeester >> Epe Barles gheordonneert, dat hij denselve voor zijne dienst de verschene gagie sal uytkeren ter somme van 12 ll.

Is goed ghevonden te scriven aen den heere >> Eysinga teghenwoordel. binnen >> Leeuwarden wesende dat alhier advertentie is ghecomen, dat >> Jacob Thomas de notable zeerover te >> Aurick van de grave >> Enno is aenghehouden, versouckende [folio 55] dat Zijne E. believe met den heeren Ghedeputeerden te communiceren hoe men d'selve best sal connen achterhalen.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Broeils - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen den heeren Raden ter Admiraliteit residerende binnen >> Enchusen aengaende d'onbehoorlijckheden van d'officiers van convoyen te >> Swol ende >> Hasselt int uytgeven van de pasporten op het graeffschappe van >> Benthem, ghelijck onlangs twee bij den contrerolleur >> Hogecamp te >> Swol gegeven van de soldaten des hopmans >> Eysinga gecregen ende in zijne handen ghebracht sijn gheweest; met versouck daeromme dat haere E. naerdere informatie hierop believe te nemen, ende sulcx bevindende daerentegens voorsien als behoort.

03-24 Saterdach * Den 24en Martii ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers

Is de missive gisteren gheconcipieert wesende om te seynden aen t'collegie van der Admiraliteit binnen >> Enchusen weder opghelesen ende ghearresteert.

Is volgens mede goed ghevonden te scriven voor antwoord op de briefven van den convoymeester te >> Coeverden >> Wytze Joannis ghedateert den 10en ende 11en deser teghenwoordiger maent, dat die Raden gheene uytvoer van de eetwaren nae de neutrale plaetsen connen toelaten contrarie de wille ende resolutie van mijn heeren Staten Generael. Maer sovele aengaet de cleyne porchelen van rogge, bonen ende erweten (als bij schepels ofte ten hoochsten halve mudden) d'welcke d'inghesetenen der graeffschappe van >> Benthem tot nootwendigh onderhoudt hunner familien versoucken uytghevoert te mogen worden, vermoeden, dat haere E.M. t'selve niet voor ongoed sullen nemen. Alleene, dat hij daervoren t'recht der convoyen ontfange ende neerstel. toesie, ten eynde de vijandt niet versterct en werde.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Broeils - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen den hopman >> Eysinga althans in de vestinge van >> Coeverden garnisoen houdende, dat die Raden seer ongeerne hebben verstaen, dat hij sich heeft vervordert de inghesetenen van t'graeffschappe van >> Benthem te consenteren eenighe waren te moghen uytvoeren (oock dat meer is) sonder betalinge van t'recht der convoyen contrarie de wille ende resolutien van mijn heeren Staten Generael. Ende want die Raden niet en vermogen d'selve bij eemanden particulierl. te laten inbreecken, sal zijne E. wel eernstel. vermaent sijn van sulcx voortaen affstandt te doene, den officier tot uytvoeren van zijne last adsistentie te bewisen, ende so die soldaten van zijne E. compaignie etlijcke goederen mochten aenghehouden hebben, dien alle te leveren aen d'voors. convoymeester, omme naer ghenomene kennisse van saecken diesaengaende ghedispo-[folio 56]neert te worden naer inhoudt van de placcaten ende ordonnantien.

Is de capitein >> Cleys Bauckes aenghescreven, dat hij voor >> Oostmehorne met de bijhebbende schepen sal blijven leggen tot naerdere dispositie.

03-25 Sondach * Den 25en Martii ** Aysma vice-praes. - Oenema - Broeils - Rengers

Is goed ghevonden te scriven aen >> Zijne Genade tot beantwoordinge van >> Zijne Gen. missive van gisteren in manieren navolgende.

Wij sijn grotelijcx bedroeft gheweest, dat de capitein >> Cleys Bauckes met de bijhebbende schepen noch tot overhalinge van het regiment des welgheboren heeren U.G. broeder ghedestineert, tijtlijcx mede aen den >> Vegesack niet heeft connen arriveren. T'welcke vertoeven U.G. sal believen niet onse versuymenisse t'imputeren, als die nu den voors. capitein ende d'andere schipperen op den 16en deser ghelast hadden te zeyl te gaen, omme ten spoedighsten met goeden wint derwaerts te comen, maer eensdeels de verhinderinge van den heeren commissarien, waeraff wij U.G. tevoren hebben gheadverteert, anderdeels de contrarie wint, d'welcke zedert gheduyrichl. hardt uyt den >> Oosten heeft ghewayt. Doch verstaende uyt U.G. missive van gisteren, dat diesnietteghenstaende sulcke ordre is ghestelt, dat noch aen schepen noch vivres heeft ghebroocken, sijn wij seer verheucht gheweest, ende versoucken, dat U.G. wille believen ons terstont de wete te laten doen, oft men de elleff schepen, d'welcke voor >> Oostmehorn ende omtrent >> Delffzijlen leggen niet opontbieden sal mogen, ende van den huyr ontslaen, dan oft men d'selve tot overbrengen van elite compaignie in zijne garnisoen behoeve te gebruycken, ende schip met vivres haer middelen tijde teghemoete seynden. Belangende de twee schepen van oorloge, welcke noch toegerust worden, sullen wij d'selve gheerne seynden daer het U.G. tot der landen dienst belieft, ende souden rede t'booth all uytgheschict hebben, ten ware de capitein >> Schock zijne commissie gheresigneert hadde, in wiens plaetse wij twee andere volgende instructie hebben moeten nomineren, waervan >> Zijne Ex.cie alnoch gheene heeft gheeligeert.

Ghebootschapt wesende dat rede ses schepen met de nieuws aengenomene crijchsluyden voor >> Oostmehorne ghearriveert sijn, is d'heere >> Oenema ghecommitteert, omme hem datel. derwaerts te vervougen, ende ordre te stellen, dat d'selve crijchsluyden niet aen lande comen, maer buyten over watt naer >> Harlingen varen.

Is volgens oock de proviandtmeester >> Claes Caspars ghelast hem terstont weder naer de schepen te vervougen ende naerdat eenige victuaille overgheset is in dese schepen, voorts met de capitein >> Cleys Bauckes haer teghemoet te varen.

Vorder is oock gheordonneert te scriven aen den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant [folio 57] dat rede ses schepen met de nieuws aengenomene crijchsluyden van >> Bremen voor >> Oostmehorne ghearriveert sijn, d'welcke >> Zijne Gen. begeert heeft in aller ijlen nae heure garnisoen ghevoert te worden. Ende want die Raden niet gheraden dochte haer-luyden binnen s'landts deur met schuyten te laten brengen sonder alvoren haere E. goede meyninge hierop verstaen te hebben, so ist nochtans dat sij om te voorcommen sowel de foulen van de huysluyden als andere inconvenienten, d'welcke uyt vertreck souden mogen ontstaen, de ordre ghestelt hebben, dat de schepen over watt naer >> Harlingen varen, ende versoucken daeromme vruntl., dat haere E. believe d'selve voorts elcx in zijne garnisoen te doen verhelpen, ende desen collegie ten spoedighsten te verwittighen, hoe ende waer men de volgende crijchsluyden sal aensetten ofte laten varen.

Is oock goed ghevonden van desen alle >> Zijne Gen. te adverteren.

Is volgens oock ghescreven aen de capitein >> Tiaerd Tiebbes, dat, evenverre alle de schepen met de nieuws aenghenomene crijchsluyden rede (ghelijck men verhoopt) ghepasseert ende aen de andere capiteins ghebracht sijn, sulcx dat derselver transport ghenoechsaem verseeckert is, bij hem voorts de schepen van coopvaerdie naer de >> Weser ende >> Eems gheconvoyeert werden, ofte tenminsten so wijt, dat sije buyten pericule sijn, hem vervougende ten spoedigsten daerna weder op d'>> Eemse.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Broeils

Is goed ghevonden te scriven aen de capitein >> Cleys Bauckes, dat hij hem terstont met het proviandtschip sal op de reyse begeven om de noch aencomende crijchsluyden teghemoete te varen, ende niettemin d'selve bejegenende de schepen van coopvaerdie voorts te convoyeren tot aen de capitein >> Tiaerd Tiebbes, oft so wijt, dat sije buyten pericule mogen sijn, vorder regulerende hem na vorige resolutie.

Ontfangen sijnde scriven van de capitein >> Cleys Bauckes, bij d'welcke hij t'collegie verwittichde eenige specien ghevonden te hebben die niet verconvoyt en waren, is verstaen d'selve capitein voor antwoord te scriven, dat men anders voor dese tijt niet can doen, als hem t'ordonneren, alle de goederen, d'welcke buyten de drie pasporten sijn, in een van de ledighe schepen hier op te seynden, ende van de schipper ofte facteur (indien daer eemandt is) handtastinge te nemen, dat hij ter eerster ghelegentheyt alhier hem sal te burge stellen teghens de vordere aenspraecke van den Advocaat Fiscael, ofte bij ghebreke ende weygeringe van sulcx t'schip met alles wat daerinne hier seyndende. [folio 58]

03-26 Maendach * Den 26en Martii ** Aysma praeses - Oenema - Broeils - Rengers - Eysinga

Is d'heere >> Rengers ghecommitteert, omme den capitein >> Timen Jacobs met zijne crijchsluyden te monsteren ende in eede van de landen te brengen.

Is gheresolveert de missive, d'welcke d'heere >> Oenema gisteren van den overste lieutenant des regiments van den grave >> Eernst van Nassau ware behandicht, aen d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant over te seynden, met versouck, dat haere E. believe ordre te stellen, dat die soldaten te >> Harlingen comende voorts uyt de schepen aen landt mogen gheset werden.

D'heere >> Oenema heeft rapport ghedaen van zijne wedervaren.

Is gheresolveert den E. Mog. heeren Staten Generael terstont de advertentie te doen van t'arrivement der vijfthien schepen met crijchsluyden.

D'heere >> Eysinga wederomme van >> Leeuwarden t'huys ghecomen wesende rapporteert, dat hij naer lange discoursen over ende weder over met de crediteuren van de compaignie van wilen >> Nicolaes Ericxzn. voor commissaris >> Ulenburg ghevallen nopende de betalinge van haere achterwesen, ten laesten deur tuschenspreecken van de voors. heere commissaris met haer gheacoordeert ende overcomen is (doch op t'welbehagen van desen collegie) dat d'selve compaignie op >> Allerheyligen naestcomene sal ontfangen in verminderinge van haere schult de somme van vierduysent Carol. guldens, ende voorts in de volgende jare het derdepart van den incommen der convoyen ende licenten binnen der stede van >> Groeningen ende in de >> Omlanden vallende. Wel verstaende bijaldien de saecke teghens >> Douwe Sytzama cum sociis nomine quo vanweghen desen collegie voor den >> Hove hangende voor de voors. dach ghetermineert ofte gheuytet werde, de penn. hiervan opcomende mede tot profijt van d'selve crediteuren sullen betaelt worden; van alle t'welcke antwoord ofte naerdere verclaringe voor denselve heere commissaris sal werden inghebracht over drie weecken van Saterdach verleden aff te rekenen.

** Naer noen ** Aysma praeses - Oenema - Broeils - Rengers - Eysinga

Is verstaen dat men de capitein >> Thimen Jacobs Doncker acht ende twintigh coppen in monsteringe sal goed doen, sonder meer. [folio 59]

03-27 Dingsdach * Den 27en Martii ** Aysma praeses - Oenema - Broeils - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de uytinge van eenighe saecken voor desen collegie ongedecideert hangende.

Is gheresolveert de capitein >> Cleys Bauckes voor antwoord op zijne brieff van gisteren, dat hem alnoch wort gheordonneert in conformite van vorige scriven de goederen van >> Carsten >> Claeszn., waerinne de faute is bevonden in de ledighe schepen hierop te schicken, ende bovendien noch handt-tastinge nemende, dat hij sal comen hem alhier te purge te stellen tegens de widere aenspraecke van den Fiscael, anders het schip binnen dese stadt seyndende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - Broeils - Rengers - Eysinga

Is >> Claes Luytiens paerde-coper wonende te >> Burum gheconsenteert achthien paerden naer >> Leypsich te mogen uytvoeren onder betalinge van t'recht der convoyen ende mits brengende certificatie van de magistraet, binnen de tijt van twee maenden ten langsten, dat d'selve paerden aldaer ghecomen ende vercocht sijn.

Alsoe t'schip van oorloge des capiteins >> Thimen Jacobs Doncker ghereed ware, is gheresolveert dat ten spoedigsten hem daermede op den >> Versche Eemse sal vervougen, ende den commandeur >> Viltshusen aenseggen, dat hij terstont met zijne schip hem herwaerts aen sal begeven.

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de missive van >> Zijne Ex.cie den IIen April. ghedateert, dat die Raden so om de equippagie tot versekeringe van de stromen deser quartieren te doene als nu mede ghelast sijnde van mijn heeren Staten Generael noch een schip wel-ghemant ende van reputatie dicht door de stadt >> Emden te seynden omme de goede patrioten (diesnood) te adsisteren, gheensins daeromme vermogen eenige pleyte op de >> Rhijn te schicken. Temeer dat d'uytvoer van de paerden ende greynen alhier gheschorst wesende de middelen seer sobre vallen ende gheschapen sijn geringer te sullen vallen. Men gheswijght de oude schulden, d'welcke haere E.M. desen collegie te betalen opgheleydt hebben, met versouck, dat >> Zijne Ex.cie believe dese excuse voor goed aen te nemen.

Is goed ghevonden te scriven aen d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant, dat >> Zijne Gen. beter gheraden dunct de nieuws aencomende crijchsluyden voortaen binnen s'landts deur in haere garnisoen ghebracht te worden. Waeromme haere E. versocht sullen sijn op t'spoedighsten hier de wete te doen, oft oock binnen >> Leeuwarden eenighe compaignien [folio 60] gheaccomodeert sullen worden, ten eynde men in desen ghevallen >> Zijne Gen. wille mochte volgen.

Is gheresolveert te [geen verdere tekst]

03-28 Wonsdach * Den 28 Martii ** Oenema vice-praes. - Eysinga - Rengers

Is de missive aen de burgemeesteren ende raed van de stede >> Groeningen ghearresteert tot excuse van dat men d'uytvoer der greynen alnoch niet can toelaten.

Is voort gheresumeert de rekeninge van >> Liuwe Keympes collecteur in de vestinge van >> Bellingwoldster-zijlen voor den jare 98.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Rengers

Is ghecontinueert alnoch in de rekeninge van >> Liuwe Keympes collecteur in de vestinge van >> Bellingwolderzijlen.

03-29 Donderdach * Den 29en Martii ** Oenema praeses - Eysinga

Also de convoymeester >> Liuwe Keympes aendiende, dat een ofte twee personen wonende omtrent de fortresse van >> Bellingwolderzijlen haer souden hebben vervordert eenighe misusen te pleghen, d'welcke nochtans cleyn waren om haerluyden alhier te verdachvaerden ofte laten comen, is goed ghevonden, ten eynde niettemin de frauden ghestraft werden, dat de voors. convoymeester de faillanten voor hem sal laten ontbieden ende sovele affvorderen als ten respecte van haere fauten sal behoren, ende de penn. daervan comende aen t'collegie overseynden, omme alsdan in regard van zijne neersticheyt ende goedt debvoir daervan alsulcke deel ofte part t'ontfangen als bevonden sal worden.

Is >> Joachim Herneszn. Amama collecteur in de vestinge >> Bourtange gheconsenteert omme voor de rekenmeesters deser landtschappe te comen rekeninge doen van zijne administratie der generale middelen uyt desselven name gehadt te doen. Wel verstaende dat hij diesvolgens alhier sal mede comen zijne rekeninge doen van d'ontfang der convoyen verledenen jaers 98 daertoe teghelijcke overbrengende die stucken, d'welcke tot verificatie vandien behoren.

Sal oock de voors. convoymeester >> Liuwe Keympes opene acte gegeven worden aen de superintendent, hopluyden ende bevelhebberen in de vestinge van >> Bellingwolder-zijlen, ten eynde sij denselve alle adsistentie willen bewisen tot uytvoeren van zijne last. [folio 65]

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Rengers

Is gheordonneert te scriven aen >> Meye Frans convoymeester te >> Worcum, dat hij op d'assignatie van >> Jan Hendricx ghesubstitueerde van den heere Commis ende Ontfanger Generael >> Boner sal uytkeeren in verminderinge van het laeste slot van rekeninge aen eenen schipper van >> Campen sulcke penn., als d'selve assignatie is meldende.

03-30 Vrijdach * Den 30en Martii ** Oenema praeses - Clant - Rengers - Eysinga

D'heere >> Clant van >> Bremen weder t'huys ghecomen sijnde doet rapport van zijne wedervaren aldaer int overhalen van de nieuws aengenomene crijchsluyden, verclarende de heeren borghemeesteren en raed van d'selve stadt alles goedts aenghebooden te hebben.

Is den Advocaat Fiscael gheordonneert omme met den convoymeester >> Barles hem naer >> Holvert te vervougen ende aldaer de schepen met weyt gheladen uyt >> Hollandt comende te visiteren.

Is d'heere >> Eysinga ghecommitteert om ter zijne E. overstane te doen inventariseren seeckere goederen bij de capitein >> Cleys Bauckes aenghehaelt.

D'heere Doct. >> Ulpianus Ulpii heeft den behoorlijcken eed als Raed van der Admiraliteit ghepraesteert.

Is goed ghevonden de capiteins op d'>> Eemse te vermanen, dat sij sullen hebben te letten op de schepen met weyte, d'welcke over wat naer d'>> Eemse zijn ghevaren, also men praesumeert aen seeckere groot schip naer >> Spaignen ghedestineert te sullen lossen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Clant - Rengers - Eysinga - Ulpianus

Is ghebesoigneert in de rekeninge van den heere >> Clant d'welcke zijne E. overghelevert heeft van d'expensen op t'overhalen van de crijchsluyden ghedaen.

Ghedelibereert wesende wat men soude met de overige proviande voortkeren, also voorhands gheene hope was van meer aencomste der nieuws aengenomene crijchsluyden, is verstaen, dat men het bier bij provisie sal opslaen, de broden vercopen voor alsulcken prijs, als het doenlijck, ende de caese aen de capiteins uytreycken aen betalinge van haere costpenn.

03-31 Saterdach * Den 31en Martii ** Oenema praeses - Clant - Rengers - Eysinga - Ulpianus

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de missive van >> Zijne Gen. terstont ontfangen in manieren navolgende.

Alhoewel wij om de confusie te weeren in de te doene betalinge van de schipperen [folio 62] gheerne hadden ghesien, dat sijluyden ofte eemant uyt haere name alhier erschenen, so ist nochtans dat wij ter begeerte van U.G. den convoymeester aldaer bij missive hebben ghelast henluyden de verdiende schipvrachten te betalen. Maer also wij uyt rapport van den heere >> Clant ende anders ghenoechsaem vernemen, dat d'selve schipperen hunne beloften int voeren van de crijchsluyden vermits de cleynheyt der schepen gheensins hebben voldaen, is onse dienstel. versouck., dat U.G. believe haerlieder clachten (indien daer eenige mochten over de verminderinge van het loon voorcommen) gheene ghehoor te geven.

Is mede gheresolveert te scriven aen >> Frederick Rijckens collecteur van de convoyen etc. te >> Groeningen, dat alhoewel men beter vondt dat de schipperen hier quamen ordonnantie versoucken om confusie in de namen te vermijden, nochtans in regard van >> Zijne Gen. eernstige begeerte gheconsenteert wort, dat d'voors. convoymeester d'eerste ghehuyrde schipperen vernought, sijnde naer beduncken der Raden niet meer als ses in ghetale, dewijle de sevende ghenaemt >> Jacob Jans van Campen met de >> Pot nu alhier t'ordonnantie van deser collegie is betaelt. Maer belangende de somme, d'welcke ieder van henluyden sal mogen competeren voor de ghedane vracht, en can men niet verstaen, dat meerder ofte hoger behoort te stijgen als t'sestigh Carol. gl. Also uyt rapport van den heere >> Clant ende anders is ghebleecken, dat d'selve schipperen elcx vele weyniger volck conden voeren, als sij aengenomen hadden. De vijff laeste schipperen van deselve convoymeester mede ghehuyrt, om ten selven eynde derwaerts te gaen, sullen hier gherenvoyeert worden omme ordonnantie te vercrijgen, ghelijck t'behoort.

Also men niet langer sonder verderff ende grote schade van de erweten ende bonen d'uytvoer vandien conde opholden, is verstaen, dat men voortaen bij provisie onder tolerantie deselve sal laten uytgaen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Clant - Rengers - Ulpianus

Is wederomme gheresumeert de rekeninge van den heere >> Clant.

04-02 Maendach * Den 2en Aprilis 1599 ** Clant praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Also de convoymeester >> Epe Barles t'monstre van de weyte onlangs aenghehouden overleverde, ende versochte diesvolgens dispositie van desen collegie, waernae hij soude hem mogen reguleren, is naer verscheydene [folio 63] communicatien verstaen ende gheresolveert, dat men volgende resolutie van mijn heeren Staten Generael twee oft drie personen sal roepen, d'welcke hunne verclaringe doene ofte de weyte inlandtsch ofte uytheemsch is.

Sijn derhalven d'heeren >> Rengers ende Dr. >> Ulpianus ghecommitteert om de ghementioneerde luyden voor haer te roepen ende examineren naer inhoudt van de voors. resolutie.

** Naer noen ** Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Is d'heere >> Oenema gheordonneert omme in plaetse des heeren Doct. >> Ulpiani met den heere >> Rengers de borgeren van dese stadt t'examineren op de graenen ofte tarve, waervan de monstren hier ghebracht sijn.

04-03 Dingsdach * Den 3en Aprilis ** Clant praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Broeils

De heeren >> Rengers ende >> Oenema rapporteren dat sij gisteren >> Yge Janszn., >> Douwe Bockes, >> Stephan Janszn., >> Sipke Sytzeszn. borgeren deser stede >> Doccum voor haer ontboden hebben, ende gheexamineert op de monstren van de aenghehaelde tarve, d'welcke verclaerden bij haere manne waerheyt drie bondels in alle ghevalle inlandtsche tarve te wesen.

Is goed ghevonden, dat de commissarien nochmael ten huyse van de convoymeester >> Epe Jans Barles haer vervougen sullen bij de vier borgeren tevoren ghenoumdt omme op grote monstre van de weyte haere verclaringe te horen.

Also t'collegie dagelijcx verscheydentl. van schipperen ende coopluyden werde versocht om d'uytvoer van de weyte, coren, erweten ende bonen te consenteren naer >> Emden ofte andere neutrale plaetsen, t'welcke tot dese tijt toe om merckl. consideratien is opghehouden, hoewel men geerne de goede inghesetenen van dese quartieren daerinne gherieft soude hebben, is verstaen dat men hierop t'advis van den heeren Ghedeputeerden Staten van Vrieslant sal versoucken, ende besonderling oft oock hierdeur meerdere dierte causeert conde worden. Te meer dat men onderricht worde allomme uytghecondicht te sijn, dat een ieghel. alle waren tot lijftochte dienende vrijel. naer het leger mach voeren, omme t'selve ghesien advis ghesien voorts ghedaen te worden, so voor de landen dienste oorbaerlijcxt sal wesen.

Is verstaen, dat men de anderhalve last bonen van eenen >> Harmen ten Brincke met zijne mede-maet bij de cap. >> Viltshusen aenghehouden vrij ende onverhindert naer >> Lier sal laten passeren. [folio 64]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Broeils

Ghedelibereert wesende wat men vorder in de saecke van de aenghehoudene weyte soude doen ofte laten gheschien, is verstaen ende gheresolveert, dat de coopman, wien d'selve toecompt ofte hem aenmetighet alhier sal borge staen tot de somme van duysent dalers voor alsulcke aenspraecke als daerop ghedaen soude mogen worden, ende vonnisse diesvolgene, t'selve ghedaen voorts daermede mogen varen ter ghedestineerde plaetsen.

D'heere >> Clant heeft mede bij zijne E. rekeninge ofte specificatie overghelevert twee brieven van obligatie, d'welcke hij voor den hopluyden >> Pithaen, >> Botenhuysen ende >> Hanecrot tot zijne last binnen >> Bremen hadde ghenomen, begerende dat t'collegie hem daeraff wilde deschargeren. Waerop naer ghehoudene communicatien verstaen is, dat men t'selve gheensins sal connen accorderen, maer renvoyeren d'voors. heere >> Clant aen >> Zijne Genade, met vruntl. versouck, dat >> Zijne Gen. believe de goede handt daeraen te houden, ten eynde d'selve heere >> Clant deur den hopluyden hiervan garrandeert ende ghevrijdt mach worden volgende haere beloften.

Is d'heere Dr. >> Ulpianus Ulpii ghecommitteert om van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant te versoucken, dat haere E. believe eerstdaechs op de descharge van mijn heeren Staten Generael een goede somme te doen uytkeren tot vervallinge van de oncosten int overhalen van het >> Duytsche regiment ghedaen.

04-04 Wonsdach * Den 4en Aprilis ** Naer noen ** Steyn vice-praes. - Rengers - S. Reyns - Broeils

Is goed ghevonden te scriven aen de capitein >> Johan Eppens tot beantwoordinge van zijne brieven den 2en ende 3en ghedateert, dat die Raden niet connen verstaen eenige schepen op >> Emden ghemunt hebbende, waervan de ingheladene goederen terechte verconvoyt sijn, aenghehouden te mogen worden, maer ordonneren hem wel neerstel. regard te nemen oft de nu aenghehaelde weyte sampt andere naemaels volgende greynen binnen derselver stede worden opgheslagen, ende bevindende uyt de pasporten ofte zee-brieven d'selve in een ander schip naer >> Spaignen ofte eenige plaetsen onder subiectie van de >> Spaignaerden staende op d'>> Eemse overghescheept te sijn, met behulp van d'andere capiteins die alle met het schip in arrest te houden ter tijt toe naerder hierop bij ons ghedisponeert sal werden. Vorder aengaende de vijff paerden, [folio 65] vinden goet, dat hij sich beraetslage met luyden dies kennisse dragende op d'ouderdom van d'selve, ende bijaldien sije onder drie jaren mochten werden bevonden, vrijel. volgende t'pasport late passeren, anders hem ordonnerende dien alhier in goede verseeckertheyt te schicken, omme voorts gheprocedeert te worden naer behoren.

Is goed ghevonden denselve capitein mede het placcaet van mijn heeren Staten Generael toe te seynden.

04-05 Donderdach * Den 5en Aprilis ** Steyn vice-praes. - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Op de requeste van >> Baucke Idszn. burger binnen >> Leeuwarden is gheresolveert t'apostilleren, dat d'selve sal werden ghestelt in handen van d'heere >> Clant, omme zijne teghenbericht te doene. Middelentijde sullen die Raden behoorl. sorge dragen.

Also >> Zijne Ex.cie gisteren seer eernstel. versochte wederomme, dat een capitein met de pleyte op de >> Rhijn mochte werden ten spoedighsten ghesonden omme aldaer sulcke diensten te doen, als tot vorderinghe van de ghemeene saecke sal behoren, is verstaen ende gheresolveert, dat men de capitein >> Johan Eppens so om zijne cloeckmoedicheyt als ervarentheyt in t'faict van de oorloge sal daertoe ghebruycken met vijftigh coppen ende te dien eynde alhier eerstdaechs verscriven. Sal oock >> Pieter Claeszn. teghens Maendach naestcomene over acht dagen verscreven worden.

Is verstaen dat >> Jacob Marcus moeye Vries ghenaempt schipper bij de capitein >> Timen Jacobs huyden hierop ghesonden met zijne schip ende ingeladene rogge volgende t'pasport naer >> Emden voorts sal mogen varen.

Op de requeste van >> Nicolaes Coningh cercher te >> Groeningen is gheresolveert omme zijne reyse naer >> Franckrijck ofte >> Parijs te doen hem accorderen van dese tijt aff tot den 1en Junii naestcomene ten langsten, mits stellende in zijne plaetse eenen >> Geert Robertszn. wonende binnen der stede van >> Groeningen, d'welcke gheduyrende zijne absentie die diensten aldaer beware. Tot welcken eynde >> Hero Pieters contrerolleur gheauthoriseert wordt hem den behoorlijcken eed aff te nemen.

Is goed ghevonden de capitein >> Timen Jacobs t'ordonneren met zijne schip van oorloge ten spoedighsten naer d'>> Eemse te varen; ende van ghelijcken, also men onderricht wort, dat aldaer eenige grote schepen naer >> Spaignen ghedestineert leggen, waerinne menichte van greynen overghescheept wort, daerop goed regard te nemen, ende bevindende uyt de pasporten, zeebrieven ofte andere blijcken, dat d'selve weyte ende rogge naer >> Spaignen ofte andere plaetsen onder subiectie van de >> Spaignaerden staende ghevoert sal worden, t'selve [folio 66] schip met alle t'ghene daerinne is gheladen (deur behulp van d'andere capiteins) in arrest te houden, ende t'collegie daervan de wete te doen.

Is gheresolveert te scriven aen den heeren burgemeesteren ende raed der stadt >> Groeningen in manieren navolgende.

Ons is voor eenighe dagen seeckere missive van den heere >> Clant ter handen ghecomen, waerinne hij sich onderstaen heeft desen collegie int ghemeyn ende die particuliere leden vandien ten hoochsten te lasteren, ende deur middel van sulcx onbedachtel. ghesocht die van d'>> Ommelanden te verwecken omme d'ordre van den E.M. heeren Staten Generael te infringeren ofte vrijel. te verlaten, ghelijck U.E. uyt de bijgaende copie selve beter connen sien. Ende want t'selve dient tot mercklijcke nadele van de ghemeene saecke, oock besonderling soude mogen causeren grote misverstanden tuschen dese beyde provincien, so anders, als uyt dien, dat mede verhaelt wort op de citatien van den Advocaat Fiscael in Vrieslant niet ghelet te worden, item t'oorlogh verleden jaere alleene uyt de middelen van convoyen ende licenten binnen uwe E. stadt ende lande vallende ghevoert te wesen, ende het tegendeel van dien waer te sijn, ogenschijnl. sal connen gheblijcken allen ende een iegel., die hen beneerstigen willen hierna te vernemen, so hebben wij nodigh gheacht U.E. de ghemelte copie toe te seynden, ende daerbij te verclaren, dat wij geensins dusdanige calumnien met stilswijgen ofte ongemerct mogen voorbijlaten, sonder onsen officie, eed ende eere te cort te doene, dan bereydt ende ghesinnet sijn U.E. met den eersten deur eenige uyt den onsen aldaer, ofte anders U.E. commissarien hier te seyndene van alles breder ende int lange, t'welcke deur missive tegenswoordel. niet gheschien can, bericht te doen, vertrouwende, dat wij U.E. ja alle werrelt ghenoechsaem van onse oprechte handelinge ende administratie sullen contentement geven, ende versouckende ondertuschen dat U.E. believe de nareden, waerdeur de bant van eenicheyt ende onderlinge correspondentie wort ghebroocken, in uwe E. vergaderingen gantsch geene plaetse, ghehoor noch ghelooff te geven, maer allesins weeren tot vorderinge van de ghemene beste.

** Naer noen ** Eodem praes. - Rengers - S. Reyns - Broeils

Is gheordonneert te scriven aen mijn heeren Staten Generael volgende communicatien van huyden in deser manieren.

Also voor eenige dagen ons seeckere brieff van den heere >> Allard Clant, d'welcke tot noch toe als raed van der Admiraliteit in [folio 69!] desen collegio heeft ghedient, ter handen is ghecomen, waerinne hij sich niet en heeft ontsien sowel onsen voors. collegie int gemeyn als eenige particuliere leden vandien op t'hoochsten te lasteren, ende deur sulcke middel ghesocht die van d'>> Ommelanden te verwercken om den voet bij U.E.M. int beleydt van de saecken ter Admiraliteit met den aencleven vandien gheraempt t'infringeren, ofte vrijel. te verlaten, so hebben wij nodigh gheacht U.E.M. copie vandien over te seynden, ende daerbij te verclaren, dat wij bereydt ende geneycht sijn (des alhier nochtans een ieder openbaer ende notoir is) t'uwer E.M. ordonnantie het tegendeel te verificeren, versouckende, dat U.E.M. believe op t'inhoudt van d'selve brieff te letten ende volgens disponeren, dat de ghemene saecke deur de calumnien niet gheretardeert en werde.

04-06 Vrijdach * Den 6en Aprilis ** Steyn praeses - Rengers - S. Reyns - Broeils

Also >> Wilcke Wipper ende >> Jacob van Bergen beyde schipperen van >> Bremen aenhielden om haere betalinge van dat sij t'sestigh mannen des hopmans >> Botenhusen ende twee paerden te >> Harlingen ghevoert hebben, ende daervoren praetendeerden te sullen ghenieten de somme van hondert ende vijff Carol. guldens, is verstaen dat alhoewel de andere schipperen van >> Bremen naer advenant sovele niet en hebben ghenoten, noch gheeyscht, nietteghenstaende sij anders gheen vracht en hadden, men nochtans dese luyden tot volle betalinge van de schipvrachten hiervoren ghemelt sal toeleggen t'samen de somme van t'achtigh Carol. guldens, sonder dat sij ieets meer ten selven respecte van eemanden sullen mogen vorderen.

Is verstaen dat men de placcaten van mijn heeren Staten Generael sprekende van gheene toevoer den >> Spaignaerden sampt heure adhaerenten te moghen doen ofte sauvegarden t'ontfangen, sal seynden aen d'officiers van convoyen te >> Groeningen ende >> Harlingen.

Is oock gheordonneert aen >> Aleph Ayleva convoymeester te >> Harlingen te scriven, dat hij de schipperen >> Wilcke Wipper ende >> Jacob van Bergen op d'ordonnantie van deser collegie haere toegheleyde vracht sal betalen, also mits d'absentie van >> Jan Hendricx gheene assignatie op het comptoir aldaer heeft connen werden gegeven.

D'heere >> S. Reyns heeft gherapporteert met de schipper >> Liuwe Tierckszn. gheaccordeert te sijn ter praesentie van den secretaris, dat hij voor t'ghebruyck van de >> Poth maentlijcks sal ghenieten ende van de landen ontfangen vier ende twintigh Carol. gl., mits leverende t'selve bruyckbaer so van zeyl, fock als cruysbetinge ende daerbeneffens noch een werpancker ende tross, doende mede te dien eynde boven dichtmaecken. Ende sal de huyr ingaen van de dach dat de voors. >> Lieuwe Tiercks met de >> Poth van hier naer >> Harlingen sal varen, t'welcke hij ghehouden is te doene. [folio 70]

04-11 Wonsdach * Den 11en Aprilis ** Naer noen ** Steyn praeses - Ten Buyr - S. Reyns

Op de requeste van >> Dirck Janszn. van >> Wynschoten is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden ghehoort hebbende de verclaringe van den suppliant, ende ghelet op t'inhoudt van desselven requeste moghen lijden, dat de voors. suppliant zijne schollen vrij ende onverhindert naer >> Wynschoten ofte t'>> Oldtampt voere.

Is ghoed ghevonden op de requeste van >> Johan Claeszn. ende >> Geert Thoeniszn. t'apostilleren dat die Raden niet connen verstaen, waeromme de supplianten vrij van t'recht der convoyen te betalen souden wesen, maer ordonneren henluyden ten comptoire alhier behoorlijcke convoygelt te betalen voor de schollen naer luyt de lijsten.

Is gescreven aen de nieuwe capitein >> Pieter Claeszn., dat op t'wijdtschip een stuyrman in dienste sal continueren ende dieshalven hij regard nemen, dat gheene gheschillen op de monsteringhe voorcommen. Van de vivres hier inghecocht sal men sorge dragen, dat hem een part toecomen. Van de scriver can men noch niet eyntl. disponeren: sall ghelaten worden tot de monsteringe.

Is ghoed ghevonden den heeren >> Eysinga ende >> Ulpianum te verscriven.

04-12 Donderdach * Den 12en Aprilis ** Steyn praeses - Ten Buyr - S. Reyns

Is gheordonneert de capitein >> Cleys Bauckes aen te scriven, dat goed ghevonden is, dat de stuyrman, d'welcke teghenwoordel. onder hem heeft op t'wijdtschip ghedient, daerbij blijve, ende de goederen tot dien behorende neerstel. beware tot de comste van de capitein daerop te stellene.

Is goed ghevonden >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen te authoriseren omme het crijchsvolck van de capitein >> Cleys Bauckes te revideren ende de nieuws aengenomene matrosen in eede van de landen te brengen so t'behoort.

Sal oock de capitein >> Johan Eppens vermaent worden met den eersten herwaerts aen te comen volgende vorige scriven.

04-14 Saterdach * Den 14en Aprilis ** Eodem praeside - Rengers - Ten Buyr - S. Reyns

Op de requeste van >> Dirck Snaerboom coopman van >> Munster is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit belasten d'officiers van convoyen in de vestinge van >> Bourtange den suppliant de aenghehoudene ses tonnen lijnsaet in deselve requeste sampt de copie van het pasport ghemelt te restitueren ofte laten volgen, ten ware sij reden hadden ter contrarie, waervan sijluyden gehouden worden t'collegie met den eersten t'adverteren. [folio 71]

Sijn de Generaels >> Loncq ende >> Beaulieu ghecompareert ende hebben t'collegie aengedient op de comptoiren van deser quartieren bevonden te hebben, dat de lijsten bij mijn heeren Staten Generael onlangs ten overwesen van de Ghedeputeerden der samptl. provincien ghearresteert bij d'officiers niet in alle haere poincten ghevolcht werden, vragende deur wien sulcx ghebeurde. Waerop haere E. weder ten antwoorde is gegeven, dat sulcx niet en toecompt bij faute ofte ghebreke van desen collegie, maer vermits de heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant de verminderinge particulierl. ghemaect deur middelen van faicten in t'wercke hebben ghestelt, waeraff de welghenoemde heeren Staten Generael de wete all is ghedaen sonder dat noch eyntl. resolutie van haere E.M. daerop ghevolght is.

04-16 Maendach * Den 16en Aprilis ** Rengers praeses - Ten Buyr - S. Reyns - Steyn

Is den ghewesene scriver van de capitein >> Schock, ghenaempt >> Willem Luder, gheconsenteert de dienste van t'scriven onder de nieuwe capitein >> Pieter Claeszn.

Die Raden ghehoort hebbende de verclaringe van >> Dirck Snatboom van >> Munster hebben gheordonneert d'officiers van convoyen in de vestinge van >> Bourtange hem zijne aenghehoudene ses tonnen lijnsaet te restitueren ende laten volgen.

Ontfangen sijnde twee missiven van >> Zijne Genade ghedateert het eene den 13en ende t'andere den 15en deser maent, is gheordonneert tot beantwoordinge vandien te scrijven, eerstel. dat die Raden niet alleene de ordre int verleggen der schepen van oorloge bij >> Zijne Gen. gemaect goed vinden, maer oock >> Zijne Gen. ten hoochsten bedancken voor de moeyte d'welcke >> Zijne Gen. in t'selve doene belieft heeft ten dienste van de landen aen te nemen, sullende in desen gheene veranderinge voornemen sonder >> Zijne Gen. advis ende meyninge verstaen te hebben. Ende wat belangt d'expensen bij de commissaris in >> Delffzijl so van vivres als schipvrachten tot behouve van de aencomende nieuwe crijchsluyden ghedaen, connen alnoch niet verstaen tot remboursement ofte betalinge vandien. Ghemerct alle de schipperen, d'welcke hier eenigh crijchsvolck hebben ghebracht, rede ordonnantie van desen collegie is gegeven, ende volgens, so wij niet en twifelen, vernouginge gheschiet, oock daerneffens een schip met victuaille denselve teghemoete ghesonden. Temeer dat men noch op de descharge van mijn heeren Staten Generael gheene penn. hebben van de provincie der stadt >> Groeningen ende >> Omlanden vercrijgen ghelijck verhoopt was, omme daeruyt de oncosten van het overhalen deser crijchsluyden te vervallen. Waeromme >> Zijne Gen. wort dienstel. versocht, dat dit vertreck >> Zijne Gen. believe ten besten te nemen, ende bij die van de voors. stadt ende landen de goede handt daeraen te [folio 72] houden, ten eynde de ghemelte descharge voor heure E. contingent met den eersten voldaen mach worden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ten Buyr - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Steyn

Sal de convoymeester >> Jacob Rommerts aenghescreven worden om hier eerstdaechs zijne rekeninge te doene van den verleden jaere.

Is goed ghevonden den capitein >> Cleys Bauckes t'ordonneren dat hij de stuyrman >> Jacob Cornelis op het booth sal aennemen totte soldie als de stuyrluyden buyten-varende ghebeurt, ende den zijne >> Gerryt Joachims ghenaempt bij het wijdtschip te laten. Vorder dat oock goed ghevonden is hem int ghetal van de thien nieuws aen te nemene matrosen beneffens den lieutenant een schipper met namen >> Jelmer Harmens toe te vougen.

Is gheresolveert te scriven aen de convoymeester ende contrerolleur binnen >> Harlingen, dat haer gheordonneert de monstre van de weyte beneffens de missive haer toe te schicken voor de wethouderen der stede >> Harlingen te brengen, ende haere E. vanwegen desen collegie te versoucken, dat haere E. believe drie ofte vier personen best kennisse dragende van de greynen so inlandsche als >> Oostersche t'ontbieden, d'selve onder eede t'examineren oft dese weyte >> Oostersch, binnenlandts ghewassen, ofte oock daermede gemengt soude mogen sijn, ende hunne verclaringe onder des stadts zegel toeghesloten weder ten spoedichsten hier te beschicken.

04-17 Dingsdach * Den 17en Aprilis ** Rengers praeses - Ten Buyr - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Steyn

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de brieff van den officiers der convoyen te >> Harlingen, dat haer wort extract uyt het register van den ontfange der convoyen binnen deser stede >> Doccum vallende toeghesonden, waeruyt can gheblijcken, met wat onwaerheyt de cooplieden ende schipperen aldaer ommegaen ende soucken haere onbehoorlijcheden te bedecken, hen ordonnerende daeromme van deselve t'sout niet anders te laten verconvoyen, als volgende de lijsten ofte resolutien van mijn heeren Staten Generael. Sal oock van ghelijcken de officiers te >> Maccum ende >> Warcum toeghesonden ende aengescreven worden.

Ghedelibereert wesende op d'admissie der heeren >> Gruys ende >> Crabbe ghecommitteerde ordinaris Raden van de Admiraliteit in desen collegie vanwegen de provincie der stadt >> Groeningen ende >> Omlanden, is verstaen, also men noch uyt de missiven van mijn heeren Staten Generael noch der heeren Ghedeputeerden van de voors. stadt ende >> Omlanden conde speuren, in wiens plaetse haere E. als ordinarissen souden commen (ghelijck tevoren nochtans wel gheschiet ware), dat d'selve heeren niet anders sullen mogen gheadmit[folio 67 recto!]teert worden, als onder protestatie, ende niet wijder, dan dat t'landt ofte collegie onschadel. sal wesen, indien d'heere >> Broeils soude willen sustineren hem als ordinaris Raed ghecontinueert te sijn. In welcke ghevalle een van drie ghehouden sal wesen als extraordinaris te compareren, sonder dat voortaen oock in alle ghevalle meer als een extraordinaris Raed van de selve provincie hier sal connen toegelaten worden.

Welcke resolutie ofte acte den heeren >> Gruys ende >> Crabbe voorghelesen wesende, hebben diesvolgens den eed ghedaen volgende instructie.

Is goed ghevonden d'heeren >> Steyn ende >> Oenema te committeren omme naer noen de monsteringe van de capitein >> Pieter Claeszn. met zijn onderhorige crijchsvolck te doen ende d'selve in eede van de landen te brengen.

Also het convoymeestersampt binnen der stede van >> Sloten vaceerde teghenwoordel. deur vertrecken van >> Pieter Claeszn., is gheraed ghevonden, ten eynde des landts dienst bewaert mach sijn, terstont te procederen tot nieuwe nominatie van een andere bequaem persone, ende volgens bij meeste stemmen daertoe vercoren >> Dirck Dircxzn. wonende binnen der stede van >> Sloten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Gruys - Crabbe - Steyn

Also goed ghevonden werde terstont ofte ten spoedighsten de capitein >> Pieter Claeszn. nu met zijn crijchsvolck gemonstert wesende te schepe te verhelpen, ende denselve mitsgaders de capitein >> Cleys Bauckes met nodighe ammunitie te versien, is verstaen dat d'equippagiemeester sal te dien eynde huyren een bequaem schuyte ende de crijchsluyden van de voors. capitein mette provisie daerinne te laten gaen, ende brengen voor de twee capiteins (indient noodt) 500 ll. bussepoudre, ende 300 ll. lonthe, vorder oock in deurreysen uyt de comptoiren van >> Groeningen ende andere lichten eerstel. sovele penn., als tot een maent souldie ende costpenn. voor de meer ghemelte capitein >> Pieter Claeszn. sullen van noden wesen, ende voorts int wederkeren sovele penn. als hij rede sal connen recouvreren. Des sal niettemin d'selve equippagiemeester verdacht wesen den capitein aff te trecken voor de costpenn. sovele hij rede van vivres hier heeft ontfangen.

Is de Fiscael provisie van citatie vergunt tegens alle degene, welcke ten beschudde van een tonne traen bij den capitein >> Viltshusen aenghehouden sullen willen comen.

Is gheresolveert dat den capitein >> Pieter Claeszn. morgen terstont sal vertrecken, ende hem met zijne schip van oorloge vervougen tuschen d'>> Eemse ende >> Scholbalch, op ende neer varende omme naer de streuperijen ende frauden neerstel. te vernemen, ende d'selve te sien achterhalen.

.................................................

Oenema - S. Reyns - Broeils

................................................. [folio 68]volck te bevelen ten spoedigsten met schip van oorloge hier aen de stadt te volgen.

04-21 Saterdach * Den 21en Aprilis ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Broeils

Sijn d'heeren >> Broeils ende >> S. Reyns ghecommitteert omme seeckere goederen hier aenghebracht te laten ten haere E. overstane visiteren.

Is goed ghevonden den capitein >> Johan Eppens bij de convoymeester >> Epe Janszn. te laten uytkeeren twintigh Carol. gl., omme tot loopgelt van de nieuws aen te nemene crijchsluyden te employeren.

** Naer noen ** Rengers praeses - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Broeils - Steyn

Is d'heere >> Willem Jan Aerts mede-Raed van der Admiraliteit in t'collegie residerende binnen >> Amsterdam ghecompareert in dese vergaderinge, ende heeft alhier overghelevert seeckere remonstrantie bij de commis int >> Vlie >> Willem Wouters aen t'selve college ghepraesenteert, inhoudende in effecte, t'eerstel. dat op de comptoiren van de provincie van Vrieslant de lijsten niet worden gheobserveert nopende d'uytvoer van de caes, als derwelcker qualiteit ende quantiteit niet wort te rechte ghespecificeert, maer wel seven schippondt voor vijff ghepasseert. Vorder dat oock eenige pasporten uytgegeven sijn, waerinne de goederen niet ghestelt waren na haere prijs, maer ghemodereert t'convoy ten respecte van verdorventheyt ofte cleynheyt, als dat bij exemple vierduysent schollen gegeven waren voor drietall ofte een tonne maeckende seshondert stuckx. Item dat op de pasporte bij de cerchers niet gheteyckent ware de visitatie ghedaen te wesen, noch oock verhaelt hoeveele voor t'recht betaelt sij, alles strijdende tegens d'ordonnantien van mijn heeren Staten Generael.

Waerop gheadviseert wesende, is op t'eerste poinct verstaen, dat also dienaengaende voorheen ende nu wederomme nieuwelijcx is ghesocht ordre te stellen in conformite van de lijsten, ende nochtans d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant daerentegens ghepoocht hebben de resolutie van haere E. principalen ten laesten lantsdage genomen int wercke te stellen, daerbij alnoch persisterende, wort ghelaten ter dispositie van mijn heeren Staten Generael, omme hierinne ten ghevougelijcxten te remedieren ofte versien. Ende belangende d'andere poincten sullen die Raden geerne ende ten spoedighsten de ghemelte misusen tot dienste van de landen richten, verclarende noyt daervan tevoren geadverteert te wesen, ende bedanckende d'heeren van de collegie t'>> Amsterdam voor de goede correspondentie.

Ghehoort sijnde het rapport van den heeren commissarien >> Broeils ende >> S. Reyns. d'welcke haer huyden voor noen metten Fiscael ghetranspor[folio 73!]teert hadden in seeckere schip hier inghecomen wesende, waerinnen eenige kisten ende een tonne met garen op de >> Versche Eemse onlangs aenghehouden, waeren gheladen, omme vandien informatie te nemen, ofte in haere E. praesentie te laten openen ende besichtigen, is naer rijpe deliberatie verstaen ende gheresolveert, dat de gemelte goederen bij >> Johan Jacobs als dienaer volgende t'pasporte daervan te >> Lingen vercregen voorts naer >> Amsterdam vrij ende onverhindert ghevoert sullen mogen worden, ende dieshalven terstont van t'ghedane arrest ontslagen, mits eerst betalende tot profijt van den armen de somme van drie Carol. gl. ende gelijcke veel voor de vracht.

D'heeren >> Eysinga ende >> Steyn doen rapport van haere wedervaren te >> Leeuwarden.

Also d'heeren >> Steyn ende Dr. >> Ulpianus naer >> Groeningen souden gaen omme aldaer te verrichten mette ghecommitteerden van dese beyde provincien t'gene haere E. bij mijn heeren Staten Generael in laste was gegeven, is goed ghevonden, dat d'selve teghelijcke mede bij de Staten van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden bevorderden, ten eynde op t'spoedigsten de descharge van de welghenoemde heeren Staten Generael voor haere contingent voldaen mochte worden.

Op de requeste van >> Carsten van Zel scheepscrijchsman onder de capitein >> Timen Jacobs Doncker is gheordonneert t'apostilleren, dat de Raden hem sullen naer inhoud van t'artyckelbrieff laten volgen zijne soldie ende costpenn., ende bovendien noch versorgen met een goed chirurgijn.

04-23 Maendach * Den 23en Aprilis ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Broeils

Ten versoucke van den heeren Generaels >> Loncq ende >> Beaulieu is goed ghevonden te verscriven den convoymeester van >> Lingen >> Floris van Weede, ende belasten mede te brengen den register van den ontfang voor de maendt Aprili met de cedullen daertoe dienende aldaer ghevallen.

Is mede verstaen, dat men den capitein >> Tiaerd Tiebbes sal aenscriven, dat hij volgende ordonnantie van >> Zijne Genade zijne schip voor >> Bonsterzijl in alle ghevalle sal ten spoedighsten schicken, indien hijselve hier ieets int particulier heeft nodigh te doene, ende zijne lieutenant bevelen, goede wacht te houden niet alleen tegens de streuperije, maer besonderling oock, dat gheene granen naer >> Eesents ghevoert werden.

04-24 Dingsdach * Den 24en Aprilis ** Eodem praeside - Oenema - Rengers

Is gheresolveert, dat men de capitein >> Johan Eppens met zijne onderhorige crijchsluyden [folio 74] sal monsteren, ende de nieuws aengenomene in eed van de landen te brengen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Broeils - Rengers

Is ten versouck van de capitein >> Johan Eppens gheresolveert, dat men hem sal tracteren in conformite van andere capiteins ten selven eynde op de >> Rhijn gheschiet.

Is goed ghevonden de schipperen >> Jan van Teylingen ende >> Webbe Haskes, d'welcke met hunne schepen de aenghehoudene goederen bij den commis op d'>> Eemse alhier aenghebracht hebben, bij provisie te betalen ofte verschieten uyt den armeciste deser camere, wel verstaende, dat d'selve penn. bij >> Johan Hendricx ofte naemaels uyt de gheconfisqueerde goederen erleght sullen worden.

Is verstaen, dat men den capitein >> Johan Eppens voor de nieuws aengenomene matrosen een maent soldie sal doen hebben.

Is gheresolveert, dat >> Jacob Swart alnoch volgende voorgaende resolutie met zijne goederen int pasporte ghemelt voorts naer >> Lingen sal mogen varen.

04-25 Wonsdach * Den 25en Aprilis ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Broeils - Rengers

Is verstaen dat men de capitein >> Johan Eppens sal doen hebben in verminderinge van zijne rede verschenen ofte noch te verschijne costpenn. de somme van vierhondert Carol. guldens boven t'gene nu ghereed den nieuws aengenomene crijchsluyden uytghekeert sal worden voor een maent soldie.

Is gheresolveert voor antwoord te scriven aen >> Zijne Gen. op de missive van gisteren, dat die Raden in geene ghebreke en sijn de proviande ende schipvrachten van t'overhalen des regiments van den welgheboren heere >> Z.G. broeder te betalen, maer connen nochtans geensins verstaen, om tot haere laste te nemen sodanige obligatien, d'welcke rijsen uyt saecke van de costen bij den hopluyden >> Pithaen, >> Hanecrot ende >> Botenhuysen te >> Bremen ghedaen ende verteert, waervooren d'heeren >> Clant goed gheseyt heeft, op hope dat sijluyden hier int landt comende hem terstont weder souden garranderen ofte bevrijden. Versoucken daeromme gantsch dienstel., dat >> Zijne Gen. believe de Raden mede diesaenghaende voor gheexcuseert ende daeraen de goede handt te houden, dat d'voors. hopluyden den heere >> Clant voldoen volgende haere beloften. Te meer, dat aen die Raden niet en heeft ghebroocken, dat de schepen met alle de proviande tijtlijcx op de >> Weser niet en sijn ghearriveert ende bovendien alnoch op de descharge der E.M. heeren Staten Generael gantsch geene remboursement van dese beyde provincien hebben connen vercrijgen, ghelijck wel behoort hadde. Ende also die Raden [folio 74] met denselve heere >> Clant goede affrekeninge van zijne expensen gemaect, ende diesvolgens ordonnantie ghepasseert hebben, boven d'welcke hij verclaerde t'collegie niet beswaert te sullen worden, uytghesondert t'sestigh rijcxdalers van een >> Statius van Boucholt coopman te >> Bremen, so wort >> Zijne Gen. dienstel. versocht, dat >> Zijne Gen. wille voortaen dusdanige clachten geene ghehoor geven.

Is geresolveert te scriven aen >> Frederick Rijckens collecteur van de convoyen ende licenten te >> Groeningen, dat hij geene penn. aen den heere >> Clant oft andere uyt eenigerleye saecke sal betalen sonder naerdere dispositie, wel verstaende nochtans, dat men goed vindt, de assignatien van >> Johan Hendricx, d'welcke hij op uwen comptoire sal geven, ten spoedighsten betaelt te worden.

Is eenen >> Jacob Swart burger van >> Lingen pasport verleent voor een pack laecken met eenige andere goederen omme aldaer te voeren volgende dispositie van de Raden ter Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam in date den 19en deser sampt pasport daerop ghevolght.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Broeils - Rengers

Is ghebesoigneert in de specificatie van de capitein >> Johan Eppens nopende d'ammunitie ende dierghelijcke behouften meer.

Op de requeste van >> Johannes Hylckes scriver van de capitein >> Johan Eppens is gheaccordeert, dat zijne soldie ter maent met twee Carol. guldens sal worden gheaugmenteert.

Also eenen >> Philips backer ende burger deser stede in weygeringe was den capitein >> Johan Eppens de ghebackene broden ten behoufve van de crijchsluyden te laten volgen, sonder versekeringe te hebben van desen collegie, is goed ghevonden op zijne requeste t'apostilleren, dat die Raden sullen de suppliant ten respecte van desen op d'affrekeninge ghepraefereert houden, indien de capitein hem niet eer en betaelt.

Is de capitein >> Pieter Claeszn. gheconsenteert omme tegens Meye hier voor de tijt van vijff dagen te mogen comen ende zijne afaires te verrichten, mits brengende t'schip eerst op de ghedestineerde plaetse, ende bevelende zijne lieutenant ondertuschen goede wacht te houden.

Is goed ghevonden d'heeren >> Gruys ende >> Crabbe te verscriven ten langsten tegens Maendach.

04-26 Donderdach * Den 26en Aprilis ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Broeils - Rengers

Is ghelesen de requeste van de capitein >> Johan Eppens, bij dewelcke hij versochte van [folio 75] t'collegie verseeckeringe voor de burgemeester >> Bientze Gabbes, d'welcke hem eenige botter ende caes soude leveren tot behouff van t'schip van oorloge, ende naer communicatie goed ghevonden daerop t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant verseeckeren de burgemeester >> Bientze Gabbes voor de geleverde botter ende caes hierinne ghemelt totte somme van vierdehalvehondert Carol. gl. t'ontfangen in der vougen als versocht wort, te weten over d'eerste twie oft drie te verschijne maenden costpenn. naest-staende.

Is verstaen dat men de schantsclederen voor de >> Poth sal laten maecken van het heude-zeyl.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Broeils - Rengers

Is de authorisatie van de capitein >> Johan Eppens omme naer het leger te gaen gearresteert, naerdat d'selve eerst opghelesen was.

Also nu de dach wederomme soude verscheynen, dat men voor commissaris van den >> Hove antwoord soude inbrengen aengaende de praesentatie ende verdrach bij tuschenspreken van d'selve met de wedue ende compaignie van wilen >> Nicolaes Ericxzn. ghedaen ende provisionel. ghemaect, is goed ghevonden dat d'heere >> Eysinga hem wederomme naer >> Leeuwarden vervouge, ende alsnoch versoucke uytstal van een weeck ofte twie om ten ancomste van de affwesende Raden naerder hierop te delibereren.

Is d'heere >> Sibrant Reyns ghecommitteert, omme hem morgen naer >> Harlingen te transporteren, ende aldaer goede ordre te stellen, dat de capiteyn >> Johan Eppens met zijne crijchsluyden op t'spoedighste mach gheaccommodeert ende te schepe verholpen worden, omme de tocht naer luyt zijne last tot dienste van de landen te doene.

Is gheresolveert te scriven aen >> Zijne Ex.cie in vougen navolgende.

Alhoewel wij ten opsichte van de grote lasten, d'welcke onsen collegio opgheleyt sijn, ende cleynicheit van de middelen daerentegens voorts ende voorts ons hadden mogen beswaert vinden, meerdere equippagie te doene, so ist dat wij nochtans om te bethonen de geneygentheyt tot vorderinge van der landen dienst ende Uwe Ex.cie eernstighe bevelen tot dien eynde wederomme ghedaen, nu te volcommen, den capitein >> Johan Eppens ghemant in vougen als Uwe Ex.cie voormaels gheordonneert heeft, derwaerts hebben gheschict, vertrouwende dat Uwe Ex.cie daeraen een goed benougen sal hebben, ende versouckende niettemin seer dienstel., dat Uwe Ex.cie believe ons aengaende het vertreck, t'welcke de opgheresene troublen binnen der stede van >> Emden ghecauseert hebben, voor gheexcuseert te houden, ende den voors. capitein (indien nood) met nieuwe commissie te voorsien. [folio 76]

04-30 Maendach * Den 30en Aprilis. ** Naer noen ** Oenema vice-praes. - Broeils - Rengers - Eysinga

D'heere >> Eysinga van >> Leeuwarden weder t'huys ghecomen sijnde doet rapport van zijn wedervaren.

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de missive van den heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden huyden ontfangen so volght.

Wij hadden niet ghetwifelt, oft de capiteyns >> Tiaerd Tiebbes ende >> Cleys Bauckes souden rede volgende t'scriven van >> Zijn Gen. tevoren aen ons ende haerlieder ghedaen met heure schepen van oorloge voor de >> Griete ende >> Bonsterzijl hebben gheweest, omme d'invoer van de greynen in uwe E. missive vermelt te verhinderen. Ende alhoewel d'voors. capiteyn >> Cleys Bauckes ons tot zijne excuse huyden gheadverteert heeft naerdere ordonnantie van >> Zijn Gen. ontfangen te hebben, omme voor de stadt >> Emden te blijven leggen (waeraff wij niet en weten), so ist nochtans, dat wij op dese uwe E. aenmeldinge denselve wederomme wel scherpel. belasten, datel. voor de >> Griete te gaen, ende aldaer neerstel. regard te nemen, dat die verwachtede schepen met rogge naer >> Norden, in de >> Griete ofte dierghelijcke plaetsen van >> Oostvrieslant niet en comen t'arriveren, maer voorts ghestuyrt worden naer >> Emden vetrouwende, dat mits de wacht van d'>> Hollandtsche schepen ende t'onse voor >> Borsumer-horne ghenoechsaem verseeckert sal wesen. Vorder belangende t'versouck van den hopman >> Cornput, connen wij niet verstaen t'selve onsen bewinde eenichsins te raecken. Sullen derhalven U.E. daerop sulcx mogen disponeren, als U.E. bevinden te behoren.

Is gheresolveert te scriven mede aen den hopman >> Cornput in manieren navolgende.

Wij hebben huyden beneffens de missive der heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden de copie van uwe scriven aen haere E. ghedaen ontfangen, ende willen U.E. bij desen wel adverteren, dat wij om reden daerinne verhaelt den capiteyn >> Cleys Bauckes tegenwoordel. lasten hem ten spoedighsten met zijne schip van oorloge voor de >> Griete te vervougen om d'invoer van de greynen naer >> Norden ofte dierghelijcke plaetsen van >> Oostvrieslant te beletten, ghelijck t'schip van de cap. >> Tiaerd Tiebbes voor eenighe dagen omtrent >> Bonster-zijl ten selven eynde is gheschict, vertrouwende, dat mits de wacht van d'>> Hollandtsche schepen (die onses bedunckens noch aldaer leggen) d'>> Eemse ghenoechsaem verseeckert sal wesen.

Is volgens oock gheordonneert te scriven aen de capiteyn >> Cleys Bauckes, dat die Raden alnoch insisterende vorige ordonnantie van >> Zijn Gen. hem wel eernstel. belasten datel. ende ten spoedighsten met uwe schip van oorloge derwaerts te gaen, ende goede opsicht te houden niet alleene tegens de streuperije van >> Jacob Thomas en zijne complicen (d'welcke men verstaet langs so meer toe te nemen), maer oock besonderling, dat geene greynen in de bovengemelte plaetsen als >> Griete, >> Norden ende dierghelijcke [folio 77] plaetsen van >> Oostvrieslant ghevoert en worden, immers d'aencomende schepen naer >> Emden ofte dese landen te stuyren. Aengaende de behouften waeraff hij huyden heeft ghescreven, sal eerstdaeghs ter noodtdruft versien worden. Sal oock te desen eynde goede correspondentie hebben met de capitein >> Tiaerd Tiebbes, ende t'collegie, sovele doenl., adverteren van t'gene hem mach bejegenen ofte wedervaren.

05-01 Dingsdach * Den 1en Maii 1599 ** Oenema praeses - Broeils - Rengers - Eysinga

Is >> Hendrick Sanders contrerolleur op den haven alhier ghecompareert met >> Engelbert Vrijdach dienaer van den coopman >> Jan Uding, verclarende d'selve last te hebben van zijnen meester, omme de penningen in het pack alhier bevonden t'ontfangen. Waerop naer communicatien goed ghevonden is hem aen te segghen, dat die Raden moghen lijden, den voors. dienaer vanwegen als voren t'gemelte gelt weder overghelevert te worden.

Also d'heeren Generaels >> Loncq ende >> Beaulieu versochten commissaris, omme te zijner overstane het aenghehaelde doeck te doen meten, is daertoe ghecommitteert d'heere >> Broeils.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Rengers - Eysinga

Op de requeste van eenen >> Marten Janszn. Roos schipper tot >> Emden is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant niet en vermogen eemandt het recht van de landen te verlaten, sonder expresse consent van mijn heeren Staten Generael.

05-02 Wonsdach * Den 2en Maii ** Oenema praeses - Broeils - Rengers - Eysinga

Also t'collegie werde aengedient, dat eenen >> Carst van Zel crijchsman op t'schip van oorloge des capiteyns >> Timen Jacobs alhier cranck leggende geerne soude weten, wat d'heeren Raden hem tot zijne onderhoudt ter weecke souden willen accorderen, is hem toegheleyt twee Carol. gl.

** Naer noen ** Rengers - Eysinga

Sijn de penningen huyden bij den Advocaat Fiscael ende Commisen Generael bevonden int pack van eenen >> Dirck Snaerboom gheopent ende ghereeckent naer het seggen van >> Geert Hanlo dienaer van >> Johan Eeckholt ende >> Engelbert Vrijdach dienaer van >> Johan Uding cooplieden te >> Munster, tot de somme van drie ende veertigh Carol. gl. thien st. mit noch een stuck, t'welcke men niet en conde, waerop stondt Mon. Civitatis >> Gandavensis, ende t'andere in verscheydene munte. [folio 78]

Welcke penningen alle den voors. >> Geert Hanlo gheadsisteert met denselve >> Engelbert Vrijdach wederomme uyt de name ende tot profijt van >> Jan Druffel mede te >> Munster wonende terstont sijn overghelevert, ghelijck sijluyden t'selve met onderteyckeninge haere handen bekennen, ende beloven oprechtel. deese penn. aen den >> Druffel voornoemd over te brengen, daervooren hunne personen ende goederen verbindende. Ik >> Gerdt Hanlo bekenne dat war tho wesen deyner bij >> Johan Eckholt tho >> Monster. Item bekenne ick >> Engbert Fridach deyner bij >> Johan Udinck als boven war tho sin.

05-03 Donderdach * Den 3en Maii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Gruys - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de examinatie van de rekeninge des convoymeesters >> Joachim Herneszn. Amama voor den jare 98.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Gruys - Rengers - Eysinga

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de missive van den heere >> Allard Clant toe Meyma den 28en Aprilis verleden ghedateert, dat also d'heeren >> Steyn ende Dr. >> Ulpianus niet wederomme thuys ghecomen sijn ende d'voors. heere >> Clant nochtans aengaende de rekeninge sich refereert tot kennisse derselver, die Raden dieshalven noch niet eyntl. in der saecke hebben connen doen, verclarende niettemin wel gheneycht te sijn zijne E. ten spoedighsten de versochte ordonnantie te passeren, alleene dat mede bij zijne E. de ordre ghestelt werde, dat >> Johan van Benthem ende eenen >> Baucke Idtszn., d'welcke alhier om arrest hebben aenghehouden, die Raden voortaen onghemolesteert mogen laten.

Also nu eyntlijck antwoord aengaende de vordere betalinge van de wedue ende compaignie van wilen >> Nicolaes Ericx voor den heere commissaris >> Ulenburg soude moeten inghebracht worden, is nae rijpe deliberatie verstaen ende gheresolveert, dat alhoewel men in desen coniuncture van tijdt de middelen van convoyen ende licenten tot onderhoud van der equippagie hoochnodigh hadde, nochtans om te bethonen de gheneygentheyt tot voldoeninge der voors. wedue ende compaignie, haer t'>> Allerheyligen naestcomene (volgende de voorslach van de welgenoemde heere commissaris) in verminderinge van haere schult sal werden betaelt ende uytghekeert de somme van drieduysent dalers, ieder tot dertig stuvers ghereeckent, boven t'gene van de kynderen ofte erffgenamen van wilen >> Liuwe Mellema gheobtineert mach werden, ende voorts dit jaer gheexpireert sijnde, het derde-part van de convoyen ende [folio 79] licenten die binnen >> Groeningen ende in de >> Omlanden vallen mogen, t'elckens treckende ofte ghenietende, totdat de descharge ofte ordonnantie van mijn heeren Staten Generael voldaen sal wesen. Des dat sije haer tevreden sullen houden mit de verclaringe daervan bij de Raden oprechtel. ende ter goeder trouwen te doene.

Ende wort d'heere >> Eysinga nochmael versocht hem ten ghepraefigeerden dage binnen >> Leeuwarden te laten vinden om dese resolutie over te brengen.

05-04 Vrijdach * Den 4en Maii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Gruys - Rengers - Eysinga

Also eenighe schipperen van de convoymeester >> Frederick Rijckens waren ghehuyrt deur authorisatie van >> Zijne Gen. om de vier compaignien van >> Delffzijl voor >> Emden te brengen, d'welcke nu gheerne hunne betalinghe alhier souden hebben, is verstaen ende gheresolveert, dat sulcx in geenerleye wise can ofte mach aengenomen worden, contrarie de resolutie van mijn heeren Staten Generael, ende ghebruyck van d'andere collegien ter Admiraliteit in >> Hollant.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Gruys - Rengers

Is gheresolveert van t'inhoud der resolutie huyden voor noen ghenomen d'heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeninghen ende >> Omlanden te verstendighen, mit toeseynden van de copien der acten bij de collegien ter Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam ende >> Enchusen ghepasseert, ende verhalinge van de resolutie bij de Staten van Vrieslant op de laestghehoudene landtsdach aengaende de betalinghe van de schipvrachten ghenomen.

Is verstaen, dat men >> Frederic Rijckens in rekeninge sal laten valideren seeckere ordonnantie van >> Zijne Gen. op d'selve convoymeester gegeven tot betalinge van twee schipperen, d'welcke de soldaten van den hopman >> Pithaen aen den >> Delffzijl van >> Bremen ghevoert hebben, tot de somme van vijff ende vijftigh Carol. gl.

Is de convoymeester >> Frederic Rijckens voors. binnengheroepen sijnde aengheseyt t'gene huyden aengaende de schipvrachten was geresolveert, met verclaringe dat die Raden niet connen goed vinden, dat hij hem de huyringe van de schipperen aenneme, oft oock aen emanden penn. uytkere anders als ter ordonnantie van desen collegie oft op d'assignatie van den Ontfanger Generael.

05-05 Saterdach * Den 5en Maii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Gruys - Rengers

Is de rekeninge van de collecteur >> Amama voor den jare XVc acht ende t'negentigh ghesloten. Ende also hij verclaerde noch sevende-halve Carol. guldens bij hem te staen, d'welcke eenighe luyden verleden jare volgende resolutie van desen collegie aen zijne handen hadden betaelt voor eenighe goederen aenghehouden, ende daerna niettemin ontslagen, is verstaen dat d'selve penn. tot zijne beste sullen comen ten opsichte van de goede diensten, mits daervan noch aen den contrerolleur uytkerende een daler. [folio 80]

Also uyt rapport van de convoymeester >> Amama ghebleecke, dat wel nodigh ware om de trecke van de middelen op de >> Versche Eemse te houden ende vermeerderen, eenige verminderinge van de voet tot noch toe ghehouden te doene, is goed ghevonden, dat men sulcx ter voller vergaderinge sal bij der handt nemen.

Op de requeste van >> Lambert Warners burger ende backer binnen >> Harlingen is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden sullen de voorsieninge doene, dat hij van de eerste ordonnantie der costpenn. bij de capiteyn >> Viltshusen te vercrijgene vernoucht werde.

05-07 Maendach * Den 7en Maii ** S. Reyns praeses - Gruys - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Is d'heere Commis Generael >> Loncq ghecompareert in de vergaderinge alhier, ende heeft aengedient, dat hij in de visitatie van de comptoiren deser quartiere bevonden heeft dagelijcx de erweten ende bonen naer >> Emden ghescheept te worden bij menichte ende dat bij toelatinge van den rade ten minsten voor een deele. Voorder oock, dat hem ter handen is ghecomen seeckere apostille van den rade, bij d'welcke eenige luyden van >> Emden is gheconsenteert hunne webben te moghen brengen te >> Groeninghen ende aldaer doen bleycken omme daerna weder uyt te voeren, sonder eenige convoygelt te betalen. Onder welcke praetext de convoymeester sich heeft vervordert in grote menichte sodanige goederen in te laten comen, ghelijck tevoren oock is gheschiedt.

Waerop gheadviseert wesende, is verstaen dat men d'officiers van convoyen allomme sal belasten haer aengaende d'uytvoer van greynen te reguleren na de placcaten ende resolutien bij mijn heeren Staten Generael dienaenghaende gheemaneert ende ghenomen.

Also t'collegie voorghecomen is, dat de capiteyn >> Viltshusen hem onlangs soude hebben vervordert een van zijne onderhorige matrosen seer deerl. ende leel. te wonden, ende sulcx t'itereren, is goed ghevonden den Advocaat Fiscael t'ordonneren dieshalven teghens de voors. >> Viltshusen te procederen so t'behoort.

Op de requeste van >> Cornelis Pouwelszn. schipper van >> Emden is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ordonneren de capiteyn >> Viltshusen ten overwesen van de convoymeester >> Pieter Styp twee van de grote, twee van de middelbare, twee van de cleyne sacken met vlas op zijne schip te laten wegen, ende t'ghewichte pertinentl. bij ghescrifte te laten stellen, om sulcx hier overghebracht ende ghesien voorts ghedisponeert te worden naer behoren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige [folio 81] proceduren voor desen collegio onghedecideert hangende.

Op de requeste van >> Cornelis Pouwels schipper van >> Emden is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden ordonneren den capiteyn >> Viltshuysen, indien gheblijct sonderlingh gheene faute bevonden te wesen int vlas, den suppliant met zijne goederen te laten varen; anders het vlas daeruyt te lichten ende den schipper met de andere ingeladene waren wel verconvoyt te ontslaen.

05-08 Dingsdach * Den 8en Maii ** S. Reyns praeses - Gruys - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

De heeren commissarien >> Steyn ende >> S. Reyns rapporteren, dat sij de sack met gaern hier aenghehaelt hebben besichticht, ende daerover gheroepen een wever van deser stadt, d'welcke verclaerde t'selve te houden niet voor zeylgaern maer weeffgaern.

Is goed ghevonden d'heere Generael >> Boner terstont te verscriven.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Sijn d'heeren Generaels >> Loncq ende >> Beaulieu met den Advocaat Fiscael binnenghestaen versouckende, also partijen, d'welcke ten beschutte van t'aenghehaelde lijnwaet waren ghecomen, in ghebreke blijven om de proceduren in te brengen, dat haere E. van ghelijcken alnoch uytstal mochte worden gegeven voor de tijt van een maent, omme ondertuschen noch meerder blijcken te leveren van hunne aengeven. T'welck haere E. is gheaccordeert.

05-09 Wonsdach * Den 9en Maii ** S. Reyns praeses - Gruys - Rengers - Oenema [geen tekst]

05-10 Donderdach * Den 10en Maii ** Eodem praeside - Gruys - Rengers - Oenema

Op de requeste van >> Winolt Hendricx van >> Deventer is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ordonneren de capiteyn >> Cleys Bauckes sampt andere op de >> Versche Eemse ter wacht [folio 82] leggende, den suppliant met zijne laeckenen volgende t'pasport vrij ende onbehindert te laten passeren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Rengers - Oenema

Also t'gaern onlangs alhier gheconfisqueert perissabel ware ende oock de dienaer van >> Johan Druffel instantel. versochte om d'selve voor een goeden prijs te moghen redimeren, is verstaen, ghehoort het rapport van den heeren commissarien >> Rengers ende >> Gruys, dat men d'selve ieeder pondt om de grovicheyt sal volghen laten voor drie st. behalven het rançoengelt van elcke guldens.

Is verstaen, dat men aenpleckinge van billetten allomme sal laten doen van de venditie der goederen op den 23en deser maent te houdene.

05-11 Vrijdach * Den 11en Maii ** S. Reyns praeses - Gruys - Broeils - Rengers - Oenema

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenighe stucken de proceduren aengaende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Oenema

Is goed ghevonden den collecteur >> Pieter Styp teghens Dingsdach naestcomene te verscrijven, omme zijne rekeninge alhier voor desen collegie te doene van den ontfang bij hem verleden jare ghehadt.

05-12 Saterdach * Den 12en Maii ** S. Reyns praeses - Gruys - Broeils - Rengers - Oenema

Is goed ghevonden d'officiers van convoyen deur missive te vermanen, dat sij voortaen niet en laten goedttijts haere dubbelen hier over te seynden met de cedullen daertoe dienende ofte dat anders d'Advocaat Fiscael sal worden gheordonneert tegens henluyden te procederen achtervolgende instructie.

Is verstaen, dat men Mr. >> Jacob Rommerts nochmael sal vermanen, omme alhier eerstdaechs te comen zijne rekeninge te doene van den verleden jare.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils - Rengers - Oenema

Op de requeste van >> Johan Meyer is gheresolveert t'apostilleren, dat de convoymeester >> Vryelsma wort gheordonneert hierop zijn teghenbedachte te doen, om t'selve ghesien voorts ghedisponeert te worden naer behoren. [folio 82]

Is verstaen, dat men Mr. >> Jan Bruynsvelt sal vermanen om de sententie teghens >> Douwe Ades uytghesproocken ter executie te stellen.

05-15 Dingsdach * Den 15en Maii ** Gruys praeses - Broeils - Rengers - S. Reyns [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Rengers - S. Reyns

Is goed ghevonden te scriven voor antwoord op de brieff van de capitein >> Allard Janszn. Lons leggende ter wacht voor de >> Griete den 22en deser ghedateert, dat die Raden in gheenerleye wise goed vinden, dat die greynen bij hem aenghehouden, in de >> Griete ofte te >> Norden worden ghevoert, maer begeren, dat d'selve schepen ende dierghel. wel seeckerl. naer >> Emden terstonts werden ghestuyrt, omme aldaer te lossen ende doen als de coopluyden ofte reders moghen bevinden. Des dat evenverre daer eenighe schepen souden willen varen naer dese >> Gheunieerde Landen, sulcx vrij sal staen ende ghelaten werden. Ende insghelijcken de partijen van goederen uyt >> Emden comende tot onderhoud van de ingesetenen ten platte lande sullen vrij ende onverhindert moghen varen.

05-16 Wonsdach * Den 16en Maii ** Gruys praeses - Broeils - Crabbe - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Also men verstonde, dat mits de verhoginge verleden jare ghedaen in de lijste van de goederen den >> Versche Eemse op naer >> Westphalen gaende een groot deel van de middelen het landt ontwendet wort, deurdien de coopluyden hunne waren eerst op >> Bremen ofte andere plaetsen ende vandaer voorts weder naer >> Munster oft dierghelijcke steden van >> Westphalen ghevoert worden, is goed ende raedsaem bevonden de officiers van convoyen op d'>> Eemse-cant aen te scriven, dat sij van nu voortaen wederomme int ontfangen van t'selve licentghelt haer sullen mogen reguleren na de voet verleden somer aldaer ghehouden. Te meer dat de vijandt althans uyt t'selve sticht is vertrocken.

Is ghebesoigneert in de examinatie van den ontfang der convoyen so op den >> Delffzijlen als de >> Nieuwe Biltzijl verleden jare ghevallen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Crabbe - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is ghecontinueert in de bovenghemelte examinatie van de rekeningen.

Is goed ghevonden d'officiers van convoyen te >> Maccum op de remonstrantie van de commis leggende int >> Vlie onlangs deur den heer commissaris van t'collegie ter Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam alhier overghebracht, te vermanen, dat sijluyden voortaen [folio 83] haer niet sullen onderwinden het recht van convoyen te modereren ofte verminderen ten respecte van de verdorventheyt ofte cleyne valeur der goederen ghelijck op den 5en Aprilis laestleden is gheschiet, ofte dat anders hierinne sal werden versien tot heure laste.

Sullen oock van ghelijcken d'officiers van convoyen te >> Sloten, >> Reyde ende in de >> Bourtanghe vermaent worden, voortaen t'exprimeren in hunne pasporten, hoevele van convoy aen des convoymeesters handen is betaelt, mitsgaders oock te teyckenen op de rugge desselven, de visitatie behoorl. ghedaen te wesen, van t'welcke sijluyden tot noch toe suymachtigh sijn gheweest te doene so t'wel behoorde.

Is verstaen, dat men de missiven van t'verboth van t'uytvoer der erweten ende bonen alnoch ophouden sal.

Op de requeste van een coopman >> Engel Hoge ghenaempt is gheresolveert, dat hij twee lasten molt naer >> Lingen sal moghen voeren, mits brengende certificatie van den gouverneur ende convoymeester, dat d'selve aldaer ghecomen ende opgheslaghen sijn.

05-17 Donderdach * Den 17en Maii. ** Naer noen ** Gruys praeses - Broeils - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns

Also de tijt nu ghenaecte, dat men wederomme de grove cantertcaesen uyt soude voeren, ende nochtans gheene advertentie is ghecomen, wat voet gheraempt sij bij die van Vrieslant int aengeven derselver, is goed ghevonden deur eenighe commissarien te verstaen van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant, wat haere E. desenaengaende van mijn heeren Staten Generael hebben vercregen, ende voorts wat haere E. ghesint sijn te laten gheschien, met versouck, dat doch geene meerdere veranderinge ofte confusie in de lijsten voorgenomen werde.

Is de rekeninge van de convoymeester >> Pieter Styp voor den jare 98 naer ghedane examinatie van den uytgave eyntl. ghesloten.

Op de requeste van >> Andries Jaspars voor hemselve ende andere reders van >> Emden, is gheresolveert dat haerluyder de tijt van drie weecken noch gheprorogeert wort, mits dat van het lijnwaet na date deses in te voerene het recht van convoyen sal werden betaelt.

Is gheresolveert ten versoucke van eenighe coopluyden ende schipperen deser quartieren, dat op den 27en deser een goed convoy van >> Oostmehorne naer de >> Weser ende >> Elve sal affvaren, alwaer sij acht dagen sullen verbeyden, omme de aldaer aencomende schepen weder te convoyeren sowijt dat sije verseeckert moghen comen in dese landen.

Waerna de capiteyn >> Tiaerd Tiebbes hem terstont weder sal vervougen nae het strick van >> Harle omme aldaer goede opsicht te houden tegens de loerendrayerije ende streuperije. [folio 84]

05-18 Vrijdach * Den 18en Maii ** Gruys praeses - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is gheresolveert te scriven aen de capitein >> Pieter Claeszn., dat hij terstont hem met zijne schip van oorloge voor >> Oostme-horne sal vervougen, omme hem ghereed te maecken tot een convoy op d'>> Elve te doene.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de examinatie van den uytgave bij >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen verleden jare 98 ghedaen.

05-19 Saterdach * Den 19en Maii ** Gruys praeses - Crabbe - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is de rekeninge van Mr. >> Jacob Rommerts voor den jare 98 eyntlijck ghesloten.

Is gheresolveert de capitein >> Tiaerd Tiebbes bij patente te ordonneren, dat hij ten spoedigsten met zijn schip van oorloge hem sal vervougen omtrent het strick van >> Harle, ende aldaer bewaeren t'gene hem tevoren is ghelast gheweest tot der tijt toe dat de schepen met coopmanschappen naer >> Bremen ghemunt hebbende sullen bij hem aenghecomen sijn, d'welcke hij alsdan ghehouden wort op de >> Weser te convoyeren, ende na verloop van acht dagen de schepen die herwaerts aen begeren te varen sorchvuldel. te gheleyden so wijt dat sije seeckerl. in de havenen deser quartieren mogen arriveren. Welcken volgens d'voors. capiteyn hem sal vinden laten ende blijven bij t'ghemelte strick van >> Harle tot naerdere dispositie van desen collegie, houdende aldaer goede wacht tegens de streuperije ende loerendrayerije ende voorts doende nae inhoud van de voorgaende missive.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - S. Reyns

Op de requeste van de capitein >> Pieter Claeszn. is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden hem sullen goed doen den zoen van >> Nolle Riurdts quartiermeester op de soldie van drie Carol. gl. ter maent ende costpenn. van de ghemene soldaten. Ende inghevalle d'voors. quartiermeester hem beswaert hierbij mochte vinden, sal de capitein een van de bequaemste zijne onderhorige matrosen tot quartiermeester avanceren, ende een ander cocq totte soldie van een soldaat aennemen.

Op de requeste van >> Laes Pierszn. crijchsman onder de capitein >> Pieter Claeszn. voors. is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden verstaen den suppliant onghehouden te wesen totte betalinge van de ghebrokene musquet. [folio 85]

Ten versouck van den Advocaat Fiscael is gheaccordeert provisie van citatie teghens alle die ten beschudde van eenighe packen met vlas ende een vatken wijn omtrent >> Amelant achterhaelt, sampt neghenthien grove caesen bij >> Delffzijlen gheattrappeert sullen willen comen op den 8en Junii naestcomene.

05-21 Maendach * Den 21 Maii ** Broeils praeses - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is Mr. >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen ghecompareert, ende heeft overghelevert d'authorisatie verleden jare op zijne persone gheexpedieert omme de arrierages van seeckere convoypenn., d'welcke >> Jan Geerts ende >> Jan Claes >> Geert Smidtszn. zonen schuldigh waren, in te vorderen, mitsgaders specificatie ofte aenwisinge, wat ende hoevele daerop aen zijne handen is betaelt ende wat van >> Rijckens ontfangen. T'welcke ghesien is verstaen ende gheresolveert, dat Mr. >> Jacob de sesthien Carol. guldens op d'assignatie van de Generael sal uytkeren, ende in zijne naestvolgene rekeninge brenghen. Ende also uyt de specificatie van de convoymeester >> Rijckens is ghebleecken, dat die zonen van >> Geert Smidt met namen >> Claes ende >> Jan noch aen de landen schuldig zijn ghebleven uyt saecke van convoygelden de somme van acht ende twintigh Carol. guldens, so wort de convoymeester >> Jacob Rommerts wel expresse gheordonneert deselve penn. alnoch in te vorderen met alsulcke middelen, gheleyck teghens d'onwillige plegen ghebruyct te worden.

Also oock de voornoumde convoymeester >> Jacob Rommerts claechde, dat de huysinge, waerinne hij teghenwoordel. is wonende, seer ondicht was, is goed ghevonden dat hij d'selve ter noodtdruft ende behoorl. sal mogen repareren.

Op de requeste van >> Geertien Balthasars wedue is gheordonneert t'apostilleren, dat de suppliante sal wel doen ende vervougen haer op d'affrekeninge van de capitein >> Johan Eppens, omme alsdan hierop sampt andere crediteurs stucken ghelet te worden so t'behoort.

Is gheresolveert te scriven aen de capitein >> Timen Jacobs op zijne brieff van den 18en deser, dat die Raden in geenerleye wise connen verstaen, dat de goederen uyt >> Westphalen comende sonder de bodem ofte stromen deser >> Vereenichde Landen te raecken, eenigh convoy ofte licentgelt subiect ende schuldigh sijn, ofte te dien respecte mogen aenghehouden worden. Waeromme haerlieder gheordonneert wort de vatten met messing terstont t'ontslaen ende nae haere ghedestineerde plaetse te laten varen, voorts haer oock onthoudende van dierghelijcke goederen t'arresteren, ofte de coopluyden dieshalven te molesteren, oock eenighe goede burgeren van >> Emden niet onvrientl. meer te molesteren, ghelijck de magistraet van >> Emden aen desen collegie daerover heeft gheclaecht. [folio 86]

Is volgens oock gheresolveert te scriven aen den heeren burgemeesteren ende raedt der stadt >> Emden tot beantwoordinge van haere E. missive den 15en deser ghedateert, dat die Raden gheene saecke in meerdere recommandatie houdende als t'welvaren van haere E. stadt int ghemeyn ende der particuliere leden vandien, rede den capitein metten commis op de >> Versche >> Eemse ter wacht leggende wel scherpel. hebben bevolen haer allesins t'onthouden van de goede coopluyden ende burgeren der voors. stadt in eenighe manieren te beswaren boven behoren, ghelijck breder uyt de mede te seyndene copie sal moghen ghesien worden, versouckende oock dat haere E. van ghelijcken niet willen alle quade rapporten ghelooff geven, ofte t'collegie imputeren t'ghene soldaten buyten desselven weten souden mogen imputeren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Op de requeste van >> Geertien Balthasars wedue is gheresolveert t'apostilleren, dat die Raden alnoch persisterende bij voorgaende apostille sullen nochtans den suppliante op de affrekeninge ten favorabelsten voor gherecommandeert houden sovele andere gherechticheyt ende ordonnantien van desen collegie eenichsins moghen lijden.

D'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> Broeils doen rapport van haere E. wedervaren te >> Leeuwarden bij d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant ende leveren over derselver resolutie aengaende t'verconvoyen van de cantertcaesen.

Also t'collegie werde aenghedient, dat eenighe luyden onlangs haer souden hebben vervordert int openbaer ende bijwesen van vele verscheydene personen eenighe grove injurien tot laste van desen collegie uyt te spreecken als onder andere, dat de amenden ofte penn. van confiscatien opcomende bij de Raden alhier ghepartageert ofte ghedeylt werden, is verstaen ende gheresolveert, dat men terstont daerop naerdere informatie sal doen nemen, omme d'selve ghesien voorts ghedaen te worden so bevonden sal worden. Ende wort de secretaris ghelast een bequaem notaris daertoe uyt te schicken.

Is gheresolveert te scriven aen den heere >> Allard Clant toe Meyma in manieren navolgende.

Wij souden in gheene ghebreke hebben gheweest ofte noch wesen om U.E. d'ordonnantie van U.E. resterende tractement ende huyshuyr te passeren, waer t'saecke gheweest, dat >> Johan Backer, d'welcke noch onlangs alhier vanwegen >> Statius van Boucholt ende >> Scheuning is gheweest, wilde verclaren, ofte hadde verclaert, dat hij ons aengaende de vier obligatien (die onses bedunckens bij U.E. tot laste van de hopluyden sijn gegeven) onghemolesteert sal laten. Waeromme wij U.E. versoucken, dat U.E. dit onse vertreck believe int beste te verstaen, U.E. verseeckerende, dat wij terstont de ordre sullen stellen, dat U.E. de betalinge mach gheschieden so geringe ons sal wesen verthoont, dat de voors. >> Johan Backer ons voortaen ten opsichte van de ge[folio 87]melte vier obligatien niet meer sal moeyen, begerende nochtans, dat U.E. om der eere >> Johan van Benthem eerstdaechs oock wille claechloos stellen.

05-22 Dingsdach * Den 22en Maii ** Broeils praeses - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Also >> Lubbert van Deipholt coopman wonende t'>> Amsterdam alhier quam ten beschudde van derthien sacken met vlas onlangs omtrent de >> Cromme Balch aenghehouden, ende van zijne aengeven praesenteerde naerder thoen te doen, is verstaen, ten eynde t'verderff van t'selve vlas voorghecomen mach worden, dat de voors. coopman bij provisie het vlas sal gherestitueert worden, mits stellende eerst voor t'ghewijsde van desen collegie ghenoechsame borge ter somme van t'sestigh Carol. guldens, ende betalende de costen op t'aenhalen ghedaen. Ende belangende t'voors. bewijs, sal de coopman ghehouden wesen binnen de tijt van een maent te doen blijcken, dat hij de thien schipponden vlas in een ander schip ten comptoire van >> Amsterdam heeft verconvoyt.

Sijn d'heeren >> Gruys ende >> S. Reyns ghecommitteert omme morgen op de venditie van de gheconfisqueerde goederen te praesideren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghecompareert >> Liuwe Tierckszn. burger van >> Doccum verclarende hem borghe ghestelt te hebben voor >> Lubbert van Dalfsen coopman wonende t'>> Amsterdam omme de resolutie van huyden nopende d'aenghehaelde goederen van de voors. coopman ghenomen, sampt t'ghewijsde van desen collegie, t'welcke namaels teghens denselve soude mogen volgen, te voldoene totte somme van t'sestigh Carol. guldens, aennemende ende belovende d'selve penn. als zijne eygen schult bij faute ofte ghebreke van d'selve >> Lubbert ter vermaeninge van mijn heeren Raden te betalen, tot desen eynde renuntierende (na ghedane onderrichtinge) exceptioni discussionis, ende alle zijne goederen verbindende. Dat t'ordonneren heeft de voors. >> Liuwe Tiercks zijne handt hier onderghestelt. >> Lewe Tyarcks

De resolutie van den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant op den 19en aengaende t'verconvoyen van de cantertcaesen genomen bij de Raden gheresumeert wesende, is verstaen ende gheresolveert daervan d'officiers van convoyen aenmeldinge te doene in manieren navolgende.

Also d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant hebben geaccordeert, dat bij provisie het groot hondert cantertcaese naer >> Bremen gaende tot ses ende op >> Hamburg tot vijff schipponden [folio 89] gheaestimeert, ende daervoren respectivel. t'recht van convoyen sal worden betaelt. Mits dat de inghesetenen van desen landtschappe ende andere die den cantertcaese op >> Hamburg schepen, ghehouden niettemin sullen wesen ghenoechsame borge te stellen d'selve te sullen verconvoyen voor ses schipponden, bijaldien de voors. heeren Ghedeputeerden binnen seeckeren tijt niet en bestaen de betalinge van vijff schipponden bij den E.M. heeren Staten Generael te verdedigen, ende haere E.M. daervan contentement te doen hebben na breder inhoudt van de resolutie den 19en deser in haere E. vergaderinge ghenomen, so ist dat wij U ordonneren ende belasten diesvolgens in alle ghevalle t'groot hondert caese niet minder ende anders te laten verconvoyen als voren is ghemelt, ende voorts oock aengaende alle andere specien, gheene uytghesondert, Ulieder strictel. te reguleren na de lijsten ende resolutien bij mijn heeren Staten Generael ten overwesen van de ghecommitteerden der samptl. provincien laestmael ghearresteert ende ghenomen. Sonder dies te zijn in ghebreke. Ofte anders bevindende sullen wij tegens Ulieder doen procederen als na rechte ende inhoud van de placcaten. [folio 88] Extract

Sooveele aengaet de versochte verminderinge opte groove ofte cantert case gaende naer >> Hamburch ende >> Bremen, t'selve souden die Generaels, om vooren verhaelde redenen vooralsnoch nyet geraden vynden, dan alsoo d'selve bevonden hebben, dat die van Vrieslant van over veele jaeren int gebruycke gheweest sijn om van de honderttwintich stucks kaesen gaende naer >> Bremen tegens ses ende naer >> Hamburch tegens vijff schipponden in de convoy te betaelen, sonder dat sij t'selve tot noch toe hebben cunnen richten. Souden derhalven om die van Vrieslant, sooveele doenl. t'accommoderen, nyet ongeraden vynden (ten aensien van dat d'voors. kaese hier te lande nyet geconsumeert en wordt ende oock seer verderffelijcken es, int transporteren te water off te lande) haerluyden bij t'selve gebruyck te laeten.

Geextraheert uut t'advys der Generaels van de convoyen ende licenten opte doleantien der respective provincien bij de gemelte Generaels in de vergaederinge van de Gedeputeerden van de provincien den 29en Octobris 1602 overgegeven, es deese daermede bevonden t'accorderen, in kennesse van mij >> A. Aysma [vervolg folio 89]

Is gheresolveert te scriven aen Mr. >> Jacob Rommerts convoymeester in de vestinge van >> Delffzijlen, dat hij t'collegie met den eersten sal adverteren, ofte hij met een >> Jan van Damme wonende te >> Groeningen is gheaccordeert, dat d'selve in plaetse van het convoygelt van een stuck groffgreyn solde mogen uytvoeren de stucken wassen ende pletsen, ghelijck de voors. >> Johan in zijne scrifturen teghens de Fiscael allegeert.

Is gheordonneert >> Lubbelt Deipholt coopman pasport te sullen verleent worden op >> Emden.

05-23 Wonsdach * Den 23en Maii ** 1599 Broeils praeses - Crabbe - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys

Is gheresolveert te scriven aen de heeren Raden van der Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam in manieren navolgende.

>> Cornelis Claeszn. coopman wonende binnen >> Amsterdam heeft ons te kennen gegeven, dat hij aldaer aenghesproocken wordt om de betalinge van t'convoygelt voor eenige goederen te >> Groeningen ende in de >> Omlanden ghebracht, ende volgens daer weder uyt om de slappe merct naer >> Emden ghevoert, ghelijck U.E. uyt de missive hierin te leggene connen sien. Ende want ons uyt de dubbelen van de van de >> Soltcampen alhier overghesonden claerl. is ghebleecken, dat de goederen in de >> Omlanden ghecomen, ende om te venten allomme ghevoert sijn, waerdeur dan het pasport ten comptoire van >> Amsterdam gegeven voldaen is. Oock d'selve waren uyt dese quartieren op >> Emden ghebracht sijn, sonder dat d'intentie van de coopman sodanigh is gheweest voor dat hij speurde in de stadt >> Groeningen ende lande voors. [folio 90] niet so goeden merct te connen houden, als hij ghehoopt hadde, so is onse vruntl. versouck, dat U.E. believe de voorsieninge te doen, dat de vernoumde coopman mette betalinge alhier behoorl. ghedaen mach volstaen, ende voorts van U.E. officiers diesaengaende niet meer ghemolesteert en werde. Sulcx sijn wij bereydt te verschuldigen.

05-24 Donderdach * Den 24en Maii ** Broeils praeses - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Ghedelibereert wesende op de costpenn. van de capitein >> Pouwels Butenpost voor de tijt, dat hij verleden jaere met booth van oorloge in de vlote op de custen van >> Vlaenderen mede heeft ghelegen ende ghedient, is verstaen ende gheresolveert, dat men hem voor ieder hooft van de ghemeene soldaten sal passeren ende goed doen s'daechs seste-halve stuyvers.

Is goed ghevonden >> Heere Pieters contrerolleur binnen >> Groeningen te authoriseren omme een tijt lang de penn. van convoyen ende licenten aldaer vallende, met expresse belastinge aen hem diesvolghens de collectatie aen te nemen, ende op d'assignatie van den Ontfanger Generael weder uytgave te doene sonder eenichsins te ghehengen ende ghedogen dat >> Frederic Rijckens hem sulcx meer onderwinde.

Is oock gheresolveert te scriven aen de voors. convoymeester >> Frederic Rijckens in manieren navolgende.

Also wij om goede consideratien hebben raedsaem ghevonden uwe collectatie ofte ontfang een tijt lang te surseren, ende ondertuschen naerdere informatie te nemen van des Fiscaels allegaten, ghelijck uyt de bijgaende copie te siene is, ende de staet van uwe rekeninge voor dese verledene maenden te maecken, so ist dat wij ordonneren voortaen U van de ontfang voors. t'onthouden, nochtans beneffens >> Heere Pieters goed register houdende van t'ghene aldaer sal mogen opcomen, ende teghens den 10en Junii alhier voor ons te verschijnen omme bewijs ende onderrichtinge te doene van de ontfang ende uytgave vorenghemelt. Sonder dies te zijn in ghebreke.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - Eysinga -

Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

De authorisatie van >> Here Pieters opghelesen wesende is ghearresteert.

Is oock de missive aen Mr. >> Jacob Rommerts volgende resolutie van den 22en deser ghedepescheert.

Is ten selver tijde mede gheraeden ghevonden te scriven aen den heeren Ghedeputeerden van Stadt ende >> Omlanden, mitsgaders d'heeren borgemeesteren en de raed der stadt >> Groeningen, in manieren navolgende.

Also wij tegenwoordel. den ontfang van de convoymeester >> Frederic Rijckens ghesur[folio 91]seert hebben, ende niet en twifelen, ofte hij aen U.E. dieshalven zijne beclachte soude mogen doen, so connen wij niet laten U.E. meteen t'adverteren, dat ons ghewichtige redenen, van dewelcke U.E. te zijner tijt ghenouchsaem bericht sal werden ghedaen, ghemoneert ende beweecht hebben om daertoe te commen, versouckende dat U.E. believe den voors. >> Rijckens gheene ghehoor te geven, maer ons vele meer tot bevorderinghe van der landen dienst alle adsistentie ende hulp te bewisen. Sulcx sijn wij gheneycht ende bereydt tegens U.E. te verschuldigen.

Op de requeste van >> Willem Boon contrerolleur ende cercher op de havens van >> Sloten, >> Lemmer etc. is gheresolveert te scriven voor apostille, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant accorderen de suppliant voor jaerlijcxe gagie de somme van eenhondert ende vijtigh Carol. guldens sullende ingang nemen van date deser. Des wort hij niet alleene ghehouden neerstige opsicht te nemen op de in ende uytvarende schepen, maer oock contrerolle te houden van de collecteur binnen >> Sloten. Ende wat belangt de vorige tijt verstaen denselve niet meer te competeren als ten advenant van hondert Carol. gl. int jaer.

Is begost te besoigneren in de rekeninghe van den heere Ontfanger Generael >> Boner voor den jare 98.

05-25 Vrijdach * Den 25en Maii ** Broeils praeses - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is voorts ghebesoigneert in de rekeninge van den heere Ontfanger Generael >> Boner voor den jare 98.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van de rekeninge des heeren Ontfanger Generael >> Boner totten eynde toe. [folio 92]

06-06 Wonsdach * Den 6en Junii 1599 ** Rengers praeses - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is wederomme gheresumeert de visitatie van de stucken roerende de victuaille tot behouff van de nieuwe aenghenomene ende ghetransporteerde crijchsluyden uytghereyct ende ghelevert.

De vijff ende twintigh Carol. gl. tot profijt van den armen deser stede >> Cornelis Joachims te betalen opgheleyt sijn huyden inghebracht.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils

Ghedelibereert wesende wederomme op de obligatien, d'welcke roeren van gheleverde victuaille tot behouff van de nieuwe aengenomene crijchsluyden onlangs van >> Bremen alhier in dese quartieren ghetransporteert, is verstaen ende gheresolveert, dat noch twee van d'selve sullen comen tot laste van desen collegie, te weten d'eene spreeckende van vivres ten dienste van de compaignie der hopluyden van >> Jacob van der Borch, ghedateert den 27en Martii laestleden, ende d'andere voor 70 coppen van >> Bodenhausen in date den 29en des maents voors. uytghereyct, sonder eenige meer in conformite van de resolutie op den 3en April. ghenomen. Sal daeromme >> Arent Clamp burger binnen de ghemelte stadt >> Bremen zijne resterende achterwesen moghen sien te recouvreren uyt de besoldingen van de hopluyden >> Pithaen ende >> Bodenhausen, d'welcke hij gheborcht ofte verstrect heeft sonder laste ende voor t'aencomen des heeren commissarii van desen collegie. Des sullen niettemin die Raden geerne in faveur van de vernoumde >> Clamp (daertoe versocht wesende) alle vlijt ende bevorderinge doen, so wanneer dese beyde provincien volgende descharge van mijn heeren Staten Generael mogen inwilligen het remboursement van de penn. op t'selve transport verschoten, dat hij mede zijne schult ofte vordere achterwesen alsdan become. Wel verstaende nochtans, dat t'meergenoemde collegie daeraene in geenerleye manieren gheobligeert ofte ghehouden sal wesen, waeraff gheprotesteert wort in optima forma.

06-07 Donderdach * Den 7en Junii ** Rengers praeses - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is alnoch ghebesoigneert in de visitatie van de stucken roerende het transport van de nieuws aengenomene crijchsluyden, ende depescheren van de ordonnantien op de twee gheadvoyeerde obligatien. [folio 93]

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is goed ghevonden >> Heere Pieters contrerolleur binnen >> Groeningen te vermanen, dat hij niet late t'inhoud van de authorisatie hem onlangs toeghesonden te volcommen, nietteghenstaende oock wat bescheyd >> Rijckens subreptitie van mijn heeren Staten Generael soude moghen versocht ende vercregen hebben.

Is voorts ghebesoigneert in de examinatie van de rekeninge der collecte bij >> Wytzie Joannis in den jare 97 ende 98 ghehadt.

06-08 Vrijdach * Den 8en Junii ** Rengers praeses - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is ghebesoigneert in de examinatie van collecte waerinne gisteren was ghetreden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de rekeninge van >> Wytzie Joannis.

Is gheresolveert dat also >> Thomas Jelgers burger binnen >> Harlingen vanweghen de wedue van >> Eecke Annes Bruyser de sententie tot haere achterdeel op den 23en Maii laestleden uytghesproocken voldaen heeft, t'arrest daeromme verleden jare op de penn. bij hem staende ghedaen sal worden gherelaxeert, met ordonnantie aen de officiers van convoyen te >> Harlingen, dat sij denselven >> Thomas zijne briefven van obligatie wederomme sullen restitueren, sonder hem desenthalven meer te moeyen.

Ghedenuntieert wesende bij den officiers van convoyen in de vestinge van >> Bellingwolderzijlen, dat sijluyden twee paerden hadden achterhaelt, d'welcke bij nachte ende sonder aengevinge waren uytgevoert, is gheresolveert d'selve voor antwoord te scriven, dat die Raden goed vinden dat de paerden hier [folio 94] geschut werden, omme daerop bij den Advocaat Fiscael gheprocedeert te worden naer behoren, ende partijen een dach peremptorie benoemt, op welcke zijluyden haere defensien sullen moghen allegeren.

06-09 Saterdach * Den 9en Junii ** Rengers praeses - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils

Op de requeste van >> Govert Jans contrerolleur in de vestinge van >> Bellingwolderzijlen is gheresolveert te apostilleren, dat die Raden sullen van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant den suppliant (indien mogel.) een woninge bevorderen, doch anders sal hijselve hem tot zijne eygen costen met een woninge versien.

Is eyntl. de rekeninge van >> Wytzie Joannis ghesloten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils [geen tekst]

06-11 Maendach * Den 11en Junii ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Op de requeste van >> Arent Clamp burger binnen >> Bremen is goed ghevonden t'apostilleren. Nihil hic. Also dese obligatien bij den commissaris >> Clant niet tot laste van het collegie sijn ghenomen, ghelijck d'selve tevoren, ende nu wederomme nieuwelijcx bij ghescrifte heeft verclaert, sal daeromme de suppliant hem mogen adresseren aen dien mette welcke hij gecontracteert heeft.

Also vanwegen de wedue ende compaignie van wilen >> Nicolaes Ericxzn. versocht worde naerdere interpretatie van de resolutie op den 3en Maii laestleden ghenomen aengaende t'genieten van het derde-part der convoy ende licent-penn. binnen stadt >> Groeningen ende >> Omlanden vallende, is verstaen ende gheresolveert, dat van het ghemelte derde-part niet anders affgetogen sal worden als de gagien van de officiers pro rata.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Is ghebesoigneert in de examinatie ende restitutie van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende. [folio 95]

06-12 Dingsdach * Den 12en Junii ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de visitatie van de proceduren voor desen collegie ongedicideert hangende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Op de requeste van >> Gerryt Gerrytszn. schipper van de >> Cuynder, is gheresolveert t'apostilleren dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ordonneren den suppliant behoorl. pasport ten comptoire alhier ofte elders te vercrijgen, ende diesvolgens zijne goederen te lossen, so hem gerieflijcxt sal wesen.

Op de requeste van de scriver des capiteins >> Johan Eppens is gheresolveert, dat >> Johan Hendricx sal worden gheordonneert den voors. capitein zijne vercregene ordonnantie voor dese mael ten vollen te betalen, ende met zijn achterwesen wachten op de naest te volghene ordonnantie.

Ten versoucke van >> Arent Clamp burger binnen >> Bremen is gheaccordeert, dat hij copie sal mogen hebben van de verclaringhe bij den heere >> Clant onlangs alhier ghedaen nopende de obligatien d'welcke te >> Bremen ghepasseert tot laste van desen collegie quamen ofte niet.

D'selve >> Arent Clamp gheadsisteert met Dr. >> Petro Jacobi inghelevert seeckere scriftelijcke relaes van >> Hylcke Johannis bode deser stede >> Doccum, waeruyt ghebleecke dat hij alsodanighe penn. in handen van >> Jan Hendricxzn. ghesubstitueerde van den Ontfanger Generael >> Boner hadde ghearresteert, als bij d'selve noch stonden J. >> Allard Clant toekomende. Welcken volgens hebben die Raden verclaert wel te mogen lijden, dat t'selve effect sortere. [folio 96]

06-13 Wonsdach * Den 13en Junii ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Op de requeste van de capitein >> Viltshusen is gheresolveert t'apostilleren, dat die Raden accorderen den suppliant een tonne teer met thien pont pick, ende een daler tot spijckers.

Ten versoucke van den Advocaat Fiscael ende Generael >> Beaulieu is gheresolveert, dat op den 27en deser venditie sal werden ghehouden van de gheconfisqueerde lijnwaet ende andere goederen.

Is ghepronuntieert in de uytede proceduren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Is gheresolveert te scriven aen de capitein >> Johan Eppens, dat alhoewel die Raden goede reden hadden om de betalinge van zijne costpenn. alnoch op te houden, vermits men uyt de rekeninge bevindt, dat hij seer weynigh aen t'landt ten achteren sijt, besonderling aenschouw ghenomen op t'gene den burghemeester >> Bientze Gabbes en >> Philips backer is voor hem goed gheseyt, so ist nochtans, dat die Raden allesins begerende te bethonen haere gheneyghentheyt tot hem ende der landen dienst zijne scriver hebben doen uytkeren de somme van vierhondert Carol. guldens, hem eernstel. vermanende voortaen beter te mesnageren, ende huys te houden. Ofte anders sullen sij naemaels veroorsaect worden, om de schaden van t'landt ende der particulieren voor te comen, andere voorsieninge te doen, ende ordre tot zijnen achterdele te stellen.

Ten versoucke van de coopluyden >> Johan Scheper ende >> Borchard Lenting huyden gheabsolveert wesende neffens haere lijnwaet, is de vendumeester gheordonneert mede haer de aenghehoudene schincken te laten volgen.

Is ghebesoigneert in de rekeninge van de convoymeester >> Simon Pieters voor den jaren 97 ende 98, waerinne den contrerolleur >> Sipke Jans ghepasseert wesende zijne resterende gagie hebben die Raden ghesien zijn resignatie denselve van zijn dienst ghehouden voor ontslagen zedert den 1en Aprilis deses jaers.

Huyden is oock >> Siuerd Hiemstra crijchsman onder de capitein >> Viltshusen zijn pasport ghelevert.

Is gheresolveert, dat men de coopluyden, wiens goederen sijn ontslagen, behoorl. pasport sal verleenen. [folio 97]

06-14 Donderdach * Den 14en Junii ** Oenema vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Is rapport ghedaen, dat de Generael >> Beaulieu ende den Advocaat Fiscael >> Geert Stuve van Reenen wederomme het groff roldoeck op de name van >> Frans Swaleue gheconfisqueert vercocht hebben voor de somme van vierhondert Carol. guldens.

Is verdeylinghe ghemaect van de dertigh Carol. guldens bij >> Borchart Lenting opghebracht tot profijt van den armen, als dat daeraff in de busse deser camere thien, in de busse van de stadt van ghelijcken thien Carol. guldens sullen werden gheleyt, ende de resterende met noch vier guldens sullen worden bij den secretaris overghebracht tot profijt van den armen der ghereformeerde ghemeynte alhier. T'welcke oock volghens alle so is gheschiet.

** Naer noen ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Op de requeste van >> Hylcke Joannis bode der stadt >> Doccum is gheresolveert t'apostilleren, dat alhoewel d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant d'welcke den officiers in ghijselinge hebben ghestelt, ghehouden waren dese costen te betalen, sullen nochtans die Raden uyt sonderlinge consideratien de betalinge van deselve den convoymeester >> Epe Barles in zijne naest te doene rekeninge voor uytgave laten valideren.

06-15 Vrijdach * Den 15en Junii ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Den capitein >> Cleys Bauckes ordonnantie ghepasseert wesende van zijne extraordinaire expensen, is gheresolveert daerbij te apostilleren, dat de suppliant hem sal wachten eenige oncosten aen zijn schip van oorloge van nu voortaen te doen sonder voorweten van de Raden.

Is den vendumeester gheordonneert >> Geert Stuve van Reenen zijne groffdoeck te laten volghen so wanneer hij de vierhondert Carol. guldens sal hebben betaelt.

Sijn d'heeren >> Rengers ende >> Gruys ghecommitteert, om den ghevangen >> Waelcke Remmerts nochmael te examineren.

D'selve heeren hebben rapport ghedaen van haer wedervaren. [folio 98]

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Is verstaen ende gheresolveert, dat de paerden van >> Walrick Nanckes onlangs aenghehouden vermits t'convoy daeraff niet en ware betaelt, eerstdaechs alhier ghebracht sullen worden omme voorts daerop gheprocedeert te worden als na rechte.

Ghedelibereert wesende op d'uytstal t'welcke >> Goe Luytiens ghecondemneerde soude werden gegeven totte betalinge van het surplus van de vonnisse, is gheresolveert dat hem sal werden gegeven de tijt van ses weecken.

Is ghecompareert >> Berent Thomaszn. burger ende herbergier binnen >> Doccum verclarende hem borge te stellen voor >> Goe Luytiens wonende te >> Eendrum in de >> Omlanden aengaende de betalinge van t'sestigh Carol. guldens, ses stuvers, acht penn., d'welcke hij noch schuldig is ter saecke van de condemnatie huyden tot zijnen achterdele ghedaen, belovende ende aennemende onder verpant zijner goederen d'selve penn. naer expiratie van ses weecken sonder faute ofte ghebreke als zijn eygen schuldt op te brengen, renuntierende te dien eynde beneficio discussionis naer voorgaende onderrichtinge. Des t'orconde den handt van denselve >> Berent Thomaszn. >> Berint Tomas

Is verstaen ende gheresolveert desen volgens, dat >> Waelcke Remmerts costeloos ende schadeloos van zijne hechtenisse sal worden ontslagen.

Is gheresolveert te scriven aen den hopman >> Rienck Hettinga in manieren navolgende.

Wij hebben geerne so tevoren als nu huyden wederomme uyt de vaendrich >> Hette Vriesma verstaen t'goed debvoir ende naersticheyt, d'welcke U.E. deur U.E. crijchsluyden int achterhalen van de fraudateurs des landts middelen aenwendet, U.E. daervoren bedanckende ende vermanende voorts ende voorts te continueren, met verseeckeringe, dat wij U.E. en den uwen sullen laten toekomen all t'ghene so van costen als anders bevonden mach worden toe te behoren. Maer also nochtans ghewoonl. is, dat t'gunt bij de fraudateurs wert bevonden, alhier overghesonden worde, omme daerop te procederen volgende placcaten ende ordonnantien van mijn heeren Staten Generael, connen wij gheensins goed vinden, dat de penn. van >> Waelcke Remmerts aldaer bij U.E. sijn behouden, maer begeren eernstel. dat U.E. niet wille laten ons d'selve ten spoedighsten doch seeckerl. alhier over te seynden, ende naemaels oock den officiers van convoyen int volcommen van [folio 99] haere last alle bevorderinge te bewijsen, ende andere daertoe te houden. Sulcx sijn wij gheneycht tegens U.E. ende een iegel. te kennen. Vorder sijn wij bericht van >> Liuwe Keympes, dat achthien Carol. guldens bij seeckere huysman ter cause van t'verswigen eenen koey in den convoy opghebracht onder U.E. sijn staende. Ende want sulcx U.E. gheensins en raect, ende contrarieert onse voorgaende dispositie ofte meyninghe, so is onse eernstighe versouck, dat U.E. d'selve mede wille in handen van de voors. convoymeester overantwoorden ofte alhier seynden. Sonder des te zijn in ghebrecke.

06-16 Saterdach * Den 16en Junii ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Is gheresolveert dat de officiers van convoyen in de >> Bourtanghe sal worden toeghesonden het paerdt alhier staende met sadel ende thoom. Des dat die convoymeester aldaer t'selve aldaer sal houden de tijt van anderhave jaer, ende die tijt overstreecken sijnde het paerdt als eyghen ghenieten.

Is oock goed ghevonden d'selve officiers voor antwoord te scriven, dat die Raden noch voeringe, noch ook moderatie int stuck van de paerden connen toelaten sonder advis ende consent van mijn heeren Staten Generael.

Is gheordonneert de capiteins >> Cleys Bauckes ende >> Timen Jacobs wel eernstel. te vermanen, dat sij haer sullen onthouden van dronckenschap ende boter te schepe houden ofte dat men anders tot hunne leetwesen hierinne sal versien.

Sal oock van ghelijcken de contrerolleur in de >> Bourtanghe belast worden zijne dubbelen van de verledene vijff maenden eerstdaechs over te seynden.

Also de convoymeester >> Frederic Rijckens bevonden werde noch aen de landen schuldig te blijven de somme van eenduysent seshondert acht ende t'achtigh Carol. guldens vier stuvers, d'welcke hij beloofde deuchdel. te betalen, mits hebbende uytstal van de tijt van twee maenden, is verstaen dat men d'selve tijt hem sal vergunnen, ende bij ghebreecke van voldoeninge, de voors. tijt overstreecken wesende tegens hem sal procederen na rechte met dien welcke landts penn. onder hebben behoort.

Is goed ghevonden, dat >> Johan Hendricx hemselve ten spoedighsten op de comptoiren van >> Groeningen ende >> Omlanden vervoughe, omme vandaer eenighe ghereedste penn. te halen ende lichten. [folio 100]

06-18 Maendach * Den 18en Junii ** Ulpianus praeses - Oenema - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Is de vendumeester gheordonneert aen de soldaet van de capitein >> Johan Eppens, d'welcke den ghewonde uyt leger alhier heeft ghebracht te betalen tot teergelt drie Carol. guldens. Ende sal de chirurgien Mr. >> Cornelis aengheseyt worden, dat hij tot behouff van de gewonde crijchsman sal moghen halen laten, sulcx bevonden wordt nodigh te wesen.

Die Raden van der Admiraliteit ghesien hebbende de specificatie bij de vaendrigh >> Hette Vriesma overghegeven hebben de costen daerinne ghemelt ghetaxeert tot de somme van t'negentigh Carol. guldens.

Is de olderman van de stadt >> Groeninghen ghecompareert, ende nadat hij overghelevert hadde de missive van de magistraet derselver stadt, heeft bij monde voorts aenghedient, dat in de >> Omlanden ende elders grote frauden worden ghepleecht sowel tot nadele van t'ghemene landt, als vercortinghe van de gherechticheyt der stede voors. Om t'welcke voor te comen hij versochte uyt de name van zijne principalen te moghen hebben inspectie van de registren der convoyen op de vestinge van >> Delffzijlen, ende een opsichter tot de sluytbomen aldaer, mits praesentatie van ghelijcken te gunnen inspectie haerder boecken.

06-19 Dingsdach * Den 19en Junii ** Ulpianus praeses - Oenema - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Het vertoch van den olderman der stadt >> Groeningen weder in deliberatie gheleyt wesende, is verstaen, dat de resolutie daerop te nemene alnoch sal worden opghehouden tot voller vergaderinge, d'welcke alsdan aen den heeren burgemeesteren ende raed overghesonden sal worden.

Sijn d'heeren >> Rengers ende >> Oenema ghecommitteert omme >> Frederic Rijckens te verhoren op de positien van den Advocaat Fiscael.

Is de repartitie van de penn. bij de wedue van >> Eecke Annes opghebracht, ghearrresteert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers - Eysinga

Ten versoucke van de coopluyden ende schipperen deser quartieren is gheresolveert, dat op den 28en deser teghenwoordiger maent een convoy van >> Oostmehorne naer de >> Weser ende >> Elve sal affvaren. [folio 101]
 
 

Also voor eenighe dagen eenen >> Siuerd Heemstra soldaet van de capitein >> Viltshusen pasport ware gegeven, ende nu wel nodigh worde bevonden wederomme t'getal te suppleren, is verstaen ende gheresolveert, dat >> Tiepke Botes teghenwoordel. voor quartiermeester bij den capitein >> Cleys Bauckes dienende sal worden gheavanceert om als lieutenant ende teghelijcke stuyrman onder de voors. >> Viltshusen te dienen op de soldie van vijfthien Carol. guldens ter maent, wel verstaende dat hij nu de beloofde verbeteringhe int uytlopen niet meer sal moghen vorderen.

06-20 Wonsdach * Den 20en Junii ** Oenema vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers - Eysinga

Is gheresolveert te scriven aen >> Aleph van Ayleva convoymeester te >> Harlingen, dat hij >> Trijn Jongedr. huysvrouwe van >> Simon Gerryts herbergier binnen >> Harlingen sal op de ordonnantie van desen collegie uytkeren de penn. daerinne vermelt, also mits de absentie van >> Johan Hendricx teghenwoordel. gheene assignatie haer conde werden gegeven.

Is gheresolveert te scriven aen >> Heere Pieters contrerolleur binnen >> Groeningen voor antwoord op zijne brieff van den 18en deser, dat die Raden niet connen verstaen, dat vandaer de waren, besonder in grote quantiteyt, sullen mogen deur de >> Gheunieerde Provincien ghevoert worden naer neutrale landen, sonder eerst ende alvoren t'recht van convoyen aen uwen comptoire behoorl. betaelt te sijn. Waeromme hem wort gheordonneert, indien gheblijcke de botter in zijne brieff vermelt nae >> Coesvelt deur de stadt van >> Deventer te sullen gaen, t'convoygelt daeraff terstont in te vorderen, niettegenstaende sij ghelooft hebben attestatie te willen brengen. Want t'selve gheene plaetse anders can hebben als wanneer de goederen uyt t'eene vereenighde landt int andere ghebracht te worden, omme aldaer opgheslagen, verhandelt ende vercocht te worden. Waerop hij neerstel. sal hebben te letten. Aengaende t'andere poinct van zijne brieff, wort hij gherenvoyeert tot het 13en articule van den placcaten bij mijn heeren Staten Generael in date den 23en Julii 97 laestleden ghearresteert.

De capitein >> Pieter Claeszn. binnenghestaen sijnde heeft de praeses aengheseyt, dat hij hem gereed soude maecken, omme tegens den 28en deser een convoy te doen naer de >> Elve. [folio 101]

06-21 Donderdach * Den 21en Junii ** Ulpianus praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

Is gheresolveert te scriven aen mijn heeren Staten Generael in manieren navolgende.

Ons heeft >> Tiaerd Ebeszn. Wytsma te kennen gegeven, dat hij teghenwoordel. gheene bedieninge hebbende hem nochtans geerne in dienste van de landen voorts ende voorts soude willen laten ghebruycken ende derhalven aen U.E.M. adresseren, versouckende te dien eynde onse voorscrivinge. Ende want hij eenige jaeren voor contrerolleur ende opsichter in de vestinge van de nieuwe >> Bornsterzijlen ghedient hebbende daervan is alleene ontslagen, mits het onnodigh werde gheacht aldaer langer officiers tot costen ende laste van t'landt te houden, ende alhier teghenwoordel. gheene plaetsen vaceerden, waer hij gheemployeert conde worden, so is onse dienstighe versouck, dat U.E.M. believe denselve >> Tiaerd Ebes ter eerster ghelegentheyt te avanceren tot alsulcken ampt, als U.E. bevinden sullen, verhopende dat hij hem daerinne sal quiten tot U.E.M. contentemente.

Is de authorisatie van de lieutenant ende stuyrman >> Tiepke Bottes ghearresteert.

Ende is mede goed ghevonden te scriven aen de capitein >> Viltshusen, dat hij terstont na de receptie deser missive hem mit zijne schip van oorloge sal hier binnen >> Doccum vervougen.

Is gheresolveert dat de capitein >> Pieter Claes sal vernemen naer een haringschuyte tot behouff van zijne van oorloge.

Also alhier twee ijseren stucken lagen, d'welcke men achte ghevougel. op t'schip van oorloge des capiteins >> Viltshusen te connen ghebruyct worden, is verstaen, dat so wanneer hij met zijn schip van oorloge alhier sal wesen ghecomen, men de metalen stucken daeraff sal nemen, ende de ghemelte ijseren weder opleggen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

Also hier gheen haring-schuyte te vinden ware, is goed ghevonden den capitein >> Pieter Claeszn. te lasten hem naer >> Leeuwarden ofte elders te vervougen omme aldaer een bequame schuyte te sien becomen tot redel. prijse.

Dewijle >> Aucke Tiebbes dagelijcx seer importuneerde om de betalinge van zijne achterwesen, is verstaen ende gheresolveert, dat de convoymeester >> Epe Janszn. Barles hem alnoch de assignatie ter eerster ghelegentheyt sal voldoen. Des dat de voors. [folio 102!] >> Aucke Tiebbes niettemin een tijt lang patientie sal moeten hebben.

06-22 Vrijdach * Den 22en Junii ** Ulpianus praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

Ghisteren gheproponeert wesende, hoe men best ordre soude stellen tot >> Coeverden, omme de frauden, d'welcke daghelijcx ende menichvoudel. aldaer ghepleecht worden, te verhoeden, is huyden nae rijpe deliberatie goed ende raedsaem bevonden >> Claes Sybes teghenwoordel. contrerolleur in de vestinge van de >> Soltcampen te stellen voor collecteur ende >> Johan Drieuwes van >> Groeningen tot contrerolleur op t'ghemelte comptoire van >> Coeverden, elcx totte gagie van 200 ll., wel verstaende dat sij voor de recherche ende t'opsicht mede sullen daerenboven genieten eenieder de somme van 50 ll. Ende sal wederomme denselve >> Claes ghesurrogeert worden >> Saecke Saeckeszn. wonende althans te >> Roordahuysum tot de gagie nochtans van 200 ll. jaerlijcx, ende >> Wytze Johannis ghetransfereert in de fortresse van >> Delffzijlen, omme aldaer te dienen in plaetse van >> Evert Hezenaer, d'welcke andermael van zijn ampt sal worden ontslagen.

Is gheordonneert, dat men >> Claes Sybes van de voorghestelde resolutie sal adverteren, ende hem ontbieden om rekeninge te doene van zijn ontfang.

Ende sal den voornoemde >> Johan Drieuwes van >> Groeningen commissie werden ghedepescheert.

** Naer noen ** Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de visitatie ende uytinge van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende.

Is gheresolveert, den hopman >> Julium van Eysinga deur missive te versoucken, dat hij wille den ghestelde contrerolleur ende opsichter >> Johan Drieuwes met den convoymeester alle bevorderinge bewisen tot volcommen van haere last.

Is ghearresteert de commissie van >> Jan Drieuwes contrerolleur ende opsichter te >> Coeverden.

06-23 Saterdach * Den 23en Junii ** Ulpianus praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Is gheresolveert te scriven aen Joncher [folio 103] >> Clant in manieren navolgende.

Wij seynden U.E. volgende U.E. begeerte hier bijghevoucht de missive aen >> Heere Pieterszn. streckende ten eynde hij de penn. tot vernouginge van >> Arent Clamp op uwe ordonnantie van tractement ende huyshuyr uytkere, ende het surplus voorts aen U.E. selve betale, versouckende dat U.E. believe de heftighe woorden van de gemelte >> Clamp gheene ghelove te geven, ende U.E. verseeckerende, dat noch wij noch oock den secretaris int minste ghemeynt hebben U.E. deur U.E. onderteyckeninge t'achterhalen.

Is gheresolveert te scriven aen >> Heere Pieters contrerolleur in de stadt >> Groeningen in manieren navolgende.

Also d'heere >> Clant huyden ons heeft gheadverteert, dat hij eenen >> Arent Clamp burger ende wijnheer te >> Bremen bij den heeren hooftmannen ghecondemneert te betalen de somme van drie ende t'sestigh goude guldens thien st. mit noch vier andere rijcxdalers, versouckende ten selven eynde assignatie op zijne ordonnantie ofte bescheyt aen U.L., omme uyt de penn. aldaer staende ende hem competerende den voors. >> Clamp te vernougen, so ist dat wij U ordonneren ende wel eernstel. belasten denselve >> Clamp ter praesentie ende met bewillinge van de vernoumde heere >> Clant sovele penn. uyt te keeren, als hem volgende sententie van de welgemelte heeren hooftmannen, waeraff copie hierinne is gheleyt, mogen competeren, ende de reste oft het surplus den heere >> Clant selve te betalen, ontfangende van zijne E. d'ordonnantie van tractement ende huyshuyr met behoorlijcke quitantie ofte in cas van weygeringe de penn. alle ghelijcke inhoudende.

06-25 Maendach * Den 25en Junii ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus

Op de requeste van >> Melis van Lauck dienaer van >> Barent van >> Enschede is gheresolveert t'apostilleren, dat die Raden ordonneren den officiers van convoyen binnen deser stede den suppliant met zijne wijnen volgende het pasport onverhindert naer >> Emden te laten passeren.

Is de vendumeester gheordonneert vier Carol. guldens uyt te keren aen een soldaet van den hopman >> Reenick van Dekema, d'welcke hier attestatie heeft ghebracht ende ghedaen aengaende de paerden van eenen >> Jan Geerts te >> Winsum. [folio 104]

Ghesien seeckere specificatie ofte bescheyt van de capitein >> Johan Eppens, waerinne hij aennam eenen >> Aucke Broerszn. burger ende backer binnen >> Leeuwarden te betalen uyt de besoldingen van de matrosen daerinne ghemelt, t'ghene hij diesvolgens aen haere vrouwen sal hebben uytghedaen, is goed ghevonden daerop t'apostilleren, dat die Raden approberen t'ghene bij den capitein >> Johan Eppens is ghedaen. Des wort de suppliant ghehouden hem nochtans op de affrekeninge te laten vinden.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Also de capitein >> Viltshusen aendiende, dat hem seeckere schipper van >> Rottumeroge was bejegent hebbende ingeladen eenighe aentall van droghe schollen, waervan hij gheene wilde betalen t'recht daerop staende, alleene dat hij wiste waer sulcx moeste gheschieden, is goed ghevonden, dat de capitein voors. dese ende dierghelijcke schipperen sal wisen aen het naeste comptoire, omme aldaer hunne betalinge van t'recht der convoyen te doene, met comminatie, dat indien sij ghebrekel. hierinne mochten vallen, teghens henluyden sal worden gheprocedeert volgende placcaten ende ordonnantien van mijn heeren Staten Generael.

Ghedelibereert wesende waer de capitein >> Viltshusen hem met zijn schip van oorloge soude vervougen, is verstaen ende gheresolveert, dat hij tuschen de >> Scholbalch ende >> Jettinge hem sal houden op ende neer continuel. varende, ter tijt toe t'convoy nu aenstaende affghevaren sal sijn. Welcken volgens hij sal gaen na de >> Eemse, omme te vernemen ende achterhalen de frauden, welcke uyt d'>> Omlanden deur de sluypgaten ende over de dijcken bij nachte worden ghepleecht, ende voorts wederomme na dese quartieren comen, sonder op d'eene ofte andere plaetse lange te verbeyden, t'collegie nochtans adverterende van zijne wedervaren, so dickmael ghelegentheyt mach werden gegeven.

Is den vendumeester gheordonneert >> Regnero Acronio bode te betalen vier Carol. guldens drie st. acht penn. voor de aenpleckinge van billetten.

06-26 Dingsdach * Den 26en Junii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus

Is den vendumeester gheordonneert aen >> Minne Hayes deurwaerder van desen collegie uyt de penn. van de confiscatien te betalen de somme van ses Carol. guldens sesthien st., d'welcke hij aen de wachtmeester >> Hylcke Johannis, ende de [folio 105] dragers voor de ghevangen heeft uytghekeert vermogens de specificatie.

06-27 Wonsdach * Den 27en Junii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus

Sijn d'articulen van de vercopinghe der gheconfisqueerde goederen ghearresteert.

06-28 Donderdach * Den 28 Junii ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus

Also diversel. t'collegie rapport is ghedaen, dat eenighe schipperen haer altemet vervorderen, t'sij om eerst aen de merct te geraecken ofte andere consideratien, t'convoy, niettegenstaende sij t'selve oock versocht hebben, te verlaten, ende hierdeur d'eene ofte andere in pericule van des vijandts streupers ghenomen te worden soude mogen vallen, is om sulcx (sovele mogel.) te verhoeden, ende de goede advis elders ghehouden na te volgen, goed ghevonden den capiteins te watere te ordonneren haer int convoyeren omtrent die schepen, welcke traechst van seylagie sijn ofte anders belet mochten worden, te houden, nochtans alle vlijt aenwendende omme de reyse met malcanderen te spoedigen, ende mede allen schipperen wel eernstel. te vermanen, ende niettemin te belasten haer niet te begeven in eeniger manieren van de vlote ofte convoyschip met welcke sij uytgheseylt sijn. Anders ende contrarie doende, indien sij van de vijandt ghenomen mochten worden, sullen de schaden haerselve, ende niet de capiteins, mogen wijten, ende alleene moeten dragen, sonder t'landt dieshalven eenichsins te moeyen.

Is mede gheresolveert te scriven aen den hopman >> Renick van Hettinga, dat die Raden niet ghemeynt hadden, dat hij in ghebreke soude hebben gheweest de penn. [folio 106] van >> Goe Luytiens ofte zijne dienaer onder hem staende mitsgaders d'aenghehoudene paerden hier volgende voorgaende scriven te schicken. Te meer dat de ghesubstitueerde ontfanger van desen collegie aldaer is gheweest hem erbiedende om de gemelte penn. t'ontfangen, ende de vaendrich >> Hette Vriesma sodanigh oock sodanigh affscheydt met eenighe heeren heeft genomen. Ende want die Raden niet staet te lijden, dat eemant contrarie de wille, resolutien ende ordonnantien van den E.M. heeren Staten Generael hem uyt eygener authoriteyt aenneme de dispositie over de penn. van de ghemeene middelen ofte amenden procederende, oock de kennisse ende judicaturen van de frauden onsen collegie alleene toestaet, so ist dat die Raden hem wel eernstel. vermaent ende niettemin amtshalven belast willen hebben terstont deur brenger deser alle de vs. penn., ende die twee paerden hier te seynden, omme diesaengaende ghedisponeert te worden, so men bevinden sal te behoren, hem alnoch verseeckerende, dat die Raden hem ende den zijne sullen laten ghewerden t'ghene hem ende den zijnen toekompt, ende miteen verclarende expresse dat die Raden in ghevalle van meedere suymicheyt ofte vordere weygeringe tegens hem bij mijn heeren Staten Generael sullen procederen volgende placcaten.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus

Ghedelibereert wesende op de vacatien van de Raden, so wanneer sij vanwegen desen collegie ghecommitteert sijn uyt te reysen, is verstaen ende gheresolveert, dat men voortaen de dispositie van den 6en Martii verledenen jaers dienaengaende ghemaect sal volgen. Des dat de belle chere oock tot laste van de commissarien sal comen, behalven t'ghene van bagagie te dragen soude mogen worden betaelt.

Is goed ghevonden >> Willem Pieterszn. Nes wonende in den >> Dam met meerdere comminatie alhier te verdachvaerden, omme hem tegens d'aenspraecke van den Advocaat Fiscael te verantwoorden.

Is gheresolveert dat de capitein >> Tiaerd Tiebbes hem sal reguleren int convoyeren van de schepen nae >> Bremen in achtervolgh van de voorgaende dispositie.

Sal oock de capitein >> Pieter Claeszn. aengaende t'convoyeren na >> [Ha]mburgh hem dragen ende houden na zijn voorgaende patent.

Is gheresolveert op t'versouck van >> Dirck Snaerboom coopman te >> Munster, dat men hem t'groffdoeck bij deselve ghecocht sal laten volgen ieder ellen voor drie st. min een oortien. [folio 107]

Is de patent nopende t'convoyeren van de schepen volgende resolutie van huyden gheconcipieert weder opghelesen ende ghearresteert.

Ende van ghelijcken de missive aen den hopman >> Reenick Hettinga.

06-29 Vrijdach * Den 29en Junii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Op de requeste van >> Coert Dircks van >> Doccum musquettier onder de capitein >> Cleys Bauckes is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden ontslaen de suppliant van zijne dienst ende eed aen de landen ghedaen. Sal hem oock pasport in forma verleent worden, so wanneer ghebleecken sij, dat hij zijne saecken mit de capitein heeft vereffent.

Is volgens de capitein >> Cleys Bauckes geordonneert met de voors. >> Coert Dircx affrekeninge te maecken, om d'selve ghesien voorts ghedisponeert te worden na behoren; ende nochtans in desselven plaetse, noch oock van >> Tiepke Botes geene nieuwe matrosen aen te nemen, sonder naerdere dispositie.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Steyn - Eysinga

Op de requeste van >> Jan van Damme is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden ordonneren de capiteins te watere sampt d'officiers van convoyen den suppliant met zijne vijff groffgreynen hier een tijt lang aenghehouden, ende deur vonnisse van de Raden ontslagen vrij ende onverhindert naer >> Emden te laten varen.

Is ghebesoigneert in de rekeninge van >> Claes Sybes convoymeester in de vestinge van de >> Soltcampen.

06-30 Saterdach * Den 30en Junii ** Oenema praeses - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de repartitie van de penn. opghecomen van de gheconfisqueerde goederen. [folio 108]

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van de repartitie.

07-02 Maendach * Den 2en Julii ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Oenema

Ten versoucke van >> Pier Pieters cercher te >> Harlingen is hem zijne jaerlijcxe gagie verhoocht met vijff ende twintigh Carol. gls., sullende zijne ingang nemen van den 1en Januarii laestleden.

Is ghecontinueert in de besoigne van rekeninge ofte repartitie.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Oenema

Is ghecontinueert in de besoigne van de repartitie der penn. van de gheconfisqueerde goederen opghecomen.

07-03 Dingsdach * Den 3en Julii ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Ghedelibereert wesende, wat de capitein >> Doncker, zijne lieutenant, de commis >> Douwe Scheltes ende de ghemeene soldaten van de voors. capitein souden genieten van de penn., welcke de gheconfisqueerde goederen bij haer aenghehaelt, uytghebracht hebben tot de somme van 681-11-4, is verstaen ende gheresolveert, dat de capitein sal ontfangen 200-0-0, de lieutenant 80-0-0, de commis 200-0-0, ende de soldaten van ghelijcken 200-0-0. [folio 109]

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Is goed ghevonden, dat de vendumeester sal mogen den commis >> Beaulieu ende den volmacht van den Generael >> Loncq >> Joost Joosts Hardewijn, wiens last ende scriftel. procuratie alhier verthoont is, laten volgen heure ghecochte doeck met de contingent van de venditie.

Is de repartitie van beyde vercopinghen der gheconfisqueerde goederen onlangs ghehouden na ghedane resumptie eyntl. ghearresteert ende ghesloten.

Also t'collegie ghebleecke, dat de convoymeester >> Epe Barles merckelijcke penn. aen de landen schuldigh bleve, sonder alnoch de achterheyt te vereffenen ofte in te brengen, ende tot verseeckeringe van t'lants gherechticheydt diende hierenteghens met ghevougelijcheyt versien, is verstaen ende gheresolveert, dat de convoymeester voors. hem sal onthouden van den ontfang der penn., d'welcke van convoyen en licenten voortaen hier mogen vallen, tot ter tijt toe hij t'comptoire sal hebben claerghemaect, ende ondertuschen >> Hendric Sanders contrerolleur de gemelte penn. ontfangen, omme naer expiratie van ieder weecke aen de ghesubstitueerde Ontfanger Generael over te brengen. Ende wort de secretaris gheauthoriseert ende ghelast t'inhoudt van dese resolutie haer beide t'insinueren.

Op de requeste van >> Wytze Johannis ghedestineerde opsichter in de vestinge van >> Delffzijlen, is gheordonneert t'apostilleren, dat de suppliant sal ghedult nemen totdat blijcke wat debvoir hij in zijne dienste sal doen. Middelentijde sal hem nochtans verscrivinge worden verleent aen den hopman >> Dekema, omme deur zijne behulp (indien moghel.) ondergheholpen te worden.

Is verstaen, dat de vendumeester volgende de gemaecte repartitien elck t'zijne sal moghen uytkeren.

07-04 Wonsdach * Den 4en Julii ** Naer noen ** S. Reyns - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Is ghelesen seeckere attestatie bij den officiers van convoyen te >> Amstelredamme ghepasseert ten versoucke van >> Lubbert van Deipholt coopman t'>> Amsterdam, ende daerop gheresolveert, dat de cautie van [folio 110] >> Liuwe Tiercxzn. sal ghehouden worden als ghesuyvert, ende diesvolgens gherayeert.

Den ghestelde cercher >> Wytze Johannis is voor gagie toegheleyt jaerlijcx de somme van IIcXXV L. ende noch huyshuyr van ghelijcken XXV L.

De secretaris heeft rapport ghedaen van zijn wedervaren int insinueren van de resolutie gisteren aengaende d'ontfang van >> Barles genomen.

Is gheresolveert te scriven voor antwoord op de missive der heeren ghecommitteerde van mijn heeren Staten Generael te >> Emden althans wesende den 10en deser stilo novo ghedateert, dat alhoewel die Raden beswaerl. valt, eenige goederen, waerinne de frauden sijn ghepleecht tot becortinge van t's'lants gherechticheyt, te relaxeren ofte den fraudateurs te laten volgen, nochtans ten respecte van d'intercessie des welgheboren heeren van >> Kniphausen, ende haere E. voorscrivinge sullen tevreden sijn, dat haere E. aengaende de caesen van >> Reyner Arste sulcx disponeren, als haere E. bevinden mogen tot der >> Landen dienst, ende den welgenoemde heere van >> Kniphausen agreable te sijn.

Is mede gheordonneert te beantwoorden de brieff van de capitein >> Cleys Bauckes gisteren ghedateert, dat de porchelen van goederen bij hem aenghehouden hierop ghesonden sullen worden, exempt alleene de caesen eenen >> Reyner Arste ondersaet van de welgheboren heere van >> Kniphausen toekomende, welckenaengaende hij sal volgen het bevel ende ordonnantie van den heeren ghecommitteerden der E.M. heeren Staten Generael binnen >> Emden althans wesende, den welcke mede teghenwoordel. wert ghescreven. Doch bijaldien haere E.M. rede vertrocken sijn, sal alle de goederen van ghelijcke hier beschicken.

Also men uyt de brieff van de officiers der convoyen niet conde seecker crijgen aengaende t'aengeven van t'solt bij >> Siuerd Siuerdtszn. te >> Maccum ghedaen, is goed ghevonden deselve t'ordonneren naerdere verclaringe te doen, oft hij [folio 111] >> Siuerd t'convoygelt voor derde-halve last solts heeft aengenomen te betaelen, ofte betalet, dan ofte hij een van voeringe heeft genoten, voorts meer verclarende wat tot openinghe van dese saecke soude mogen dienen, ende houdende ondertuschen t'solt in goede bewaringe.

07-05 Donderdach * Den 5en Julii ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema

Is den vendumeester gheordonneert twee Carol. guldens aen een soldaet van de capitein >> Cleys Bauckes uyt te keren.

Is gheresolveert te scriven aen den hopman >> Dekema garnisoen houdende in de vestinge van >> Delffzijlen, ten eynde zijne E. den ghestelde opsichter >> Wytze Joannis believe tot volcommen van zijne last alle bevorderinghe te bewisen, ende mede de goede handt daeraen te houden, dat hij een woninghe mach hebben in een van des landtschappes huysen aldaer.

Is oock goed ghevonden >> Jacob Rommerts te lasten desen ghestelde opsichter aen te nemen sonder te ghedogen, dat >> Hozenaer hem dies meer onderwinde, ofte oock denselve ieets ten respecte van dien te betalen. Want men niet gesint en sijn t'selve met desen in rekeninge te lijden.

Also uyt de missive der heeren borgemeesteren ende raden der stadt >> Groeningen mitsgaders andere informatien ende stucken daerbij ghevoucht t'collegie ghebleecke, dat de vaendrich >> Hette Vriesma hem onlangs vervordert hadde eenen >> Walrick Nanckens wonende in de >> Beerte, d'welcke van twee paerden t'recht der convoyen soude hebben verswegen, seer qual. te tracteren, ende hem aff te dringen een brieff van obligatie bedragende Ic rijcxdalers behalven de costen in den herberge ghedaen mede stijgende tot een merckel. somme, all t'welcke strijdt teghens recht ende goede discipline ende daeromme onghestraft niet en behoort te bliven, is goed ghevonden d'heeren Doctorem >> Ulpianum Ulpii ende >> S. Broeils te committeren, omme terstont te gaen na >> Leeuwarden, ende d'heeren Ghede[folio 112]puteerde Staten van Vrieslant aenmeldinge te doen van dese concussie ende onbehoorlijcheden, met versouck dat haere E. believe hierentegens te versien, als tot weeringe dusdaniger attentaten ende handthavinge van de justitie sal behoren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Is ghearresteert de commissie van >> Claes Sybes collecteur te >> Coeverden. Ende also d'selve verclaerde noch gheen borge bij der handt te hebben, d'welcke hij nochtans praesenteerde metten eersten te willen stellen, is goed ghevonden hem te lasten de cautie te stellen ende laten aenteyckenen tuschen dit ende >> Jacobi naestcomene, op de poene van revocatie zijner commissie.

Den capitein >> Cleys Bauckes is gheaccordeert verloff van twaleff dagen.

Is gheresolveert, dat de paerden van >> Walrich Nanckes hier in de weyde met behulp van >> Dioerd Douwes cercher sullen worden ghebracht ende bestelt tot uytinge van de principale saecke. Ende sal daeromme oock d'selve gheordonneert worden zijne vordere stucken in te brengen, omme alsdan ghedisponeert te worden naer behoren.

Also >> Walrich Nanckes seer instantel. versochte, dat hij de paerden hier ghebracht wederomme nae huys soude moghen nemen, ghemerct hij rede merckel. penn. uytgheschoten hadde als 44 rijcxdalers ende andere noch meer aen de vaendrich moeten beloven, is verstaen ende gheresolveert, dat de paerden sullen worden ontslagen, mits dat voors. >> Walrich in sequestratie bij den contrerolleur >> Heere Pieters stelle de somme van t'zeventigh dalers tot uytdragen van de saecke. Wel verstaende dat men hem in ghevalle van condemnatie sal te goede doen de penn. aen de vaendrich uytghekeert, hoewel diesniettemin alle debvoir sal doen omme niet alleene dese penn. te recouvreren, maer oock des vaendrichs foulen te straffen als behoren sal, met reparatie van schaden ende anders.

07-06 Vrijdach * Den 6en Julii ** S. Reyns praeses - Steyn - Rengers - Eysinga

Is goed ghevonden de contrerolleur >> Here Pieters t'adverteren van t'inhoudt der resolutie gisteren aenghaende >> Walrich Nanckes saecke ghenomen.

Ende mede gheordonneert te scriven aen den heeren borgemeesteren ende raed der [folio 113] stadt >> Groeningen in manieren navolgende.

Wij hebben gisteren uyt U.E. missive mitsgaders de stucken daerbij ghevoucht seer ongeerne verstaen de overlast ende moetwille, welcke >> Walrich Nanckes ingheseten van t'>> Oldampt deur den vaendrich >> Hette Vriesma ende den zijnen is aenghedaen, ende willen U.E. bij desen wederomme onvermeldet niet laten dese saecke bij ons so ter herten ghenomen te sijn ende voorts oock te sullen worden, dat U.E. claerl. bevinden mogen, dat wij gheene saecke in meerdere recommandatie en houden als de goede inghesetenen deser landen te beschudden van t'ghewalt, t'welcke haer soude moghen van eemanden bejegenen, vele meer van crijchsluyden, die eed ghedaen hebben niemant te sullen crencken ofte beschadigen, dan den alghemeynen vijandt deser landen ende daerentegens voor de bescherminge der lantsaten haer lijff ende leven (diesnood) te engageren. Dies U.E. verseeckerende etc.

Op de requeste van >> Hylck Bacxter wonende te >> Leeuwarden is gheordonneert te apostilleren, dat die Raden ordonneren den ghesubstitueerde Ontfanger Generael den suppliante van de eerste ordonnantie, d'welcke de capitein >> Cleys Bauckes voor de costpenn. op de diensten deses jaers te worden gegeven te betalen de somme van tweehondert Carol. gls. in verminderinge van de schult in haere requeste ghemelt.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige specificatien van gheleverde allerleye ijserwerck ende houtwerck met andere waren tot de >> Pot, waerop de capitein >> Johan Eppens teghenwoordel. is dienende.

07-07 Saterdach * Den 7en Julii ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema

Also men verstonde uyt des cerchers >> Hans Jans brieff van den 5en deser hoe dat hij int schip van eenen >> Joucke Epes bevonden hadde meer lasten solts, als bij hem ten comptoire was aengegeven, ende dieshalven denselve vervolcht omme t'achterhaelen, maer sodanighe verhinderinghe ghevonden, dat hij zijne officie te vollen niet heeft connen [folio 114] uytvoeren, ende dusdanige fraudateurs deur haere moetwille niet behoren de straffe te ontgaen, sal d'officiers van convoyen te >> Maccum alle ghelijcke t'schip van de vernoumde >> Joucke Epes (indien het noch op de reede leyt) aen te houden ter tijt toe anders sal wesen ghedisponeert, ende t'collegie van alles naerdere informatie terstont te schicken. Vorder is oock gheresolveert daerbij te vougen, dat die Raden grotelijcx sijn verwondert, dat Mr. >> Jan hem onderstaen heeft van huys te reysen, daer dese moeyte was opgeresen, ende also den cercher te verlaten contrarie zijne instructie. Waeromme hem wel eernstel. sal worden belast voort aen d'andere officiers handt te houden. Ofte anders sal men veroorsaect wesen hierinne te versien tot zijne leetwesen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema

Is om goede en ghewichtige redenen ten dienste van t'landt raedsaem bevonden, dat t'schip van eenen >> Joucke Epes schipper wonende te >> Bolsward (t'welcke wij verstaen op de rede van >> Maccum noch te leggen) hier ghebracht werde. Waeromme de capitein >> Viltshusen sal werden gheordonneert terstont derwaerts te varen, ende t'selve schip te halen nietteghenstaende oock de oppositie van de voors. schipper ofte eemanden anders. Vorder also dagelijcx d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant clachten voorcommen, hoe dat eenighe schipperen hun onderstaen van de zee-strande deser landtschappe te halen het sandt en schellen, mitsgaders t'holt, dat bij tempeeste van der zee uyt de paelwercken ende kisten, die aldaer tot praeservatie van de dijcken gheslagen sijn, uytghespoelt wort, wech te voeren, immers beneffens dien oock de ijseren bolten daeruyt te trecken tot sonderlinge nadele van de goede ingesetenen, sal hem mede bij desen eernstel. belast worden daerop neerstel. te letten, ende eenighe bevindende t'selve doene te verbieden op poene, dat de tweede reyse tegens henluyden sal worden gheprocedeert tot confiscatie ende verbeurte van heure schepen volghende ordonnantie van de welghenoemde heeren Staten dienaengaende gemaect.

07-09 Maendach * Den 9en Julii ** Gruys praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Op de requeste van >> Funger Daamszn. [folio 115] is gheresolveert t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ordonneren den suppliant binnen de tijt van vierthien dagen behoorl. blijcken in te brengen, dat hij de rogge hierinne ghemelt ten comptoire van >> Amsterdam aengegeven ende zijn pasport op de boom heeft ghelaten.

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is ghearresteert de commissie van >> Saecke Saeckes convoymeester ende respective contrerolleur in de >> Soltcampen.

07-10 Dingsdach * Den 10en Julii ** Gruys praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is gheresolveert te scriven aen >> Idts Pieters wonende te >> Groeningen als borge onder renuntiatie van denuntiatie ende discussie voor schipper >> Dirck Thijs mede aldaer woonachtigh, dat alhoewel die Raden tot uytinghe van de proceduren bij den Advocaat Fiscael teghens hem in vorige qualiteit gheinstitueert, so hebben sij nochtans goed ende sowel om zijne versekeringe, als dat de voors. >> Dirck Thijszn. gheene redenen en soude hebben hem te beclagen van niet mede ghehoort te sijn, raedsaem bevonden dat d'selve eerst alhier quam inbrengen t'gene hij meynde tot zijne defensie te sullen strecken. Waeromme ist dat hem wort gheordonneert, denselve >> Dirck aen te seggen, dat hij geensins en late tegens Vrijdach naestcomene voor noen te dien eynde te compareren. Anders ende bij faute van comparitie sullen die Raden evenverre procederen tot uytinge van de ghemelte saecke sonder desselven >> Dircx clachten naemaels meer plaetse te geven.

Is oock mede goed ghevonden denselve >> Dirck Thijszn. te verscriven tegens den Vrijdach naestcomene. [folio 116]

Is >> Goe Luytiens ontslagen van de aenspraecke des Fiscaels, mits betalende tot de costen ende voor de armen de somme van thien Carol. gls. T'welcke hem deur den praesidem aengheseyt wesende, heeft onder handt-tastinge belooft dese met d'andere penn. in te brengen binnen vierthien dagen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is ghoed ghevonden ende gheresolveert >> Homme van Haringsma te verscriven, omme alhier verclaringe te doene van t'gene men seyde bij hem in vergaderinge der Volmachten van de grietenije tot laste van desen collegie ghesproocken soude wesen.

Ten versoucke van eenighe schipperen deser quartieren, dat een convoy van >> Oostmehorne sal affvaren na de >> Wezer ende >> Elve.

07-11 Wonsdach * Den 11en Julii ** Gruys praeses - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is gheresolveert den cap. >> Viltshusen te ordonneren ten spoedighsten met het schip van >> Joucke Epes van >> Maccum aff te varen ende t'selve hier te brengen, so hij gevoughel. can, met belastinge dat hij voortaen totte bootschappen gemeyne soldaten sal ghebruycken, blijvende met de lieutenant te schepe.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - Ulpianus - S. Reyns

Is goed ghevonden dat de voorgaende heeren commissarien Dr. >> Ulpianus Ulpius ende >> S. Broeils haer wederomme na >> Leeuwarden vervougen omme bij d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant te vorderen t'ghene laestmaels aengaende de mesusen van den hopman >> Hettinga ende vaendrich >> Hette Vriesma was gheinstitueert ende begost.

Is ghebesoigneert in de affrekeninge van de cap. >> Butenpost voor de costpenn. hem noch van de landen competerende. [folio 117]

07-12 Donderdach * Den 12en Julii ** Gruys praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is >> Homerus van Haringsma ten versoucke van mijn heeren Raden ghecompareert, ende, nadat hem de praeses hadde verhaelt, hoe tot kennisse derselver heeren Raden was ghecomen, dat hij onlangs rapport doende van zijne wedervaren op de laestghehoudene landtsdach onder andere mede verclaert soude hebben, in effecte, dat die van der Admiraliteit goed hadden te sententieren, dewijle sij selve van de confiscatien ofte breucken ghenoten, heeft de vernoumde >> Haringsma daerop gheantwoord, somnium ac mendacium esse, verciert ende uytgegeven bij eenighe quaetwillige, dan wel op de landtsdach gheseyt te hebben, dat hij achte het collegie van der Admiraliteit onnut te wesen vermits d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant t'selve bewinde wel conden hebben, ghelijck voortijts was gheschiet, ende insonderheyt oock aenghesien de achterheyt van de collegien ter Admiraliteit, tot welcker betalinge de heeren Staten Generael versochten consent van IIIcM L., daerbij noch vougende dat hij int rapporteren verclaert hadde van de Admiraliteit niet te connen seggen, vermits van heure administratie in rekeninge niet en was ghebracht, ende dat daeromme, dat hij meynde (ghelijck het inderdaet is) de rekeningen van convoyen hier ghedaen ende opghenomen te worden. Waerop hem gherepliceert is, dat belangende het bewindt van de saecken ter Admiraliteit hier niet en staet te disputeren, dan in de vergaderinge van mijn heeren Staten Generael ende de ghementioneerde achterheyt dit collegie int weynichste niet te raecken, dan uyt andere oorsaecken te spruyten. T'welcke verbael opghelesen sijnde, is gheapprobeert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Also eenen >> Cornelis Claeszn. wonende te >> Hoorn, d'welcke tevoren hier hadde tot meermalen gheweest praetenderen hypotheque op t'schip van oorloge althans bij de cap. >> Pieter Claeszn. ghevoert, nu versochte alleenl. cessie op de [folio 118] wedue ende erffgenamen van >> Melis Simonszn. omme teghens haerluyder te procederen so hij bevinden sal, is verstaen ende gheresolveert, dat men hem t'selve versouck sal accorderen, mits passerende weder acte, bij d'welcke hij aenneempt t'collegie tot ghenen tijden binnen noch buyten rechte te sullen molesteren, ende daerbeneffens t'selve te versekeren teghens allen andere, welcke eenigh recht noch op t'ghemelte schip meer souden willen praetenderen. Desenvolgens is de resolutie de voors. >> Cornelis Claeszn. aengheseyt, d'welcke t'selve heeft gheaccepteert, ende belooft aengaende versekeringe ghenoechsame borge binnen >> Hoorn te stellen, ende daervan de acte met den eersten over te seynden.

Is goed ghevonden ende gheresolveert den officiers van convoyen te >> Groeningen toe te seynden het pasport van >> Claes Coening alleene ghescreven ende verteyckent teghens d'instructie, waerna sijluyden haer sullen hebben te reguleren.

07-13 Vrijdach * Den 13en Julii ** Gruys praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is gheresolveert den capitein >> Timen Jacobs te verscrijven teghens den 19en deser met zijne schip van oorloge, omme den 20en aff te varen met de schepen van coopvaerdije naer de >> Weser ende >> Elve, ende ondertuschen hem daertoe bereed te maecken.

Ende sal de cap. >> Cleys Bauckes middelentijde gheordonneert worden te gaen leggen op alsulcken plaetse, dat de commis zijn diensten op de >> Versche Eemse sal mogen ghevougel. doen, houdende niettemin oock goede wacht tegens de practiquen ende aenslaghen der vijanden deser landen. Van all t'welcke men de commis >> Douwe Scheltes sal adverteren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de uytinghe van eenige proceduren voor desen collegie onghedecideert hangende.

Is gheresolveert, dat men >> Butenpost in zijne [folio 119] affrekeninge van de costpenn. sal zijne zoen goed doen.

07-14 Saterdach * Den 14en Julii ** Gruys praeses - Broeils - Steyn - Rengers - S. Reyns

D'heere >> Broeils heeft rapport ghedaen van zijne wedervaren te >> Leeuwarden, werwaerts hij met den heere Dre >> Ulpiano was ghedeputeert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns

Is goed ghevonden, dat een van de boden deser collegie na >> Bolsward te schicken, om het last solts van eenen >> Siuerd Siuerdtszn. onlanghs gheconfisqueert te halen ende denselve teghelijcke briefven van adresse mede te geven aen de magistraet derselver stede.

07-17 Dingsdach * Den 17en Julii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Ghedelibereert wesende op de affrekeninge van de cap. >> Butenpost, is vooreerst hem noch voor een dach, dat hij zijne affghedancte crijchsluyden hier heft ghebracht, 7-0-0, noch tot verhoginge voor des piloots costgelt 8-0-0 voor desselven teergelt om na huys te reysen 12-0-0, noch t'surplus van des eenen piloots soldie 13-0-0.

Ende nadat neerstel. op alles ghelet was, hebben die Raden bevonden den vernoumde >> Butenpost noch aen t'landt t'samen ende in alles ten achteren te wesen tot de somme van Im IIc L. XV st. 8 penn. wel verstaende, dat t'selve onschadel. sal wesen, evenverre men naemaels mochte bevinden eenige errorem calculi, ofte andere redenen ter contrarie.

Is goed ghevonden den heere Doct. >> Ulpiam[!] Ulpiano te scriven, dat zijne E. ghelieve [folio 120] te >> Leeuwarden comende te vernemen waer ende bij wien de penn. staen, d'welcke de hopman >> Hettingha (so men verstaet) aldaer heeft uytghekeert, ende d'selve te lichten, omme alhier mede over te brengen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de rekeninge van den equippagiemeester >> Johan Hendricx voor t'jaer van 98.

07-18 Wonsdach * Den 18en Julii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is >> Minne Hayes deurwaerder van desen collegie belast de soldaten van de capitein >> Viltshusen, d'welcke het schip van >> Joucke Epes hier binnen >> Doccum hebben ghebracht, aen te seggen, dat sij sullen datel. naer hare schip vertrecken, ende henluyden tot teergelt geven twee Carol. guldens.

Is den vendumeester gheordonneert aen de soldaten van de cap. >> Doncker (dien hij noch niet en heeft betaelt) hare contingent van de gheconfisqueerde goederen te uytkeren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de rekeninge van den equippagiemeester >> Johan Hendricx voor den jare 98.

07-19 Donderdach * Den 19en Julii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Oenema - Gruys

Op de requeste van >> Butenpost is gheordonneert t'apostilleren, dat de suppliant aengaende het ghedane arrest sal moghen procederen voor de [folio 121] magistraet deser stede, so hij bevinden sal.

Is gheresolveert te scriven aen den heeren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden in manieren navolgende voor antwoord op haere E. missive van den 21en Junii laestleden in faveure van >> Johan Smale ghescreven ende huyden overghebracht, dat alhoewel wij gheneycht sijn ten opsiene van U.E. recommendatien desen ende andere te avanceren ofte bevorderen, daer ende wanneer de ghelegentheyt sich praesenteren sal mogen, nochtans tegenwoordel. U.E. begeren niet en connen voldoen so om andere redenen, als dat binnen >> Leeuwarden (wesende een landtstat) gheene comptoire der convoyen (t'welcke U.E. qual. is bericht) wort ghehouden, veel weynigher een contrerolleur nodigh is, versouckende daeromme dat U.E. ghelieve sulcx int beste te verstaen, ende U.E. versekerende, dat wij gheerne sullen doen ende laten gheschien, wes U.E. aenghenaem mach sijn.

Is d'heere >> Steyn ghecommitteert om informatie te nemen van de pachtenaers van t'solt aengaende t'aengheven van >> Joucke Epes bij haer ghedaen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Oenema - Gruys

Is den heere >> Gruys voor zijne aencomste ende de costen daerop ghedaen toegheleyt ende gheaccordeert de somme van achthien Carol. gls.

Is >> Geert Smidt ghewesene Raed van der Admiraliteit t'>> Amsterdam ghecompareert, ende heeft verthoont seeckere brieff van obligatie bij wilen >> Nicolaes Ericx ghepasseert eenen >> Hendrick Swart in date den 17en Maii 1581 tot de somme van IIc ll. uyt oorsaecke mede van t'contract mette Ghedeputeerden der naerder >> Gheunieerde Provincien voor busse-poudre op de reductie van >> Groeningen bij denselve >> Ericxzn. ghemaect, ghelevert, versouckende als cessionarius daervan betalinge. Waerop na communicatie is verstaen ende gheresolveert, dat men hem de versochte betalinge sal doen mits eerst ende allvoren leverende acte ende blijcken van de wedue, dat sije t'selve aenneempt in verminderinge van de penn. op >> Allerheyligen haer belooft, ofte dat men anders zijner ghedachtigh sal wesen op d'selve tijt, omme de wedue daertoe te bewilligen. [folio 122]

07-20 Vrijdach * Den 20en Julii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de examinatie van de ghetuygen bij den Fiscael verdachvaert teghens >> Joucke Epes schipper wonende te >> Bolsward.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de examinatie van de ghetuyghen, waerinne huyden was ghetreden.

Ghedelibereert wesende, wat men de wachtmeester met twee dragers van >> Bolsward, d'welcke hier ten versoucke van den Advocaat Fiscael waren ghecomen heure ghetuygensisse te doen, soude toeleggen voor haere costen ende moeyte, is verstaen ende gheresolveert, dat de wachtmeester sal ghenieten 4-10-0, die dragers t'samen 6-0-0, behalven schip ende waghenvracht tot de somme van 4-10-0. Ende is de cercher gheaccordeert voor zijne costen 5-0-0. Des dat hij sal ghehouden wesen zijne eygen schip ende waghenvrachten daervan te betalen. Alle welcke penn. Mr. >> Jan Bruynsvelt gheordonneert wort aen haer uyt te keren, ende in zijne naest te doene rekeninge te brengen.

Sijn d'heeren >> Rengers ende >> Gruys ghecommitteert omme morghen reveue te doen van de crijchsluyden des capiteins >> Timen Jacobs Doncker.

07-21 Saterdach * Den 21en Julii ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Ten versoucken van J. >> Allard Clant toe Meyma is gheresolveert dat men hem certificatie in forma sal verleenen, dat die Raden in de rekeninge van desselven heeren >> Clant hierna zijne E. wedercomste van >> Bremen niet en hebben willen passeren ofte goed doen de obligatien van den hopluyden >> Pithaen, >> Bodenhausen ende >> Hanecrot roerende t'onderhoud, t'welcke bij henluyden voor t'aencommen des voors. heeren commissarii >> Clant binnen de ghemelte stadt >> Bremen [folio 123] heure nieuwe aengenomene soldaten is ghedaen, na breder uytwisen van de resolutie op den 3en Aprilis laestleden dienaengaende ghenomen.

Is gheresolveert ten versouck van den Advocaat Fiscael, dat hem noch een maent tijts peremptoire sal worden gegeven omme zijne vordere productie te doen, ende ten eynde >> Joucke Epes ghedaechde deur lange vertoeven niet verhindert en worde zijne reyse ondertuschen te doen, desselven schip van t'arrest ontslagen, mits stellende ghenoechsame borghe voor t'ghewijsde, ende selve oock aennemende (diesnood) over zijne goederen ende t'gemelte schip reale executie te lijden, in vougen men des landts penn. ghewoonl. is te innen.

Desenvolgens is >> Pier Agges burger binnen >> Doccum ghecompareert verclarende hem borghe ghestelt te hebben ghelijck hij stelde mitsdesen voor t'ghewijsde van desen collegie aengaende de fraude, d'welcke de Advocaat Fiscael praetendeert onlangs van >> Joucke Epes schipper te >> Bolsward int invoeren van zijn sout ghepleecht te sijn, belovende onder renuntiatie van discussie (daeraff onderricht wesende) als principale selve te betalen ende sonder faute uyt te keeren all t'ghene bij de heeren Raden ghewesen ende de vernoumde >> Joucke Epes ten vorigen aensiene te betalen, opgheleyt soude moghen worden, te dien eynde zijne goederen alle tesamen gheene uytghesondert hypothecerende ende de heel. executie van desen collegie submitterende. Des heeft de voors. >> Joucke Epes wederomme aengenomen denselve >> Pier Agges t'indemneren ende desen alles aengaende vrij, costeloos ende schadeloos te ontheffen, daertoe alle zijne goederen gheene uytghesondert ende special. het schip hier teghenwoordel. leggende verbindende zijne persone ende ghemelte goederen sowel te desen respecte als van t'ghene in de voorghestelde resolutie is verhaelt, mede de reale executie van desen collegie onderwerpende. Orconde haer beyde handen hieronder ghestelt Pier Aggez 1599 / >> Joucke Ippez

Is verstaen dat men bij trommelslach sal [folio 124] laten ghebieden, dat alle de soldaten onder repartitie van desen collegie dienende haer terstont sullen vervoughen na heure schepen van oorloge.

07-22 Sondach * Den 22en Julii ** Naer noen ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema - Gruys

Ontfangen sijnde eene missive van de Raden ter Admiraliteit residerende binnen >> Amsterdam, bij dewelcke haere E. versoucken eenighe Ghedeputeerden ghesonden te worden aldaer, omme aengaende de mesusen van het holt eene ordre te ramen mette ghecommitterden van t'collegie te >> Hoorn, is gheresolveert haer voor antwoord te scriven, dat die Raden in gheene ghebreke en sullen sijn omme tegens den 5en Augusti stilo novo haere ghesanten derwaerts te schicken.

Is oock goed ghevonden d'heere >> Eysinga tegens morgen te verscriven.

07-23 Maendach * Den 23en Julii ** Steyn praeses - Rengers - Ulpianus - Oenema - Gruys - Broeils

Is goed ghevonden de capitein >> Cleys Bauckes t'ordonneren, dat hij ten spoedigsten hem nae zijne schip van oorloge sal vervougen ende gereed te maecken, omme in zee te gaen so wanneer hem sulcx aengheseyt ofte aenghescreven sal mogen worden.

Is gheresolveert, dat de voors. capitein sal het ghehuyrde schip tot opsicht van de >> Versche Eemse moghen affdancken.

Sal oock den capitein >> Pieter Claeszn. belast worden te gaen met zijn schip van oorloge voor de >> Versche Eemse ende den commis int volvoeren van zijne last adsistentie te bewisen.

Ten versoucke van de convoymeester >> Aleph Ayleva streckende te dien eynde, dat hij mochte een ander in zijne plaetse stellen voor een tijt lang tot zijne pericule ende costen, is gheresolveert, dat hij de persone sal noemen, welcke hij soude willen ghebruycken, omme sulcx ghesien voorts ghedisponeert te worden, so men bevinden sal te behoren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Ulpianus - Oenema - Gruys - Broeils

Is gheresolveert te scriven aen den officiers van convoyen in de vestinge van >> Bourtange voor antwoord op de poincten in de brieff [folio 125] aen de secretaris verhaelt, ende eerstel. dat men in ghenerleye wise can goed vinden, dat d'officiers van convoyen te >> Lingen haer onderstaen de coopluyden daerdeur ofte voorbij passerende wederomme t'recht van convoyen aff te eyschen, nietteghenstaende haere goederen ten vollen verconvoyt sijn; oft dat oock van de goederen uyt de landen ghevoert niet meer als t'halve convoygelt bij henluyden, ende d'andere helfte te >> Lingen soude werde ontfangen, maer ordonneren haer expresse van de goederen uyt de landen na stift van >> Munster ofte >> Westphalen (oock deur >> Lingen, ofte daer voorbij) gaende t'volle recht t'ontfangen, vertrouwende dat >> Floris van Wede ende andere haer voortaen wel sullen onthouden van de coopluyden boven behoren te beswaren, ende contrarie haere last, ghelijck teghenwoordel. int lange mede aen haer sal worden ghescreven.

Belangende de botter ende caese na >> Oldenzeel te voeren op cedulle van attestatie aldaer te rugge te brengen, van dat de goederen aldaer ghecomen ende gheconsumeert sijn, can men althans niet nieuws disponeren, dan remitteren henluyden tot de resolutie bij mijn heeren Staten Generael op het IIen lith van den 26en articule van de remonstrantie der Commisen Generaels ghenomen, waeraff henluyden verleden winter copie toegheschict is. Des dat nochtans onder de cleyne parcelen t'effens te halen niet meer en werde verstaen als een halff last botter, ende ses pont caesen ten hoochsten.

Belangende de paerden sullen neerstigh toesien dat het landt in zijn recht niet vercort en worde.

Eyntl. siet men voor goed aen, dat de drost ende zijne broeder met den rentemeester vierthien tonnen solt vrij toeghelaten worden sullende voor de reste betalen t'gene daertoe staet.

Is de missive aen de officiers van convoyen te >> Lingen ghearresteert luydende so volght.

Wij hebben seer ongeerne verstaen, dat ghijlieder U hebt onderstaen ende daegelijcx noch daerinne voortvaert, omme van de coopluyden te vorderen het recht van convoyen op t'uytgaende gestelt voor de goederen die na >> Westphalen ofte stift van >> Munster uyt de landen worden ghevoert, nietteghenstaende oock d'selve wel ten comptoire van >> Bourtange ofte elders is betaelt, ende dat onder praetext, dat die waren [folio 126] deur ofte voorbij >> Lingen gaen. Ende want sulcx strijdt niet alleene tegens den 7en articule van den placcate, alwaer duydel. te siene is, dat van d'uytgaende goederen het recht sal worden betaelt ter plaetse van d'eerste ladinge ofte affschepinge, maer beneffens dien oock strect tot merckl. nadele van de goede inghesetenen deser quartieren, ende beswaernisse der coopluyden, so hebben wij U bij desen wel eernstel. willen vermanen van sodanige attentaten voortaen affstandt te doene, met verclaringe, dat bijaldien wij naemaels anders bevinden, veroorsaect sullen worden daerenteghens te voorsien so t'behoort, ende den E.M. heeren Staten Generael van alles t'adverteren. Vorder is voor eenighe dagen van eenen >> Jonge Jan Meyer gheremonstreert, hoe dat ghijlieder hem drangen van t'recht van convoyen te betalen voor zijne waren van >> Emden de >> Versche Eemse opghevoert na >> Westphalen, so hij nochtans ten comptoire van >> Reyde all voldaen hadde t'gene sulcke goederen te laste is gheleyt. Begeren ende ordonneren daeromme, dat ghij dese ende dierghel. van nu voorts ongemoeyt wilt laten. Want geen recht is, dat eemant met twee betalingen beswaert werde.

Sijn d'heeren Dr. >> Ulpianus Ulpius ende >> S. Broeils ghecommitteert omme haer terstont te vervougen naer >> Amsterdam ende aldaer met de Ghedeputeerden van d'andere twee collegien ter Admiraliteit te ramen sodanighe ordre int verconvoyen van t'hout, als bevonden soude worden tot der landen dienst ende bevorderinge van de negotiatie.

Ende so oock advertentie was ghecomen, dat de saecken van >> Emden gheappaiseert souden wesen, ende daerenteghens wel nodigh ware onse schepen van oorloge als >> Cleys Bauckes ende >> Doncker in zee te ghebruycken tot versekeringe van de navigatie, is goed ghevonden d'heeren >> Gruys ende >> Oenema derwaerts te deputeren omme haer van t'selve alle t'informeren ende d'heeren ghecommitterden aenmeldinghe te doene van de ghenomene resolutie diesaengaende, d'welcke ter effecte sal werden ghestelt, ten ware haere E. anders nodigher bevonden.

Sullen oock de voors. heeren commissarien en passant de gherede penn. van de comptoiren te >> Groeningen, >> Reyde ende >> Delffzijlen lichten, ende meteen monsteren de crijchsluyden van de capiteins >> Pieter Claeszn. ende [folio 127] >> Cleys Bauckes.

Ontfangen sijnde terstont een missive van mijn heeren Staten Generael, waerbij haere E.M. t'collegie adverteren gheaccordeert te hebben, dat men alle soorten van goederen, oock namentl. haver tot sustentatie van het >> Duytsche leger voor >> Rhees op de ghewonel. gherechticheden op den >> Rhijnstroom sal mogen uytvoeren, is goed ghevonden daervan terstont de copien aen de officiers te seynden, ende aenpleckinghe te doen, met bevelen, dat die voors. officiers allen ende eeniegel. (die sulcx begeert) onder betalinghe van t'recht der convoyen op t'uytgaende nae neutrale landen ghestelt haere goederen derwaerts te laten voeren.

Is oock den secretaris ghelast de memoiren ofte instructien voor de respective ghecommitteerden terstont ghereed te maecken volghende communicatien ende resolutien daerop ghehouden.

07-24 Dingsdach * Den 24 en Julii ** Steyn praeses - Rengers - S. Reyns

Is gheaccordeert met een >> Willem Liuwes voor de cure ende t'onderhoud van zijn zoen chirurgijn van de capitein >> Johan Eppens wesende int leger gheschoten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - S. Reyns

Is wederomme begost te besoigneren in de rekeninge van den equippagiemeester.

Ontfangen sijnde billetten van mijn heeren Staten Generael aengaende d'affschaffinge van de interdictie van de goederen de >> Rhijnstroom op te voeren vercondicht wort, is gheordonneert terstont allomme te seynden ende laten aenplecken daer t'behoort.

07-25 Wonsdach * Den 25 Julii ** Naer noen ** Steyn praeses - Rengers - S. Reyns

Is ghecontinueert in de rekeninghe van den equippagiemeester.

07-26 Donderdach * Den 26en Julii ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is de rekeninge van de equippagiemeester [folio 128] na ghedane vereffinge ghesloten.

Op de requeste van >> Pieter Taeckes burger binnen >> Doccum is ghoet ghevonden t'apostilleren, dat die Raden sullen regard nemen op zijne schult ten tijde ende wilen so t'behoort.

07-27 Vrijdach * Den 27en Julii ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns

Is voorts ghetreden in de besoigne van staet te maecken van t'gene den capiteins souden moghen competeren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - S. Reyns [geen tekst]

07-30 Maendach * Den 30en Julii ** Rengers praeses - S. Reyns - Steyn [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Steyn [geen tekst]

07-31 Dingsdach * Den 31en Julii ** Rengers praeses - Eysinga - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is gheordonneert uytseyndinge te doene van de missive der E.M. heeren Staten Generael belangende t'verconvoyen van de wolle te >> Aernhem, >> Harderwijck etc. ghevallen, met [folio 129] belastinge t'inhoudt vandien na te volgen.

Also men oock verstonde, dat >> Willem Boon, teghenwoordel. mits t'invallen van de >> Lemster-zijl aldaer weynigh dienst can doen, ende nochtans op de >> Take-zijl wel beter toesicht dient ghenomen, is goed ghevonden d'selve t'ordonneren aldaer mette woninghe te komen, ende niettemin toe te sien, dat omtrent de >> Lemmer ofte andere quartieren gheene goederen over de dijcken en werden uytghesteecken.

Is gheresolveert den capitein >> Tiaerd Tiebbes te vermanen ende eernstel. belasten, voortaen met aller neersticheyt te sien attrapperen de rovers, die men verstaet eenighe coopluyden ende schipperen berooft te hebben ofte ghevanglijck wechghevoert, ende van derselver foullen ende roverije de goede luyden ende schipperen te bevrijden, sovele mogel.

Is de heere Commis Generael >> Hendrick de Beyer binnenghestaen versouckende patente van desen collegie tot uytvoeren van zijne commissie, ende voorts ordre ghestelt, dat bij de officiers van convoyen het placcaet van mijn heeren Staten Generael aengaende de suyveringe van cautien voor de goederen oock die verconvoyt sijn, ghevolcht ende int wercke ghestelt werde. Waerop ghedelibereert wesende is verstaen ende gheresolveert, dat men sulcx sal terstont laten gheschien, als bij de voors. Generael is gheproponeert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is gheresolveert, ten versoucke van de Commis Generael >> Hendrick de Beyer, te scriven aen de capitein >> Viltshusen, dat hij teghens Vrijdach naestcomene hem met zijn schip van oorloge voor de >> Soltcampen sal vervougen, ende selve in persone gaen naer >> Groeningen, omme aldaer naerdere ordonnantie van de voors. Generael t'ontfangen.

Ontfangen sijnde een brieff van de magistraet der stede >> Franiker in faveure van de wedue van >> Dirck Thijszn. ghescreven, is goed ghevonden daerop voor antwoord te scriven, dat also dese saecke concerneert >> Ids Pieters, ofte teghens [folio 130] d'selve is gheinstitueert, daeromme niet connen haere versouck accorderen, omme uytstal te geven, oft de proceduren te surseren.

08-01 Wonsdach * Den 1en Augusti 1599 ** Rengers praeses - Eysinga - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is ghecontinueert in de rekeningen te maecken van de capiteins besoldingen ende costpenningen.

08-02 Donderdach * Den 2en Augusti ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is ghebesoigneert in de examinatie van de registren der convoyen te >> Harlinghen voor de verledene maenden deses teghenwoordigen jaers.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is ghelesen de requeste van de burgemeesteren ende regenten van >> Lingen, bij dewelcke sij versochten, dat hare burgeren ende inghesetenen toeghelaten mochte worden uyt dese quartieren vrijel. te moghen halen botter, caese ende andere waren tot hunne provisie ende noodtdruft, mits brengende certificatie, dat de goederen binnen deselve stadt ghecomen ende aldaer gheconsumeert sullen worden, ende dat onder stadts zegel ende burghemeesteren subscriptie; voorts oock, dat hem vrij staet de goederen van >> Emden de >> Versche Eemse op nae heure stadt te voeren sonder ghemoeyt te worden om eenigh recht daervoren binnen >> Reyde ofte in de >> Bourtange te betalen. Waerop ghedelibereert is, ende na verscheydene communicatien den secretaris belast daerop eene missive te concipieren teghens morgen aen mijn heeren Staten Generael. [folio 131]

08-03 Vrijdach * Den 3en Augusti ** Rengers praeses - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

De missive aen mijn heeren Staten Generael volgende communicatien van gisteren gheconcipieert is wederomme opghelesen ende ghearresteert in manieren navolgende. Edele mogende etc.

De burgemeesteren ende regenten der stadt >> Lingen hebben gisteren aen ons versocht ordre ghestelt te worden, dat hare burgeren ende inghesetenen vrijel. sonder betalinge van t'recht der convoyen botter, caese ende diergel. waren uyt dese quartieren souden mogen halen, ofte andere coopluyden daerinne brengen op cedulle van attestatie binnen behoorl. tijt wederomme terugge te brengen, dat d'selve goederen aldaer opgheslagen ende gheconsumeert sullen worden. Waerop bij ons ghedelibereert sijnde hebben wij geensins goed ghevonden t'selve versouck indistincte ende sonder onderscheyt t'accorderen, maer seeckeren taux (onder verbeteringe nochtans van U.E.M.) ghemaect, volgende welcke sijluyden ofte andere coopluyden derwaerts heure goederen, in maniere als voren, souden moghen voeren, als te weten ter weecke een halff last botter, ses schipponden grove ende een schippondt soetemelcxecaese, een halff last honing, een halff last solts, drie tonnen seepe, twee lasten molts ende twee lasten rogge. Want ons dagelijcxe experientie heeft gheleert, dat onder decxele van na >> Lingen te gaen ofte >> Twente de goederen nae >> Westphalen ofte andere neutrale landen dickmael worden uytghesteecken, sonder s'landts gherechticheyt daervoren betaelt te wesen tot grote nadele desselven, ende beswaernisse van de oprechte coopluyden. T'welcke deur t'vorderen van attestatien niet can verhoedt ende ten vollen verhindert worden, eensdeels also d'selve schijnen lichtel. vercregen te worden van eenige luyden, anderdeels dat in alle ghevalle de convoymeester te >> Lingen de goederen uyt dese landen comende in grote menichte laet terstont deurpasseren naer >> Westphalen ofte sticht van >> Munster, sustinerende beneffens dien, dat aldaer t'recht op d'uytgaende ghestelt moet worden betaelt, sonder de coopluyden oock [folio 132] te laten volstaen met de betalinge ten comptoiren van onsen districte ghedaen, contrarie het 7en articule van den placcate. >> Maer soude gantsch nodigh wesen om voortaen de diversie van middelen ende defraudatien te weren, mitsgaders volcomel. gheinformeert te worden, wat binnen deselve stadt >> Lingen blijft ende gheconsumeert wort ofte terstont deurghevoert, dat ons maentl. van de officiers der convoyen aldaer toeghesonden werde staet ofte dubbelt van haere register. Versoucken derhalven, dat U.E.M. believe deselve sulcx te lasten, ofte ons t'authoriseren, omme van henluyden die voors. doublen maentl. te moghen vorderen. Belangende vorder de vrije toevoer der >> Versche Eemse op versocht, hebben wij d'selve oock niet connen toelaten sonder de ordre aldaer tot noch toe ghehouden in te breken, ende de frauden, welcke anderweghen mochten ghepleecht worden, een wijde deure te openen. All t'welcke wij U.E. wel hebben willen adverteren, met versouck, dat U.E.M. believe ons wederomme van U.E.M. goede meyninge te verstendighen.

Is de secretaris gheordonneert te apostilleren op de requeste van de burghemeesteren van >> Lingen volgende t'inhoudt van de voors. resolutie.

** Naer noen ** Ulpianus vice-praes. - Oenema - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

De apostille van de requeste der burghemeesteren van >> Lingen gheresumeert wesende is ghearresteert luydende so volght.

Die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ghelet hebbende op t'inhoudt van desen requeste sien voor goedt aen, dat bij provisie ende op t'welbehagen van mijn heeren Staten Generael die van >> Lingen ter weecke uyt dese quartieren vrijel. sullen moghen trecken tot haere noodtdruft ses vat botter, ses schipponden grove, ende een schippondt soete-melcxecaese, een halff last honing, een halff last solts, drie tonnen seepe, twee lasten molts, twee lasten rogge onder behoorl. certificatie ende attestatie terugge te brengen, als bij de supplianten wort ghepraesenteert, sullende van de goederen de >> Versche Eemse op ghevoert betalen ten comptoire van >> Reyde ofte >> Bourtange t'recht daertoe staende. [folio 133]

Is mede gheresolveert te scriven aen d'heeren >> Eysinga ende >> Rengers ghecommitteerden ter vergaderinge van mijn heeren Staten Generael vanwegen de provincien van Vrieslant, stadt >> Groeningen ende >> Omlanden in manieren navolgende.

Alhoewel wij gheerne onse uyterste debvoir ende neersticheyt souden doen omme de frauden, welcke deur eenighe quaetwillige worden onder praetext van heure goederen op >> Lingen te voeren, ghepleecht, te weeren, so hebben wij nochtans tot noch toe sulcx niet connen volbringen, overmits >> Floris van Wede ende d'andere officiers der convoyen aldaer niet alleene op onse bevelen sonderling niet en letten, maer noch bovendien oock de middelen (sovele mogel.) nae haere comptoire diverteren ofte trecken teghens de placcate ende instructie bij mijn heeren Staten Generael op stuck der convoyen ende ontfangh derselver ghemaect, causerende alhier grote desordre ende confusie. Om welcke alle voortaen beter voor te commen ende egaliteit te houden, vinden wij gheen expedienter middel, als dat van mijn heeren Staten Generael de voors. officiers te >> Lingen belast werde aen ons maentl. heure staet ofte dubbelt van t'register over te seynden, ghelijck wij teghenwoordel. aen haere E.M. mede scriven, ofte ons t'authoriseren, om van henluyden deselve staet te moghen vorderen, ende voorts te ghebieden wat tot beste directie van de saecken der convoyen ende licenten soude connen dienen. Versoucken daeromme gantsch vruntl., dat U.E. believe de goede handt daeraen te houden, dat desenaengaende een vruchtbare resolutie mach werden ghenomen, ende ons daeraff eerstdaechs advertentie ghedaen.

08-04 Saterdach * Den 4en Augusti ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Inghelevert wesende seeckere attestatie mette requeste van eenen >> Fonger Daamszn. burger ende schipper te >> Amsterdam, welcke soude dienen tot voldoeninge van de apostille den 9en Julii laestleden op d'selve requeste ghestelt, is nae communicatie verstaen ende gheresolveert, dat hij naerder blijcken alnoch sal moeten inbrengen, ofte dat anders gheprocedeert sal worden nae behoeren.

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenighe [folio 134] expensen bij den equippagiemeester ghedaen.

D'heeren Dre >> Ulpiano ende >> Broeils rapport ghedaen hebbende van hare wedervaren, is gheordonneert daeraff deur aenpleckinge van billetten publicatie te doen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Is gheresolveert te scriven aen den officiers van convoyen in de vestinge van >> Bellingwolder-zijlen, dat die Raden met verwonderinge hebben verstaen, dat hij twee paerden eenen >> Allard Joling toebehorende, onlangs bij de souldaten aengheholden, ende in de schantse van >> Bellingwolder-zijlen ghebracht, wederomme hebt laten gaen, sonder onse goede meyninge eerst daerop te verstaen. Te meer dat ghij daertoe, ende mede om aen ons hieraff te scriven van de voors. soldaten versocht sijt. Waeromme wij U eernstel. willen vermaent hebben voortaen beter debvoir te doene int achterhalen van de frauden, d'welcke men speurt langs so meer daeromtrent te wassen, ende niettemin belast ten spoedighsten de ghelegentheyt van de vs. saecke duydel. over te scriven, omme sulcx ghesien voorts ghedisponeert te worden naer behoren. Anders sal men veroorsaect wesen hierinne te versien tot haer leetwesen.

Sal oock haerlieder de wete ghedaen worden, dat etlijcke malen daer een aentael van paerden is deurgegaen, sonder dat bij hen daerop sonderling is ghelet, ende mede gheordonneert de soldaten ende bevelhebberen (dies versouckende) visie te doen van de lijsten ende ordonnantien.

Is de vendumeester gheordonneert de soldaet, welcke van dese paerden huyden de denuntiatie heeft ghedaen, twee Carol. gls. tot een vereringe te tellen.

08-06 Maendach * Den 6en Augusti ** Ulpianus vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden op de requeste van >> Johan Hendricx equippagiemeester t'apostilleren, nadat de stucken ende specificatien daeraen ghehecht neerstel. ghevisiteert waren, dat die Raden hem d'selve in zijne rekeninge sullen goedt doen, mits hem voortaen onthoudende van de capiteins ofte andere ieets te leveren, sonder voorgaende ordonnantie van deser collegie, ende leverende staet van zijne rekeninge, wat de capiteins selve te laste mach comen.

Is mede gheresolveert te scriven aen den heeren [folio 135] Raden ter Admiraliteit van >> Amsterdam, dat alhier na rijpe deliberatie, om te bethonen den ijver tot bevorderinge van s'landts gherechticheyt, goed ghevonden is, dat op de schipperen alhier gheprocedeert werde aengaende t'cort, t'welcke zij in regard van de grote der schepen voor desen jare niet hebben betaelt, bijaldien die van den rade te >> Hoorn t'selve oock in haere quartiere te wercke sullen willen stellen. Want anders niet mogel. sal zijn hier t'executeren. Waerop haere E. antwoord verwacht wort.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

D'heere >> Gruys overghelevert hebbende seeckere remonstrantie zijne E. ende den heere >> Oenema in >> Delffzijlen ter handen ghestelt van Mr. >> Jacob Rommerts, is daerop gheresolveert als volght ende op ieder articule van d'selve remonstrantie is gheapostilleert. [folio 136] Dese naebescreven poincten wort U.E. mijn heeren voorgestelt; versoucken dat haer E. gelieve t'advys vandien te geven, hoe men sich int stuck van de convoyen sal hebben te draegen. 1. Eerstel. wat van eenen mageren rijdclepper ende ploegpeerden uytgaende sal worden ontfangen, alsoe d'selve van prijse mette vette peerden niet connen vergeleken worden. Item oft alsulcke peerden incomende oock schuldich zijn te geven. 2. Item van koeyen, schapen ende swijnen ontfangen wij den 20en penninck, vermits d'selve in de lijste der convoyen niet staen gespecificeert, oft U.E. soe het noodigh is daerop eenige ordre begeren te stellen. Item oft d'voors. incomende oock schuldich zijn te geven. 3. Item >> Engelsche laeckens alsoe die bij groote packen int landt gevoert worden, ende wij niet weten connen uyt de lijsten wat men daeraff ontfangen sal. 4. Alsoe de schapenkeesckens in de lijsten niet staen gespecificeert d'selve van prijse niet zijn als d'soetemelcxcaes wort versocht wat daeraff van t'hondert nu voortaen ontfangen sal worden soe d'selvige moeten naer t'gewichte gelijcken soetemelcxkees gevende soe moet men vant stuck ontfangen 5 oortiens, dat is meer als den darden penninck. Onder correctie dat U.E. gelieven wilde opt stuck te stellen een halve str. vermits het doch meestendeel armeluyden copenschap is. 5. Item croddezaet staet oock in de lijste niet gespecificeert. Int eynde van alle zaeden staet van voedre ende crockzaedt. Ofte U.E. daeronder het croddezaet verstaen willen, wordt alhier versocht U.E. advis te hebben. 6. Item t'geschiet bij dese onse trouble tijden dat uyt >> Oostvrieslant ende andere neutrale plaetsen wel eenige koeyen, jonge hornbeesten ende anders gevluchtet worden; dat oock wel door quade gewas ofte gebreck van fuer ofte watervloeden hier in de >> Omlanden een maendt, 2 oft 3 in graesinghe gaen, wort van U.E. hierop advys versocht. Wanneer d'vs. naer t'verloop van de voors. tijt wederomme uytgescheept worden, oock schuldich zijn d'convoypenningen daeraff te betalen. Dan oft se vrij soewel incomende als uytgaende mogen passeren. Onder stondt U.E. dienstwillighe dienar >> Jacob Rommerts met eenige streken.

Die Raaden van der Admiraliteit in Vrieslant hebben op elcke poinct van dese remonstrantie geresolveert als volcht. 1. Wort gelaten ter dispositie van mijn heeren Staten Generael omme ter gelegentheit naerder opt stuck van de cleyne paerden te letten, soo haer E. Mo. bevinden sullen. Maer alsoe van d'incomende in de lijste geene mentie en is gemaackt, sal daeromme d'remonstrant van d'selve niet connen vorderen. 2. Belangende t'eerste poinct wordt gelaten bij de usantie hierinne gemelt. Dan worden d'ossen, coeyen etc. incomende verstaen volgende lijsten ende resolutien van mijn heeren Staten Generael vrij te zijn. 3. Alsoe in de lijste op d'incomende niet en is gestelt, sal d'remonstrant daaromme van dusdanige lakenen oock niet connen vorderen. 4. Van de schapencaesen wegende vier ponden ende daeronder wort verstaen dat voor t'stuck sal worden betaelt een blanck. Maar soe wanneer hondert pont ofte vijftich seffens soude mogen uytgevoert worden, sal de remonstrant vorderen t'convoy in de lijste op de soetemelcxecaese gestelt. 5. Onder crocksaedt wordt de crodde verstaen. Sal daaromme hiervan ontfangen worden als in de lijste is gestelt. 6. De remonstrant sal hem reguleren nae de lijsten. Doch in gevalle van inundatie ofte andere onversienelijcke noodt sullen die Raaden t'elckens adviseren ende disponeren soe bevonden sal worden te behoiren. [folio 136]

Memorie voor den Ed. heeren >> Grus ende >> Oenema [1] Omme met haer E. mijne E. heeren Raden van der Admiraliteit haere E. medebroeders te verspreken oft d'zijlholten ten dienste van den landtschappe (tot nije zijlen van >> Embden het holt innegebracht ende angelecht) oock schuldich zijn d'convoypenn. daeraff te betalen. D'zijlvesten verhoopen ende vermoeden neen. [2] Oock d'heeren aen te dienen dat het holt oft paelwerck van de olde boom, responderende aen >> Fersummer uyterdijcken geheel. ontblotet ende vant landt wel 2 ofte 3 roeden wechgespoelt ende affgeslaegen is, soedat bij nachte ende ontijde wel merckelijcke fraude door t'selve geschien can, dat haar E. gelieve willen in desen voorsien. Oft an de E. heeren d'Staten van Vrieslant ofte de stadt >> Groningen ende >> Ommelanden te scriven, tenminsten met haar E. te communiceren, dat het voors. paelwerck gemaackt mochte worden, terwijlen t'selvige tot fortificatien van de schantze >> Delffzijl is gemaackt worden. [3] Den buytenste nyuwe boom responderende aent cleyne eylandecken can men oock haest voorbij ofte tuschendeur vaaren. Daer moet oock een balcke twie ofte drie geslaegen worden. [4] Oock wort d'heeren mitsdesen te kennen gegeven, dat omtrent >> Ooterdom beneden >> Reynevelts Schantse eenen nyuwen zijl gelecht is, vresende dat daardoor bij nachte ofte daege wel eenige frauden gepleecht mochten worden. Is daeromme wel noodich dat den cercher van >> Oterdom >> Egbert Janszn. aenges. worde zijne debvoir te doen, ende niet toe te laten, dat aldaer eenige waaren gelost ofte geladen worden bij verbeurt ofte prijs etc.

[1] Die Raaden verstaen dat vant holtwerck hierinne gemelt, sal doen werden betaelt t'recht vant incomende convoy volgende de lijsten [2] Sal desenaengaende gescreven worden aen d'heeren Gecommitteerden tegenwoordel. op de >> Delffzijl ofte >> Embden wesende. [3] - [4] Fiat. [vervolg folio 135]

08-07 Dingsdach * Den 7en Augusti ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is alnoch voorts ghebesoigneert in de resolutie te nemen op de remonstrantie van de convoymeester >> Jacob Rommerts gisteren overghelevert.

Also t'collegie gherapporteert was, dat de commis >> Douwe Scheltes de ingesetenen van >> Oostvrieslant eenighe porcelen van goederen tot haer eygen noodtdruft te >> Emden copende ende de >> Versche Eemse op voerende dringt om daervoren een cedulle van hem te ontfangen ende van elcke visitatie te betalen drie st., alles tot sonderlinge beswaernisse van de arme luyden ende blasme van onse administratie, is goed ghevonden deselve eernstel. te belasten voortaen d'inghesetenen des graeffschappes van Vrieslant, die eenighe waren tot provisie ende haerder familien noodtdruft binnen >> Emden sullen hebben ghebracht, ende voorbij t'schip van oorloge willen voeren in gheenerleye wise met betalinghe van scrijfgelt ofte dierghel. exactien meer lastigh ofte moeyel. te vallen, ende nochtans evenwel neerstel. toe te sien, dat onder praetext van de goederen ten platten lande te voeren, d'selve na >> Westphalen niet ghebracht en werden, sonder t'recht daertoe staende behoorl. betaelt te sijn. Vorder alsmede clachten sijn ghecomen, dat hij indistincte ende sonder onderscheyt te maecken tuschen grote ende cleyne partijen van coopmanschappen gaende na t'voors. stift van >> Munster ofte >> Westphalen van de schippe[folio 137]ren vordert voor scrijfgelt drie st., sal men hem beneffens desen ordonneren nu voorts van sodanige pasporten gheen scrijfgelt te eyschen, als wanneer de goederen daerinne verhaelt excederen de waerde van een pont groot >> Vlaems. Dit alles op poene van privatie van zijn ampt.

Ontfangen zijnde eene missive van den heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant in faveure van de grave van >> Benthem ghescreven met desselven graven brieff daerbijghevoucht, bij de welcke >> Zijne Gen. versochte, dat tot provisie ende behouff van >> Zijne Genade hoff ses ende twintigh vaten botter ende vijff schipponden caese te >> Groeningen ghecocht vrij ende sonder betalinge van t'recht der convoyen uytghevoert soude moghen worden, is gheresolveert, dat sowel ten respecte van >> Zijne Genade, als de recommandatie der heeren Ghedeputeerden d'selve sal worden gheconsenteert ende toeghelaten.

Van t'welcke >> Zijne Gen. sal worden gheadverteert.

** Naer noen ** Eodem praeside

Is gheordonneert den convoymeester te >> Sloten seeckere pasport toe te seynden, waerinne hij hem niet reguleert en hadde na zijne instructie, ende meteen te ordonneren voortaen beter debvoir te doene.

Is voorts ghebesoigneert in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende.

Ende also bevonden worde nodigh te wesen een copie van de borchtochte van >> Frans Gerryts schipper te >> Franiker, is gheordonneert de officiers te >> Harlingen te lasten d'selve eerstdaechs hier over te seynden.

Ghesien de specificatie van costen bij de cercher >> Claes Coning in de saecke van >> Johan van Plancken overgegeven, is gheordonneert daerop t'apostilleren, dat die Raden sullen op d'selve specificatie letten, wanneer de repartitie der penn. daerinne ghemelt bij der handt sal worden ghenomen.

Ghevisiteert mede seeckere andere specificatie van costen bij d'selve cercher overgegeven in de saecke van >> Goe Luytiens, is daeraff moderatie ghemaect tot de somme van achthien Carol. gls., d'welcke hem terstont van de [folio 138] praeside sijn toeghetelt.

Sal den officiers van convoyen te >> Groeningen de wete ghedaen worden van de resolutie op t'versouck des graven van >> Benthem voor noen ghenomen.

08-08 Wonsdach * Den 8en Augusti ** Naer noen ** Eysinga praeses - S. Reyns - Grus - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden te scriven aen >> Tiaerd Doeckes clerq van de heere secretaris >> E. Isbrandi, ende van hem te begeren, dat hij de borchtochte van de convoymeester >> Epe Janszn. wil opsoucken, ende ons daeraff authentique copie morgen toeseynden.

Is gebesoigneert in de visitatie van eenige requesten.

08-09 Donderdach * Den 9en Augusti ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is >> Folckert Heres bootsman gheaccordeert zijne 25en smallekens hier aenghebracht wederomme te mogen ontfangen, ende vrijel. voorts daermede te varen, mits betalende eens de somme van twaleff Carol. gls.

Op de requeste van >> Johan Hendricx is nae rijpe deliberatie goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant nemen de suppliant aen bij provisie ende tot naerdere dispositie voor haere Ontfanger Generael op de gagie van hondert ende twintigh Carol. gls., sonder meer, mits stellende ghenoechsame borge voor zijne administratie.

Also >> Dominicus Novesius cercher te >> Oostmehorne versochte om diestebeter zijne dienste te bewaren twee roers ende twee lancen, is goed ghevonden hem d'selve t'accorderen om tuschen dit ende >> Allerheyligen meerder vruchten te speurden van zijne neersticheyt. Want men anders onversaect soude worden hierinne tot s'landt dienste te versien.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in de examinatie van de [folio 139] dubbelen van de rekeninge der convoyen ende licenten verledene maenden deses jaers 99 binnen >> Harlingen ghevallen.

08-10 Vrijdach * Den 10en Augusti ** Eysinga praeses - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is gheresolveert te scriven voor antwoord aen den hopman >> Reenick Hettinga, dat, also >> Goe Luytiens de penn. waerinne hij ghecondemneert is, behalven t'ghene zijn knecht bij hem hadde, noch niet opghebracht en heeft, maer dieshalven teghenwoordel. deur een expresse bode wort ghesommeert, men de repartitie tot dese tijt toe daervan niet heeft connen maecken, sullende niettemin d'selve eerstdaechs bij der handt ghenomen worden, so wanneer de bode wederomme thuys sal wesen ghecomen, ende den voors. hopman alsdan beschut, t'ghene hem mach ghebeuren. Alleene sal hij mede vermaent sijn, dat van de costen bij hem inghehouden >> Sibrant Rijpkes burger ende herbergier binnen deser stede compt twintigh Carol. gls., ghelijck uyt de specificatie van >> Hette Vriesma ghesien can werden. Aengaende de lorrendrayer, welcke laestmael is ontlopen, sal hij weten, dat d'selve verdachvaert is omme hem te comen verantwoorden teghens d'aenspraecke van den Advocaat Fiscael.

Is mede gheresolveert te scriven voor antwoord aen de officiers der convoyen in de vesting van >> Bellingwolder-zijlen op haere brieff den 8en deser ghedateert, dat die Raden niet en verstaen, dat eemant met aenhoudinge ofte betalinge der convoyen behoort beswaert te worden rijdende te paerde nae >> Oost-Vrieslant ende daermede weder thuys comende, sonder intentie van dien te merckt te brengen ofte vercopen. Maer ordonneren haerlieder niettemin neerstel. toe te sien, dat onder dusdanigen praetext gheene frauden tot vercortinge van s'landts gerechticheyt en worden ghepleecht.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghecontinueert in de examinatie der [folio 140] registren van convoyen ende licenten.

Ende also men bevonde van node te hebben de contrerolle bij Mr. >> Jacob Rommerts ghehouden van de goederen te >> Groeningen ghelost ende gheladen, is goed ghevonden Mr. >> Jacob voors. te ordonneren ten spoedighsten d'selve alhier over te seynden.

Is de wedue van >> Geert kistemaecker gheaccordeert om van de ordonnantie de huysvrouwe van >> Lucas Lucaszn. ghegeven, te ghenieten de helften in verminderinghe van de huyshuyr.

08-11 Saterdach * Den 11en Augusti ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen der rekeninge.

08-13 Maendach * Den 13en Augusti ** Oenema vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn

Is goed ghevonden den convoymeester >> Epe Janszn. Barles t'ordonneren binnen de tijt van acht daghen ten langhsten acte van borchtochte bij hem int aennemen van zijn officie ghestelt, ofte authentique copie vandien te leveren.

Is gheresolveert te scriven aen de capitein >> Pieter Claeszn. dat hem gheordonneert wort terstont na de receptie der missive met zijn schip van oorloge alhier op de >> Scholbalch te comen ende tuschen dien ende >> Amelant op ende neer te varen ter tijt toe anders hem sal worden aenghescreven.

Sal oock te dien eynde aen den capitein >> Cleys Bauckes ghescreven worden, dat hij op seeckere schuyte daertoe ghehuyrt eenighe crijchsluyden sal wederomme seynden voor de >> Versche Eemse, omme den commiss. int volvoeren van zijne ampt t'adsisteren.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is d'heere >> Hendrick de Beyer Commis Generael ghecompareert ende heeft na mondelinge discoursen overghelevert seeckere remonstrantie in[folio 143]houdende verscheydene poincten, waerinne ten dienste van de landen goed ware gheremedieert te worden. [folio 141] Aen den Edelen, Erenvesten, Wijsen, Welgeleerden ende seer Voersienighe Heren, de gecommittierde Raden ter Admiraliteyt, residerende tott >> Dockum, overgegeven bij den Generaell de >> Beyer. 1. Mijn heeren, alsoe in dese provintie van Vryeslandt de canterden worden aengegeven het groett hondertt stucks op >> Bremen, tot sess scippondt, ende op >> Hamborch tot vijff scippondt, mits dat de heren Staten van Vryeslandt aengeschreven hebben t'selve bij de heren Staten Generael aff te doen, sulcx dat interim voer het seste scippondt op >> Hamborch cautie gesteltt worde, maer nyet op >> Bremen, daer nochtans dat groet hondertt off hondert ende twintigh stucks canterden op >> Bremen, seven ende ook acht scippondt sijn wegende, alles strijdende tegens de liste ende ordre bij de Gedeputeerden van alle provintien daertho specialick bescreven, gemaect, ende bij allen anderen provintien geobserveert, waerbij de gemeene sacke groot interest iss lijdende, wesende ock van seer schadelicke consequentie bij alle andere provintyen.

Ende hoewell ick mij verseckertt soude U.E. hierinne alle diligentie hebben gedaen, soo heb ick nochtans t'selve bevindende nyet vermochtt voerbij te gaen, sonder U.E. dyenstlick te versoecken ende te bidden, om allesins de goede hande daeraen te houden, dat de voers. canterden alhyer, geheel in alle andere provintyen bij t'rechte gewichte aengegeven, ende sal convoy daervan moege betaeltt worden. 2. Alsoe ook bij mij ten comptoire tot >> Groeningen iss bevonden, datt op het >> Lunenborge soude incomende worden gegeven tot voeringe acht vaten van de hondertt, hoewel de ordre van de voeringe vant sout in spetie geyn mentie maect, soeviel nochtans (om desordre bij anderen te verhoeden) van noeden sijn, dat sulcx aldaer affgestelt, offte dat de andere comptoiren overal aengeschreven worde, wadt taux sij hyerinne eenpaerlicke sullen hebben te folgen. 3. Bevonden hebbende tot >> Groeningen den ontfanger absent te sijn, welcke sijnne absentie geduerende, soude wel dyenen, den eynen cercher >> Derrick van de Burch aengescreven, de contrerolle bij provisie te bewaren. 4. Naerdyen ook bij den register aldaer bevonden wordt, dat dye van >> Linghen, in de drye leste maenden, op cautie utgevoertt hebben, tussen vijftich ende sestich vaten botteren, ende dat buyten allen twijvel den ontfanger aldaer, int geven van de attestatien tott schade van de gemeene saecke wordt geabusirtt, alsoe boevendyen doer de >> Bourtange, in de voers. drye leste maenden op >> Lingen ock sijn gepassirt op halff convoy bij de vijftich vaeten botteren, dewelcke, alsoe't nyet moegelick deselve aldaer in soe corten tijtt souden khunnen geconsumirt worden, soe soude onder correctie, ende bij provisie wel goed sijn, dat men dye van >> Lingen ende dye van de selven ampte, op eyn comptoir t'sije tot >> Groeninghen, off in de >> Bourtange dede voer haer provisie folgen, ter maendt vijff off sess vatt op cautie, tottdat bij de heren Staten Generaell daerop ordre sal sijn gesteltt, doende op alle andere comptoiren ende den rest volle convoy betaelen, alsoe anders de middelen van de lande grotelix worden defraudirtt, tott welcken eynde den convoymeester tot >> Lingen alrede bij mij is aengeschreven, hem te wachten soe liberalick naerder attestatyen te geven, alsoe t'landt ende sijselffs worden bedroegen. 5. Doch soe U.E. souden verstaen, dat se halff convoy souden betaelen, gelick de offityren in de >> Bourtange verclaren, van eenige heren Raeden gelast te sijn mondelingh (waeroever d'andere comptoiren hen sijn beclagende), soe dyenden op d'andere comptoiren gelicken last gegeven, off anders in de >> Bourtange geinterdicirtt. 6. Alsoe d'>> Engelse natie haer residentie tott >> Embden sijn nhemende, t'welck alsoe't sal reddondiren tot verminderinge der middelen van convoyen, over trafficque deser landen, soe soude onder correctie wel dyenen ordre gesteltt, dat van de >> Engelse lackenen ende andere goderen, onder U.E. resortt incomende, wyerde convoy betaeltt bij provisie, ende totdat de heren Staten sulcx sal sijn geremonstrirt, alsoe deselve goderen hyer meest sullen ingebracht worden van >> Embden. 7. Nyet minder iss van noeden tott dyenste van de lande te verbyeden, datt tott >> Otterdum noch elders geen paerden werden over noch utgevoertt, dan ter plaetse doer offityren ende ontfanck van convoyen ende licenten sijn, om aldaer gevisitirt, ende haer pasport geteyckent te worden, al waer't dat se elders t'recht van de lande hadden betaeltt, om alsoe te beter de frauden te verhoeden, ende dat op verbeurte derselver, ende op grote poenen voer den veeluyden, dye contrarye vandyen eenige paerden overvoeren op syedwegen, daer geyn comptoiren sijn. 8. Ende alsoe bij >> Groeningen ende >> Omlanden de liste nyet worde gevolcht bij de verclaringhe van de paerden, boeven de vijfftich daler weerdich, sal U.E. gelyeven, mede de goede hande daeraen te houden, dat de liste ende ordre als voeren hyerinne geobservirt worde. [folio 142] 9. Den commiss tott >> Borsum nyet khunnende regardt nhemen op de goederen, dye boeven >> Borsum tott >> Oestvryesland ende >> Reyderlandt de >> Versche Eems op gesonden worden, sulcx dat het wel noedich waer gewest, dat denselven commiss boeven den >> Oert omtrint >> Reede hadden moegen leggen, om te beter opsicht te nhemen op de betalinge derselver. Maer indien sulcx nyet soude khunnen geschyeden, soe dyenen dye van de >> Bourtange strictelick gelast, om daerop goed regardt te nehmen, gelick ick al haer te doen hebbe bevolen. 10. Alsoe mits de thosicht in den >> Soltcamp ende tott >> Oestmerhorn, de frauden bij nachte tott >> Collum ende andere plaetsen daeromtrintt, nyet nha behoeren khunnen verhoedett worden, soe soude (onder correctie) tott dyenste van de lande fordelicker, eyn jaechtt daeromtrint khunnen gehouden worden, mit eyn bequaeme persoen tot de visitatie, om te beter de frauden te moegen beletten, bij daege als bij nachte. 11. Bevindende ock int visitiren van de comptoiren respective, dat verscheyden ontfangers van haeren ontfanck sijn gesuspendirtt, utt orsacke datt se van haeren ontfanck t'landt nha behoeren nyet voldaen, nochtans blijvende gecontinuirt bij haere tractamenten, waerinne om der consequentie wel dyent versyen, te meer alsoe de middelen schaerss genoch sijn vallende, om daerut de ordinarisse lasten te vervallen. Begerende deselve hyerop gelyeve alsulcken insicht ende fruchtbare resolutie als opt geene voers. te nhemen sulcx als U.E. ihn haere wijsse discretie sullen bevinden te strecken tot meesten dyenst van de lande ende verhoedinge van alle frauden. U.E. dyenstwillighe >> Hendrick de Beyer

Overghelevert den 13en Augusti ** 1599

Die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant ghesien hebbende dese remonstrantie van den heere Commis Generael >> Hendrick de Beyer hebben op elcke poinct vandien gheresolveert, als volght. 1. Wort ghelaten ende uytghestelt tot dispositie van den E.M. heeren Staten Generael, also bij de Raden hierinne ghedaen is t'gene sij vermochten, ende d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant aenghenomen hebben dese saecke eyntl. bij haere E.M. aff te doen. 2. Die Raden van der Admiraliteit sullen ordre stellen, dat allomme esgaliteit werde ghehouden in de voeringe van t'lant volgende t'articule spreeckende van tonnen-gelt, ende in conformite van d'usance te >> Groeningen geobserveert. 3. Fiat. 4. Die Raden hebben rede tot verhoedinge van de frauden die men speurde deur de slappe toesicht van de officiers te >> Lingen dagelijcx ghepleecht te worden, eenighe ordre op t'welbehagen van mijne heeren Staten Generael gemaect, ende haere E.M. daeraff geadverteert. Sal daeromme de remonstrant believen de goede handt daeraen te houden, dat general. de taux op de vs. plaetsen ghestelt, ende onsen collegie gheauthoriseert werde, omme de vernoumde officiers te moghen ghebieden tot s'landts dienste. 5. Die Raden verstaende dat van de goederen uyt de lande (oock deur >> Linghen) na stift van >> Munster ofte >> Westphalen gaende t'convoy behoort ten comptoire van d'eerste ladinge betaelt te werden, hebben d'officiers in de >> Bourtange belast het volle recht van convoyen voortaen te ontfangen, sonder te letten op t'scriven van >> Floris van Wede ofte andere. 6. Wort ghestelt tot discretie van mijn heeren Staten Generael. 7. Fiat. 8. Desenaengaende is provisionel. ghedaen, so men best conde tot s'landts dienste ende verhoedinge van de frauden. 9. Die Raden en vinden in dese coniuncture van tijdt niet geraden eenighe veranderinge te doene, maer sullen niettemin den officiers in de >> Bourtange belasten, als hier versocht wort. 10. Hierop sal ter ghelegentheyt werden ghelet. 11. Die Raden hebben rede hierinne ghedaen ende sullen voorts doen, soals tot s'landts dienste behoort.

Aldus ghedaen ter vergaderinge van de Raden ter Admiraliteit in Vrieslant desen 14en Augusti 1599 Oenama vt.

Ter ordonnantie van de voors. Raden >> J. Saeckma [vervolg folio 143]

08-14 Dingsdach * Den 14en Augusti ** Oenema vice-praes. - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de visitatie van de remonstrantie bij den Commis Generael >> Beyer overghelevert, ende daerop gheresolveert ghelijck in margine van d'selve aengheteyckent staet.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Is goed ghevonden den cap. >> Viltshusen datel. hier te verscriven omme der heeren meyninge te verstaen op t'ghene men hem sal voorhouden.

Op de requeste vanweghen eenen >> Hans Crijter verthoont is gheordonneert t'apostilleren, dat die suppliant sal eerst verthonen behoorl. certificatie, van dat de botter daerinne ghemelt te >> Amsterdam is ghebleven, ende beneffensdien noch bij eede verclaren, dat hij geene andere op t'selve pasport weder uytghevoert heeft, omme diesvolgens voorts restitutie ofte anders ghedaen te worden als versocht is.

Is ghebesoigneert int resolveren op de poincten van de remonstrantie bij de Generael de >> Beyer overgegeven tot den eynde toe.

Is >> Coert Crijter ghecompareert ende heeft den eedt ghepraesteert volgende resolutie hierboven ghestelt.

Sijn d'heeren >> Eysinga ende >> Steyn ghecommitteert om naerdere informatie te nemen van de faute bij de cap. >> Viltshusen begangen onlangs int voorbijvaren van een streuper, sonder d'selve te vervolghen.

08-16 Donderdach * Den 16en Augusti ** Naer noen ** Ulpianus praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

D'heeren >> Eysinga ende >> Steyn [folio 144] doen rapport van haere wedervaren te >> Oostmehorne.

Is de contrerolleur >> Taecke Tiercks geordonneert te ghehengen ende ghedogen, dat het comptoire ten huyse van >> Ritske Vrielsma suppliant alhier werde ghehouden.

De patente dienende tot publicatie van t'verboth teghens d'uytvoer der paerden gemaect, anders als ter plaetsen daer comptoire wort ghehouden.

Op de requeste van >> Hylcke Sybes burger te >> Harlingen is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden sullen sorghe draghen, dat de suppliant op d'affrekeninge (indient mogel.) aen zijn achterwesen gheraecke.

Ghehoort rapport van de voors. heeren commissarien ende ghesien hare besoigne, is na rijpe deliberatie ghoed ghevonden ende gheresolveert, dat men den cap. >> Viltshusen zijne dienst sal ontseggen, ende van den eed aen de landen ghedaen quiteren ofte ontslaen.

Also de heere >> Steyn verhaelde ghesint te wesen om naer >> Haerlem te verreysen, is goed ghevonden denselven heere te versoucken, dat hij voorts wil trecken na s'Gravenhage, ende mijn heeren Staten Generael verthonen, dat men alnoch op haere E.M. descharge gheene betalinge van dese beyde provincien heeft connen vercrijgen tot vervallinge van d'oncosten int overhalen der >> Duytscher knechten ghedaen, ende dieshalven versoucken, dat haere E.M. believe nieuwe descharge te geven op seecker ander extraordinaris, waervan rede consent is ghedragen.

Vorder oock dat tot verhoedinge van de frauden, die dagelijcx worden ghepleecht deur t'kleyn debvoir ende slappe toesicht van de officiers te >> Lingen wel dienstigh ware, dat t'comptoire voors. onder ghesach van desen collegie werde ghestelt, ofte tenminsten d'officiers aldaer belasten de bevelen van deser collegie te ghehoorsamen int gene haere adminstratie belangt, ende maentl. staet van heure rekeninge over te seynden.

Eyntl., dat de wedue ende compaignie van >> Nicolaes Ericxzn. t'collegie seer lastigh valt niet alleene om de betalinge van de hooftsomme, maer eyschen oock interessen tot merckl. somme, ghelijck uyt de overgegevene declaratie breder ghesien can worden, ende dieshalven versoucken van haere E.M. versieninge, ofte ordre desenaengaende.

08-17 Vrijdach * Den 17en Augusti ** Ulpianus praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers - Eysinga

Ten versoucke van >> Minne Ottes is gheac[folio 145]cordeert, dat men hem certificatie sal geven van de sententie verleden jare tot zijne achterdele uytghesproocken.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Eysinga

Is >> Thomas Thomaszn., op t'versouck van zijne huysvrouwe, gheaccordeert omme de tijt van acht daghen van t'schip te mogen absenteren.

Is ghebesoigneert in de repartitie te maecken van de penn., waerinne >> Goe Luytiens onlangs ghecondemneert is gheweest.

>> Berent Thomaszn. burger ende herbergier binnen >> Doccum heeft vanweghen >> Goe Luytiens wonende te >> Eendrum in de >> Omlanden ghefourneert ende betaelt thien Carol. gls., d'welcke de voors. >> Goe onlangs tot profijt van den armen te betalen waren opgeleyt.

De certificatie ten versoucke van >> Minne Ottes ghedepecheert is na ghedane oplesinge gearresteert.

08-18 Saterdach * Den 18en Augusti ** Ulpianus praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers - Eysinga

Also gisteren overghesien wesende t'laeste slot van rekeninge, mitsgaders de ontfang ende uytgave bij de convoymeester >> Epe Janszn. Barles in de verleden maenden deses jaers tot den 4en Julii laestleden excluys ghehadt ende ghedaen, bevonden is, dat d'selve aen de landen schuldigh soude sijn ongheveerl. de somme van eenduysent neghenhondert ende twee Carol. gls., salvo meliori calculo, dewelcke penn. hij alnoch ghereed niet conde fourneren, is gheresolveert, om t'landt te versekeren, ende nochtans t'uyterste verderff van de voors. >> Epe Janszn. (sovele mogel.) te verhoeden, dat hij op >> Allerheyligen naestcomene d'eene helfte, ende te Meye daeraen volgende d'andere helfte van de ghemelte somme sal opbrengen mit alsulcke interessen, als t'collegie aen andere soude gheraecken te betalen, ende tot meerder seeckerheyt ghehouden wesen daervoren ghenoechsame borghe te stellen ende die te noemen binnen de tijt van acht dagen. [folio 146]

Is gheresolveert te seynden aen d'officiers van convoyen te >> Groeningen haere contingent van d'amende, waerinne >> Goe Luytiens is ghecondemneert gheweest, ende mede den hopman >> Renick Hettinga t'adverteren, dat alhier staet t'gene hem, den vaendrich >> Vriesma, ende de soldaten van d'selve penn. competeert, alleene dat men wete, oft sij met malcanderen gheaccordeert ende ghesloten sijn.

08-20 Maendach * Den 20en Augusti ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Ulpianus

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenighe requesten, ende daerop gheordonneert, ghelijck int ordonnantie-boeck aengeteyckent staet.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers - Ulpianus

Also de burgemeester >> Wijne Hanszn. praesenteerde te permuteren seeckere schuyte voor de crabschuyte waerop de capitein >> Johan Eppens tot noch toe heeft ghedient, sijn d'heeren >> Gruys ende >> S. Reyns ghecommitteert om met d'selve in onderhandelinge te treden, ende meteen oock te accorderen met eenen schipper >> Claes Janszn., wiens schip laestmael is ghebruyct int vervolgen van de zeerovers op de >> Oostersche Wadden.

Is goed ghevonden de mannen, welcke t'aenghehoudene schip met caesen hier opghebracht hebben, te lasten >> Dominico Novesio cercher aen te seggen, dat hij morgen teghens negen uyren hier voor de rade sal verschijnen.

08-21 Dingsdach * Den 21en Augusti ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen der rekeninge te >> Harlingen.

08-23 Donderdach * Den 23en Augusti ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Ulpianus

Is >> Joanni Laeszn. clercq gheaccordeert, om zijne camere te moghen overdecken, doch tot minste costen van t'collegie.

Is goed ghevonden den secretaris te lasten van den convoymeester >> Epe Janszn. te vorderen nominatie van de borgen, d'welcke hij volgende resolutie van den 18en deser sal willen stellen. [folio 147]

08-25 Saterdach * Den 25en Augusti ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Rengers - Ulpianus

Op de requeste van >> Aucke Tiebbes is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden ordonneren den ghesubstitueerde Ontfanger Generael >> Johan Hendricxzn. den suppliant aen zijne vordere achterwesen met de beste middelen ende ten spoedighsten te verhelpen.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Rengers - Ulpianus

Also menichvoudel. ghevordert worde ammunitie ofte andere equippagie, daer men nochtans niet conde weten, wat een iegel. t'elckens heeft ontfangen, is goed ghevonden dat men d'selve aenstaende weecke sal aenseggen zijn staet van d'ammunitie ende equippagie voor desen jare in te leveren.

Op de requeste van >> Ritske Popkes burgher ende schoenmaecker binnen >> Doccum is gheresolveert t'apostilleren, dat de suppliant sal aengaende de rede geleverde schoenen patientie moeten nemen tot de affrekeninge; maer't wort nochtans versekert voor andere schoenen, welcke hij noch gheraecken sal te leveren aen den capitein >> Johan Eppens tot de somme van twintingh Carol. gls., sonder meer.

Op de requeste van eenen >> Luytien Hiddeszn. wonende te >> Hollum op >> Amelant, is goed ghevonden t'apostilleren, dat de suppliant sal hem moghen verdedigen teghens d'aenspraecke van den Advocaat Fiscael, welcke rede citatie teghens d'selve heeft laten uytgaen.

Is de lieutenant van >> Viltshusen binnengheroepen sijnde aengheseyt, dat hij hem sal versien van victuaille voor de tijt van een maent, tot de costpenn. als de capitein tevoren op elcke hooft zijn ghepasseert, ende de provisie rede te schepe wesende van de voors. >> Viltshusen voor behoorl. prijs daerinne copen, daertoe den huysvrouwe van d'selve overroepende, om te weten wat daer noch resteert.

Sal hem diesvolgens oock vervoughen met ghemelte schip, tuschen d'>> Eemse ende >> Scholbalch op ende neer varende, ende neerstel. toesiende dat t'landts recht niet becort en worde, ende de streuperije gheweert.

Is mede verstaen, dat de capitein >> Timen Jacobszn. Doncker belast sal worden hem te vervougen met zijn schip van oorloge voor >> Amelandt, omme aldaer goed regard te nemen teghens de frauden ende streuperijen, ende [folio 148] voortaen beter provisie ende ordre te schepe te doen ende houden.

Ten versoucke van >> Viltshusen, is goed ghevonden d'selve van de gijselinghe te ontslaen, sonder dat hij nochtans hem te schepe sal mogen begeven.

08-27 Maendach * Den 27en Augusti ** S. Reyns praeses - Gruys - Rengers - Ulpianus - Oenema

Is gheresolveert volghende t'scriven van mijn heeren Staten Generael aen den capitein >> Cleys Bauckes, dat hem gheordonneert wort terstont na de receptie der missive met zijn schip van oorloge te comen op de >> Wester >> Eemse, aldaer neerstighe toesicht te houden teghens d'exploicten des algemeynen vijandts, ende te dien eynde de vischers dagelijcx uytvarende scherpel. te vermanen ten spoedighsten hem advertentie te doene bijsoverre sijluyden eenighe vlote ofte menichte van schepen in zee ghewaer mochten worden, onder belofte van vereeringe voor hunne condschip, mitsgaders noch een ofte twee personen alle dagen op de >> Borcumer toren te seynden, d'welcke daerop van ghelijcken letten, ende met vier teeckenen ofte anders hem daeraff adverteren, in welcken ghevalle (te weten op d'aenkomste der >> Spaenscher vlote, ende niet eerder) hij niet en sal laten metterdaet alle de tonnen, capen, ende baeckens aldaer te verleggen, verstellen ofte gheheel wech te nemen, ghelijcx tot meesten dienst van t'landt ende nadeel van de vijanden sulcx behoort. t'sij alleene ofte met behulp van de capitein >> Timen Jacobs, die teghenwoordel. wederomme in zijne plaetse wort gheschict, houdende oock goede correspondentie met die capitein >> Tiaerd Tiebbes, die men lasten sal op de >> Ooster Eemse ten vorighen eynde te gaen, ende t'collegie van tijt te tijt adverterende, wat hem aldaer mach bejegenen ofte ghebootschapt werden, opdat daerna ten ghemene beste mach ghedaen ende besloten werden als behoort.

Is gheordonneert van t'inhoud der voors. resolutie mutatis mutandis de capiteyn >> Tiaerd Tiebbes aen te scriven.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Rengers - Ulpianus - Oenema

Is goed ghevonden, dat de capitein >> Timen Jacobs Doncker hem terstont met zijn schip van oorloge sal vervougen op d'>> Eemse in plaetse van de capitein >> Cleys Bauckes, [folio 149] ende niettemin eenighe soldaten te seynden op de schuyte voor de >> Versche Eemse, omme den commis aldaer t'adsisteren tot uytvoeren van zijne laste. Maer bijaldien hij van de voors. capiteinen >> Cleys Bauckes ofte >> Tiaerd Tiebbes soude moghen versocht worden, omme haer te commen helpen effectueren t'ghene hen aengaende resistentie van de vijandt is belast, sal hem terstont daertoe gereed laten vinden, ende de vischers ofte andere neerstel. ondervraghen wat zij van de vlote ofte >> Spaensche schepen sullen hebben moghen vernomen, t'collegie t'elckens t'adverterende van zijne wedervaren, ende neerstel. toesiende, dat de commis hem regulere na t'scriven van den 7en deser laestleden aengaende t'scrijfgelt ghedaen.

Op de requeste van >> Caspar van Donderen is de capitein >> Pieter Claeszn. gheordonneert met de schipperen morghen van >> Oostmehorne op t'laeste ghetijde aff te varen t'zij deur zee ofte over >> Wadden, ghelijck sulcx naerders in zijne patent sal worden gheextendeert ende uytghedruct.

Also t'collegie aengedient werde, dat de commis >> Douwe Scheltes hem onderstonde de capiteins, ofte haere onderhorige soldaten voor de >> Versche Eemse ter wachte leggende te verhinderen beneffens hem de voorbijvarende schepen te visiteren, is verstaen ende gheresolveert, dat de voors. commis belast sal worden niet alleene neerstel. zijn commissie t'exerceren, maer oock te ghehengen ende gedogen dat de voors. capiteins ofte heure matrosen de visitatie met hem doen.

Is de lieutenant >> Tiepke Botes so scriftelijcke als mondelinge belastinghe gedaen, dat hij naer verloop van twee oft drie daghen sal vervougen na de >> Wester Eemse, ende aldaer ofte onderweghen vernemen oft oock eenighe menichte van >> Spaensche schepen in zee mochten ghesien worden, doende t'elckens overscrivinge aen t'collegie van zijn wedervaren, ende voorl. continuel. tuschen de >> Wester Eemse, alwaer t'schip van de capitein >> Cleys Bauckes ghelecht is, ende >> Oostmehorne varende.

08-28 Dingsdach * Den 28en Augusti ** S. Reyns praeses - Rengers - Gruys - Ulpianus - Oenema

Op de requeste van de capitein >> Cleys Bauckes, is goed ghevonden d'selve t'accor[folio 150]deren in verminderinge van zijne te verschenene ofte noch te verschijnene costpenn. de somme van seshondert ende vijftigh Carol. gls., wel verstaende, dat hierinne ghecort sullen worden tweehondert bij den heeren >> Gruys ende >> Oenema hem laestmael ghepasseert, ende noch tweehondert >> Hylck Bacxter te >> Leeuwarden competerende, ende dat volgende apostille haer onlangs verleent.

Is ghecontinueert in de examinatie der dubbelen van de comptoire te >> Delffzijl.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Ulpianus - Oenema

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen.

08-29 Wonsdach * Den 29en Augusti ** Naer noen ** S. Reyns praeses - Gruys - Rengers - Eysinga - Oenema

Also >> Dominicus Novesius cercher te >> Oostmehorne hem beclaechde, dat hij onlangs recontrerende op de watten eenighe schepen van de coopluyden ende schipperen qual. was ghetracteert, sonder te letten op zijn last ende commissie, d'welcke hij henluyden thoonde, is goed ghevonden tot verhoedinghe van de frauden d'selve bij patente te ordonneren, alleene ofte met behulp van eenige personen te schepe ofte met des landts jachte de fraudateurs te sien achterhalen, sullende van de goederen bij henluyden ghedecouvreert ende aenghehaelt genieten t'ghene den denuntiateurs bij placcate van mijn heren Staten Generael is toegeleyt, sonder meer. Sal daeromme alle ende een iegel. bevolen worden den voors. >> Novesio tot uytvoeren van zijne last geene verhinderinge te doene.

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen.

08-30 Donderdach * Den 30en Augusti ** S. Reyns praeses - Gruys - Rengers - Eysinga - Oenema

Is ghebesoigneert in de examinatie van de doublen der ontfang van convoyen verleden maenden deses jaers binnen >> Groeninghen ghevallen. Waerinne also bevonden werde, dat >> Johan Coenders seeckere vet paerdt te >> Emden vercocht hadde, t'welcke hij [folio 151] nochtans op cedulle van attestatie hadde uytghevoert, onder belofte van t'selve binnen de tijt van een maendt weder in te brenghen, is goed ghevonden ende gheresolveert d'officiers van convoyen te >> Groeningen daeraff te adverteren, ende ordonneren terstont denselve om de betalinghe van t'convoygelt te sommeren, op poene dat anders bij ghebreke ofte versuymenisse t'cort op haere rekeninghe sal worden verhoocht.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Eysinga - Oenema

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen der convoyen te >> Groeninghen verleden maenden ghevallen.

Ende also bevonden werde, dat op den 30en Martii laestleden eenighe quantiteit van holt te >> Groeninghen was ghecomen, eerst gheaestimeert bij >> Floris van Wede op vijftigh dalers, daer het nochtans waerdigh bevonden werde bij den officiers der voors. stadt waerdt hondert dalers, is communicative verstaen, dat t'selve hier aengheteyckent sal werden ende ter gheleghentheyt aen mijn heeren Staten Generael overghescreven.

08-31 Vrijdach * Den 31en Augusti ** S. Reyns praeses - Gruys - Rengers - Eysinga - Oenema

Also t'collegio werde aengedient, dat eenen >> Cornelis Claeszn. coopman wonende t'>> Amsterdam alnoch gheimportuneert werde van de officiers aldaer om betalinge van t'convoygelt voor de goederen, welcke hij int voorjaer uyt de >> Omlanden heeft ghevoert ende aen de >> Soltcampen verconvoyt, is verstaen ende gheresolveert, dat men wederomme dienaengaende aen den heeren Raden van der Admiraliteit residerende t'>> Amsterdam sal scriven, ten eynde de voors. coopman niet boven reden beswaert en werde.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Eysinga

Is ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen der ontfang van convoyen verleden maenden te >> Groeningen ghevallen.

09-03 Maendach * Den 3en Septembr. ** Gruys praeses - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen der ontfang van convoyen verleden maenden ten comptoire van >> Groenin[folio 152]gen ghevallen.

Op de requeste van d'huysvrouwe van >> Job Sipkes soldaet onder de capitein >> Joan Eppens is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden sullen de versieninghe doen, dat de backer, welcke den suppliante ter weecke tot haer onderhoudt een brood sal moghen verschaffen, op de affrekeninge aen zijn betalinge geraecke, mits heur alsdan hier vougende ofte deur een ander zijn schult aengevende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Oenema

Is ghecontinueert in de examinatie van de dubbelen der ontfang van convoyen te >> Groeningen ende >> Maccum verleden maenden ghevallen.

09-04 Dingsdach * Den 4en Septembr. ** Gruys praeses - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Also vanweghen d'erffghenamen van eenen >> Cornelis Claeszn. in levene burger te >> Hoorn instantie ende versouck werde ghedaen, dat haer acte van cessie mochte geexpedieert worden volgende resolutie op den 12en Augusti laestleden genomen, is ghebesoigneert int ramen van d'selve acte, ende mede ghedelibereert op de versekeringe, welcke het collegie hierentegens souden moeten ghedaen werden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Nadat de acte van cessie huyden ontworpen int nette ghestelt ende nu weder opghelesen was, is d'selve ghearresteert in vougen hier ter zijden ghescreven staet.

Die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant. Also wij diversel. van eenen >> Cornelis Claeszn. in levene burger binnen >> Hoorn, ende nu op t'nieuwe weder van desselven erffgenamen aenghesproocken sijn gheweest om te ghehengen ende ghedogen, dat sij volgende de bijlbrieff ende andere, van het wijdt- carwielschip teghenwoordel. bij de capitein >> Pieter Claeszn. ghevoert haere achterwesen souden mogen recouvreren ende becomen, t'welcke sij noch voorgeven daerop als hunne hypotheque te hebben, ende nochtans voor de vrije leveringe van t'selve schip eenen >> Melis Simonszn. in zijne levene mede binnen de gemelte stadt >> Hoorn woonachtigh hem als waerborge aen t'landt gestelt heeft ghehadt na breder inhoudt van t'instrument daeraff gemaect in date den IIIIen Novembr. XVc vier ende t'negentigh, doen te wetene, dat wij om eenmael van der voors. erffgenamen aenlopen ontslagen ende ghevrijdt te mogen blijven, denselve tot haere begeren ende contentemente gecedeert ende opghedraghen hebben, cederen ende opdragen mitsdesen alsulcke actie, als ons uyt oorsaecke van de gemelte borchtochte teghens de erffgenamen van >> Melis Simonszn. voors. soude mogen competeren, gevende haer volle macht, omme teghens denselve te procederen, so bevonden sal worden hen te deser respecte best rechtschapen te sijn, ende constituerende henluyden procuratores in rem propriam. Sonder nochtans dat men ghedenct de erffghenamen van >> Melis Simons voors. in hare qualiteit te verlaten, indien emant meer ieets mochte comen op t'selve schip praetenderen.

Ghedaen binnen >> Doccum onder onsen segele ende secretarii handt den 4en Septembr. 1599.

Ter ordonnantie van de voors. Raden

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen der ontfang van convoyen te >> Maccum.

09-05 Wonsdach * Den 5en Septembr. ** Naer noen ** Gruys praeses - Rengers - Eysinga- Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Also de volmacht van d'erffgenamen van >> Cornelis Claeszn. burger in zijne levene te >> Hoorn, t'collegie niet voldede met het concept van de versekeringe haer opgheleyt, is ghebesoigneert int reformeren van d'selve, ende daernae voorts oock gheprocedeert tot de examinatie van de dubbelen. [folio 153]

09-06 Donderdach * Den 6en Septembr. ** Gruys praeses - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is gheresolveert ten versoucke van de hopluyden >> Hettinga ende >> Frans Gerryts haere contingent d'selve deur hunne bode toe te seynden tot de somme van ses ende dertigh Carol. gls. ses st., met vermaninghe, dat sijluyden voortaen haer willen onthouden so grote costen te doen ofte laten gheschien op eenighe aenghehoudene goederen, ende versekeringe, dat henluyden sal ghewerden t'gene haer sal moghen ghebeuren van de amende, d'welcke de persone laestmael uyt schip verlopen sal gheraecken op te brenghen.

Also de officiers van convoyen in de vestinge >> Delffzijlen t'collegie huyden hebben aenghescreven, dat grote frauden worden ghepleecht in de veerschepen, deurdien sij niet toe en laten de visitatie van de cofferen daerinne gheladen, is goed ghevonden den capiteins te belasten daerop neerstel. te letten, ende de cofferen met alle discretie te besichtighen, ende den officiers voors. van allen desen te adverteren.

De brieven van borchtochte ende versekeringe van de volmacht der erffgenamen van >> Cornelis Claeszn. ten contentemente van de Raden overgelevert wesende, is verstaen, dat men d'selve wederomme sal doen hebben het transport met de copie van de borchtochte houdende op >> Melis Simons in levene ghewoont hebbende te >> Hoorn.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

D'heere >> Steyn van >> Hollandt weder thuys ghecomen sijnde heeft rapport ghedaen van zijne E. wedervaren in s'Gravenhage bij mijn heeren Staten Generael, overleverende de acten mette missive aen >> Floris van Wede.

09-07 Vrijdach * Den 7en Septembr. ** Gruys praeses - Steyn - Ulpianus - S. Reyns

Is goed ghevonden den collecteurs ende contrerollerus allomme onder districte van deser collegie staende te belasten terstont hunne dubbelen van ontfang in de maent Augusto laestleden ghevallen alhier over te seynden. [folio 154]

Is verstaen, dat men den commis >> Douwe Scheltes voor antwoord sal scriven op zijne brieff van den 25en Augusti laestleden, dat men gantsch niet goed en vindt, dat des landts middelen onder praetext van na >> Lier ofte andere plaetsen van >> Oostvrieslant te varen, souden ghedefraudeert worden, maer wort denselve commis gheordonneert met aller neersticheyt daerop te letten, ende somwilen selve hogerop te gaen ofte eenighe soldaten omtrent >> Oldersum ofte elders daer hij vermenen sal best te wesen, te seynden om te vernemen, oft oock eenige goederen voorts na >> Westphalen de >> Versche Eemse op ghevoert worden, sonder dat aen t'eene ofte andere comptoire de behoorl. betalinghe van t'licentgelt gheschiet sij, ende sodanighe luyden bevindende te stuyren aen de naeste convoymeester om daer voor hunne goederen t'recht te betalen, met waerschouwinghe, dat evenverre sij naemaels sulcx weder onderstaen, men de schepen sal aenhouden ende daerop doen procederen als behoort.

Is mede gheresolveert den collecteur >> Aleva te vermanen van zijne debvoir.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de examinatie van de dubbelen der ontfang van convoyen in de maent Julio te >> Reyde ghevallen.

Also wederomme in deliberatie gheleyt werde, wat men te doene hadde aengaende de goederen op >> Lingen onder attestatie ghevoert, is verstaen ende gheresolveert, dat men de contrerolleur >> Here Pieters sal belasten staet hier over te seynden hoevele in de verleden maenden Julio ende Augusto vandaer in manieren als voren is na stadt ende ampte van >> Lingen ghebracht, omme t'selve ghesien voorts ghedaen te worden als behoort.

Is oock gheresolveert te scriven aen >> Floris van Wede ende >> Hen. Nattelman officiers van convoyen te >> Lingen in manieren navolgende.

Wij hebben uwe brieff van den 16en Augusti laestleden ontfangen, ende daeruyt met verwonderinge verstaen, dat ghij ontkent t'gene de coopluyden selve verclaren, so wanneer d'officiers van onsen districte henluyden willen opleggen de betalinge van t'recht der convoyen voor de goederen uyt de lande nae >> Westphalen ofte stift van >> Munster ghevoert. Te meer oock dat d'heere Commis Generael >> Hendrick de Beyer ons voor eenige dagen insghelijcken heeft verthoont, dat ghijlieder voorheen te liberael de certificatien weder terugge hebben gheschict tot s'landts nadele ende praeiudive der oprechten coopluyden, ghelijck breder uyt zijne E. brieff sonder twifel U.E. rede sal wesen [folio 155] ghebleecken. Begeren daeromme, dat ghij voortaen naerder op de saecke wilt letten, ende U niet van eenige loerendrayers meer laten abuseren, als wij bevinden uyt vele clareblijcken alhier berustende ende diesnood te verthonen, tot noch toe gheschiedt te wesen. Wij hebben oock den officiers in de >> Bourtange al ghelast niet t'halve maer t'ghehele recht van convoyen nu voorts te vorderen van de goederen, d'welcke sij weten na >> Westphalen ofte stift van >> Munster te sullen gaen, nietteghenstaende sije deur >> Lingen comen te passeren, ende dit in conformite van den 7en articule van den placcate, sullende geerne ordre stellen, daer wij onderricht werden eenighe fauten inghecropen te sijn. Maer aengaende het pasport te >> Reyde int voorjaer uytgegeven sult weten, dat op de >> Versche Eemse een particuliere lijste onder t'bewindt der heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant ghemaect ende na ghelegentheyt van tijt is verhoocht ofte vermindert, d'welcke alnoch met goed benoughen van mijn heeren Staten Generael aldaer wort ghehouden. Want de lijsten bij haere E.M. ghemaect in sulcke termes niet en spreecken, ghelijck d'heeren Commisen Generael verleden jare in hunne verbael te rechte verstaen hebben. Sult dieshalven vermaent sijn voortaen U des niet meer te moeyen, maer onse officiers met hunne ampt te laten bewerden. Belangende t'aengeven van eenen >> Johan Meyer achten wij onnodigh meer te beantwoorden, also zijne remonstrantie met uwe brieff ende andere stucken noch in de secretarie van onse collegie berusten. Waermede eyndigende ende U.L. eernstel. vermanende met ons van nu voorts betere correspondentie te houden etc.

09-08 Saterdach * Den 8en Septembr. ** Gruys praeses - Steyn - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is gheresolveert te scriven aen den officiers van convoyen te >> Harlingen, >> Maccum, >> Groeningen ende >> Delffzijlen in manieren als volght.

Also d'heeren Raden van der Admiraliteit t'>> Amsterdam onse medebroeders bij haere E. missive van den 26en Augusti laestleden ons gheadverteert hebben, dat aldaer ende mede d'officiers staende onder t'ghesach van de collegien te >> Rotterdam ende >> Hoorn belast is volgende resolutie den 6en derselver maent ghenomen van de schipperen, die met houdt gheladen verleden maenden deses jaers van >> Oosten ofte uyt >> Norwegen sijn inghecomen, alnoch te vorderen t'gene bij henluyden op de voregaende reyse ten aensiene van de grote der schepen [folio 156] te cort is betaelt, so ist dat wij U ordonneren desenvolgens mede de voors. schipperen, welcke hier bevoren te weynich hebben betaelt, nu het surplus doen suppleren, mits ghenietende nochtans het seste part voor de voeringe na inhoudt van de ordonnantie der E.M. heeren Staten Generael. Sonder dies te zijn in ghebreke.

09-11 Dingsdach * Den 11en Septembr. ** Broeils praeses - Steyn - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Also de convoymeester >> Epe Janszn. praesenteerde zijne borgen volgende resolutie van den 18en Augusti laestleden, is daerop ghedelibereert ende de acte eyntl. ghearresteert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de examinatie van de rekeningen.

Is verstaen dat men de officiers in de >> Bourtange sal vermanen in t'scriven van de rekeningen beter ordre te houden in conformite van andere distinguerende t'recht op de >> Versche Eemse gestelt van t'in ende uytgaende convoygelt.

09-12 Wonsdach * Den 12en Septembr. ** Naer noen ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Is voorts ghecontinueert in de examinatie der dubbelen.

Also >> Claes Coning cercher binnen >> Groeningen versochte om zijne noodwendige afaires in >> Francrijck te verrichten ses ofte seven weken te mogen absenteren, mits stellende een bequame persone in zijne plaetse gheduyrende t'affwesen, is hem t'selve gheaccordeert. Des dat de ghesubstitueerde wort ghehouden hier te comen den behoorl. eed te doen.

09-13 Donderdach * Den 13en Septembr. ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van de examinatie der dubbelen van de rekeninge. [folio 157]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van de examinatie der dubbelen.

09-14 Vrijdach * Den 14en Septembr. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Is voorts ghebesoigneert in de examinatie der dubbelen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Is ghebesoigneert in de examinatie der dubbelen van de rekeninge der convoyen voor de verleden maenden.

09-15 Saterdach * Den 15en Septembr. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys

Also de Advocaat Fiscael versochte requisitorialen aen de burgemeesteren ende raed der stadt >> Groeningen. omme aldaer eenighe ghetuyghen te doen verhoren in de saecke van >> Frederick Rijckens ende hem ongedecideert hangende, is gheordonneert, dat d'selve gheexpedieert sullen worden.

Is wederomme bij de handt ghenomen de examinatie van de doublen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - S. Reyns - Gruys

Is gheordonneert volgende communicatien van huydenmorgen, dat men de convoymeester >> Frederick Rijckens sal sommeren om binnen de tijt van vierthien dagen naestcomene te fourneren t'gene men onlangs bevonde het landt noch van hem te competeren, oft dat anders teghens hem gheproce[folio 158]deert sal worden so t'behoort.

Is voorts gheprocedeert tot de examinatie van de dubbelen.

09-18 Dingsdach * Den 18en Septembr. ** Naer noen ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga -S. Reyns - Broeils

Is goed ghevonden ende gheresolveert, dat men de convoymeester >> Frederick Rijckens borgen sal adverteren van de sommatie denselve >> Rijckens ghedaen, met vermaninge, dat sij willen ordre met hem stellen ten eynde het collegie niet ghenoodsaect werde teghens haer te procederen volgende borchtochte.

Is noch ghebesoigneert in de examinatie der dubbelen.

09-19 Wonsdach * Den 19en Septembr. ** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is ghecontinueert int maecken van de staet voor de acht maenden.

Is mede ghemaect repartitie van de gheconfisqueerde ende onlangs vercochte goederen.

09-20 Donderdach * Den 20en Septembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Also men verstonde dat de gewonde bootsghesel ofte crijchsman >> Ogen genaemt nu haest ghecureert soude sijn, is verstaen ende gheresolveert, dat men deselve van nu voorts ter maent sal laten ghewerden de costpenn. hem te schepe toegeleyt, waervoor hij so van slapinge als ander onderhoudt selve hem sal moeten versien.

Is de Fiscael vergunt provisie van citatie bij edict aengaende de ses ende t'sestigh caesen eenen schipper te >> Bolswaerd toebehorende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Also de capitein >> Timen Doncker deur zijne missive huyden ontfangen t'collegie aendiende, dat eenighe schipperen de >> Versche Eemse op varende haer weygerden te laten visiteren voordat sij te >> Halte quamen, is geresolveert te scriven aen denselve capitein ende commis >> Douwe Scheltes, dat sijluyden neerstel. sullen toesien ten eynde het landt niet ghefraudeert en werde, met vermaninge aen de vs. capiteyn, dat hij naemaels duydel. deur zijne scriver laten scriven.

Ontfangen zijnde een brieff van >> Here Pieters contrerolleur te >> Groeningen bij dewelc[folio 159]ke hij t'collegie adverteerde, dat wel nodigh ware aldaer bij aenpleckinghe van billetten gheboden te worden, dat niemant hem vervordere eenighe goederen sowel uyt >> Gheunieerde Provincien als neutrale oorden comende losse, ofte oock andere aldaer lade, sonder dat eerst ende allvoren daeraff d'aengevinge ten comptoire gheschiet sij, is sulcx goed ghevonden ende gheadvoyeert.

Ghedenuntieert wesende bij denselve contrerolleur dat eenen schipper >> Claes Scheltes genaempt voor ettelijcke dagen seven lasten >> Lunenburger solt inghevoert soude hebben, waervan hij niet meer als vier hadde ten comptoire aldaer aengegeven ghelijck naerder soude connen gheblijcken uyt register van de impostmeester, is geresolveert, dat de voors. >> Here Pieters sal sien te recouvreren extract uyt ghemelte register, omme t'selve ghesien voorts ghedaen te worden so t'behoort. Ten welcken eynde mede aen den heere >> Gruys teghenwoordel. binnen >> Groeninghen wesende sal worden ghescreven, dat zijne E. hieraen believe goede handt te houden (indient nood) dat de vs. contrerolleur tot achterhalinghe van de frauden de copiam mach becomen.

Is ghelesen de missive van de officiers in de >> Bourtange huyden alhier overghebracht, bij d'welcke sij adverteerden, hoe dat haer verthoont was copia van de apostille den burgemeester van >> Lingen laestmael op zijne requeste verleent, versouckende daervan nochtans naerder onderrichtinge, als te weten oft t'ampt van >> Lingen onder deselve dispositie mede was begrepen; item oft t'selve op meer als eene wege sal moghen gheschieden, te meer also men anders de onbehoorlijcke handelingen niet sal connen weeren. Waerop naer ghehoudene communicatie bij de Raden verstaen ende gheresolveert is, dat die van >> Lingen hunne behouften volgende voorgemelte apostille sullen ghehouden wesen te halen alleene uyt de stadt >> Groeningen ende deur >> Coeverden te voeren, sonder elders, als mits betalende het behoorl. recht van convoyen. Waeraff de magistraet aldaer gheadverteert sal worden, ende d'officiers voors. aengescreven, dat sijluyden van de goederen derwaerts gaende sullen ontfangen het recht daertoe staende.

Is de Advocaat Fiscael provisie van citatie vergunt aengaende derdehalve kintiens butter, ende negen caesen. [folio 160]

09-21 Vrijdach * Den 21en Septembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Broeils

Is ghelesen de missive van de hopluyden >> Hettinga ende >> Frans Gerryts huyden ontfangen, bij dewelcke sijluyden versochten, dat de soldaten mochte gewerden t'gene hier noch stonde van de amende bij >> Goe Luytiens opghebracht, ende daerop gheresolveert t'antwoorden, dat die Raden met verwonderinge hebben verstaen, dat sijluyden nietteghenstaende het duydelijcke scriven haerselven ende de soldaten hebben wijsgemaect, dat hier noch ieets meer soude resteren van de amende bij >> Goe Luytiens opghebracht, t'welcke haerlieder mochte commen. Te meer alsoe tevoren oock hen geadverteert is, dat zijne ende der crijchsluyden ghehele competentie van de gemelte penn. (behalven de excessive costen >> Hette Vriesma goedgedaen ende van hem inghehouden) niet meer is bevonden te bedragen als ses ende vijftigh Carol. gls., waervan nochtans wederomme is getrocken de schult van >> Sibrant Rijpkes, ende mitsdien in alles overghebleven die ses ende dertigh Carol. gls. ses st. vier penn. haerluyden onlangs toeghesonden. Waeromme begeert wort, dat sijluyden de soldaten voortaen t'collegie niet meer willen laten molesteren, maer henluyden vervougen so t'behoort, haer alnoch versekerende van t'gene haer ende den hunnen uyt oorsaecke der achterhaelde frauden sal mogen ghebeuren volgende t'extract van de placcate.

Also de convoymeester >> Jacob Rommerts t'collegie adverteerde, dat in de >> Scheemte ende >> Ext twee nieuwe zijlen onlangs zijn ghemaect alwaer bij nachte ende ontijde vele paerden worden affghescheept contrarie vorige resolutie, ende sonder dat t'recht van convoyen daervoren behoorl. is ofte wort betaelt, is goed ghevonden den officiers van convoyen te >> Reyde ende >> Bellingwolderzijlen t'ordonneren daerop te letten, ende somwilen eenighe soldaten oft andere uyt te schicken om de loerendrayers ofte contraventeurs van de ordonnantien t'achterhalen, met aenmeldinge dat de denuntiateurs sal ghewerden hunne recht bij mijn heeren Staten Generael in den 15en articule van den placcate daerop ghestelt.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Broeils

Is gheresolveert te scriven aen eenen >> Drieuws Drieuwszn. schipper wonende te >> Oterdum, d'welcke men verstonde bij nachte ende ontijde tot meermalen van de uyterdijcken paerden ende andere goederen aff te schepen ende wech te voeren tot s'landts nadele, ende tegen de laeste [folio 161] ordonnantie, bij dewelcke verboden worde eenige paerden elders te schepen als daer comptoiren van convoyen sijn, dat men hem noch ten eenighsten voor de laeste reyse heeft willen vermanen ende niettemin belasten nu voortaen van sulcx affstandt te doene. Op poene dat men anders bevindende sal procederen, ende tegens uwe persone ende goederen doen procederen nae inhoudt van de placcaten.

Is oock goed ghevonden de capitein >> Timen Jacobszn. Doncker hieraff t'adverteren, ende d'selve t'ordonneren op dusdanighe frauden neerstel. te letten, ende om d'selve te beter t'achterhalen, altemet bij de >> Cnocke eenighe matrosen te schicken, alwaer de onbehoorlijcheden langs so meer toenemen.

Ghedenuntieert wesende bij de lieutenant van >> Viltshusen, dat hij seeckere schip met granen ende eenige botter aenghehouden hadde, vermits daer gheen pasport bij ghevonden werde, is gheresolveert, dat hetselve schip met de ingheladene goederen alhier binnen >> Doccum sal opghebracht worden.

Aengaende t'faict van eenen >> Geert Ammis schipper wonende in den >> Dam in de missive van de convoymeester >> Jacob Rommerts vermelt, is gheresolveert hem op te leggen te betalen vier ende twintigh Carol. gls., evenverre hem gheblijcke t'selve also te sijn, ghelijck zijne brieff medebrengt met belastinge t'schip aen te houden ter tijt toe die gemelte penn. sullen wesen opghebracht.

09-22 Saterdach * Den 22en Septembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Broeils

Op de requeste van >> Jelmers Wilts busseschut onder de capitein >> Pieter Claeszn. is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden ordonneren den suppliant hem terstont te vervougen na het schip van oorloge, ofte bijaldien hij meerder profijt te lande meynt te doene, wort hij mitsdesen van zijne eed ende dienst ontslagen.

Also de convoymeester >> Jan Bruynsvelt aendiende, dat te >> Bolsward nu mede drie schepen op >> Oosten varende om rogge te halen waren, ende dieshalven wel nodigh ware, dat de roggemeters worden geedicht, is gheresolveert dienaengaende te scriven aen de burgemeesteren ende regenten derselver stadt, ten eynde t'selve mach gheschieden in bijwesen van de voors. collecteur.

Is gheresolveert, dat de volen bij de crijchsluyden van de capitein >> Pieter Claeszn. gisteren aenghe[folio 162]houden sullen werden ontslagen, also men verstonde dat die in een op ene schuyte van >> Oostmehorne na de >> Marne souden overghescheept worden. Mits dat de schippers ofte coopluyden eerst onder eede sullen verclaren, dat sij anders nergent hadden gemunt. Ende sal de opsichter >> Novesius gheautoriseert worden omme van henluyden de eed aff te nemen.

Also de cercher >> Hans Janszn. versochte zijne aenpart van de amenden bij >> Pieter Goyer, >> Douwe Aedes ende >> Siuerdt Siuerdtszn. opghebracht ende ghecomen, is gheresolveert, dat van de penn., d'welcke >> Goyer sal noch opbrengen, hem toegeleyt sal worden twintigh Carol. gls., ende Mr. >> Jan Bruynsvelt voor zijne costen vijff ghelijcke gls. van de caesen >> Douwe Aedes toebehoort hebbende ghewerden t'ghene men bevinden mach te ghebeuren, ende van het sout bij >> Siuerdt Siuerdts schipper van >> Bolswardt vs. wegen nihil, also de costen daerop ghedaen alles consumeren. Ende sal dienthalven sowel Mr. >> Jan als den cercher voors. gheauthoriseert worden, omme de bovenghemelte penn. van >> Goyer als van >> Douwes noch staende te innen.

09-24 Maendach * Den 24en Septembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Sijn d'heeren >> Steyn ende >> Broeils gecommitteert om de burgemeesteren deser stede te spreken van t'onderhelpen alhier de ghewonde soldaet van de capitein >> Johan Eppens.

Also >> Luppe Tijens van >> Wynschoten onder andere goederen mede derdehalve kintiens botter ende negen caesen op den 5en Septembr. laestleden ten comptoire van >> Bellingwolder-zijlen hadde aengegeven, d'welcke bij den commiss >> Douwe Scheltes waren aenghehouden, vermits int pasport niet ghestelt en was, wat daervoren betaelt is, niettegenstaende de gemelte botter ende caese daerinne ghestelt sijn, is gheresolveert, dat de vs. >> Luppe zijne goederen sullen werden gerestitueert, ende den officiers van convoyen aldaer belast de gheledene schaden te repareren, ende bovendien noch hier tot profijt van den armen inbrengen de somme van ses Carol. gls.

Sijn d'heeren >> Eysinga, d'Advocaat Fiscael ende secretaris gheordonneert, omme met overroepinge van den heere Dre >> Ulpiano (ter ghelegentheyt) seeckere articulen t'ontwerpen, waerna de procureurs voortaen hen sullen hebben te [folio 163] reguleren, tot meeste dienst van t'landt ende bevorderinge der proceduren.

Sijn d'heeren >> Steyn ende >> Broeils gecommitteert omme den convoymeester >> Bruynsveldt ende den cercher >> Hans Janszn. te vereenighen, indient mogel.; indien niet, van alles rapport te doen.

Is de convoymeester te >> Sloten >> Dirck Dircxzn. gheordonneert >> Willem Boon contrerolleur ende cercher aldaer zijne verschenene gagie t'elckens uyt te keren ende betalen, t'welcke hem in rekeninge sal valideren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

D'heeren >> Steyn ende >> Broeils hebben rapport ghedaen, van dat sij de partijen niet hebben connen vereenigen, welckenvolgens is gheresumeert de processe ende daerop ghedaen, als gheteyckent staet.

Is >> Luppe Tijens van >> Wynschoten geaccordeert pasport omme zijne derdehalve kintiens botter ende negen caesen vrij ende onverhindert te mogen na >> Emden voeren.

Is goed ghevonden >> Meynt Hayes ghewesene stuyrman van de capitein >> Cleys Bauckes te doen bij den Ontfanger Generael verschieten de somme van ses Carol. gls. op zijne diensten, d'welcke hij ter eerster ghelegentheyt sal doen.

Sijn d'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> S. Reyns gecommitteert, om de crediteuren van de caese, brood ende bier tot transport van het nieuwe regiment geleverd voor haer te roepen ende t'induceren tot uytstal ter tijt van >> Allerheyligen.

09-25 Dingsdach * Den 25en Septembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is goed ghevonden te scriven aen d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant, dat boven de costen totte somme van 16en dalers >> Hette Vriesma laestmael den huysman int >> Oldampt >> Walrick Nanckes genaempt gheextorqueert hadde 44 rijcxdalers in gereden gelde, ende daerbeneffens noch een brieff van obligatie, d'welcke hij nochtans in ghebreke blijft op te brengen ende niet behoort te profiteren ofte behouden. Waeromme haere E. versocht sullen worden den vs. >> Vriesma te belasten, de gemelte 44 rijcxdalers te erleggen, ende eerstdaechs met de brieff van obligatie alhier te beschicken.

Dewijle uyt de certificatie bij den grietman >> Vischvliet ghepasseert ende [folio 164] huyden van de coopman >> Broer Janszn. aen >> Simon Cornelis schipper inghebracht, ghebleecke, dat hij met zijne goederen, d'welcke voor eenige dagen van den lieutenant >> Tiepke Botes waren aenghehouden, nergens hadde gemunt als op >> Hollant, is gheresolveert, dat men d'selve luyden hunne schip ende goederen sal relaxeren, mits eerst haer aengevent met eede versterckende, ende daerbeneffens noch voor d'armen alhier betalende drie Carol. gls., ende de matrosen vernougende voor hunne moeyte.

Sijn d'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> Crabbe ghecommitteert, omme >> Hans Janszn. cercher te verhoren op de positien van de convoymeester >> Jan Bruynsvelt. Des sal denselve Mr. >> Jan gheordonneert worden hier te blijven ter tijt toe hij van ghelijcken op des ghedaechdes articulen sal hebben gheantwoord.

Is Mr. >> Focke Raerd als procureur van eenen schipper >> Frans Gerryts gheordonneert te concluderen, salf wes binnen de tijt van vierthien dagen inghebracht, ontfangen sal worden, bij versteck.

Ghedenuntieert wesende bij >> Here Pieters contrerolleur te >> Groeningen, dat eenen >> Heynes Janszn. ende >> Warner Harmens t'recht van de landen voor eenighe daghen hadden ghedefraudeert, is verstaen ende gheresolveert, dat de Advocaat Fiscael hem sal daerop informeren, ende volghens procederen na inhoudt van de placcaten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Die missiven aen de contrerolleur >> Here Pieters, burgemeesteren ende regenten van >> Lingen, mitsgaders d'officiers van convoyen in >> Bourtange opgelesen wesende sijn ghearresteert volgende voorgaende resolutien.

De saecke van eenen >> Geert Ammes schipper wonenden in den >> Dam naerder in deliberatie gheleyt sijnde ende ghehoort desselven verclaringe, is verstaen ende gheresolveert, mits betalende het behoorl. recht van convoyen op d'incomende ghestelt, ende daerenboven noch Mr. >> Jacob Rommerts refunderende die costen, indien daer eenighe mochten wesen gedaen.

09-26 Wonsdach * Den 26en Septembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is de capitein >> Pieter Claeszn. binnengeroupen wesende aengheseyt, dat hij terstont [folio 165] hem sal vervougen naer t'schip van oorloge, ende te nachte ofte morgenvroech ten langsten met de aengecomene schepen volgende voorgaende uytscrivinge aff te varen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Broeils - Steyn

Is volgende resolutie hiervoren op t'eernstigh aenhouden van de burgemeesteren ende regenten der stadt >> Lingen ghenomen gheresolveert te scriven aen de officiers van convoyen te >> Groeningen, dat also d'selve ordre niet ghevolcht, noch de frauden oock wel connen gheweert worden, tensij dat de gemelte provisie op een comptoire aengheteyckent, ende in andere plaetsen voor de uyt te voerene goederen t'recht van convoyen betaelt werde, bij de Raden daeromme goed is ghevonden, dat sulcx te >> Groeningen ende deur de pas van >> Coeverden alleen geschiede hen ordonnerende diesvolgens na inhoudt van de bovengestelde taux de coopluyden tot noodtdruft van die van stadt ende t'ampt >> Lingen heure goederen vrij ende onverhindert uyt te laten voeren, de certificatien nochtans met aller neersticheyt daervan weder invorderende, ende voor t'gene daerenboven soude mogen derwaerts gaen t'recht van convoyen t'ontfangen.

09-27 Donderdach * Den 27en Septembr. ** Rengers praeses - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Is ghebesoigneert int formeren van de sommiere staet der incommen ende lasten van de voorgaende acht maenden deses jaers.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Broeils - Crabbe - Steyn

Is continueert in de besoigne van t'formeren der sommieren staet huyden voor noen bij der handt genomen.

09-28 Vrijdach * Den 28en Septembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van het formieren der staet voor vier laeste maenden des verledenen jaers. [folio 166]

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is verstaen ende geresolveert, dat de convoymeester >> Frederic Rijckens wederomme thuys ghecomen wesende sal beneffens >> Here Pieters scriven de registren van convoyen te >> Groeningen vallende, ende de pasporten onderteyckenen, sonder dat de cercher >> Dirck van der Burch hem dies meer sal hebben te moeyen, gheduyrende desselven >> Rijckens praesentie.

09-29 Saterdach * Den 29en Septembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Crabbe - Steyn

Is ghebesoigneert int formeren van de sommiere staet der incommen ende lasten in de laeste vier maenden des verledenen jaers ghevallen.

10-01 Maendach * Den 1en Octobr. ** Ulpianus praeses - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Ghedelibereert wesende, hoevele de commiss. >> Douwe Scheltes, de capiteins ende de soldaten sullen genieten voor hunne aenpart van de gheconfisqueerde goederen, so wanneer d'selve int visiteren op de stromen werden aenghehaelt, is verstaen ende gheresolveert, dat elcx een derden deel van t'recht der denuntiatie sullen ontfangen.

Ten versouck van de schipperen >> Pieter Gerbrants ende >> Willem Attes, is gheordonneert te scriven aen de capitein >> Tiaerd Tiebbes, dat hij sal haerlieder convoyeren tot op de >> Weser, ende dienvolgens weder comen ter gewoonl. plaetse.

Is den vernoumde capitein gheaccordeert om na ghedane convoy een tijt van vierthien dagen te mogen van zijne schip absenteren.

Is den Advocaat Fiscael gheordonneert om het gheinstitueerde processe tegen >> Eene Bauckes te vorderen, ende goed ghevonden aen den advocaat >> Herbaium te scriven, ten eynde hij de vs. >> Eene Bauckes met >> Reyner Claeszn. doe verdachvaerden om de positien vanwegen desen colle[folio 167]gie aen commissaris van den >> Hove overgegeven te beantwoorden, opdat anders de crijchsluyden hier aencomende niet alnog tot costen van de landen ghehouden werden.

** Naer noen ** S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneerd int formeren van de sommiere staet der incommende ende lasten voor de tijt van vier maenden deses verledenen jaers.

10-02 Dingsdach * Den 2en Octobr. ** Ulpianus praeses - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is voorts ghecontinueert in de besoigne van t'formeren der sommieren staet, waerinne gisteren was getreden.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de besoigne van het maecken der sommieren staet.

Is gheordonneert te scriven aen >> Pieter Styp convoymeester op de >> Nieuwe Biltzijl, dat hij volgende vorige vermaninge de dubbelen voor de maenden Aprili, Maio ende Augusto datel. sal overseynden.

Ghedenuntieert wesende bij den opsichter >> Dominicum Novesium, dat hij twee schepen elcx van een last ofte anderhalve hadde aenghehouden, d'welcke op Vrieslant wilden varen, is verstaen ende gheresolveert, dat hij d'selve ende dierghelijcke sal onverhindert laten passeren, ten ware hem notorie ghebleecke, dat sije op >> Amelant ofte andere neutrale plaetsen ghedestineert souden sijn. Des sullen sij niettemin aenghehouden worden, indien eenighe schepen van acht ofte meer lasten sonder pasport werden bevonden, nietteghenstaende oock voorgegeven wert, dat sij op >> Hollant ofte andere >> Gheunieerde Landen hadden gemunt.

10-03 Wonsdach * Den 3en Octobr. ** Naer noen ** Ulpianus praeses - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Naerdat eenen >> Jan Gielens coopman wonende te >> Deventer huyden voor noen in onderhandelinge ware gheweest aengaende de coop van het wijdt-carwielschip hier tevoren ten oorloge bij de capitein >> Johan Eppens [folio 168] ghevoert, met het want ende anckeren sampt andere gereedschappen daertoe behorende hem huyden voor noen verthoont, ende breder int inventaris van den equippagiemeester vermelt, is nu denselve coopman met zijn schipper ghenaempt >> Jan Ariaens van >> Haerlem binnenghestaen wesende t'selve schip met de gemelte toebehoorten hem toegheseyt voor de somme van vijffhondert Carol. gls. te betalen op vier termijnen, te weten d'eerste gereed, ende d'andere op drie naestvolgene >> Jacobi dagen t'elckens een gerechte derde-part. Waervoren hij ghehouden sal wesen genouchsame borge te stellen ende versekeringe te doen. T'welcke alles bij den voors. >> Jan Gielens is gheaccepteert ende aengenomen, ende diesvolgens de palmslach ontfangen.

10-04 Donderdach * Den 4en Octobr. ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is alnoch ghebesoigneert int maecken van de sommiere staet der incommen ende lasten in twaleff maenden ghedaen ende ghevallen tot den eynde toe.

** Naer noen ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende.

10-05 Vrijdach * Den 5en Octobr. ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghecompareert >> Berent van Reenen burger binnen >> Groeningen ende mede borge van >> Frederick Rijckens convoymeester aldaer, versouckende uyt de name van den E. Raedtsheer >> Joost van Cleve ende voor hem selve, verclaringe hoevele de vernoumde >> Rijckens laestmael bevonden was aen t'landt schuldigh ghebleven te sijn. Waerop nae communicatie is verstaen ende gheresolveert, dat men so bij monde als ghescrifte henluyden sal aenmelden, dat de schult voren geroert bedraecht de somme van [folio 169] eenduysent seshondert acht ende t'achtigh Carol. gls. vier st. salvo meliori calculo, behalven de actie van den Advocaat Fiscael tegens deselve geinstitueert, ende houden nochtans zijne defensien ter contrarie.

Is volgende desen geresolveert mede den missive van >> Joost van Cleve te beantwoorden in manieren navolgende.

Wij hebben volgende uwe E. versouck >> Berent van Reenen gelevert acte van verclaringe, hoevele de convoymeester >> Frederic Rijckens laestmael bevonden is aen t'landt schuldigh ghebleven te sijn, ghelijck U.E. breder daeruyt sal connen sien; maer verstaen gheensins ghehouden te wesen ofte oock te vermogen volgende onse instructie eenighe communicatien, die in collegien souden moghen vallen, te reveleren. Begeren daeromme, dat U.E. believe sich hierinne gerust te stellen, ende den voors. convoymeester te vermanen, hem mede voortaen stille te houden, ghelijck wij geneycht sijn den heere >> Broeils onse mede-broeder oock te doen. Waertoe ons verlatende etc.

Also de lieutenant >> Tiepke Botes aendiende dat de victuaille te schepe was gheconsumeert, versouckende resolutie, waernae hij soude hem reguleren, is verstaen, dat d'selve hem noch provianderen sal voor de tijt van vierthien dagen ofte drie weecken.

Dewijle men verstonde, dat de legers begonden op te breken, ende tot grote costen valt >> Johan Eppens met zijne crijchsluyden aldaer langer te houden, is ghoed ghevonden ende geresolveert, dat >> Zijne Ex.cie sal worden versocht om tot verlichtinghe van desen collegie denselve capitein >> Johan Eppens met de zijne te verlaten ende thuys te schicken; ende daertoe ghecommitteert d'heere Eysinga.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is de instructie voor den heere >> Eysinga Ghedeputeerde aen >> Zijne Ex.cie gheconcipieert ende diesvolgens na ghedane resumptie gearresteert.

Sijnde daerinne mede verhaelt onder andere, dat d'heere >> Eysinga soude vernemen, wat soldien ende costpenn. de capiteins int leger ghenieten, ende in alle ghevalle eenighe crijchsluyden van de capitein >> Johan Eppens affdancken, indien immers >> Zijne Ex.cie niet soude willen verstaen om d'selve capitein alnoch te verlaten. [folio 170]

Is ghebesoigneert in de examinatie van des equippagiemeesters rekeninge.

10-06 Saterdach * Den 6en Octobr. ** Oenema vice-praes. - S. Reyns - Crabbe - Steyn - Rengers

Is ghebesoigneert alnoch in de examinatie van des equippagiemeesters rekeninge.

** Naer noen ** S. Reyns vice-praes. - Crabbe - Steyn - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de vorengemelte besoigne van rekeninge.

10-08 Maendach * Den 8en Octobr. ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Dewijle men verstonde, dat de saecken van >> Emden nu ghepasseert waren, ende om dese tijt van t'jaer t'schip van de capitein >> Cleys Bauckes elders niet meer conde ghebruyct worden, is goed ghevonden ende gheresolveert, dat deselve capitein met de zijne sal ontboden worden teghens den 14en deser te >> Delffzijlen te comen, omme alsdan affghedanct te worden, ende voorts alhier betalinge te ontfangen tot den 16en dach desselven maents. Sullende t'schip met zijne toebehoorten in de >> Delffzijlen onder pertinent inventaris worden gelaten, ende een ghetrouwe persone aenbesteedt over winter.

Is goed ghevonden de coopman >> Jan Gielens met zijne bijhebbende glas te doen alhier arresteren ter tijt toe hij t'contract mede sal hebben adimpleert. Ende sal de Advocaat Fiscael sulcx effectueren bij den borgemeesteren deser stede.

** Naer noen ** S. Reyns vice-praes. - Gruys - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden, dat d'heere >> Steyn na overleveringe van de sommiere staet aen d'heeren Staten Generael sal vernemen van de Grieffier >> Aerssens, in wat vougen de rekeningen sullen worden ingestelt, die bij haere E.M. belast is de collegien elcx op heure tour te doen; te meer also het bewindt van de convoyen hiervoren onder d'heeren Ghedeputeerden, ende niet voor t'jaer 97 dit collegie vanwegen [folio 171] de welgenoumde heeren Staten Generael is gheinstalleert gheweest.

Vorder also tot meermalen is vermaent, dat haere E. M. wilden niet eyntl. in der saecke tegens >> Eene Bauckes gheconcludeert ofte ghedaen te hebben sonder haere E.M. advis ofte voorweten, sal mede onderrichtinghe versoucken, ofte haere E.M. sulcx begeren terstont, dan oft het processe eerst ghefourneert ende alsdan toeghesonden sal worden.

Is oock volgende resolutie van huyden d'heere >> Crabbe ghecommitteert om tegens den 14en deser in >> Delffzijlen te gaen, ende aldaer de capitein >> Cleys Bauckes met zijne crijchsluyden aff te dancken, ende voorts te doene volghende d'selve resolutie.

10-09 Dingsdach * Den 9en Octobr. ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Is verstaen ende gheresolveert, dat d'heere >> Crabbe mede ten selvigen tijdt sal acht matrosen van de capitein >> Timen Jacobs affdancken, ende voorts hier schicken omme hunne betalinge te ontfangen.

Is den scriver van de voors. capitein oorloff gegeven op t'versouck des heeren >> Oenema, dat hij voor een acht dagen sal mogen van t'schip absenteren.

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe - Rengers

Is de instructie voor den heere >> Crabbe, nadat sije opghelesen was, ghearresteert.

10-12 Vrijdach * Den 12en Octobr. ** Naer noen ** Oenema praeses - S. Reyns - Gruys - Broeils

Op de requeste van >> Johan Hendricxzn. equippagiemeester ende Ontfanger Generael is goed ghevonden t'apostilleren, dat die Raden sien voor goedt aen, dat de suppliant zijne achterwesen ontfange uyt t'gene de capitein >> Cleys Bauckes noch aen t'landt ten achteren is, ende wes daeruyt niet mach vallen, van de eerste betalinge denselve te doene.

10-13 Saterdach * Den 13en Octobr. ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Rengers [folio 172]

Huyden seeckere certificatie vanwegen >> Coert Crijter volgende apostille van den 14en Augusti laestleden hier overghebracht wesende, is goed ghevonden den convoymeester ende contrerolleur te >> Groeningen t'ordonneren den suppliant de t'negentigh Carol. gls. in de requeste gemelt te laten valideren ofte goedt te doen in verminderinge van de convoygelden voor zijne uytghevoerde goederen ofte noch uyt te voeren, te betalene.

10-16 Dingsdach * Den 16en Octobr. ** S. Reyns praeses - Gruys - Broeils - Rengers - Ulpianus - Oenema

Ontfangen sijnde eene missive van den 14en deser tegenwoordiger maent bij den heere >> Crabbe uyt de >> Delffzijlen gescreven, bij d'welcke hij t'collegie adverteerde, dat eenige >> Duynkerckers ende vrijbuyters voor de custen deser landen hielden streupende ende rovende, ghelijck rede aen eenighe schipperen was ghepleecht, is nae rijpe deliberatie goed ghevonden ende gheresolveert, dat de capitein >> Cleys Bauckes eerst gemonstert sijnde met zijne schip van oorloge in dienste continuere voor de tijt van vierthien dagen, ende ondertuschen varende na >> Heyligolandt ofte elders voor de gaten ende custen deser landen, daer best sal wesen, sie de >> Duynkerckers te vervolgen, ende, indient mogel., t'achterhalen. Mits dat hij na expiratie van de voors. dach hem vervouge op de >> Scholbalch, omme alsdan voorts hier binnen >> Doccum opgheleyt te worden. Vorder also tot bevrijdinge van de ingesetenen deser quartieren grotelijcx van node is, dat allomme goede wacht werde ghehouden, sal hem commissaris believen den capitein >> Tiaerd Tiebbes ofte zijne lieutenant te scriven ende belasten mede neerstel. sowel op de >> Wester als >> Ooster Eemse toe te sien tegens de streuperije van de vijandt, ende niettemin de acht matrosen van de capitein >> Doncker aff te dancken.

Ghedenuntieert wesende anderhalve kintiens botter bij >> Ritske Jeppes, is goed ghevonden, dat d'selve hier compt.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils - Rengers - Ulpianus - Oenema

Op de clachte van >> Aleph van Ayleva is de Advocaat Fiscael gheordonneert te procederen tegens eenen >> Wytze Meynardts burger binnen >> Harlingen, ende goed ghevonden te dien eynde citatie ghedepescheert te worden.

10-17 Wonsdach * Den 17en Octobr. ** Naer noen ** S. Reyns praeses - Gruys - Broeils - Ulpianus - Oenema

Also de coopman >> Johan Gielens hem beclaechde, dat hij deur onverstandt [folio 173] t'schip onlangs te hoge ende duyr hadde gecocht, oock voor de penn. hiervoren belooft gheen borge conde stellen ofte vinden, is nadat sowel gisteren als nu wederomme daerop ghedelibereert was, verstaen, dat men de vs. coopman t'gemelte schip sal laten volgen voor driehondert vijff ende twintigh Carol. gls. in gereden gelde. Welcken conditien den vs. coopman aengheseyt wesende, heeft dien aengenomen, ende volgens terstont daerop vijff ende t'zeventigh Carol. gls. in handen van de Ontfanger Generael betaelt, willende t'schip met verwillinge van de Raden hier laten ter tijt de andere penn. opghebracht sullen wesen.

Is de rekeninge van den equippagiemeester gheresumeert.

10-18 Donderdach * Den 18en Octobr. ** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils -Ulpianus - Oenema

Ontfangen sijnde missive mitte resolutie van mijn heeren Staten Generael aengaende de openinge van de >> Rijnstroom, is goed ghevonden daeraff extract te seynden aen de comptoiren van deser quartiere, ende mede bij aenpleckinge van t'selve allomme uytcondinge te doene.

10-19 Vrijdach * Den 19en Octobr. ** S. Reyns praeses - Gruys - Broeils - Ulpianus

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie van des equippagiemeesters rekeninge.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils

Is voorts ghecontinueert in de besoigne van de rekeninge des equippagiemeesters tot den eynde toe.

10-20 Saterdach * Den 20en Octobr. ** Eodem praeside - Gruys - Broeils - Ulpianus - Oenema

Is des equippagiemeesters rekeninge ghesloten.

10-21 Sondach * Den 21en Octobr. ** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils - Ulpianus - Oenema

Also eenige affgedancte matrosen des capiteins >> Timen Jacobs hier aenghecommen waren, is denselve betalinge van heure soldien ghedaen, ende den scriver ghepasseert vier Carol. gls. voor de teringe die onderwegen [folio 174] int herwaerts aenreysen is gheschiet.

10-22 Maendach * Den 22en Octobr. ** Gruys praeses - Broeils - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is goed ghevonden te scriven aen de capitein >> Cleys Bauckes, dien men verstonde noch voor de vestinge van >> Delffzijlen te leggen, dat hem gheordonneert wort terstont deur zee met zijn schip van oorloge alhier binnen >> Doccum te comen.

Is mede gheresolveert, dat de capitein >> Timen Jacobs sal gaen leggen voor >> Borsumerhorne, ende t'ghehuyrde schip affghedanct worden, met belastinghe aen d'selve capitein niettemin teghens de frauden op de >> Eemse toe te sien.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - S. Reyns [geen tekst]

10-23 Dingsdach * Den 23en Octobr. ** Gruys praeses - Broeils - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Ghedelibereert wesende op het salaris ofte meesterloon van Mr. >> Cornelis Sibrants voor de cure der ghewonde soldaten hier binnen >> Doccum uyt leger ghebracht, is verstaen ende t'rapport van de heeren commissarien ghehoort sijnde gheresolveert, dat hem noch gheboden sal worden de somme van vijff ende t'achtigh Carol. gls. ofte uytel. t'negentigh.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

D'heeren >> Oenema ende >> Broeils rapporteren, dat sij met den chirurgien Mr. >> Cornelis Sibrantszn. aengaende het salaris geaccordeert ende overcomen sijn totte somme van t'achtigh Carol. gls.

Dewijle >> Frederic Rijckens mit zijne borgen alnoch in ghebreke blijft, om de betalinge te doene van t'gene het landt aen hem ten achteren is, is goed ghevonden ende geresolveert, dat de Advocaat Fiscael sal worden geauthoriseert om hem na >> Groeningen te transporteren ende aldaer tegens deselve [folio 175] >> Rijckens sampt zijne borgen te procederen mette executie in der beste vougen ende manieren, als sulcx tot dienste van t'landt can gheschieden.

Is de capitein >> Pieter Claeszn. verloff van twee dagen om na >> Leeuwarden te gaen gegeven.

10-24 Wonsdach * Den 24en Octobr. ** Gruys praeses - Broeils - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is de commissie van den Advocaat Fiscael na gedane oplesinge gearresteert.

Ontfangen sijnde gisteren eene missive van den heere >> Crabbe, is gheresolveert te scriven aen den capitein >> Cleys Bauckes in manieren navolgende.

Wij hebben uyt de brieff van den heere >> Crabbe verstaen, hoe dat uwe schipper ende stuyrman hen beswaert vonden om t'schip van oorloge de >> Scholbalch in te brengen deur reden in de vs. missive verhaelt. Ende want wij niet geerne souden t'selve met onse soldaten in hazard ofte pericule stellen, so hebben wij raedsaem geacht U.L. in haeste t'adverteren, dat bijaldien ghij eenighe swaricheyt hierinne voorts mocht vinden, wij voor goedt aensien, dat ghij daertoe een bequaem pyloot ghebruyct, ofte anders, evenverre sulcx niet sonder ghevaer conde gheschieden, wederom voor >> Delffzijlen compt om aldaer opgeleyt te worden.

Is oock mede goed ghevonden te scriven aen den heeren borgemeesteren ende raed der stadt >> Groeningen in manieren navolgende.

Also de convoymeester >> Frederic Rijckens mit zijne borgen, nietteghenstaende de vermaningen ende sommatien haerlieder ghedaen in ghebreke blijvet om de penn., d'welcke hij bevonden is aen t'landt schuldigh te sijn, op te brengen, ende wij daerdeur benodicht werden andere middelen tot bevorderinge van s'landts recht bij der handt te nemen, so is onse vruntl. versouck, dat U.L. believe onsen Advocaat Fiscael, denwelcke wij teghenwoordel. dienthalven aldaer hebben gheschict, tot uytvoeren van zijne last alle hulp te bewijsen. Hierinne wert het landt goeden dienst ende ons een aengename saecke gheschieden. Dies ons dan seeckerl. tot U.E. verlatende.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is den convoymeester >> Jacob Rommerts [folio 176] geordonneert de missive aen de capitein >> Cleys Bauckes te bestellen, mitsgaders de dubbelen van de contrerolleur hier eerstdaechs te beschicken.

Sijn d'heeren >> Oenema ende >> Broeils gecommitteert met den heere >> S. Reyns ende secretaris te gaen visiteren de ammunitie ende equippagie.

10-25 Donderdach * Den 25 Octobr. ** Gruys praeses - Broeils - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

D'heere >> Eysinga weder uyt leger t'huys gecomen wesende doet rapport van zijne wedervaren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

D'heeren commissarien doen rapport van heure visitatie der ammunitie ende equippagie, als dat sij eenighe partijen bevonden hadden wel anders gestelt, als sij inderdaet sijn, te weten in plaetse van musquetten meer roers, ende minder musquetten; item eenige riemen ghebroocken, ende voor ghelijcken de lancen, ende cannen, item twee cabel-touwen, item oudt touwerck etc. Welckenvolgens is verstaen ende gheresolveert, dat de ontfang dies voorkomende sal werden aengeteyckent.

Also de clercq >> Johannes Laeszn. versochte verbeteringe van zijne gagie, is d'selve verhoocht met vijff ende twintigh Carol. gls. jaerlijcx.

Is goed ghevonden dat d'heere Dr. >> Ulpianus versoucke copie van t'scriven aen borgemeesteren ende raed te >> Groeningen gedaen aengaende >> Rijckens ende restitutie van de penn. van >> Walrich Nanc. ende betalinge der descharge.

10-26 Vrijdach * Den 26en Octobr. ** Gruys praeses - Broeils - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige requesten.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Rengers - Eysinga - S. Reyns

Is ghelesen de requeste van >> Johannes Hylckes scriver des capiteins >> Johan Eppens, versouckende zijne contingent van de gheconfis[folio 177]queerde zayen, groffgreynen ende sayetten hosen; in aensieninge, dat hij meeste neersticheyt hadde aenghewendt om d'selve t'achterhalen. Waerop ghedelibereert wesende is verstaen, dat de vendumeester sal worden geordonneert aen de suppliant te betalen, t'gene noch van de gheconfisqueerde goederen hiervoren gemelt is staende, mits dat hij ghehouden wort de capitein ende soldaten tevrede te stellen.

Op de requeste van >> Fedde Feddeszn. van >> Doccum ende >> Bartelt Janszn. Kegenaer van >> Bremen soldaten onder den capitein >> Johan Eppens, is goed ghevonden d'selve van heure dienste t'ontslaen, ende betalinge van soldien te doen, so wanneer ghebleecken sij, wat sijluyden den capitein ofte andere schuldigh sijn.

10-27 Saterdach * Den 27en Octobr. ** Rengers vice-praes. - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Op de requeste van >> Luye ende >> Hendrick Janszn. ghebroeders crijchsluyden onder de capitein >> Pieter Claeszn. is gheordonneert t'apostilleren, dat die Raden ontslaen een van beyde der supplianten van heure dienst. Doch bijaldien de capitein een timmerman wederom conde becomen, wort d'selve gheordonneert dese allebeyde na heure versouck pasport te geven. Des sal de capitein niet mogen in alle ghevalle meer als een weder in plaetse aennemen.

Also de gisteren affgedancte crijchsluyden van de capitein >> Johan Eppens versochten heure affrekeninge ende betalinge, is goed ghevonden ghehoort des scrivers verclaringe, dat men >> Fedde Feddes zijne ordonnantie sal verleenen, ende aengaende >> Bartelt Janszn. persisteren bij de resolutie gisteren genomen, ende tot de wedercomste van de voors. scriver.

** Naer noen ** Eodem vice-praes. - Oenema - S. Reyns

Is de commissaris int >> Vlie >> Wouter Willems ghecompareert, ende heeft overghelevert seeckere drie pasporten bij den secretaris van >> Hindelopen gegeven uyt de name ende deur last (soe hij seyde) van >> Simon Pieters convoymeester te >> Staveren. Waer van de goederen ofte t'convoygelt niet meer als voor een te boucke ghestelt was, ende dat noch seer confusel., sijnde t'ander gelt, tenminsten, voor een deel verteert ofte verdroncken, verthonende noch een t'welcke de vernoumde >> Simon Pieters gegeven hadde, om de schipperen te >> Hindelopen affvarende t'accommoderen, waervan deselve secretaris seyde nochtans de name noch toename geregistreert sijnde. Daerbij noch vougende, dat de vernoumde secretaris hadde gheconfesseert van de meerghemelte >> Simon [folio 178] Pieters bevel te hebben ofte consent, dat sij niet behoufden so nauwe te sien met de schipperen, maer mochten somwilen wel een kanne daervan verdrincken.

Voorts versochte hij van den Advocaat Fiscael de actie gheinstitueert te worden teghens eenen >> Laurens Gysberts schipper van >> Vlielant, d'welcke achthien tonnen sout in de convoy hadde verswegen, ende belooft voor desen collegie te compareren, volgende de brieff van obligatie mede overghelevert. Te meer, dat hij zijn houtlast t'onrechte hadde aengegeven, als uyt seecker ander pasport te siene was.

Van ghelijcken heeft d'selve commissaris gheexhibeert twee pasporten, d'welcke hij begeerde den Advocaat Fiscael mede in handen ghestelt te worden omme tegens de schipperen te procederen so t'behoort, versouckende op all t'gene verhaelt is sodanige ordre ghestelt te worden, als tot s'landts dienste behoort.

Eyntlijck heeft hij aengedient, dat eenige schepen op de watten van hem bevonden waren met wagenschot ende grainen gheladen, dien hij seeckerl. meynde na >> Spaignen te sullen gaen, deurdien onlangs de schepen in >> Hollant toegemaect het >> Vlie uytghelopen ende d'>> Eemse weder inghevaren waren om aldaer op stroom de goederen te laden, ghelijck de schipper >> Willem Schot hem selve gheseyt hadde.

Ghebootschapt wesende bij denselve commiss., dat de capitein >> Cleys Bauckes rede met zijne schip van oorloge voor >> Oostmehorne soude sijn, is goed ghevonden in aensieninge van dese goede wint d'selve te vermanen ende ordonneren omme alle vlijt terstont aen te wenden, dat het gemelte hier ten spoedighsten mach werden ghebracht.

Is oock ghehoort wesende van de meer gemelte commiss. tijdinge, dat te >> Duynkercken caechschuyten waren ofte werden toegemaect om de goede ingesetenen deser landen, ende andere trafiquerende ofte schipluyden te plunderen op de watten, ofte daermede ghevanglijck wech te voeren, gheordonneert te scriven aen de lieutenant >> Tiepke Botes, dat hij continuel. tuschen >> Amelant ende d'>> Eemse sal wacht houden ende varen t'collegie t'elckens adverterende wes hem bejegenen mach, met eernstighe vermaninge aen d'selve het crijchsvolck voortaen beter te schepe te houden. [folio 179]

10-29 Maendach * Den 29en Octobr. ** Rengers praeses - Oenema - S. Reyns

Tot versouck van eenige schipperen deser landen is gheordonneert, dat een convoy op Maendach naestcomene wesende den 5en Novembr. van >> Oostmehorne sal affvaren.

Ende is de capitein >> Pieter Claeszn. aengheseyt, dat hij daerteghens hem sal gereed maecken.

De contrerolleur >> Hendrick Sanders met den cercher >> Dioerd Douwes is binnenghestaen aendienende, dat hier eenighe ghevluchte goederen uyt >> Emden waren, d'welcke de eygenaers versochten nu weder uyt te mogen voeren sonder eenige betalinge van convoyen daervoren te doene. Waerop ghedelibereert sijnde is verstaen, dat henluyden de waren sullen onverhindert moghen volgen, mits dat de vs. contrerolleur ende cercher neerstel. sullen toesien, dat onder dit praetext het landt niet ghefraudeert en werde.

Is de vendumeester gheordonneert aen den scriver >> Johannes Hylckes te betalen de penn. noch onder hem staende van de gheconfisqueerde zayen etc. volgende resolutie van den 26en deser.

Is den capitein >> Timen Jacobs oorloff gegeven van acht dagen, om zijn afairen hier te lande te verrichten.

De aenmeldinge van de commissaris int >> Vlie gheresumeert wesende, is diesvolgens, ten eynde het landt deur retardement geene schade en lijde, goed ghevonden, dat terstont de capitein >> Timen Jacobs ende de lieutenant van de capitein >> Tiaerd Tiebbes hieraff sullen werden geadverteert, mitsgaders eernstel. belast daerop neerstel. te letten, ende eenighe schepen ofte schuyten op de stromen bevindende te lossen, terstont aen te houden, nietteghenstaende pasport op >> Emden daerbij mochte werden ghevonden, ende t'collegie in aller ijle daervan de wete te doen met overseyndinghe der briefven ende lettragien, d'welcke de schipperen sullen hebben, omme voorts ghedisponeert te worden naer behoren.

** Naer noen ** S. Broeils praeses - Rengers - Oenema - S. Reyns [folio 180] [geen tekst]

10-30 Dingsdach * Den 30en Octobr. ** Eodem praeside - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Nadat de rolle ghedient hadde, heeft >> Aleph van Ayleva versocht van de rade voort ghemaincteneert te worden teghens >> Wytze Meynardts ende andere, die hem molesteren ten respecte van zijne administratie. Waerop ghedelibereert wesende, is denselve weder aengheseyt, dat hij rede den ijver van de Raden ghespeurt heeft, hem versekerende, dat men daerinne sal continueren tot s'landts dienste.

Is >> Jan Jacobs quartiermeester onder de capitein >> Johan Eppens van zijne eed ende dienste (sulcx versouckende) ontslagen.

Op de requeste van >> Hans Ericxzn. burgemeester tot >> Harlingen vanwegen >> Elisabeth Cornelisdr. zijne broeders >> Nicolaes Ericx wedue huyden ghepraesenteert, is na communicatie verstaen ende gheresolveert, dat de Raden sullen de versieninge doen, dat voortaen op de ordonnantie der E.M. heeren Staten Generael mitsgaders deser collegie geene penn. meer, als met voorweten van deselve wedue ofte haere volmacht uytghekeert en werden.

Johan Eppens capitein een ordonnantie ghepasseert sijnde van driehondert Carol. gls. is goed ghevonden ende de ontfanger gheordonneert de t'seventigh Carol. gls. daeraff in te houden, d'welcke d'heere >> Eysinga aen hem int leger heeft verschoten.

** Naer noen ** Broeils praeses - Oenema - S. Reyns

Is den capitein >> Cleys Bauckes binnengheroupen wesende aengheseyt, dat hij zijne rolle sal overleveren, omme daervan ses ende twintigh soldaten affgedanct te worden.

Ontfangen sijnde een brieff van de convoymeester >> Liuwe Keympes, bij d'welcke hij t'collegie adverteerde, hoe dat eenen >> Pieter Boeles schipper onlangs bij hem achterhaelt ende nochtans weder ontseylt was, sonder dat hieruyt anders als een vierndel botter met een mudde haver zijn ghelicht, is goed [folio 181] ghevonden denselve voor antwoord te scriven, dat die Raden geerne gesien hadden, dat de schipper in zijne brieff vermelt met zijne schip ende ingeladene goederen binnen de schantse ghebracht ende opghehouden waren gheweest ter tijt toe in der saecke ghedisponeert werde, als behoort. Maer also t'selve nu anders ghevallen is, ende nochtans in alle manieren dusdanige moetwille niet behoort onghestraft te blijven, hebben den capitein met den commiss. op de >> Versche Eemse belast den voors. schipper ten eerste ghelegentheyt aen te houden, ende alhier te schicken, hem ordonnerende middelentijde naerder informatie van des voors. schipperen meesteren te nemen, ende de botter metten haver eerstdaechs over te seynden, vermanende d'selve noch hierbeneffens voortaen op te sluypgaten neerstel. toe te sien.

Is goed ghevonden desenvolgens de capitein ende commiss. op de >> Versche Eemse te belasten, den vernoumde schipper >> Pieter Boeles aen te houden met zijn schip, ende voorts hier over te seynden, omme voorts gheprocedeert te worden naer behoren.

10-31 Wonsdach * Den 31en Octobr. ** Broeils praeses - Rengers - Eysinga - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is goed ghevonden dat de capitein >> Tiaerd Tiebbes hem sal vervougen met zijn schip van oorloge voor de >> Versche Eemse, doende aldaer goede adsistentie den commiss. tot bevorderinge van s'landts middelen, ende nochtans wel toesiende, dat niemant boven behoren beswaert ofte ghefoulleert worde.

Ende is dieshalven mede verstaen, dat men thien van des voors. capiteins matrosen terstont sal doen affdancken.

Maer also men verstonde, dat eenige streupers haer onthielden omtrent de >> Oostersche Wadden plunderende ende rovende die trafiquerende ofte scheepsluyden, is geresolveert, dat de capitein >> Timen Jacobs Doncker hem met zijne schip van oorloge sal derwaerts vougen, ende neerstel. sien de streupers t'achterhalen, ende te dien eynde vijff van de affgedancte soldaten weder aennemen.

Ghedenuntieert wesende bij de lieutenant van >> Viltshusen eenige goederen als botter en vier caesen op >> Amelant ghevoert, sonder dat het recht van de landen daervoren betaelt zij, is gheresolveert, dat d'selve [folio 182] goederen hier sullen worden ghelaten, ende voorts van de lieutenant instructie gegeven, omme bij den Advocaat Fiscael gheprocedeert te worden naer behoren. Ende also hij noch daerbeneffens verclaerde, dat seeckere andere persone genaempt >> Gerryt Gerryts wonende althans op >> Amelant, ende hiervoren woonachtigh gheweest hebbende op seeckere sate landts bij >> Adwert, voor eergisteren hem vervordert hadde vierthien hoornbeesten, te weten twaleff coeyen ende twee ossen op >> Amelant te voeren uyt de >> Omlanden sonder t'convoy daervoren te betalen, is gheresolveert, dat de vs. lieutenant gheordonneert ende aengeseyt sal worden, dat hij sien sal de vs. persone ter eerster ghelegentheyt aen te houden, ende alsdan hier te schicken, latende ondertuschen instructie voor den Advocaat Fiscael.

11-01 Donderdach * Den 1en Novembr. 1599 ** Broeils praeses - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns

Is >> Dytloff Hendricx soldaet onder de capitein >> Johan Eppens van zijne dienst ende eed ontslagen.

Op de oytmoedighe supplicatie van >> Wick Meyntsesdr. een oude schamele wedue wonende op >> Amelant, is gheresolveert, dat men haer een kintien botter met twee caesen, van die haer zoon verbeurt heeft, weder om Godts wille schencken ende tot vertroostinge van haere armoede laten toekomen, sullende t'andere kintien mette twee caesen de lieutenant >> Tiepke Botes mette zijne profiteren.

Is den capitein >> Timen Jacobs Doncker belast te schepe te blijven, sonder naerder verloff, ende t'inhoud van de missive aen hem huyden gesonden na te comen, so geringe de capitein >> Tiaerd Tiebbes sal wesen gearriveert.

Ende also d'selve teghenwoordel. twee jachten hadde, is verstaen, dat d'eene den capitein >> Tiaerd Tiebbes op d'>> Eemse sal worden ghelaten, om daermede de visitatie te ghevougelijcker bij den capitein ende soldaten gedaen te worden.

Is oock geaccordeert, indien >> Hendrick Panthel tegenwoordel. dienende onder de capitein >> Timen Jacobs voors. sulcx begeert, dat hij bij >> Tiaerd Tiebbes come, mits dat alsdan elleff van desen affgedanct werden.

11-02 Vrijdach * Den 2en Novembr. ** Broeils praeses - Rengers - S. Reyns

Is twee crijchsluyden van de capitein [folio 183] >> Pieter Claeszn. haere affrekeninge gemaect, ende diesvolgens betalinge ghedaen van t'gene haer bevonden werde te competeren.

11-03 Saterdach * Den 3en Novembr. ** Eodem praeside - Rengers - Oenema - S. Reyns

Sijn d'heeren >> Broeils ende >> Oenema ghecommitteert om na gedane reveue de capitein >> Cleys Bauckes met zijne onderhorige crijchsluyden van hunne dienst ende eed te ontslaen, omme alsdan betalinge van de soldien gedaen te werden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de betalinge aen de affgedancte crijchsluyden te doene volgende resolutie van huyden.

11-04 Sondach * Den 4en Novembr. ** Eodem praeside - Rengers - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is alnoch ghecontinueert in de betalinge van de affgedancte crijchsluyden ende gelijck de besoigne daeraff gemaect breder medebrengt.

Ende also eene soldaet hem beclaechde van het breken van een musquet ofte roer, is den capitein geordonneert de stucken weder te leveren, ende die matroos ongemoeyt te laten.

11-05 Maendach * Den 5en Novembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is de bottelier van >> Haytze Janszn. onder de capitein >> Timen Jacobs Doncker pasport verleent, ende de capitein gheconsenteert om zijne affrekeninge te maecken. D'welcke ghesien sal hem voorts betalinge van de soldien geschieden naer behoren.

Ontfangen sijnde eene missive van de capitein >> Timen Jacobs, zijne lieutenant ende de commiss. >> Douwe Scheltes, bij d'welcke sij t'collegie adverteerden, dat vele sacken wijnen, boechweydt ende hunigh de >> Versche Eemse affcomen sonder pasporten seggende dat se int landt van >> Lingen niet gheweest sijn, sulcx dat wel te praesumeren stonde, daeronder groot bedroch te schuylen, is goed ghevonden daerop voor antwoord te scriven, dat henluyden gheordonneert wort neerstelijck daerentegens toe te sien ten eynde het lant niet vercort en werde, houdende dieshalven correspondentie met d'officiers te >> Lingen. [folio 184]

** Naer noen ** Eodem praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils

Also de huysvrouwe van >> Jacob Pieterszn. paerdecoper binnen >> Groeninghen haer quam beclagen, dat haere man onlangs te >> Rotterdam beswaert was met betalinge van convoygelden voor seeckere zijne paerden, nietteghenstaende d'selve te >> Groeningen waren verconvoyt na uytwisen van het pasport met seeckere brieff alhier verthoont, is verstaen, dat men ter eerster ghelegentheyt daerop sal letten, ende middelentijde nochtans den contrerolleur >> Here Pieters ordonneren de voors. suppliante ongemoeyt te laten aengaende de penn., die sije noch schuldich mach sijn, tot naerdere dispositie van het collegie.

11-06 Dingsdach * Den 6en Novembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is >> Haytie Janszn. soldaet onder de capitein >> Timen Jacobs zijne affrekeninge gemaect, ende diesvolgens ordonnantie ghepasseert.

Is voorts ghecontinueert in de betalinge van de affgedancte crijchsluyden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is verstaen ende gheresolveert te scriven aen den heere >> Crabbe, dat also mits de betalinge van de affgedancte matrosen de gerede penn. all uytghekeert sijn, ende men verstaet, dat bij hem uyt de comptoiren te >> Reyde ende >> Delffzijlen een goede somme van gelt tot dienste van deser collegie is ghelicht, daeromme vruntlijck versocht wort eerstdaechs alhier te comen, ofte tenminsten de gemelte penn. (indien hem noch ongelegen mochte sijn hier te verschijnen) deur den Advocaat Fiscael ofte andere ghetrouwe persone te seynden.

Is nu wederomme de rekeninghe van de capitein >> Cleys Bauckes voor t'verleden jare aengaende t'achterheyt van costgelden gheresumeert ende eyntlijck ghesloten.

11-07 Wonsdach * Den 7en Novembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Also de capitein >> Cleys Bauckes hem grotelijcx beclaechde van t'afftrecken van de costpenn. voor de scriver int verledene jaer 98 gedaen, ende nochtans vele ongelden hadde te lijden, die t'collegie niet conden in rekeninge ghebracht werden t'elckens, is voer t'sluyten van d'selve rekeninge den capitein [folio 185] voors. in aenschouw van sodanige extraordinarie oncosten eens toegheleyt de somme van dertigh Carol. gls., d'welcke hem in ordonnantie van de resterende costpenn. sullen mede ghepasseert werden.

Ghedelibereert wesende op het different tuschen den capitein >> Cleys Bauckes ende >> Johan Hendricx opgheresen aengaende de gheeyschte interessen van seeckere penn., d'welcke de voors. >> Johan Hendricx aen den capitein noch heeft staende uyt oorsaecke van zijn scriverampt, is verstaen, dat de voors. >> Johan Hendricx geene interessen daervan commen, maer wel tevreden behoort te wesen ontfangende de hooftsomme.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Also men verstonde, dat >> Frederick Rijckens onlangs seeckere brieff van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant aen den heeren burgemeesteren ende raedt etc. der stadt >> Groeningen hadde vercregen, mette copie van dewelcke hij bij de straten liep hem souckende te purgeren, ende andere swart te maecken, is den secretaris gheordonneert missiven te concipieren tot onderrichtinge wel van de vs. heeren Ghedeputeerden, als borgemeesteren ende raedt etc.

Is voorts ghebesoigneert in de affrekeninge te maecken van de costpenn. voor den capitein >> Cleys Bauckes aengaende d'administratie ofte dienst deses jaers.

11-08 Donderdach * Den 8en Novembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is twee affgedancte soldaten van de capitein >> Johan Eppens heure affrekeninge gemaect.

Is het pasport van >> Fedde Feddeszn. ghewesene soldaet onder de voors. capitein ghearresteert.

Is de huysvrouwe van de capitein >> Johan Eppens ordonnantie gegeven in verminderinge van desselven verschenene ofte noch te verschijnene costpenn. ter somme van 300 ll., mits daeraff betalende eenen >> Philips Backer t'sestigh, >> Aat Sickes ses ende twintigh ende >> Ritske Popkes twee ende twintigh Carol. gls. ses st.

Is goed ghevonden, dat >> Ritske Vrielsma provisionel. gestelde convoymeester in >> Reyde borge sal stellen ter somme van IIIm.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys

D'Advocaat Fiscael wederomme van >> Groeningen t'huys ghecomen sijnde, doet rapport van zijne wedervaren, als dat hij na overleveringe van zijne missive aen den [folio 186] heren borgemeesteren ende raedt der stadt >> Groeningen hadde versocht executie tegens >> Frederic Rijckens ende zijne borgen, d'welcke >> Rijckens hem daerentegens met scheltwoorden bejegende, als hem noemende een eerdieff, deurdien hij hem processe gemaect hadde, ende alnoch niet bewesen. Maer also >> Joost van Cleve doemaels uytghebleven was, worde de saecke ghecontinueert. Sulcx dat op d'andere rechtdach d'selve >> Rijckens met zijne beyde borghen verschenen wesende, versochte copie van zijne commissie, ende >> Joost van Cleve d'eysch bij ghescrifte mette copie van de borchtochte. T'welcke hem Fiscael gheordonneert worde.

Op den laesten rechtdach (wesende Maendach verleden) hadde hij wederomme d'executie versocht, omdat s'landts penn. behoren gheinnet te worden sonder lange train. Maer werde de saecke ghecontinueert op acht dagen, middelen welcke tijde de voors. >> Rijckens alhier beloofde te comen.

Sijn de pasporten van >> Bartel Kegenaer ende >> Jan Jacobs ghewesene soldaten onder de capitein >> Johan Eppens gearresteert.

Is gheresolveert den capitein >> Johan Eppens aen te melden, dat die Raden verwondert sijn, dat alnoch de twintigh matrosen, die >> Zijne Ex.cie onlangs gheconsenteert heeft affgedanct te mogen worden, niet en sijn ghecomen om heure betalinghe te ontfangen. Ende want nu de tijt overstreeken is, dat sulcx behoorde gheschiedt te sijn, ende eercorts wel die vorst mochte opcomen, so wort hem gheordonneert terstont na de receptie der missive de gemelte twintigh matrosen herwaerts aen te schicken met pertinente opteyckeninghe van t'ghene sije van hem moghen ontfanghen hebben, na de scriver is vertrocken, ofte in alles, evenverre eenighe mede affdanct werden, wiens namen van zijnen weghen aen desen collegie overgelevert niet ghemelt en sijn. Wider sal hem oock gheordonneert worden voortaen gheene matrosen t'ontslaen ofte nieuwe in derselver plaetse aen te nemen, sonder voorweten ofte consent van de rade (want men niet gedenct de nieuws aengenomene goedt te doen) houdende oock de crijchsluyden beter te schepe als tot noch toe is gheschiet. Eyntl. sal oock vermaent ende ghelast worden beter te mesnageren als bisher, opdat men niet verorsaect en werde hem weder t'huys te roepen.

Op d'aenmeldinghe, dat eenen >> Jacob Cornelis stuyrman wonende binnen >> Harlinghen cranc van hier soude sijn vertrocken, ende men nochtans desselven ghetuygenisse in de saecke teghens >> Eene Bauckes van doene hadde, is verstaen, dat men de officiers te >> Harlinghen sal ordonneren de requisitorialen van de commissaris aen de raedt aldaer over te leveren, ende wel toe te sien. dat d'vs. >> Jacob Cornelis aldaer gheexamineert werde bij een onpartijdich commissaris. [folio 187]

11-09 Vrijdach * Den 9en Novembr. ** Eysinga vice-praes. - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Also >> Pieter Taeckes burger binnen >> Doccum versochte volgende t'scriven van de capitein >> Johan Eppens zijne betalinge voor de waren bij hem aen d'selve capitein in t'vertrecken na het leger gelevert, is gheresolveert op zijne requeste t'apostilleren, dat die Raden, ghesien hebbende die aenneminge van der schult van den capitein >> Johan Eppens sullen op de naest te passerene ordonnantie regard nemen op des suppliants aengeven ende deuchdel. schult.

Is ghecompareert >> Cornelis Claeszn. burger binnen >> Amsterdam aendienende, dat hij alnoch van de officiers der convoyen aldaer werde aenghesproocken ende ghemolesteert om de betalinge van t'recht der convoyen. T'welcke hij eenmael int voorjaer aen de ontfanger van de >> Soltcampen voor zijne goederen te >> Groeninghen ofte in de >> Omlanden ghebracht, ende daer weder uyt om de quade merct na >> Emden ghevoert, betaelt hadde, nietteghenstaende oock het scriven in zijne faveure hier tevoren aen de Raden der Admiraliteit binnen >> Amsterdam gedaen. Waerop ghedelibereert sijnde, is verstaen ende gheresolveert, dat men wederomme aen de voors. Raden sal scriven, ten eynde de ghemelte >> Cornelis Claeszn. voortaen dieshalven ongemoeyt mach blijven, met verclaringe, dat men anders oorsaecke sal hebben hier van ghelijcken deur den officiers t'recht voor de goederen op >> Hollant ende voorts na neutrale oorden gaende te vorderen, ende mijn heeren Staten Generael te verthonen d'inconvenienten, d'welcke uyt dusdanighe proceduren tuschen de provincien conden ontrijsen.

** Naer noen ** Eysinga vice-praes. - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys

Is ghecompareert de convoymeester Epe Janszn. Barles, ende heeft aengedient, dat hij tot betalinge van zijne termijnen volgende resolutie van de heeren Raden eenighe penn. nu gereed hadde, versouckende onderrichtinge hoe ende wanneer d'selve penn. ghetelt souden werden. Waerop naer communicatie is verstaen ende gheresolveert, dat in t'eerste van de volgende weecke de penn. aen de leveranciers van de vivres ten overstane van commissaris deser collegie uytghekeert sullen worden.

De missive aen d'heeren burgemeesteren ende raedt der stadt >> Groeninghen ghedepescheert tot onderrichtinge van de saecke van >> Rijckens is na ghehoudene resumptie ende deliberatie [folio 188] gearresteert in manieren navolgende. Edele, erentfeste, hoochgeleerde ende seer voorsienige heeren, besonders goede vrunden,

Wij hebben seer ongeerne verstaen, dat U.E. d'articulen van den Advocaat Fiscael tegens >> Frederic Rijckens overgegeven aen d'heeren Ghedeputeerde Staten [van] Vrieslandt gesonden, ende van haere E. t'advis versocht hebben oft men d'examinatie der getuygen hierop soude laten geschien ofte niet, daer wij nochtans niet anders mit dien hebben voorghehadt als ons van der saecken ghelegentheyt volcomel. te informeren, ende diesvolgens recht te doen ende spreecken soo t'behoorde ende ons toequam. Ende want d'voors. >> Rijckens met het antwoord der welgenoemden heeren Ghedeputeerden (ghelijck wij onderricht sijn) aldaer bij der straten loopt, soukende deur middel vandien de proceduren van desen collegie den gemeynen man verdacht te maecken, ofte eenige onse mede-broeders in den haet ende affgunste desselven te brengen tot sonderlinge nadele van de generaliteit, ende buyten heure schult, so heeft ons nodigh gedacht U.E. te ontdecken wat van der saecken eygentl. is.

Belangende dan eerstel. de voeringhe, waerop de voors. >> Rijckens hem so seer beroept, sullen U.E. believen te weten, dat in den jare 96 bij de Raden ter Admiraliteit doenmaels van de provincie van Vrieslant alleen gecommitteert op de clachten van de coopluyden uyt stift van >> Munster ende andere daer trafiquerende over de grote beswaernisse van t'licentgelt der botter ende case soe uyt dese >> Vereenichde Nederlanden als oock >> Emden ende >> Oostvrieslant de >> Versche Eemse op gaende seeckere moderatie is geraempt als dat de collecteurs ende ontfangers hen regulerende na de lijste van licenten den 12en Maii desselven jaers gemaect (bij dewelcke ieder vat botter op ses gls. was geset) den coopluyden het seste vat botter ende achste schippont caese vrij sonder betalinghe van t'licent souden laten genieten, ghelijck U.E. uyt bijgaende copie te siene hebben. Daer wort geseyt licent (niet convoy) om dieswille, dat somwijlen de >> Versche Eemse gespert, somwilen gesloten was tot belettinghe van de vijandt binnen >> Lingen toevoer te doene. Dese resolutie, ende geene andere heeft oock naemaels >> Rijckens in handen gecregen, dan niet eenparichlijck ofte in alle poincten ghevolcht, ghelijck de contrerollen van >> Delffzijlen ende >> Soltcampen medebrengen. Men gheswijcht noch dat t'selve de coopluyden op andere neutrale landen handelende mede geaccordeert is tegens de ordre alhier ende in andere provincien gheobserveert.

T'Welcke alles de Commisen Generaels verleden jare int visiteren van de comptoiren deser quartieren bevindende hebben daeraff mijn heeren Staten Generael rapport gedaen, die ten overwesen van de Ghedeputeerden der samptlijcke provincien de voeringe affgheschaft ende verboden hebben, als U.E. breder uyt den bijghevouchden extracte connen vernemen. Sonder dat deur ons sulcx int gemeyn ofte eeniger haet int particulier is gheschiet. Want [folio 189] wij U metter waerheyt wel mogen seggen, ende dewijle het noodt is, verclaren expresse bij desen, dat wij alle ghelijck geene saecke in meedere recommandatie en hebben ofte houden als het welvaren van dese provincien ende de vorderinge van de voeringe ofte trafique derselver. Conden oock t'selve met verscheydene exemplen betogen, ten ware men vreesde eenige verwaentheyt te mogen schijnen de weldaden int lange te vertellen ofte verhalen. U.E. sullen oock uyt den processe selve genoechsame proeve van onse oprechte intentie mogen nemen.

Aengesien de voors. >> Rijckens principal. van den Advocaat Fiscael aengesproocken wort niet om voeringe ofte eenich vorndele, dat den coopluyden gedaen mach sijn. Maer dat ten preparatoire ghebleecken is, dat bij hem eenige penn. so onder decxele van voeringe als anders souden sijn ontfangen, dien hij het landt niet in rekeninghe heeft ghebracht, maer tot zijn eygen profijt bekeert. Sijnde gantsch geene reden, dat eenige officiers in haere buydel steecken t'gene den landen toecompt, ofte alleene profiteren, t'welcke den coopluyden alle ghelijcke geaccordeert ware.

Ende ghelijck wij t'selve niet connen gedogen, sullen nochtans all t'gene metterdaet tot beste van U.E. burgerie ofte der coopluyden gecomen te sijn bethoont wort, in sodanighen opsicht nemen, dat niemant ja >> Rijckens selve hem dies niet sal hebben te beclaghen.

Vorder belangende de beseyndinghe van onsen Advocaat Fiscael aldaer is gheschiet deurdien d'selve >> Rijckens boven desen noch verleden somer bevonden sijnde aen t'landt schuldigh te blijven de somme van 1600 ll. 4 st. in ghebreke ware, om d'selve penn. te fourneren. Waerinne wij gantsch niet te beschuldigen sijn.

Versoucken daeromme, dat U.E. believe voortaen van onse handelinghe ende administratie een goed ghevoelen te hebben, U.E. versekerende, dat wij sonderlingh mede op de prosperiteit van U.E. stadt ende landen sullen letten ende onse ogemerck hebben. Hiermede etc.

11-10 Saterdach * Den 10en Novembr. ** Rengers praeses - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is >> Liuwe Tierckszn. schipper binnen >> Doccum ende eygenaer van t'schip t'welcke tegenwoordel. in dienste van de landen bij t'leger wort ghebruyct binnengeroupen sijnde aengeseyt dat, also de capitein >> Johan Eppens hem beclaechde van dat t'selve schip ondicht was, hij daeromme de ordre moste stellen, dat de crijchsluyden wel onderghebracht ende t'schip voorts ghebruyct mach werden. T'Welcke de voors. >> Liuwe Tierckszn. heeft aengenomen, ende belooft daertoe den stuyrman des voors. capiteins te authoriseren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is ghebesoigneert in de soldaten van >> Johan Eppens die hier eenige gecomen waren, ordonnantie van betalinghe voor een deel gegeven.

De missive tot onderrichtinghe van de heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant aengaende t'aengeven van >> Rijckens ende vercregene missive geconcipieert wesende, is na gedane resumptie ende oplesinge in manieren navolgende gearresteert. Edele, erentfeste, hoochgeleerde ende seer voorsienige heeren, besondere goede vrunden,

Wij hebben seer ongeerne verstaen, dat >> Frederic Rijckens onlangs van U.E. seeckere missive heeft vercregen in zijne faveure aen de heeren borgemeesteren ende raed [folio 190] der stadt >> Groeningen gescreven ende dienende tot verhinderinge van de examinatie der getuygen, d'welcke vanwegen onsen Advocaat Fiscael aldaer tot verificatie van zijne aenspraecke tegens de vernoemde >> Rijckens versocht was. Ende also d'selve nu noch (so wij onderricht worden) mette copie van dien bij de straten loopt, souckende de proceduren van desen collegie verdacht te maecken, ofte eenighe onse mede-broeders in den haedt van de gemeynte te brengen, ende wij genouchsaem oock selve speuren, dat op zijne onrecht aengeven de voors. U.E. missive ghedepescheert is, so hebben wij goed ghevonden, om alle misverstanden (d'welcke in dese sorgelijcke tijt niet ghevoedt behoren te worden) tuschen de provincien wech te nemen, U.E. t'ontdecken wat d'oorsaecke eygentl. sij, dat de meergemelte >> Rijckens van den Advocaat Fiscael processe wort gemaect. Dese is dan niet, dat hij eenighe voeringhe na inhoudt van de resolutie ofte ordonnantie in den jare 96 (d'welcke spreeckt van de botter ende case den >> Versche Eemse op na stift van >> Munster ofte >> Westphalen gaende, ghelijck U.E. uyt de copie hierbij ghevoucht connen sien, ende d'heere >> Frans Janszn. hem noch wel sal weten t'erinneren) den schipperen ofte coopluyden heeft gegeven ende toegelaten, maer eygentl., dat rede ten praeparatoire is ghebleecken, dat hij hem eenighe penn., so onder decxele van voeringhe als anders souden sijn ontfangen, die hij t'landt niet in rekeninghe, dan tot zijn eygen profijt bekeert heeft. Sijnde gantsch geene reden dat d'officiers in haere buydel steecken t'gene het landt toecompt, ofte alleene profiteren, t'welcke den coopluyden alle gelijcke was geaccordeert. So willen wij U.E. oock wel verclaren, dat noch deur ons int ghemeyn noch eenigher haedt int particulier de voeringhe belett is; dan connen U.E. uyt de bijghevouchde extracte claerl. vernemen, dat op t'vertoch der Commisen Generaels (d'welcke verleden jare de comptoiren van >> Groeningen ende >> Omlanden visiteerden) mijn heeren Staten Generael ten overwesen van de Ghedeputeerden der samptlijcke >> Vereenichde Provincien sulcx affgeschaft hebben. Versoucken daeromme gantsch vruntl., dat U.E. believe voortaen van onse administratie een goed ghevoelen te hebben, ende de quaetwillighe achterclappers sonder ons verstaen te hebben, geen ghehoor te geven. U.E. versekerende etc.

11-12 Maendach * Den 12en Novembr. ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is geresolveert te scriven aen den capitein >> Johan Eppens, dat den eygenaer van t'schip >> Liuwe Tierckszn. alhier ontboden wesende geordonneert is de ordre te stellen, dat t'selve onder ende boven dicht mach werden gemaect. D'welcke heeft verclaert dienaengaende des capiteins stuyrman last te geven. Waerna sij met malcanderen sullen toesien, dat niet van node is desen winter een ander schip aldaer te schicken. Want sulcx teghenwoordel. gantsch ongelegen is. Vorder also uyt rapport des heeren >> Eysinga ghebleecken is, dat bij hem onlangs een trecklijne gecocht is, sal d'selve hem in rekeninghe goed gedaen ende betaelt worden. Ende sovele belangt de versochte ammunitie hebben die Raden de equippagiemeester geordonneert denselve capitein eenige behouften toe te seynden, ende sal de capitein vermaent sijn van den artillerieur generael ofte desselven ghesubstitueerden te eyschen t'gene hij meer [folio 191] van doene mach hebben, niet twifelende ofte hem sal niet min ghewerden als andere.

D'heere >> Steyn wederomme uyt >> Hollant t'huys ghecomen sijnde doet rapport van zijne wedervaren in s'Graven-hage.

** Naer noen ** Eodem praeside - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is >> Frederic Rijckens ghecompareert versouckende alnoch uytstal van de tijt van vier maenden, omme middelentijd penn. te vinden tot betalinge van de achterheyt. Waerop ghedelibereert wesende, is verstaen ende gheresolveert denselve aen te segghen, dat men wel ghehoopt hadde, dat hij volgende resolutie van den 17en Junii laestleden nu overlange all de achterstallige penningen solde ghefourneert ende inghebracht hebben. Maer also sulcx noch niet en gheschiedt was, immers de voors. >> Rijckens hem daerbeneffens vervordert hadde den Advocaat Fiscael onlangs te >> Groeninghen ghesonden om deur middel van executie des landts penn. te innen, met quade woorden in teghenwoordicheyt van burgemeesteren ende raed te bejegenen, daeromme die Raden niet en vermogen hierinne (volgende haere plicht) anders te doene als te persisteren bij de vs. resolutie ende den last den Advocaat Fiscael gegeven.

Waernae de vernoemde >> Rijckens weder ingestaen wesende heeft zijne vorige versouck geinsisteert, ende bij ghebreke van t'selve te obtineren verclaert patientie te moeten nemen.

T'Welcke vertoch in deliberatie genomen sijnde, is in conformite van voorgaende actitaten goed ghevonden te procederen, ende dieshalven den meergemelte >> Rijckens deur den praesidem doen aenseggen, dat hij werde van zijne dienst ontslagen, ende de gagie van nu voorts hem ontseyt, ten ware hij binnen de tijt van thien dagen na date deser de achterheyt alnoch opbrochte in handen van den Ontfanger Generael deser collegie.

Is goed ghevonden den scriver, stuyrman ende andere matrosen van de capitein >> Johan Eppens t'ordonneren haer op t'spoedighste weder te schepe te begeven. Ende sal oock t'selve besonderling aengheseyt werden >> Freric Ogen. [folio 192]

Is >> Liuwe Tierckszn. eygenaer van t'schip, t'welcke althans bij de capitein >> Johan Eppens wort int leger ghevoert ofte ghebruyct, aengeseyt dat hij voorts de huysinge ofte marling ende dierghelijcke dinghen haer sal verschaffen, so hem incumbeert.

11-13 Dingsdach * Den 13en Novembr. ** Eysinga praeses - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is d'heere >> Broeils gecommitteert, omme den convoymeester >> Epe Janszn. tot zijne overstane te doen betalen de penn. aen de leveranciers van de vivres bij hem belooft.

Is wederomme bij der handt genomen de examinatie van de dubbelen te >> Groeningen. Ende also daerinne bevonden werde, dat de officiers van convoyen te >> Lingen hen verstouten van de goederen op >> Groeningen gaende t'convoy te vorderen tegens d'ordonnantie van mijn heeren Staten Generael, is geresolveert aen d'selve eernstel. te scriven, ten eynde sij van sulcx meer te doene affhouden.

** Naer noen ** Oenema praeside - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is alnoch ghecontinueert in de examinatie der dubbelen.

11-14 Wonsdach * Den 14en Novembr. ** Eodem praeside [= Eysinga?] - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Also eenige soldaten van de capitein >> Tiaerd Tiebbes hier aenghecomen waren, waervan examinatie diende versocht in de saecke tegens >> Eene Bauckes, is goed gevonden den advocaat >> Herbaium te versoucken, ten eynde hem believe terstont citatie te lichten ende over te seynden.

Is oock begost d'affrekeninge derselver crijchsluyden te maecken.

11-15 Donderdach * Den 15en Novembr. ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Op de requeste van >> Jan van Benthem ammunitiemeester van Vrieslant is geresolveert te apostilleren, dat, also die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant tegenwoordel. met een equippagiemeester sijn versien, oock sonder verlies van tijdt ende s'landts goederen d'selve elders zijne residentie niet mach hebben, so hebben d'heeren Staten van [folio 193] Vrieslant versocht op de grote lasten, welcke de suppliant als ammunitiemeester van desen landtschappe (na inhoudt van de requeste) moet dragen, te letten ende ten respecte van dien hem zijne gagie te verbeteren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Steyn - Rengers

Compareert >> Liuwe Keympes convoymeester binnen de vestinghe van >> Bellingwolderzijlen ende heeft verclaert, dat onlangs seeckere persone met namen >> Cornelis Tiercks wonende op die >> Mieden vier paerden uytghevoert hadde, waervan hij niet meer als drie verconvoyt ofte aengegeven hadde. Waerop ghedelibereert wesende is bij de Raden goed ghevonden den Advocaat Fiscael t'ordonneren zijne eysch te doen ende voorts te procederen so t'behoort.

Sijn d'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> Steyn ghecommitteert om morgen hora octava eenighe van des capiteins >> Tiaerd Tiebbes crijchsluyden te verstaen in de saecke van >> Eene Bauckes.

Is den scriver van de capitein >> Johan Eppens gheordonneert hem ten spoedighsten op de reyse naer t'schip van oorloge te begeven.

11-16 Vrijdach * Den 16en Novembr. ** Eysinga praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Sijn d'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> Gruys gecommitteert, omme volgende t'scriven van mijn heeren Staten Generael haer te vervougen na s'Gravenhage, ende aldaer mette Ghedeputeerden van d'andere collegien t'adviseren op de beveylinge van der zee, mitsgaders hoe men de navigatie op >> Spaignen sal verhinderen, ende derselver ingesetenen onder malcanderen.

Is voorts ghedelibereert op de instructie derselver heeren commissarien.

** Naer noen ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn

Is wederomme bij der handt genomen de affrekeninge van des capiteins >> Tiaerd Tiebbes soldaten.

Is gearresteert de instructie voor de heeren commissarien na s'Gravenhage gaende ende luydt so volcht.

Eerstel. sullen haer de heeren commissarien vervougen op t'spoedighste naer s'Graven-hage, omme aldaer mette Ghedeputeerden van d'andere collegien te ramen, adviseren ende [folio 194] sluyten op de beveylinge van de zee. Doch allesins toesiende, dat geen meer schepen tot laste van desen collegie werden gerepartieert, omme totte cruycinghe van de zee ghebruyct te wesen.

Also die middelen hier ghevallen ofte noch vallende daertoe geensins bestant en sijn. Ende ten hoochsten van node is sowel tot versekeringe van de navigatie als deser quartieren meer wachten met schepen van oorloghe te besetten.

Te meer dat die Raden tot affweringhe van de vijantl. invasien, d'welcke dagelijcx toenemen in de bocht tuschen het >> Vlie ende de >> Elve genodicht ende gesint sijn int aenstaende voorjaer noch een pinasse welgemant t'equipperen ofte uyt te rusten.

Voorts int delibereren op de verhinderinghe der navigatie van de >> Spaensche rijcken ende provincien, sullen de welgenoemde heeren commissarien proponeren, oft men eenighe schepen nae >> Spaegnien destineert, op d'>> Eemse stroom ofte >> Elve ladende bevonde, wel soude mogen doen ophouden, oock voordat zije in zee quamen.

Gemer[c]t uyt scriven van mijn heeren Staten Generael huyden ghebracht, conde affgenomen worden, als oft sulcx niet eer toegelaten was, als in de hoofden.

Sullen widers van den heere Greffier >> Aerssens vernemen, wat in de saecke van >> Lingen gedaen mach sijn op de rescriptie van de convoymeester >> Floris van Wede, ende indien alnoch daerop niet gedisponeert is, bij eenighe Gecommitteerden aenhouden, dat ter eerster gelegentheyt onsen collegie gelast werde, omme de voors. officiers te mogen gebieden tot s'landts dienste.

Eyntl. also die officiers van convoyen te >> Rotterdam haer onlangs onderstaen hebben, van eenige paerden t'volle convoy te vorderen, niettegenstaende daeraff te >> Groeninge betalinge was gedaen, ende t'selve strijdt tegens het 7en articule van den placcate, sullen de voors. heeren commissarien de andere onse mede-broederen vermanen de ordre te stellen, dat nu voorts sodanighe belastinge niet meer geschiede.

Voor haere vertreck sullen de clercq >> Meganck vernouginge doen van de overgesondene nouvelles.

11-17 Saterdach * Den 17en Novembr. ** Eysinga praeses - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Is de instructie van de heeren com[folio 195]missarien na s'Gravenhage gaende gheresumeert, ende alnoch wederomme geapprobeert.

** Naer noen ** Eodem praeside - Gruys - Broeils - Steyn - Rengers

Dewijle nu de tijt was, dat men plach de schepen op te leggen ende t'landt van de costen t'ontledigen, is goed ghevonden ende geresolveert eerstdaechs den capitein >> Timen Jacobs hier met zijn schip van oorloge te bescriven, in aensieninge dat t'selve teghenwoordel. minst dienste can doen.

11-19 Maendach * Den 19en Novembr. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Eysinga

Ontfangen sijnde Saterdach t'avondtijt een missive van >> Zijne Ex.cie, is huyden t'inhoud van d'selve in deliberatie gheleyd ende goed ghevonden daerop aen den capitein >> Johan Eppens te scriven in manieren navolgende.

Wij hebben t'scriven van >> Zijne Ex.cie den 6en deser stilo novo gedateert op den 17en wel ontfangen, ende met verwonderinge daeruyt verstaen, dat ghij contrarie onse resolutie, ende t'vercregene consent van >> Zijne Ex.cie (waeraff d'heere >> Eysinga U doemaels oock aenmeldinge heeft gedaen) alnoch in gebreke blijft de twintigh matrosen aff te dancken, ende herwaerts aen te beschicken, ja dat meer is, daertegens contreminerende. Want wij lichtel. connen speuren d'selve missive niet als op uwe onbehoorl. aenlopen ghedepescheert te sijn. Waeromme ons goed heeft gedacht U mitsdesen t'adverteren, dat wij sulcx gantschl. niet ten besten connen nemen, maer belasten U expresse ten spoedighsten de gemelte twintig matrosen aff te dancken, ende alhier te seynden omme hunne betalinge t'ontfangen, met eernstighe vermaninghe voortaen U t'onthouden van dusdanige menees ofte aenlopen >> Zijne Ex.cie te doene. Opdat men anders niet veroorsaect en werde hierinne te versien tot uwe leedtwesen. Ende belangende de verschaffinge van vivres in >> Zijne Ex.cie missive mede verhaelt, connen wij ons niet erinneren, wat U mach beweecht hebben daerover te clagen. Aengesien ghij dienaengaende so getracteert sijt, dat niet ofte weynigh van costpenn. u meer compt, ende wij verseeckert sijn, dat de capiteinen van d'andere quartieren op >> Veere nae u niet moghen gelijck sijn. Begeren dieshalven, dat ghij nu voorts so wilt mesnageren, dat niet van node sij andere ordre te stellen, waeraen U weynich soude genougen. [folio 196]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga

Is goed ghevonden de convoymeester >> Jacob Rommerts t'ernstel. te belasten op t'spoedighste den missive aen de capitein >> Timen Jacobs te beschicken, also s'landts dienst daeraen gelegen is.

Is geordonneert den heere >> Crabbe terstont te bescriven.

Is gebesoigneert in de examinatie der dubbelen van de convoyen verleden maendt op de vestinge van >> Delffzijlen ghevallen.

11-20 Dingsdach * Den 20en Novembr. ** Broeils praeses - Steyn - Rengers - Eysinga

Is d'heere >> Geert Smidt ghewesene Raed van der Admiraliteit in t'collegie t'>> Amsterdam ghecompareert versouckende alnoch betalinge van t'gene hem in zijne qualiteit quam uyt saecke van de busse-poudre bij >> Nicolaes Ericxzn. voormaels op de reductie van >> Groeningen aen de Ghedeputeerden der naerder >> Geunieerde Provincien gelevert. Waerop gedelibereert sijnde, ende ghehoort de verclaringe, dat hij niet ghesint noch gerechticht was om eenige interessen te vorderen, is verstaen, dat men d'selve zijne competentie sal doen terstont betalen. Ende sal de brieff bij den ontfanger de wedue weder voor gelt overgheleyt worden.

Is den Advocaat Fiscael op zijn versouck provisie van citatie geaccordeert tegens >> Laurens Gysbarts schipper op >> Vlielandt, die onlangs uyt >> Harlingen achthien tonnen sout ende een stuck linnen hadde vervoert, sonder t'convoy daeraff te betalen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga

Ten versoucke van den Advocaat Fiscael is geaccordeert provisie van citatie aengaende eenige botter ende haver.

Is alnoch voorts gecontinueert in de examinatie der dubbelen.

11-21 Wonsdach * Den 21en Novembr. ** Steyn vice-praes. - Rengers - Eysinga

Is voorts gecontinueert in de examinatie van de dubbelen.

11-23 Vrijdach * Den 23en Novembr. ** S. Reyns vice-praes. - Steyn - Rengers

Ontfangen sijnde eene missive van den heere Commis Generael >> Boner gisteren gedateert [folio 197] is goed gevonden daerop voor antwoord te scriven in manieren navolgende.

Wij hebben U.E. missive van gisteren wel ontfangen, ende met verwonderinge verstaen, dat de wedue van >> Nicolaes Ericx ofte haere medecrediteuren U.E. moeyel. vallen om betalinge van t'gene U.E. niet can te laste geleyt worden, ende daer wij niet in gebreke sijn gevonden om t'accord voor commissaris van den >> Hove bij den heere >> Eysinga uyt de name van deser collegie met de wedue ofte desselven volmacht gemaect, t'achtervolgen, waerom so ist dat wij begeren, dat U.E. believe henluyden (indien sije U.E. meer commen importuneren) aen te seggen, dat wij geneycht ende bereydt sijn de wedue met haer volmacht hier comende eerstdaechs in verminderinge van de ordonnantie een goede somme van penn. te doen betalen ofte uyt te keren, hebbende niet ons, dan heure eygen onachtsaemheyt te wijten dit vertreck.

Belangende het processe tegens >> Sytzama cum sociis, weten wij niet, dat daerinne ieets meer ghebreect, ende houden ons oock verseeckert, dat de advocaat >> Herbaius zijn debvoir sal hebben gedaen int selve behoorl. te fourneren; begerende, dat U.E. de sollicitatie wille terstont laten geschieden deur een van der Raedtsheeren clercquen, ende >> Herbaium vermanen de principale rekeninge van d'extraordinaris ontfang bij >> Aleva ghehadt (waervan t'extract mede overgeleyt is bij de remonstrantie) weder aen ons over te seynden. So wanneer men geraect te triumpheren, sien wij voor goed aen, dat >> Bocke Douwes als deurwaerder gebruyct werde.

Is ghecompareert >> Frederic Rijckens aendienende, hoe dat hij tot voldoeninge van de resolutie op den 12en deser genomen met >> Douwe Nijenhuys postulant ende notaris binnen >> Leeuwarden (d'welcke mede is van de compaignie van >> Nicolaes Ericx) soeverre ghehandelt hadde, dat d'selve voor zijne competentie soude aennemen de somme van negenhondert Carol. gls., de vierhondert gereed ende vijffhondert op Meye naestcomene van hem >> Rijckens te ontfangene; versouckende, dat t'selve bij t'collegie geadvoyeert ende in verminderinge van zijne schult geleden mochte werden. Waerop naer communicatie is verstaen, dat, also dit vertoch excludeert ofte te buyten gaet de resolutie hiervoren gementioneert, de aenwesende Raden daeromme niet connen dienaengaende resolveren, maer sullen hieraff rapport doen aen t'voller collegie. [folio 198]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers

Is goed ghevonden d'heeren >> Eysinga, >> Oenema, >> Broeils ende >> Crabbe tegens Maendach naestcomene te verscriven, om des volgenden daechs, (als >> Rijckens hem weder sal commen praesenteren) met malcanderen te adviseren ende resolveren so tot s'landts dienste behoort.

11-26 Maendach * Den 26en Novembr. ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers

Is de lieutenant >> Tiepke Botes aengeseyt, dat hij terstont hem na zijn schip van oorloge sal voughen, ende d'selve morgen hier opbrengen, omme opgeleyt te worden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers

Is de commiss. >> Wolter Willems ghecompareert, hoe dat hij eenen >> Cornelis Janszn. schipper wonende op t'Westeynde van >> Vlielant hadde aenghehouden, vermits d'selve omtrent een maent geleden een schip met buyssecool uytghevoert hadde van >> Harlingen sonder het recht der convoyen hiervoren betaelt te hebben. Waerop de voors, schipper binnengestaen sijnde heeft verclaert ende bekent vierduysent cabuysse-colen inghehadt te hebben, sonder dat hij alsdoen wiste daeraff ieets schuldigh te wesen.

Voorts heeft de voors. commiss. aengedient, hoe tot zijner kennisse was gecomen, dat de voocht van >> Rottum vrijel. naer >> Emden verscheydene goederen voert sonder het recht van de landen daervoren betalen, versouckende verstendiget te worden, oft sulcx mochte geschieden.

Is gebesoigneert in de affrekeninge te maecken van de crijchsluyden des cap. >> Viltshusen, voor hunne diensten verleden jare ende tot noch toe gedaen.

11-27 Dingsdach * Den 27en Novembr. ** S. Reyns praeses - Broeils - Steyn - Rengers

Is rechtdach ghehouden volgende ordonnantie. [folio 199]

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Also deur t'versterven van wilen >> Minne Hayes in zijne levene deurwaerder van desen collegie t'selve ampte nu vaceerde ende wel nodig ware een bequame persone wederom daerinne metten eersten te stellen, te meer, dat verscheydentl. aengelopen ende t'collegie geimportuneert wort, waeraff men diende ontslagen ofte ghevrijdt te worden, is na rijpe deliberatie daertoe ghecommitteert >> Johannes Laeszn. althans dienende voor clercq bij t'gemelte collegie, ende dat in regard van zijne goede diensten voorheen gedaen, die men vertrouwt meer ende meer te sullen toenemen.

Ende belangende wederomme het clercq-ampt is >> Willem van Heteren daermede versien ten opsichte van de goede recommandatien van zijne persone gedaen, ende dit op de gagie van hondert ende vijftigh Carol. gls. jaerlijcx. Wel verstaende nochtans, dat de kynderen van de voors. >> Minne Hayes met heure moeye desselven gagie sullen genieten tot >> Lichtmisse naestcomene, ende d'huysinge bewonen tot Meye daeraen volgende.

Is goed ghevonden de penningen van de confiscatien noch staende tot profijt van den armen te beteren.

11-28 Wonsdach * Den 28en Novembr. ** Eodem praeside - Broeils - Steyn - Rengers - Eysinga

Is den secretaris geordonneert van Mr. >> Phocaeo Raerd te vorderen het processe van >> Idts Pieterszn.

Is gecompareert de commiss. >> Wouter Willemszn. aendienende, hoe dat verscheydene goederen van >> Harlingen op >> Amelant werden ghevoert, ende andere eylanden sonder eenig pasport, versouckende mede expeditie in de saecke tegens >> Idts Pieterszn., waerop geadviseert wesende, is verstaen, dat men ter eerster gelegentheyt de ordre sal stellen, dat de pasporten mitsgaders los ende laed-cedullen hierboven gemelt mogen ghegeven ende ghevordert worden, sijnde de Raden seer qual. tevreden dat het processe van den procureur >> Phocaei Raerd tegens voorgaende dispositien getraineert wort. Ende belangende sententie gisteren ghepronuntieert, connen die Raden t'appel niet admitteren tegens het 50en articule van de instructie.

11-29 Donderdach * Den 29en Novembr. ** S. Reyns praeses - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Oenema

Is ghebesoigneert in de betalinge te doene van de affgedancte matrosen onder >> Viltshusen.

Ende also bevonden werde eenen >> Jan Wopkes verscheydene luyden sovele schuldigh te wesen, dat uyt de naestaende soldien t'selve niet conde vallen, is bij de Raden repartitie ende dispo[folio 200]sitie gemaect, na welcke sij haer souden moeten reguleren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Oenema

Is alnoch gecontinueert in de betalinge van de affgedancte matrosen.

Sijn de scriftelijcke commissien ofte lasten den nieuwe deurwaerder >> Joanni Laeszn., ende clercq >> Willem van Heteren ter handen gestelt met affneminge van den eed.

Is oock het billet geconcipieert volgende resolutie op t'vertoch van de commiss. int >> Vlie genomen weder opgelesen ende gearresteert.

Is oock het pasport van >> Arent Pieters gearresteert.

11-30 Vrijdach * Den 30en Novembris ** S. Reyns praeses - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema

Is ghecompareert >> Frederic Rijckens, ende heeft verthoont seeckere brieff van cessie bij >> Douwe Meyes op de persone van de voors. >> Rijckens gepasseert, ende dat tot voldoeninge van zijne schult, dien hij noch aen de wedue van wilen >> Nicolaes Ericxzn. ter saecke van de busse-poudre tot dienste der Generaliteit gelevert, heeft staende, versouckende dat de somme daerinne gemelt mochte strecken in verminderinge van s'landts achterheyt, d'welcke bij hem verleden somer is bevonden. Waerop gedelibereert wesende, is eenparichl. verstaen ende geresolveert, dat men t'selve versouck geensins sal connen accorderen, ten ware eerst de cessie van Dr. >> Johan Loo hierbij ghevoucht, ende van de gemelte wedue consent vercregen, dat dese schult soude valideren in betalinge van de termijn t'>> Allerheyligen verschenen, ende eyntl. de praetense interessen affgestanden werden, ghelijck rede eenige andere crediteurs hebben gedaen.

Ende also deur t'affwesen van de voors. >> Rijckens de last van het registerhouden >> Here Pieters alleene incumbeert beneffens d'ontfang der convoygelden, is mede geresolveert, dat >> Dirck van der Burch wort geordonneert bij provisie wederomme contre-register van >> Here Pieters te houden, tot naerdere dispositie, sonder eemants anders eer daertoe te gedogen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Broeils - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga

Is ghebesoigneert in de affrekeninge van de costpenningen, d'welcke >> Viltshusen voor zijne [folio 201] diensten souden competeren. Ende also mede bevonden werde, dat eenen >> Eylard Botienter na gedane nederslach van >> Claes Janszn. verlopen sijnde noch so van soldien als anders voor aenpaert van buyt quam omtrent de somme van vier ende veertigh Carol. gls., is verstaen ende geresolveert op t'versouck van >> Anneke de nagelatene wedue van de voors. >> Claes Janszn., dat men haer daeraff sal laten toekomen tot haere ende heure kindts vertroostinge t'gene praecedeert de somme van thien Carol. gls., d'welcke tot profijt van den arme soldaten sullen bekeert worden.

12-03 Maendach * Den IIIen Decembr. ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn - Oenema - S. Reyns [geen tekst]

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Steyn - Oenema - S. Reyns [geen tekst]

12-04 Dingsdach * Den 4en Decembr. ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn - Rengers - Oenema - S. Reyns

Ontfangen sijnde eene missive van d'heeren Ghedeputeerden der stadt >> Groeningen ende >> Omlanden, bij d'welcke haere E. versochten dat de schipperen van >> Slochteren mochten ongemoeyt blijven aengaende t'convoygelt voor het holt tot een nieuwe >> Delff-zijl aengelecht, is goed gevonden ende geresolveert aen Mr. >> Jacob Rommerts te scriven, dat hij t'collegie sal adverteren, oft t'selve tot profijt van d'aennemers ofte van den landtschappe soude commen, ende hoevele de convoy daeraff bedraecht.

Is goed ghevonden d'heeren van den >> Hove te vermanen, omme metten eersten doch de processe tegens >> Sytzama ongedecideert hangende aff te doen.

Is verstaen, dat men d'heren Ghedeputeerden van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden sal aenscriven, dat men alnoch om reden op haere scriven niet can eyntl. resolveren maer nochtans haere E. sal eerstdaechs daeraff adverteren, versouckende dat haere E. believe middelentijde contentement neme [folio 202]

Op t'versouck van de burgemeester >> Hans Ericxzn. is goed gevonden ende geresolveert, dat den Ontfanger Generael >> Johan Hendricx hem als volmacht der wedue van wilen >> Nicolaes Ericxzn. sal adsignatie geven ter somme van IIm ll. in verminderinge der ordonnantie haer voormaels gepasseert, sijnde vantevoren oock aen >> Claes ten Buyr ende >> Geert Smidt XIIIIc ll. uytgekeert, ghelijck dese beyde sommen huyden op de gemelte ordonnantie in date den 18en Junii 1598 sijn geteyckent. Ende sullen dieshalven de brieven van obligatie bij d'selve personen hier gelaten wederomme aen de voors. >> Ericxzn. mede overgelevert worden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Steyn - Oenema - S. Reyns [geen tekst]

12-05 Wonsdach * Den 5en Decembr. ** Naer noen ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn- Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is de missive volgende communicatie van gisteren aen den >> Hove gedepescheert na gedane resumptie ende oplesinge gearresteert, omme eerstdaechs te comen tot expeditie van de saeck tegens >> Sytzama cum sociis in heure qualiteit gedaechden.

12-06 Donderdach * Den 6en Decembr. ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Gheproponeert wesende op 't aensoucken van >> Frederick Rijckens oft men de brieff van obligatie hem bij >> Douwe Nijenhuis gecedeert ende voor eenige dagen t'collegie verthoont in verminderinge van zijne schuldt soude aennemen, mitsgaders denselve >> Rijckens int ampt wederomme herstellen, niettegenstaende de voors. >> Nijenhuys van de gepraetendeerde interessen geen affstandt wilde doen, noch oock de wedue van wilen >> Nicolaes Ericx d'selve voor betalinge laten strecken van t'accord bij den heere >> Eysinga als commissaris met haer volmachten gemaect, is nae rijpe deliberatie verstaen ende geresolveert, dat men de gemelte actie wel mede in betalinge van de achterheyt sal aennemen, maer hierentuschen nochtans aengaende zijne persone ofte ampt persisteren bij de resolutien bevorens genomen, te weten, dat >> Here Pieters [folio 203] ende >> Dirck van der Burch respective noch all voorts hunne gegevene last sullen nakommen.

Is d'heere >> Oenema gecommitteert, omme t'achternoen de betalinge te doene van de affgedancte ende hier aengecomene matrosen des capiteins >> Johan Eppens.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is ghebesoigneert in de betalinge van de affgedancte crijchsluyden. Ende also d'selve haer beclaechden, dat sij voor hunne reyse niet ontfangen hadden, is henluyden elcx tot voor de costen toegeleyt een Carol. gl.

Also het nu ten vorste gesien was, ende mede de capitein >> Timen Jacobs voor >> Delffzijlen aengecomen, versouckende desen winter in dienste te mogen continueren, ofte tenminsten verstendicht te worden, waernae hij hem soude hebben te reguleren, is verstaen ende geresolveert, om t'landt van de costen t'ontledigen, sovele mogel., dat de voors. capitein terstont zijne schip binnen de vestinge van >> Delffzijlen sal opleggen, ende de goederen onder pertinent inventaris aen de convoymeester >> Jacob Rommerts overgelevert hebbende ten spoedighsten voorts met de soldaten herwaerts aen comen, omme hunne betalinge te ontfangen.

Sal oock ten selven eynde ende om vorige reden de capitein >> Tiaerd Tiebbes belast ende aengescreven worden hier met thien soldaten te comen om van desen collegie hunne besoldingen t'ontfangen, in aensiene dat thien goede zeevarende crijchsluyden beneffens den commiss. de diensten tegenwoordel. aldaer vallende wel sullen connen verrichten. Weshalven hij met des voors. commiss. advis thien daertoe sal ordonneren ende op t'schip laten.

Belangende dan voorts de winterdienst, is goed gevonden dat ter gelegener tijt de capiteins >> Pieter Claeszn. ende >> Timen Jacobs Doncker diesaengaende bij lotinge sullen worden ghescheyden.

Van all t'welcke den convoymeester >> Jacob Rommerts geadverteert ende meteen gelast sal worden om na gedane reveue t'inhoud van de voorgestelde resolutie t'effectueren.

Ende ten eynde de voors. thien soldaten met victuaille mogen wesen versien, sal de voors. capitein >> Tiaerd Tiebbes sovele daer laten, als sij voor drie weecken ofte vierthien dagen mogen behouven.

Ghedelibereert wesende wat personen ofte officiers onder de thien sullen wesen, is raedsaem gevonden, dat de lieutenant, hoochbootsman ende constapel hiertoe worden erweelt.

Is geresolveert, dat >> Frederic Rijckens deur den secretaris sal worden aengeseyt zijne [folio 204] praetensien bij gescrifte te stellen, ende aen t'collegie over te leveren, omme daerop voorts gedisponeert te worden naer behoren.

12-07 Vrijdach * Den 7en Decembr. ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Is >> Wytze Joannis opsichter in de vestinge van >> Delffzijlen geaccordeert de tijt van de thien dagen omme hier te mogen comen zijne afaires verrichten.

Ghedelibereert wesende, hoe men best de crediteurs van >> Viltshusen soude scheyden, dewijle bevonden worde, dat alle schult daeruyt niet conde vallen, is verstaen, dat de leveranciers van vivres op de naestaende costpenn. gepraefereert sijn, ende d'andere voorts, die laackenen ende diergelijcke goederen hebben uytgelevert, hunne achterwesen van de soldien sullen ontfangen, sovele daervan is te becomen.

Is >> Tiepke Botes gewesene lieutenant van >> Viltshusen aengeseyt, dat hij zijne rekeninge aengaende d'ontfangene provisie, ten tijde de voors. >> Viltshusen van t'schip bleeff, tegen achternoen sal maecken ende inleveren.

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Op t'vermanen van den Advocaat Fiscael heeft >> Gerryt Gerryts bekent, dat hij zijne huysraed ende meublen omtrent >> Jacobi laestleden uyt de >> Omlanden op >> Amelant heeft ghevoert sonder d'selve aengegeven oft eenigh recht daervoren betaelt te hebben, niet anders wetende, oft de meublen waren vrij.

Also dickwils de proceduren werden getraineert deurdien eenige advocaten ofte procureurs haer de dispositien van de Raden niet onderwerpen, is verstaen, dat men voortaen geen meer als drie ordinaris postulanten voor desen collegie sal toelaten, te weten Mr. >> Franciscum Austrophorum, Drem >> Petrum Jacobi ende Mr. >> Jacobum Sartorium.

Is oock mede tot beter directie van de proceduren geresolveert, dat voortaen geene principale stucken gelicht bij partijen sullen mogen worden.

Is mede geresolveert te scriven aen >> Here Pieters contrerolleur te >> Groeningen, ende denselve te lasten de gereede penn. aldaer gevallen hier eerstdaechs over te brengen, ende in zijne affwesen de saecken zijne eygen zone met >> Dirck van der Burch te recommanderen.

12-08 Saterdach * Den 8en Decembr. ** Broeils praeses - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

De declaratie van de expensen ende praetensien bij >> Frederick Rijckens overgelevert wesende, is nae rijpe deliberatie daerop [folio 209] geresolveert, ghelijck in margine van elcke post aengeteyckent staet, ende uyt de ingelechte copie te sine is. [folio 205]

Overgelevert den 8en Decembr. 1599 Expensen ofte uitgaven diewelcke >> Frederick Rickens convoymeester binnen >> Groeningen mijn E. heeren ter Admiraliteyt in Vryeslant exhibeert tegens haer E. achterheyt respective ter somma van 1688 Carol. gls. 4 stuvers aen zijn persoen zoe ordinaris als extraordinaris ontfangen gehadt sedert den Ien Januarii tot datto van den XXVen Maeio anno 1599.

Erstel. steldt die rendant die somma van achthondert vijff ende tsestich ponden tot XL groten >> Vlaems tpondt dewelcke hij rendant bij cessie ende transport van Mr. >> Dowe Nienhues mijn E. heeren deducert ergo hier VIIIcLXV lb.

Die Raden nemen dese post aen om seeckere reden ende consideratien haer moverende volgende resolutie op den 6en deser tegenwoordiger maendt genomen. Noch steldt de voorn. rendant voor uuytgave die somma van dryehondert ende thien ponden tot XL groten >> Vlaems tpondt, ter saecke zijne rendants gagien ende hueshuere voor een halff jaer verschenen den lesten Decemb. deses jaers anno XVc negen ende tnegentich dus alhier de vs. somma van IcLII L. ende IIIcX lb.

Also de rendant bij resolutie van den 12en Novembr. laestleden zijne gagie in cas van wanbetalinge voortaen is ontseyt, wort verstaen denselve niet meer ten respecte van desen te competeren als tweehondert twee ende dertigh Carol. gls., mits dat nochtans hieraff wederom gededuceert sullen worden t'achtigh gelijcke gls. tot vervallinge van de oncosten bij den Advocaat Fiscael gedaen, ende vereeringe van >> Here Pieters ende >> Dirck van der Burch voor heure moeyte. Blijvende daeromme suyver dan 152 ll. Noch steldt de rendant voor uuytgave de somma van een ende tseventigh ponden thien st. tot veertigh grooten >> Vlaems het pont, dewelcke den rendant voorlange verschoten heeft, aen die capitein >> Johan Eppens. Blijckende bij zijn eygen hant hyerbij overgel. verhoept de rendant dat U.E. believen zall dat dese somma in rekeninge zall moegen valideren omme den capitein ter eerster instansei bij U.E. wederom affgetrocken te werden. Dus alhir de vs. LXXI L. X st.

Ghehoort de verclaringe van des capiteins huysvrouwe ende de scriver, als dat sij geene kennisse droegen van t'inhoud deser, connen die Raden de schult niet aennemen voordat eyntlijcke liquidatie gemaect sal wesen. Nota, dat nochtans bij resolutie van den 14en Martii 1600 dese 71 ll. 10 st. goed gedaen ende aengenomen sijn. Noch steldt de rendant [folio 206] vor uuytgaeve die somma van XII ponden tot veertich grooten >> Vlaems tpont, welcke hij rendant voorlange verschoten heeft, aen >> Jacop serscher in die >> Soltcamp. Blijckende bij zijn eygen hant hyerbij gefoeget verhoept de rendant dat U.E. believen zall dat dese somma in rekeninge zall valideren ende den serscher ter 1er instantie mach affgetrocken worden. Dus alhir de vs. XII L.

De rendant sal zijne eygen schulden mogen vorderen. Noch stelt de voorn. rendant voor uuytgave die somma van vijff ende tseventich ponden tot XL groten >> Vlaems tpont, dewelcke hem rendant op zijne verledene gedaene rekeninge in desen te zullen valideren beloft zijn uuyt zake van olde getrowe gedaene diensten ende expensen, als hem op de voorn. laeste rekeninge in gelijcke somme bij provisie ende ordonantie is gepasseert, vertrouwende mijn E. heeren hetzelve hem rendant te laeten valideren. Dus alhier LXXV L.

Die Raden persisteren bij de resolutie ende apostille in margine van des rendants voorgaende rekeninge gestelt. Stelt noch de voorn. rendant voor uuytgave die somma van hondert ponden tot veertich grooten >> Vlaems tpont, dewelcke hij rendant heeft geexpendeert uuyt zaecke van zijne commissie uyten >> Haege te haelen ende dat door last van de heeren Commisen Generaels, dat den rendant voor mijn E. heeren Staten Generael uuyt zaecke van de convoyen ende licenten moste compareren. Soedat den rendant ter zelver instantie aen de gesubstitueerde ontfanger de somma van 1000 lb. ende etlijcke honderden overbrachte, tot welcke reyse begonnen den XVen Octobris ende geeyndiget den Xen Novemb. anno 98 mijn E. heeren hem rendant verloff gegunt hebben. Ergo hier Ic L.

Die Raden persisteren als voren. [folio 207] Stelt noch den voorn. rendant voor deductie de somme van [xxxx] tot 40 grooten >> Vlaems, exempt d'welcke hij heeft betaalt ende uytgekeert voor pampier, pennen ende enckt tot behoeff van den comptoire. Ergo hier [xxxx]

Hierop sal worden gelet ten tijde als eyntlijcke ende generale rekeninge van den ontfang ende uytgave deses jaers met >> Here Pieters sal worden gemaect. Noch stelt den voors. rendant voor uytgave die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems tpont voor hout, turff ende keersen in den voors. tijt ten comptoire verbesiget. Ergo hier [xxxx]

Noch stelt den gemelten rendant voor uytgave die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems tpont, ter saacke van nyuwe gaaren in den voorn. tijt ter eeren van t'comptoir bij hem geexpendeert. Ergo hier [xxxx]

Als boven, ende mede in de volgende aengetogene posten. Noch stelt den gemelten rendant voor deductie die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems t'pont voor bier dat hij den coopluyden ende schipperen betalende t'convoy geschoncken heeft. Ergo hier [xxxx]

Stelt noch den rendant voor uytgave die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems tpont voor de dubbelen zijnes ontfanghs in den voors. tijt deses jaars anno 99 ende van dese tegenwoordige rekening te strijven. Ergo hier [xxxx]

Noch stelt den rendant de somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems t'pont ter saacke van vacatien ende schipvrachten bij hem rendant over dese rekening gedaen ende noch te doene. Ergo hier [xxxx]

Stelt noch den rendant voor uytgave die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems tpont d'welcke hij gaerne aen den clercq ende camerboode ten respecte van heure gedaene diensten over dese rekening wil uytkeeren. Ergo hier [xxxx]

Noch stelt den rendant die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems tpont d'welcke hij voor ordinarys als oock extraordinaris brievenloon ten dienste van t'comptoire in den gemelt tijt heeft betaalt ende uytgekeert [xxxx] [folio 208] Noch stelt den voorn. rendant die somme van [xxxx] tot XL grooten >> Vlaems t'pont d'welcke hij gaerne ten respecte van dese rekening aen den armen pro deo wil betalen ende uytkeren. Ergo hier [xxxx]

Vorder stelt den rendant dese voorgestelde deductie ofte uytgave ter mijn E. heeren goedertierentheyt ende discretie. Des vertrouwende etc.

Alle de expensen hiervoren gepasseert bedragen eenduysent seventhien Carol. gls. Ick segge ImXVII L.

D'welcke gededuceert van t'gene de declarant bevonden werde op den 16en Junii laestleden schuldigh te blijven ende in prooemio is aengemeldt, wort openbaer, dat hij noch alhier te reste ende schuldigh blijft de somme van seshondert een ende tzeventigh Carol. gls. vier st. Ick segge VIcLXXI L. IIII st.

Behalven noch t'gene in des Advocaat Fiscaels aenspraecke vervatt is.

Ghedaen binnen >> Doccum ter vergaderinge van de Raden voors. desen 8en Decembr. 1599. Ter ordonnantie van de Raden voors. >> J. Saeckma 1599 Notandum

Dat noch tot laste van >> Rijckens commen ses ende dertigh Carol. gls. d'welcke hij in affwesen van >> Here Pieters heeft ontfangen, ende denselve oock in rekeninge sijn goed gedaen als naerder te siene is uyt deselve. Nota

Dat >> Rijckens noch van zijne gagie nu lopende gecort moet worden vijfthien Carol. gls., d'welcke >> Dirck van der Burch sijn gepasseert. [folio 209: vervolg van folio 204]

** Naer noen ** Eodem praeside - Crabbe - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Also de nagelatene wedue van eenen >> Claes Janszn. gewesene soldaet onder de capitein >> Viltshusen nu bij den ontfanger de penn. volgende resolutie van den 2en deser souden uytgekeert werden, is bevonden des verlopenen soldaets schulden hoger te stijgen, als wel gemeynt werde, ende dieshalven verstaen, dat de thien Carol. gls. totte arme soldaten gedestineert sullen geredresseert worden op acht Carol. gls.

Is ghebesoigneert in de visitatie der stucken van de crediteurs des cap. >> Viltshusen om d'selve aengaende haer schulden te ontscheyden, ende goed gevonden, dat de voors. crediteurs bij den deurwaerder verdachvaert worden tegens Maendach naestcomene.

12-10 Maendach * Den 10en Decembr. ** Crabbe praeses - Steyn - Eysinga - Oenema - S. Reyns - Broeils

Op de requeste van >> Frederic Rijckens is goed ghevonden ende gheresolveert te apostilleren, dat die Raden van der Admiraliteit in Vrieslant persisteren alnoch bij de resolutien desenaengaende hiervoren genomen, mitsgaders de apostillen in margine van des suppliants declaratie gestelt.

Ghesien ende gheexamineert de stucken van de crediteurs des capiteins >> Hendrick van >> Viltshusen ingelevert, ende bevonden sijnde dat uyt t'gene deselve noch aen t'collegie so van soldien als costpenn. heeft staende, de volle betalinge niet conde vallen, is nae rijpe deliberatie den voors. crediteurs respective toegeleyt ende uyt de gemelte penn. t'ontfangen geordonneert, als volght:
>> Pier Agges 80-0-0
>> Pieter Taeckes 58-0-0
>> Aucke Tiebbes 12-10-0
>> Pouwels van Butenpost 23-0-0
>> Aesge Joannis 80-0-0
>> Douwe Bockes 63-0-0
>> Beyts Wolters 25-0-0
>> Johan Hendricx 30-0-0
>> Jintie Heres 138-0-0
>> Jan Gabbes 11-11-8
>> Wybet Thonis 4-16-0
>> Trijn Cornelis wedue 6-0-0

Blijvende nochtans haere aller actie onvermindert op het surplus ende vordere reste [folio 210] indien naemaels de vernoumde >> Viltshusen meerdere middelen mochte becomen.

D'heeren >> Steyn ende >> S. Reyns gecommitteert wesende om t'advis van den heren >> Rengers te verstaen op de requeste van >> Rijckens, hebben rapport gedaen, dat de voorn. heere >> Rengers hem conformeert met de gestelde apostille.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - Oenema - S. Reyns

Den vendumeester eenige expensen op de proceduren gedaen nu bij ordonnantie weder gepasseert sijnde, is verstaen, dat men hierop sal letten, so wanneer eenige proceduren mogen gherevideert worden.

Also de costen van vacatien ende commissien, die somwilen tot dienste van desen collegie moeten gedaen ende aengenomen worden, t'landt schenen te beswaren, ende nochtans tegenwoordel. wel van noden is te mesnageren, sovele immers mogel., is verstaen ende nae rijpe raed geresolveert, dat van nu voortaen die Raden met een dienaer voor hunne vacatien s'daechs niet meer als drie, ende sonder dienaer twee Carol. gls. sullen genieten, sonder eenigh onderscheyt maecken van plaetsen ende quartieren, werwaerts de reyse mach vallen, ofte oock in rekeninghe te mogen brengen de belle chere, ende dat de commissarien eemandt te gaste genoodt sullen hebben. Blijvende nochtans de resolutie ende vorige gebruyck aengaende schip ende wagenvrachten, mitsgaders t'gene van bagagie te dragen betaelt wordt, in vigeur ende waerden. Ende ten eynde niemant hem te beclagen hebbe van de last alleen ofte meer als andere te dragen, is goed gevonden, dat de commissien ofte reysen per vices ende bij beurten aengenomen werden. Sijnde dienthalven bij lotinge t'samenghevoucht 1en d'heeren >> Eysinga, >> Crabbe, 2en Dr. >> Ulpianus, >> Gruys, 3en >> S. Reyns, >> Broeils, 4en >> Steyn, >> Oenema, 5en ende sullende d'heere >> Rengers gaen met een van d'eerste, so wanneer de ordre tot hem gecomen sal sijn. Wel verstaende nochtans, dat evenverre niet nodigh werde bevonden, meer als een te committeren, in desen ghevalle, sullen die twee, wiens beurte het anders soude sijn, een van heur daertoe uytmaecken ende d'andere zijne mede-broeder wachten op de naeste vervallende commissie. Maer oft nochtans geschieden mochte, dat eemant niet gelegen ware de reyse ende last aen te nemen, sal hem vrijstaen een van de volgende heeren te bewilligen, ghelijck mede in de plaetse van de absenten de naeste daeraen succederen sal.

12-11 Dingsdach * Den 11en Decembr. ** Crabbe praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Also de tijt begoste te genaecken, [folio 211] dat de capitein >> Johan Eppens met sijn crijchsvolck soude aencommen, is gebesoigneert in de affrekeninge derselver te maecken, om t'heurder aencomste niet geretardeert ofte verlett te worden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is alnoch voorts ende voorts gecontinueert in de affrekeninge der soldaten te maecken.

Is verstaen, dat de ontfanger >> Johan Hendricks >> Tiepke Botes in verminderinge van zijne ordonnantie sal uytkeren, blijvende niettemin d'selve totte volle betalinge bij den secretaris.

12-12 Wonsdach * Den 12en Decembr. ** Naer noen ** Crabbe praeses - Steyn - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Ten versoucke van >> Lambert Berents burger ende backer binnen >> Doccum is geaccordeert, dat bij den deurwaerder van desen collegie arrest in forma sal mogen worden gedaen op de penn., d'welcke de capitein >> Cleys Bauckes noch van de landen sullen mogen competeren.

Is alnoch gecontinueert in de affrekeninge der scheepscrijchsluyden te maecken.

Den capitein >> Viltshusen ordonnantie gepasseert sijnde van costpenn., is den secretaris ghelast d'selve mette andere van soldien bewaren ter tijt ende wijlen die Raden naerder sullen disponeren.

Ende sal niettemin >> Tiepke Botes den voors. >> Viltshusen betalen t'gene hij hem schuldigh is ter somme van 14 ll.

Op t'rapport van den heere >> Crabbe is >> Taecke Tiercks contrerolleur in de vestinge van >> Reyde geaccordeert de tijt van thien dagen, omme hier te comen zijne noodlijcke afaires te verrichten.

12-13 Donderdach * Den 13en Decembr. ** Crabbe praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Ontfangen sijnde voordesen seeckere missive van de wethouderen der stede >> Hoorn in faveure van >> Jan Gerryts gescreven, ende nu wederomme t'inhoud vandien geproponeerd, is verstaen, dat dese saecke in advis wort ghehouden tot voller ofte stercker collegie.

Is ghebesoigneert in de visitatie van eenige proceduren voor desen collegie ongedecideert hangende. [folio 212]

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Also men twifelde ofte >> Here Pieters volgende voorgaende scriven deur dit misweder soude comen de penn. aldaer gevallen ende noch bij hem staende overbrengen, ende men nochtans d'selve tegenwoordel. totte betalinghe van de affgedancte soldaten wel van doene hadde, is goed ghevonden d'selve nochtmael t'ordonneren de gemelte penn. over te brengen, daertoe ofte tot zijnen behulp employerende de brenger van de missive ofte andere getrouwe persone, waermede hij best gedient mach sijn.

Is alnoch gecontinueert in de visitatie der proceduren.

12-14 Vrijdach * Den 14en Decembr. ** Crabbe praeses - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is wederomme bij der handt genomen de examinatie van de dubbelen der ontfang voorgaende maenden gevallen. Ende also men daerinne bevonde, dat de officiers in >> Reyde geene nombren van de cedullen aenteyckenen, oock incomende, uytgaende ende licent niet distingueren ofte onderscheyden, is verstaen, dat men d'selve officiers daeraff sal vermanen, om confusie in de rekeninge te eviteren, ende mede te lasten de pasport ende visitatie-gelden t'samen ende elcx de helfte te genieten, ende de visitatie beyde te doen.

Sullen oock d'officiers te >> Harlingen vermaent worden in heure cedullen te exprimeren hoevele betaelt sij, ende naerder te letten op de saecke, also men bevindt dat eenen >> Jeefke Reyners noch een >> Noordtsche last van vijff ende twintigh lasten heeft inghevoert den 26en Novembr. laestleden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Steyn - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is alnoch gecontinueert in de examinatie der dubbelen, ende goed gevonden voor memorie aen te teyckenen, dat aengaende cedullen Mr. >> Jan Bruynsvelt vermaent sal worden ghelijck die te >> Harlingen.

12-15 Saterdach * Den 15en Decembr. ** Steyn vice-praes. - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is alnoch gecontinueert in de examinatie der dubbelen. [folio 213]

Ende also men ghebreck vonde van de cedullen, is goed gevonden voor memorie aen te teyckenen, dat de officiers in >> Reyde ende >> Bourtanghe allebeyde mentie van de cedullen in heure dubbelen sullen maecken, ende van d'incomende mede cedullen te houden in conformite van t'gebruyck op andere comptoiren geobserveert.

Dewijle men verstonde, dat de capitein >> Johan Eppens met zijn crijchsvolck van den heeren Dre >> Ulpiano ende >> Gruys op den 8en deser affgedanct was, ende men nochtans vreesde, dat hij deur tegenwoordigh misweder ofte gebreck van water onderwegen mocht belett worden, is geresolveert denselve capitein aen te scrijven, dat men goed vindt het schip in de naeste bequame haven opgeleyt ende de bewaringe vandien mit zijne toebehoorten twee getrouwe personen bevolen te worden ter tijt men andere versieninge sal connen doen, hem belastende desen volgens twee bequame matrosen daertoe te verkiesen, ende henluyden voor de toesicht s'maents beloven elcx 7 ll. op heure eygen costen, voorts met alle d'andere crijchsluyden ten spoedighsten hier commende, ende doch eerst ende allvoren inventaris maeckende van de goederen, die bij t'schip worden gelaten.

Welcken resolutie volgens is >> Liuwe Tiercks schipper ende burger binnen >> Doccum ontboden sijnde aengeseyt, dat men t'schip niet meer althans te doene hadde, ende daeromme de huyr hem werde opgeseyt van nu voorts. Sullende die Raden belastinge aen den capitein doen, om t'schip in de naeste bequame haven te brengen, ende aldaer de bewaringe van t'selve mit zijn toebehoorten twee goede matrosen te bevelen, ter tijt andere ordre can worden gestelt, ten ware de voors. >> Liuwe Tiercks liever de bewaringe van zijn schip ende goederen wilde selve aennemen, genietende eenige redel. vereringe. Hij doch pericle van zijn schip sowel moste staen, als t'landt van heure daerop geleyde goederen. Waerop de voors. >> Liuwe Tiercks verclaert heeft, dat hij niet conde de bewaringe selve aennemen ofte dienthalven elders reysen, maer wel tevreden is, dat sulcx twee goede matrosen bevolen werde in vougen voren verhaelt is, sonder dat hij van desen dach meer huyr sal vorderen.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Is gebesoigneert alnoch voorts ende voorts in de examinatie der dubbelen.

Dewijle men teghenwoordel. soude treden in de betalinge der affgedancte crijchsluyden, is goed gevonden Mr. >> Jan van Brunsvelt t'ordonneren deur >> Simen Harmens over te seynden al t'gunt van convoyen gevallen ende noch bijstaende is.

12-16 Sondach * Den 16en Decembr. ** Naer noen ** Steyn vice-praes. - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Broeils

Dewijle de vorst meer ende toenam, [folio 214] oock d'selve noch lange mochte continueren, is verstaen, ende geresolveert om middelentijde het landt van de costen t'ontledigen, dat de andere thien soldaten, d'welcke op t'schip van de capitein >> Tiaerd Tiebbes sijn gelaten, voorts van Mr. >> Jacob Rommerts sullen affgedanct werden, bevelende nochtans de bewaringe van t'selve schip twee van de voorgemelte matrosen ofte andere bequame personen voor een redel. prijs ter maent, ende maeckende pertinent inventaris van alle de goederen daerop gevonden.

Aengesien oock de capitein >> Pieter Claeszn. uytbleeff, ende daerdeur t'landt in excessive costen werde gevoert, is verstaen ende geresolveert dat men de voors. capitein sal lasten op t'spoedighste zijn crijchsluyden aff te dancken ende herwaerts te seynden, latende niettemin drie goede mannen daerop om t'selvige te bewaren mit zijn toebehoorten, ter tijt anders gedisponeert wordt, doch na gelegentheyt van tijt ende plaetse t'getal der matrosen vermeerderende. Ende ten eynde onderwegen de soldaten mogen versien wesen, sal hij geauthoriseert wesen om tot last van t'collegie te negotieren t'seventigh dalers, ende daeraff de soldaten verschieten, so vele noodt.

Is oock verstaen ende geresolveert den heere commissaris >> Hannia mitsgaders de advocaat >> Herbaium te versoucken, dat op t'cortste een dach mach werden geleyt, ten welcken voor d'selve eenige getuygen in de saecke tegens >> Eene Bauckes beleydt ende geexamineert mogen worden.

Ontfangen sijnde antwoord van Mr. >> Jacob Rommerts aengaende t'scriven van d'heeren Ghedeputeerde van stadt >> Groeningen ende >> Omlanden van t'houdt totte >> Slochterzijlen gebesiget, is geresolveert d'selve te scriven dat hij t'convoy daeraff sal vorderen volgende lijste.

12-17 Maendach * Den 17en Decembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

Sijn d'heeren >> Eysinga ende >> Broeils gecommitteert om de affgedancte soldaten heure betalinge te doen.

Sijn oock d'heeren >> Rengers ende >> S. Reyns geordonneert om >> Here Pieters te verhoren op de articulen bij den Fiscael tegens >> Rijckens overgegeven.

Is de missive aen den capitein >> Pieter Claeszn. gearresteert, ende daerinne sovele verandert, dat de capitein >> Pieter Claeszn. aldaer sal blijven met thien matrosen, om t'schip sampt desselven toebehoorten te bewaren, [folio 215] daervoren genietende d'ordinaris costgelden, sonder meer, totter tijt mogel. sal wesen herwaerts over te varen, waerop hij neerstel. sal letten, ende ter gelegentheyt niet laten t'gemelte schip seeckerl. over te brengen. Ende oft de matrosen weygerden bij hem te verharren, sal hij andere twee goede mannen tot hem huyren voor de costgelden op ieeder hooft gestelt ter maendt, ende so wanneer de tijt comen sal van te mogen wederomme varen, acht ofte thien personen mitsdien over te brengen.

Is goed gevonden voor antwoord te scriven aen Mr. >> Jacob Rommerts, dat men wel tevreden is, dat de ammunitie ende andere goederen aldaer opgeleyt ende bewaert werden tot naerdere dispositie, gelijck mede dat beneffens d'eene nu rede aengenomen, noch een ghehuyrt werde tot bewaringe van t'schip van oorloge des capiteins >> Tiaerd Tiebbes.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

Is rechtdach ghehouden van de saecken, die nu te dienen waren geleyt, ende dat in conformite ordonnantie dienaengaende gemaect.

12-18 Dingsdach * Den 18en Decembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

Is seeckere persone binnengeroepen, ende verstaen op de saecke tegens >> Eene Bauckes, terwijlen de commissarien de betalinge deden.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

Op de requeste van >> Here Pieters contrerolleur binnen >> Groeningen, is ten eerste geresolveert, dat men repartitie sal maecken van de penn., d'welcke van eenen >> Jan van Plancken opgecomen sijn ter cause van de [folio 216] bedrevene fraude, ende alsdan mede hem zijn aenpart laten toekomen; wel verstaende nochtans, dat indien naemaels andere meer daerop mochten spreecken, hij t'landt daervan sal vrijen.

Also mede d'voors. >> Heere Pieters hem beclaechde, dat onlangs seeckere burger binnen >> Groeningen een pasport van ses tonnen botter hadde in absentie desselven >> Here Pieters ghelicht ende ontfangen van >> Frederic Rijckens, sonder dat hij nochtans t'convoygelt daeraff betaelde, maer poochde t'selve te compenseren tegens de schuldt, welcken hij aen de voorn. >> Rijckens staende heeft, is naer communicatie verstaen ende geresolveert, dat de voors. burger ghehouden is aen handen van >> Here Pieters t'convoygelt voor de botter alnoch in gereden gelde te betaelen, in aensieninge, dat >> Rijckens doemaels geen ontfang meer en hadde.

Overgelevert sijnde seeckere remonstrantie bij den commiss. >> Douwe Scheltes is geresolveert op t'eerste poinct, dat die remonstrant sal met alle gevougelijcheyt sien de frauden hierinne gemelt voor te comen, ende te dien eynde correspondentie houden met die officiers in de >> Bourtange, d'welcke mede gelast sullen worden omtrent >> Halte ofte >> Humvelde op de punten te letten, sonder dat men nochtans verstaet eenige nieuwicheyt te maecken ofte visitatie binnen >> Lier te laten geschien. Op het 2en: de remonstrant sal neerstel. toesien, dat het landt van zijn recht niet gefrustreert en werde, sonder nochtans de coopluyden boven reden te beswaren. Op 3en: als boven op t'1en: doch van de reysen ende costen extraordinaris te doene sal de remonstrant specificatie mogen overleveren, om daerop gedisponeert te worden naer behoren. Aengaende het 4en sal worden verstaen t'advis van de Commis Generael, blijvende middelentijde bij voorgaende gebruyck.

D'heeren Dr. >> Ulpianus ende >> Gruys uyt >> Hollant wederomme thuys gecomen wesende doen rapport van haere wedervaren, ende overleveren de stucken ofte acten van hunne besoigne.

Sijn d'heeren >> Eysinga ende >> Broeils gecommitteert om den capitein >> Timen Jacobs Doncker met >> Douwe Scheltes ende scriver >> Camprinck voor haer t'ontbieden ende in haere questien te vereenigen, voorts oock informatie te nemen van eenige faulen, die d'voors. capitein bedreven soude hebben.

12-19 Wonsdach * Den 19en Decembr. ** Steyn praeses - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

Op de vertoch van >> Here Pieterszn. con[folio 217]trerolleur binnen >> Groeningen bij dewelcke hij verclaerde, dat seeckere persone aldaer een osse hadde aengegeven ofte verconvoyt, die nochtans niet uytghevoert ware, vermits de hellicheyt ofte crancheyt, oock noch int voorjaer een last weyte bij een andere aengegeven ende t'recht daervan betaelt sij, t'welcke nochtans aen den >> Delffzijlen belett was uyt te gaen, versouckende dienthalven restitutie van t'convoygelt, ofte daerentegens sovele weder uyt te mogen voeren, is nae rijpe raed ende deliberatie geresolveert, dat de voors. >> Here Pieters restitutie sal mogen doen van t'onrechte betaelde convoygelt, ofte de coopluyden laten valideren, so wanneer sij andere goederen mogen comen uyt te voeren.

D'heeren >> Eysinga ende >> Broeils doen rapport van heure wedervaren ende besoigne met de capitein >> Doncker, de commiss. >> Douwe Scheltes ende de scriver >> Camprinck.

T'selve ghehoort, is ten eersten verstaen ende geresolveert, dat de commissaris >> Douwe Scheltes van de capitein >> Timen Jacobs sal ontfangen elleff Carol. gls. in verminderinge van de costpenn. voor de tijt, dat hij altemets absent is gheweest. Dit nochtans sonder te trecken in consequentie.

Dewijle men oock niet behoorde te gedogen ofte met conniventie voorbij te laten gaen de onbehoorlijcheden van de capitein ofte zijner crijchsluyden tot belastinge van de goede ingesetenen deser provincien, is verstaen ende geresolveert, dat de voornoumde capitein >> Timen Jacobs Doncker >> Harmen Isens wonende op de >> Blincken in >> Oostvrieslant de vijff ende den jongedochter op >> Nesserlandt een genomene schapen sal ten vollen betalen, ende daerenboven noch voor den armen thien Carol. gls., ghelijck mede de lieutenant, >> Sibrant quartiermeester ende >> Jan corporaal, voor dat sij mede hierinne haer hebben laten gebruycken, elcx twee gls.

Van t'welcke de convoymeester >> Jacob Rommerts geadverteert, ende diesvolgens gelast worden om die luyden tot haere contentemente te betalen ende collegie wederomme t'selve overscriven.

Aengaende vorder die twee verndels haring een vierndel >> Noordtsche botter, mit een vierndeel erten, d'welcke de voors. capitein verleden somer overgeset deur bevindinge van de frauden, ende nochtans hier niet gesonden, gelijck behoorde, is goed ghevonden ende geordonneert, dat de meergemelte capitein daervoren sal betalen vierthien dalers tot profijt [folio 218] van t'landt ende andere gerechtichde, sonder nochtans eenige part te genieten ofte mogen vorderen voor de denuntiatie.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - Eysinga - Ulpianus - S. Reyns - Gruys - Broeils - Crabbe

De sententie tuschen de Advocaat Fiscael ende >> Laurens Gysbarts gedaechde t'andere zijden uytghesproocken wesende, heeft de commiss. >> Guillaume Bay mijn heeren Raden bedanct, ende versocht daeraff copie. T'Welcke denselve geaccordeert is.

Op de clachten van de scriver des capiteins >> Timen Jacobs Doncker is geresolveert, dat hij voor zijne praetensien eens ende voorall sal genieten ofte van deselve capitein ontfangen een >> Spaensche cluyt, sonder meer, ofte naemaels ieets te desen respecte te vorderen.

De repartitie van de penn. bij >> Johan van Plancken opgebracht nu gemaect wesende, is verstaen, dat >> Here Pieters sowel zijne aenpart als de costen ende t'gene den Fiscael met de secretaris compt in rekeninge sal worden geleden.

Op de requeste van >> Jan Gerryts wonende tot >> Hoorn, is geresolveert t'apostilleren, dat indien >> Viltshusen tegens d'eerste bequame tijt ende open water niet gesont en wort, sullen die Raden de suppliant alsdan in zijne plaetse stellen.

Is de Fiscael geordonneert te gaen nae >> Oostmehorne om te sien oft frauden ghepleecht sijn in de schepen bij >> Novesium aengehouden.

Ghedelibereert wesende op de vacantie nu aenstaende, is goed gevonden na verloop van vierthien dagen hier wederomme te compareren om de besoigne bij der handt te nemen.

12-21 Vrijdach * Den 21en Decembr. ** Steyn praeses - Gruys - Broeils - S. Reyns - Rengers

Is geresolveert, dat men die soldaten van den capitein >> Johan Eppens die op den 11en ende 12en deser van t'schip leggende te >> Arnhem sijn vertrocken, sal de soldie betalen tot den 18en ende costpenn. laten cours hebben tot den 20en tegenwoordiger maent. Wel verstaende nochtans, dat die absenten bij d'heeren commissarien ten tijde van de monsteringe gevonden wettelijcke reden ende oorsaecke verthonende van heure absentie niet langer sullen goed gedaen ofte betaelt worden als tot 15en deser.

12-22 Saterdach * Den 22en Decembr. ** Eodem praeside - Rengers - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is geresolveert, dat de capitein >> Tiaerdt [folio 219] Tiebbes selff elfde (de commiss. daeronder gherekent) sal continueren in dienste van de landen met de >> Poth op de >> Versche Eemse voor de tijt van twee ofte drie maenden totte aennemeninge van de andere capiteins op het somerseysoen, ende dat op de gagie van twintigh Carol. gls. geduyrende voorgemelte tijt, sonder eenigh lieutenant.

** Naer noen ** Eodem praeside - Rengers - S. Reyns - Gruys - Broeils

Is geresolveert, dat de capitein >> Tiaerd Tiebbes sal aennemen in dienste van de landen negen mannen, ende dat op de halve gagie, te weten de helfte op de vierdehalve, ende de andere helfte op drie gls. ter maendt gheduyrende de tijt als boven, doch genietende die ordinaris volle costpenn. Ende bijaldien de voors. capitein sulcx weygert, sal een ander daertoe gecommitteert worden.

Is geordonneert opene vercopinge te sullen ghehouden worden van de geconfisqueerde goederen als botter, caese etc. op den 10en Januar. naestcomen. Waervan affiches van billeten gheschien sullen.

12-24 Maendach * Den 24en Decembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn

Also >> Rijckens overgelevert hadde seeckere missive van d'heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslant, is d'selve gelesen, ende geresolveert, dat men in de saecke niet en sal doen voor de comste van den secretaris, ende alsdan gesien ende gelesen de resolutien voren genomen mette missive van d'heeren Staten Generael voorts sal worden gedaen ende gedisponeert als bevonden sal worden te behoren. Ende also de voors. >> Rijckens wijder versochte weder te mogen bedienen het ampt van de contrerolleur (t'welcke hij seyde den cercher niet anders belast te wesen te bedienen dan in zijne absentie) is hem deur den praesidem aengeseyt, dat geresolveert was mette dese saecke te wachten ter tijt toe de secretaris weder t'huys soude sijn gecomen met eenige andere absente heeren.

** Nae middach ** Eodem praeside - Ulpianus - Oenema - S. Reyns - Gruys - Broeils - Steyn

Sijn d'heeren >> S. Reyns ende >> Broeils gecommitteert om de thien matrosen, die na vertreck van de capitein >> Tiaerd Tiebbes op t'schip waren gebleven, heure betalinge te doen, ghelijck haere E. diesvolgens sulcx hebben geeffectueert. [folio 220]

12-27 Donderdach * Den 27en Decembr. ** Rengers praeses - Ulpianus - S. Reyns - Broeils - Steyn

Is goed gevonden ende geresolveert, dat men d'officiers van convoyen binnen >> Groeningen ende in de >> Omlanden sal verscriven om haere rekeninge te doen, ende dienvolgens sijn brieven gedepescheert, waerdeur >> Amama gelast is op den 10en Januar., >> Vryelsma op den 15en, >> Liuwe Keympes op den 21en, >> Here Pieters op den 27en desselvigen maents hier te compareren, haer stucken totte rekeninge dienstigh mede te brengen, mitsgaders oock sulcken penn. over te brengen, als bij henluyden van s'landts wegen ontfangen sijn.

Is oock de convoymeester >> Jacob Rommerts geordonneert op den laesten Januarii naestcomene zijne rekeninge te doen.

12-28 Vrijdach * Den 28en Decembr. ** Eodem praeside - D. Ulpianus

Is de capitein >> Tiaerd Tiebbes gemonstert ende weder onder eede gebracht met negen onderhorige crijchsluyden te water, waeraff de helfte voor drie ende de andere helfte voor vierdehalve gls. ter maent sullen dienen ter maendt. Ende sal de voors. capitein also met den commiss. >> Douwe Scheltes, sijn eygen persone ende sijn aengenomene crijchsluyden sterck sijn 11 personen overall ende dat geduyrende de tijt van omtrent 2 ofte 3 maenten


Register van namen


De vindplaatsen van de namen zijn data in de volgorde maand - datum: 01-11 wil dus zeggen 11 januari. Door in de kalender hiernaast op de gewenste datum te klikken bereikt men de notulen van die dag: de daarin voorkomende naam/namen wordt/worden voorafgegaan door >>.

 A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Abbema, Bocke Douweszn. 01-11 * crediteur Nicolaes Ericxzn.

Acronius, Regnerus 06-25, 03-02 * bode

Ades/Aedes, Douwe 05-12, 09-22

Adriaenszn., Abraham 02-19

Adriani, Johannis 03-23 * opzichter Schiermonnikoog

Adwert 10-31

Aernhem 07-31

Aersens/Aerssens, Cornelis 01-11, 02-14, 10-08, 11-16 * griffier Staten Generaal

Aerts, Willem Jan 04-21

Agges, Pier 07-21, 12-10 * burger Dokkum, crediteur Viltshusen

Allerheyligen 03-26, 07-19, 08-09, 08-18, 09-24

Amama, Joachim Herneszn. 03-29, 05-03, 05-05, 12-27 * convooimeester Bourtange

Amelandt/Amelant 05-19, 08-13, 08-25, 10-02, 10-27, 10-31, 11-01, 11-28, 12-07

Ammes/Ammis, Geert 09-21, 09-25 * schipper

Amstelredamme/Amsterdam 01-11, 01-29, 02-09, 03-02, 04-21, 04-25, 05-04, 05-16, 05-22, 05-23, 07-04, 07-09, 07-22, 07-23, 08-04, 08-06, 08-14, 11-09

Anneke 11-30 * weduwe Claes Janszn.

Annes, Riuerd 03-13 * schrijver Cleys Bauckes

Appinghedam 03-09

Ariaens, Jan 10-03 * schipper Haarlem

Arnhem 12-21

Arste, Reyner 07-04 * onderdaan heer Kniphausen

Attes, Willem 10-01 * schipper

Aurick 03-23

Austrophorus, Franciscus Jacobi 12-07 * procureur

Aleva/Ayleva, Aleph 02-05, 02-09, 02-15, 04-06, 06-20, 07-23, 09-07, 10-16, 10-30, 11-23, * convooimeester Harlingen

Aysma, Hotze 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 01-22, 01-23, 01-24, 01-25, 01-26, 01-27, 02-01, 02-06, 02-07, 02-08, 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 03-06, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12, 03-13, 03-14, 03-15, 03-16, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-25, 03-26, 03-27 * raad Admiraliteit

Aysma, Ausonius 05-22 * secretaris Staten en GS 1601-1625

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Backer, Johan 05-21

Backer, Philips 11-08 zie ook: Philips * burger en bakker Dokkum

Bacxter, Hylck 01-25, 07-06, 08-28

Balch, Cromme 05-22

Balthasars, Geertien 05-21 * weduwe; crediteur Eppens

Barles, Epe Jans/Janszn. 03-02, 03-06, 03-09, 03-10, 03-17, 03-23, 03-30, 04-02, 04-03, 04-21, 06-14, 06-21, 07-03, 07-04, 08-08, 08-13, 08-18, 08-23, 09-11, 11-09, 11-13 * convooimeester Dokkum

Bauckes, Cleys 01-19, 01-25, 01-31, 02-27, 02-28, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-10, 03-12, 03-13, 03-15, 03-24, 03-25, 03-27, 03-30, 04-12, 04-16, 04-17, 04-30, 05-10, 06-15, 06-16, 06-19, 06-29, 07-04, 07-05, 07-06, 07-13, 07-23, 08-13, 08-27, 08-28, 09-24, 10-08, 10-12, 10-16, 10-22, 10-24, 10-27, 10-30, 11-03, 11-06, 11-07, 12-12 * kapitein

Bauckes, Eene 01-19, 02-09, 10-01, 10-08, 11-08, 11-14, 11-15, 12-16, 12-18

Bay, Guillaume 12-19 * commies

Beaulieu, Charles c.q. zoon Daniel 04-14, 04-23, 05-01, 05-08, 06-13, 06-14, 07-03 * commies generaal

Beerte, de 07-05 * Beerta

Bellinghwolder-Zijlen/Bellingwolder-Zijlen/Bellingwolderzijlen/Bellingwoldster-zijlen 03-02, 03-22, 03-28, 03-29, 06-08, 06-09, 08-04, 08-10, 09-21, 09-24, 11-15

Bemmel, Jaspar 02-26, 03-02 * inwoner Groningen/Ommelanden

Benthem 03-23, 03-24, 08-07 * graafschap

Benthem, Jan/Johan 05-03, 05-21, 11-15 * ammunitiemeester

Berent 03-06 * schipper Dokkum

Berents, Cornelis 03-03

Berents, Lambert 12-12 * burger en bakker Dokkum

Bergen, Jacob 04-06 * schipper Bremen

Beyer, Hendrick 07-31, 08-13, 08-14, 09-07 * burgemeester Nijmegen, commies generaal

Biltzijl, Nieuwe 05-16, 10-02

Blincken 12-19 * indertijd een Oostfriese eilandengroep in de Dollard

Blixem 03-05 * Blexen, aan de monding van de Weser

Bockes, Douwe 04-03, 12-10 * burger Dokkum, crediteur Viltshusen

Bodenhausen/Botenhusen/Botenhuysen 04-03, 04-06, 04-25, 06-06, 07-21 * hopman

Boeles, Pieter 10-30 * schipper

Boldewijn/Bolduin, Harmen 01-31, 02-16, 03-13, 03-15 * burger Groningen

Bolswaerd/Bolsward/Bolswardt/Bolswart 01-05, 03-07, 07-07, 07-14, 07-20, 07-21, 09-20, 09-22

Boner, Albert Everts 01-03, 01-08, 01-09, 01-11, 01-12, 01-20, 02-01, 02-09, 03-12, 03-15, 03-22, 03-29, 05-08, 05-24, 05-25, 06-12, 11-23 * commies generaal, ontvanger generaal

Bonster-zijl/Bonsterzijl/Bornsterzijlen 04-23, 04-30, 06-21

Boon, Willem 05-24, 07-31, 09-24 * contrerolleur en chercher Sloten, Lemmer etc.

Borch, Jacob 06-06 * opperhopman

Borcumer toren 08-27

Bornsterzijlen * zie: Bonster...

Borsum 08-13

Borsumer-horne/Borsumerhorne 04-30, 10-22

Botes/Bottes, Tiepke 03-07, 06-19, 06-21, 06-29, 08-27, 09-25, 10-05, 10-27, 11-01, 11-26, 12-07, 12-11, 12-12 * luitenant en stuurman

Botienter, Eylard 11-30

Botis, Simon 02-27 * luitenant

Boucholt, Statius 04-25, 05-21 * koopman Bremen

Bourtange/Bourtanghe 03-02, 03-29, 04-14, 04-16, 05-16, 06-16, 07-23, 08-02, 08-03, 08-13, 09-07, 09-11, 09-20, 09-25, 12-15, 12-18

Bremen 02-21, 02-24, 02-26, 02-27, 03-02, 03-04, 03-05, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-12, 03-13, 03-19, 03-25, 03-30, 04-03, 04-06, 04-25, 05-04, 05-16, 05-19, 05-22, 06-06, 06-11, 06-12, 06-23, 06-28, 07-21, 08-13, 10-26

Brincke, Harmen 04-03

Broeils, Syabbe 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-06, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 01-22, 01-23, 01-24, 01-25, 01-26, 01-27, 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-06, 02-07, 02-08, 02-09, 03-02, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12, 03-13, 03-14, 03-15, 03-16, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-25, 03-26, 03-27, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-17, 04-21, 04-23, 04-24, 04-25, 04-26, 04-30, 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-05, 05-11, 05-12, 05-15, 05-16, 05-17, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-28, 06-29, 06-30, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-14, 07-17, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21, 07-22, 07-23, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-11, 08-13, 08-14, 08-16, 08-17, 08-18, 08-20, 08-21, 09-11, 09-12, 09-14, 09-15, 09-18, 09-19, 09-20, 09-21, 09-22, 09-24, 09-25, 09-26, 09-27, 10-05, 10-08, 10-09, 10-12, 10-13, 10-16, 10-17, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-26, 10-29, 10-30, 10-31, 11-01, 11-02, 11-03, 11-05, 11-06, 11-07, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-17, 11-19, 11-20, 11-23, 11-26, 11-27, 11-28, 11-29, 11-30, 12-03, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19, 12-21, 12-22, 12-24, 12-27 * raad Admiraliteit

Broerszn., Aucke 06-25 * burger en bakker Leeuwarden

Brunsvelt/Bruynsveldt/Bruynsvelt, Jan 02-05, 02-19, 03-09, 05-12, 07-07, 07-20, 09-22, 09-24, 09-25, 12-14, 12-15 * convooimeester Makkum

Bruyser, Eecke Annes 06-08, 06-19

Buer/Buyr, Jan 01-25, 01-26, 01-27, 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-06, 02-08, 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-26, 02-27, 02-28, 03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-09, 03-11, 03-12, 03-13, 04-11, 04-12, 04-14, 04-16, 04-17 * raad Admiraliteit

Burch, Derrick/Dirck 03-02, 08-13, 09-28, 11-30, 12-06, 12-07, 12-08 * chercher

Burchers, Coert 03-13

Burum 03-27

Butenpost, Pouwels 02-01, 02-12, 05-24, 07-11, 07-13, 07-17, 07-19, 12-10

Buyr, Claes 01-11, 12-04 * crediteur Nicolaes Ericxzn.

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Calais 03-20

Campen 03-29, 03-31

Camprinck 12-18, 12-19 * schrijver Doncker

Caspars, Claes 03-07, 03-09, 03-25 * proviandmeester

Claes, Jan 05-21 * zoon Geert Smidtszn.

Claes, Pieter 06-21 * kapitein

Claeszn., Carsten 03-27

Claeszn., Cornelis 02-08, 03-06, 05-23, 07-12, 08-31, 09-04, 09-05, 09-06, 11-09 * burger Hoorn

Claeszn., Johan 04-11

Claeszn., Pieter 02-27, 03-13, 03-20, 04-05, 04-11, 04-16, 04-17, 04-25, 05-18, 05-19, 06-20, 06-21, 06-28, 07-23, 08-13, 08-27, 09-04, 09-22, 09-26, 10-23, 10-27, 10-29, 11-02, 12-06, 12-16, 12-17 * schipper Sloten

Claeszn., Reyner 10-01

Clamp, Arent 06-06, 06-11, 06-12, 06-23 * burger Bremen

Clant Meyma, Allard 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-26, 02-03, 02-05, 02-06, 02-08, 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-26, 02-27, 03-04, 03-08, 03-09, 03-30, 03-31, 04-02, 04-03, 04-05, 04-25, 05-03, 05-21, 06-11, 06-12, 06-23, 07-21 * raad Admiraliteit

Cleve, Joost 10-05, 11-08 * burgemeester of raadsheer Groningen

Clocq, Derck/Dirck 01-31, 02-01, 02-26 * soldaat Cleys Bauckes

Cloot, Geleyn Willebrordts/Willebrordtszn. 02-12 * commissaris Staten Generaal Vlissingen

Cnocke 09-21 * aan de kust van Oostfriesland, tegenover Oterdum

Cnol/Cnoll, Claes 01-25, 02-26 * paardenkoper Ommelanden

Coenders, Johan 08-30 * inwoner Groningen

Coening/Coning/Coningh, Claes/Nicolaes 04-05, 07-12, 08-07, 09-12 * chercher Groningen

Coesvelt 06-20

Coeverden 03-24, 06-22, 07-05, 09-20, 09-26

Collum 08-13

Collumerzijlen 03-12

Comans 01-11 * crediteur Viltshusen

Coning zie: Coening

Coops, Geerdt 02-26 * inwoner Groningen/Ommelanden

Cordenoort 01-31 * hopman

Cornelis 06-18 * chirurgijn

Cornelis, Jacob 03-17, 04-16, 11-08 * stuurman oorlogsboot, inwoner Harlingen

Cornelis, Simon 09-25 * schipper

Cornelis, Trijn 12-10 * weduwe; crediteur Viltshusen

Cornelisdr., Elisabeth 10-30 * weduwe Nicolaes Ericxzn.

Cornput 04-30 * hopman

Crabbe, Gerrit 04-17, 04-25, 05-16, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 07-31, 08-01, 08-02, 08-03, 08-04, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-11, 08-13, 08-16, 08-17, 08-18, 09-24, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-16, 10-24, 11-06, 11-19, 11-23, 11-29, 11-30, 12-03, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-17, 12-18, 12-19 * raad Admiraliteit

Cromme Balch 05-22

Crijter, Coert 08-14, 10-13

Crijter, Hans 08-14

Cruse, Geert 02-26 * inwoner Groningen/Ommelanden

Cuynder 06-12

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Daamszn., Fonger/Fonger 07-09, 08-04 * burger en schipper Amsterdam

Dalfsen, Lubbert 05-22 * koopman Amsterdam

Dam, Den 01-03, 02-21, 03-06, 03-10, 03-12, 03-17, 06-28, 09-21, 09-25 * tegenwoordig Appingedam

Damme, Jan/Johan 05-22, 06-29 * inwoner Groningen

Deipholt, Lubbelt/Lubbert 05-22, 07-04 * koopman Groningen

Dekema, Reenick 06-25, 07-03, 07-05 * hopman

Dekema, Sicke 03-16, 03-20 * Gedeputeerde

Delff-zijl/Delffzijl/Delffzijlen/Dellfzijlen 01-31, 02-06, 02-09, 02-21, 02-26, 03-06, 03-08, 03-09, 03-10, 03-12, 03-21, 03-22, 03-25, 04-12, 04-16, 05-04, 05-16, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 06-18, 06-22, 07-03, 07-05, 07-23, 08-06, 08-28, 09-06, 09-08, 10-08, 10-16, 10-22, 10-24, 11-06, 11-09, 11-19, 12-04, 12-06, 12-07, 12-19

Delft 02-08

Denemarcken/Denemercken 02-12

Deventer 05-10, 06-20, 10-03

Dijcxtra, Sicke 02-01 * voormalig raad Admiraliteit

Dircks/Dircx, Coert 06-29 * muskettier Dokkum

Dircks, Gerbrant 01-18

Dircxzn., Claes 02-22 * schipper Leeuwarden

Dircxzn., Dirck 04-17, 09-24 * convooimeester Sloten

Doccum/Dockum 01-02, 01-05, 01-10, 01-13, 02-05, 02-12, 02-13, 02-22, 02-23, 03-05, 03-06, 03-07, 03-10, 04-03, 04-17, 05-22, 06-12, 06-14, 06-15, 06-21, 06-29, 07-18, 07-21, 07-26, 08-13, 08-17, 08-25, 09-04, 09-21, 10-16, 10-22, 10-23, 10-26, 11-09, 11-10, 12-08, 12-12, 12-15

Doeckes, Tiaerd 08-08 * klerk Eco Isbrandi

Doncker, Thimen/Timen Jacobs/Jacobszn. 02-27, 02-28, 03-13, 03-21, 03-26, 03-27, 04-05, 04-21, 05-02, 05-21, 06-16, 07-03, 07-13, 07-18, 07-20, 07-23, 08-25, 08-27, 09-20, 09-21, 10-09, 10-16, 10-21, 10-22, 10-29, 10-31, 11-01, 11-05, 11-06, 11-17, 11-19, 12-06, 12-18, 12-19 * kapitein

Donderen, Caspar 08-27

Douwes, Bocke 11-23 * deurwaarder Hof van Friesland; = Abbema?

Douwes, Dioerd 02-05, 07-05, 10-29 * chercher Dokkum

Doytzes, Heuyte 02-19 * kapitein

Drieuwes, Jan/Johan 06-22 * contrerolleur en opzichter=chercher Coevorden

Drieuwszn., Drieuws 09-21 * schipper Oterdum

Druffel, Jan/Johan 05-02, 05-10 * inwoner Münster

Duynkercken/Duynkerckers 02-01, 02-12, 10-16, 10-27

Duytsch/Duytslant 03-02, 03-07, 03-10, 03-12, 03-19, 03-20, 04-03, 07-23, 08-16

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

EckholtEeckholt, Johan 05-02 * koopman Münster

Edes, Douwe 01-09

Eems 03-25

Eems/Eemse 03-05, 03-08, 03-25, 06-25, 10-22

Eemse, Ooster/Wester 08-27, 10-16

Eemse, Versche 03-27, 04-21, 05-05, 05-10, 05-16, 05-21, 07-13, 07-23, 08-02, 08-03, 08-07, 08-13, 08-27, 09-07, 09-11, 09-20, 10-30, 10-31, 11-05, 11-09, 11-10, 12-22

Eendrum 06-15, 08-17

Eesents 04-23

Egberts, Rijck 01-29 * soldaat Viltshusen

Eisinga zie: Eysinga

Elve 05-17, 06-19, 06-20, 07-10, 07-13, 11-16 * Elbe

Embden/Emden 02-07, 02-19, 02-22, 02-28, 03-07, 03-12, 03-13, 03-15, 03-27, 04-03, 04-04, 04-05, 04-26, 04-30, 05-01, 05-04, 05-07, 05-15, 05-17, 05-21, 05-22, 05-23, 06-25, 06-29, 07-04, 07-23, 08-02, 08-06, 08-07, 08-13, 08-30, 09-24, 10-08, 10-29, 11-09, 11-26

Emderlant 03-12

Enchusen 03-23, 03-24, 05-04

Engelsche/Engelse 08-06, 08-13

Enno 03-23 * graaf Oostfriesland

Enschede, Barent 06-25 * wijnhandelaar

Epes/Ippez, Joucke 07-07, 07-11, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21 * schipper Bolsward

Eppens, Johan 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-15, 01-18, 01-19, 01-25, 01-30, 02-09, 02-20, 02-21, 03-05, 03-08, 04-04, 04-05, 04-12, 04-21, 04-24, 04-25, 04-26, 05-21, 06-12, 06-13, 06-18, 06-25, 07-06, 07-24, 08-20, 08-25, 09-03, 09-24, 10-03, 10-05, 10-26, 10-27, 10-30, 11-01, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-15, 11-19, 12-06, 12-08, 12-11, 12-15, 12-21 * kapitein

Ericx/Ericxzn., Nicolaes 01-08, 01-11, 01-12, 03-11, 03-22, 03-26, 04-26, 05-03, 06-11, 07-19, 08-16, 10-30, 11-20, 11-23, 11-30, 12-04, 12-06 * overleden broer Hans; leverancier buskruit

Ericxzn., Hans 10-30, 12-04 * burgemeester Harlingen

Esens, Meynard 03-13 * vervoerder gerst en rogge

Ex.cie/Excell.tie 02-21, 02-24, 02-27, 03-01, 03-13, 03-15, 03-20, 03-25, 03-27, 04-05, 04-26, 10-05, 11-08, 11-19 * prins Maurits

Ext 09-21

Eysinga, Adam 01-04, 01-05, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-17, 01-22, 01-23, 01-26, 01-27, 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-06, 02-08, 02-12, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-27, 02-28, 03-01, 03-02, 03-04, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-10, 03-12, 03-13, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 04-02, 04-03, 04-05, 04-11, 04-16, 04-17, 04-21, 04-23, 04-25, 04-26, 04-30, 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-07, 05-08, 05-16, 05-17, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-16, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-28, 06-29, 06-30, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-22, 07-26, 07-27, 07-31, 08-01, 08-02, 08-03, 08-07, 08-08, 08-10, 08-11, 08-14, 08-16, 08-17, 08-18, 08-29, 08-30, 08-31, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-11, 09-12, 09-13, 09-14, 09-15, 09-18, 09-19, 09-20, 09-21, 09-22, 09-24, 10-04, 10-05, 10-25, 10-26, 10-27, 10-30, 10-31, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-17, 11-19, 11-20, 11-21, 11-23, 11-27, 11-28, 11-30, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19 * raad Admiraliteit

Eysinga, Julium 06-22 * hopman

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Feddes/Feddeszn., Fedde 10-26, 10-27, 11-08 * soldaat Eppens

Femmes, Ewolt/Ewout 02-03, 03-02 * vervoerder paarden

Fersummer uyterdijcken 08-06

Ferwich, Johan 01-05 * vervoerder buskruit

Fetzes, Hessel 01-18 * burger Dokkum

Feyckes, Cornelis 02-26 * herbergier

Folckertszn., Louw 02-24 * equippagemeester Amsterdam

Francfurter/Francofurter misse=beurs 02-26, 03-02

Franckrijck/Francrijck/Fransch 02-17, 02-24, 04-05, 09-12

Franeker/Franiker 03-15, 03-17, 07-31, 08-07

Frans/Franszn., Meye 01-18, 01-20, 01-27, 03-29 * convooimeester Workum

Franszn., Frans 02-27, 02-28 * luitenant

Fridach, Engbert 05-02 * dienaar Uding; zie ook: Vrijdach

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Gabbes, Bientze 04-26, 06-13 * burgemeester

Gabbes, Jacob 01-10 * burger Dokkum

Gabbes, Jan 12-10 * crediteur Viltshusen

Gandavensis, Mon. Civitatis 05-02 * klooster Gent

Geert 08-10 * kistenmaker

Geerts, Jan 05-21, 06-25 * zoon Geert Smidtszn.; inwoner Winsum

Gen./Genade 01-05, 02-21, 02-24, 02-26, 02-27, 03-04, 03-05, 03-08, 03-10, 03-12, 03-17, 03-20, 03-21, 03-25, 03-27, 03-31, 04-03, 04-16, 04-23, 04-25, 04-30, 05-04, 08-07 * stadhouder graaf Willem Lodewijk

Gerbensdr., Siouck 02-21 * vrouw Boeyen Jacobs

Gerbrants, Pieter 10-01 * schipper

Gerbrens, Eelcke 02-26 * schipper Leeuwarden

Gerbrens, Pieter 02-26 * schipper Leeuwarden

Gerryts, Frans 09-06, 09-21 * hopman

Gerryts, Gerryt 10-31, 12-07 * bewoner Ameland

Gerryts, Jan 12-13, 12-19 * inwoner Hoorn, sollicitant opvolging Viltshusen

Gerryts, Simon 06-20 * herbergier Harlingen

Gerrytszn., Frans 03-15, 03-17, 08-07, 09-25 * schipper Franeker

Gerrytszn., Gerrit 06-12 * schipper Kuinre

Gielens, Jan/Johan 10-03, 10-08, 10-17 * koopman Deventer

Godt 11-01

Goyer, Pieter Janszn. 01-05, 09-22 * schipper Bolsward

Griete 04-30, 05-15

Groeninge/Groeningen/Groeninghen/Groningen 01-08, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-22, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-08, 02-09, 02-17, 02-26, 02-28, 03-02, 03-04, 03-11, 03-12, 03-15, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-26, 03-28, 03-31, 04-05, 04-06, 04-16, 04-17, 04-21, 04-25, 04-30, 05-03, 05-04, 05-07, 05-22, 05-23, 05-24, 06-07, 06-11, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-22, 06-23, 07-05, 07-06, 07-10, 07-12, 07-19, 07-23, 07-31, 08-03, 08-06, 08-07, 08-10, 08-13, 08-18, 08-30, 08-31, 09-03, 09-08, 09-12, 09-15, 09-20, 09-25, 09-26, 09-28, 10-05, 10-13, 10-23, 10-24, 10-25, 11-05, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-16, 11-20, 12-04, 12-07, 12-08, 12-16, 12-18, 12-19, 12-27

Groothuys, Lucas 03-22 * (Groninger) vervoerder boter

Grus/Gruys, Roelof 04-17, 04-25, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07, 05-08, 05-09, 05-10, 05-11, 05-12, 05-15, 05-16, 05-17, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 07-09, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-14, 07-17, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21, 07-22, 07-23, 08-06, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-11, 08-13, 08-14, 08-16, 08-17, 08-18, 08-20, 08-21, 08-23, 08-25, 08-27, 08-28, 08-29, 08-30, 08-31, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08, 09-11, 09-12, 09-13, 09-14, 09-15, 09-20, 10-08, 10-09, 10-12, 10-13, 10-16, 10-17, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-26, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-17, 12-10, 12-15, 12-17, 12-18, 12-19, 12-21, 12-22, 12-24 * raad Admiraliteit

Gysbarts, Laurens 10-27, 11-20, 12-19 * schipper Vlieland

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Haege/Hage 02-27, 12-08

Haerlem 02-27, 08-16, 10-03

Halte 09-20, 12-18 * aan de Eems in Oostfriesland, ter hoogte van Bellingwolde

Hamborch/Hamburg/Hamburgh 05-22, 06-28, 08-13

Hanecrot 04-03, 04-25, 07-21 * hopman

Hanlo, Geert/Gerdt 05-02 * dienaar van Johan Eeckholt

Hannia, Suffridus 12-16 * raadsheer Hof van Friesland

Hanszn., Wijne 08-20 * burgemeester

Harckens, Jacob 03-20 * opzichter=chercher Ommelanden

Harderwijck 07-31

Hardewijn, Joost Joosts 07-03 * volmacht Loncq

Haringsma, Homerus/Homme 07-10, 07-12 * statenlid

Harle 03-05, 05-17, 05-19 * plaats aan de noordkust van Nedersaksen, op de grens van Harlingerland en Jeverland; water tussen de Oostfriese eilanden Spiekeroog en Wangerooge

Harlingen/Harlinghen 01-17, 02-05, 02-08, 02-09, 02-12, 02-15, 02-22, 02-27, 03-08, 03-13, 03-15, 03-16, 03-17, 03-20, 03-25, 03-26, 04-06, 04-16, 04-17, 04-26, 05-05, 06-08, 06-20, 07-02, 08-02, 08-07, 08-09, 08-16, 08-21, 09-08, 10-16, 10-30, 11-08, 11-20, 11-26, 11-28, 12-14

Harmens, Jelmer 02-27, 04-16 * schipper

Harmens, Simen 12-15 * bode Brunsvelt

Harmens, Warner 09-25 * schipper

Haskes, Webbe 04-24 * schipper

Hasselt 03-23

Hayes, Meynt 09-24 * stuurman Cleys Bauckes

Hayes, Minne 01-02, 06-26, 07-18, 11-27 * deurwaarder

Heemstra, Siuerd 06-19 * soldaat Viltshusen

Hendricks/Hendricx/Hendricxzn. Jarichs van der Ley, Jan/Johan 01-19, 01-22, 02-06, 02-09, 03-03, 03-13, 03-29, 04-06, 04-24, 04-25, 06-12, 06-16, 06-20, 07-17, 07-18, 08-06, 08-09, 08-25, 10-12, 11-07, 12-04, 12-10, 12-11 * equippagemeester resp. (plaatsvervangend) ontvanger generaal; blijkens 11-07 in 1598 schrijver Cleys Bauckes

Hendricx, Dytloff 11-01 * soldaat Eppens

Hendricx, Mathijs 03-17 * in dienst Schock

Hendricx, Simon 03-12 * inwoner Den Dam

Hendricx, Winolt 05-10 * inwoner Deventer, vervoerder laken

Herbaius, Thomas 01-19, 02-09, 10-01, 11-14, 11-23, 12-16 * advocaat Hof van Friesland

Heres, Folckert 08-09 * bootsman

Heres, Jintie 12-10 * crediteur Viltshusen

Heteren, Willem 03-13, 11-27, 11-29 * proviandmeester(?) resp. klerk

Hettinga/Hettingha, Reenick/Reenick/Rienck 06-15, 06-28, 07-11, 07-17, 08-10, 08-18, 09-06, 09-21 * hopman

Heuytes, Doytze 02-19 * zoon Heuyte Doytzes

Heyligh Landt/Heyligolandt 03-08, 10-16 * Helgoland

Hezenaer, Evert 06-22 * beambte Delfzijl

Hiddeszn., Luytien 08-25 * inwoner Hollum

Hiemstra, Siuerd 06-13 * soldaat Viltshusen

Hillebrants, Dirck 03-16, 03-20 * Gedeputeerde

Hindelopen 10-27, 10-27

Hoendricker, Albert 02-28 * provoost geweldige

Hof/Hove van Friesland 01-08, 01-11, 01-12, 01-19, 03-22, 03-26, 04-26, 10-01, 11-23, 12-04, 12-05

Hoge, Engel 05-16 * hopman

Hogecamp 03-23 * contrerolleur Zwolle

Hollandt/Hollant 01-27, 02-28, 03-06, 03-30, 05-04, 09-06, 09-25, 10-02, 10-27, 11-09, 11-12, 12-18

Hollum 08-25

Holvert 03-30

Hoorn 02-08, 02-09, 03-02, 03-06, 07-12, 07-22, 08-06, 09-04, 09-05, 09-06, 09-08, 12-13, 12-19

Hoving/Hovingh, Hendric 03-02 * burger Groningen

Hozenaer 07-05 * gewezen opzichter=chercher Delfzijl

Humvelde 12-18 * Hunfelde aan de Eems, ongeveer ter hoogte van Vlagtwedde

Hylckes, Johannes 04-25, 10-26, 10-29 * schrijver Eppens

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Idszn./Idtszn., Baucke 04-05, 05-03 * burger Leeuwarden

Idzaerda 01-11, 03-22 * crediteur Nicolaes Ericxzn.

Indiaensch brood 02-07

Isbrandi, Eco 08-08 * secretaris Staten en GS

Isens, Harmen 12-19 * bewoner Blincken

Jacobi, Petrus 06-12, 12-07 * advocaat Hof van Friesland

Jacobi[dag] 12-07

Jacobs, Aylcke 01-10, 01-19 * stuurman Eppens

Jacobs, Boeyen 02-21 * hoogbootsman Eppens

Jacobs, Fedde 02-28 * burger Emden

Jacobs, Heerman 01-26

Jacobs, Jan 10-30, 11-08 * kwartiermeester, soldaat Eppens

Jacobs, Johan 04-21 * dienaar

Jacop 12-08 * chercher Zoutkamp

Jan 12-19 * korporaal van kapitein Doncker

Jans, Govert 06-09 * contrerolleur Bellingwolderzijlen

Jans/Janszn., Hans 02-26, 07-07, 09-22, 09-24, 09-25 * chercher Makkum

Jans, Jacob 03-31 * schipper Kampen

Jans, Sipke 06-13 * contrerolleur Stavoren

Janszn., Albert 01-26 * burger Leeuwarden

Janszn., Broer 09-25 * koopman

Janszn., Claes 08-20 * schipper

Janszn., Claes 11-30, 12-08 * vermoorde soldaat Viltshusen

Janszn., Cornelis 03-10, 11-26 * kanonnier Cleys Bauckes/ schipper Vlieland

Janszn., Dirck 04-11 * inwoner Winschoten

Janszn., Egbert 03-22, 08-06 * chercher Oterdom

Janszn., Frans 11-10 * Gedeputeerde, voormalig raad Admiraliteit

Janszn., Haytie/Haytze 11-05/11-06 * soldaat Timen Jacobs

Janszn., Hendrick 10-27 * soldaat Pieter Claeszn.

Janszn., Heyne 02-16, 09-25 * schipper

Janszn., Jacob 02-27 * luitenant

Janszn., Luye 10-27 * soldaat Pieter Claeszn.

Janszn., Mecke 01-08, 01-09 * soldaat Eppens

Janszn., Stephan 04-03 * burger Dokkum

Janszn., Ubbe 03-12 * schipper Leeuwarden

Janszn., Yge 04-03 * burger Dokkum

Jarichs van der Ley zie: Hendricks/Hendricx/Hendricxzn. Jarichs van der Ley, Jan/Johan

Jaspars, Andries 03-12, 03-15, 05-17 * burger Emden

Jelgers, Hidde 02-23 * burger en koopmansmakelaar Dokkum

Jelgers, Thomas 06-08 * burger Harlingen

Jemmingen/Jemminghen 02-19

Jettinge 06-25 * vaargeul tussen Harlingen en Vlieland/Terschelling

Joachims, Cornelis 02-20, 03-12, 06-06 * burger en roskammer Groningen

Joachims, Gerryt 04-16 * stuurman Cleys Bauckes

Joannis, Aesge 12-10 * crediteur Viltshusen

Joannis/Johannis, Hylcke 06-12, 06-14, 06-26 * bode en wachtmeester Dokkum

Joannis/Johannis, Wytze/Wytzie 03-24, 06-07, 06-08, 06-09, 06-22, 07-03, 07-04, 07-05, 12-07 * convooimeester Coevorden resp. opzichter=chercher Delfzijl

Joling, Allard 08-04

Jongedr., Trijn 06-20 * vrouw Simon Gerryts

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

K zie ook: C

Kegenaer, Bartel/Bartelt Janszn. 10-26, 10-27, 11-08 * uit Emden, soldaat Eppens

Keympes, Liuwe 03-21, 03-28, 03-29, 06-15, 10-30, 11-15, 12-27 * collecteur=convooimeester Delfzijl

Kniphausen 07-04

Laeszn., Joannes/Johannes 08-23, 11-27, 11-29, 10-25 * klerk resp. deurwaarder

Landen/Nederlanden (zie ook Provincien), Gheunieerde/Vereenichde 02-17, 02-21, 05-15, 05-21, 10-02, 11-09

Langeberg, Jan 02-22 * wijnschipper

Lauck, Melis 06-25 * dienaar Barend Enschede

Laurens, Pieter 03-15 * schipper Groningen

Leeli/Leli 03-13, 03-20 * inwoner Groningen, luitenant

Leeuwarden 01-18, 01-23, 01-25, 01-26, 02-06, 02-16, 02-22, 02-26, 02-27, 03-12, 03-22, 03-23, 03-26, 03-27, 04-05, 04-21, 04-26, 04-30, 05-03, 05-21, 06-21, 06-25, 07-05, 07-06, 07-11, 07-14, 07-17, 07-19, 08-28, 10-23, 11-23

Lemmer 05-24, 07-31

Lemster-zijl 07-31

Lenting, Borchard/Borchart 06-13, 06-14 * koopman

Ley zie: Hendricks/Hendricx/Hendricxzn. Jarichs van der Ley, Jan/Johan

Leypsich 03-27

Lichtmisse 11-27

Lier 04-03, 09-07, 12-18

Lingen/Linghen 02-22, 03-22, 04-21, 04-23, 04-24, 04-25, 05-16, 07-23, 08-02, 08-03, 08-13, 08-16, 09-07, 09-20, 09-25, 09-26, 11-05, 11-09, 11-13, 11-16

Lingen, Hendrick 02-22 * vervoerder gort en zeep

Liuwes, Taecke 01-18 * burger Dokkum

Liuwes, Willem 07-24 * vader van de chirurgijn van kapitein Eppens

Loncq, Hendrik 04-14, 04-23, 05-01, 05-07, 05-08, 07-03 * commies generaal, uit Zeeuws geslacht Loncke

Lons, Allard Janszn. 05-15 * kapitein

Loo, Johan 11-30 *

Lucaszn., Lucas 08-10

Luder, Willem 04-16 * schrijver Schock

Lunenborge/Lunenburger 08-13, 09-20

Lutiens/Luytiens, Willem 01-03, 02-21, 03-09 * schipper Den Dam

Luyders, Gerloff 03-12 * schrijver Schock

Luytiens, Claes 03-27 * paardenkoper Burum

Luytiens, Goe 06-15, 06-28, 07-10, 08-07, 08-10, 08-17, 08-18, 09-21 * inwoner Eenrum

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Maccum 02-05, 02-10, 02-26, 03-09, 04-17, 05-16, 07-04, 07-07, 07-11, 09-03, 09-04, 09-08

Marcus, Jacob 04-05 * bijnaam: moeye Vries = fiere Fries; schipper Timen Jacobs

Marne 09-22

Meckema, Scipio 01-11 * grietman Kollumerland; crediteur Nicolaes Ericxzn.

Meganck, Johan 01-11, 02-14, 02-27, 11-16 * eerste klerk Aerssens

Mellema, Liuwe 05-03

Meyer, Johan 05-12, 09-07

Meyer, Jonge Jan 07-23

Meyes, Douwe 11-30

Meynardts, Wytze 10-16, 10-30 * burger Harlingen

Meyntsesdr., Wick 11-01 * weduwe op Ameland

Mieden 11-15

Monster/Munster 04-14, 04-16, 05-02, 05-16, 06-28, 07-23, 08-03, 08-07, 08-13, 09-07, 11-09, 11-10

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Nanckens/Nanckes, Walrich/Walrick 06-15, 07-05, 07-06, 09-25, 10-25 * huisman Oldambt

Nassau, Eernst 02-24, 02-27, 03-26 * graaf

Nattelman, Hen. 09-07 * convooibeambte Lingen

Nederhoff, Coert 01-05, 02-16, 03-08, 03-10 * burger Leeuwarden, vervoerder

Nederlanden zie: Landen

Nederlantsche historien 02-08

Nes, Pieter 03-12 * inwoner Den Dam

Nes, Willem Pieterszn. 06-28 * inwoner Den Dam

Nesserlandt 12-19

Nienhues/Nienhuys/Nijenhuis, Dowe/Douwe 03-22, 11-23, 12-06, 12-08 * notaris Leeuwarden

Nieszn., Hendrick 01-05 * vervoerder

Noordtsche last/boter 12-14, 12-19

Norden 04-30, 05-15

Norderney/Norderney 03-05, 03-08

Norwegen 03-17, 09-08

Novesius, Dominicus 02-05, 03-12, 08-09, 08-20, 08-29, 09-22, 10-02, 12-19 * opzichter=chercher Oostmahorn

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Oenama, Mathijs 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-24, 02-26, 02-27, 02-28, 03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12, 03-13, 03-14, 03-15, 03-16, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-24, 03-25, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 04-02, 04-03, 04-17, 04-21, 04-23, 04-24, 04-25, 04-26, 04-30, 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07, 05-08, 05-09, 05-10, 05-11, 05-12, 05-21, 05-22, 05-24, 05-25, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-29, 06-30, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-14, 07-17, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21, 07-22, 07-23, 08-02, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-09, 08-11, 08-13, 08-14, 08-17, 08-18, 08-20, 08-21, 08-25, 08-27, 08-28, 08-29, 08-30, 08-31, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08, 09-11, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-12, 10-16, 10-17, 10-18, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-27, 10-29, 10-30, 10-31, 11-01, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-23, 11-29, 11-30, 12-03, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-22, 12-24 * raad Admiraliteit

Oert 08-13

Oestmerhorn/Oostme-horne/Oostmehorn/Oostmehorne/Oostmerhorne/Oostmehorne 02-05, 02-21, 03-11, 03-24, 03-25, 05-17, 05-18, 06-19, 07-10, 08-09, 08-13, 08-16, 08-27, 08-29, 09-22, 10-27, 10-29, 12-19

Oestvryesland/Oost-Vrieslant/Oostvrieslant 04-30, 08-06, 08-07, 08-10, 08-13, 09-07, 11-09, 12-19

Ogen, Freric 09-20, 11-12 * soldaat Eppens

Oldampt/Oldtampt 02-19, 09-25

Oldampt, Lutke 03-13

Oldenburch 01-05

Oldenzeel 07-23

Oldersum 09-07

Omlanden/Ommelanden 01-08, 01-16, 01-25, 02-08, 02-09, 02-26, 03-11, 03-21, 03-26, 04-16, 04-17, 04-21, 04-30, 05-03, 05-04, 05-23, 05-24, 06-11, 06-15, 06-16, 06-18, 07-19, 08-03, 08-06, 08-13, 08-17, 08-31, 10-31, 11-09, 11-10, 12-04, 12-07, 12-16, 12-27

Oosten 03-25, 09-08, 09-22

Oostersch 04-16

Ooterdom/Oterdom/Oterdum/Otterdum 03-21, 03-22, 08-06, 08-13, 09-21 * vesting tussen Delfzijl en Reyde

Ottes, Minne 08-17

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Paeschen 02-27

Panthel, Hendrick 11-01 * soldaat Doncker

Parijs 04-05

Philips 04-25, 06-13 * burger en bakker Dokkum; zie ook: Backer

Pierszn., Laes 05-19 * soldaat Pieter Claeszn.

Pieters, Andries 03-17 * inwoner Den Dam, vervoerder bonen en boekweit

Pieters, Arent 11-29

Pieters/Pieterszn., Heere/Here/Hero 02-03, 04-05, 05-24, 06-07, 06-20, 06-23, 07-05, 07-06, 09-07, 09-20, 09-25, 09-28, 11-05, 11-30, 12-06, 12-07, 12-08, 12-13, 12-17, 12-18, 12-19, 12-27 * contrerolleur Groningen

Pieters/Pieterszn., Ids/Idts 07-10, 07-31, 11-28 * inwoner Groningen, borg Dirck Thijs

Pieters, Lenard 01-26

Pieters, Pier 07-02 * chercher Harlingen

Pieters, Simon 06-13, 10-27 * convooimeester Stavoren

Pieterszn., Isaac 02-12 * facteur stenen

Pieterszn., Jacob 11-05 * paardenkoper Groningen

Pithaen 04-03, 04-25, 05-04, 06-06, 07-21 * hopman

Plancken, Jan/Johan 08-07, 12-18, 12-19

Popkes, Ritske 08-25, 11-08 * burger en schoenmaker Dokkum

Pot/Poth 02-27, 03-04, 03-31, 04-06, 04-26, 07-06, 12-22 * schip Admiraliteit

Pouwels/Pouwelszn., Cornelis 05-07 * schipper Emden

Provincien (zie ook Landen), Geunieerde/Gheunieerde/Vereenichde/Vereenighde 01-18, 02-17, 03-10, 03-20, 06-20, 07-19, 09-20, 11-10, 11-20

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Raerd, Focke/Phocaeus 09-25, 11-28 * procureur; later advocaat

Reede 08-13

Reenen 06-14, 06-15

Reenen, Berent 10-05 * burger Groningen, borg Rijckens

Remmerts, Waelcke 06-15 * fraudeur

Rengers v.d. Arenhorst, Johan 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-06, 01-10, 01-11, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 01-22, 01-23, 01-24, 01-25, 01-26, 01-27, 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-06, 02-07, 02-08, 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-26, 02-27, 02-28, 03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12, 03-13, 03-14, 03-15, 03-16, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-25, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 04-02, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-14, 04-16, 04-17, 04-21, 04-24, 04-25, 04-26, 04-30, 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07, 05-08, 05-09, 05-10, 05-11, 05-12, 05-15, 05-16, 05-17, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-24, 05-25, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-28, 06-29, 06-30, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-14, 07-17, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21, 07-22, 07-23, 07-24, 07-25, 07-26, 07-27, 07-30, 07-31, 08-01, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-13, 08-14, 08-16, 08-17, 08-18, 08-20, 08-21, 08-25, 08-27, 08-28, 08-29, 08-30, 08-31, 09-04, 09-05, 09-07, 09-12, 09-13, 09-14, 09-15, 09-18, 09-20, 09-21, 09-22, 09-24, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-13, 10-16, 10-24, 10-25, 10-26, 10-27, 10-29, 10-30, 10-31, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-17, 11-19, 11-20, 11-21, 11-23, 11-26, 11-27, 11-28, 11-29, 11-30, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19, 12-21, 12-22, 12-24, 12-27 * raad Admiraliteit

Reyde 01-09, 01-17, 01-23, 02-03, 02-06, 02-19, 02-20, 02-21, 03-21, 05-16, 07-23, 08-02, 08-03, 09-07, 09-21, 11-06, 11-08, 12-12, 12-14, 12-15

Reyderlandt/Reyderlant 02-19, 08-13

Reyners, Jeefke 12-14

Reynevelts Schantse 08-06

Reyns, Sibrant 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-11, 04-12, 04-14, 04-16, 04-17, 04-21, 04-23, 04-24, 04-25, 04-26, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07, 05-08, 05-09, 05-11, 05-12, 05-15, 05-16, 05-17, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-14, 06-15, 06-19, 06-20, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-28, 06-29, 06-30, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-14, 07-17, 07-18, 07-20, 07-21, 07-24, 07-25, 07-26, 07-27, 07-30, 07-31, 08-01, 08-02, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-11, 08-13, 08-14, 08-16, 08-17, 08-18, 08-20, 08-21, 08-23, 08-25, 08-27, 08-28, 08-29, 08-30, 08-31, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08, 09-11, 09-12, 09-13, 09-14, 09-15, 09-18, 09-19, 09-20, 09-21, 09-22, 09-24, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-12, 10-13, 10-16, 10-17, 10-19, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-26, 10-27, 10-29, 10-30, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-23, 11-26, 11-27, 11-29, 11-30, 12-03, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19, 12-21, 12-22, 12-24, 12-27 * raad Admiraliteit

Rhees 07-23

Rhijn/Rhijnstroom/Rijnstroom 02-27, 03-27, 04-05, 04-24, 07-23, 07-24, 10-18

Rijckens, Frederic/Frederick/Frederijc 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-08, 02-17, 03-02, 03-04, 03-08, 03-31, 04-25, 05-04, 05-21, 05-24, 06-07, 06-16, 06-19, 09-15, 09-18, 09-28, 10-05, 10-23, 10-24, 10-25, 11-07, 11-08, 11-09, 11-10, 11-12, 11-23, 11-30, 12-06, 12-08, 12-10, 12-17, 12-18, 12-24 * convooimeester Groningen

Rijpkes, Sibrant 02-22, 08-10, 09-21 * herbergier en pachter accijnzen Dokkum

Riurdts, Nolle 05-19 * kwartiermeester

Robertszn., Geert 04-05 * vervanger Nicolaes Coningh

Romen 02-14

Rommerts, Jacob 01-31, 02-01, 02-21, 02-26, 03-22, 04-12, 04-16, 05-12, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-24, 07-05, 08-06, 08-07, 08-10, 09-21, 09-25, 10-24, 11-19, 12-04, 12-06, 12-16, 12-17, 12-19, 12-27 * convooimeester Delfzijl

Roordahuysum 06-22

Roos, Marten Janszn. 05-01

Rotterdam 02-03, 09-08, 11-05, 11-16

Rottum 11-26

Rottumeroge 06-25

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Saeckes, Saecke 07-09 * convooimeester en contrerolleur Zoutkamp

Saeckeszn., Saecke 06-22 * inwoner Roordahuizum

Saeckma, Johannes 08-13, 12-08 * secretaris Admiraliteit

Salomon 02-06 * wijnroeier Leeuwarden

Sanders, Hendric/Hendrick 05-01, 07-03, 10-29 * contrerolleur haven Dokkum

Sartorius, Jacobus 12-07 * procureur

Schantse, Reynevelts 08-06

Scheemte 09-21

Scheltes, Claes 09-20 * schipper

Scheltes, Douwe 02-28, 07-03, 07-13, 08-07, 08-27, 09-07, 09-20, 09-24, 10-01, 11-05, 12-18, 12-19, 12-28 * commies Eems

Scheper, Johan 06-13 * koopman

Scheuning

Schiermonike-oogh 03-23

Schock, Jan/Johan Thimenszn. 02-27, 02-28, 03-12, 03-13, 03-17, 03-20, 03-25, 04-16 * kapitein

Scholbalch 04-17, 06-25, 08-13, 08-25, 10-16, 10-24

Schot, Willem 10-27 * schipper

Sibrant 12-19 * kwartiermeester Doncker

Sibrants/Sibrantzn., Cornelis 10-23 * chirurgijn

Sickes, Aat 11-08 * crediteur Eppens

Simons/Simonszn., Melis 03-06, 07-12, 09-04, 09-06 * inwoner Hoorn

Sipkes, Job 09-03 * soldaat Eppens

Siuerdts/Siuerdtszn., Siuerd/Siuerdt 07-04, 07-14, 09-22 * schipper Bolsward

Slochteren 12-04

Slochterzijlen 12-16

Sloten 03-20, 04-17, 05-16, 05-24, 08-07, 09-24

Smale, Jan/Johan 01-31, 07-19 * chercher Delfzijl

Smidt, Claes 02-27 * schipper; zoon Geerdt Smidt

Smidt/Smidtszn., Geerdt/Geert 02-27, 05-21

Smidt, Geert 07-19, 11-20, 12-04 * gewezen raad Admiraliteit Amsterdam

Snaerboom/Snatboom, Dirck 03-13, 04-14, 04-16, 05-02, 06-28 * koopman Münster

Snoeck, Frederic/Frerick 01-29, 03-02, 03-03 * burger en koopman Amsterdam, leverancier buskruit

Soltcamp/Soltcampen 05-23, 06-22, 06-29, 07-09, 07-31, 08-13, 08-31, 11-09, 12-08

Spaegnien/Spaengien/Spaensche/Spagnaerden/Spaignaerden/Spaignen 01-12, 02-07, 02-22, 03-30, 04-04, 04-05, 04-06, 08-27, 10-27, 11-16, 12-19

Staveren 10-27

Steyn, Mathaeus 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-06, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 01-22, 01-23, 01-25, 01-26, 01-27, 01-29, 01-30, 01-31, 02-01, 02-02, 02-03, 02-05, 02-06, 02-07, 02-08, 02-09, 02-10, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-26, 02-27, 03-01, 03-04, 03-10, 04-02, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-11, 04-12, 04-16, 04-17, 04-21, 05-03, 05-07, 05-08, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-28, 06-29, 06-30, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-12, 07-13, 07-14, 07-17, 07-18, 07-19, 07-20, 07-21, 07-22, 07-23, 07-24, 07-25, 07-26, 07-30, 07-31, 08-01, 08-02, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-08, 08-09, 08-10, 08-11, 08-13, 08-14, 08-16, 09-06, 09-07, 09-08, 09-11, 09-12, 09-13, 09-14, 09-15, 09-18, 09-20, 09-21, 09-22, 09-24, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 11-17, 11-19, 11-20, 11-21, 11-23, 11-26, 11-27, 11-28, 11-29, 11-30, 12-03, 12-04, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19, 12-21, 12-24, 12-27 * raad Admiraliteit

Stuve, Geert 06-14, 06-15 * inwoner Rhenen

Styp, Pieter 05-07, 05-11, 05-17, 10-02 * convooimeester Nieuwe Bildtzijl

Swaleue, Frans 06-14

Swart, Hendrick 07-19

Swart, Jacob 04-24, 04-25 * burger Lingen, vervoerder laken

Swol 03-23

Sybes, Claes 06-22, 06-29, 07-05 * collecteur=convooimeester Coevorden

Sybes, Hylcke 08-16 * burger Harlingen

Sytzama, Douwe 01-08, 03-26, 11-23, 12-04, 12-05 * gedaagde Hof van Friesland

Sytzeszn., Sipke 04-03

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Taeckes, Pieter/Piter 01-26, 02-24, 07-26, 11-09, 12-10

Take-zijl 07-31

Tetmans, Feycke 02-01 * voormalig raad Admiraliteit

Teylingen, Jan 04-24 * schipper

Thijs/Thijszn., Dirck 07-10, 07-31 * schipper Groningen

Thijszn., Pieter 02-22 * stuurman Tiaerd Tiebbes

Thimens/Thimenszn., Pieter 02-27, 02-28 * burger Dokkum

Thoeniszn., Geert 04-11

Thomas/Thomaszn./Tomas, Berent/Berint 03-07, 06-15, 08-17 * burger en herbergier Dokkum

Thomas/Thomaszn., Jacob 01-02, 01-12, 02-09, 03-23, 04-30 * zeerover

Thomaszn., Thomas 08-17 * zeeman

Thonis/Thonyszn., Tiarck/Tierck 02-27, 02-28 * luitenant

Thonis, Wybet 12-10 * crediteur Viltshusen

Tiaercks, Eppe 03-17 * vervoerder boekweit en rogge

Tiebbes, Aucke 01-12, 02-08, 03-07, 06-21, 08-25, 12-10 * kapitein

Tiebbes, Tiaerd/Tiaerdt 01-16, 01-17, 02-12, 02-22, 02-27, 02-28, 03-01, 03-05, 03-06, 03-08, 03-09, 03-12, 03-13, 03-25, 03-25, 04-23, 04-30, 05-17, 05-19, 06-28, 07-31, 08-27, 10-01, 10-16, 10-29, 10-31, 11-01, 11-14, 11-15, 11-16, 12-16, 12-17, 12-22, 12-24, 12-28 * kapitein

Tiercks, Cornelis 11-15 * inwoner De Mieden, vervoerder paarden

Tiercks/Tierckszn./Tiercxzn./Tyarcks, Lewe/Lieuwe/Liuwe 04-06, 05-22, 07-04, 11-10, 11-12, 12-15 * schipper

Tiercks, Taecke 01-17, 02-03, 02-06, 03-21, 05-22, 08-16, 12-12 * contrerolleur Reyde

Tijens, Luppe 09-24, 09-24 * inwoner Winschoten, vervoerder boter en kaas

Twente 08-03

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Udinck/Uding, Jan/Johan 05-01, 05-02 * koopman Münster

Ulenburg, Rombartus 01-19, 03-22, 03-26, 05-03 * raadsheer Hof van Friesland

Ulpii, Ulpianus 03-30, 03-31, 04-02, 04-03, 04-11, 04-16, 04-17, 04-21, 05-03, 05-17, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 06-08, 06-09, 06-11, 06-12, 06-13, 06-15, 06-16, 06-18, 06-19, 06-21, 06-22, 06-23, 06-25, 06-26, 06-27, 06-28, 07-03, 07-04, 07-05, 07-07, 07-09, 07-10, 07-11, 07-14, 07-17, 07-22, 07-23, 08-03, 08-04, 08-06, 08-07, 08-09, 08-10, 08-16, 08-17, 08-18, 08-20, 08-23, 08-25, 08-27, 08-28, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08, 09-11, 09-21, 09-22, 09-24, 09-25, 09-26, 09-28, 09-29, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-16, 10-17, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-30, 10-31, 11-01, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-09, 11-15, 11-16, 12-10, 12-15, 12-18, 12-19, 12-22, 12-24, 12-27, 12-28 * raad Admiraliteit

Uythuysen 03-21

Vastenou, Hendric 03-22 * burger Groningen

Veen, Adriaen 03-06 * uitvinder "gebulte" paskaarten

Veere 11-19

Vegesack 03-25 * gehucht aan de Weser, ten noorden van Bremen

Venetien 02-14

Vennecool, Cornelis 02-08 * drukker Delft

Villeneufve, Fiacre 01-27 * Frans juwelier

Viltshusen/Viltshuysen, Hendrick 01-09, 01-20, 01-29, 02-02, 02-05, 02-07, 02-22, 02-24, 02-26, 03-27, 04-03, 04-17, 05-05, 05-07, 06-13, 06-19, 06-21, 06-25, 07-07, 07-11, 07-18, 07-31, 08-14, 08-16, 08-25, 09-21, 10-31, 11-26, 11-29, 11-30, 12-07, 12-08, 12-10, 12-12, 12-19 * schipper

Vischvliet 09-25

Vlaems/Vlaenderen 01-31, 03-22, 05-24, 08-07, 12-08

Vlie 04-21, 05-16, 10-27, 10-29, 11-16, 11-29

Vlielandt/Vlielant 10-27, 11-20, 11-26

Vlissingen 02-12

Vrielsma/Vryelsma, Ritske Jeppes 02-06, 02-20, 02-21, 05-12, 08-16, 10-16, 11-08, 12-27 * convooimeester Reyde

Vries, moeye zie: Marcus, Jacob

Vriesma, Hette 06-15, 06-18, 06-28, 07-05, 07-06, 07-11, 08-10, 08-18, 09-21, 09-25 * vaandrig

Vrijdach, Engelbert 05-01, 05-02 * dienaar Uding

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Wabbes, Claes 01-10 * overleden burgemeester Dokkum

Wadden/Wat/Watt/Watten 02-27, 03-01, 03-04, 03-05, 03-08, 03-12, 08-27

Wadden, Oostersche 08-20, 10-31

Warcum/Worcum 01-20, 01-27, 03-29, 04-17

Warners, Lambert 05-05 * burger en bakker Harlingen

Wede/Weede, Floris 03-22, 04-23, 07-23, 08-03, 08-13, 08-30, 09-06, 09-07, 11-16 * convooimeester Lingen

Wedser 03-11 * i.p.v. Weser, verschrijving?

Weser/Wezer 03-08, 03-12, 03-25, 04-25, 05-17, 05-19, 06-19, 07-10, 07-13, 10-01

Westphalen 05-16, 05-21, 07-23, 08-03, 08-07, 08-13, 09-07, 11-10

Willems, Berent 03-10 * burger en schipper Dokkum

Willems/Willemszn., Wolter/Wouter 10-27, 11-26, 11-28 * commies Vlie

Wilts, Francke 02-19 * inwoner Reyderland, vervoerder gerst

Wilts, Jelmers 09-22 * kanonnier Pieter Claeszn.

Winsum 06-25

Wipper, Wilcke 04-06 * schipper Bremen

Wolters, Beyts 12-10 * crediteur Viltshusen

Wopkes, Jan 11-29 * matroos of soldaat; schuldenaar

Wouters, Willem 04-21 * commies Vlie

Wynschoten 04-11, 09-24

Wytsma, Tiaerd Ebeszn. 06-21 * contrerolleur en opzichter=chercher Bornsterzijlen

   A   B   C   D   E   F   G   H  I/J K/L  M   N   O   P   R   S   T  U/V  W   Z 

Zeelant 01-08, 03-06

Zel, Carst/Carsten 04-21, 05-02 * soldaat oorlogsschip Timen Jacobs


SCHEEPSTYPEN op de wandkaart van de 17 provinciën, die Pieter van den Keere in 1602 gegraveerd heeft - Bodel Nijenhuis kaartencollectie in de Leidse universiteitsbibliotheek; vgl. de toelichting bij het eerder door mij op het internet gepubliceerde notulenboek 1601 .

- pinas 70 of 100 last

- groot schip 300, 400

- dogge boot 30, 40

- boyer 60 of 70

<<

- hulck 150 of 160 last

- boot 120 of 130

- buys 40, 50

- wijd carveel 30, 50

- vlieboot 30, 60

- pinck 10, 12

- heu 20, 25

<<

- waterschip

- pleit 25, 30, 35 last

<<

- drommelaer 25, 30 last

- samereus 60, 70, 80

<<

- turf pot 12, 15, 20 last

- Utrechtsche schietschuyt 15

- crapschuyt 15, 18, 20

- damlooper 15, 16, 18

- krayer 15, 20

- Utrechtsche veerschuyt 8, 9, 10

- Leydsche caegh 7, 8, 10

- Haerlemmer veerschuyt 10, 12

- Swols veerschip 25, 30

- jacht 30

- bootgen 30, 40

<<

>> begin