>> HOMEpage

Boedel pedel Jacobus Tabbecatius 1669

Bron: Tresoar arch. univ. Franeker, toegang 181 inv.nr. 151
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2018


Waerderinge van eenige goederen door Corneliske Gerbens en Antie Piers beyde uytdraegsters tot Franeker ten sterfhuyse van w. Jacobus Cornelii in leven Acad. pedellus gedaen, ende dat ten versoecke van Berber Jacobs ten overstaen van de heer Rector Mag. A. de Grau ende W. Knijff secr.is, op welcke waerderinge dese naegespecificeerde goederen bij haer Berber Jacobs wed. van gedachte Jacobus sijn aengenomen ende dat in voegen als volcht, den 18 Decemb. 1669.

1 bed en puel gewardeert op 12 gglns. 16 car.gl. - f. 16:16:0
1 wijtlingh daerover - f. 1:8:0
2 oorkussens tot - f. 2:0:0
1 groen voerde deken - f. 5:0:0
1 groen ongevoerde deken - f. 1:0:0
2 oorkussens met slopen tesamen - f. 7:0:0
1 bedlaken tot - f. 1:15:0
noch 1 bedlaken - f. 1:15:0
3 stoelkussens tesamen - f. 4:0:0
1 becken - f. 2:0:0
--------------------
I Lat. f. 48-14-0
noch 1 becken - f. 1:0:0
1 bed en puel op 15 gglns. is aen car.gl. - f. 21:0:0
2 kussens met de slopen tesamen - f. 2:10:0
noch 2 kussens met de slopen op - f. 6:0:0
1 kussen met het sloop - f. 2:10:0
1 groen gevoerde deken - f. 4:0:0
1 groen ongevoerde deken - f. 5:0:0
1 witte spaense deken a - f. 3:0:0
2 bedlakens tesamen tot - f. 4:5:0
2 groene gordijnen met een rabat tesamen - f. 2:0:0
1 eken glaeskaske - f. 0:10:0
2 lakens tesamen - f. 5:0:0
noch 2 lakens - f. 3:0:0
noch 2 lakens - f. 5:0:0
noch 2 lakens - f. 4:10:0
noch 2 lakens - f. 3:10:0
noch 2 lakens - f. 5:0:0
noch 2 lakens - f. 4:10:0
1 laken - f. 2:0:0
2 pueldoecken - f. 2:0:0
2 tafellakens - f. 4:0:0
noch 2 tafellakens - f. 2:0:0
--------------------
II Lat. f. 92:5:0
6 servetten - f. 1:10:0
2 servetten - f. 1:11:0
4 servetten - f. 1:0:0
4 servetten - f. 2:10:0
2 slopen - f. 2:10:0
2 slopen - f. 1:10:0
2 slopen - f. 1:10:0
2 slopen - f. 1:10:0
2 slopen - f. 1:10:0
3 slopen - f. 1:10:0
een stuck doeck langh 28 ellen de el a 14strs. bedragende tesamen - f. 19:12:0
1 silveren beker a 9 lood ¼ a 30 strs. 't lood bedragende - f. 13:17:8
2 silveren lepels 6 lood 5 achtendeel a 20 strs. 't lood - f. 9:5:8
2 silveren lepels 7 lood a 28 strs. - f. 9:16:0
2 silveren lepels 4 lood 3 achtendelen a 28 strs. 't lood - f. 6:2:8
2 silveren lepels 6 lood en ¼ a 28 strs. - f. 8:15:0
1 brandewijn kroesken achtien deel tegen 28 strs. 't lood - f. 1:4:8
--------------------
III Lat. 84:4:0
1 eken kevij[= (kabinet)kast] - f. 4:4:0
1 eken kantoor - f. 1:10:0
1 eken setbanck - f. 0:10:0
1 vueren kaske - f. 1:15:0
2 gootlingen - f. 4:0:0
1 koperen pot - f. 1:15:0
1 ijseren pot - f. 1:0:0
1 spiegel met een swarte list - f. 2:0:0
1 tafeltie - f. 0-10-0
--------------------
IIII Lat. f. 17:4:0
III Lat. f. 84:4:0
II Lat. 92:5:0
I Lat. f. 48:14:0
--------------------
f. 242:7:0

Bedragende also alle de hiervoren bespecificeerde sterffhuyses goederen volgens yder warderinge daerachter gestelt ende in car.glns., strs. en pen. uytgetrocken tesamen in eender summa twee hondert twee en veertich car.glns. seven strs. daerop die bij de wed. voornoemt zijn aengenomen ende behouden bij consent ende met approbatie van de erffg.en. In kennisse van ons Rector Mag. en Secr.is voornt. Actum ut supra.
Abrahamus de Grau
p.t. Ac. Rector.
W. Knijff
1669 19/12


Besegelinge van slotten ten overstaen van de heer Rector Mag. A. d. Grau gedaen ten sterfhuyse van Jacobus Tabbecatius in leven Acad. Pedellus ten versoecke van Hero Fransen als mede erffgen. ex testam. so volcht.
In 't voorkamerke
Een eken kevij daerop geset 4 segels
Een groen vueren kas daerop geste 2 segels
Actum den 20 Octob. 1669.
Den 25 Octob. 1669 nae de middach ten sterfhuyse van Jacobus Tabbecatius nae ontsegelinge van de slotten van de kevij bevonden.
12 silveren lepels
1 kettingh rode bloedcoralen met een stuck goud daeraen
2 sileveren kroesen
1 silveren pomanderbal
21 manshembden
22 slaeplakens
22 slopen
3 tafellakens
3 peuldoecken stante matrimonio aengekocht
8 nachthalsdoecken ad idem
3 tafellakens ad idem
1 swarte hoed [in de marge:] Mans kleeren so in de kas als daarbuyten
1 wambuys
1 blauwe hembdrock
1 pack swart lakens kleren
2 swarte mantels
1 ruyge muts
1 carpoes[?]
1 paer oude handschoenen
1 ungerse hembdrock
1 ungerse rock
1 leeren onderkleed met een gesontheidt
1 onderbroeck
1 oud swart kleed
1 oud swart greynen wambays
1 paer hosen
1 swarte rock
1 paer witte hosen
62 rijcksdaeldaers[!] f. 155:0:0
3 hele gouden ducatons f. 45:0:0
2 halve gouden ducatons f. 15:0:0
1 gouden Jacobus f. 12:0:0
1 pistolet f. 9:0:0
3 ducaten f. 15:0:0
In een groene kas bevonden
1 swart lakens rock
1 paer swarte sijden hosen
3 paer swarte sajette hosen
1 witte muts
1 witte hembdrock
2 stucken doeck het een 22 ellen en het ander ontrent 28 ellen langh
1 tinnen butterpot
1 tinnen trechter
1 tinnen soutvat
1 vles
1 pot met honingh
5 paer handschoenen
12 dopjes servetten
15 nuesdoecken
4 handoecken
4 tafellaeckens
5 dasjes
1 kettingh coralen, een leckpenningh en een ooghsteen tesamen in twee buydelties
In een eecken kantoor bevonden

22 stucken van achten f. 52:16:0
15 halve stucken van achten f. 18:0:0
4 quarten dito f. 2:8:0
1 stuck van 12 strs. f. 0:12:0
4 stuckjes van 10 strs. f. 2:0:0
4 rijcksdaelders f. 10:0:0
7 halve rijcksdaelders f. 8:15:0
4 goutgulden f. 5:12:0
2½ leeuwedaelders f. 5:0:0
5 rijcksoorden f. 2:12:8
13 hele silveren Jacobus f. 7:16:0
15 halve silveren Jacobus f. 4:10:0
----------
f. 120:1:8

Obligatien
Een obligatie van een hondert goutguldens houdende ten laste van Hero Jansen cum uxore de dato den 14 Augusti 1665 op een huys staende op de hoeck van de Vossegatssteech, bij Mr. Baucke Jansen metselaer gecocht.
Een obligatie van 100 car.guls. houdende ten laste van Jancke Bartoldi Schuringa den 28 Novemb. 1661.
Een obligatie van 50 car.glns. ten laste van Petrus Poll de dato den 5 May 1663.
Een obligatie van 50 gglns. op Reyner Gerryts cum uxore tot Bajum de dato den 14 May 1655.
Een obligatie van 100 car.glns. op Tieerd Pabes als curator over Jacob Jansen de dato den 28 Martij 1666.
Inboelen ende huysgeraden: In de voorkamer
2 kassen: 1 grote eken en een vueren
1 eken cantoor
6 houten stoelen
1 eken setbanck
6 stoelkussens
1 eken schabel
9 schilderijtjes so groot als klein
1 spiegel
1 tinnen plateel
11 stenen pantjes so groot als klein
3 stenen koppen
1 stenen peer
2 kleine stenen schaelties
1 mesken steep
2 mesken kandelaers
2 mesken snuyters
1 mesken vijsel
1 mesken komfoor
1 mesken vuerbecken
1 bed met 3 dekens 4 kussens
2 rode gordijnen, schorsteenkleed en rabat
1 houwer
1 wandelstock
In de daegskamer
1 vueren etenkas
3 schilderities
1 spiegel
1 eken glaeskas
1 vuerbecken
1 eken mantelstock
1 spiegel
8 kanties so groot als klein
13 stenen schaelties so groot als klein
2 silveren brandewijnkroeskes
2 tinnen koppen
6 stenen tafelborden
1 houten voetbanckje
1 hueren slaepbanck
7 daegsstoelen
5 daegsstoelkussens
1 bed met 5 kussens 3 dekens
2 groene gordijnen, rabat en schorsteenkleed
In de kuecken
1 oud etenspintie
2 gootlingen
1 tinnen waterpot
1 tinnen schoteltie
2 tangen
1 strijckijser
1 yseren staende candelaer
2 huegels
1 rooster
2 tafellaeckens
3 servetten
3 emmers
1 ijseren pot met een treeft
1 hackbord
1 soutvat
6 tinnen lepels
1 tinnen kantie
3 pack oude schoenen
2 klein bijlties
1 klein hamerke
1 stoffer
3 oude kussens
1 houten doorslagh
1 koperen koeckpan
1 klein tafeltie
1 canarivogel
Int voorhuys
1 canarikorf
Tabulae Mosis
5 sinnen in schilderien
2 schilderijties Verhel en Banck
3 ander kleinties
1 spiegeltie
2 kleyne schaelties
2 stoelen
2 mangelborden
4 mangelstockjes
Op de bovenkamer
1 eken kistie
1 vueren taefel
1 eecken setbanck
1 spinwiel
1 stoel
4 schilderities
1 mofdoos
1 klein lanteerntie
2 kannen
3 koperen potten
2 ketels
1 mesken schuymspaen
1 mesken kandelaer
1 bed
3 dekens
5 kussens
5 korfkes
sotterotte gordijnen
wat mesken rommelerrij
Op de solder
2 grote ijsporen
1 grote vueren tafel
2 a 3 vaten
1 oud pistool
Aen vastigheden
Een huys staende op de hoeck van de Hofstraet binnen Franeker daer Jacobus Cornelii Tabbecatius is uyt versturven
Noch een huys daernaest staende ende gelegen, bewoont werdende althans bij Claes Regneri, Leeuwarder schipper
Noch een huys staende op deselve streeck int Nieuwhof althans bewoont werdende bij Pieter Jansen mr. timmerman
Noch een half huys staende over de Vischmarckt, bewoont werdende bij Wierd Coopman
Noch een kamer staende int Nieuwhof, bewoont werdende bij Johannes Doitses
Aldus gedaen ende de boven gespecificeerde goederen geinventariseert ten overstaen van ons onderges. als commissaris ende secretaris. Actum Franeker den 25 Octob. 1669.
AdGrau
p.t. Ac. Rector
W. Knijff
Acad. Secret.
1669

>> begin