Schoorsteengeldregister Leeuwarden 1606: Oosterquartier van Oldehoofster espel, d.i. West Minnema (stadhuis e.o.), wijk G

7

Naam bewonerGereconstr. aant.Totaal aangesl.Eigenaar
1.Tonnes Karsteianz7bewoner
2.Anna Pijbez.55bewoner
3.Jetze Albertz.55bewoner
4.Jacob van Marsom55bewoner
5.Reiner Tommes22bewoner
6.Martin Cornels wedue66bewoner
7.Marten Janz.44bewoner
8.Do. Danniel Block77bewoner
9.Jan Goeffez.44bewoner
10.Hilbrant, breiders huis66bewoner
11.Cornelis Cornelisz.33bewoner
12.Dirck Harmenz.44bewoner
13.Jan Dirxz.33bewoner
14.Hendrick Janz.22bewoner
15.Olfert, turfmeter11/2bewoner
16.Docke Friese wedue11bewoner
17.Hartman Annez.33bewoner
18.Harmen Hendrixz.66bewoner
19.Melle Elkez.44bewoner
20.meister Hendrick44bewoner
21.Jantesen Franses wedue44bewoner
22.Boudewin Block88bewoner
23.Pitter Hendrix bode wedue22bewoner
24.Maties Simenz.33bewoner
25.Cornelis Tonnez.22bewoner
26.Johannes Tackez.11bewoner
27. Anne Lourens wedue 2 2 bewoner
28.Hendrick Harmenz.33bewoner
29.Marten Gerritz.11bewoner
30.Do. Johannes Velcijes77bewoner
31.Do. Heimans77bewoner
32.Wibe, messlaer wedue22bewoner
33.Auke Pirsen22bewoner
34.Doctor Johannes Fongeris55bewoner
35.Meinnert, meslars wedue11bewoner
36.Harmen Olfertz.11/2bewoner
37.Otte Ottez., meslaer11bewoner
38.Bartelomeues Janz.11bewoner
39.Auck Pouwels wedue11/2bewoner
40.Alke Hendrix11/2bewoner
41.Cornelis, messlaer11bewoner
42.Tialing, scorstenfeger11bewoner
43.Goert Tonnez.11bewoner
44.Pitter Clasen11bewoner
45.Claes Enskez.11bewoner
46.Rein Winnertz.22bewoner
47.Tijtte Clasen22bewoner
48. Ydts Jeppez. 1 1 bewoner
49. Frerck Arnz. 1 1 bewoner
50.Jan Bouuens22bewoner
51.Jan Janz.22bewoner
52.Hans van Melhuisen22bewoner
53.
2 kamers2Jan Daevets
54.Trin Cornelis11/2bewoonster
55.Marrij Martens11bewoonster
56. Andris Bartels 1 1 bewoner
57.Willem Wopkez.22bewoner
58.Nanne Haeijes22bewoner
59.Jan Daevetz.11bewoner
60.Jelger van Feitsma1010bewoner
61.Dirck Liuuez.66bewoner
62.Jan Matisz.44bewoner
63.Sacke Ofkez.33bewoner
64.Heine Bartelz..33bewoner
65.Jellis Lens22bewoner
66.
2 huis2Jelger van Feitzm(a)
67.Cornelis Sickez.44bewoner
68.Pitter Pitterz.33bewoner
69.Jan Hendrixz., rormaker33bewoner
70.Gerloeuf Tonnes22bewoner
71.Yppe Johannes44bewoner
72.Simen, scroer22bewoner
73.Jan van Loens wedue44bewoner
74.Jantien Annes11 1/2bewoner
75.Hans, klerck44bewoner
76.
1 camer1Juffrou Wickes
77.Mari Tonnes wedue11bewoonster
78.Jantien Goesses wedue22bewoonster
79.Dirck Klock21 1/2bewoner
80.Mr. Dominkes Oetzma55bewoner
81.Gertien, witdracter33bewoner
82.Fockel Tiarde33bewoner
83.Feike Yppez.33bewoner
84.Pitter Tiarda55bewoner
85.Mr. Attema33bewoner
86.Jorrit Tierckz.22bewoner
87.Hilck Rimmersma66bewoner
88.Jan Hanz.11bewoner
89.Hendrick Clasen33bewoner
90.Hendrick Janz., rogmeter44bewoner
91.Claes Tackez.33bewoner
92.Ben Laukes wedueIIbewoner
93.Gritke Allerts wedue22bewoner
94.Herck Siurdts22bewoner
95.Wibren Rommerts22bewoner
96.Jop Liuues.22bewoner
97.Effert Annez.22bewoner
98.Anne Knops wedue44bewoner
99.Hendrick Janz.66bewoner
100.Berber Jeltes11bewoner
101.Frans, messelar11bewoner
102.Sibren, spoelman22bewoner
103.Trin Frerx wedue11bewoner
104.Tonnes Romkesz.11bewoner
105.Claes Albertsz.22bewoner
106.Fenne, voollennaeister11bewoner
107.Hans Kock44bewoner
108.Femme Sibez.77bewoner
109.Gadtse Meinnerts11bewoner
110.Cop Gerits44bewoner
111.Koert Nederhof88bewoner
112.Remmert Tierxz.88bewoner
113.Douue Meijez.66bewoner
114.Andris Douues33bewoner
115.Claes Roellufsz.44bewoner
116.Loedwick Meije(?)z.55bewoner
117.Wijbe Aggez.44bewoner
118.Wouter, scroer55bewoner
119.Jan Jacobz.44bewoner
120.Ant van Jeverenz.55bewoner
121.Docke Annez.11bewoner
122.Fedde Tackez.11bewoner
123.Johannes Clasen88bewoner
124.Onne Onnez.33bewoner
125.Sent Ypkes, hopman55bewoner
126.Allert Feckes11bewoner
127.Olfert Goessez.33bewoner
128.Alke Anne Isbrens wedue66bewoner
129.Wouter Addems33bewoner
130.Sidts Reinners33bewoner
131.Tijdtse Ottez.33bewoner
132.Arnt van Loo88bewoner
133.Jan Romkez.22bewoner
134.Jacob Hendrixz.44bewoner
135.Tijl Baesteianz.44bewoner
136.Gerrit Gerritsz.55bewoner
137.Jan Geritz.33bewoner
138.Winken (?) Elkesz.55bewoner
139.Jorrien Janz.44bewoner
140.Dirck Hendrixz.22bewoner
141. Bartel Eissez. 3 3 bewoner