>> HOMEpage

Stamboek van den Frieschen adel, 1846
Vindplaatsen families in de twee delen (boek- en internetuitgave)

M.H.H. Engels, juni 2009

Naar de fotokopie (in vier banden) van het Stamboek in de studiezaal van Tresoar worden de vindplaatsen vermeld als Ia, Ib, IIa of IIb, gevolgd door de bladzijde(n).
De digitale versie van het Stamboek op de website van Tresoar is overeenkomstig het origineel in twee delen weergegeven.
Als de bladzijden van de digitale internetversie afwijken van die in de boekdelen zijn ze in de tabel hieronder vet weergegeven! Meld a.u.b. foutieve verwijzingen.

Ga direct naar deel I (Stamboek: Genealogieën) internetbladzijde . . . Ga direct naar deel II (Stamboek: Aantekeningen) internetbladzijde . . .


Familie I Genealogie
geen vet: internet- = boekpaginering
II Aantekeningen
geen vet: internet- = boekpaginering
Acronius zie Nalezingen en verbeteringen
Adélen, (Adélen, van Cronenburch) Ia-1 internet 0 IIa-1 internet 0
Adius Ia-92 internet 93 IIa-58 internet 57
Aebinga (Aebingha, Aebbinga), Aebinga van Humalda Ia-2 internet 1 IIa-2 en 4 internet 1 en 3
Aggama (of: Aggema) zie bij Walta, en bij Harinxma thoe Heeg
Aylva, van Bornwerd, en van Witmarsum Ia-6 internet 5 IIa-6 en 7 internet 5 en 6
Aysma zie bij Lauta van Aysma
Aytta Ia-15 IIa-11 internet 10
Albada (Abbinga, Abbema), van Goënga, en van Poppingawier Ia-17 en 19 IIa-15 en 17 internet 14 en 16
Amama of Ammama Ia-21 IIa-18 internet 17
Andla zie bij: Camstra, en bij Sixma Ia-79 internet 80 IIa-52 internet 51
Andrée Ia-67 IIa-46 internet 45
Andringa Ia-23 Ib-242 internet 243; zie ook Nalezingen IIa-163 en 19 internet 162 en 18
Arentsma Ia-25 IIa-20 internet 19
Arssen Ib-306 internet 307
Asbeck (van) Ia-26 IIa-21 internet 20
Auckama Ia-28 IIa-23 internet 22
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Beyma of Beyem Ia-34 IIa-31 internet 30
Blocq (de) Ia-39 IIa-36 internet 35
Boelens (van) Ia-103 internet 104 IIa-67 internet 66
Bolten (van) Ib-307 internet 308 IIa-206 internet 205
Boner Ib-369 internet 370 IIb-256 internet 255
Bonninga of Bonnema Ia-41 IIa-36 internet 35
Bootsma of Boitzima of Boetyama Ia-42 IIa-37 internet 36
Botnia Ia-44 IIa-39 internet 38
Bouricius Ib-328 internet 329 IIa-218 internet 217
Breugel (van) Ia-47
Breutsma Ia-20
Buygers (van) Ia-29 IIa-28 internet 27
Buma Ib-414 internet 415 IIb-288 internet 287
Burmania Ia-57 IIa-41 internet 40
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Cammingha Ia-72 internet 73 IIa-48 en 49 internet 47 en 48
Camstra Ia-79 internet 80
Cathuis (Cathius, Catzius) Ib-276 internet 277 IIa-186 en 52 internet 185 en 51
Coehoorn (van) Ia-85 internet 86 IIa-55 internet 54
Crack Ib-256 internet 257 IIa-174 internet 173
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Dekema Ia-88 internet 89 IIa-56 internet 55
Dijxtra (Dijxtera, Dijckstra) Ia-91 internet 92 IIa-58 internet 57
Doyem of Doyema Ia-5 internet 4
Doys Ib-388 internet 389 IIb-267 internet 266
Doma zie Foegelsanch
Donia zie Harinxma-Donia
Douma (Douwema) Ia-93 internet 94 IIa-59 internet 58
Douma, van Oenema Ia-95 internet 96 IIa-62 internet 61
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Eelsma Ia-97 internet 97 IIa-64 internet 63
Eysinga Ia-99 internet 100 IIa-65 internet 64
Eminga Ia-107 internet 108 IIa-49 en 70 internet 48 en 69
Engelen Ia-110 internet 111 IIa-72 internet 71
Ewsum (van) Ia-165 internet 166 IIa-104 internet 103
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Feytsma Ia-114 internet 115 IIa-73 internet 72
Foegelsangh (Fogelsang, Vogelsang); - Doma Ib-352 internet 353 IIb-240 internet 239
Foppinga Ia-116 internet 117 IIa-75 internet 74
Frittema (Fritema, Fritsma) Ib-282 internet 283 IIa-191 internet 190
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Galama Ia-117 internet 118 IIa-75 internet 74
Gerbranda Ia-121 internet 122 IIa-77 internet 76
Gevaerts Ia-122 internet 123 IIa-77 internet 76
Glins Ia-129 internet 130 IIa-81 internet 80
Glinstra Ib-257 internet 258 IIa-174 internet 173
Goslinga Ia-131 internet 132 IIa-82 internet 81
Gratinga of Graetnia Ia-66
Grovestins (Sirtema van) Ia-133 internet 134 IIa-82 internet 81
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Haer (van der) Ia-137 internet 138 IIa-85 internet 84
Haerda (eigenlijk Mernstra) Ia-141 internet 142 IIa-88 internet 87
Haersma Ib-211 internet 212 IIa-142 internet 141
Haarsolte (van) Ia-175 internet 176 IIa-106 internet 105
Hania Ia-142 internet 143 IIa-88 internet 87
Haren (van) Ia-146 internet 147 IIa-91 internet 90
Harinxma, van Ia-149 internet 150
Harinxma, van Hettinga, thans Harinxma thoe Slooten Ia-151 internet 152 IIa-93 internet 92
Harinxma (thoe Heeg) Ia-153 internet 154 IIa-94 internet 93
Harinxma (thoe IJlst) Ia-157 internet 158 IIa-97 internet 96
Harinxma-Donia Ia-158 internet 159 IIa-98 internet 97
Heemstra Ia-167 internet 168 IIa-106 internet 105
Hemmema Ia-192 internet 193 IIa-127 internet 126
Herema (of: Hedrum) van Tjum Ia-194 internet 195 IIa-129 internet 128
Herema, van Deersum Ia-198 internet 199 IIa-133 internet 132
Herewey (of Herwey) thoe Ia-174 internet 175 IIa-106 internet 105
Heringa zie bij: Camstra Ia-79 internet 80 IIa-52 internet 51
Hermana Ia-199 internet 200 IIa-134 internet 133
Heslinga (Heslema) van Galama Ia-201 internet 202 IIa-135 internet 134
Hettema Ia-202 internet 203 IIa-136 internet 135
Hettinga Ib-205 internet 206 IIa-138 internet 137
Hillama Ib-210 internet 211 IIa-142 internet 141
Hoytema Ib-215 internet 216 IIa-144 internet 143
Holdinga Ib-219 internet 220 IIa-146 internet 145
Hommema Ib-209 internet 210 IIa-138 internet 137
Hoppers Ib-220 internet 221 IIa-147 internet 146
Hoptilla Ib-222 internet 223 IIa-149 internet 148
Hottinga Ib-223 internet 224 IIa-150 internet 149
Hoxwier Ib-225 internet 226 IIa-152 internet 151
Huber Ib-395 internet 396 IIb-273 internet 272
Humalda Ia-5 internet 4
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Idsaerda Ib-226 internet 227 IIa-152 internet 151
Idsinga Ia-184 internet 185 IIa-122 internet 121
Ydsma Ib-227 internet 228 IIa-153 internet 152
Inthiema (Ynthema of Inthema) Ib-228 internet 229 IIa-153 internet 152
Ipema Ia-20
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Jaersma Ib-229 internet 230 IIa-155 internet 154
Jarges Ia-68 IIa-46 internet 45
Jarla (of: Jaerla) Ib-230 internet 231 IIa-49 en 155 internet 48 en 154
Jelckema Ib-230 internet 231 IIa-156 internet 155
Jellinga zie bij Sijtzema IIb-248 internet 247
Jelmera zie bij Cammingha
Jeltinga Ib-231 internet 232 IIa-157 internet 156
Jeppema Ib-383 internet 384 IIb 266 internet 265
Jongema Ib-233 internet 234 IIa-158 internet 157
Jongestall (of: Jongstal) Ia-148 internet 149 IIa-92 internet 91
Jousma (of Juwsma) van Rinsumageest Ib-235 internet 236 IIa-159 internet 158
Jousma (of Juwsma) van Wirdum Ib-235 internet 236 IIa-159 internet 158
Juckema Ib-236 internet 237 IIa-160 internet 159
Juckema, van Sixbierum Ib-237 internet 238 IIa-160 internet 159
Juwinga (Juwingha of Jongema) Ib-238 internet 239 IIa-161 internet 160
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Kempenaer (de) Ib-239 internet 240 IIa-162 internet 161
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Laen (van der) Ib-249 internet 250 IIa-169 internet 168
Lauta van Aysma Ib-243 internet 244 IIa-164 internet 163
Liauckama Ib-246 internet 247 IIa-168 internet 167
Liauckama van Sixbierum Ib-246 internet 247 IIa-169 internet 168
Liauckama van Wirdum en Wijtgaard en van Makkum Ib-248 internet 249 IIa-169 internet 168
Lijcklama Ib-250 internet 251 IIa-170 internet 169
Lijcklama van Oldeboorn Ib-250 internet 251 IIa-170 internet 169
Lijcklama van Steenwijkerwold Ib-254 internet 255 IIa-172 internet 171
Limburg Stirum (of Stijrum) Ib-260 internet 261 IIa-175 internet 174
Lynden (van) Ib-264 internet 265 IIa-176 internet 175
Loo (van) Ib-265 internet 266 IIa-176 internet 175
Luersma Ia-98 internet 99 IIa-65 internet 64
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Martena (of Martna) Ib-268 internet 269 IIa-181 internet 180
Meckema Ib-271 internet 272 IIa-184 internet 183
Meynsma Ib-273 internet 274 IIa-185 internet 184
Mernstra zie: Haerda
Minnema (of Mennema) Ib-277 internet 278 IIa-187 internet 186
Mockema (of Mockama) Ib-278 internet 279 IIa-187 internet 186
Murray Ib-274 internet 275 IIa-186 internet 185
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Nijsten (van) Ib-232 internet 233 IIa-157 internet 156
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Ockema, Ockama Ib-282 internet 283 IIa-190 internet 189
Ockinga Ib-280 internet 281 IIa-188 internet 187
Oedtsma Ib-283 internet 284 IIa-192 internet 191
Offenhuizen (of Offingahuizen) Ib-283 internet 284 IIa-192 internet 191
Osinga Ib-284 internet 285 IIa-193 internet 192
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Peyma (van) Ib-285 internet 286 IIa-194 internet 193; zie ook bij Hoppers
Plettenberg (van) Ib-286 internet 287 IIa-195 internet 194
Popma Ib-288 internet 289
Popma, van Grijn en Terschelling Ib-288 internet 289 IIa-195 internet 194
Popma, tot Wirdum Ib-289 internet 290
Popma, tot IJlst Ib-290 internet 291 IIa-197 internet 196
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Rengers Ib-291 internet 292 IIa-198 internet 197
Rheen Ib-299 internet 300 IIa-201 internet 200
Rinia (Ringia, of Ringe), te Blessum Ib-301 internet 302 IIa-202 internet 201
Rispens Ib-303 internet 304 IIa-203 internet 202
Roorda Ib-308 internet 309 IIa-207 internet 206
Roorda, van Tjummarum Ib-309 internet 310 IIa-207 internet 206
Roorda, met de baar Ib-312 internet 313 IIa-209 internet 208
Roorda, van Genum Ib-314 internet 315 IIa-211 internet 210
Ropta Ib-315 internet 316 IIa-212 internet 211
Rosema Ib-353 internet 354 IIb-244 internet 243
Rotte (de) Ib-316 internet 317 IIa-213 internet 212
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Saeckma Ib-369 internet 370 IIb-256 internet 255
Scheltema Ib-318 internet 319 IIa-213 internet 212
Scheltinga (van) Ib-320 internet 321 IIa-214 internet 213
Scheltinga (of: Idsinga), van Huizum Ib-378 internet 379 IIb-262 internet 261
Schepper (de) Ib-334 internet 335 IIa-221 internet 220
Schwartzenberg en Hohenlansberg (thoe) Ib-339 internet 340 IIb-227 internet 226
Siccama Ia-105 internet 106 IIa-68 internet 67
Siccama, enz. (Hora Siccama) Ib-345 internet 346 IIb-228 internet 227
Sickinghe Ia-172 internet 173 IIa-109 internet 108
Siercksma Ib-354 internet 355 IIb-245 internet 244
Sijtzama (of: Sijthjema) Ib-355 internet 356 IIb-248 internet 247
Sixma (of: Sixma van Andla) Ib-360 internet 361 IIb-251 internet 250
Sjaerdema (Sjaerdama, Siaerda, Zyaerda) Ib-362 internet 363 IIb-252 internet 251
Sloterdijck Ia-188 internet 189 IIa-125 internet 124
Sminia Ib-364 internet 365 IIb-254 internet 253
Solckema Ib-367 internet 368 IIb-254 internet 253
Speelman Ib-370 internet 371 IIb-257 internet 256
Stania Ib-371 internet 372 IIb-258 internet 257
Stenstera Ib-372 internet 373 IIb-259 internet 258
Sternsee Ia-5 internet 4 IIa-2 internet 1
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Tamminga Ia-163 internet 164 IIa-103 internet 102
Tietema Ib-373 internet 374 IIb-259 internet 258
Tjaerda, van Rinsumageest Ib-374 internet 375 IIb-262 internet 261
Tjaerda, van Starkenborgh Ib-374 internet 375 IIb-262 internet 261
Tour (du) - Tour van Bellinghave (du) Ib-379 internet 380 IIb-264 internet 263
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Unema Ib-382 internet 383 IIb-266 internet 265
Unia Ib-384 internet 385 IIb-267 internet 266
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Vegelin van Claerbergen Ib-392 internet 393 IIb-272 internet 271
Velsen (van) Ib-398 internet 399 IIb-276 internet 275
Verrutius (of: Wartinga) Ia-31; zie ook Nalezingen IIa-29 internet 28
Vervou (van) Ib-270 internet 271 IIa-183 internet 182
Vierssen (van) Ib-330 internet 331 IIa-219 internet 218
>> geel gekleurde zoekregel internetblz.
Walta, Aggama Ib-401 internet 402 IIb-278 internet 277
Wartinga zie: Verrutius
Waubert, de Puiseau Ib-403 internet 404 IIb-279 internet 278
Wendt (de) Ib-359 internet 360 IIb-250 internet 249
Wiarda Ib-405 internet 406 IIb-280 internet 279
Wijbranda Ia-20
Wijckel (van) Ib-409 internet 410 IIb-284 internet 283
Wijtsma Ib-411 internet 412 IIb-285 internet 284
Wissema Ib-412 internet 413 IIb-286 internet 285
With (de) Ib-413 internet 414 IIb-286 internet 285

>> begin