>> HOMEpage

Genodigden voor de begrafenis van Albert Ornia, 1636
Lijst namens Evert Boner opgesteld door Theodorus Saeckma

Tresoar/Rijksarchief in Friesland 342-05 (verzameling H.J. Murray Bakker)
Uitgave: M.H.H. Engels, maart 2005
Evert Boner: oom van Albert Ornia en van Theodorus Saeckma

Albert Ornia stamde uit een Rooms Katholiek geslacht uit Dokkum, dat in 1735 te Amsterdam is uitgestorven; vgl. Enc. v. Frl. 1958. Zijn vader Douwe/Dominicus Ornia was in 1620 getrouwd met Margriet Boner, de jongste zus van Evert Boner. Het huwelijk is weliswaar op 21 april in de kerk van de Hervormde Gemeente van Leeuwarden bevestigd, maar zoals bij katholieken en in geval van verschillend geloof van de echtelieden vaker voorkwam ook voor het gerecht gesloten: op 11 maart 1620 in Dokkum en bovendien in Leeuwarden, waar het alleen met het jaar in het register vermeld staat. Starter maakte een Bruydt-Lofs-Gedicht ter eeren Dominicus Ornia ende Margarita Boners, dat gepubliceerd is in diens Lusthof op p. 142-152.
Albert is in Dokkum gedoopt op 20 juni 1621; op 15 oktober 1623 zijn broertje Douwe. In 1623 zijn vader en moeder overleden, waarschijnlijk aan de pest die in de herfst van dat jaar uitbrak. Dat Albert toen als wees in het huis van oom en tante (te Leeuwarden in de Korfmakersstraat) werd opgenomen, was in de betere kringen gebruikelijk. Vader Ornia is overleden als presiderend burgemeester van Dokkum; oom Evert Boner was op 12 april 1623 raadsheer geworden in het Hof van Friesland.
Evert Boner overleed in 1638, vóór 6 april, de dag waarop neef (oomzegger) Dirck/Theodorus Saeckma als zijn opvolger in het Hof van Friesland als raadsheer optrad. Hij werd begraven in de Galileërkerk naast zijn zoontje - ook een Albert -, dat evenals zijn in 1631 overleden vrouw Bernucke Assema vóór hem ten grave was gedragen; vgl. de uitgave van het testament van Evert Boner, die ook op de site MpaginaE te vinden is.
De overlijdensdag van Albert Ornia is niet bekend; uit de namen van de ter begrafenis genodigden blijkt het jaar: 1636. Albert is (nog geen) 15 jaar oud gestorven. Hij was vast rechten gaan studeren te Franeker. De komaf weerspiegelt zich ook in de naamlijst: niet alleen gereformeerden werden genodigd, maar ook katholieken zoals de schilder Wybrand de Geest. Allen werden uitgenodigd de kist met het lijk te volgen tot aan de Hoeksterpoort, waarvandaan Albert per schip via de Dokkumer Ee naar zijn vaderstad vervoerd zou worden. Bijzetting in het familiegraf te Dokkum zou volgen.


[p. 1] Namen dergener, die vanwegen d'heere Boner ende andere vrunden van Albert Ornia genodicht sullen worden, omme desselve lijck te volgen aen de poort op Maendagh aencomende te negen uyren.

[achterop door v. Breugel:] Boner / p. 207

>> begin