>> HOMEpage

Leedbrieven 1598-1700

Bron: Verzameling H.J. Murray Bakker, Tresoar toegang 342-05 inv.nr. 38, Afschriften van verschillende leedbrieven [= rouwbrieven].
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2021 (in bewerking)

Wyck van Camminga, 1598
Gemme van Burmania, 1602
Saeck van Burmania, 1607
Rixt van Botnia, 1607
Julius van Botnia, 1614
Isck van Feytsma, 1615
Dorothea van Feytsma, 1618
Doco van Botnia, 1621
Watze van Ockinga, 1624
Tyets van Feytsma, 1625
Julius van Botnia, 1625
Hero van Ockinga, 1635
Teth Foockel van Roorda, 1646
Heere van Burmania, 1656
Dominicus Justus van Botnia, 1660
Juliana Agatha van Aylva, 1682
Caecilia van Humalda, 1700

Wyck van Camminga, 1598 scan 10

Edelen Erentphesten L. besonderen vrinden ende bloetverwanten hiermede versocht saluit,
Alsoe God Almachtich gelievet heeft mijne L. moeder Juffroyw Wyck van Camminga wed. van wijlen Mr. Watze van Ockinga op den 21. dese lopenden maents July ontrent thien uuyren voor noen uuyt dese bedruckten werelt bij hem in zijn ewige rijcke te haelen en ontfangen, ist daeromme dat ick Watze van Ockinga aen U.E. Eerentvesten L. vrinden en bloedverwanten wel ernstelijk begeere, dat U.E. gelieve op den esrtcoemenden dingsdach wesende den 25. July des avonts tot mijnent huyse op Dronrijp te coemen omme voorts des anderen daeghs 's morgens tot negen uuyren het lichaem eendrachtel. ter aerden te brengen, daer het zijne oorspronck uuyt genomen heeft, 't welck doende sall ons aengenaem zijn, begerende in gelijcke saecken het selvige guedtwillich te verschuldigen; hiermde U.E. bevelende in beschuttinge des Alderhoegsten, die ons altesaemen in langduringe gesontheyt tot salicheit will spaeren. Actum Dronrijp den 21 July a[nn]o 1598.
U.E. guetwillige
Watze van Ockingha
1598

Donium
- Saepck van Caminga[!] wed. van wijlen Reyner Feitsma
Rintsmergeest
- Sydts van Tyaerda en sijn huysvrouw
- Hys van Tyaerda wed. [niet genoemd]
Franicker
- J. Carel van Sternse en zijn huisvrouw
Menaldum
- Sybolt van Aylva en sijn huysvrouw
Minnertsgae
- Joan van Hermana
- Hessel van Hermana

>> begin

Gemme van Burmania, 1602 scan 10

Eedele Erentvheste Wijse seer Voorsienige en Welbeminde ghuede vrienden,
Wij kennen U.E. onvermeldet niet laten, hoe dat Godt Almachtich (onder wiens almogende hand beyde het leven ende den doodt gesteld sijn) beliefft heefft onsen seer beminden vaeder Gemmo van Burmania op den 28 deser maendt November omtrent vijff uren naer den middaghe uut desen dal der tranen te rucken ende thoe laten, deser werelt overlijden; ende gemerckt wij van meninge sijn nae Christelijcke ordonnantie den dode op sondach sijnde den vijfften dach van Decemb. aencomende ter aerden ofte ter begravenisse te besteden; so ist onse ghans vrundelijck versoeck dat de guede vrunden ende bloetverwanten, welckens naemen hier naevolgen, hun op den vierden dach van vs. maendt thoe Ferwerdt int sterfhuys willen laeten vinden, om sanderendaags thoe acht uren de dode ter begravinge mede te volgen ende den uutersten dienst beweysen, waarthoe wij ons vastelijck vertrouwende U.E. mitsdesen in bescherminge des Almogenden bevolen
Tot versoeck van de naeste bloetverwanten
bij ons
Tiaerd Aylva d'olde
Taco Ailva, 1602

Hallum
◊ Ernst v. Goslingha met sijn wijff
◊ Bartel v. Douma met sijn wijff ende kynderen
◊ Hessel v. Feytsma met sijn wijff
Britsum
◊ Jancke v. Douma
Bilgaerdt
◊ Marten v. Naerden met sijn wijff enhaere kynderen
Marsum
◊ Dr. Tziallingh Eysingha, grietman van Menaldumadeel, met sijn wijff
Englum
◊ Idzardt v. Groustins met sijn wijff
Eedens
◊ Bocko v. Burmania, grietman van Hennaerderadeel, met sijn wijff
◊ Ansck v. Burmania den leedt aengedient
Beetgum
◊ Georgh vrijheer tho Swartzenburch met sijn wijff ende haer soon Kempo Donia
Dronrijp
◊ Watze van Ocke[nga] met sijn wijff ende kynderen
◊ Jarich van Ockinga met sijn wijff
Winsum
◊ Ulbo v. Aylva, grietman, met sijn wijff ende kynderen
Franiker
◊ Juffrouw Helena v. Bunau wedue van Wilcke v. Holdinga, met Idzardt van Burmania ten huise van Juffrou Margaretha van Egmondt
◊ Juffr. Margaretha v. Cammingha met haer dochters
Harlingen
◊ Juff. Wisck v. Aylva weduwe van Epo van Herema
Witmaersum
◊ Juff. Ints Herema wed. van wijlen Epo van Aylva
Burgwirdt
◊ Wytze v. Cammingha
◊ Juffrou Seepck van Cammingha, wed. van Ockingha, ende haer dochters

Dese onderges. werden den leedt angedient
Maccum
◊ Sciuck[!] van Winia ende sijn wijff ende Frouck sijn suster, met mede
◊ Adzer Winia en Doeytse Winia, ten huise van Siuck Winia
Schrae[r]dt
◊ Gabbe v. Aylva met sijn wijff
◊ Epo v. Aylva met sijn wijff
◊ Johan ende Parck Goslinga mede aldaer
Franicker
◊ Juffrou Margarite van Bunau weduwe van Egmondt

Hiervan is noch een gelijkluidende door Taco v. Aylva verteeckent en onder dezelve deze namen:
Ternaerdt
◊ Ernst van Aylva, grietman van Oostdongerdeel, met sijn wijff en soen
Blija
◊ Tako v. Aylva, grietman van Ferwerderadeel, met sijn wijff en dochter
Ferwerdt
◊ Roelant van Achlen met sijn wijff en dochter

Dese naebest. worden den leedt van Burmania aengeseydt
Holwerdt - Addres Den Edelen en Erntv. Doeco van Botnia tot Sneeck
◊ Ducko van Aysma met sijn wijff ende sijn soon
Genum
◊ Wibrant van Aylva ende Thonis van Aylva sijn soon


>> begin

Saeck van Burmania, 1607 scan 14/15

Hoewel men van deese Saeck Burmania 3 brieven vind, is evenwel in niet een van allen 't sterfjaar aangeteekent. Niettemin zeker dat ze voor 1608 gestorven is. [door andere hand: 1607] Alzoo deeze brief voor Rixt van Botnia.

Edele Erentpheste Wijse voersienige en wel beminde goede vrunden,
Alsoe Godt Almachtich (onder wiens almoegenden handt beyde het leven ende die doodt zijn gestelt) belieft heeft onsen suster Juff. Saeck van Burmania, d'huisvre. van Feye van Jaersma, op den 17 deeser maent July ontrent ses uhren nae den middaege uut deesen jammerdale te rucken ende deeser werelt laeten overliden, ende wij van meeninge zijn naer christelijcke ordonnan[tie] de doode op donderdach aencomende sijnde den 23. dach van Julio vs. ter aerden ende toe begraefvenisse te besteeden, soe is onse gansch vrundel. versoeck dat die goede vrienden ende bloedtverwanten wiens naemen hiernaer volgen op den 22. dach van vs. maent hun tot Huysum int sterfhuys laeten vinden, om s'anderendaechs toe negen uuhren die doode ter begraefvenisse meede te volgen, ende den uutersten dienst te doen, waertoe wij ons vastel. vertrouwen U.E. midts desen in bescherming des almoegenden bevelen
Taco van Burmania

Leeuwarden
◊ Mijn heer Aede van Eysinga en zijn huysvre. tot de voorganck
◊ Juffrouw Jel van Aylva wed. van w. Gemmo van Burmania
◊ Mijn heer Haio van Roussel en zijn huysvre.
◊ Upco van Burmania d'jonger met zijn huysvre.
◊ Rienck ende Eebel van Burmania
◊ Jacob van Roussel, Sioeck ende Jel van Roussel sampt d'andere kinderen van mijn heer Roussel vs.
◊ Juffre. His van Bootzma wed. van Haerda
◊ Upco van Burmania ende zijn huysvre.
◊ Mijn heer Suffridus Hania ende zijn huysvre.
◊ Mijn heer Joannes Saeckema ende zijn huysvre.

Deese naebenoemde personen den leedt aen te dienen
◊ Jufferen Atke ende Doed van Burmania
◊ Mijn heer Lieuwe van Juckema en zijn huysvre.
◊ Juffrouwe Atke van Schonebergh
◊ Doco van Aysma met zijn huysvre.
◊ Thoenis van Aylva
◊ Mijn heer Aedo van Reynalda
◊ Mijn heer Binnert Sappema
◊ Juffrouw Doed van Harinxma en zijn huysvre.
◊ Juffrouw Jesck Feitsma wed. van Mockema
◊ Marten Fockens

Een ander verteekent Taco v. Burmania ende Upco v. Burmania
Bilgaert
Marten van Naarden en zijn huysvre.
Britzum
Juffrouwe helena van Bunau wed. van Holdinga
Juffrouwe Cunniera van Douma met haer kinderen
Hallum
Ernst van Goslinga met zijn huysvre.
Bartolt van Douma met zijn huysvre.
Holwert
Sipcke van Jaersma met zijn huysvre. en sonen
Else van Jaersma
Mijn heer Ritscke van Ringie
Aucke Jansz. en zijn huysvre.
Hantum
Taco van Hettinga en zijn huysvre.
Collum
Juffrouwe Tietke van Roorda

Deese naebenoemde personen den leedt aen te seggen
Bilgaerdt
d'kinderen van Fedde van Haerda
Britzum
Jancke van Douma
Steens
Georg van Burmania en zijn huysvre.
Hijum
Juffrouw His van Roorda met haer dochteren
Hallum
d'kinderen van Bartolt van Douma
Hessel van Feitzma
Fe[r]vert
Roelant van Achlen
Blija
Taco van Aylva en zijn huysvrouwe
Genum
Juff. Wick van Roorda met haere susters
Hantum
Sibrant van Hettinga en zijn huysvre.
Dockum
Juffrouwe Frouck van Roorda met haer soen
Juffrouw Fedtke van Ringia
Mons[i]eur Heteren en zijn huysvre.
Collum
Sydts van Roorda
Bocco van Feytzma en zijn huysvre.
Sibrant van Hettinga en zijn huysvre.

Nog een gelijkluidende dezelve verteeckent
Huisum
Ick kenne mij desen geinsinueert te zijn Jelger van Bootzma en zijn huysvre.
Wirdum
Wytze van Camminga en zijn huysvre.
Op 't Nieulant
Mijn heer Sydts van Botnia en zijn huysvre.

Dese naebeschreven personen word den leedt angedient
Wirdum
Jufferen His en Hylck van Feytzma
Hessel van Bootzma en sijn huysvre.
Raerdt
Pieter van Eysinghe en zijn huysvre.
Langweer
is ons vertoont Johan Clant met zijn huysvre.
is ons geinsinueert Elardus Reinalda met zijn huysvre.
Sieurdt Coninck met zijnhuysvre.
Oldeboorn
Juffr. Popck Ringia wed. van Feicke Tethmans
Op ter Joure
Mijn heer Dirck Baerdt met zijn huysvre.F

>> begin

Rixt van Botnia, 1607 scan 12

Edele Erenveste
Ick voege[?] I.E. mit bedroveden harten te weten, datt Godt Almachtig gesteren na den middage twisken drie en vier uren I.E. suster Rixt van Botnia udt deser bedrovenden werelt tom hem genomen heeft. D'almogende Godt wil ons, als het hem believet, willich en bereit maken om hem te volgen, en desen tot geenen anderen einde dienende wil I.E. tzampt I.E. huysfrouwen en gansche familie den Almogenden in gebaden bevolen. Tot Franeq. op Bottniahuis desen 26. Octob. a[nn]o 1607.
I.E. dienstwillige
Lubbertus [= prof. Sibrandus Lubbertus, herkenbaar aan zijn Duits getint Nederlands]

>> begin

Julius van Botnia, 1614 scan 12

Eedele Eerentvheste Eerentdeugentrijcke voorsienighe seer discrete Uwer[?] E.E.L. werdt bij deesen met gantz droevigen gemoede uuthen naame van de zeer bedroeffde wed. van zalighe Juncker Julius van Bottnya, Juff. Fokel van Waltha tsampt vanweeghen haar E. soonen en dochteren bij deesen aangemeldet, dat voern. Bothnya hun respective z. man en vader op den 28. dach deser maandt in den Heere alm. gerust en ontslaapen is, ..... E.E.L. in de heilighe bescherminghe des zelven almog. Heerens gedienstl. bevelende. Datum Franeker op Bottnya huys den 29. Aprilis a[nn]o 1614.
Uuth last van Juff. Fokel van Walta wed. van Jr. Julius van Bothnya mitsgaders van haren sonen en dochteren
Ghemmenich 1614
Tzum - Juffve. Anna van Eelsma wed. van Hottinga met haare sonen en dochteren
Bolswerdt - vidit - Taco van Kammingha, Sicke van Kammingha met sijn sone, Gerrolt van Kammingha met sijn huysve., Johan van Heerma met sijn soonen
Burg[w]erdt - vertoont - Jarich van Ockinga met sijn huysve. en kinderen
Sexbierum - vertoont - Trijn van Eelsma wed. van Hottingha met haare sonen en dochter, Jr. Haio van Scheltema met sijn huysve.
Tzemmarum - Jr. Bocco van Humalda met sijn huysve., Juffve. Sydts van Heerma, Johan van Heerma
Mennertsga - Juffve. Idske[?] van Hottingha wed. van Sixma met haar dochter, Jr. Johan Heermana, Jr. hessel van Heermana
Berlekum - Heere Tyerck van Heerma met sijn huysve. en kinderen, Juffve. Byuck[?] van Heerma wed. van Kammingha met hare sonen en dochteren
Leeuwarden - Is verthoont - Heere Upko van Burmania met sijn huysve., Jr. Jarich van Lyauckema met sijn huysve., Juff. Byuck van Kammingha wed. van Aebingha, Heere Dr. Sicke van Dekama met sijn huysve.
hyer geweest - Juffve. Isck van Feytzma wed. van Mockama
bij Leeuwerden - vidit - Jr. Adam van Paffenrade met sijn huysve.
Tho Camminghabuer - vertoont - Jr. Ryuerdt van Juckema met sijn huysve. en sone, Gerrolf van Juckema
Jorwert - Doecke van Hettinga met sijn huysve., Jan Duckes
Wirdum - Juffve. Hylck van Feytzma, Juffve. Rixt van Roorda wed. van Kammingha, Hessel van Bootzma met zijn huysve.
Warregaa - vidit den lesten Appril[!] - Jr. Anthonius van Hittingha met sijn huysve.
Hallum - Schelte van Aebinghe met sijn huysve., Syouck van Kammingha wed. van Goslingha
Lyoessens - gesien - Tiete van Peyma
Amelandt - vertoont - Sicke van Kammingha vrij en erfheere van Amelandt met sijn huysve., met sijn kinderen

Hiervan is nog een gelijkluidende van dezelve dato, met deeze clausul: met vrindelijk versouck dat U.E.E. wil believen sich tegens den vijfften dach des toekomenden maandts alhier in 't sterfhuys bij de wed. en erfgenaamen van voorn. wijlen Jr. Julius van Bothnya te verfoeghen om des anderen daachs tusschen 9 en 10 uuyren het lichaem ter christelicke begraaffenisse naar behoren te helpen besteden &c.
tot Leeuwarden - vidit - Heere Frans van Jonghema, Raadt ordinaris in den Hove van Vrieslandt
Tot Englum - vidit - Jr. Edzardt van Grovenstins met zijn huysve. en kinderen
op 't revers staat:
Die boode van dese leedbrief gegeven 5 kk guld.
Douwe van Botnia obiit den 26. Febr. 1617, ontf. genrl. van Vrieslandt.
de personen ter leedmaaltijd versogt zijn alle Groningers.
Watse van Ockinga en Juff. Saepck van Burmania haar zoon obiit genaemt Siuck v. Ockinga den 6 Sept. 1617, op Dronrijp

Dese naevolgende personen tot begraffenisse
Franeker - Juff. Luts v. Kammingha wed. v. Burmania
Cubaerdt - Jr. Wigle van Bu[y]gers en sijn wijff
Sneeck - vidit - Jr. Gaatse van Andringha en sijn wijff
Coudum - vidit - Laes Laesz. en sijn wijff

volgende personen de leed aen te ketten:
Franeker - vidit - De grietman Hessel van Vervou en sijn wijff, Jr. Andreas van Walta en sijn wijff, De grietman Bocco van Burmania en sijn wijff
Wirdum - Juff. Rixt van Roorda wed. van Kammingha, Juff. Fed van Kammingha
Burghwart[!] -vidit - Jr. Jarich v. Ockinga en sijn wijff
Bolswart - vidit - Jr. Sicco van Kammingha, Juff. Cabukina[?] van ockinga wed. v. Kammingha
Sneeck - Juff. Rints van Roorda wed. v. Burmania, Juff. Atke en Juff. Dued v. Burmania
Raerdt - De grietman Pieter v. Eysingha en sijn wijff

>> begin

Isck van Feytsma, 1615 scan 02/03

Edele Erentveste Vorsienige ende Seer Beminde Vrunden
Nademael Godt Almachtich belieft heeft uuyt desen bedroeffden jamerdal[!] te verlossen ende in sijn ewige rijck te halen de Edele Eerbare Duechtzame Juffrou Isch van Feytsma, wedue van Taco van Mockema, dye welcke den 25. deses des smorgens tusschen twee en drye uuyren seer gerustentlijcken en christelijcken met goede bekentenisse ende aenroepinge tot Godt Almachtich in den Here is ontslapen, wyens syele dye Here der Heren ten laesten Gerechte met alle gelovige weerom ter vreuchde verwecken sal. Ende alsoo men het lichaem ter aerde (daert van gecomen is) brengen sal aencomstige woensd., sijnde den laetsten May, soo ist dat wij ondergeschreven U.E. dye dye vercundigen vruntlijcken aen U.E. allen ten en een yder besonder tot Wirdum ten huyse van Juffer Hylck van Feytsma te comen omme des morgens toe 9 uuyren den lesten erendienst der overledne te bewijsen het lichaem ter eerde te brengen te Wirdum vschr. in de kercke, en ten huyse vschr. ter leedmaeltijt te blijven. Waeraen U.E. ons groote aengenamene vruntschap sullen doen des wij wederomme in gelijcke sake en tot allen tijden sullen erkennen ende in sulcx tot U.E. goede discretie verlatende Edele Erentpheste Wijse Voorsienige Seer discrete zijt den Almogen[den] ter Salicheit bevolen. Datum Leuwarden den 25. Maye 1615.
Gerrolt van Feitsma
Abelus van Bootsma

Namen van personen dye tot begraffenisse en leedmaeltijt gebeden zullen worden
- Mijn Hr. Jelger v. Feytsma met Hessel v. Feytsma sijn soen
- Bocco v. Feytsma en sijn huisvrou
- Hessel v. Bootsma met sijn huisvrou
- Juffrou Doed Haringsma en Juffer Geertruid Engelstein
- Mijn Hr. Haringsma en sijn huisvr.
- Mijn Hr. Aedo v. Eysingha en sijn huisvr.
- Juffrou Rieme v. Galema wed. v. Eysinga
- Juffrou Tietske v. Burmania wed. v. Juckema
- Juffrou His v. Eminga wed. v. Sytsma
- Juffrou Eelck Fritema wed. v. Tyaerda
Wirdum
- d'Overste Eysingha met sijn dochters
- Hessel v. Bootsma met sijn huisvr.
Warrega
- Tiete v. Popma met sijn huisvr. en kynders
Huisum
Yts v. Feitsma wed. v. Bootsma met haer kynderen
Outkerck
Gerrolt v. Feitsma met sijn huisvr. en kynderen
Hallum
Sydts v. Sydtsma met sijn huysvr.
Blije
- Taco v. Aylva met sijn huysvr.
Menaem
- Feye v. Aylva en sijn huysvr.
- Jarich v. Cammingha en sijn huisvr.
Holwert
Ritske v. Ringie
Ferwert
- Caarl v. Unia en sijn huisvr.
Leeuwarden
- Mijn Hr. Tzaerda en sijn huisvr.
Sexbierum
- Juffrou Tiemck v. Aebinga wed. v. Camstra
Collum
- Goslick Siucx[?] met sijn huisvr.
Wirdum
Juffrou Rixt Roorda wed. v. Cammingha

Namen van personen dye allene den leed zal vercondicht worden
Collum
- Bocco v. Feitsma en sijn huisvr.
- Haio en taco v. Ringie met hun huisvrouwen
- Gabbe v. Bootsma en sijn huisvr.
Tennaert
- Eernst v. Aylva en sijn huisvr.
Hylaert
- Ulbe v. Aylva
Wytmaersum
- Juffrou Tiemck v. Scheltema wed. v. Aylva met haer suster, en nigt Tiets Jeltema
Wommels
- Laes v. Jongema met sijn huisvr.
Leeuwarden
- Mijn Hr. Frans v. Jongema
- Juffrou Biuck v. Herema wed. v. Kammingha met haer kinderen
- Mijn Hr. Sicke v. dekema en sijn huisvrouwe
- Juffer Anna v. Espelbach

>> begin

Dorothea van Feytsma, 1618 scan 04/05/06/07

Wij E.E. Tyaerdt v. Walta sampt Jr. Gerrolt v. Feitsma ende Juffrouw Eebel v. Feitsma doen met weynich woorden cont en te weten aen E.E. Lieve en besondere naeghenoemde vrunden en personen dat die E.E. Juffrouwe Dorothea v. Feitsma de huysvrouwe v. voorsz. Walta en dochter v. voorsz. E.E. v. Feitsma met goeden verstande nae langduirighe cranckh. eyntlijcken uit desen bedroefden iammerdale verlost ofte liever in Here gerust, en also den wech aller werelt gegaen is den 19. deses lopende maents t.w. Apr. A[nn]o 1618. Ende overmits het lichame de aerde toebehoortnae de spreucke 'aerde zijt ge, en sult weder tot stoff en asche, ofte aerde worden', so ist derhalven dat U.EE. boven gen[oem]t U.EE. alle oock niet hebben connen verberghen, hoe dat wij v. meeninghe zijn (soe Godt wil) nu naestcomende vrijd[ach] zijnde den 24 deses maents voorsz. het lichaeme v. voorsz. verstorvene de laetste eere aen te doen, begheerende met een zeer vriendelijck U.EE. ondergesz. ende alle dat ge tegens voorsz. tijt omtrent donderd[ach]avents zijnde den 23. deeses maents voorseyt U tot Oudkerck ten huise van haer E. verstorvene EE. boven gementioneerde en genomineerde anderen omme het lijck nae behooren ter begraffenisse te volghen, en aldaar compareren. Dit doende sult ons alle eenen aengenaemen dienst gedaen hebben. In gelijcken valle zijn wij weder bereyt, versocht zijnde te doen nae behooren. Hiermede zijt den Here der heren in lanckduirige gesonth. en ter salicheit bevolen. Actum den 19 als boven.
Hero Ulrici Ecclesiastes Audtzerchensis hebbe desen door bede v. den voo ofte boven ghenoemde Eed. en Eerentph. Jonckeren gheschreven en mede ondergeteeckent.

Dese naevolgende vrienden worden gebeden tot de begraffenisse
Oenkerck
- Den Ed. grietm. Feye v. Hiemstra
- Alef v. Hiemstra
- Die E. Jonghe Feye v. Hiemstra met zijn wijff ende kynders
Liewaerden
- Aeltze v. Jaersma met zijn wijff
Huisum
- Jvr. Eedts v. Feitsma wed. v. wijl. Jelger Bootsma, met haer dochter ende 2 zoonen
Werreghae
- Jr. Tietze Popma met zijn wijff en dochter
Wirdum
- Jvr. Hylck v. Feitsma
- Jvr. Tyeedts v. Feitsma
- Hessel v. Bootsma met zijn wijff
Weidum
- Juffrouw Tyeets v. Holdingha wed. v. wijl. S. Walta, met haer zoonen en dochteren
[Ela]huisen[?]
- Siurdt v. Aylva met zijn wijff
Kimswert
- Juffroue Jelts Bongha wed. v. Hiemstra met haar dochter
Finkum
- Jvr. Gratiana v. Holdinga wed. v. Hugo Ruisch
Dockum
- Hopman Idzaert v. Eminga met sijn suster His v. Eminga
Cornium
- Hopman Julius v. Harinxma met zijn wijff
Groeningen
- Hector v. Aickema
- Hopman Tzaerdt v. Emingha met sijn wijff
- Juff. Beele v. Aickema wed. v. Laer
- Taecke v. Aickema met zijn wijff

Dese personen wort die leet geket ofte aengesecht
Leeuwaerden
- Rentemr. Jelger v. Feitsma met zijn zoon
- Jvr. Bauck v. Galema wed. v. Bootsma
- Jvr. Atke v. Schonenborch
- Jvr. Byeuck v. Herema wed. v. Cammingha
- Douwe v. Hottinga met sijn wijff
Goutum
- Frans v. Eminga met sijn wijff
Wirdum
- Jvr. Rixt v. Roorda wed. v. Camminga met haer dochter
Weidum
- Sixtus v. Dekema met sijn wijff
Wiewaert
- Pieter v. Walta met sijn wijff
- Jvr. Tyttie v. Burmania wed. Juckema
Schingen
- Jan v. Eminga
Menaldum
- Feyo v. Aylva met zijn wijff
- Gale v. Galema
Belcum
- Mijn Hr. Tyarck v. Herema met zijn wijff
Cornium
- Jvr. Catharina v. Entens wed. Aylva
Collum
- Grietm. Bocko v. Feitsma met zijn wijff
- Goslick Syucks zoon met zijn wijff
Beetgum
- Georgh vrijhr. v. Schwartzenborch met zijn wijff
Jelsum
- Parck v. Roorda wed. Eminga
Bergum
- Bote v. Grouwstins met sijn wijff
Rinsemageest
- Riuerdt v. Juckema
Bolswaerdt
- Johan v. Herema
- Sicke v. Camminga
- Trijn v. Ockinga wed. v. Camminga
N.B. een tweede hand voegde dit volg. daarbij
Lewarden
- Auck v. Heemstra
- Andries v. Hiddema met zijn dochter
- Amerens v. Entens
- Tiedt v. Andringa met haar dochters
- Elizabeth v. Rengers op die begraffenis, die zoon ende dochter de leedt
- E. Clant met sijn huisvr.
- Anna Clant wed. v. Jensma
- E... v. Rengers met sijn huisvr.
- ..... Entens met zijn huisvr.
- Hopman Co[e]nders zijn huisfrou

Dese die leedt:
[einde afschrift]

>> begin

Doco van Botnia, 1621 scan 16

Gestrenge, Eedele, Erentpheste, Manhaftige onse heeren ende vrunden
Wij conen U.E.E. niet verswygen, dat Godt Alm. believet heeft op gisteren den eersten Octobris tot vijff uuyren 's morgens mey goeden verstande ende christelijcken eerkantenisse uuyt dit bedructe dal der tranen tot hem int eeuig leven op te eyschen den wel Eedelen heere Jr. Doco van Botnya, grietman van Wymbritzeradeel, onsen lieven man ende zone respectieve , welckes doode lichaem alsoo wij van meninge zijn nae christelicke ordonnantie op den 10 Octobris, wesende woensdach naestcomende, ter aerden te besteeden, soo ist dat wij U.E.E. den leed aenmelden ende vercundigen, voorts gantsch vruntelicken versoecken en bidden U.E.E. gelieve nae gedaene aenmeldinge ende aensegginge op den 9. Octobris binnen Franequer opt huys ende sloth van Bothnya in deselve stadt Franequer staende te comen, omme des anderen daegs het vs. doode lichaem ten grave te volgen en nae christelicke ordonnantie den uuytersten dienst helpen doen. Actum den 2 Octobris a[nn]o 1621.
Toe beede ende eernstige versouck van de bedroeffde J. Impck van Dekema wed. van Botnya vs.
Sicke van Dekema

Dese personen aen te seggen en te bidden tot de leedmaetijt en begraeffenisse:
Bolswert
- J. Catharina van Ockinga ondertroude van den here Frans van Jongema raedtsheer
Wommels
- de heere ontfanger generael Jr. Laes van Jongema
Franequer
vidit - Jr. Doco van Jongema grietman
Minnertsga
gesien - J. Impck van Dekema wed. van Jr. Scheltema
Menaldum
vidit - Jr. Keimpo van Donia met sijn huysve.
Dronrijp
x - J. fed van Camminga wed. van Burmania

Dese naegesr. personen sullen den leed aengesecht en vercundicht worden
Sneeck
vertoont - d'zonen van Jr. Idzardt van Groustins
IJlst
vertoont - Aesge van Popma met zijn huysve.
Coudum
vertoont - Jr. Douwo van Epema, grietman over Hemelum Oldphardt, met zijn zonen
Bolswert
viderunt - Jr. Johan van Helema[!] met sijn zonen
Burgwert
x - J. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, met haer zonen en dochters
Wommels
vertoont - Jr. Douwe van Hottinga met sijn huysve. ende dochter
Arum
x - Jr. Sicke van Camminga met sijn zonen
Tzum
- J. Anna van Eelsma wed. van Hottinga, met haer zonen en dochters
Franequer
- Jr. Hessel van Hermana
- J. Tiemck van Aebinga wed. van Camstra, met haer zoenen
- Dr. Hero van Inthiema met sijn huysve.
- J. Siouck van Ockinga wed. van Fervou
- Jr. Frederick van Botnya
Herbayum
vertoont - Jr. Andries Waltinga met sijn huysve.
Sexbierum
vidit - d'here overste Jr. Jarich van Liauckema
- Jr. Erardus van Pypenpoy, heere van Marchtsen[?], met sijn huysve.
- d'heere van der Laen met sijn huysve.
- Catharina van Eelsma wed. van Hottinga, met haer zonen en dochters
Berlikum
vertoont - d'heere grietman Jr. Tierck v. Heerma met sijn sonen en dochters
Dronrijp
vertoont - J. Jouck van Groustins

>> begin

Watze van Ockinga, 1624 scan 17

Edelen Erentvhesten, wijsen voorsienigen ende welbeminde vrienden,
Alsoo God Almachtich (onder wyens almogende handt beyde het leven ende den doodt zijn gesteldt) belieft heeft den Eedelen Erentvhesten heere Watze van Ockinga op Dronrijp wonachtich uuyt desen jammerdaele in zijn ewigen ruste ofte hemelrijck te halen op den 19. deses maendts Aprilis ontrent vijff uuyren nae middaege, ende wij van meninge zijn nae christel. ordonnantie het doode lichaem op woensdaege zijnde den 28. Aprilis ter aerden en begraffenisse te besteden, soo ist onse gansch vrindtlycke begeeren ende versoeck dat die guede vrinden en bloedverwanten, wyens naemen naevolgen, op den 27. Aprilis hun op Dronrijp in 't sterfhuyse te laten vinden om s'anderdaechs tot negen uuyren voor middaege het doode lichaeme ter begraffenisse mede te volgen, ende alsoo den uuytersten eere en dienst te bewijsen, waertoe wij ons vastelick vertrouwen en U.E. mits desen in gehoede des Alderhoegsten bevelende. Actum Dronrijp den 20. Aprilis 1624.
Ten versucke van de bedroeffde wedu en kinders van Ockinga bij mij ondergesr.
Laes van Glins
1624

Dese personen worden genodighet totte begraffenisse:
Ferwerdt
vidit - Den heeren Rinick van Burmania met zijn vrouwe
Leuwaerden
vidit - Juff. Jouck van Burmania [wed.] van w. heeren Roussel
vidit - Juff. Ebel van Burmania
Britsum
x - Juff. Cunira van Douma wedu van Burmania
Dronrijp
vidit - Juff. Fed van Camminga wed. van Burmania
vidit - Juff Luts van Camminga wed. van Burmania
Leuwaerden
vier[?] geloont - Jr. Feio van Jaersma en sijn vrouwe
- Juff. Rieme van Galama wed. van Eminga en Eisinga
x - Juff. Eelck van Fritma wed. van Tziaerda
viderunt - Jr. Frans van Roussel, Jr. Tziaerdt van Roussel, Juffr. Jel van Roussel, Juff. Margarita van Roussel, Juff. Aukie[?] van Roussel, Juff. Jouck van Roussel
vidit - Jr. Marten van Naerden en sijn vrouw
Sint Annaparochie
Jr. Idsardt van Burmania, grietman van de Bildt, en sijn vrouw
Cornyum
vidit - Jr. Siuck van Burmania en sijn vrouw
Hallum
- Juff. Siouck van Camminga wed. van Goslinga
Beetgum
- d'heere Georgh vrijheer toe Swettsenburch met sijn vrouw

Dese naevolgende personen den leed aen te ketten
Leuwaerden
viderunt - heeren Hans van Jongema en sijn vrouw, Juff. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, Juff. Siouck van Ockinga wed. van Vervou
- Jr. Sybrand van Burmania
x - Juff. Hester van Haarda
x - Juff. Atke van Schonenburgh wed. van [niet vermeld]
Steens
vidit - Jr. Jurian van Burmania met sijn vrouw
vertoont - Juff. Dued van Burmania
Hallum
- Jr. Sydts van Sytsma
- Jr. Schelte van Aebinga
- Juff. Saepck van Douma wed. van Douma
Menaldum
- Jr. Kempo van Donia met sijn huysvrouw
Rinsumageest
vidit - Jr. Riuerdt van Juckema met sijn vrouw
Blije
- Juff. Barbara van Douma wed. van Aylva
vidit - Jr. Jancke van Douma
Tennaerdt
x - heren Ernst van Aylva met sijn huysvrouw Ferwerdt
vidit - Jr. Carel van Unia en sijn vrouw
Englum
x - Tzeallingh van Eysinga en sijn vrouw
Marsum
vidit - Fr. Aedo van Eysinga
Leuwarden
x - Juff. His van Emingha wed. van Sytsma
Goutum
vidit - Jr. Frans van Eminga en sijn huisvrouw

Nog een gelijkluidende
Dese naevolgende personen totte begraffenisse te bidden
Cubaerdt
vidimus - Jr. Wigle van Burgers[?] en sijn vrouw met de kinders
Sneeck
vertoont - hopman Jacob van Sickinga met sijn vrouw
- Juff. Margrita van Sickinga wed. van Andringa
Coudum
mij Laes vertoont - Laes Laesz. mette kinders
Wirdum
x - Juff. Rixt van Roorda wed. van Camminga
Franeker
x - Jr. Hessel van Hermana
Raerdt
- Jr. Pieter van Eysinga met sijn vrouw

Dese naevolgende personen de leed aen te ketten
Edens
fertoont - Jr. Bocco van Burmania mety sijn vrouw
Herbayum
fertoendt - Jr. Andries van Waltinga met sijn vrouw
Arum
verthoont - Jr. Sicco van Camminga
Deynum
vidit 23 April - Jr. Bocco van Feytsma met zijn vrouw
desgelicken van mij en broeder den 23 Apr. - Jr. Hessel van Feytsma
Hilaerd
vidit - Jr. Hobbe van Ailva met sijn vrouw
Jorwerdt
verthoont - Jr. Gwerrold van Heerma em sijn vrouw
Wirdum
vidit - Jr. Heere van Burmania en sijn vrouw
vidit - Jr. Ede van Eysinga met sijn vrouw
x - Jr. Watse van Camminga
x - Juff. Fed van Camminga
Raerdt
x - Jr. Hotse Roorda van Eysinga
x - Jr. Tziallingh van Eysinga
x - Juff. Hylck van Eysinga
Weydum
vidit - Jr. Sytse van Dekama en sijn huysvrouw

>> begin

Tyets van Feytsma, 1625 scan 08/09

Edele Eerentrijcke Goetgunstige L. Vrunden ende verwanten
Also naedat wij leven hier ontfangen hebben het Godt Almachtich wederom moeten offeren ende geven, soe kunnen wij niet naelaeten om U.E. te kennen te geven dat God Almachtich nae sijn Godtlicke wille heeft op huyden den 10 Jan. des morgens omtrent 4 uyren die Ed. Eerentr. Juff. Tyets Feitsma uyt desen jammerdael heeft in sijn ewige rijck gehaelt, naedat sie enige dagen kranck hadde geweest. Ende nadien het christelijck zij op hope v. gelukzaelige verrijsenisse ter aerde te besteden, soe is ons vrientlicke verzoek aen U.Ed. om haer die laeste Eere bewijsen ende koemen op den 15 deses maents Jan. des avonts toe Wirdum int sterfhuyse om des anderen dages des sondags te 10 uren te begravenisse te besteden ende dan op die maeltijt te blijven. Actum den 10 Jan. 1625.
U. Dienstwillige ten versoeck en begeerte v. de vrunden ende erfgename v. die voers.
Schelte van Aebbinga

Dese worden op die leed en maeltit gebeden
Wirdum
- Hessel v. Bootsma
- Rixt v. Roorda wed. v. Kamminga met haer huysgesin
- Jr. Aede v. Eysinga
- Juff. Trijn v. Eysinga sijn huisvrou
Warrega
- Juffr. Anna v. Feitsma wed. v. Popma
- Jr. Hessel v. Popma
Huysum
- Jr. Abbe v. Bootsma
- Jr. Homme v. Bootsma
- Juffr. Wyts v. Bootsma
Lewarden
- Jr. Tyart v. Walta
- Juffr. Foeckel v. Waltinga sin huysvr.
- Jr. S..rke v. Jaersma
- Jr. Feye v. Jaersma
- Auck Hiemstra met haer dogter
Oenkerk
- Alef v. Hiemstra
Holwert
- Frouck v. Popma wed. v. Jaersma
- Jelts v. Bonga wed. v. Hyemstra
Hereveen[!]
- Joannes v. Hemstra

De[se] worden die leed aangesecht alleen
Goutum
- Jr. Frans v. Eminga
- Juff. Bauck v. Eminga sijn huisvr.
Leewarden
- Biuck v. Herema wed. Cammingha met haer kinderen
- Juff. [His] v. Eminga wed. [Haring v.] Sythiema
- Atke v. Schoenebruch wed. v. Esderen
Holwert
- Jr. Douwe v. Aylva
- Juff. Luts v. Meckema sijn huisvr.
Ee in Dongerdeel
- Jr. Gerrit v. Wytsma
- Juff. Buyck Bama[?] sijn huisvr.
Wirdum
- Jr. Sitse v. Dekema
- Juffr. Ag v. Eminga sijn huisvr.
Jorwert
- Jr. Gerrolt v. Hannia [Herema?]
- Juff. [Ida?] v. Hannia sijn huisvr.
Franeker
- Jr. Hessel v. Hermana

>> begin

Julius van Botnia, 1625 scan 08

Leedbrief van Julius van Botnia overleden den 13. Septemb. 1625, den 20 begraven en de vrienden 's avonds tevoren op Botniahuis versogt
Tot Franeker
- Juffrou Foeckel van Walta wed. van Botnia
- Juffrou Joanna van Botnia wed. van Haytsma
- Juffrou Foeckel van Haytsma
vidit - Jr. Homme van Harinxma
vidit - Jr. Julius van Harinxma
vidit - Jr. Duco van Jonghema
vidit - Jr. Hessel van Hermana
viderunt - Jr. Frederyck van Groustins, Jr. Hector van Groustins, Jr. Sicke van Groustins, Jr. Oene van Groustins, Jr. Siurdt van Groustins, Juffrou Luts van Groustins
Sexbierum
vidit - D. Heer Georg van Liaukema
Leewerden
- Juffrou Catharina van Dekema wed. van Groustins
- Juffrou Ansch van Groustins
vidit - de Heere Ernst van Harinxma met sijn huysvrouwe
vidit - Jr. Pieter van Harinxma
Wommels
vt. - de Heer Laes van Jongema
Menaldum
vidit - Jr. Keimpo van Donia met sijn huysvrouwe
Oenkerk
x - Jr. Frans van Eysinga met sijn huysvrouwe

Dese naevolgende wort die leedt aengedient
Leewarden
vidit - De Heer Frans van Jongema met zijn huysvrouw
- Juffrou Anna van Espelbach
vidit - Jr. Adam van Paffenrade
x - Jr. Jurghien van Ripperda met sijn huysvrouwe
Hallum
vidit - Juffrou Gerlant van Liauckema qwed. van Aebbinga
Rinsmageest
vidit - Jr. Rieurdt van Juckema met sijn huysvrouw
x - Juffrou Eduardt van Juckema
x - Juffrou Barber van Juckema
Menaldum
- Juffrou Rixt van Donia ende Sydts, Bonne ende Susanna Margareta van Donia
Lyoessens
- Jr. Tiete van Peyma met sijn huysvrouw

>> begin

Hero van Ockinga, 1635 scan 19

Leedbrief van Jr. Hero van Ockinga, capiteyn, obiit den 5 7bris 1635
Tot de begraeffenisse
Wynaem
- Juff. Jouck van Ockinga wed. van Goslinga met haer kk
Steens
x - d'heeren holtphester Jr. Sybrandt van Burmania met sijn huysvr. en kk
Ferwerdt
x - d'heeren grietman Jr. Rienck van Burmania en sijn huysvr.
Britsum
x - Juffr. Cunira van Douma wed. v. Burmania
Dronrijp
x - Juffren Luts en Fed van Camminga weduen v. Burmania
Leeuwarden
vt - Jr. Feio van Jaersma
- d'cornel Jr. Jacob van Roussel en sijn huysvr.
Cubaerdt
vidimus - Jr. Wigle van Bugers[?], sijn wijf en kk
Sneeck
- d'heeren grietman Jr. Siuck v. Burmania, sijn huisvr. en kk
vidit - d'heeren hopman Jr. Tziaerdt van Roussel, sijn huysvr. en kk
- Juffr. Jel van Roussel
- d'capitein Jr. Hero van Dirclan[?] en sijn huysvr.
- de heeren capiteyn Jr. Douwe van Heerma en sijn huysvr.
- Jr. Seino Jochum van Welevelt en sijn huysvr.
x - Juff. Margarieta Sickinga wed. van Andringa
Coudum
- Laes Laesz. en sijn kinders
Leewarden
x - Juffr. Eelck van Fritsma wed. v. Tziaerda
Beetgum
x - Vrou Dued van Holdinga wed. v. Swartsenburg
Ferwerdt
x - Juffr. Juliaen van Mourick

Volgende personen de leedt ketten
Arum
vidit - Jr. Sicke van Cammingha
Menaem
x vidit - Jr. Kempo van Donia en sijn huysvr.
Raardt
x - den heeren Pieter van Eysingha en sijn huysvr.
Lewaerden
x - Juff. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, Juffr. Aelck van Ockinga wed. v. Aylva
Elaerd - vidit - de Heer Jr. Hobbe van Aylva
Leuwarden
x - de Heeren Jr. Frans v. Jongema, mede Raedt, en sijn huysvr.
Herbayum
vidit - Jr. Andreas van Waltingha en sijn huysvr.
Leuwarden
x gesien - Juff. Hester van Harda[!]
Amelandt
- d'heer Pieter v. Camminga, heer v. Amelandt, en sijn huysvr.
Blije
x - Juff. Barber van Douma wed. v. Aylva
Hallum
x - Jr. Schelte van Aebingha en sijn huysvr.
Rinsumageest
- Jr. Ruirdt van Juckema en sijn huysvr.
Wirdum
x - Jr. Watse van Cammingha
Deinum
x vidit - Juffr. Haringh van Burmania wed. v. Feytsma
Worckum
x - Jr. Reynolt v. Intema en sijn huysvr.
Langweer
x - Juff. Sepck van Douma wed. van Douma
Leeuwarden
x vidit - Juff. Anna van Eysinga wed. v. Burmania
Joure
x - Juffr. Auck Harda wed. v. Hoytema

>> begin

Teth Foockel van Roorda, 1646 scan 22/23

Wel Edele Erentpheste voorsienighe seer discrete Lieve vrunden en bloetverwanten
Het is gedenckwaerdich dat de jonghe kinderen van de Geest Godts worden vergeleecken bij planten of spruyten Psalm 28.3. want gel. de jonghe planten meermaels verdorren en versterven, oock eerst eenmael terdegen in haer fleur en vigeur, cracht en sterkte hebben begonnen te groeyen en te bloeyen: Also ist oock ghelegen met de jeughdelige spruyten met de vreughdighe afsetselen onser lichamen, de jonghe kinderen haer begin is menigmael vast aen haer eynde, haer leven aen haer doot, haer ontfangenisse aen haer begraeffenisse. De waerh. hiervan is niet alleen t'allen tijden int ..... maer sonderlinghe nu eylacem! in ons jonghe plantien ons teder spruytjen Thet Foockel v. Roorda hetwelcke nadat het van den Heere is begonnen aangetast te worden, eerst sachtiens op den 24. deses in den aventstont, en vervolgens harder en harder bespronghen met heftighe termijnen tot op den 26. deses naermiddagh haer menschlickh. vervult, haer sterflickheyt afgeleyt, en haer eedele ziele Godt haeren getrouwen Schepper heeft wedergegeven. En alsoo wij gesinnet sijn navolgens de oude wet: 'het lichaem keert weder tot aerde als het geweest is, item: aerde zijt ghij en sult weder tot aerde worden', 't lichaem derselve op den 2 9ber praecise te 8 uren voer noen in de kercke binnen Wirdum ter aerden te bestellen, soo ist ons vrundelick versoeck de nabeschrevene vrunden believe alhier op oud Oenema binnen Wirdum te verschijnen op den 1 9ber 's avondts, omme s'anderen daeghs den uytvaert bij te wonen, het lijck te volghen en also ons overleden dochtertie dese laetste en behoorlicke eere na christelick gebruik te bewijsen met belofte aen onse sijde van sulcx in sodanighe gelegenth. gewilligh te verschuldigen; waerop ons onfeilbaer verlatende bevele U Ed. in schut en scherm des Alderhoogsten. Datum op Oud Oenema den 27 8ber 1646.
F. Roorda v. Eyssinga

Dese nabeschreven personen worden tot de leedmaeltijt genodicht
Raard
- De Hr. Tiallingh v. Eyssingha, grietm. over Rauwerderhem en Gedep[uteer]de Staet v. Vriesl[ant]
Appingadam
- Jr. Menno Houwarda v. Meckema met sijn huysvrouw
Hornhuysen Tamminghaburgh
- J[uff]er Lucia v. Deeckama, wed. v. Meckama
Oosterwierum
- Jr. Tiaerd v. Walta met sijn huisvr.
Oudkerck
- Jr. Nicolaes v. Heemstra
Oudkerck
- Jr. Sibrant v. Walta, capt. over een comp. voetknegten, met sijn huisvr.
Leeuwerden
- Jr. Frans Eysingha de jonghe
Cornjum
- Jr. Gemme v. Burmania, houtvester deser prov[inci]e, met sijn huisvr.
Franeker
- Jr. Feio v. Heemstra
Cornjum
- Jvr. Foockel v. Eysingha
Wirdum
- Jr. Watze v. Cammingha met sijn huysvr.

Dese naebeschreve[n] personen wort de leet aengedient
Marsum
- De Hr. Tialling v. Eyssingha, grietm. over Menaldumadeel, met sijn huisvr. en kinderen
Leeuwerden
- Jvr. Frouck v. Popma wed. v. Jaersma, ende haer soon
Oenkerck
- De Hr. Frans v. Eyssingha, grietm. over Tietzerksteradeel en monstercom[missa]ris deser prov[inci]e, met sijn huysvr. en kk.
Sneeck
- Jr. Abbe v. Bootsma met sijn huysvr.
Wanswert
- Jvr. Wytske v. Bootsma wed. v. de Hr. Doede v. Laar
Warregha
- Jr. Hessel v. Popma
Herbaium
- Jr. Andries v. Waltingha, Raad ter Adm[i]r[a]l[itei]t tot Enckhuysen en Hoorn, ende sijn huysvrouw
Leeuwerden
- Mevrouw Josina v. Laar

>> begin

Heere van Burmania, 1656 scan 19

Leedbrief van Heere van Burmania, obiit 20 July 1656, te Dronrijp begraven
[afschrift bijbehorende tekst ontbreekt]

>> begin

Dominicus Justus van Botnia, 1660 scan 19/20

Hoog Edele, Erentphesten, vermogende en welgeboren heeren en vrunden,
Alsoo het Godt de Heere Almachtich gelieft heeft nae een langduirige siekte mij en mijn dochter te bedroeven door den dootlijcken affganck van w. de weledele heere Jr. Dominicus Justus a Bottnia in leven grietman over Baerderadeel en mede monstercommissaris over de provincie van Frieslandt, zijnde op vrijdach den 13 deses de clocke ontrent 4 uren nae noen in den Heere gerust en ontslapen, hebbende opt uuyterste sijn volcomen verstant, soo ist dat de onderges. vrunden bij desen de leedt van dien wert aengedient en bekent gemaect, vervolgens mede op alle vriendschap verzocht om 't dode lichaem van welgedachte here Borrnia de laetste eere te bewijsen en 't selve ter begraffenisse te volgen op donderdach den 26 April 1660; doch werden de weledele vrienden genodicht om daegs tevoren sijnde woensdach den 25. Aprilis tot Jellum int sterfhuys te verschijnen, sullende de uuytvaert mede tot Jellum werden gehouden, mij in desen daertoe verlatende en de Ed. heren en vrunden comste op vs. tijt verwachtende, bevele haer Ed. in Godes genadige protexiw, Actum den 15en Aprilis 1660.
Ter requisitie van de bedroefde wed. van w. de Weledele here grietman Bottnia
verteeckent bij mij Jr. Albertus Sibrandus v. Eminga op Roordenburgh, grietman over Franequeradeel
A. v. Eminga

Dese naevolgende vrunden werden de leedt aengesecht en totte leedtmaeltijt en begraffenisse genodicht
op Roordaburgh - vidit - De here Jr. Albartus Sibrandus van Eminga op Roordenburgh, grietman van Franequeradeel, en sijn weled. huysvrou Juff. Foekel van Bottnia
tot Lewerden - voertoont - De here Jr. Dominicus v. Aylva, Gedep.de der Ed. heeren Staten v. Frieslandt en grietman over Leeuwarderadeel, met sijn Ed. Huysvrou Juff. Lutske van Meckema
tot Oenkerck - vidit - De here Jr. Frans v. Eisinga, olde grietman over Tietiercksteradeel
tot Tinnaerd - vidit - De here Sicco van Aylva, grietman over Westdongeradeel, met sijn vrou en kint
tot Collum - vidit - De here Feio van Scheltema, grietman over Collumerlandt, met sijn vrou en kinderen
tot Britsum - vidit - De here holtvester Jr. Gemma Laes v. Burmania met sijn vrouw en kinderen
tot Oenkerk - vidit - De here Jr. Schipio Meckma van Aylva, grietman over Tietzercksteradeel, met sijn vrou en kinderen
tot Menaem - vidit - De here Keimpo van Donia
tot Waexens in Dongerd. - De here Hommo Haringsma met sijn vrou
tot Leeu[war]den - vidit - De here Wytse van Haringsma toe Sloten, raed ord[inari]s in den Hove van Frieslandt, met sijn vrou en kinderen
Appingadam - vidit - De here Minno Houwerda van Meckama met sijn vrou
tot Ee in Oostdong. - vertoont - Juff. Ebel van Meckama wedue van w. de here Humalda
in Embderlant - Juff. Susanna van Meckama wed. van w. de here Dieffholt
tot Marssum - Juffr. Jets van Feddema wed. v. w. d'here Jr. Tialingh[!] van Eisinga, in leven grietman over Menaldumadeel
tot Tierckwert - is vertoont - De here Watse van Camminga, vrij en erfheer van Amelandt, met sijn vrou
tot Menaem - vidit - Jr. Sydts van Donia
tot Maccum - gesien - Jr. Bonifacius van Donia met sijn vrou
tot Menaem - gesien - Juff. Susanna Margareta van Donia
beide tot Ee in Oostdong. - vertoont - de Here Siuck van Hulmalda[!] met sijn vrou, de Here Philippus van Humalda
int Oldampt - gesien - Juff. Jeklte Luciua Houwerda van Meckama
tot Bilgaert - vidit - den manhafe here ritmr. Frens[?] met sijn vrou
tot Leeuwerden - vidit - d'here Baron Hottewige[?] met sijn vrou
beide tot Leeuw[ar]den - vidit - Madelena Vrouchdelyn[?] toe Swartsenberch, Hendrick Georgh capitein en vrijhere toe Swartsenberch
tot Beetgum - vidit - Anna Susanna vreuchdelyn[?] toe Swartsenberch
tot Beetgum - Anthoni Gunter vrijheer toe Swartsenberch

Dese naevolgende vrunden wert de leedt aengedient en bekentgemaeckt, te weten
tot Nieukerck - vidit - De here Frederich van Groustins, Staet generael van Frieslandt, met sijn vrou
tot Leew[er]den - vidit - De here Sicco Grovestins, Raedt ord[inari]s in den Hove van Frieslandt, met sijn vrou
tot Wommels - gesien - De here Oeno van Grovestins, mede Gedep[uteer]de der heren Staeten van Frieslandt, grietman over Hennaerderadeel, met sijn vrou
tot Arum - vidit - De here Duco van Camminga, grietman over Wonseradeel
dese 3 te Hallum - De here Gysbert van Bronckhorst, heer van de Schoot; De here Willem van Bronckhorst, heer van Oldurp[?], met sijn vrou; Jr. Schelte van Aebinga met sijn vrou
tot Menaem - vidit - Jr. Tialling van Camstra met sijn vrou
tot Leuven in Brab[ant] - Jr. Frederich van Dylbeeck, heer van Attenhove, met sijn vrou
Waerfem[?] - De here Feio van Sinninga[?], Jr. en hoveling toe Waerfum
Bellingaweer - Jr. Schelte van Tamminga, Staet gener[ae]l van de Ommelanden in Groningerlandt
tot Belcum - vidit - Jr. Sicco[?] van Hemminga met sijn vrou
tot Jellum - vidit - Jr. Ritske van Unia, capitein, met sijn vrou
tot Leeuw[ar]den - vidit - Jr. Sissingh met sijn vrou
tot Rie[?] - vidit - den manhaften capitein Sixma met sijn vrou
op Bolswerder Nieuland - vidit - Jr. Deius met sijn vrou
tot Jellum - vidit - Juffr. Maria Unia

>> begin

Juliana Agatha van Aylva, 1682 scan 24-28

Leedchedulle van de Hoog Ed. Geb. vrou Juliana Agata van Aylva 1682
Nadien Godt Almachtigh na sijne albeschikkende voorsienigheyt gelieft heeft uit dit leven wech te nemen tot mijn overgrote droefheyt en ontsteltenisse den Hoog Ed. Geboren vrou Juliana Agata van Aylva mijn lieve g'eerde huysvrouwe op den 26. Xber, des avonts ontrent acht uiren, na een voorgaende swaere sieckte gaende geselschapt met heftige koortsen en grote bangigheden van ontrent twee dagen, en zoo ten aensien van haer ziele te verplaetsen in de ruste des hemels. En nadien het ontzielde lichaem toecomende maendach over veertien dagen sijnde den 15 Jannuary 1683 voor middach op ellif uiren ter aerde sal worden bestelt tot Cornjum in de kercke, werden dese navolgende heeren en vrienden versocht des avonts voor de begraeffenisse in den sterfhuyse op Old Mart[e]na tot Cornjum voorsz. haer te willen laten vinden en na sulx de begraeffenisse bijwonen.
Uit last van mijn van harten bedroefde oom, den 27. Xber 1682.
Siuck Tiaerd van Burmania

De Hoog Edele geborene
Cornjum
vidit - Jr. Siuck van Burmania
vidit - Jr. Tiaerd van Burmania
vidit - Juff. Helena van Burmania
vidit - Juff. Catharina Cunira van Burmania
vidit - Juff. Lucia Berber van Burmania
vidit - Juff. Cunira Frouck van Burmania
vidit - Jr. Ulbe van Burmania
vidit - Jr. Hobbo Laes van Burmania
Leeuwarden
- D'Hoog Ed. geboren Heer Hans Willem baron van Aylva, luitenant generael der Verenigde Nederlanden, ende desselfs Hoog Edel geboren vrou Frouk baronesse van Aylva
Higtum
- D'Hoog Ed. Geboren heer Tiaerd van Aylva, grietman over Wonseradeel en Staet generael in 's Gravenhage
Metselwier
- D'Hoog Ed. geb. heer Hobbo Esias van Aylva, grietman over Oostdongerdeel en Raad van State in 's Gravenhage
Britsum
gesien - D'Hoog Edel geboren vrou Foeck v. Eysinga, weduwe w. d'hoog Ed. geb. heer Gemme Laes van Burmania, in sijn leven holtphester en pluimgraeff deser provincie
Isbrechtum
gesien - d'Hoog Edel geboren heer Duco Mart[e]na van Burmania, old grietman van Wymbritseradeel
Leeuwarden
vidit - d'hoog Ed. geb. vrou Helena van Burmania weduwe w. Philippus van Humalda, in sijn leven Raad ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Leeuwarden
d'Hoog Ed. geb. heer Ulbe Baron van Aylva, grietman over Idaerderadeel en mede generaliteitsrekenmr. in 's Gravenhage
Leeuwarden
- d'Hoog Ed. geb. Juff. Elisabeth baronesse van Aylva
- d'Hoog Ed. geb. Juff. Juliana Agata baronesse van Aylva
- d'Hoog Ed. geb. Jr. Hessel baron van Aylva
Higtum
- d'Hoog Ed. geb. Jr. Ulbe Hessel van Aylva
Nijkerck
gesien - d'Hoog Ed. geb. heer Binnert Heringa van Grovestins, grietman over Ferwerderadeel en mede Gede[uteer]de Staet van Frieslant, en desselfs Hoog Edel geb. vrou Titia van Burmania
Minnertsga
vidit - d'Hoog Edel geb. heer Homme Tialling van Camstra en desselfs Hoog Ed. geb. vrou Fokel van Burmania
Leeuwarden
- d'Hoog Ed. geb. vrou Berber van Burmania weduwe w. de Hoog Ed. geb. heer Gerrold Juckema van Burmania, in sijn leven overste luitenant van een regement infanterie
Sneeck
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Siuck Gerrold van Burmania, grietman en dijckgraeff van Wymbritseradeel, en desselfs Hoog Ed. geboren vrou Josina van Welevelt
Isbrechtum
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Taco van Burmania, capiteyn van een compagnie infanterie
Isbrechtum
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Otto van Welevelt, heer tot Oosterbroeck, en desselfs Hoog Edel geb. vrou Catharina van Burmania
- d'Hoog Ed. geb. heer Duco Mart[e]na van Burmania, capieyn van een compagnie infanterie
Britzum
gesien - Siuck Tiaerd van Burmania, grietman over Menaldumadeel en munstercommissaris deser provincie
Isbrechtum
- Juffr. Frouck van Burmania
Leewarden
vidit - Jr. Frans van Humalda
Britzum
gesien - Frans Eysinga van Burmania, holtphester en pluimgraeff deser provincie
Britsum
gesien - Jr. Dominicus Justus Bottenia[!] van Burmania
gesien - Jr. Rienck van Burmania
Britsum
gesien - Juff. Helena Lucia van Burmania
Leeuwarden
gesien - Juff. Ebella Alagonda van Humalda
Leeuwarden
gesien - Juffr. Helena van Humalda
gesien - Jr. Siuk van Humalda
Nijkerck
gesien - Jr. Frederick van Grovestins
- Juff. Rixcharda Lucia van Grovestins
- Jr. Binnert Heringa van Grovestins
Minnertsga
vidit - Riemkjen Alagunda van Camstra
Nijkerck
gesien - Jr. Duco Idzart van Grovestins
Leeuwarden
gesien - Jr. Gerrold Gemme van Burmania
- Jr. Duco van Burmania
Minnertsga
vidit - Juff. Tiemck Helena van Camstra
Nijkerck
gesien - Juff. Ida Lucia van Grovestins
Sneeck
vidit - Jr. Seyno Jochum van Burmania
Nijkerck
gesien - Jr. Gerrold van Grovestins
Nijkerck
gesien - Jr. Philippus Suffridus van Grovestins
Sneeck
vidit - Juff. Ida Lucia van Burmania
Leeuwarden
gesien - Susanna van Burmania weduwe w. Pyter van Harinxma toe Sloten, in sijn leven Raad Ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Rinsmageest
gesien - Hiske van Camstra weduwe w. Jarich van Burmania

Dese navolgende heeren en vrienden werden versocht die leed te mogen werden aengeket ofte bekent gemaeckt
Minnertsga
gesien - Douwe van Sixma, grietman van Barradeel, mede Gedep[uteer]de Staet van Frieslant, met sijn vrou Romelia van Hobbojes[?]
Leeuwarden
vidit - Age van Sixma, Raad ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Bolswert Nijlant
vidit - Douwe Feio van Roorda, capiteyn over een compagnie infantery en schout bij nacht van Frieslant, [en] sijn vrouw Helena Elisabeth van Doys
Dronrijp
gesien - Juff. Franske Jetske van Grovestins
- Douwe van Grovestins, ritmr. over een comp. cavallery
Hen[n]aerd
gesien - vrou Deitsen van Roorda weduwe w. Siuk van Humalda, in sijn leven curator der Academie tot Franequer
Leeuwarden
gesien - vrou Josina van Welevelt weduwe w. capiteyn Frinck
Leeuwarden
gesien - Sybrand van Ockinga generael ontf[anger] van Frieslant
Hesens
vidit - Ernst Mockama van Harinxma, grietman over Baarderadeel, mede rekenmr. deser provincie, en sijn vrou Tiemck van Scheltema
Rinsmageest
gesien - vrou Jeltie van Burmania weduwe w. Johan van Paffenrode, in sijn leven luitenant cornel over een regiment infantery
Waxens
vidit - Idzart van Harinxma toe Sloten en sijn vrou Helena van Scheltema
Ferwert
gesien - Idzart van Burmania en sijn vrou Catharina Teth van Eysinga
Rinsmageest
gesien - Allart van Ram, heer toe Tuilentwael, en sijn vrou Tiemck van Burmania
Goutum
gesien - Ruird van Burmania en sijn vrou Elisabeth van Eminga
Leeuwarden
gesien - Juff. Lucia van Harinxma
Rinsmageest
gesien - Johanna Margrieta van Mouderick weduwe w. Wybrant van Roorda, in sijn leven capitein over een compagnie infantery
Tiommarum
gesien - S..... van Burmania weduwe w. Christoffel van Sytsma, in sijn leven capitein over een compagnie te voet
Duinjum[!]
vidit - Johan van Goslinga, grietman over Franequeradeel, mede Admiraliteit tot Harlingen
Jellum
gesien - Watzo van Burmania, cornel van een regiment infantery, en sijn vrou Helena van Bottinga
Stiens
gesien - Juff. Rins van Burmania
Leeuwarden
gesien - Susanna van Radel weduwe w. capitein G. baron van Swartzenburg
Rinsmageest
gesien - Juff. Sytie van Aylva
gesien - Juff. Josina van Aylva
gesien - Tiaerd van Aylva, grietman over Collumerlant en nieu Cruislant, en sijn vrou Lucia van Aylva
Rinsmageest
gesien - Juff. Aurelia van Aylva
gesien - Juff. Sippina van Aylva
vidit - Johan van Molenschot, capitein over een comp[agni]e infantery
vidit - Juff. Mechteld van Mauderen
Rinsmageest
vidit - Jr. Adriaen van Mauderick
Leeuwarden
vidit - Johan van Coenders, capitein van de princeguarde, en sijn vrou Margrieta van Walta

>> begin

Caecilia van Humalda, 1700 scan 29

Welgeboren Heer en Neeff
mevrouw en waerde Nicht,
Alsoo het God Almachtigh door sijne onveranderlijcke wille en eeuwige reatsbesluit gelieft heeft ons seer waerde en hoogh beminde vrouw moeder, vrouw Cecilia van Humalda, wed. van de Hr. Tiallingh Edo Johan Heringa van Eysinga, naedat ontrent vijff daegen met een swaere pijne kranck te bedde hadde gelegen, int 42e jaer haeres ouderdoms tot onse overgroote droefheyt en leedtwesen op dingsdagh den 25. deeses, 's morgens ontrent vijff uieren, uit deese werelt bij sich in sijn eeuwighduirende koninckrijck op te eyschen, soo hebben wij aan onse plicht gedacht U Welgebooren daeraff bij deesen kennisse te geeven, niet twiffelende off U Welgebooren sullen part en deel neemen aen de groote droeffheyt ons door dit ontijdigh affsterven overgecoomen, sullende het ontzielde lichaem van ons seer waerde en dierbaere vrouw moeder op dinghsdagh den 9 July aenstaende, 's avondts sonder eenige ceremonie tot Wirdum ter rustplaetse worden bestelt; wenschende dat God Almachtigh U Welgeboren voor diergelijcke droevige toevallen lange jaeren gelieve te bewaren; hiermede U Welgeboren bevelende in de protectie Godes.
Verblieve
Welgeboren Heer en Neef
Mevrouw en waerde Nicht

U Welgebore Dienstw. en bedroeffde Nichte, voor mij en mijn bedroeffde broeder, en susters,
Catharina van Eysinga
Actum Wirdum op Jousma, den 27e Juny 1700

>> begin