>> HOMEpage

Inventaris boedel Horatius Knijff te Wier
Lautastate

Bron: Archief nedergerecht Menaldumadeel, Tresoar toegang 13-26, inv.nr. 77, weesboek 1678-1680
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2016

58r
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen door den Wel Ed. Here Joh. Edzerdt thoe Grovestins grytman over Menaldumadeel als commissaris ende Vitus Joannis Sixti secretaris derselver deele, van alle imboelen ende huisgeraden sampt andere roerende goederen bij w. d'Ed. Mog. hooghgeleerde Here Horatius Knijff in leven praesident ende eerste raet van den Hove van Frieslant ende vrou Lucia van Hiddema in tijden echteluiden nagelaten ende in hun Ed[elhei]ts huisingen tot Wier gevonden ten versoecke van de Heren Abraham de Schepper tegenwoordige regerende Burgemr. tot Leuwerden, ende Dr. Bernhardus Fullenius out Burgemr. der stede Franeker als curatoren over Goslick Knijff nagelaten sone van w. d'Here Knijff ende vrou Lucia van Hiddema voornoemt. Actum den 15. Jan.rij 1679.Uit de Schotanus-atlas


Int Blau huis
in de voorkamer aen de lincker sijde


een grote uitgesnedene boeckkast
een uittreckende eecken tafel
een spiegel
een tapeten spreet

int voorhuis

een eecken pars
een vuiren geverfde voetbanck daerin een bed met een peul
een oud leren Spaense stoel
een gemarmerde tafel op een been
negen schilderijen sijnde beelden van herders ende herderinnen

58v
int salet bevonden

twee schilderijen
twee conterfeitsels van w. Jr. Werp van Joeckma[!] ende vrou Lucia van Hiddema
twee schilderijties op de heertsteed staende

op het voorste kelders kamertie

een eecken stalbed
een groten eecken doos met mesch omgelecht
een eecken setbanck
een eecken schabel met een eecken kistie
een blau geverfde boeckkas met dese boecken
als Hantvest ofte chartre chronyck beschreven door Mathijs van der Hoeven in twee volumina in folio
Chronica Antonini in folio
Joannis Naucleri chronica in folio
Codex regularum et constitutionum clericalium Alberti Maraei [= Auberti Miraei Bruxellensis, S.Th. Licentiati & Decani Antverpiensis; Antv. 1638, fol.]

59r
in de gangh

dartien schilderijen doch een uit d'list

In de blauwe keucken

een geverfde kast
een eecken kast
een vueren geverfde tafel
een eicken kanbord met tien blau stenen kannen met tinnen lidden
een eecken waterpotsbord met acht tinnen waterpotten
een klein glasen kantie met een tinnen lidt
een grau stenen kantie met een silveren lit
een wit stenen kantie aen de voet ende 't oor met silver beslagen doch sonder silveren lidt
een blau stenen kruickie
30 tinnen schotels waarvan drie een weinigh groter sijn dan de andere
twee trijpene kussens

59v
vijfftich tinne tafelborden staende in drie ijsere reckies
twee eecken borden daer het vs. tin op staet
een stenen fles met een schroeff
een grote koperen waschketel met een ijseren treeff
een keerslaed
een spiegel met een vergulden list
negen geverfde vuiren schabelties
een eecken tafeltie gaer geslagen
geel en groen gardijnen met d'rabbattingh aen een ledicant met een groot spreet
twee stoelen
12 stucken liere [Fries ljirre = rookvlees], twe sijden speck, twee tongen ende twee bargehoofden in de schorstien

in de kelder

een vueren slaepbanck daerin een oud bed ende peul
een vuiren tafel
een vloerbesum, met een stoffer ende hantboenders

60r
vier en twintigh tinnen tafelborden
vijff tinnen schuttels
een sesiercke [Mndl. sausier = sauskom]
een tinnen kom
twee tinnen kannen
twee messchen kandelaers
een vijsel met een meschen stamper
een koperen pottie
een meschen gootlingh
twee kleine meschen gootlinghen
vier meelvatties
een groot ijseren pot
vijff ijseren potten
een koperen koeckpanne
een selwender met een spit
een ijseren rooster

60v
een ijseren heugel
een hanghijser
twee ijseren lidden met een houmes
een schuimspaen ende houten scherm
een tinnen lampet en gieter
een koperen fleesketel
een meschen becken
een tinnen soutvat
een tinnen opsetter
drie witte schalen
drie tinnen koppen
een tinnen olykantie
een stenen soutvat
een stenen eeckkantie met een tinnen decksel
een wit kantie sonder decksel
een ijseren kandelaer, noch een
twee houten schabellen

61r
twee ijseren roosters
twee tangen
een ijseren konfoor met een koperen rooster
een meschen riewer [Fries riuwer = rijgpen]
twee ijseren snuiters
een meschen stalle van een schuimspaen
een hackmes
een koperen ringh met een halsband van een hondt
twee tinnen waterpotten
een stoffer
een houten wender [= spaan]
een mangelbord
een hackbord
twee tobben
een tafeltie
een kerfmes

61v
in de bottelerij

een tafel
een grote doos
een blicken tromp met een slot
een geverfde butterlaed, noch een
acht borden
drie bijlen
twee scheren
een trecksaegh
een entsaegh
een spaed
twee koolhauwen
twee schaeckels
een messchen schop en tange
een vischkorff
een kroegh

62r
enige oude kaerten
een houten mostertmaler
twaleff soo bier- als wijnglaesen
twee glasen flessen
een blau glas
eenige puitties [= Fries, zakjes] met saed als oock enige vaetties
twee stocken onder en boven met silver getekent met d'naem van Werp van Joeckema

Op het camertie boven de kelder

twee gele swart gedruckte gardijnen
een rabat
een eecken slaepbanck

62v
twee schilderijen
een trouschilderij
een bedt met een peul
een voerde deecken
een Spaense deecken
twee oorkussens
een spreed sijnde gebloemt
een kleine Hollants kast
een wiege

in de daeghs camertie

vijff schilderijen
vier conterfeitsels
een spiegel
een eecken setbanck

63r
een eecken kast
een eecken tafel
twee eecken glaeskasten
twee bedden met twee peulen
vier oorkussens
twee rabatten
een schoorstienkleed
twee Spaense deeckens
twee voerde dekens
een tafelspreedt
twee flieghnetten voort bedt
een lessenaer
een pulpitum op een voet
vier geverfde stoelen met d'wapens van Hiddema ende Decama; noch een stoel
twee tabulae chronologicae
een glasgordijntie

63v
op de klein opcamer int oud huis

een rood en geel gevoerde deken
een oud rabbat
een eecken kaske met een voet
een eecken setbanck
een geverfde tafel met een spiegel
twee schilderijen
een conterfeitsel
een eecken schabeltie
een bed met een peul
een oorkussen
een stoelkussen
drie balties op de kast
twee stoelen getekent met de wapens van Hiddema ende Decama
een oude Spaense dekens

64r
op de grote opcamer

twee paer blauwe en geele gardijnen
twee rabatten
een schorstienkleed
een eecken kast
een uittreckende tafel
een eecken setbanck
twee tapeten spreden
een eecken hangelkaske
drie geverfde stoelen met de wapenen, noch een, van Hiddema ende Decama
vier schilderijen
een bed met een peul
een matte
twee bedtsplancken

op de knechtscamer

een eecken setbanck
een fiuren kiske

64v
op de kleersouder

een lange mangeltafel
twaleff kleerstocken
een setbanck
een mangelbordt met 3 mangelstocken
twee gladstienen

in de rode camer

acht conterfeitsels
een eecken tafel
twee paer rode gordijnen
twee rabbatten
een schorstienkleedt
een roodt tafelspreet
twee roode gevoerde dekens
ses rode laeckenen stoelkussens

65r
ses rode stoelen, vier met Decama ende Eminga wapen ende twee met opstaende spaecken
een slaepbanck
een klein eecken kinderstoeltie
een spiegel
twee bedden
twee peulen
vier oorkussens
een Spaense deken
twee gevoerde dekens, noch een

int out sael

een lange eecken uittreckende tafel
twee settbancken
een eecken slaepbanck
drie schabellen

65v
per errorem [= per abuis niet beschreven]
66r
per errorem [= per abuis niet beschreven]

66v
een spiegel
een tapeten tafelspreedt
twee paer blau satijnen gordijnen
twee rabbatten
een schorstienkleet
ses conterfeitsels
vijff schilderijen
vier branders met mesch
een meschen koelback
twee tycktacks [= triktrak] borden
twee matten

int klein kamertie aen 't sael

een setbanck

in de achterste gangh

een geweer kast

67r
twee karbijners
een muskaton [= musket]
een grote degen
een eecken setbanck
een stoel
vijff kaerten met eecken listen
twee oude schilderijen

in de bierkelder

twee bierstellingen

boven op de toorn

enige instrumenten dienende om een ecclipsis in de son te sien
een wanne, een honnehuis ende hondt[!]
twee ijseren kylen [Fries kile of kyl = om hout te klieven]

op de souder

29½ lopen rogge en mastelijn [= mengsel van half tarwe half rogge]

voorts buiten huis

2 gansen, een swaen
5 korven bijen
een partij hout om te verbouwen, en een partij huispannen

67v
* De levendige have ende huismanne reeu [reeuw = allerlei huisgereedschap], sampt eetbare waren op de plaets bij Jan Doytses als meyer gebruickt bevonden ende bij deselve Jan onder eede aengegeven

twee ossen waervan den een is drie ende d'ander vier jaeren
twee foolde [Fries foal = drachtig] merryen
een geld [Fries, onbevrucht] merry
twee ruinen
17 hoenders
een beslagen wagen
een paer wagenssijlen, een loopsijle
een ploeght met 2 paer sijlen
een ploeghpaers
een eide [Fries, Ndl. eg]
een ledder
een eide paers [Fries pear = Ndl. paar]
twee karren
een sleeptroogh
een kroodwagen
een rasp
een achterbyne [Fries efterbine = touw waarmee de achterkant van een bindpaal aan de achterkant van een wagenlading hooi wordt vastgebonden]

68r
een half lopen [= 2 vierendeel = 41,8 l., maar hier een vaatje van die maat]
twee schoppen
een snijbanck sonder mes
een wanne
drie nieuwe ende twee oude hecken
een barte [Fries, losse brede plank over een sloot als onderdeel van een voetpad]
een pontger [Fries pontsjer = lange paal die in de lengte over een lading hooi wordt gelegd]

Eetbare waren

een partij hoy
56 lopen witte haver
een partij ongedorschen haver tot ontrent 50 lopen
een morgen bonen

68v
* De levendige have, huismansreu [= reeuw] ende eetbare waren op de plaets bij Thonis Sierx als meyer gebruickt bevonden 't gene oock Thonis Sierx onder eede heeft aengegeven

twee eerden emmers
vier bornemmers
vier tijnen
een karne
4 aerden [Fries aad/aard = platte (oproom)bak]
een bargetroogh
een moudbord [Fries moudboerd = houten bord waarvoor een paard kan worden ingespannen om grond mee te verschuiven]
een tierne [= Fries tsjerne = karnton]
twee pontgers
een haeck
twee ruwe[?] deelien [Fries dealje = Ndl. deel = zware plank van gezaagd hout] ende drie nieuwe hecken
twee wagens met twee oude wielen
een paer sijlen
een oude ploegh

69r
een ploegh
twee paer ploeghssijlen
een scheppe
een hou, noch een
een kruisley [= tweepaards- of kruisleidsel] met een bytens [Fries bit = Ndl. bit]
twee eiden
een eide kettinghs
een rolle
een wanne
twee harcken
een scheckgavel
een kret [Fries = kruiwagen voor mest]
twee forcken
een rolle paers
een achterbijne
enigh balckhout
een ploeghpaers
snijbanck

69v
per errorem [= per abuis niet beschreven]
70r
per errorem [= per abuis niet beschreven]

70v
Levendige have

drie koeyen
een rier [= Fries, jonge koe van 1½ à 2 jaar, die nog niet heeft gekalfd]
een hocklingh
vier peerden
drie schapen
ontrent sestien hoenders

Eetbare waren

ontrent 5½ pondt ongedorschen rogge
ontrent 4 pondten ongedorschen weit
90 lopen witte haver
ontrent twee pondten bonen ongedorschen
een partij hoy
een partij rogh en weit sluick [Fries slûk = stro voor dakbedekking]

>> begin