>> HOMEpage

Boedelinventaris Horatius Knijff, 1679

Bron: HCL, inventarisatieboek (inv.nr. 3405, oud nr. y 57)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2016

Horatius Knijff woonde in Leeuwarden op de Eewal midden noordzijde

Onder de Vaste goederen wordt op folio 198r van de boedelinventaris genoemd: Seeckere heerlijcke huysinge gelegen binnen Leeuwaarden op de Ewal bij de here Knijff met der doot ontruymt. Blijkens de boedelinventaris bevatte dat huis behalve grote vertrekken o.a. een "klerckscamerke" (152r), een "cleyn voorcamer" (163r) en een "bottelerij" (164v).
Aangezien een aankoop in de Groot Consentboeken niet voorkomt, zal het huis door vererving in Knijffs bezit gekomen zijn. Bij de dood in 1658 van neef Johannes Nauta zou dat gebeurd kunnen zijn. Diens ouders de raadsheer Gaius Nauta en Lolck van Aysma haaden op 26 februari 1645 "sekere dubbelde nieu dwershuis in tween gescheyden" op de Eewal voor 3279 goudgulden gekocht van de erfgenamen van wijlen Reiner an der Putten. De kopers woonden toen ten Oosten, Dr. Cornelis Kinnema "Raadt ordinaris ofte sijn E. moeder" ten Westen. Twee jaar eerder, op 10 februari 1642 had het echtpaar Nauta-Aysma hetzelfde "dubbeld nieuw dwarshuis of [de] schoene huisinge in tween gescheiden en bewoont werdende t'eene bij Wiebrich van Aysma [† 30 april 1642, moeder van Horatius Knijff] wedue van Knijff [d.i. Dr. Petrus † 13 november 1632] en t'ander bij Jr. Joannes Wringer ... vercopers huisinge ten Oosten ten deele met een gemene muyr en de heer Cornelis Kinnema Raad ordinaris of sijn moeder ten Westen ... streckende van voren vant water [de Ee] tot achter aen de scheidmuur van dese vercochte huysinge en der vercopers hovinge ... voor 4385[!] goude gl." verkocht aan "Sr. Reiner van Putten coopman nu residerende binnen Leeuwarden". Horatius Knijff werd in 1658 door vererving eigenaar/bewoner van het (dubbele) huis, waarvan t/m april 1642 één gedeelte door zijn ouders als huurders bewoond was!
Henk Oly heeft bij diens onderzoek naar huisnamen in Leeuwarden twee naast elkaar gelegen huizen op de Eewal die door Kinnema's dochter Martha e.a. in 1695 verkocht zijn aan schoenmaker Sipma (3643: fol. 25; oud ee-29) resp. Gysbert van Viersen (fol. 34) gesitueerd op de huidige nummers 53 resp. 55. De laatstgenoemde "grote rojale huysinge bij Margaret Swilda wed. van Dr. Hemsterhuys bewoont" bestond uit "een voorhuys, plaisant voorkamerke, een rojale beneden voorsael, behangen met gouden leer en hebbende een Toskaense vloer, daerachter een ruime middelkamer ... hebbende een Italiaense vloer ..., een schrijffkamerke besijden de gangh, een grote achter benedenkamer, voorsien met ... ruyme bottelerije, groote keucken hebbende mede een groote bottelerije ... een groote voor opkamer met een houten vloer, een middelkamer tot een keucken daerachter ... een groote kelder onder de straet [= de Eewal] hebbende deselve ten Oosten, vercopers cum soc. ten Zuyden, de Speelmanstraet ten Westen, de huysinge bij Gosse Reins Sipma gecoft ten Noorden; HCL 3643 (oud: ee-29), 34r. De Eewal ten Oosten is een misvatting voor het Zuiden, evenals de andere windrichtingen, begrijpelijk omdat de Eewal niet precies West-Oost verloopt maar enigszins in noordelijke richting. Het eerstgenoemde huis had de schilder Schendel ten Noorden: hier is waarschijnlijk bedoeld ten Oosten. In 1694 had "Eelckien Rutgers huysvr. van Sr. Bernardus Schendel constschilder" het door haar bewoonde huis verkocht; de weduwe Anna Rutgers was belender ten Oosten, mevrouw Vierssen ten Westen.
In de publicatie Open monumenten in Leeuwarden 1991 wordt Eewal 55 beschreven op blz. 45 en 46: "Op de oudste gedetailleerde plattegrond van de stad Leeuwarden uit 1603 van Johannes Sems ziet op de plaats van de huidige drukkerij 'De Eendracht' een pand met een trapgevel en ten oosten hiervan een tuinmuur behorend bij het aangrenzende Huygenshuis. Later [ca. 1640?] werd de muur vervangen door een nieuw woonhuis ...". Op de laatste Leeuwarder plattegrond in vogelvlucht (Schotanus-atlas 1664) is de muur en tuin nog steeds afgebeeld en niet vervangen door een nieuw gebouwd dubbel dwarshuis. Tegenwoordig staat weer de vorige functie (sedert 1900) van particulier telefoonkantoor op het gebouw.
In 1886 werd het huis [57] ten Westen van het Huygenshuis [59] afgebroken en een verbindingsstraatje tussen Eewal en Speelmansstraat aangelegd. Dat werd 19 maart 1887 Huygensstraat genoemd. Daarom ontbreekt in de huidige nummering 57.
Of het huis van Knijff op nummer 55 of 57 gelegen heeft, is niet met zekerheid uit te maken. Hier zij nog opgemerkt dat schuin tegenover op Eewal 76 Pibo Gualtheri heeft gewoond. In de inventaris van de boedel en in de veilingcatalogus van de bibliotheek Horatius Knijff worden mathematische instrumenten beschreven, die overeenkomst vertonen met voorwerpen in de boedel Gualtheri![148r]
Inventarisatie ende respe. beschrijvinge
gedaan ten overstaan van de here presiderende
burgemr. Tierck Sioerdts Westerhuys
door mij Petrus Viglius twede clercq
ter secretarye der stede Leeuwaarden
van de goederen bevonden ten sterffhuyse van de here
Horatius Knijff in leven oldste ende eerste Raadt
ordinaris in den Hove van Frieslandt
ten versoecke van de here Abraham
de Schepper tegenwoordich regerende
burgemr. der stede voors. ende de here
Barnhardus Fullenius olde burgemr.
der stede Franeker als geauthoriseerde
curator over Jr. Goslyck Knijff naagelaten
erffgenaam van gedachte here Knijff
bij vrowe Lucia van Hiddema
in echte verweckt op aangevinge van
Anna Mary Eilerts, Aletta Clasen,
Theodorus van Ernet[?] ende Thomas Alberts
tegenwoordige dienstboden ten vs.
sterffhuyse, die om sulcks alles wel ende
getrouwelijck te sullen doen den behoorl.
eedt aan handen van de bovengedachte
here President hebben gepraesteert desen
23en Januarii 1679.
[148v]
In 't salet [= ontvangkamer]
Een ronde eecken taaffel met swart ingeleyt
Een blauw trijpen tafelspreet ende een schorsteencleet
Twaleff blauw trijpen Spaanse stoelen met een dubbelde
Twee groote spiegels met vergulden antyckse listen
Drie wit catoenen glasgordijnen
Een ijseren vuyrplaat met mesken knoopen
Een cleyn kastie met swart ingeleyt ende daerin bevonden
Linnen
Veertich laackens
achtien peulboecken
Veertich kussensloopen
Negen en twintich manshembden
Een wit catoenen scholdoeck met een kinderdoeck
Elleff boode taaffellaackens
[149r]
Drie bode handtdoecken
Een cleyn sackerdanen[?] kistie
Drie ijseren roeden
In de daaghscamer
Een bedt ende peul
Twee oorcussens
Twee groene Spaanse deeckens
Een groen gevoerde deecken
Een paar groene gordijnen rabat en een schorsteencleet
Drie groene glasgordijnen met haare roeden
Twee groene tafelspreden met een bedtspreet
acht rusleeren Spaanse stoelen met een dubbelde stoel
Twee groenlakens Spaanse stoelen
Twee taaffels
Een scherm
[149v]
Een taberettie
Vier rijsen voor de glasen
Een mantelstock
Een instrument om veerkijkers in te leggen
Een cleyn kinderkastie met laden
Een spiegels
Drie groene stoelcussens
Een cleyn boeckpulpitum Kleyn linnen
Vier en twintich kamerdoekse beffen
sestien neusdoecken
Vier dosijn paar pouretten
twaleff paar socken
Drie paar gebreyde socken
ses lange dassen
Vijff dassen wat korter
Twee dassen met bladen
[150r]
Tien wit linnen mutsen
Een palmboomen kamerdoekse
Een swart sijden capsloyer
Noch een swarte kapsloyder met kant
Een witte met een swarte sijden neusdoeck
Een paar swarte sijden hoosen
Een pluym
Een tinnen iachthoorn[?]
Een vleyn vuyren kistie
Een urinaal met een korffke
Een loodt op een hoedt
Een ijseren standcandelaar
Een eecken schuyfflaatie tot het uyrwerck
Linnen
Een en dartich taaffellaackens
Een hondert drie en vijfftich servetten
Ses en dartich handtdoecken
[150v]
Twee paar witlinnen gebreyde kousen
Een ijseren brander met een tange
Een houten puyster
Boecken
Johan Baptista Houwaardt Lusthoff der Maagden in octavo
Tooneel der wereltse veranderinge
Schatcamer der historien in vier deelen door Symen Goulert in octavo
Dordrechtse Arcadia in duodecimo
De getrouwe herder uts.
...... nieuwicheden uts.
De hooffse ... uts.
Eenige geestelijcke history... uts.
Een kooperen koocker met leghpenn.
Op de kelderscamer
Sestien caarten met rolleties
[151r]
Twee kaarten met listen
Seven roodt rusleeren stoelen
Een dubbelde stoel met leenen
Een roodt rusleeren stoel soneder leenen
Een eecken taaffel met een groen bladt
Een gemurmert schencktaaffel
Een groene voetbanck
In de comparitiecamer [= raadkamer, spreekkamer]
Twee bedden ende een peull
Twee oorcussens
Twee groene Spaanse doecken
Een paar groene gordijnen, rabat, bedtspreedt ende taaffelspreedt
Een blauw pavillioen met een kribbe ende daerop
Een bedt ende peull
Twee oorussens
Twee groene Spaanse deeckens
Noch een groene deecken
[151v]
Twee blauwe glasgordijnen
Een eecken viercante taaffel
Een ronde geverffde taaffel met een groen spreedt
Twee bedtquasten
Een staande boeckpulpitum
Drie roode rusleeren stoelen
Een Dambordt ende cleerbeesen
Een vuyrrooster
Een gangelstock
Een groen stoelcussen
Een ijseren kandelaar met een koperen blaacker
Vijff grote flessen met schroeven
Een koperen schelle met twee scheltouwen
In de kelder onder de comparitiecamer
Een Oxhooft waarinne noch is een partij wijn
Drie Breemer biertonne met een halff
[152r]
Drie leege wijn halffaamen
Een leegh ancker ende een olyvaatie
Twee grauwe steenen potten
Een witte kanne
Twee groote flessen
acht Medicinaal fleskes met twee kanties
In de klerckscamerke
Een slaapbanck ende daerin
Een bedt ende twee peullen
Twee oorcussens
Drie deeckens
Een wijtlingh
Een mantelstock
Een letterkast
Een ...
Een meslaadt met vier forcken
Een palmboomen hamer
[152v]
acht caarten met rolleties
Een houten stoel
In 't voorhuys
Vier roode rusleeren stoelen
Een geschildert schencktaaffel
Een mantelstock
In de keucken
Drie bedden ende twee peulen
Drie oorcussens
Vier deeckens
Elleff grote tinnen schootels
Veertien tinnen tafelborden met wapens
Negen tinnen tafelborden sonder wapens
Een tinnen kom
Een tinnen gieter
Een tinnen plaat
Drie tinnen ausierckes soo vleyn als groot
[153r]
Een tinnen piepkanne
Een cleyn licken trachter
Een tinnen ondersteecker
Twee grote tinnen kannen met een cleyne
Vijff tinnen lepels
Vijff grote tinnen waterpotten met een cleyne
Een steenen plypot met een tinnen lidt
Een steenen olykantie met een mostertpot met tinnen lidden
Een tinnen porteplaat
Een koperen vleysketel
Twee koperen kandelaars
Twee koperen vijssels
Een koperen boffertspanne
Een koperen langwerpich keetel met een decksel
Een kooperen gootlingh
Twee mesken schaalen met een ijseren evenaar
[153v]
Een grote koperen stooffpot met een decksel
Een kooperen vuyrbecken
Drie grote koperen comforen met een cleyne
Een blicken lanteern
Een blicken appelbrader
Drie grote blicken blaackers met een cleyne
Een ijseren kandelaar
Drie ijseren snuyters
Een blicken lamp
Een blicken salmbrader
Een leeuwericksbrader
Een potseel
Vier ijseren priemen[?]
Een cleyn ijseren spittie
Een koperen bolleboysies panne
Een ijseren drupleepel
Twee ijseren tange met een asschoppe
Vier ijseren potten
[154r]
Een grote ijseren pot met een decksel
Een hanghijser ende rooster
Een ijseren met een mesken schuymspaan
Twee ijseren drievoeten
Een ijseren spit
Een ijseren sackmes
Een selffwender met sijn gewicht
Vier pont koper gesloten gewicht
Elleff grote witte stenen schalen ende twee cleyne
Drie witte stenen slaadschotels
Een blicken suyckertromp met een roodtbeenen lepeltie twee wijnflessen met silveren doppen
twee silveren doppen soo cleyn als groot
Een houten turffback
Twee houten taaffels
Een houten persse
Een houten mostertmeulen
[154v]
Een spiegel
Een mangelbordt ende magelstock
Een turffvat
Ses oude stoelen
Een houten soutvat
Vier stooven
Een vogelkorff
Een steenen flesse
Een houten rasp ende lepelbordt
Twee grote bierglaasen
Een goote fles met een schroeff
Eenige medicijnflessen
Twee houten meelvaties
Een cleyn houten topke
In de kelder
Een houten selffwender
Rwee vleysvaten
[155r]
Een eetelsp...
Drie steenen kroegen
Een werendeel[?] booter[?]
Een ijseren kroon
twee korffflessies
Een groote steenen panne met een kom
Vijff geverffde houten doosen
Een geverfft tontie met een decksel
Een marmer mortier met een stamper
Een steenen kroegh met agorkes[?]
Een olykanne
Een glaasen lanteern
Eenige medicijnflessies
Een reckien om 't vuyr
Twee bierstellingen
Vier leege oxhooffden Een lege Bremer tonne
twee volle tonnen vier gulders bier
[155v]
Een vogelko..
Twee tobben met rapen
Een braskorff met truxe boonties
Een houten back met suyckerij wortels
Een houten block
Een houten reck
Twee raaptobben
Een kiste
Een houten keerslaadt
Een truffkorff
Een houten juffer [= bedwarmer]
Een stenen serck
Eenige borden
Een grote ijseren brander
Een houten aardt
Een wijnkelder met flessen
Vier grote met een cleyne waschtobbe
Twee waschschamels
[156r]
Een houwmes
Een houten aardt ende scherm
Een kanbordt
Een spijne
Een meelvatie
Een blicken lavoir
Twee waschborden
Drie wateremmers
Twee grote steenen kroegen
Een kruydtlaadt
Een rooster met een spit
Twee steenen kannen met een stooff
Een koperen aacker
Noch een steenen kanne met een tinnen lidt
Een hackbordt
Een blicken hausies hoorntie
Een partij brandhout
Een partij roode cool
Een ijsbijle
[156v]
Op het portaal
Een eecken persse
Een roodt rusleeren stoel
Sesentwintich tinnen schootels
Vrier grote tinnen hausierckes
Drie cleyne tinnen hausierckes
Drie dosijn engels tinnen taaffelborden
Noch elleff tinnen taafelborden
Noch tien uts. met wapens
Een tinnen waterfles
Op de pachterscamer
Een bedt ende peull
Twee oorcussens
Vier deeckens
Een paar grauw harsien gordijnen .. rabat, schoorsteencleet ende een taaffelspreedt
Twee taaffels
Een boeckast
[157r]
Een spiegel ende kleerbeesen
Vier rusleeren stoelen
Een cleyne matstoel
Een mantelstock
Een uyrwerck
Een ijseren tange
Een turffkorff
Op de achter bovencamer
Een ledicant met grauwe sijden behanghsel soo gordijnen en rabatten met een schorsteencleet met een ledicantsspreet
Een bedt ende peull
Twee oorcussens
Een wijtlingh
Twaleff grauwe trijpen stoelen
Een wiege met drie oorcussens
Een spiegel
Een groene deecken
[157v]
Twee juweelkisties
Een grote vijffvierendeels spiegel
Een hout tot een nachtspiegel
Negen schilderijen
Een grote schilderij sijnde een zeestuck
acht conterfeytsels van princen
Een groot conterfeytsel van princesse Albertina met haar zoon ende dochter
Een conterfeytsel van een kint
Noch een cleyn schilderijke
Een eecken kast ende daarin bevonden
Linnen
twee en vijfftich laackens
acht ende twintich peuldoecken
Negen ende vijfftich kussensloopen
Drie groote taaffellaackens
Noch twee gemene taaffellaackens
[158r]
Elleff handtdoecken
Twee volle stucken binnenwerck
Noch een endt binnenwerck
Drie enden kant
Een bosch ackers
Noch vijff groote met een cleyne taaffellaacken
Eenhondert ende vier servetten
Vijff ende twintich vrouwenhembden
Een lapke doeck langh ontrent drie ell
Drie ongemaackte peuldoecken
Negen en veertich kleyne kinderdoecken
seven en twintich groote kinderdoecken
ses paar linnen vrouwenmouckes
Vijff nachthalsdoecken
Twee zijden taaffelspreeden
Een damasten raaffelspreedt
[158v]
Negentien scholdoecken
Drie slechte taaffelspreeden
Vier taaffelspreeden met kant
Elleff Duytse mutsen
seventien ondersten
seven nachthalsdoecken
Drie en dartich beffen
twee witte kindertabberties
Drie wieghlakens met kant
Veertien kinder scholdoecken
tien borsthembdties
Veertyien linnen mutsen met kant
Vijfftien losse flippen
acht portuyr [= stel] hooftgoedt
Drie rufftdoecken
Drie Meysies ende Feynties
twee cleyne sloopkes
Drie kinderbroeckies
twee onderborstrockies
[159r]
twee bovenborstrockies met kant
Vijfftien slabben
Dartien hanteen
Veertien labaaren
twee kaalrockies met kant ende een slechte
Vijff paar slechte tour de braas met kant
Drie paar slechte tour de braas
Drie oude modrige [= beschimmelde] mutsen
acht portuyr engelse hooftdoecken waaronder ses met kant
Drie mutsen met kant
Twee wittekappen
Een witte armosijnen kapsloyer
Een swarte floerssen kapsloyer met kant
Een witte floerssen kapsloyer
Drie manshembden
Een bedthembdt
Vijff ondersten
Een paar wit linnen mouckes
[159v]
...foto 13... [160r]
[160v]
Silver
[161r]
[161v]
[162r]
[162v]
Linnen
[163r]
Op het cleyn voorcamer
[163v]
Linnen
[164r]
Een swarte koffer ende daerin bevonden
Linnen
[164v]
In de bottelerij bevonden enige wollen cleren als volcht
[165r]
[165v]
[166r]
[166v]
[167r]
Op de solder
[167v]
Een koffer ende daerin bevonden
[168r]
Noch een koffer ende daerin bevonden
[168v]
Noch een koffer ende daerin bevonden
[169r]
Op de bibliotheecqscamer
[169v]
[170r]
[170v]
[171r]

[171v]
Een ijseren kiste waarinne bevonden is een cleyn houten kistie ende daerin
[172r]
[172v]
[173r]
Een buydeltie ende daerin bevonden
Juwelen
[173v]
Een cleyn ringhkistie ende aldaer in bevonden
[174r]
In een groen buydeltie bevonden
[174v]
[175r]
Een cleyn doosie met gouden haackies ende oyskes
De spaarpot van Goslyck Knijff in verscheidene specie van pen. bestaande, monteert de somma van 76-13-8
Twee gouden knoopkes toiebehorende Goslyck Knijff
Drie stuckies Deens gelt in de spaarpot van Goslyck Knijff geleyt
De Bibliotheecq bestaande in verscheydene soorte van schoone, uytmuntende boecken volgens het Catalogus daeraff sijnde
Twee globen
Twee groote verrekijckers
Een eecken tafel met swart ingeleyt
Een rood rusleren stoel
Een grauw fluwelen ruststoel
[175v]
[176r]
Noch een horlogie met een silveren kast van Jacob Wybrens
Noch een cleyn horlogie met een silveren kast van Wibrandi
Mathematische instrumenten
Een coperen astrolabium
Een coperen halve Ciorcul met een minuytwijser
Een cleyn coperen astrolabium met een uyrcircul
Een koperen planisphaerium
Een cleyn koperen halve Circul met penullen[?]
Een coperen quadrant met affteeckeningen van graden, minuten ende secunden
Een coperen lineall met een transporteer
Een groot proportionaal lineaal
[176v]
Noch een cleyn proportionaal lineaal
Een cleyn coperen lineaal
Een duymstock
Twee kooperen passers
Eeenige schroeven tot een instrument behorende
Een brandglas
Een sonnewijser in een elpenbeenen doosie
In de stal
Een swarte kolffde ruyn
Een bonte kedde
Een ijseren hamerkiste
Twee kamerkoffers
Een caros
[177r]
Een cales
Een roskam en twee borssels
twee paar wit linnen paardekappen ende -decken
twee paar paardehuyren decken
Een kedde zijlbaagh ende manekap
Twee tomen met een hooftstal
Een trens met een hooftstal sampt een saays lijne
Een Caperson
Drie leeren bijaen met kettinghs
Een touwen helster
Een vleysschaffel
Vijff gordels
Twee sweepen
Een ijseren hanghkandelaar
Een hamer ende knijptange
Een kleerborstel
Twee wateremmers
[177v]
Een Poolse sleedt
Een sleeptrogh
Een fijl met ijseren kettinghs
twee hayren met een leeren saayslijne
Twee ledders
Twee wagentoomen met hoofftstallen
Twee koetsgereyden
Twee wagengereyden
Een sadel
Een tuynhaule
Twee forcken met een schoppe
Twee losse sijlbayen
Twee decken op koetsgereyden
Een teervat, een bootshaack
Een oude wanne
Een partij hoy ende stroo
Eenige rommelerij
[178r]
In 't castie boven 't pulpitum in de comparitiecamer staande bevonden eenige boecken, welcke boven op de bibliotheecqscamer sijn gebracht om op 't catalogus gestelt te worden ende voorts
Een Geneve bijbel met gouden haacken
Een kleyn doosie met mathematische instrumenten
Besoignes van seeckere tauxatie van landen ende vasticheden voor de Ed. Mog. here Horatius Knijff ende Alexander Joseph van der Laan in dato den 9en Xber 1671
Eenige oude Latijnsche brieven van Hector van Houckswier aan sijn broeder Ausonius van Houxwier
Een doos met instrumenten tot het schaackspel behorende
Een caart van twee saten lants tot Wynaam ende Pytersbierum de here Knijff als eygen toebehorende
[178v]
In 't pulpitum bevonden navolgende specie van pen.
Tweehondert vier ende t'negentich silveren Ducatons 926-2-
Drie en dartich ende een halve Rijxdaalders soo heele, halve als oorden van dien 83-15-
twaleff goutgls. ende een halff 17-10-
dartich ll. aan schellingen 30- -
twaleff Cargls. tien strs. aan dubbelde strs. 12-10-
Drie Schotse distelbloemen aan 12 strs. yder 1-16-
Een Engelsche harp aan acht strs. ..-8-
acht onbekende stuckies silvergelt
twee cleyne stuckies onbekent gout
[179r]
In een linnen sack met no. 1 geteeckent bevonden
ses en twintich ende een halve silveren Ducatons 83-9-8
25 schellingen 7-10-
payement 1-14-
In een sack met no. 2
aan verscheydene specie penn. 125-19-
In een sack met no. 3
aan dubbelde strs. 45-19-
In een sack met no. 4
aan verschiedene specie van penn. 28-7-4
In een sack met no. 5
aan verscheidene specie 2-5-
In een sack met no. 6
Vijff Ducatons 15-15-
[179v]
In een sack met no. 7
aan verscheidene specie 21-3-8
In een sack met no. 8
aan verscheidene specie 40-16-
In een sack met no. 9
aan verscheidene specie
199-13-
In een sack met no. 10
aan verscheidene specie 115-9-8
In een sack met no. 11
aan verscheidene specie 1281-17-
In de kast onder 't pulpitum
Een obligatie tot laste van den Landschappe van Friesland op thoner deses ter somma van een hondert vijff ende twintich Cargls. in dato den 12en Febr. 1677 waarop geen interessen sijn betaalt.
[180r]
Een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van twee hondert vijfftich Cargls. in dato den 12en Febr. 1677 waarop geen interessen sijn betaalt
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van vijff ende twintich Cargls. in dato den 1en Xber 1675 met de Interessen a dato des brieffs
Noch een obligatie tot profijte, last ende dato als boven ter somma van seven en dartich Cargls. tien strs. waarop geen interessen sijn betaalt
Noch een tot profijte, laste, somma ende dato als boven waarop geen interessen sijn betaalt
Noch een obligatie tot laste, profijte ende somma als voren in dato den 23en 7ber 1676 met de interessen a dato des brieffs verschenen
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van eenhondert vijff en twintich catgls. in dato den 10en May 1677, waarop mede geen interessen sijn betaalt [180v]
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren tot vijff ende twintich Cargls. in dato den 1en Xber 1675, waaraff 't eerste jaar interessen verschenen den 22en April 1677 ende tot noch geen interessen sijn ontvangen
Noch een obligatie tot lasten, profijte ende somma als voren in dato den 15en 9ber 1676 waarop mede geen interessen betaalt sijn
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van vijff en t'seventich Cargls. in dato den 23en 7ber 1676 waarop mede geen interessen betaalt sijn
Noch een obligatie ter somma van eenhondert Cargls. tot laste ende profijte als voren waaraff 't eerste jaar interessen den 4en Martij 1677 verschenen ende tot noch toe onbetaalt sijnde de brieff gedateert den 1en Xber 1675
Noch een obligatie tot laste, profijte ende dato als voren ter somma van eenhondert vijff ende twintich Cargls. waaraff 't 1e jaar op den 8en Martij 1677 verschenen ende 't selve ende de verdere jaaren noch onbetaalt sijn
[181r]
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van eenhondert vijff ende t'seventich Cargls. in dato den 4en Julij 1676 met de interessen a dato deses brieffs verschenen
Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van twee hondert vijfftich Cargls. in dato den 10en Maij 1677, waarop mede geen interessen betaalt sijnV Noch een obligatie tot laste ende profijte als voren ter somma van eenhondert vijff en twintich Cargls. in dato den 8en Maij 1677, waarop mede geen interessen betaalt sijn Noch een obligatie tot laste, profijte ende dato als voren ter somma van tweehondert vijfftich Cargls. met de interessen a dato des brieffs verschenen
Noch een obligatie tot profijte van de Magistraat der stede Franeker ende tot laste als boven tot elleffhondert vijff en twintich Cargls. in dato den 1en Januarij 1678 verschenen tot noch onbetaalt sijn
[181v]
Noch een obligatie tot laste als boven ende ten profijte van de stadt Franeker ter somma van elleffhondert vijff ende twintich Cargls. in dato den 4en 8ber 1676 waaraff 't eerste jaar interessen verschenen .. den 4en 8ber 1677 ende tot noch onbetaalt
Noch een obligatie tot laste als voren ende profijte van thoner deses ter somma van eenhondert vijff ende twintich Cargls. in dato den 1en Xber 1675, waaraff 't eerste jaar interessen den 3en Junij 1677 verschenen ende tot noch toe onbetaalt is
Noch een obligatie tot laste ende profijte als vooren ter somma van vijff ende t'seventich Cargls. in dato den 1en Xber 1675, waaraff 't eerste jaar interessen den 4en Julij 1677 verschenen tot noch onbetaalt is
Noch een obligatie tot laste ende profijte als boven tot vijff en twintich Cargls. in dato den 15en 9ber 1676 met de interessen a dato des brieffs
[182r]
Noch een obligatie tot laste nde profijte als boven tot eenhondert vijfftich Cargls. in dato den 8en Maij 1677 met de interessen a dato des brieffs
Noch een obligatie tot laste ende profijte als boven ter somma van eenhondert seven en tachtich Cargls. tien strs. in dato den 13en Januarij 1677 met de interessen a dato des brieffs
Een obligatie tot laste als voren ende ten profijte van de here Horatius Knijff ter somma van drie hondert Cargls. in dato den 17en Augusti 672 waaraff de interessen den 17en Augusti 1675 verschenen sijn voldaan
Noch een obligatie tot laste, profijte ende somma als voren in dato den 6en Martij 1673 waaraff de interessen den 10en Maij 1675 verschenen sijn betaalt.
[182v]
Een obligatie holdende tot laste van Jacob Alberts cum socioet uxoribus ende ten profijte van de here Horatius Knijff ter somma van vier hondert goutgls. in dato den 30en Martij 1660 waaraff de interessen tot Maij 1664 verschenen sijn betaalt
Een obligatie tot profijte van Jr. Werp van Juckema cum uxore ende tot laste van Tjerck Jilderts cum uxore tot Tzumarum ter somma van drie hondert twintich Cargls. in dato den 29en Matij 1650 met de interessen a dato des brieffs verschenen
Een obligatie ot laste van Juffr. Maria van Tiaarda ende ten profijte van Worp van Juckema ter somma van een duysent Cargls. in dato den 11en 9ber 1644, waaraff de interessen tot den jare 1648 verschenen sijn betaalt
[183r]
Een reversaal tot laste van de here Horatius Knijff ende ten profijte van Jr. Sixtus Julius van Decama hercomende van de coop van Gerroltsma sate tot Wier in dato den 27en Martij 1670 waarvan het 3e ende laaste termijn bij de here coper betaalt is den 26en Febr. 1672, sijn de coopbrieff van voornoemde sate berustende onder de here Edzard thoe Grivestins grietman over Menaldumadeel; de post is de coopbrieff bij de here Schepper gelicht ende de ...gelden betaalt
Een coop- ende respe. reversaalbrieff tusschen Dirck ende Claas Gideons als vercopers ende Focke Freercks cum uxore als copers van seeckere huysinge ende hovinge etc. gelegen in den dorpe Wier in dato den 12en Febr. 1670, waarvan de here Knijff het niaar vandien becomen heeft volgens blijck van quitantie in margine dies staande wegens betalinge des coopschats; de post uts. bij de here Schepper gelicht
Een coopbrieff ende absolute quitantie van Tiete Baard tot Belcum als coper van acht pondten. landts tot Wier van Juffr. Agatha van Hiddema cum marito [183v]
[184r]
In het twede laad in het kast onder het pulpitum
Een huyrcontract tusschen de here Horatius Knijff als verhuyrder ende Johannes Aedes cum uxore tot Jelsum als huyrders van de sate lants tot Jelsum gelegen in dato den 13en Febr. 1666 met no. 1
Een huyrcontract tusschen deselve here als verhuyrder ende Claas Johannes tot Jelsum als huyrder opgerecht nopens een sate lants aldaar gelegen in dato den 12en Martij 1670 met no. 2
Een huyrcontract tusschen de here Johannes Nauta van Hesens als verhuyrder ende Johannes Aedes als huyrder opgerecht van een sate lants tot Jelsum gelegen in dato den 4en Aug.ti 1635 met no. 3
Een huyrcontract tusschen de here Horatius Knijff als verhuyrder ende Claas Sipkes cum uxore als huyrders van een sate lants tot Jelsum in dato den 25en 7ber 1665 met
[184v]
no. 4 waarbij een continuatie van verhuyringe tusschen vs. contrahenten in dato den 2en October 1673 nader bevesticht is
Een huyrcontract tusschen de here Knijff als verhuyrder ende Jan Feddes cum uxore ot Jurwert van een dsate lants aldaar gelegen in dato den 7n Januarij 1663 met no. 5
Een huyrcontract tusschen de here Knijff in qlt. als verhuyrder ende Gabe Doedes cum uxore in Wouterswoude als huyrders opgerecht van een sate lants aldaar gelegen in dato den 20en Xber 1673 met no. 6
Copia coopbrieff ende respe. huyrcontract tusschen Juffr. His van Eminga wed. Sytsema[?] als vercoperse ende verhuyrderse ende Rinnert Fockes cum uxore als coper van de huysinge ende schuyre cum annexis staande op de sate ende landen in Wolterswolde ende respe. huyrders van de vs. landen in dato den 7en Martij 1656 met no. 7
[185r]
Een huyrcontract tusschen de here Knijff als verhuyrder ende Claas Rinnerts cum socio als huyrders van een sate lants gelegen tot Driesum in dato den 12en Maij 1677 met no. 8
Een huyrcontract tusschen de here Horatius Knijff ende Johannes Nauta als verhuyrders ende Frans Johannes van drie en sestich pondten. lants beneffens de huysinge, schuyre cum annexis staande ende gelegen tot Pytersbierum in dato den 28en April 655 met no. 9
Een huyrcontract tusschen de here Horatius Knijff als verhuyrder ende Sioerdt Saackles op Wilaarster turp onder de clockslach Leeuwaarden van een sate lants aldaar gelegen in dato den 2en April 1668 met no. 10
Een huyrcontract tusschen de here Knijff ende Ede Jacobs cum uxore van een sate lants gelegen on der de clockslach van Leeuwaarden op de Stulp in dato den 5en 9ber 1676 met no. 11
[185v]
Een huyrcontract tusschen de here Knijff als verhuyrder ende Jochum Annes als huyrder van een sate lants gelegen onder de clockslach van Leeuwaarden in dato den 19en Julij 1674 met no. 12
Een huyrcontract tusschen de here Knijff als verhurder ende Aate Haanties als huyrder van seeckere drie pondten. los lant gelegen tot Englum in dato den 24en Xber 1676 met no. 13
Een huyrcontract tusschen de here Knijff als verhuyrder ende Jan Jansen tot Oosterentwegens sijn Ed. aanpart van een sate lants gelegen aldaar in dato den 7en Maij 1674 met no. 14
Een coopbrieff ende respe. huyrcontract tusschen de here Knijff als vercoper ende verhuyrder respe. ende Melis Janssen cum uxore als copers ende huyrders van de huysinge cum annexis mitsgaders de sate ende landen tot Wartena gelegen in dato den 2en Maij 1678 met no. 15
[186r]
Een huyrcontract tusschen de heren Knijff ende Barthold van Nijsten als verhuyrders ende Griet Isbrants wed, van Gerben Gerbens tot Menaam van een sate lants gelegen aldaar in dato den 1en Martij 1666 met no. 16
Een huyrcontract tusschen de here Joannes Nauta als verhuyrder ende Pyter Sioerts cum uxore als huyrders van een sate lants gelegen onder de clockslach van Leeuwaarden in dato den 26en Januarij 1656 met no. 17
Een huyrcontract tusschen de eygenaars ende grontheeren van een sate in Garstmeer ende Anne Heres als meyers in dato den 3en Maij 1642
Noch een huyrcontract tusschen de boven staande eygenaars ende meyer vs. in dato den 28en April 1629 beyde gequoteert met no. 18
Twee huyrcontracten tusschen de here Gajus Nauta cum uxore als verhuyrders ende Anne Tjabbes cum uxore als huyrders van een stae ende landen tot Suameer gelegen, waarvan 't eene geen datum heeft ende 't ander gedateert is den 2en Febr. 1631 met no. 19
[186v]
Een coop- ende respe. huyrcontract tuschen de here Albert van Aysma cum sociis als vercopers ende huyrders ende Heercke Andrys cum uxore als copers ende huyrders van seeckere huysinge ende hovinge sampt ontruyminge van de stae ende landen onder vs. huysinge behorende staande ende gelegen tot Jelsum in dato den ... April 1647 met no. 20
Een scheidinge tusschen Lolck Aysma voor haer ende in qlt. ende Albert, Schelto, Focke, Hessel ende Idtie Aysma van lannden ende eeuwige renten in dato den 2en Martij 1609 met no, 21
Een ontscheidinge ende respe. inventarisatie tusschen de erffgen.van wijlen Hotse Aysma nopens de goederen bij gedachte Hotse Aysma nagelaten in dato den 24en Martij 1604 met no. 22
Een ontscheidinge ende respe. accoort nopens de goederemn bij Hessel, Tjal ende Duco Aysma in dato den 7en 8ber 1533 met no. 23
[187r]
Een scheidinge tusschen Juffr. Agatha van Eminga wed. Decama ende haer kinderen in dato den 1en April 1631 met no. 24
Een scheidinge tusschen de erffgen. van wijlen Juffr. Lucia van decama in dato den laasten Maij 1635 met no. 25
Een copiele acte van compromis tusschen de here Bartholomaeus van Nijsten als erffgen. van wijlen Dr. Johannes Nijsten gewesene curator over de here Horatius Knijff ende deselve here Knijff vs. in dato den 2en Febr. 1652 met no. 26
Een copia acte van begevinge ende respe. uytspraack van compromis sampt acte van approbatie van 't selve tusschen voornoemde heren Nijsten ende Knijff in dato den 3en April 1652 met no. 27
Een copia reeckeninge, bewijs ende reliqua van de administratie der goederen welcke Dr. Johannes Nijsten in leven advocaat voor den Hove van Frieslandt als curator
[187v]
over de heren Horatius Knijff ende Johannes Nauta erffgen. van Juffr. Josina van Aysma wed. Cronenburgh heeft gehadt, gedaan bij de here Bartholomaeus van Nijsten diestijts Raad ter Admeraliteyt tot Harlingen erffgenaam van Dr.Johannes Nijsten vs. in dato den 16en October 1651 met no. 28
Copia accoort tusschen Trijntie Pyters ende Douwe Beima in dato den 1en 9ber 1620 met no. 29
Een testament van Jr. Julius Botnia van decama tot Weidum in dato den 30en Martij 1633 met no. 30
Een testament van Juffr. Florentia van Botnia in dato den 12en Junij 1608 met no.31
Copia testament van Lolck van Aysma wed. wijlen Hotse van Aysma in dato den 2en Augusti 1637 met no. 32
[188r]
Een testament van Jr. Werp van Juckema in dato den 3en Aug.ti 1650
Een copia scheidinge tusschen de erffgen. van Jr. Ruyrd van Juckema in dato den 19en 7ber 1640
Eenige extracten van testamenten getrocken uyt het fidei commissaire registratieboeck 's Hoffs van Frieslandt
Twee bullen ofte promotiebrieven van wijlen de heren Petrus ende Horatius Knijff
Een schrieffboeck in quarto waarinne geannoteert staan eenige betalinge aan de meyeres ende andere personen tot Wier gedaan
[188v]
Twee onverteeckende staten van obligatie opgeleyt bij wijlen de here Hiddema sijn huysvre. ende desselffs kinderen
Een quitantie van Dr. Feenstra ten profijte van de here Knijff cum uxore ter somma van seven hondert drie en dartich Cargls. seven strs. sijnde een gerechte darde part van 2200 Cargls. in dato den 1en Maij 1667
Een quitantie bij Sape Beerns gepasseert als cessie hebbende van Hans Meyhnses affcomende van Pyter Riencks cum uxore tot Birdaard bij de here Knijff betaalt ter somma van 1473 Cargls. 13 strs. wegens een tauxatie van de huysinge tot Birdaard vs.in dato den 19en Maij 1669
Een quitantie van Aaffke Heidema wegens een gerechte darde part van 115 Cargls. sijnde een jaar interessen van 2300 golden gls. bij de here Knijff cum uxore betaalt in dato den 5en Xber 1666 den 1en Maij 1665 verschenen
Noch een quitantie van Claas J. Fontein tot 300 Cargls. sijnde vier jaren interessen van 1500 Cargls. capitaal van de jaren 1664, 1665, 1666 ende 1667 bij de here Knijff cum uxore betaalt in dato den 18en October 1667
[189r]
Een quitantie van Gellius Heidema wegens betalinge van een gerechte darde part van 1500 Cargls. capitaal ende verschenen interessen van een obligatie van den 21en Maij 1662 bij de here Knijff den 26en Maij 1669 betaalt
Een quitantie van Juffr. Foockel van Faatsma wed. Scheltema ter somma van 1000 Cargls. capitaal ende 320 Cargls. verschenen interessen sijnde een gerchte darde part van 3000 Cargls. capitaal ende 960 Cargls. verchenen interessen bij de here Knijff betaalt in dato den 8en Martij 1667 hercomende van een obligatie ten profijte van de here Tarquinius Boelens ende door cessie aan de heere Johannes Scheltinga getransporteert sijnde de obligatie gedateert den 27en Martij 1642 ende de cessie van den 6en Martij 1646
Een quitantie van Dr. Feenstra ter somma van 73 ll. 6 strs. sijnde een gerechte darde part van 2 jaren interessen van 2200 Cargls. capitaal den 24en Julij 1666 verschenen bij de here Knijff cum uxore betaalt den 28en 9ber 1666
Een quitantie van Hadwig Pyters wed. wijlen de secretaris Tiaard Johannes voor haar ende in qlt. ter somma van 2340 Cargls. 30 strs. sijnde een gerechte vierde part van 8888 Cargls. 11 strs. ende verschenen interessen hercomende van
[189v]
een obligatie den 29en Januarij 1664 bij de here Knijff cum uxore den 20en Febr. 1666
Een quitantie van Aaffke Heidema wed. Sprinsen wegens een gerechte darde part van 2300 Cargls. capitaal ende vier jaren interessen 1666, 1667, 1668 ende 1669 verschenen monterende tesamen 920 Cargls. hercomende van een obligatie in dato den 16en Maij 1663 bij de here Knijff betaalt den 8en Maij 1669
Een handschrift van de here Horatius Knijff ter somma van 500 ll. capitaal holdende tot profijte van Hylck Egberts in dato den 3en 9ber 1670 beneffens een quitantie bij Sybe Piers gepasseert wegens betalinge van bovengemelte somma ende verschenen interessen in dato den 18en 7ber 1675 bij de here Knijff betaalt
Een quitantie van Jan Agges nomine uxoris ter somma van 1764 Cargls. 13 strs. 4 pen. sijnde een gerechte darde part van 2 obligatien monterende de eene tot 2000 goutgls. ende d'ander tot 840 ggls. alles met de interessen vandien bij de here Knijff den 31en Januarij 1665 betaalt
[190r]
Een acte van aanneminge gepasseert bij de here Knijff aan de burgemr. Rombertus Seixma[?] wegens betalinge van een gerechte darde part van 1000 silveren ducatons wegens een obligatie die Sijn Ed. huysvr. broeder ende suster an gedachte Sirxa[!] schuldich waren van den 20en Julij 1662 sijnde de acte gepasseert den 16en October 1665 beneffens een quitantie continuarerende betalinge van bovengemelte darde part ter somma van 1050 Cargls. capitaal ende 815[?] Cargls. interessen de dato den 3en Febr. 1666 bij de here Knijff betaalt
Een quitantie van Trijntie, Tyetske ende Coert Janssen wegens betalinge van een gerechte darde part van 3000 Cargls. capitaal ende 2 jaren interessen tot 100 gol.gls. in eener somma stijgende 1100 ll. hercomende van een obligatie in dato den 1en Maij 1662 tot laste van de erffgen. van de here Hiddema bij de here Knijff den 1en Maij 1667 betaalt
Een quitantie van Gualdo Rudolph van Sissingh in qlt. wegens betalinge van een darde part van een obligatie in dato den 2en April 1637 ter somma van 6000 ll. tot laste van Goslyck van Hiddema bij de here Knijff betaalt met de somma van 2000 ll. ende een darde
[190v]
part van 2 jaren interessen tot 210 Cargls. ende alsoo tesamen 2210 Cargls. sijnde de quitantie gedateert den 8en Julij 1666
Een quitantie van Evert Janssen tot Jurwert als erffgen. van Marten Gerloffs in qlt. wegens betal. van een gerechte seste part van 2000 goutgls. beneffens 2 jaren interessen t'samen ter somma van 513 Cargls. 6 strs. 1 pen. bij de here Goslyck van Hiddema opgeleyt
Een quitantie van de here Allert Pyter van Jongestal wegens betalinge van 220 Cargls. 7 strs. als reste van meerdere somma sijnde een gerechte darde part van 2 obligatien de eene de dato den 17en 8ber 1635 tot laste van de here Hiddema tot 1000 Cargls. ende d'ander tot laste van Juliana van Decama cum filiis tot 2300 Cargls. ende verschenen interessen bij de here Knijff betaalt den 29en Maij 1669
Noch een quitantie van Dr. Julius Brongersma tot 330 ll. sijnde twee jaren interessen van bovenstaande obligatie tot laste van de here Hiddema ende Juffr. Juliana van Hiddema voor haar ende in qlt. in dato den 5en 7ber 1666
[191r]
Seeckere recipis bij de here Hauboys gepasseert in dato den 27en April 1664 nopens een coopbrieff van een sate lants tot Goutum
Een quitantie van Siuck Steernse van Humalda ter somma van 1400 Cargls. in dato den 11en Maij 1654 met noch een quitantie bij Hessel Eelckes gepasseert ter somma van 2000 ggls. op de huysinge tot Werdum voor desen verschoten in dato den 1en Maij 1637
Noch een quitantie onder de handen van Juffr. Victoria van decama ende Schelto van Paffenrade ter somma van 1000 ggls. in dato den 30en Maij 1632
Item een quitantie onder de handen van deselve ter somma van 1000 ggls. in dato den 4en Maij 1630
Noch een quitantie mede onder de handen als boven tot 1000 ggls. in dato den 5en Maij 1631 beneffens seeckere annotatie bij de here Knijff opgestelt
Een metinge van Gerroltsma state tot Wier bij Gellius Dominici ende Buwe Takles gedaan den 7en 7ber 1669
Noch een metinge van de reed bij Gerroltsma state bij Bouwe Taackles gedaan den 1en April 1670
[191v]
Noch een metinge van 3 porchelen bouwlant op de boerde tot Wier bij vs. Bouwe Taackles den 2en Junij 1675 gedaan
Noch een metinge van 2 porchelen lants op de boerde tot Wier
Een acte van scheidinge tusschen Juffr. Juliana van Decama ende haar Ed. kinderen in dato den 13en 9ber 1668 ... met noch een nader acte ende respe. quitantie bij Juffr. Agatha van Hiddema in dato den 27en Maij 1670 ... sampt noch nader repartitie nopende de schulden bij Juffr. Juliana van Decama ende haar wijlen man opgelecht in dato den 13en 9ber 1660
Authentycqe copia coopbrieff van seeckere cleine sate lants gelegen tot Menaldum groot 12 pondten. bij Sipke Beerns cum uxore in qlt. in coop becomen in dato den 15en Febr. 1651 ... met noch verscheidene annotatien van de goederen ende de schulden van Jr. Worp van Juckema
[192r]
Een bondel brieven raackende de goederen van Decama als eerstelijck seeckere scheidinge van landen tusschen de erffgen. an Jr. Julius van Decama in dato den 21en Aug.ti 1601
item een huyrcontract van seeckere huysinge ende landen tot Ipecolsga gelegen tusschen Sixtus Julius a decama in qlt. als verhuyrder ende Pals Hylckes als huyrder opgerecht in dato den 4en Maij 1654
item een metinge van een stuck lants tot Wirdum in dato den 28en April 1670
noch een obligatie tot laste van Romke Taatsma cum uxore tot Stiens ten profijte van Juffr. Hiskia van Sytjema[?] ter somma van eenhondert goutgls. in dato den 4en Junij 1638 waarop soo van capitaal als interessen betaalt is 140 Cargls. den 24en Julij 1664
noch een acte van affreeckeninge ende liquidatie tusschen de here Knijff ende ..lske Gerryts tot Rijperkerck in dato den 27en Junij 1674
noch een huyrcontract van seeckere huysinge cum annexis tot Birdaard tusschen de here Horatius Knijff ende Arent Dircks cum uxore in datoden 25en Januarij 1672
noch een huyrcontract tusschen de here Knijff cum socia als verhurders ende
[192v]
[193r]
Eenige coopbrieven, scheidingen etc. raackende de goederen van wijlen Cronenburgh tot Pietersbierum ende elders
[193v]
Een coopbrieff van de sate Tyerckwert genaamt gecocht bij Jan Lamberts cum uxore in dato den 17en Martij 1561
Een acte van ontscheidinge tusschen de erffgen. van wijlen Jacob van Cronenburgh in dato den 27en Julij 1603 beneffens een nader acte van den 1en Maij 1604
Een recepis van E. Kiestra in dato den 19en Febr. 1656
Een coopbrieff van 20 goutgls. jaarlijxe eeuwige rente gaande uyt de sate Blockhuyster sate genaamt tot Tercaple in dato den 5en Febr. 1558
Een coopbrieff van sekere sate lants gelegen onder de clockslach van Jelsum groot 40 pondten. daarvan dat copers sijn de curatoren van de here Knijff ende vercopers Jan Keppel cum sociis in dato den 15en December 1642 met eenige stucken daartoe behorende sampt noch een coopbrieff van negen pondten. mede tot Jelsum in dato den 18en Maij 1645 bij deselve curatoren gecocht mitsgaders een tauxatie van de huysinge ende hovinge in dato den 28en Febr. 1644
[194r]
Een acte van borghtochte tot laste van Joryt Bockesz. neffens de halve sate Tjercks nest genaamt in dato den 17en Martgij 1561
Een coopbrieff van seeckere twee pondten. greydlant gelegen in de Marninge onder de clockslach van Bolswaart bij Tymen Jacobs cum socio van Rienck Fongers in coop becomen in dato den 26en Martij 1658 op welcke adjudicatie gebleeck dat de here Knijff volgens niaarversoeck coper is geworden met het ingeloste reversaal daarinne leggende sampt quitantie van de betaalde strijckpenn. ende stuyvergelden
Coopbrieven ende andere stucken raackende de goederen van de here Gayus van Nauta
Copia copiae authentycq contract tusschen Johan Aysma ende de curatoren van Sioerdt Beima in dato den 15en December 1577 ende geauthenticeert den 17en April 1658
Een scheidinge tusschen Thomas, Trijn, Lambert, Mayke etc. kinderen van Jan Lamberts cum uxore in dato den 18en Octobris 1576
[194v]
Een coopbrieff in dato den 26en Febr. 1645 met het reversaal den laasten April 1645 slaande op seeckere dwarshuysinge staande op de Ewal binnen Leeuwaarden bij de here Gayus van Nauta van Fedde Janssen cum sociis in coop becomen
Copia decreetbrieff van seeckere 4½ pondten. lants gelegen tot Oosterent sampt 12½ strs. eeuwige rente gaande uyt een sate tot Ydaard in dato den 9en Martij 1636
Twee gelijkcluydende coop- ende reversaalbrieven tusschen Bernard Jurriens cum uxore vercopers ende Hans Pyters coper van seeckere halve sate lants tot Jelsum in dato den 12 Januarij 1644, uyt wiens adjudicatie gebleeck dat de here Nauta het niaar vandien becomen heeft
Een coopbrieff van seeckre halve sate lants gelegen in den dorpe Garsmeer in dato den 11en Maij 1641 bij Jr. Christoffel van Aarnsma aan de here Gayus van Nauta vercocht met de metinge daartoe behorende
[195r]
Een coopbrieff van een sate lants tot Jelsum gelegen in dato den 1en 9ber 1644 bij de here Gajus van Nauta van de Staten van Frieslant in coop becomen
Noch een coopbrieff van seeckere sate lants tot Roptazijl onder den dorpe Wynaam in dato den 1en 9ber 1640 tusschen de here Nauta als coper ende de Staten deser Landschappe als vercoper
Een coopbrieff van de erffgen. van Jr. Dirck Canter de oude als verxopers ende de here Gajus Nauta als coper van een sate lants gelegen onder de clockslach Leeuwaarden in dato den 15en Xber 1642 beneffens eenige stucken soo van metinge, huystauxatie etc. daartoe behorende
Een coopbrieff tusschen Pyter Reen als vercoper ende de here Gajus Nauta cum uxore als copers van seeckere halve sate lants gelegen tot Jelsum in dato den 5en 7ber 1643
Een coopbrieff van een sate lants tot Jelsum in dato den 1en 9ber 1638 van de
[195v]
heren Staten deser provintie aan de here Gayus van Nauta cum uxore vercocht met twee metingen derselver landen ende andere stucken daartoe behorende
Een coopbrieff van seeckere sate lants Holdinga genaamt gelegen in den dorpe Suameer tusschen Geertie Jans vercoperse ende Dr. Gayus Nauta als coper in dato den 8en October 1625 met de adjudicatie daartoe relatyff mitsgaders noch een coopbrieff van seeckere twee perchelen lants 't eene gelegen tot Wartena ende 't ander onder den dorpe Garijp in dato den 27en Xber 1626 sijnde vercoper Marten Clasen ende coper Dr. Gajus Nauta sampt noch een coopbrieff van seeckere fenne lants onder de clockslach van Suameer tusschen Oege Qigbolts als vercoper ende Dr. Gajus Nauta cum uxore als copers in dato den 5en Maij 1633. Noch een coopbrieff van drie stucken lants genaamt de Wieren tot Suameer tusschen Wopke Hendricks cum uxore vercopers ende Dr. Gajus Nauta cum uxore copers in dato den 14en Junij 1633 beneffens twee relasen gepasseert bij Jelle Andrys ende Fedke Hedmans cum socia de dato den 28en Julij 1669
[196r]
Een coopbrieff voor drie vierde parten ende decreetbrieff van een vierde part van de dwarshuysinge op de Ewal binnen Leeuwarden staande bij de erffgen. van Tincke van der Haule aan de here Gayus van Nauta vercocht in datis den 11en Febr. 1637 ende 28en Martij 1637 sampt seeckere coopbrieff van de hovinge in dato den 8en Maij 1637 bij de here Gajus van Nauta van de erffgen. van Johan van Velssen gecocht beneffens een insinuatie bij wijlen de here Knijff aan Binnert Schendel cum socio gedaan in dato den laasten April 1638
Stucken raackende het sterffhuys van wijlen de Ritmr. [Johannes] Nauta
Een tauxatie der goederen bij wijlen de here Ritmr. Nauta nagelaten in dato den 16 7ber 1663 beneffens een staat van de erffenisse bij de here Knijff bij lottinge te dele gevallen
Een verdragh tusschen de here Cornelius Haubois in qlt. cum socia ende de here
[196v]
Horatius Knijff nopens de goederen ende erffenisse van de here Gayus Nauta cum uxore ende de ritmr. Nauta nagelaten in dato den 22en Xber 1660. Een recepis van de here Haubois nopende enige stucken bij hem gelicht in dato den 3en 9ber 1665
Een quitantie ende respe. acte van borghtochte tot laste van de kinderen van de here Gauma ende securiteyt van de erffgen. van de ritmr. Nauta in dato den 29en Augusti 1661
Een copia van de staat van opcomste der landen voor de jaren 1656 ende 1657
Copia inventaris van de ritmr. Johannes Nauta nagelatene goederen
Een notule van brieven ende instrumenten raackende de erffgfen. van wijlen de ritmr. Nauta in 't gemeen, dewelcke de here Haubois bij provisie heeft gelicht den 3en 9ber 1665 beneffens een recipis van een ontvangen boeck van de here Knijff raackende de landen de here Nauta toebehoort hebbende mede bij de here Haubois gepasseert [197r]
Een acte van borghtochte bij Jan Gerbens in qlt. gepasseert tot securiteyt van de here Knijff in dato den 24en Febr. 1677
Eenige oude coop- ende rentebrieven sampt andere instrumenten in een bondel t'samen gequoteert met nris. 1 tot 11 incluys
Een copia authenticq reeckeninge, bewijs ende reliqua van de goederen welcke Dr. Joihannes Nijsten als curator over Horatius Knijff heeft gehadt ende bij Bartholomeus van Nijsten overgeleyt ende gedaan den 21en October 1651
Een copia authentycke reeckeninge van de adminstratie der goederen welcke Johannes Nijsten als curator over de here Horatius Knijff ende Johannes Nauta als erffgen. van Juffr. Josina van Aysma gehadt heeft, overgeleyt bij de here Bartholomaeus van Nijsten in dato den 19en October 1651
[197v]
Een copia reeckeninge van Dr. Johannes Nijsten als administrator over de goederen van Juffr. Josina van Aysma gedaan bij de here Bartholomaeus van Nijsten gesterckt met Focke van Aysma ende Hessel van Sminia
Een staat ende inventaris van de goederen bij wijlen de here Nauta ende Juffr. Lolck van Aysma nagelaten, opgercht ten overstaan van de here Saackma als commissaris voltrocken den ... 1650
Een kiste waarinne bevonden sijn enige reeckeningen van ontvangh ende uytgave welcke de here Julius a Decama als kerckvoogd ende administrator over den dorpe Weidum heeft gehadt met de acquiten daartoe behorende
[198r]
Vaste goederen
Een sate lants gelegen onder de clockslach der stede Leeuwaarden groot 47 pondten. 12 penn. 5 roeden volgens metinge tegenwoordich bij Ede Jacobs gebruyckt, aanbeerfft van de ritmr. Nauta doende 3 jaarl. te huyr 250 Cargls., waarvan het jaar huyr Martini 1676 verschenen laast is betaalt ende in verminderinge van het jaar huyr 1677 bij de here Knijff volgens sijn annotatie ontvangen 224 Cargls. 14 strs.
Noch seeckere plaats buyten Leeuwaarden gelegen 't Olde hoff genaamt, groot ... pondten bij Jan Pyters gebruyckt, welke Goslyck Knijff uyt crachte van seeckere fidei commiss voor de eene helfte toebehoort ende vrouw van der Laan voor de andere helfte
Seeckere heerlijcke huysinge gelegen binnen Leeuwaarden op de Ewal bij de here Knijff met der doot ontruymt
[198v]
Noch seeckere een goutgls. grondpacht gaande uyt de huysinge binnen Leewarden op de Weese op de huysinge van Juffr. Ida van Lasaan sijnde dese grondpacht Goslyck Knijff voor de eene helffte ende de here van der Laan voor de andere helffte in communione toebehorende
Noch een eeuwige rente van Twaleff goutgls. jaars gaande uyt een sate tot Finckum de kinderen van de here Doma toebehorende voor de helfte van de here ritmr. Nauta mede aanbeerfft, waarvan het jaar den 15en Xber 1676 laast verschenen is betaalt
Noch een sate lants cum annexis groot 110 pondten. gelegen tot Jelsum bij Johannes Edes als meyer gebruyckt, doende jaars te huyr ... van de here Nauta aanbeerfft
Noch een sate lants mede aldaar groot 57 pondten. tegenwoordich bij Ritske Jansen als meyer gebruyckt, doende jaarl. te huyr 120 Cargls. 15 strs. bij de here Knijff van de here Nauta aanbeerfft, be-
[199r]
swaart met de huysinge ende vordere meyers gerechticheden waarvan het jaar huyr 1677 verschenen laast is betaalt
Noch een sate lants mede aldaar gelegen groot 54 pondten. tegenwoordich bij perchelen verhuyrdt mede van de here ritmr. Nauta aanbeerfft, waarvan het jaar huyr bij perchelen verhuyrt sijnde voor den jare 1676 verschenen laast is betaalt
Noch een sate lants gelegen mede tot Jelsum groot 49 pondten bij Griet Claas Sipkes wed. als meyerse gebruyckt doende jaarl. te huyr van yder pondte. vier goutgls. volgens huyrcontract van den 2en October 1673 waarvan het jaar huyr volgens annotatie van de here Knijff voor den jare 1677 verschenen is betaalt met een somma van 192 Cargls. 17 strs. ende in verminderinge van het jaar huyr 1678 verschenen ontvangen 124 Cargls. 6 strs. 8 penn.
[199v]
Een stuck lants groot 3 pondten. gelegen tot Englum bij Atte Haanties gebruickt doende te huyr jaarl. 21 Cargls. ende is het jaar juyr verschenen laast betaalt
Noch seeckere elleff pondten. losse landen gelegen tot Beetgum bij Symen Siouckes gebruyckt doende jaarl. te huyr 77 Cargls. ende is het jaar 1677 verschenen laast betaalt
Noch 20 pondten. losse landen mede aldaar tegenwoordich bij Piet Sibrants gebruyckt doende jaarl. te huyr 47 goutgls. waarvan het jaar huyr 1677 verschenen laast is betaalt
Noch seeckere seven pondten. nieuw lant gelegen bij Boxumer dam aan de Swette vaart voor desen bij Ype Romkes als meyer gebruyckt Goslyck Knijff van sijn wijlen moeder aanbeerfft doende te huyr 40 Cargls. 12 strs. ende is het jaar huyr 1675 verschenen laast betaalt
[200r]
Een halve sate lants gelegen tot Menaldum, bij Here D....s gebruyckt, groot in 't geheel 84 pondten. waarvan de ander helffte de here Nijsten toebehoort aangeerfft van Cronenburgh voor een vierde part ende d'ander vierde part van de ritmr. Nauta beswaart met de huysinge te huyr doende voor de helffte 60 goutgls. ende is het jaar huyr 1677 verschenen laast betaalt
Seeckere heerlijcke state gelegen tot Wier Lauta genaamt, bij de here Knijff in leven selffs gebruyckt
Seeckere huysinge cum annexis gelegen in den dorpe Wier bij de here Knijff van Dirck ende Claas Gideons in coop becomen
Noch een sate lants gelgen tot Wier bij Cornelis Joris gebruyckt, groot 83 pondten., doch sijn de landen voor den jare 1678 bij de here Knijff selffs gebruyckt geweest ende doen nu voor den jare 1679 te huyr de somma van 83 ducatons, mits dat Cornelis Joris niet meer sal hoeden dan 14 strs. van yder floreen
[200v]
Noch een sate lants mede gelegen tot Wier bij Theunis ... bewoont, welcke bij de here Knijff aan sich selffs is behouden ende bij gedachte Theunis bearbeyt
Noch anderhalff pondten. loslandt gelegen tot Sexbierum bij Lieuwe ende Dirck Agges gebruyckt doende te huyr 22 Cargls. sijnde het jaar huyr 1677 verschenen betaalt
Noch twee pondten. lants gelegen tot Pietersbierum bij Ritske Jansz. gebruyckt mede te huyr doende 22 Cargls. sijnde het jaar huyr 1675 verschenen laast betaalt
Noch een sate lants mede aldaar Cronenburgh genaamt groot 63 pondten. bij Wil;lem Lamberts tegenwoordich gebruyckt, de here Knijff voor de eene helffte van Cronenburgh ende d'ander helffte van Nauta aanbeerfft
[201r]
Noch seeckere huysstede van een huyske Klein Vesta genaamt, hebbende het recht van stemminge bij Willem Lamberts uts. gebruyckt uts. aanbeerfft
Noch een sate lants gelegen tot Wijnaldum, Groot Vesta genaamt, groot 51 pondten. tegenwoordich bij vs. Willem Lamberts gebruyckt, sijnde de sate de here Knijff van de ritmr. Nauta aangeerfft
Noch een stuck lants mede aldaar gelegen groot 3 pondten. voor desen bij Gerryt Pieters doch tegenwoordich bij Quirijn Taackes gebruyckt doende jaarl. te huyr 30 Cargls. ende de huyre 1677 verschenen laast betaalt
Noch seeckere huys aan de oude dijck mede aldaar met twee pondten. lants bij Pyter Feytes als huyrder gebruyckt ende is het jaar huyr 1674 verschenen laast betaalt ende van de jaren 1675 ende 1676 van vs. Pyters door banquerot niet te rispen.
[201v]
Noch een stuck lants aan de slachte Dijck gelegen onder de clockslach van Wynaam laastmaal voor de schattinge verhuyrt groot 5 pondten. in den jare 1678.
Noch een halve sate onder de clockslach van Franeker tot Salwert groot in 't geheel 135 pondten. bij Gerloff Sipkes gebruyckt sijnde dese plaats Goslyck Knijff toebehorende van fidei commisse, waarvan de wederhelffte vrou van der Laan toebehoort voor de helffte te huyr doende 200 Cargls. sijnde het jaarhuyr 1678 verschenen laast betaalt.
Seeckere sate lants gelegen tot Furwert groot 75 pondten. tegenwoordich bij Jan Feddes als huyrder gebruyckt doende jaarl. te huyr 153 Cargls. 10 strs.
Een halve sate lants gelegen tot Rauwert op Hansmabuyren groot [niet ingevuld] pondten. bij Sibrandt Jans als meyer gebruyckt sijnde noch mandelich met vrouw van der Laan doende voor des here Knijffs quota
[202r]
jaarl. 78 Cargls. 15 strs. ende is 't jaar huyr 1678 verschenen laast betaalt.
Noch seven pondten. lants gelegen onder de clockslach van Bolswart beneffens een stuck de bijlfenne genaamt groot 6 ponsten. tegenwoordich bij Sioucke Egberts aldaar gebruyckt s'jaars te huyr betalende 36 Cargls. 8 strs. sijnde het jaar huyr 1677 verschenen laast betaalt.
Een stuck lants groot 17 pondten. mede aldaar gelegen bij Dirck Pyters coopman tot Bolswaart gebruyckt doende jaarl. te huyr 56 Cargls. ende is 't jaar huyr 1677 verschenen laast betaalt.
Noch seecker stuck buytendijcks landt gelegen tot Longerhouw voor desen bij Pier Watses doch tegenwoordich bij Jetse Alberts gebruyckt doende te huyr 16 Cargls. sijnde het jaar huyr 1676 verschenen laast betaalt.
[202v]
Noch een sate lants gelegen tot Wartna voor desen bij Rienck Sipckes doch nu bij Melis Jansen als meyer gebruyckt groot 72 pondten. doende jaarl. te huyr 100 Cargls. ende is 't jaar huyr 1677 verschenen laast betaalt.
Noch een sate lants gelegen tot Driesum groot [niet ingevuld] pondten. bij de wed. van Friese Wierds gebruyckt doende jaarl. 35 goutgls., waarvan het jaar huyr 1675 verschenen laast is betaalt.
Seeckere sate lants in Oostwolde gelegen onder Driesum, daaraff de huysinge verbrant is ende alsoo vrij van 't selve, groot ontrent 60 pondten. bij Pyter Clasen ende Claas Riuuerts tegenwoordich gebruyckt Goslyck Knijff van sijn wijlen moeder aanbeerfft doende te huyr jaarl. 40 goutgls. ende is 't jaar huyr 1677 verschenen laast betaalt.
Noch een sate lants gelegen in Wolterswolde groot ontrent 70 pondten. bij Gabbe Doedes gebruyckt doende jaarl. te huyr 55 goutgls., waarvan de twee jaren huyr 1676 ende 1677 laast verschenen geadsigneert
[203r]
sijn aan Marten Geerts in verminderinge van de tauxatie van de huysinge etc. den 5en 8ber 1676 bij den Hove uytgesproocken volgens quitie. van Egbert Jansen in qlt. in het huyrcontract hiervoren onder no. 6 gedescribeert leggende Goslyck Knijff van sijn moeder aanbeerfft.
Noch een sate lants gelegen tot Grouw groot [niet ingevuld] pondten. tegenwoordich bij Dirck Sioerdts gebruyckt, doende jaarl. te huyr 90 Cargls. sijnde het jaar huyr 1676 verschenen laast betaalt.
Een sate lants gelegen tot Suameer groot ontrent 60 pondten. tegenwoordich bij Meinert Annes gebruyckt hebbende de gerechticheyt van drie stemmen ende doende jaarl. te huyr 70 Cargls. de here Knijff van de ritmr. Nauta aanbeerfft ende is het jaar huyr 1676 verschenen laast betaalt.
Item moet bij Meinert Annes vs. betaalt worden een somma van 33 Cargls. 12 strs. jaarl. verschijnende op den 21en Julij ende sijn laast de intren. tot den 21en Julij 1677 verschenen betaalt spruytende dese intren.
[203v]
uyt cracht van seecker reversaat, waarop voornde. meyer schuldich is 492 ggld. blijckende uyt de tauxatie van de landen van de ritmr. Nauta.
Een sate lants tot Ipecolsga gelegen groot 59 pondten. met de huysinge ende watermolen daarop staande, sijnde dese sate noch in massa met vrouw van der Laan, verhuyrt voor niet ende moeten de eigenaars de schattinge hoeden.
Item een gerechte vierde part van een sate lants tot Oosterent, waarvan de drie vierde parten de kinderen van Jan Fransen Rollema toebehoren, beswaart met de huysinge etc. pro quota, sijnde groot in 't geheel ontrent 72 pondten. bij Jan Jansen tegenwoordich als meyer gebruyckt, doende de vierde part jaarl. te huyr 33 Cargls. 4 strs. tien pen. volgens huyrcontract met no. 14 hiervoor gedescribeert, mitsgaders om de twee jaar een vet schaap daarteboven waarvan het jaar huyr 1677 verschenen met het vet schaap is betaalt.
[204r]
Een halve sate lants gelegen in de Garsmeer groot 42½ pondten. in 't geheel bij de here Knijff van de ritmr. Nauta aanbeerfft.
Noch 28 Cargls. eeuwige rente gaande uyt seeckere sate lants gelegen tot Tercaple tegenwoordich bij Doede Ruyrts als meyer gebruyckt waarvan het jaar 1676 verschenen is betaalt.
Noch eenige stedepachten van de stadt Sneeck tot 12 Cargls. 15 strs. mede van de ritmr. Nauta aanbeerfft.
Noch seeckere 2 Cargls. 8 strs. jaarl. grondpacht gaande uyt de huysinge van de gulden helm tot Harlingen.
[204v]
Schadelijcke staat
Jr. Feyo van Burmania competeert volgens oblie. 8000- -
met 3¾ jaar intren. tegens 4½ per cento
Jr. Poppo van Burmania uts. 6000- -
met 7¾ jaren intren. tegens 4½ per cento
Claas Jurriens Fontein ende Jancke Reiners uts. 13000- -
met 3¾ jaren intren. tegens 5 per cento
Pyter Annes ofte nu de weeshuysvoochden 1000- -
met 5¾ jaren intren. tegens 4 per cento
Deselve uts. 1000- -
met 5¾ jaren intren. tegens 4 per cento
Rombertus Sirxma uts. 4000- -
met 3¾ jaren interessen
Wegerus Beetzius cum socijs uts. 1100- -
met 3¾ jaren interessen
Dr. Gilbertus Baij cum socia 2000- -
met 3¾ jaren intren.
Wegerus Beetzius uts. 600- -
met 3¾ jaren intren.
[205r]
Dr. Arent van Bolten senior 1500- -
met 4¾ jaren interessen tegens 5 per cento
Catharina Lautenbach uts. 3000- -
met 2¼ jaren intren. tegens 5 per cento
Epo van Bootsma uts. 3000- -
met 1 jaar intren. ad 4 percento
Fedde Tiaardts uts. 2000- -
2½ jaren intren. ad 6 per cento
Douwe Reignalda in qlt. uts. 4000- -
2½ jaar intren. ad 5 per cento
De here Gosewijn van Wijdevelt uts. 7000- -
4¾ jaren intren. ad 4 per cento
Antony de Groot uts. 4000- -
1¾ intren. tegens 4 per cento
Van der Laan uts. 1050- -
2¾ jaren intren. tegens 4 per cento
De here Nijsten uts. 300- -
de intren. tegens 5 per cento.
[205v]
Particuliere lasten soo dootschulden als andersints
Jacob de Grau competeert 1-12-
Hendrick Haringhs uts. van arbeytsloon 6-6-
Jarich Pyters doodtgraver wegens het begraven van het lijck 12-12-
De bode Haackma wegens het te laat comen van het lijck 6- -
Hendrick Jurriens wegens het bestellen van een brieff naa Embden 12-12-
Hendrick Eilerts uts. ter saacke als boven van de leetbrieven 8- -
Wybrandt Keympes tot Wier uts. van achterstallige schattinge 4-4-
De stadt Franeker competeert ter saacke consignatiegelt 5864-17-4
De boedel van Willem Epes uts. 96-15-
De boedel van Pier Willems uts. 3-18-8
Monsr. Ste..ovius wegens tractament ende costgelt 85-4-
Theodorus Erwijck uts. volgens expensen 8-13-
[206r]
De boedel van Cornelis Loofs competeert wegens consignatiegelt 70-9-8
De boedel van Andrys Edel uts. 93-12-
Jan Faber uts. wegens de dotkiste 55-5-
Aaltie Appeldoorn een jaar bodeloon 69-6-
De boden wegens het dragen van het lijck 88-4-
Anna Marij Eilerts van bodeloon, expensen ende andersints 81-8-
Thomas Alberts uts. een jaar loon 90-4-8
Jurrien Jans ontvanger tot Boxum competeert van 26-6-8
Rebecca de Grau uts. van waren 27-17-8
Trijntie Symens huysvr. van Jan Doitses uts. van verdient loon 57-18-
Tijs Clasen competeert van gelevert sluyck 6-5-
De kerckvooghden vab Furwert competeren ter saacke achterstallige jaarl. donatie bij de ritmr. Nauta aan vs. kercke besproocken 303-10-
De schepen Hanenburgh uts. ter sake familiegelt 416- -
[206v]
De huysvr. van Lolcke Clasen van schattinge 139-15-6
Mathijs Bosman gardenier van loon 151-12-
Lucas Tyebbes van geleverde rouhoossen 17- -
De huysvr. van Teunis Jans competeert van ... 23-14-
Pyter Jan Ruyrdts van sluyck etc. 18-18-
Ruardus Nicolai uts. van ... 31-10-
De ontvanger van Ypecolsga van schattinge 34-2-8
Ds. Poutsma uts. van soutgelt 12- -
Gerryt Jacobs de Gij uts. wegens arbeytsloon van 't rougoedt 18-18-8
De burgemr. Kiestra van schattinge 260-7-8
De huysvrouw van Syburgh van wijn 68- -
De burgemr. Swart van medicijnen 67-7-
Pyter de Wit uts. van rougoedt 39-11-
Biense Wybes uts. van arbeytsloon 26- -
[207r]
Maycke Gerbens uts. van rougoedt 33-3-
Dr. Portz uts. van gedane diensten 47-6-
De vroedsman Tiallingij uts. van schoenen 15-8-
Melis Jansen van geleverde turff 57-9-
Cornelis Dircks van bieren 29-10-
Jurrien Jans tot Boxum van schattinge 24-14-8
Antie Douwes van sout 3-3-
Hendrick Aarns van waren 18- -
Pyter Opperman van arbeytsloon 2-16-
Ype Eelcama van waren 549-2-
De faandrich Duyff van rougoedt 48-8-12
Hero Nauta wegens het drucken van gedichten 47-10-
De chirurgijn Lautenbach van diensten 17-8-
De secretaris Bruynsma uts. van schattinge 162-10-
Deselve uts. van bieren 175- -
Syds Jans van arbeytsloon ende anders als reste van meerdere 7-4-
[207v]
Syds Clasen uts. van geleverde waren 3-13-
Aemilides Jacobi van geleverde medicamenten 35-14-
Trijntie Imkes uts. van kalck 34-13-
De here Grovestins uts. van bode ende consentgelt 320- -
Tiete Piebes van rougoedt 65-9-
De crediteuren van Jacob Alberts tot Wartena uts. ter sake coop van 't huys ende hoff aldaar gelegen als reste van meerdere 338- -
Jacobus Hagenaar uts. van boecken ende andersints 309-5-8
Ds. Sixtus Brinsvelt uts. van familiegelt 309- -
Aucke sadelmaker uts. van ... 7-14-
Lambert Jansen smidt uts. van gelevert ijserwerck 63-3-
De ontvanger Willem Hylckes van boecken 88-17-
[208r]
De here Abraham de Schepper van wijn 54- -
Jan Jansen wagenmaacker van arbeytsloon 12-12-
Yske Jans van arbeytsloon 12-12-
Jacob Harmens van waren 5- -
Jetske Gerryts uts. 12-11-
Cornelis Nannes uts. 7- -
Salomon van Alten uts. 48- -
De boedel van ...
De deurwaarder Lansenbergh van schattinge 35- -
Tiete Dircks tto Beetgum 15- -
Pyter Sioerts pasteybacker 55-7-
Paulus Stonebrinck van waren 201-19-
Cathalina Michels van arbeytsloon 28-16-
De here Taecama van schattinge 554-9-4
Jilles Jilles glaasmaker van waren 11-12-8
[208v]
Hedsard Halbes van waren 35-11-12
Tyerck Hendricks uts. van haver 15-19-
Steven Brabander van diensten ...
De wed. van Claas Bouma van houtwaren 71-15-8
Coert Jansen uts. van waren 4-5-12

>> begin