Harlingen, stadsbestuur tot 1814

Bron: getypte versie (Tresoar/Rijksarchief in Friesland LzBibl 155) van ir. F.E. van Ruyven's handschrift.
De "chronologische" lijst ingelezen en met een daaruit afgeleide alfabetische naamlijst aangevuld door M.H.H. Engels, november 2004
>> HOMEpage

aj = adjunct
am = admiraliteit
ap = apotheker
av = advokaat
ba = bakker
bg = burgergecommitteerde
bm = burgemeester
bo = boelgoederen
br = brouwer
ch = chirurgijn
gm = gemeensman
go = goudsmid
gr = grootschipper
gs = gedeputeerde staat
gz = gezworen(e)
hf = Hof van Friesland
hm = hopman
ka = kapitein
km = koopman
lb = lid van het gemeentebestuur
lg = lid van het gerecht
lk = lakenkoopman
lm = lid van de municipale raad
lr = lid van de raad
ma = maire
mr = meester
mu = lid van de municipaliteit
no = notaris
ol = olderman
on = ontvanger
pb = pannenbakker
pp = procureur-postulant
pv = plaatsvervanger
rm = rentmeester
rv = representant van het Friese Volk
se = secretaris
sm = schoenmaker
st = scheepstimmerman
tg = tinnegieter
va = vaandrig
vm = vroedsman
we = wethouder
wh = wijnhandelaar
wk = wijnkoper
ws = wijdschipper
zz = zoutzieder
+ = tot overlijden

>> alfabetische naamlijst

>> begin


Alfabetische naamlijst >> begin resp. afkortingen

>> begin