Index librorum Curiae Provincialis Geldriae et Zutphaniae [ca. 1650]


In folio>> Toelichting>> Register van namen>> HOMEpage

Toelichting

>> begin >> register

Dit is een samenvoeging van de bewaard gebleven nummerlijst die loopt tot en met 210 en de auteurslijst die als hoogste nummer 225 heeft. De nummerlijst is het eerst samengesteld, rond 1650 (vgl. nr. 202,203); de auteurslijst enige tijd later: er waren enige aanwinsten (nr. 211 t/m 225).

Literatuur:
J.A. Jolles, De Openbare Bibliotheek te Arnhem. In: Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. Bijdragen en Mededeelingen. Deel XLI (Arnhem 1938), blz. 25-152; F. Bibliotheek van het Hof, blz. 143-144.
A.J. Maris, Catalogi van de bibliotheek van het voormalige Hof provinciaal van Gelre en Zutphen. In: Gelre ... LXII (1965/1967), blz. 60.

Voor de literatuuropgave dank ik dr. H. van Bemmel, voormalig conservator van de Bibliotheek Arnhem; fotocopieën van de catalogi (= lijsten) dank ik aan prof. mr. R. Feenstra, emeritus-hoogleraar te Leiden. Prof. Feenstra verschafte mij een en ander om te vergelijken met de oudste catalogus van de bibliotheek van het Hof van Friesland die van 1634 dateert. Bibliografische identificatie en aanvulling van de titelbeschrijvingen evenals het opsporen van de huidige signaturen van de boeken, voor zover nog aanwezig in de Bibliotheek Arnhem, is een desideratum. Rechtshistorici kunnen nu al hun voordeel doen met deze uitgave op internet.

Leeuwarden, augustus 2002; 21-2-2003 aangevuld met detail plattegrond Arnhem 1650
M.H.H. Engels

Arnhem 1650Uit: Arend van Slichtenhorst, XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen: Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien [1581] ... Getrocken meerendeels uyt de Latijnsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus. t'Arnhem, bij Iacob van Biesen, gewoontlijken drucker van den Ed. Hove van Gelderland, 1654.
Detail (33: Oude Markt) van de plattegrond tussen p. 96 en 97
4: Sabelspoort
6: Eusebiuskerk
15: Prinsenhof
16: Kanselarij
17: Hof van Nassau
In de tekst op blz. 96 lezen we: Aen de oude merkt staet het Hof van de wilen Vorsten, nu geheeten het Princenhof, 't welk in 't iaer 1589 door het verwaerloosen van 't bus-kruyd ten deel is wegh gespronghen ... , op des landschaps kosten, in 't iaer 1649 wederom heel hersteld ... Iongher maer netter en kosteler is het nabuyrige Hof van Nassouw, door Grave Ernest Casimyr aller-eerst gebouwd, 't welck naderhand de Vorstelijke Raeden en Reken-meesters tot hun behoef hebben aengekoft.
Opmerkingen? Schrijf naar het e-mailadres op mijn homepage.

Register van namen __________ >> 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-225

Afflictis 25, 57 * Alciatus 166, 167, 168 * Alexandrini 20, 21 * Anania 75 * Anchorani 62 * Andium 52 * Angeli 212 * Anselmus 217, 218 * Aretio 27 * Argentre 102 * Aurelianenses 111 * Aymi 141 * Azevedo 134-136 * Azonis 19 * Bacquet 131 * Baldi 76-82 * Barbosa 187, 191 * Bartoli 10-14 * Baudartii 207 * Belgicus, Belgii 217, 218 * Benedictus 128 * Berlichii 185 * Beust 68 * Biblia 1, 225 * Bituricenses 111 * Boerii 108 * Bor 204, 205 * Borrellii 183 * Bossii 119 * Bouchel 147, 148 * Brabant 219 * Brandenburgenses 173 * Britanniae 102 * Bruni 161 * Budaeus 74 * Burdigalenses 117 * Burgundiae 107 * Butrio 75 * Cacherani 129 * Caevallos 151 * Calderini 75 * Capedo 118 * Capellae 129 * Capicii 57 * Carpani 84 * Castellae 137 * Catzii 213 * Cavalcani 149 * Chassenaeus 107 * Choppinus 52, 53, 54 * Christinaeus 196-199, 224 * Clari 99 * Colerus 138, 159 * Cormerii 105 * Corpus Canonicum 7-9 * Corpus juris Civilis 2-6 * Coupers 209 * Covaruvias 85 * Cuiacii 164 * Cumani 63 * Curtius junior 26 * Cynus 61 * Danicis 181 * Deciani 158, 169-171 * Duytslandt 222 * Everhardi 175 * Fabrianus 83 * Farinacii 48-51/1-2, 127, 192 * Ferronus 117 * Florentinae 73 * Franchis 182 * Franciae 53 * Frecciae 126 * Fulgosii 63 * Gabrielii 100 * Galhausen 150 * Gamma 130 * Gelderse 223 * Gelrica 184 * Geminiani 75 * Gilmanni 123 * Goden 71 * Goedaeus 144 * Gomezii 34 * Grammatici 109 * Grassus 115 * Gratiani 194 * Gregorii 167 * Grevaei 116 * Grivelli 196-199 * Grotii 216 * Guttierrez 139, 145, 146 * Henry 104 * Herrera 190 * Heyminsvelt 113 * Hispaniae 59, 132-136 * Homodeis 27 * Hooft 208 * Indiae Orientalis 190 * Johannis 209 * Justinianei 167 * Laat 210 * Lancelottus 215 * Leonini 73 * Lopes 132-133 * Loyseau 155, 156 * Lupus 125 * Lusitaniae 118, 130 * Magonii 73 * Maino 211 * Mantica 152/1-2, 153 * Marcae 58 * Marescotti 174 * Marta 143, 180 * Mascardus 92-94 * Maynardi 106 * Mechlinienses 224 * Mediolanensia 84 * Menochius 86-89, 90, 91 * mercatura 186 * Meurer 144 * Milanensis 126 * Modestini 60 * Molerus 121 * Molina 59 * Molinaeus 103 * Mornacii 172/1-2 * Mynsingeri 140 * Neapolitanae 57, 182 * Nederlandtsche 204, 205, 208 * Oceanus juris 0 * Orange 220 * Overquartier 206 * Pacianus 160 * Pancirolus 112 * Panormitani 15-18 * Papae 67 * Parisienses 103 * Parisii 32-33 * Parisiorum 54 * Pedemontanae 129 * Peleus 188 * Penna 163 * Peregrinus 59, 124 * Perezii 137 * Pirhus 111 * Pise 189 * Pistoris 60, 200, 201 * Placcaten 202, 203, 219 * Platea 26 * Pontani 181, 184 * Postii 214 * Puteo 141 * Raynutius 128 * Rebuffus 95, 96 * Regulae Juris 165 * Riminaldi 43-45 * Romanae 127 * Romani 212 * Rosate 36-40 * Rosentalius 56 * Rubei 28-30 * Sabaudiae 180 * Saliceti 41-42 * Sanches 114 * Sancto Georgio 64 * Sandaei 27 * Sanzonius 111 * Sarayna 162 * Saxens 70 * Saxoniae 121 * Scaccia 191, 193 * Scheplitz 173 * Schraderus 55, 195 * Schurffii 66 * Sententiae Camerales 72 * Sichardus 101, 120 * Siciliae 126 * Slichtenhorstii 223 * Socini 28-30, 161 * Solae 180 * Sorini 65 * Speculator 35 * Staten Generael 202, 203 * Suarez 110 * Surdi 47 * Sweedtschen 222 * Tableau de l'histoire des princes et Principauté 189, 220 * Tauri 34 * Thesaurus communium opinionum 46 * Tholosanae 106, 129 * Tiraquelli 22-24 * Trentacinquii 122 * Triglandi 221 * Turonenses 111 * Tuschi 176-179 * Valasci 47 * Valle 157 * Vanckaert 222 * Vasquius 31 * Wesenbecii 97-98 * WestIndien 210 * Weychbilt 69 * Zabarellae 75 __________ >> begin