>> HOMEpage

Mensonides - Grafschriften GALILEËRKERK Leeuwarden
register van namen

Naar de uitgave 1952 - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. III Leeuwarden (eerste aflevering) bewerkt door H.M. Mensonides, hist. drs., archivaris der gemeente Leeuwarden - voor het internet bewerkt door M.H.H. Engels, mei 2005, "in honorem W. Dolk".
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de namen zo veel mogelijk volgens de uitspraak zijn gealfabetiseerd. Ae uitgesproken als a zoeke men dus onder c, ae uitgesproken als ea onder e, c onder k en s, y en ij onder i. Een * achter het nummer van de bladzijde duidt aan, dat aldaar de beschrijving van het familiewapen is opgenomen.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A.
 • Aecht Hoitedr. ... blz. 67
 • ____ Rommertsdr. ... 68
 • Aeffke Claessens ... 75
 • Aelke Pieters ... 18
 • ____ Pijters ... 75
 • Aernsma ... 15*, 16*, 43*, 46*, 52*, 53*,64*, 65*, 70*
 • ____, mr Albert (van) ... 16, 17, 44, 46, 53, 64, 65
 • ____, Anna Harmensdr. ... 22
 • ____, Arent van ... 22
 • ____, Arent van ... 64
 • ____, Bauck ... 46
 • ____, Ena Pietersdr. (van) ... 19, 36
 • ____, Gijsbert Albertsz. ... 64
 • ____, Gijsbert Arents (van) ... 16,19, 22
 • ____, Gijsbert Arents van ... 64
 • ____, Hermannus Arents van ... 22
 • ____, Hijlck van ... 44
 • ____, Christoffel ... 16
 • ____, Christoffel van ... 17, 53
 • ____, Machteld van ... 64
 • ____, Margaretha van ... 17
 • ____, Margaretha van ... 64
 • ____, Pieter Arents van ... 19, 22
 • ____, Sibbel ... 65, 70
 • Abbema, Anna Lucia ... 82
 • ____, Atje ... 62, 83
 • ____, Bocke Douwes ... 53, 83.
 • ____, Florentius ... 81
 • ____, Johannes ... 82
 • ____, Maria Catharina ... 82
 • ____, Rinse... 82
 • ____, Sachaeus ... 81
 • Achelen, Alegonda van ... 51
 • ____, Egram van ... 51
 • Adam Alberts... 26
 • Adama, Joannes ... 88
 • Adius, Adigerus ... 83
 • ____, Elisabeth ... 28
 • ____, dr Jacobus ... 28, 83
 • Adriaen Bertouts ... 10
 • Aebinga zie Eabinga
 • Aesgema zie Easgema
 • Aylva ... blz. 26
 • ____, Anthonis van ... 86
 • ____, IJdt Tjaartsdr. van ... 38
 • ____, Tjaard baron van ... 79
 • Aynga ... 39*, 42*
 • Aysma ... 15*, 50*, 65*, 85
 • ____, Gerbrant Hessels (van) ... 50
 • ____, Hessel Lauta van ... 16
 • ____, Hessel Lieuwes (Lauta) van ... 50
 • ____, Hothje van ... 65
 • ____, Lieuwe Hessels (Lauta) van ... 16, 50
 • ____, Lolck Johansdr. van ... 65
 • ____, Wijbrich van ... 65
 • Aytta ... 33*, 34*
 • ____, Berber van ... 92
 • ____, Gerbrent van ... 34
 • ____, Jacqueline (Hack) van ... 34
 • ____, Wijbrant van ... 92
 • Accama, Benne ... 88
 • ____, Johannes ... 92
 • ____, Rinske ... 88
 • Albada, Christina Sickesdr. van ... 26
 • Albada van Hettinga zie Hettinga
 • Albert Frederixz. ... 11
 • Aleydt Arents... 22
 • Alewijn zie Halewijn
 • Alle Teyes ... 45
 • Alma van Idama zie Idama
 • Amama, Frouck ... 43
 • Andreae, mr A. J. ... 8, 23, 42, 51
 • Andries Egbertsz. ... 33
 • ____ Caspers ... 76
 • Anna Arents ... 12
 • ____ Bartelsdr. ... 54
 • ____ Douwedr. ... 11
 • ____ Eddiedr. ... 57
 • ____ Gosses (van Rossum) ... 28
 • ____ Harmensdr. (Aernsma) ... 22
 • ____ Jacobs ... 76
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansdr. ... 54
 • ____ Jans ... 45
 • ____ Cornelisdr. (Montsma) ... 54
 • Anna Nicolaesdr. ... blz. 13
 • ____ Theunis ... 75
 • ____ Thomasdr. ... 75
 • Anna(lia) Pijtersdr. ... 58, 65
 • Anthony Thomasz. ... 75
 • Antwerpen, Weve van ... 42
 • Appeus, Cornelis ... 84
 • Arent Arentsz. ... 31, 80
 • Arentsma zie Aernsma
 • Arum, Catharina van ... 33
 • Assama, Asse Obbesz. ... 63
 • ____, Bernu Obbes ... 63
 • ____, Obbe Assesz. ... 63
 • Ath Jellisdr. ... 18
 • Atke Jelle Pietersdr. ... 17, 18
 • Atte Meijntsz. ... 67
 • Attema, mr Abelus ... 22
 • Auck Willem Huijgesdr. ... 25
 • Auckama ... 21*
 • ____, His ... 22
 • ____, Pieter Pieters van ... 22
 • ____, Reijnsch Pietersdr. van ... 34
 • ____, Tieth Jans van... 19
 • Ausbach, Elisabeth van ... 42
 • Avercamp, dr Theodorus ... 61
B. __________________________ >> alfabet
 • Baerdt, Jeltze Tiettes ... 39
 • ____, Tiette Sjoerds ... 39
 • Baccum, Dirck van ... 76
 • ____, Dominicus van ... 76
 • ____, Fran(ciscu)s (van) ... 76
 • ____, Jan Arent van ... 76
 • Balen, Matthijs ... 51
 • Banga, IJdt Sijbesdr. ... 29, 31
 • ____, Tjerck Sijbes ... 29
 • Barber Buridtsdr. ... 34
 • ____ Gerrijdtsdr. ... 45
 • ____ Ulrichsdr. ... 31
 • Bartel Henrix ... 54, 60, 61, 87
 • Bauck Ansckes ... 12
 • ____ Jellesdr. ... 69
 • ____ Ulrichsdr. ... 31
 • Bay, Berbera van ... 28
 • Bechius, dr Petrus ... 79
 • ____, Titia ... 79
 • Beensma, Maycke Pijlers ... 79
 • Beer, Joost de ... 51
 • Beerninck, Christina ... 79
 • Beitinga, Fenna van ... 61
 • ____, Helena Feddedr. ... 53
 • Be(c)x ... 66*
 • ____, Elisabeth ... 66
 • ____, Joannes ... 66
 • ____, Pieter ... 66
 • Belonje, mr J. ... 8
 • Bemmel(en), Maria Johansdr. van ... 48
 • Benthem, H. L. ... blz. 7, 71
 • Bergh, Agnes van den ... 76
 • Beering, van ... 20
 • ____, Pieter Pietersz. van ... 20
 • Bernouw Tiebbedr. ... 63
 • Beuckens, Geertruid ... 82
 • Beyma, Aeff mr Seerpsdr. ... 24
 • Beyma, Anna Maria van ... 61
 • ____, Jan Fuckes ... 57
 • ____, dr Johannes van ... 57, 61
 • ____, Johannes van ... 61
 • ____, prof. dr Julius (Jucke) van.. 57
 • ____, Julius van ... 61
 • ____, Julius Mathijs van ... 87
 • ____, dr Lambertus van ... 61
 • ____, Ricxt van ... 61
 • ____, Titia ... 57
 • Bijlaard, Johan van ... 51
 • Blau, de ... 27*, 69*, 90
 • ____, Anneke de ... 78
 • ____, Auckien de ... 27
 • ____, Gerrit de ... 27
 • ____, Gerrit de ... 27
 • ____, Gesina de ... 27
 • ____, Hieronimus de... 27, 69
 • ____, Jentie (Johanna) de ... 27, 69
 • ____, Johanna de ... 28
 • ____, Laurentius de ... 27, 28
 • ____, Margrieta de ... 27
 • ____, Quirijn (Crijn) de ... 27, 28, 68
 • ____, Trijntie de ... 27
 • Blok, P. J. ... 8
 • Bo(e)lema ... 32*, 39*
 • ____, Anna ... 39
 • ____, mr Augustinus ... 33
 • ____, Foppe ... 39
 • ____, Grietie ... 33
 • ____, Jantje (van) ... 33, 68
 • ____, dr Martinus ... 32, 48
 • ____, Ockien ... 33
 • ____, Pier ... 39
 • ____, Ritske ... 39
 • ____, (Buwinga), Sioele ... 39
 • Boymer ... 46*, 64*
 • ____, Arent ... 46, 64
 • ____, Engberth (van) ... 46
 • ____, Machteld ... 46, 64
 • Boys, Andries de ... 88
 • Bolten, Agatha van ... 17
 • ____, Arent van ... 13
 • ____, dr Arent van.. 14, 17, 18, 30
 • ____, Arent (Arnoldus) van ... 13, 77, 89
 • ____, dr Arent van ... 14, 15, 17, 30, 88
 • ____, dr Arnoldus van ... 14, 15
 • ____, Arnoldus van ... 15
 • ____, Brecht (Brigitta) van ... 17
 • ____, Dominicus van ... 14
 • Bolten, IJmck Anna van ... blz. 13
 • ____, Joannes van ... 14
 • ____, Liduina van ... 14
 • ____, Otto van ... 17, 29, 30
 • ____, Sibilla van... 17, 29, 30, 80
 • ____, Wijnanda van ... 17
 • Boltsma, Auckien ... 90
 • ____, Baukjen Hayes... 89
 • ____, Gellius ... 90
 • ____, Minne ... 90
 • ____, Nijeske ... 90
 • ____, Sijmen ... 90
 • Boner ... 33*, 43*
 • ____, Albert Everts ... 33, 44
 • ____, Anna Evertsdr. ... 83
 • ____, Eco Everts ... 50
 • ____, Evert ... 44
 • ____, Gercke ... 44
 • ____, Hijlck ... 33
 • Bootsma ... 66*
 • ____, Geel van ... 22
 • ____, Hessel van ... 22
 • ____, His Siercksdr. van ... 67
 • Borselen, Anna van ... 42
 • Borssum Waalkes, van zie Waalkes
 • Botma, Foockeltje ... 89
 • ____, Gale ... 89
 • ____, Harmanus ... 89
 • Botnia, Douwe Juws van ... 31
 • Botte Jellesz. ... 69
 • B(o)uma, Hayo ... 70
 • ____, ds Hanso ... 70
 • ____, Henrica Sophia ... 70
 • ____, Wijbe Sjoerts ... 70
 • Bouricius, Gijsbert ... 12
 • ____, Jetske ... 12, 13
 • ____, Lutske van ... 85
 • Bourix ... 9
 • Brandenburgh, Reijner Egberts ... 68
 • Brandt (Brantsma), Grietie ... 46
 • Brantsum, Bauck ... 55
 • Brecht Jacobsdr. ... 9
 • Brentsma, Pieter Siccesz. ... 50
 • Breugel Douglas, van zie Douglas
 • Brigitta Allerts ... 82
 • Broersma, Auckien Hanses ... 76
 • ____, mr Meije ... 33
 • ____, mr Menne ... 33
 • Brouerius ... 27*, 69*
 • ____, Geeske ... 27, 69
 • Brouwer, Arentie ... 77
 • ____, Taecke ... 86
 • Brouwers, Catharina ... 88
 • Buygers ... 19*, 22, 33*, 78
 • ____, Hillebrand Jacobs ... 22
 • ____, Jacob Jansen ... 19, 22
 • ____, Jan ... 34
 • Buygers, Pieter ... blz. 34
 • Buijtenen, mr M. P. van ... 5
 • Buma zie Bouma
 • Burmania ... 78
 • ____, Frau Bockesdr. van ... 83
 • ____, Hero van ... 64
 • Burum, Allard van ... 83
 • ____, Alle Janse van ... 83
 • ____, Anna van ... 83
 • ____, Betze Jans van ... 83
 • ____, François Allesz. van ... 83, 85
 • ____, Gerrijt Jansz. van ... 83
 • ____, Jan Gerrijtsz. van ... 83
 • ____, Joannes Allesz. van ... 83
 • ____, Tietske Alles van ... 28, 83
 • Butterwech ... 90
 • Buttinga, Jancke Cornelisdr. ... 13
 • ____, Johannes (van)... 68, 90
 • Buwe Douwesz. ... 69
 • Buwinga (Boelema), Sioele ... 39
C. Zie K en S. __________________________ >> alfabet

D. __________________________ >> alfabet
 • Dambits, (Johan?) van ... 27
 • Deeckmans, Otto ... 75
 • Dekema ... 31*, 34*, 35*
 • ____, Doedt ... 37, 38
 • ____, Hette van ... 35
 • ____, IJdt van ... 35
 • ____, Jarich van ... 31
 • ____, Juw ... 35
 • ____, Juw van ... 31
 • ____, Syuck ... 38
 • ____, Watse van ... 37
 • Dieucke Eelckesdr. ... 69
 • Dirck Gerrijts ... 52, 87
 • Dijoert Popckes ... 67
 • Doem, Andries ... 88
 • Dolk, W. ... 5
 • Donia, Anske Ritskedr. ... 38
 • ____, Auck Siercksdr. van ... 67
 • ____, Doedt Sijdtsdr. van ... 56
 • ____, Jetske ... 39
 • ____, Sasker ... 38
 • ____, Sierck ... 67
 • ____, Sierckien ... 67
 • Donia-Heringa, Haye ... 38
 • Donia van Jelmera ... 35*
 • ____, Hijlcke Romckesdr. ... 35
 • Dorn, Mayke van ... 88
 • Dorp, Jan Claes ... 86
 • Dotingh, Anna ... 79
 • ____, Johanna Margrieta ... 79
 • ____, Johannes ... 78
 • ____, Lijsbeth ... 79
 • ____, Meinert ... 79
 • Dotingh, Titia ... blz. 79
 • ____, Wiger Annes ... 78
 • ____, Wijger ... 79
 • Douglas, (mr C. baron) van Breugel ... 8
 • Douma ... 26*
 • ____, Epe Janckes ... 37, 38
 • ____, Foppe van ... 87
 • ____, Jancke van ... 38
 • Douwe Douwesz. ... 11
 • ____ Tiepckes ... 24
 • Drogenham, Hermannus ... 79
 • ____, Jo(h)annes ... 79
 • Dubrich Cents ... 45
 • Duijff, Antie Jansdr. ... 87
 • ____, Jan Jans ... 87
 • Duijn, van der ... 28*
 • ____, Adriana Joostendr. van der 28
 • Duijnterp, dr Petrus ... 78
 • Duivené, Maycke van ... 45
E. __________________________ >> alfabet
 • Eabinga (Aebinga) ... 35*
 • ____, Anna ... 34
 • ____, Gosse Gosses van ... 67
 • ____, Hette van ... 34
 • ____, Jouck ... 34
 • ____, Ruurt van... 35
 • ____, Ruert ... 34
 • ____, Schelte van ... 35
 • ____, Syrdt... 39
 • ____ gen. Humalda, Frans van ... 27
 • ____ van Hijum ... 34*
 • Easgema (Aesgema), Sijts ... 60
 • ____, mr Zuyrdt ... 39
 • Echten, Aefke van ... 89
 • ____, Annius van ... 89
 • ____, Galenus ab ... 89
 • ____, Hans van ... 89
 • ____, Hijlkijen van ... 89
 • Edingh, Aeltie ... 78
 • Edzard graaf van Oostfriesland ... 52
 • Eekhoff, W. ... 23, 40
 • Eelck Sakedr. ... 53, 63
 • ____ Theusdr. ... 53
 • Eelcke Watthiez. ... 59
 • ____ Watzes ... 59, 60
 • Eelcoma, Anna Maria van ... 21
 • ____, Franciscus van ... 21
 • ____, dr Gaspar Ignatius van 21, 45, 90
 • ____, Ida Columba van ... 21
 • ____, Joanna Maria van ... 45
 • ____, dr Suffridus van ... 21, 45
 • Eemskerck zie Heemskerck
 • Eercke Arentsz. (Haersma) ... 53, 63
 • Eedtzma, Rombertus ... 25
 • Egbert Andries ... 33
 • Eysinga ... 59*
 • Eysinga, Hack Feyesdr. ... blz. 59
 • Elisabet Wibedr. ... 32
 • Else Thonisdr. ... 55
 • Elske Tonisdr. ... 11
 • Eminga ... 56*, 62*
 • ____, Hessel van ... 56
 • ____, Hobbo van ... 56
 • ____, Lisck van ... 42
 • ____, Minne ... 56
 • ____, Cecilia Anna van ... 56, 87
 • ____, Sijds van ... 56, 62
 • ____, Sijds van ... 87
 • ____, Sijts van ... 62
 • Emmenes, Benne (Bernardus) van ... 88
 • ____, Egbert van ... 88
 • ____, Eijske van... 88
 • ____, Frouckien van ... 88
 • ____, Hubertus van ... 88
 • ____, Janneke van ... 88
 • ____, Johannes Huijberts van ... 88
 • ____, Johannes Johannesz. van ... 88
 • ____, Sioukien van ... 88
 • Emstel, van ... 42
 • Ene Pietersdr. (van Aernsma) ... 19
 • Eninga ... 41*, 44*
 • Ens, Attie ... 78
 • Epkema, Nicolaas ... 7, 8, 16, 17
 • Eppinga, Siouckien Jans ... 75
 • Ernsthuijs(en), Fredericus ... 13
 • Eslinga, Antie Jacobs ... 47
 • ____, Fijke Jacobs ... 47
 • ____, Jacob ... 47
 • ____, Jacob Jacobs ... 47
 • ____, Jan Jacobs ... 47
 • ____, Maicke Jacobs ... 47
 • ____, Oetke Jacobs ... 47
 • ____, Tomas Jacobs ... 47
 • Esvelt, Anna van ... 21
 • Eugalenus, Severinus ... 51
 • ____, Suffridus ... 51, 86
 • Eva Goosens ... 88
 • Everke Tiaerds ... 32
F. __________________________ >> alfabet
 • Faber, Wopcq ... 46
 • Fed Albertsdr. ... 11
 • Feije Frans ... 23
 • Feytsma, Anna Ruurtsdr. van ... 27
 • ____, Luts Hesselsdr. van ... 62
 • Fenema, Agnietie ... 24
 • ____, Gratiana Florentia van ... 91
 • ____, dr Jacob ... 91
 • ____, Jacob Recalff van ... 91
 • ____, Jacob Hendrik van ... 91
 • ____, Maria Margaretha van ... 91
 • ____, Petrus Henricus van ... 91
 • Ferwerda, (A.) ... 28, 78, 79
 • Fijcke Jacobs (Eslinga) ... blz. 47
 • ____ Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • ____ Lourents ... 54
 • Philippus Jansen ... 75
 • ____ Mattheus ... 49, 85
 • Foeckien Sibrandts ... 75
 • Fox Albertsz. ... 11
 • Folckert Hessels ... 51
 • Formerius zie Furmerius
 • Foske Coops ... 47
 • Francken, Gielijs (Jelijs) ... 65
 • Franck(en), dr IJsbrand Hieronimus ... 11
 • Frans Frans ... 23
 • ____ Fransen ... 83
 • ____ Huyghes ... 23
 • ____ Leonhart Huijghis ... 22, 79
 • Frau Gayttyedr. ... 83
 • Freerck Peterz. ... 18
 • ____ Popckes ... 83
 • ____ Riencks ... 21
 • Frinck ... 75
 • Frouck Gerrits ... 17
 • ____Wiardijdr. ... 32
 • Fuchs von Dornheim, Amalia ... 83
 • Fullenius, ds Bernardus ... 62, 83
 • ____, Bernardus ... 83
 • ____, Boldwin ... 83
 • ____, Frouck ... 62, 83
 • ____, Geeske ... 83
 • ____, Itien ... 83
 • ____, Natanehel ... 83
 • Furmerius, mr Bernardus ... 24
 • ____, Bernardus Bernardusz. ... 24
 • ____, IJda Bernardus ... 25
 • Fuust, Anna Baroldsdr. ... 28
G. __________________________ >> alfabet
 • Gaelma, Griet ... 80
 • Gabbema, mr Menso ... 14
 • Gaykema, Harmannus ... 46
 • ____, Liduina Hayesdr. Foppens à ... 14
 • Gatzonides, Theodorus ... . 88
 • Geersma, Jisca van ... 84, 85
 • Ge(e)rtie Hayedr. ... 55
 • ____ Pieters ... 64
 • ____ Rommertsdr. ... 68
 • ____ Sijmens ... 90
 • ____ Willems ... 67
 • Geeske Elantsdr. ... 88
 • ____ Gerrijts ... 88
 • ____ Harmens (Reneman) ... 75
 • ____ Pieters ... 61
 • ____ Roeloffsdr. ... 54, 60, 61
 • Geele, mr Julius van ... 27
 • Gent, Margaretha (baronesse) van ... 79
 • Gerbrant Arentsz. ... 24
 • Gercke Syucksz. ... 22
 • Gerloff Foppez. ... blz. 18
 • Gerrit E(i)pes ... 24, 80
 • ____ Godschalks (Goslicks) ... 15, 17
 • ____ Harmens ... 87
 • ____ Pietersz. ... 18
 • Gerri(j)tsma, Geeltie ... 20
 • ____, Gerrijt ... 20
 • ____, Jelcke Gerrijtsdr. ... 20
 • ____, Pibe ... 20
 • Gielijs (Jelijs) Francken ... 65
 • Glinstra, Eelco van ... 85
 • ____, Watze (Valerius) van ... 85
 • Goijtien Ottosz. ... 55
 • Goris ... 69*
 • Goslick Pietersz. (van Scheltinga) ... 18
 • Goslinga, Tjepcke Sipts van ... 67
 • Graets Fox ... 11
 • Griet Alledr. ... 83
 • ____ Jellis ... 53
 • ____ Lamberts ... 58
 • ____ Lycklesdr. ... 13
 • ____ Pietersdr. ... 21
 • ____ Tiettiedr. ... 58
 • Groen, Idtie Sijbes ... 29, 31, 80
 • ____, Jan Jansz. ... 29, 31
 • ____, Sijbe Jans ... 29
 • Grombach, Frits van ... 83
 • ____, Carl von ... 83
 • Grovestins, Douwe van ... 40
 • ____, Ebel van ... 40
 • ____, Gaets Idzartsdr. van ... 40
H. __________________________ >> alfabet
 • Haan Hettema, de zie Hettema
 • Haerda ... 66*
 • ____, Auck van ... 67
 • ____, Beyts ... 67
 • ____, Fedde van ... 67
 • ____, Fedde (Fredericus) van ... 67
 • ____, Pijbe ... 67
 • ____ (Mernstra), Pijbe ... 67
 • ____, Pijbe van ... 67
 • ____, Saeck (Isabella) van ... 67
 • Haersma ... 32*, 38*, 53*, 54*
 • ____, Arent Eerckes ... 32
 • ____, Auck Oedtsdr. ... 53
 • ____, Aurelia (van) ... 32, 92
 • ____, dr Ericus (van) ... 32, 92
 • ____, Hauck Eerckesdr. ... 53, 54
 • ____, Oedts Arents ... 53
 • ____, Pierius ... 32
 • ____, Saepcke ... 92
 • Haes, Gijsbert Jansz. de ... 76
 • ____, Jacob Jansz. de ... 76
 • ____, Jan Jacobs de ... 76
 • Hachting(ius), Frerck ... 54
 • ____, ds Regnerus ... 54, 85
 • Hadewich Pieters ... blz. 11
 • Halewijn, mr Lodewick ... 48
 • Halma, François ... 23, 79
 • ____, Hendrik ... 23
 • ____, Jacobus ... 23, 79
 • ____, ds Reinier Jorisz. ... 23
 • ____, Sophia Winanda ... 23
 • Halmael, A. van... 8
 • Hamerster, Dieucke ... 79
 • Hamilton van Silvertownhill, sir Robert ... 78
 • Hanenburg ... 49, 50*
 • ____, Aeltie ... 49
 • ____, Hendrick Gerrijts ... 49
 • ____, Jelle Hendricks ... 49
 • ____, Maria ... 49
 • ____, Pieter ... 49
 • ____, Walkie ... 49
 • Hania ... 16*, 78, 86
 • ____, Bauck ... 56
 • ____, Gale ... 17
 • ____, IJdt Sipkedr. van ... 31
 • ____, Sauck Tjaertsdr. ... 67
 • ____, dr Seerp ... 16, 19
 • ____, dr Sjoerd (Suffridus) van ... 17
 • Hans Fockes ... 52
 • ____ Rijcken ... 86
 • Hardemans, dr Ruardus ... 81
 • Harderwijck, Nieske Hendriksdr. ... 86
 • Harinxma, Eets (Jets) Douwesdr. ... 38
 • ____, Jel Bockesdr. van ... 37
 • ____, Luts ... 43
 • ____ thoe IJlst ... 31*
 • _________, Jel van ... 31
 • _________, Jel Epesdr. ... 43
 • _________, Jesck Sijtzedr. van 62
 • _________, Sijthje van ... 31
 • Harckema, Hijick van ... 32
 • Harmen zie Herman
 • Hartmans, Adriaan ... 64
 • ____, Albert ... 64
 • ____, Anthony... 64
 • ____, Petrus ... 64
 • ____, Pieter ... 64, 88
 • Hauck Gerrits ... 17
 • Heemskerck ... 52*, 53*
 • ____, Margrieth van ... 42, 53
 • Heemstra ... 39*
 • Heerma ... 56*, 87
 • ____, Biuck van ... 56
 • ____, Goslick ... 56
 • ____, Haebel Wiglesdr. van ... 40
 • ____ van Voss zie Voss
 • Hegenitus, Gottfr. ... 25, 44, 64, 67, 71
 • Heijmans, Matthijs ... 84
 • ____, Tietie ... 84
 • Heinsius, dr Hiskias ... 69
 • Hen(d)rick Dirxz. ... blz. 83
 • ____ Dodesz. ... 58
 • ____ Freerx ... 75
 • ____ Hubertsz. ... 75
 • Hendrickien Aerrijens ... 90
 • ____ Thomasdr. ... 75
 • Hepkema, J. ... 8
 • Herema zie Heerma
 • Hereweij, Saeck Gerlifsdr. thoe ... 67
 • Heringa, Doedt Haringhsdr. ... 23
 • ____, Eelck ... 38
 • ____, Claes Pijters ... 88
 • ____ van Camstra zie Camstra
 • Herman Arents (van Aernsma) ... 22
 • ____ Sibrandts ... 75
 • Hesman, (Gerrit) ... 13, 32, 56, 59
 • Hessel Coerts ... 79
 • Hester Ottedr. ... 55
 • Hettema, M. de Haan ... 8
 • Hettinga, Antonius van ... 26
 • ____, Aurelia Catharina van ... 78
 • ____, Margrieta Albada van ... 26
 • ____, Taecke van ... 78
 • Hiddema, Lucia van ... 65
 • Hieronimus Franck ... 11
 • Hil Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • ____ Lous ... 52
 • Hilarius Sibrandi ... 66
 • Hilarius ... 66*
 • ____, Hilarius Sibrandi ... 66
 • ____, Jantien ... 66
 • ____, ds Joannes ... 66
 • ____, dr Livius ... 66
 • ____, Maria ... 66
 • ____, dr Sibrandus ... 66, 91
 • ____, Sibrandus Sibrandi ... 66
 • ____, Sibrichien ... 66
 • Hijlck Eiles... 20
 • Hillama ... 53*, 54*
 • ____, Antie Reins ... 89
 • ____, Barbara Jeltes ... 10, 40
 • ____, dr Jelte (Gellius) ... 10, 53, 54, 86
 • ____, Kempo Jeltez. ... 53
 • Hinke Hansen ... 70
 • His Frans ... 23
 • ____ mr Harmens wed. ... 22
 • Hoeff, Benjamin van der ... 26
 • ____, Eelco Reijns van der ... 26
 • ____, Eelco van der ... 26
 • ____, Rinske van der ... 26
 • Hoenrix, Trijntje Freercksdr. ... 36
 • ____, Ursula ... 36
 • Hoijtema, Gellia van ... 51
 • ____, Hinne Hinnes Uninga van ... 67, 91
 • ____, Jel van ... 51
 • ____, Jelle ... 51
 • ____, Jets van ... 51
 • Hoijtema, Clementia van ... blz. 51
 • ____, Remkien ... 24
 • ____, Tiedt ... 51
 • Hoijtsma, Lijsbeth ... 81
 • Holdinga ... 59*
 • ____, Anna ... 59
 • ____, Botte ... 59
 • ____, Doedt Wilco'sdr. van ... 41
 • Holwerda, Auckien ... 79
 • ____, Hendrickijen ... 79
 • ____, dr Johannes ... 79
 • ____, Johannes ... 79
 • ____, Leonardus ... 79
 • ____, Martijnus ... 79
 • ____, dr Petrus ... 79
 • ____, Petrus ... 79
 • ____, Tijtia... 79
 • Homsbo(o)dt, Bernardus ... 62
 • ____, Geijls ... 62
 • ____, Joannis ... 62
 • ____, Margaretha ... 62
 • ____, Willem Wilckes ... 62
 • Hoppers ... 21*, 26*, 43*
 • ____, Enne T.dr. ... 27
 • ____, IJdt Tadedr. ... 22
 • Hottinga ... 35*
 • ____, Both Jarichsdr. ... 83
 • ____, dr Hero van ... 86
 • ____, Sibrant van ... 51
 • ____, Trijn Jarichsdr. ... 35
 • Hoxwier ... 35*
 • ____, Gerlant Aesgesdr. van ... 35
 • Hubert Hendrix ... 75
 • ____ Sibrandts ... 75
 • Huffel, (A. J.) van ... 16
 • Hugens, Frans ... 79
 • ____, Frouck ... 79
 • ____, Hessel ... 79
 • Hu(i)gius, Margrieta ... 78
 • ____, Meinardus (van) ... 78
 • Humalda, Geel van ... 27
I. __________________________ >> alfabet
 • Ida Watsedr. ... 59
 • Idema ... 10*
 • ____, Edo Alma van ... 10, 76, 77
 • Impcken Taeckes ... 76
 • Inia ... 81
 • ____, Josina ... 29
 • ____, Lucia ... 29
 • ____, Nicolaus Theodorus (Claas Dircks) ... 29, 31
 • ____, dr Sixtus ... 29, 45
 • IJpe Gerrijts ... 24
 • Ipcke Ipckes ... 23
 • IJttien Jan Lambertsdr. ... 48, 58, 59
 • ____ Lous ... 52, 58, 60
 • IJttien Rintsedr. ... blz. 10, 70
 • ____ Thonijs ... 14
J. __________________________ >> alfabet
 • Jaie Dircks ... 33, 44
 • Jaijtiama, Hillegont Jacobsdr. ... 26
 • Jacob Adamsz. ... 26
 • ____ Borrits ... 47
 • ____ Feyckens ... 61
 • ____ Hendricks ... 11, 49
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ J(ans)e ... 15
 • Jacobien Ariensdr... 55
 • Jan Egbertsz. ... 33
 • ____ Frans ... 9
 • ____ Frerixs ... 18
 • ____ Henrick Jarichs ... 86
 • ____ Intses ... 85
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansz. ... 45
 • ____ Jansz. (Uldersma) ... 47
 • ____ Jellesz. ... 18
 • ____ Keimpesz. ... 45
 • ____ Lambertsz. de oude ... 57
 • ____ Lambertsz. de jonge ... 52, 58, 60
 • ____ Pietersz. ... 55
 • ____ Pieters ... 64
 • ____ Simons (Runia) ... 36
 • ____ Sijmonsz. ... 67
 • ____ Sipckes ... 20
 • ____ Willemsz. ... 69
 • Jantje Dircxdr. ... 89
 • ____ Hilarius ... 66
 • ____ Jansdr. ... 71
 • ____ Jelle Pietersdr. ... 18
 • ____ Claesdr. ... 55, 61
 • ____ Meusdr. ... 17, 18
 • Jaques Reins ... 11
 • Jarigh Gerrits ... 77
 • Jees Lous ... 52
 • Jelle Bottes ... 69
 • ____ Cornelis (Montsma?) ... 54
 • ____ Pietersz. ... 17, 18
 • Jensma, Griet Merckx ... 50
 • Jeppema, Imck ... 33
 • ____, Jacob... 33, 81
 • Jets Alberts ... 50
 • ____ Jansdr. ... 85
 • Jidske Reijners ... 75
 • Jildu Eke Abbesdr. ... 27
 • ____ Ekedr. ... 50
 • Jisck Ghauckesdr. ... 61
 • Jo(h)annes Hilarius ... 66
 • ____ Oenis (Uldersma) ... 47
 • ____ Thijssen ... 69
 • Jongema, Keympe Aedes ... 37
 • Jongestal, Gellius Wijbrand van ... 82
 • Joost Gijsberts wed. ... blz. 16
 • Jorrit Lolkes (Lolkema) ... 47, 85
 • Jorritsma, dr Godefridus ... 83
 • Juckema, Ael van ... 60
 • ____, Anna van ... 42
 • ____, Ritscke van ... 60
 • Juwinga ... 62*
 • ____, Goslick van ... 62
 • ____, Wyts van ... 62
 • ____ van Walta zie Walta

K.
 • Camminga ... 34*, 37*, 56*, 92
 • ____, Frans van ... 56, 87
 • ____, Frans van ... 56
 • ____, Franscke van ... 56
 • ____, Graethie ... 37, 38
 • ____, Idtske (van) ... 58
 • ____, Pieter ... 35, 38
 • ____, Pieter van ... 56, 58
 • ____, Rentz ... 39
 • ____, Sacke ... 38
 • ____, Chiamcke ... 38
 • ____, Sicke (Sixtus) ... 37, 38
 • ____, Sicke (van) ... 58
 • ____ (-Eminga), Sijts Watzesdr. van ... 56
 • ____, Sjouck Fransdr. van ... 34
 • ____, Sijuuck ... 38
 • ____, Tjemck Petersdr. ... 56
 • ____, Watzo ... 81
 • ____, Wytthie ... 39
 • ____, Witie van ... 58
 • ____ van Ameland... 56*, 58*
 • Camp, Joris Gerrits ... 47, 48, 85
 • Campen, dr Gaspar van ... 45
 • ____, Jacob Jansz. van ... 45
 • ____, mr Jacob a ... 45
 • ____, Jacob van ... 78
 • ____, Cornelia (Columba) Anna van ... 45
 • Camstra ... 35*, 81
 • ____, Hijlck ... 38, 83
 • ____, His Abbe Sasckersdr. Heringa van ... 22
 • ____, Pier Wigles ... 38
 • ____, Pieter ... 35
 • ____, Reijnsck Riencksdr. (van) ... 35
 • ____, Renijck ... 38
 • ____, Rienck ... 35
 • ____, Trijn Riencksdr. van ... 31
 • ____, Wigle ... 35
 • Can, Eelckien ... 46
 • ____, Geert ... 21
 • ____, Geert Geertsz. ... 21, 78
 • ____, Steffen Geerts ... 21
 • Canter ... 26*, 32*, 38*
 • ____, Andries ... 91
 • ____, Anna Claas Tijmansdr. ... 26
 • Canter, Anna Tijmansdr... blz. 27
 • ____, Anna Clara ... 32, 38, 92
 • ____, Frans Jacobsz. ... 26, 27
 • ____, dr Frans ... 32, 38
 • ____, Frans ... 38
 • ____, Claas Tijmans ... 26
 • ____, Renscken Jacobsdr... 26
 • ____, Tijman Jacobsz. ... 27
 • ____ van Oosten zie van Oosten
 • Karel Gustaaf koning van Zweden ... 82
 • Carlzon graaf thoe Borringen, Gustaaf ... 82
 • Catedregt, Gerrit Gijsbertusz. ... 12
 • ____, Griethje Gerrits ... 12
 • Cathius, Andreas Huibertsz. ... 12, 13
 • ____, Andreas Jansz... 12
 • ____, Arent Andriesz. ... 12
 • ____, Arnoldus Johannes ... 12
 • ____, Beatrix Maria ... 12
 • ____, Gijsbertus Andriesz. ... 12
 • ____, Huijbert Andriesz. ... 12
 • ____, Huibert Jansz. ... 12
 • ____, IJmck Andriesdr. ... 12, 13, 77
 • ____, Innocentia (Ene) Ida ... 12
 • ____, Jancke (Johanna) Andriesdr. 12
 • ____, Jetske Johanna... 12
 • ____, Johan Gijsbert ... 12
 • ____, Johan Huiberts ... 12
 • ____, Margareta Emerentiana ... 12
 • ____, Margrieth Andriesdr. ... 12
 • ____, Tjaert Andriesz. ... 12
 • Katrijn Gerrijtsdr... 19
 • Katzhuis zie Cathius
 • Kempo Jeltez. (Hillama) ... 53
 • Kerkwerve ... 52*
 • ____, Jacomijna van ... 53
 • Ketwich, Gregorius ... 86
 • Claercamp, Hoite ... 76
 • Claes Entes... 12
 • ____ Rienxz. ... 54
 • ____ Sibrandts ... 75
 • ____ Tijmans (Canter) ... ... 26
 • Clant, Petrus Adolphus Valerius ... 12
 • Cluijter, Aelcke Pieters ... 55, 60
 • ____, Jacobien ... 55
 • ____, Jan Pietersz... 55, 62
 • ____, Jan Wigerus ... 55
 • ____, Pieter Jans ... 55, 87
 • ____, Wijeger ... 55
 • Knappert, L. ... 8
 • Knijff ... 65*, 88
 • ____, Ancke ... 65
 • ____, Goslijck ... 65
 • ____, dr Horatius ... 57, 65
 • ____, Jarich Gerrijts ... 65
 • ____, Jarich Pietersz. ... 65
 • ____, Oriusius ... 65
 • ____, dr Pieter ... 65
 • Knipping, dr B. ... blz. 7
 • Knock ... 80
 • ____, Anna Geertruid ... 28
 • ____, Bartold ... 28
 • ____, Berbera ... 28
 • ____, Beerent Harmens ... 28
 • ____, Gulbartus ... 28
 • ____, Johan ... 28
 • Knoop, Matthijs ... 28
 • Coenes, Catharina ... 36
 • Coert (Wil?)lems ... 34
 • Colde, Griettie Hermanni ... 75
 • Comenius, Joannes Amos... 84
 • Kooi, K. M. van der... 8
 • Koopmans, S. ... 45
 • Corée, A. ... 5
 • Cornelis Jans ... 78
 • ____ Jellis ... 43
 • ____ Cornelis ... 55
 • Kossmann, Fr. K. H. ... 8
 • Koumans, Lambert ... 84
 • ____, Pieter ... 84
 • Crack, Hippolitus ... 20
 • Cramers, Susanna ... 82
 • Cranephelt, Joost van ... 51
 • Crans, Pijter ... 75
 • Cremers, Catharina Sophia ... 15
 • Chrispinus Michiels ... 61
 • Croes, Hans ... 9
 • Cuijck, Geertruid van ... 84
 • Cuijlenburgh, dr Joannes ... 66
 • Cuneres, Catharina ... 19
 • Cunira Bartels ... 55
 • ____ Rommertsdr. ... 45, 68
 • Cuperus, ds Petrus ... 88
L. __________________________ >> alfabet
 • Laignier, Jacob de ... 92
 • ____, Johan de ... 92
 • Lambert Jansz. ... 58
 • ____Claasz. ... 12
 • Lamme Thonijsdr. ... 21
 • Lantinck, Brecht (Brigitta) ... 13
 • Lauquert, Hiltie ... 20
 • Lauta van Aysma zie Aysma
 • Lautenbach,Jacob ... 11
 • ____, Trijntke ... 65
 • Leenden Frans ... 23
 • ____ Hugo (Huijgis) ... 22
 • Lemcke Jelles... 69
 • Lentingh, Claes ... 48
 • Lenz, Gilles ... 20
 • ____, Hans ... 20, 78
 • ____, Hijlckien ... 20, 78
 • ____, Jacob... 20
 • ____ (Lencius), dr Jelbinus ... 20
 • ____, Catharina ... 20, 78
 • Lenz, dr Cornelius ... blz. 20
 • ____, Margrieta ... 20
 • ____, Titie ... 20
 • Lezaen ... 41*, 44*
 • ____, Engel Dircksz. van ... 42
 • ____, Ida van ... 42, 82
 • ____, Wolferd van ... 42
 • ____ van Wissema zie Wissema
 • Lijcklama, Doedt Hansdr. van ... 90
 • Lijsbet Fransedr. ... 83
 • ____ Jelmers ... 25
 • ____ Lousdr. ... 52
 • Lindhorst, Jan Hendrix ... 75
 • Liunga, Ansck Hobbesdr. van ... 56, 62
 • ____, Hobbe ... 56
 • Livius Hilarius ... 66
 • Loo, (van) ... 16*, 28*, 31*, 41*, 52*, 53*, 85, 90, 91
 • ____, Albertus van ... 64, 88
 • ____, dr Albertus van ... 68
 • ____, Boudewijn van... 53
 • ____, Gerrit van ... 42, 53
 • ____, Gratiana Florentia van ... 28, 31, 89, 91
 • ____, Ida van ... 42
 • ____, Jacob van ... 68
 • ____, Jacobus Albertus van ... 28
 • ____, Margaretha van ... 17, 53
 • ____, Maria Jacobsdr. van ... 83
 • ____, Mechtildis van ... 68
 • Lolkema, Jorrit Lolkes ... 47
 • Lollius, Aurelia ... 89
 • ____, Dominicus (Douwe) ... 89
 • ____, Geertruid ... 89
 • ____, Catharina ... 89
 • ____, Sibbela ... 89
 • ____, Sijbrandus ... 89
 • ____, dr Scipio ... 89
 • ____, Scipio Dominicusz. ... 89
 • Londerseel, Assuerus van ... 86
 • Loudewel (Loudwell), Augustinus ... 90
 • ____, Bartholomeus ... 89
 • ____, Jan ... 90
 • ____, Johannes ... 89
 • ____, Sophia ... 89
 • ____, Tettie ... 90
 • Lourens Fransz. ... 55
 • Lousma, Sijts ... 35, 38
 • Lubberti, dr Sibrandus ... 58
 • Luytien Luyties ... 13
 • Luts Brachtsdr. ... 63
 • ____ Jansdr. ... 29
M. __________________________ >> alfabet
 • Maijcke Frans ... 23
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jan (Lambert)sdr. ... 57
 • Maijcke Watse Eelckesdr. ... blz. 59, 85
 • Machteld Buwedr. ... 13
 • ____ Egbertsdr. ... 11
 • Margaretha Fockens ... 64
 • ____ Wilhelmsdr. (von Truchses) ... 17
 • Maria Broers ... 64
 • ____ Hessels ... 51
 • ____ Lodewicx ... 62
 • ____ Roelifsdr. ... 69
 • Marshorn, Hijlck van ... 30
 • Martena ... 43*
 • ____, Doecke van ... 43
 • ____, Hessel (van) ... 83
 • ____, Keimpe van ... 43
 • ____, Luts van ... 82
 • ____, Sijtze (Sijko) ... 38, 43, 83
 • Meijnardus Thijssen ... 62
 • Meijnert Melisz. ... 31
 • Meinsma, Bauck ... 12
 • ____, Gerbrandus à ... 46
 • Mensonides, H. M. ... 5
 • Mernstra, Hessel ... 67
 • ____ (Haerda), Pybe ... 67
 • Mertama zie Martena
 • Merula ... 86
 • Metke Sipkedr. ... 67, 91
 • Metz, Rixtie (Rixarda) ... 82
 • Micault, Pieter ... 51
 • Minnema ... 56*, 58*, 62*
 • ____, Frans (van) ... 62
 • ____, Franscke Fransdr. (van) ... 56, 58, 62
 • ____, Jelcke ... 39
 • ____, Luts Fransdr. van ... 31
 • ____, Maria (van) ... 39
 • ____, Marij Andriesdr. ... 39
 • Mockema ... 15*
 • ____, Engel ... 55
 • ____, Jancke (Janthien) ... 55
 • ____, Joest ... 16
 • ____, Laurens ... 55
 • ____, Wieger ... 55
 • Molhuysen, P. C. ... 8
 • Montsma, Antie ... 54
 • ____, Jan ... 54
 • ____, Cornelis ... 54
 • Murray (Morré), Charlotte Catharina 12
 • ____, Johan ... 12
N. __________________________ >> alfabet
 • Naerden, van ... 51*
 • ____, Maycke van ... 51
 • Nanjes Thomas ... 75
 • Nanningh, Bernhardus ... 26
 • Nassau, douairière van ... 90
 • ____, (Hendrik) Casimir van ... 90
 • ____, Willem Frederik van ... 84
 • ____, Willem Lodewijk van ... 59
 • Nauta, Bavius ... blz. 82
 • ____, Gerharda Hillegonda ... 82
 • ____, Gerritje ... 82
 • ____, Gijsbertus ... 82
 • ____, Johannes ... 82
 • ____, Paulus Rombertus ... 82
 • ____, Rixarda... 82
 • Neeltie Lodewijcks ... 54
 • ____ Sipkes ... 68
 • Nijenhuis, Johan ... 62
 • Nykerck (Nieukerck) ... 26*
 • ____, Hendrick van ... 26
 • ____, Claeske van ... 26
 • ____, Machtel van ... 26
 • ____, Wolter van ... 26, 80
 • Nicolai, Anna Theresa ... 30
 • ____, dr Joannes ... 30
 • ____, Claes ... 30
 • ____, Monica ... 30
 • (Ny?)mans, Elisabeth ... 41, 42
O. __________________________ >> alfabet
 • Obbe Claes ... 52
 • Oede Jansdr. (Uldersma) ... 47
 • Oeya (Wuytza), Dya van ... 16
 • ____, Sibilla van ... 16
 • Oem zie Ooms
 • ____, mr Cornelis ... 51
 • Oene Jansz. (Uldersma) ... 47
 • Oenema, Amarentia van ... 36
 • ____, Wick ... 37
 • Oetke Jacobs (Eslinga) ... 47
 • Oedts Arentsz. ... 63
 • Oedtsma, Aelcke Benedictus ... 9, 77
 • ____, Barbara Cornelia ... 92
 • ____, Ursel ... 34
 • ____, Wijbe ... 34
 • ____, Wijbrandus ... 92
 • Oettingen, Anna Willemsdr. (gravin) van ... 16
 • Ockinga, Joost van ... 31
 • ____, Rixt van ... 31
 • Oldensloo, Hans van ... 10
 • Onsta, Pier Abbes ... 37
 • Ooms, Anna ... 51
 • ____, Geertruijd ... 51
 • ____, Georgus ... 51
 • ____, Gerrijt ... 51
 • ____, Ida ... 51
 • ____, Jets ... 51
 • ____, Joanna ... 51
 • ____, Clementia ... 51
 • ____, dr Wiglius ... 51
 • ____, Wilhelmina ... 51
 • Oosten, Jan van ... 27
 • ____, Canter van ... 27
 • ____, Geertruijt Canter van ... 26
 • Oosterzee, Truicken ... blz. 58
 • Osinga, D. D. ... 7, 8, 39
 • Otto Goytzes ... 54
P. __________________________ >> alfabet
 • Palsma, Grijttie Yskes ... 21
 • Peereboom, R. ... 90
 • Peyma ... 9*
 • ____, Aebe (van) ... 18
 • ____, Jelle (van) ... 18, 36
 • ____, Johannes van ... 36
 • ____, Pieternelle (Maria) van ... 36
 • ____, Sijbe van ... 9
 • ____, Sijbe (van) ... 17, 18
 • ____, Sixtus (Sjuck) van ... 9, 77
 • ____, Worp van ... 9
 • ____, Worp (van) ... 18
 • Petraeus, Josina Juliana ... 91
 • ____, dr Petrus Henricus ... 28, 53, 86, 90, 91
 • ____, P.J.C. ... 85
 • Petrus Hartmans ... 64
 • Piekenbroek, ds F. ... 79
 • Pijnacker, Maria ... 23
 • Pierson, François ... 23
 • ____, ds Jacobus ... 23
 • ____, Jo(h)annes ... 23
 • ____, Cunira Adriana ... 23
 • ____, Maria Magtelt ... 23
 • Pieter Arents (van Aernsma) ... 19
 • ____ Arents ... 58
 • ____ Baltes ... 75
 • ____ Frericks ... 18
 • ____ Gerritsz. ... 52
 • ____ Gerritsz. ... 89
 • ____ Hartmans ... 64
 • ____ Jans ... 53
 • ____ Pieters ... 58
 • ____ Tijsz. ... 17
 • ____ Ulbes ... 55, 61
 • ____ Watses ... 59, 60
 • ____ Wijbes ... 42
 • ____ Wilckes ... 14
 • Pietie Wijtses ... 49
 • Poye Lieuwes ... 43
 • Polman ... 69*
 • ____, Auckjen ... 27
 • Popma, Wytho Aleph van ... 42
 • Poppe Thomasz. ... 75
 • Popta, Antie Jacobs ... 11
 • ____, dr Henricus (van) ... 11, 49, 77, 85
 • ____, dr Jacobus Jacobs ... 49
 • ____, Lutske Tjebbes ... 11, 49
 • ____, Rintie ... 14
 • ____, Tjebbe Jacobs ... 49
 • Pos, Machteld ... 23
 • Pothar, Jan Martens ... blz. 61
 • ____, Sara Martens ... 68
 • Potter, Auckien Martinusdr. ... 79
 • Poutsma, Anna Cornelia ... 92
 • ____, Johannes ... 32, 92
 • ____, Johannes ... 92
 • ____, Odilia ... 92
 • ____, dr Petrus ... 92
 • ____, Petrus Joannes... 92
 • ____, Saepcke ... 92
R. __________________________ >> alfabet
 • Rhala, Anna Cornelia ... 92
 • Rataller ... 41*, 44*
 • ____, Elisabeta (Margaretha) ... 42
 • ____, Genoveva ... 42
 • ____, George ... 42
 • ____, Jan ... 41
 • ____, Jeroen ... 42
 • ____, Johan ... 42
 • Ravens, Aechtie ... 10, 70
 • ____, Hendrick ... 10, 70
 • ____, Jan Sickes ... 10, 40, 70, 77, 81
 • ____, Jan Jansz. ... 10, 70
 • ____, Maeycke ... 10, 81
 • ____, Rinse... 10, 70
 • Reddingh ... 10*
 • ____, Sijtske ... 10, 77
 • Reddingius, ds Bernhardus ... 10
 • Rheen, Tieth Lolkesdr. ... 34
 • Reinalda, Simon ... 88
 • Reiner Jacobsz. ... 54
 • Recalff, Alegonda ... 78
 • ____, Hendrick ... 78, 92
 • ____, Ida ... 92
 • ____, Jacobus ... 78
 • ____, Jacobus ... 78
 • ____, Cathrijnna ... 78
 • ____, Maeike ... 78
 • ____, Maria ... 78, 91
 • ____, Tijttie ... 78
 • ____ van Fenema zie Fenema
 • Renn, Anthony van der ... 90
 • Ren(n)eman ... 32*, 38*
 • ____, Albartus ... 32, 81
 • ____, Egbert Carstesz. ... 45
 • ____, Geertruid ... 32, 38
 • ____, Geiske Harmens ... 75
 • ____, Harmanus ... 75
 • ____, Jan ... 32
 • ____, Johannes ... 32
 • Riemer Theunis... 24
 • Rienck Ruirdtsz. ... 86
 • Ricxt Buwedr. ... 69
 • ____ Claes Willemsdr. ... 12
 • Ringlenbergh, Maria Harmens van ... 46
 • Rin(n)ia ... 16*
 • Rin(n)ia, Fedt Saeckes van ... blz. 33
 • ____, Saeck Saeckesdr. ... 17
 • Rinske Gerrijt Gosslix wed. ... 18
 • ____ Jellesdr. ... 49
 • Bintie Jans ... 21
 • Rispens ... 15*
 • ____, Andreas ... 14
 • ____, Maria ... 36
 • ____, Titia (Teeckla) Liduina ... 14, 15
 • Robles, Caspar de ... 31
 • Rodenhuis, Johannes ... 28
 • Roleff Buwesz. ... 69
 • Romein, ds T. A. ... 8, 28, 54, 70, 76, 81, 82
 • Rommerda, Bernardus ... 90
 • Rommert Sijmons ... 67, 90
 • Roorda ... 44*
 • ____, Aeltje ... 22
 • ____, Andreas van ... 42
 • ____, Johan van ... 42
 • ____, Carel van ... 42, 44
 • ____, Watze van ... 42
 • ____ van Genum, Binnert ... 23
 • Rossum, Anna Gosses van ... 28
 • Ruijrd Dircx ... 52
 • Ruijter, Joannes de ... 84
 • Run(n)ia, Aelcke ... 36
 • ____, Allegonda ... 36
 • ____, Assuerus ... 36
 • ____, Doedje ... 78
 • ____, Eets Jans ... 20
 • ____, Jacob van ... 36
 • ____, Johan Pieters ... 36, 78
 • ____, Johan Simons ... 19, 36
 • ____, dr Pieter Jansz. ... 20, 36
 • ____, Pieter ... 36
 • ____, Simon Hendricks ... 19
 • ____, Simon Jansz. ... 20, 36
 • ____, Tied ... 19
 • ____, Tjalling van ... 36, 81
 • ____, Tjalling van ... 36
S. __________________________ >> alfabet
 • Saeckma ... 33*
 • ____, Jaycke ... 33, 90
 • ____, Johannes ... 33, 91
 • ____, Sjoerd ... 33
 • Sageman, Jan ... 55
 • Sacx, mr Jurrien ... 89
 • Sannes, H. ... 4, 5
 • Santstra, Gerbrandus ... 82
 • Schaf(ft)s, Reinnudinna (Reinuke) ... 14
 • Scheltema, Ursel Sippesdr. van ... 42
 • ____, Watse van ... 30
 • Scheltinga, Anna Rixtrude van ... 13
 • ____, Goslick Pietersz. van ... 18
 • ____, Haije van ... 30
 • ____, Taeke Minnes ... 49
 • Scheltinga, Tjerck van ... blz. 13
 • Schoonsweer, Elisabeth ... 76
 • ____, Jochum ... 76
 • Schoten, dr Mathias van ... 19
 • Schoutens ... 28*
 • ____, Jacob Hendricxz. ... 28
 • Schregardus, ds Henricus ... 77
 • Schwartzenberg ... 40*
 • ____ en Hohenlansberg, Georg Frederick, baron thoe ... 40, 82
 • ____, G. F. baron thoe ... 8
 • ____, Georg Wilco baron thoe ... 82
 • ____, Georg Wolf gang baron thoe ... 41
 • ____, Isabella Susanna bsse thoe ... 82
 • ____, Wilco Holdinga baron thoe ... 40
 • Cent Ypckes ... 59, 85
 • Severin Hansz. ... 51
 • Sibbel Dyadr, (van Oeya) ... 16
 • Sijbisma, Tiomme ... 88
 • Sibrandi, ds Hilarius... 66
 • Sibrandus Hilarius ... 66
 • Siercksma, Aets ... 19
 • ____, Gertruid ... 14
 • ____, Johannes ... 14
 • ____, Rombertus ... 53
 • ____, Rombertus Joannesz. ... 14
 • ____, Siuke ... 89
 • Siertsma, Gertruid ... 14
 • Zijgers ... 80
 • Siccama, Gercke Pieters ... 45, 68
 • ____, Jaycke ... 45
 • ____, Jacobus ... 88
 • ____, Trijntie Pieters ... 24
 • Simon Erasmi ... 14
 • ____ Hendricks (Runia) ... 19
 • Sipma, P. ... 8, 37, 38, 39
 • Sijts Tijsdr. ... 18
 • ____ Watzedr. ... 47, 85
 • Siurdt Hettes ... 52
 • Siurdtie Goverts ... 30
 • ____ Sijbedr. ... 75
 • Siouck Jacobsdr. (Canter) ... 27
 • ____ Cornelisdr. ... 52
 • Sluisken, Idtie ... 59
 • ____, Johan ... 59
 • Smaiiers, Johanna ... 71
 • Sminia, H. Baerdt van ... 42, 51, 79
 • Sonck, Geertruit ... 42
 • Spanhemius, Auke ... 21
 • ____, Johannes ... 29
 • ____, Johannes ... 21
 • ____, Claeske Sijtses ... 29, 31
 • ____, Clara (Claeske) ... 21
 • ____, Sijtse Foekes ... 29, 31
 • Starckenborgh ... 82
 • Starter(t), Jan Jansz. ... 86
 • ____, Lijsbet ... 86
 • Stavele, Jacob van ... blz. 71
 • Steffen Wolffs ... 21
 • Steindam, Anna ... 88
 • ____, Elisabeth ... 88
 • ____, Geertruij ... 88
 • ____, ds Gerardus ... 88
 • ____, Gerrijtie ... 88
 • ____, dr Henricus ... 88
 • Stollen, Erasmus ... 86
 • Suffridus Petrus ... 25
 • Zuidema, J. ... 5
 • Swaentie Hendricks ... 76
 • Swalue ... 26*, 80
 • ____, dr Otto ... 27
 • Swart ... 84
 • ____, François de ... 34
 • ____, François de ... 46
 • ____, Harmanus de ... 46
 • ____, Catharina de ... 46
 • ____, Cornelis de ... 46
 • ____, Machtel (Machtilda) de ... 46
 • ____, Pittie (Petronella) de ... 46
 • Sweert, Margaretha Jacobsdr. ... 12
 • Sweerts, Gertie ... 84
T. __________________________ >> alfabet
 • Taco (Taecke) Dirx ... 85
 • ____ Lammerts ... 76
 • ____ Pouwels ... 52
 • ____ Tiepckes ... 16
 • Thas, Adriaen ... 51
 • Taedtske Eerckedr. (Haersma) ... 63
 • Tetke Jellesdr. ... 33
 • Tettenroo, mr Hendrick Dominici ... 66
 • Tijs Douwes ... 17
 • Tiaerda ... 40*
 • ____ van Starckenborgh, Barthold ... 40
 • ____, Gaets (Agatha) ... 40, 82
 • ____, Jeannette ... 40
 • ____, Johan ... 40
 • Tjabberen, Mathias ... 61
 • Tiara, Ene Tiaertsdr. van ... 12
 • Tiason, Albert ... 30
 • ____, Helena ... 30
 • ____, Lambert ... 30
 • Tjebbinga, Antje Tjebbes ... 28
 • Tiepke Laes ... 11
 • Tjepnia, Cornelia Jarichsdr. van ... 92
 • Tietske Alberts ... 9
 • ____ Betzedr. ... 83
 • Tiomme Jans ... 11
 • Thomas Gerrit Goslicks ... 15, 17
 • ____ Jacobs (Eslinga) ... 47
 • ____ Jansz. ... 57
 • ____ Poppes ... 75
 • Thonis Jansz. ... 57
 • Tongeren, Philippus van ... 45
 • Tongeren, Casper (Jasper) van ... blz. 45
 • ____, Maycke van ... 45, 84
 • Trijn Hubertsdr. ... 75
 • ____ Jacobsdr. ... 20
 • ____ Jansdr. ... 11
 • ____ Jansdr. ... 58
 • ____ Claesdr. ... 86
 • ____ Rombertsdr. ... 67
 • ____ Sibrandts ... 75
 • ____ Tijerxdr. ... 29
 • Truchses ... 16, 52*
 • ____ zu Sonnenberg, Andreas (von) 16
 • ____, Christoffel (von) ... 16
 • ____, Christophorus Wilhelmi ... 17
 • ____, Jacobus (von) ... 16
 • ____, Johannes (von) ... 16
 • ____, Catharina (von) ... 16
 • ____, Margaretha (von) ... 16, 17, 44, 46, 50, 53, 64, 65
 • ____, Otto (von) ... 16
 • ____, Sibilla (von) ... 16
 • ____, Willem (von) ... 16
 • ____, Wilhelmus (von) ... 16
 • Tuinhout, ds Hajo ... 70
 • ____, Rinke ... 70
U. __________________________ >> alfabet
 • Ubelius, Stephanus ... 55
 • Ulbeth Gerrijts ... 16
 • Uldersma, Fijcke Jansdr. ... 47
 • ____, Hilleke Jansdr. ... 47
 • ____, Jan Jansz. ... 47
 • ____, Johan Oenis ... 47
 • ____, Oede Jansdr. ... 47
 • ____, Oene Jansz. ... 47
 • Ulenburg ... 49*, 85
 • ____, Neeltien van ... 68
 • Ulrich Meijnertsz. ... 31
 • Unia ... 43*, 59*
 • ____, Aucke ... 60
 • ____, Bauck Hillebrandsdr. ... 19, 22
 • ____, Juw ... 60
 • ____, Keimpe... 43
 • ____, Ritske van ... 68
 • ____, Sjouck ... 43
 • Uninga van Hoytema zie Hoytema
 • Ursel Alberts ... 64
 • ____ Steffens ... 21
V. __________________________ >> alfabet
 • Veit Sijdses ... 49
 • Velsen, Agatha van ... 36
 • Veno, dr Joannes de ... 55
 • ____, Maeycke de ... 89
 • Verduyn, Gerbrand ... 64
 • ____, Neeltjen Pietersdr. ... 64
 • Vermeer, Anna ... 51
 • ____, Jacques ... 51
 • Verrutius, Gerlacus ... blz. 57
 • Versteveren, Jan Jelmers ... 55
 • Vierssen, van ... 13*, 48*
 • ____, Assuerus van ... 84, 85
 • ____, Dirck van ... 13
 • ____, Jurjen van ... 83
 • ____, Maria van ... 83
 • ____, Matthijs van ... 48
 • ____, dr Mathias van ... 13
 • ____, Titia van ... 84, 85
 • ____, Willem van ... 48, 85
 • Visscher, R. ... 22, 27
 • Visser, J. ... 5
 • Vlis, ir Ch. C. van der ... 5
 • Voets, Barbera ... 76
 • Voort, Cheli van ... 47
 • Voorvelt, Gebhard ... 7
 • Vorssenburgh, Lucia ... 79
 • Vos, Agnieta de ... 92
 • ____, Janneken ... 14, 17, 30
 • ____, Otto ... 17
 • Voss, dr A. L. Heerma van ... 4, 7, 8, 39
 • Vriemoet, E. L. ... 57
 • Vries, Aucke Pijtters de ... 30
 • ____, Goverus Auckes de ... 30
 • ____, Lidia Auckes de ... 30
 • ____, Lijsbet Auckes de ... 30
 • ____, Pijter Auckes de ... 30, 91
 • ____, Wopkjen Auckes de ... 30
W. __________________________ >> alfabet
 • Waalkes, G. H. van Borssum ... 8
 • Waalwijck, Aaltie Johannis van ... 10
 • Wabbe Wisses ... 63
 • Wakkers, Maria ... 23
 • Walrich, Gerard ... 64, 88
 • Walta, Ansck Tjercksdr. Juwinga van ... 60
 • ____, Anna Tjerksdr. van ... 43
 • ____, Catharina van ... 64
 • ____, Catharina van ... 28
 • Walta, Sijbrand van ... blz. 64
 • Wa(l)tia Abbesz. ... 37
 • Waringa, N. J. ... 8
 • Watse Eelckes ... 48, 58, 59, 87
 • Wattema, Rijtsche Hessels ... 39
 • Weissman, A. W, ... 11, 49
 • Wiarda, Douwe ... 89
 • Wiegersma, ds Johannes ... 76
 • Wieringa, Philippus ... 79
 • ____, Gaspar ... 79
 • ____, Harmen Willems ... 79
 • ____, Catharina ... 79
 • ____, Nicolaus ... 79
 • Wieringen, Jacob Jansen van ... 19, 22
 • Wyckel ... 60, 63, 87
 • ____, Doedt van ... 36
 • ____, Frouck van ... 79
 • ____, Hans Annes van ... 33, 90
 • ____, Hendrick van ... 90
 • ____, Tjalling van ... 36
 • Wijnaendts van Resandt, W. ... 18
 • Wijngaarden, J. T. ... 77
 • ____, Tjomme Jans ... 11
 • Wijtinga, Maicke Pietersdr. ... 49
 • Willemke Emedr. ... 83
 • Winsemius, P. ... 8, 19, 36
 • Winterswijk, Mathias ... 28
 • ____, ds Winandus ... 28, 80
 • Wisga, Aeltgen ter... 63
 • Wissema ... 41*, 44*
 • ____, Ida Lezaen van ... 82
 • ____, Jan van ... 42
 • ____, Jan ... 22
 • ____, Lisck van ... 42, 44, 92
 • ____, dr Sape (Sabinus) van ... 42, 82
 • Wou, Gerhard van ... 71
 • Wuytza zie Oeya
 • Wurzbach, A. von ... 79, 84
Z. Zie S. __________________________ >> alfabet

Tot de Franse Revolutie was er ook in de hervormde kerken kleur, in de vorm van epitafen, borden en wimpels met de familiewapens van de begravenen. Hieronder een voorbeeld van een onbekende kerk door Daniël de Blieck uit 1656.
In deel II (1786) van Tegenw. staat van Friesland lezen we op blz. 159 m.b.t. de Galileërkerk: Ook hangen in deeze kerk zeer aanzienlijke wapens van 's lands edelen en eigenerfden die alhier begraaven zijn.Afbraak Galileërkerk 1940: foto Dikken en Hulsinga in HCL; repro met toestemming van M. Hulsinga

>> begin