Naamlijst van de eerste deurwaarders

van den Kamere in den Raade van Friesland - d.i. de Raad-camer daar men raadpleegt om regt te doen -, onder de drie differente Regeeringen in Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers, sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren, Amsteldam 1748;
geannoteerd exemplaar in Tresoar/PBF: 394 Hs met hs. aantt. van Eduard Marius van Burmania (1700-1789), de vermoedelijke samensteller van de uitgave.

Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2005

>> HOMEpage

deurwaarders in begrafenisstoet Ernst Casimir

Volgens de Conscriptio exulum zijn in 1580, toen 9 Raadsheeren met den Griffier moesten vlugten, ook uitgeweken de vier deurwaarders: *Willem van den Broek*, 1e; *Benedictus Francet*, 2e; *Mr. Nicolaas Stellingwerf*, 3e; *Hector d'Paew* 4e

deurwaardersstaf Hof van Friesland 1750; detail: wapen van Friesland (twee leeuwen en zeven spanen) geflankeerd / gedragen door twee leeuwen, bekroond en daarboven vrouwe Justitia met zwaard, blinddoek en weegschaal

reproductie mogelijk dankzij Mr. D.P. de Vries (Ottema Kingma Stichting) en drs. Marlies Stoter (Fries Museum)

Bij de Heeren Staten gekoren:

Den 7 Maart 1601 zijn bij het College der Heeren Gedeputeerde Staaten twee Heeren na den Provinciaelen Raad gecommitteerdt over het vergeven van de eerste deurwaardersplaats, en den 13 dito is bij dat College de vergeevinge aan het Hof geaccordeert

1757 hebben de boden en deurwaarders 50 Gls. verhoging van tractement becomen

>> begin