>> HOMEpage

Bibliotheek Gerlich Doys (1626-1685)

Bron: Tresoar, archief Nedergerecht Leeuwarderadeel, weesboek nr. 108 fol. 61vv
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2014, herzien herfst 2018

Gerlich Doys (Deventer 1626 - Jelsum 1685), raadsheer in het Hof van Friesland (1669-1684), was een afstammeling van een oud Noord-Frans geslacht uit de omgeving van Douai; vandaar de familienaam (Douais > Doys). Van zijn bezittingen is op 28 oktober 1686 "ten sterfhuys tot Jelsum" [Dekemastate] een inventaris opgemaakt "mitsgaders warderinge".
De spelfouten zijn ofwel "hoorfouten", d.w.z. het gedicteerde is verkeerd verstaan door de klerk, ofwel leesfouten indien de tekst is overgeschreven. Voor het eerste pleit bijv. de achtste titel. Enkele, zeker niet alle, verbeteringen zijn in deze uitgave aangebracht.
Van studie in de rechten door Doys is niets bekend. Alleen al door zijn adeldom en zijn (tweede) huwelijk met de Friese Anna Catharina van Unia kon hij echter aanspraak maken op het raadsheerschap in het Hof van Friesland, en wel in plaats van Jetze van Sminia. Zijn voorgaande loopbaan was kapitein van een compagnie te voet. In verband met de oorlogstoestand in 1672 is hij benoemd tot gecommitteerde te velde. Op 15 februari 1676 werd hij curator van de academie te Franeker.
Zijn belangstelling voor genealogie blijkt uit de bewaard gebleven aantekeningen in twee foliodelen bekend als handschrift Doys in Tresoar; vgl. de inhoudsopgave. Ook zijn bibliotheek - die hij uitdrukkelijk vermaakt had aan zijn zoon Johan Lodewijk (portret hiernaast) - en (in het voorhuis) de wandkaarten (prenten) getuigen daarvan.
De boekenverzameling telde 65 folianten en 96 items in quarto-, evenveel in octavo- en 48 in duodecimo-formaat: totaal 305. Er hingen vijf "kaarten" in het voorhuis, met zijn "ses spaense rustleren stoelen", maar geen tafel, een soort wachtkamer en/of galerie voor bezoekers. Bij de kaarten moet men hier niet denken aan landkaarten maar aan prenten.

78r
Boecken ofte Biblioteecq aen Johan Loeys Doys gepraelegateert ende door Cornelis Vriesema Mr. Boeckvercoper binnen Leeuwarden onder Eede getauxeert.

in folio
1 • Principes Hollandiae[, Zelandiae et Frisiae. Harlemi 1650] 1-5-
2 • Les Triumphes [= Triomphes] de Louis de [= le] Juste met plaeten [Paris 1649] 5-:-
3 • Batavia illustrata van [Simon van] Leeuwen [Leydae 1609] 10-:-
4 • Kerckelijcke historiën van Bironius [= Baronius] 2-8-
5 • een Nederduitse Bibel 7-10-
6 • Rerum polinicarum [= politicarum] scriptores :-15-
7 • Pontani historiae Gelriae [Gelricae libri XIV. Hardervici 1639] 2-8-
8 • Rerum Ungaricarum decades Antoni Bamphilii [= Bonfinii, Basileae 1543] 1-:-
9 • Trophees [tant sacres que prophanes de la duch√©] de Brabandt [Anvers 1641] :-12-
10 • Germaniae Gabrielis Borsolini 1-:-
11 • Historia Frisiae Ubbonis Emmi[i] 2-:-
12 • Annales de la Maison de Lynden 1-5-
13 • Reusneri [= Elias Reusner] Leorini Lenealogicum [= Genealogicum, Francofurti 1592] :-12-
14 • Cronyck van Hollant ende West Frieslant 2-5-
15 • Res Burgundicae Hauteri :-8-
16 • Genealogiae Francicae [plenior assertio] Chiffletii [= √† Jacobo Chiffletio male concinn. auctore Davide Blondello, Amst. 1654] 2-10-
17 • Den Nederlantschen Herault van Thomas de Rauck :-15-
18 • De scrupulis chronologorum Scuberti :-4-
19 • Stemmata gentium Streinii :-3-
20 • een Martelaers boeck [Dordt 1657?] 2-8-
21 • Herbarius Dodonei 7-:-
22 • Acta Sinodi nationalis [Dordrechti 1620] 2-10-
23 • Opus chronologicum Coelvisii [= Sethus Calvisius, Francof. 1620] 1-5-
24 • De konincklijcke [= koninglycke] hovenier [Amsterdam 1676] 3-3-
25 • Annales [Everhradi] Reidani [Leidae 1633] 1-16-
26 • Baudartii gedenckwaerdige geschiedenissen [Zutphen 1624] 4-:-
27 • Historie van Frieslant [Christiani] Schotani [Franeker 1658] 5-:-
28 • Beschrijvinge van Frieslant [Franeker 1655] 5-10-
78v
29 • Een old medecijnboeck :-10-
30 • een ges. Friesche Cronyck [handschrift] 1-10-
31 • Catalogus Bibliothecae supremae Curiae [1688] 1-:-
32 • een boeck van de Veltbouw [Charles Estienne; Amsterdam 1622] :-6-
33 • Placcaeten ende ord.tien [der Staten van Holland?, Amsterdam 1645] 2-10-
34 • Description de tout[s] le[s] Paibas [Pays-Bas] Guiccardini [Arnhemi 1617] 2-:-
35 • Statuta regni Poloniae 1-:-
36 • Friesche historie van Scharlensis 3-10-
37 • Toneel der Princen [= Franciscus Heerman, De guldene annotatien, Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1631] 2-:-
38 • Decisiones senatus Ravatensis[!] 1-16-
39 • Opera Covarruviae [Francof. 1583] 2-:-
40 • Corpus iuris duo volum. 4-:-
41 • Historia Ultrajectina 2-5-
42 • Genealogia Francicae Blandelli [= Blondelli] 3-:-
43 • Geldersche geschiedenissen 2-10-
44 • Decisiones Magonii 1-10-
45 • Codex Fabrianus [Lugduni 1606] 5-:-
46 • Definitiones Carpsovii [Lipsiae 1649] 5-:-
47 • Decisiones Boerii [Lugduni 1593] 3-10-
48 • Julius Clarus [Practica civilis atque criminalis, Lugduni 1561] 1-16-
49 • Decisiones Vincentii Caraccii [= Carocii, Francof. 1602] 2-:-
50 • Mantica de conjecturis ultimar. voluntatum [Francofurti 1580] 3-:-
51 • Schneidevinus ad Instituta [Argentin. 1590] 2-16-
52 • Paratitula Wesembesii [= Wesembecii] 2-4-
53 • Moedeus de contractibus 1-10-
54 • Menochius de arbitrariis judicum questionibus [= quaestionibus, Francof. 1576, Coloniae 1615] 2-8-
55 • Concilia Vinsenbesii [= Wesembecii Responsorum sive conciliorum juris tomi] :-15-
56 • Commentaria Goviani [= Goveani] 1-8-
57 • Concilia Leovani[?] :-18-
58 • Gudelinus de jure novissimo [Antverp. 1620] 1-5-
59 • Catalogus bibliothecae Franequeranae [1656] :-12-
60 • Vinsemius Historie van Frieslant [= Chronyck, Franeker 1622] 3-3-
79r
61 • Historie [der Nederlandsche Oorlogen] van Met[e]ren ['s Hage 1623] 2-:-
62 • Effigies professorum Academiae Groninganae 1-8-
63 • Hantvestboeck van olt Batavien :-15-
64 • Ungersche [= Hongaarse] historien 1-16-
65 • Historia belli civilis in Belgio :-18-
In quarto
66 • Insignia gentilitia equitum Aurei Velleris 1-:-
67 • Tractatus de Sascinatione [= Fascinatione, Norimbergae 1675] 2-8-
68 • Wapenboeck Hoogduitsche Edelen 6-6-
69 • Hortensius de bello germanico :-2-
70 • Oorspronck van de heren Brederoen :-10-
71 • Buxhornii Nederlantsche historien :-10-
72 • Herstelde Leeu[w ... 1650 en 1651] van Aitsma [= Leo ab Aitzema, 's Hage 1652] :-18-
73 • de fatis Monarchiae Romanae :-10-
74 • Bulaeus huyspostil :-12-
75 • Wassenbergii gestarum :-5-
76 • Batavia illustrata :-10-
77 • Cloppenburgii opera 2 voll. 8-:-
78 • Schoock de bonis ecclesiasticis :-18-
79 • Schoock de bonis exercitat. variae :-18-
80 • [Hermanni] Witzi [de Oeconomia] foederum Dei [cum hominibus, Leovardiae 1677] 3-3-
81 • Arnoldi Lux in tenebris 3-:-
82 • Schulteti huyspostil :-18-
83 • Guicciardijn Italiaensche oorlogen 1-10-
84 • Vitringa sacrarum observationes 1-16-
85 • Ord.tie van Uitrecht :-6-
86 • Teling Worstelinge enes Sondaers :-10-
87 • Icones vitae principum ac regnum Polloniae [= Poloniae] :-8-
88 • Hoogduitsch boeck :-3-
89 • Oeffeninge der Godzaligheyt 1-5-
90 • Apollogia Suffridi Petri :-4-
91 • Etsma [= Aitzema] saecken van Staet ende Oorlog veertien delen ['s Hage 1657] 14-:-
92 • Everard van Reiden Historien 1-:-
93 • Exercitationes philosophicae manuscriptae [handschrift] :-6-
79v
94 • Petri Matthei opus historicopoliticum :-18-
95 • Revii Daventriae illustrata [ad usque annum 1641] 1-16-
96 • Acta pacificationis :-5-
97 • Theologia prophetica Gaullicii 2-8-
98 • Munting van Planten 2-10-
99 • Dictionaire Francais a Flamen 1-8-
100 • Roeleff Pyters gulden regelen :-12-
101 • Bodini respublica :-6-
102 • Corpus juris 1-16-
103 • Repartorium [= Repertorium] Brederodii 2-6-
104 • Ord.tie van Frieslant met annotatien op schoon pampier [= Statuten, ordonnantien en Costumen van Friesland, 1602?] 1-8-
105 • Commentaria Cognani 1-:-
106 • Misingerus [= Mynsinger] ad Instituta 1-:-
107 • Busius ad Pandectas :-18-
108 • Decisiones Mainardi 1-5-
109 • Decisiones Antonini Thesauri :-16-
110 • Ord.tien van Frieslant met annotatien op schoon pampier [= Statuten, ordonnantien en Costumen van Friesland, 1602?] 2-:-
111 • De officio Judicis Matthei [= Matthiae] Stephani :-18-
112 • [Novae] Decisiones [Sacri Senatus Pedemontani] Barlichii duo volum. [Francofurti 1597] 1-16-
113 • Joas. Matiensi de off. jud. :-16-
114 • Sfortias Oddus [= Sforza Oddi] de resitutionibus 1-16-
115 • Questiones [= Quaestiones] forenses Gasparis Anthoni[i] Thesauri [Francofurti 1614] 1-14-
116 • Ord.tie van Frieslant met annotatien op schoone bladeren :-15-
117 • Bronchorst centuriae sex 1-8-
118 • Placcaten van de Staten Generael 1-16-
119 • Treutleri disputationes 1-8-
120 • Praxis criminalis Damhouderi 1-5-
121 • Commentaria Johannis Fabri 1-:-
122 • Sibrandi Siccama Leges Frisiorum :-5-
123 • Philippi Siprii Chronicon Eccle. greyk :-5-
124 • Praxis beneficiorum Rebuffi :-4-
125 • Anthonius de criminalibus 1-10-
126 • Sande opera omnia [juridica, Groningae 1683?] 2-:-
127 • Vermeerderde papegai [Willem van Alphen, 's-Gravenhage 1649] 1-:-
128 • Joa. a Sande decisiones Frisiae [Leovardiae 1647?] :-18-
80r
129 • [Johannes Jacobi] Wissenbach ad Codicem [= Commentationes in septem libros priores Codicis, Franekerae 1660, 1664 & 1665] 4-5-
130 • Idem [Disputationes] ad Institutiones [Franekerae 1666] 1-8-
131 • Schellekers Elementia 1-8-
132 • Misingeri [= Mynsingeri] observationes [Imper. Camerae, Helmstadii 1599] :-8-
133 • Staekmans [Willem?] decisiones 1-8-
134 • Wissenbach ad Instituta 1-8-
135 • Decisiones Sandae in duits 1-10-
136 • Decisiones [posthumae Curiae Provincialis Trajectinae Wilhelmi] Radelantii [Trajecti 1637] :-12-
137 • Decisiones Sande :-14-
138 • [Theodorus] Reinckinck [Tractatus synopticus] de retractu [consanguinatis, Gissae Hassorum 1662] 1-5-
139 • Petri Costalii de juris consultu :-12-
140 • Lescurie :-8-
141 • Borgholten ad Instituta :-18-
142 • Landtrecht van Overij[ss]el [Deventer 1630] :-6-
143 • een ges. boeck van Schotanus [handschrift] :-10-
144 • Hangerii tractatus duo :-15-
145 • Nederlantsche practijcq van Sutphen 1-8-
146 • Pappius artyckelbrieff [= Articulbrcief met annotatien door Peter Pappus, Groeningen 1636] :-8-
147 • Banck de consiliis principium [principum, Franekerae 1657] :-6-
148 • Roeleff Pyters gulden regelen :-15-
149 • Variae orationes :-10-
150 • Oratio Nieuwenhusii [Neuhusii?] :-10-
151 • Johannes Casselius de nobilitato [= nobilitate] :-8-
152 • [Suffridus Petrus] eene genealogia familiae Hermanae [Franequerae 1624] :-1- [of :-4-]
153 • Observationes [rerum judicatarum Jacobi] Coren. [Hagae 1633] :-10-
154 • Brusselius de conditionibus :-6-
80v
155 • Sande de actionum cessione et [de] prohibeta etc. [= rerum alienatione, Leovardiae 1633] :-16-
156 • Decisiones Radelantii :-12-
157 • Maresius de prae adamitis [Groningae 1656] :-8-
158 • De wijse Jaer beschrijver :-18-
159 • Instructien van de Hoven van Hollant, Zeelant et[c]. [= Instructie van den Hoove van Holland, Zeeland en Friesland, 's Hage 1657] :-2-
160 • Beverwijck begin van Hollant :-18-
161 • Linderhausen de emptione et evictione :-17-
In octavo
162 • Classis Oldendorpii :-12-
163 • Blancardi Arriani :-16-
164 • Constitutiones Sleidani :1-12-
165 • ad idem :-12-
166 • Chronici chronicorum ecclesiastici 2 volum. 1-14-
167 • Thomas Lansii orationes :-8-
168 • Sleidani Commentaria :-10-
169 • Schoockii disputationes :-15-
170 • J. Caesar de bello Gallico :-8-
171 • Harmanni Vultei de feudis :-3-
172 • Chronico chronicorum 2 volum. 1-14-
82r [N.B. 81 in foliëring overgeslagen]
173 • Thuani Historiarum 2 volum. :-16-
174 • Overcamp nieuwe beginselen tot de geneeskracht 1-2-
175 • Ferdinandi Vasquii Uliss. controversiarum 2 volum. :-12-
176 • Noodt probabilium juris civilis :-8-
177 • Imagines imperatorum :-5-
178 • Een sermoenboeck :-10-
179 • Decius de Reg. jur. :-6-
180 • Caepolla de servitutibus :-5-
181 • Observationes Jacobi Cuiacii :-8-
182 • Geilli observationes 2 volum. :-16-
183 • Goddaeus de verborum significationibus :-6-
184 • Viglii Swicchemi comment. :-12-
185 • Disputationes Holmanni :-3-
186 • Peccius de Testamentis :-4-
187 • Negesantius de pignoribus :-2-
188 • Analysis Instit. :-2-
189 • Joas. Andreae commentaria :-2-
190 • Institutiones Calvini :-6-
191 • Lubbarti Positiones :-2-
192 • Praxis rerum criminalium :-2-
193 • Practica Joais. Berberi :-2-
194 • Chronolgia Gertberleth [= Guthberleth] :-8-
195 • Chronicon Carionis :-3-
196 • Cornelius Tacitus :-6-
197 • Oratio Ciceronis :-3-
82v
198 • De scriptoribus Frisiae :-1-
199 • Aleanei varye historiae :-4-
200 • Baudei Epistolae et orati. :-5-
201 • Philosophiae practica :-1-
202 • Polickii historiae :-6-
203 • Althusi politica :-2-
204 • Sniderus de rep. Helveticorum :-1-
205 • Lipsii Epistolarum :-4-
206 • Julius Flori rerum :-1-
207 • Scientia demonstrandi :-2-
208 • De Frisiorum antiquitate :-1-
209 • Aristoteles politica :-2-
210 • Historia Comminaei :-1-
211 • Catachesis Lansbergii :-2-
212 • Antoni Mureti [Marc Antoine Muret] :-1-
213 • Adolphi Phisica :-1-
214 • De institutione principium et Lucili Aneae :-2-
215 • Gelove tusschen vlees en geest :-15-
216 • Marck de Sibilis disputationes :-18-
217 • Gadeleti episcopae et viaticum itineris :-1-
218 • Disputationes apologeticae :-1-
219 • Titus Livius 2 volum. :-6-
220 • Schat der gesontheyt ende ongesontheyt 2 volum. :-12-
221 • Epigrammata et Brandt Eit[?] :-1-
222 • Gerhardi Noodt probabilium :-12-
83r
223 • Vultei Juris prudentia :-1-
224 • Methodis foedorum etc. Sande :-2-
225 • De foede Gelriae :-7-
226 • Institutiones juris civilis :-6-
227 • Thesaurus rerum judicarum :-5-
228 • Cuiacii Paratitula :-3-
229 • Wantsius[?] de nullitat. :-6-
230 • Kirchneri Legatus :-5-
231 • Mennochi de recuperanda :-2-
232 • Gravii Specimina philosophiae :-4-
233 • Huber Positiones juris 1-4-
234 • Huber Auspicia domestrica 1-5-
235 • Andreae Alciati et practica Nicolai :-1-
236 • Langii Dithmersii exercitaiones :-2-
237 • De miraculis occultis :-1-
238 • Damhouder patrocinia :-16-
239 • Quaestiones Hornani et Bodini :-1-
240 • Dissertationes Steinbergii :-2-
241 • Grotius de jure belli :-6-
242 • Wesel de remissione :-6-
243 • Disputationes Schokii :-4-
244 • Chrysostimi philsophia et Donelli :-4[?]-
245 • Guiaso de civili conversatione :-4-
246 • Mathaei Dresserus :-1-
247 • Davids boetveerdigheyt :-3-
248 • Epitaphia Jaco[?] Seria et Ciceronis epistolae :-1-
83v
249 • Konincklijcke apologie :-1-
250 • Emmii de agro Frisiae :-5-
251 • Lipsii Epistolarum :-1-
252 • Systema logicae :-4-
253 • Schokii Foederati Belgii :-4-
254 • Watson const van Godlijcke vergenoeginge :-5-
255 • Witte Wrangel :-8-
256 • Hania toetssteen der waerheyt :-4-
257 • Perkinsius van de tonge ende andere tractaten :-6-
In duodecimo
258 • Candeni Britannia :-12-
259 • Macheavelli disputationes de republica :-8-
260 • Mathei observationes 2 volum. :-15-
261 • Mathei disputationes :-10-
262 • Mathei de judicis :-1-
263 • De regno adversus Machiavellum :-9-
264 • Macheavelli Princeps :-8-
265 • Lucinini [Lucilius?] Satyricum :-2-
266 • Speculi Aulicarum :-1-
267 • Conciones et orationes Latinae :-5-
268 • Teling betragtinge eens sondaers en een polityck hantboeckje :-1-
84r
269 • Taphin mercktekenen :-2-
270 • Centuriae Pacii :-1-
271 • Franciscus Hotomanni :-2-
272 • Strade bello belgice :-10-
273 • Idem :-12-
274 • Schonborneri [Georg Schënborner] politicorum :-10-
275 • Disquisitiones politicae :-5-
276 • Euphormionis Satyrici Icon animorum :-2-
277 • Amilii orationes :-10-
278 • Justiniani institutiones :-1-
279 • Loccenii dissertationes :-8-
280 • Bronckhorst ad Regulas juris :-1-
281 • Bourgondus ad consuetudines :-2-
282 • Juris fecialis [auteur: Richard Zouch] :-3-
283 • Bouricii Advocatus :-2-
284 • Hobbes Ellementa philosophica :-5-
285 • Amesii de conscientia :-2-
286 • De Oeffeninge der godzaligheyt:-4-
287 • Mathei disputationes :-6-
288 • Institutiones et Hornii orbis imperans :-6-
289 • Suitholt dissertationes :-3-
290 • Historia Cretensis :-1-
291 • Interpretatio Ovidii et Bodini :-2-
84v
292 • Lipsii monita [et] exempla politica :-4-
293 • Thomae Mori Regni Britanniarum Cancellarii :-1-
294 • Dissertatio de morborum et[c.] :-1-
295 • Waere uitrecht van Hollant :-3-
296 • Taciti notae politicae :-3-
297 • Hilperti disquisitio de praeadamitis :-1-
298 • Regni Polloniae :-8-
299 • Schelae [Robertus Schelius] libertas publica :-1-
300 • Taciti Christophorae [ex officina Christoph. Plantini?] :-6-
301 • Famiani Stradae Romanae :-6-
302 • Loccenae [Johannes Loccenius] de jure maritimo :-2-
303 • Machiavelli Florentini Historia :-8-
304 • Schickhardi Logica :-3-
305 • De Friesche Rechtkunde van Huber 1-5-
[62v-63r] Int voorhuys
306 • Een kaert van de wapenen van de Adelijcke geslachten van Hollant 2-10-
307 • Een ad idem van Camerijck 2-:-
308 • Een ad idem van Utrecht 2-10-
309 • Een van de Keyser en seven Keurvorsten 3-:-
310 • Een kaert van Prins Willems begravenisse :-10-

>> begin