>> HOMEpage

Verkenning proclamatieboek Dokkum 1632-1645

Bron: Tresoar toegang 13-10 inv.nr. 193 (digitaal via AlleFriezen.nl, "proclamatieboeken Dokkum" inv.nr. 193; microfiches in het geval van de onzichtbare scans 3, 14, 25, 37, 49, 63, 79, 93, 104, 116, 127, 141, 150, 167, 176)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2019 (in bewerking)
Paginering noch foliëring aanwezig: daarom is de nummering overgenomen van de huidige digitale foto's (scans) op de website AlleFriezen.
"Men laet (een yder weten)" is de aankondiging van een veiling van onroerend goed. De afkorting e.l. is gebruikt voor echtelieden.

Dokkum 1616 (rechtsklik: open in nieuw tabblad (Chrome of Firefox) ter vergroting)

2
Tyalling Annesz. ende Sjouck Wybes dr. e.l. ... Colmerswaeg
op 't Blockhuys bij de Stenen dam
Jurrien Meyres ten O
Symen Schroors ten W
van Claes Jansz. gortmaker
1en Juny 1632
Aelke Pyters dr. Laert wed. Jennert Oetzes
in de Hoffstraet op de hoeck van de olde kaetsbaenssteeg
3
Aeltze Sapes ende Antie Jans dr. e.l. op Esumezijll / Oosterzingel / Minne Syds wed. ten Z / Otte Ottes erven ten N / van Pytter Thymens ende Lysbet Jans dr. e.l. / den 15en Junij 1632
Lieuwe Symens ende Hiltie Gerryts dr. e.l. / achter d'here Veltriels twe huysingen aen de Zijll / ...
14
Willem Jansen Engelman cum uxore / op 't Blockhuys op de niewen buyren / van Dirc Claes ende Aeriaentie Dircx dr. e.l.
Jan Wybes ende Anne Jans dr. e.l. / op de dijck / de wed. van Jacob Hiddes ten O / d' wed. van Jacob Sierts ten W / van Aeltie Simens wed. van Jan Douwes
Men laet / bij de Aelsummerpoort / bij Lupke Wybrants nagelaten
Geert Jans stoeldraier ende Jitie Harke dr. e.l. / op 't blochuys bij de Woldpoort / Hans Rademakers huysinge ten N / van Jantien Taekes dr. weduwe van captein Buytenpost / den 24 Mei 1633
25
Men laet / Jan Lubberts, Ritske Jans, Willem Freercx ende Gerryt Hendrix voorstanderen van de gemeene armen ... besonderling over d'kinderen van w. Engel Sybrants bij Gerryt Aukes Bonga in echte geprocreert / Gasthuysstraet / Reurt Symens ten Z / Vinc. Jacobi ten N
Tiaert Fryeses schipper ende Antie Tjepkes dr. e.l. / bij d' nieuwe brug / Repke brouwer ten Z / Sape Minnes backer ten N / ...
37
Douwe Jeltes timmerman ende Styntie Claese dr. e.l. / Mr. Beernt Crabbe ten O / Douwe Reyloffs ten W / van Trijntie Ritske dr. echte huysfrouwe van Lambert Lamberts ... binnen Leeuwarden
Auck Sioerdts tot Hallum ende Doed Johannes e.l. / bij d' Aelsum poort / Jan Jansen duytser ten Z / de stadts strate ten N / van Tiallingh Auts backer ende Jancke Hennricks dr. e.l. / den 8en Martij 1635
Tyepcke Hayes ende Hylck Bauckes dr. e.l. / Coningstraet / Jan Beernts ten N / Thomas Hansman ten Z / ...
49
Johannes Drogenham postulandt ende Pitrick Doede dr. e.l., Sytse Roeleffs noch vrijgesel sijnde sampt Coop Everts ende Nieske Jans dr. e.l. / Goitien Egberts ten O / de Baginesteegh ten Z / de Hoochstraet ten W / Dr. Haie Eenema ... coopers Johannes Drogenham cum uxore ten N / van Liewe Taeckes kistemaker / voor mij selven ende als voormomber over de weeskinderen van w. Syoerdt Gerryts mij[n] w. suster / den 10en Julij 1635
Juffr. Margarieta van der Meulen althans tot Lioessens / Coninghstrate / Jr. Tiete van Peima huysinge ten Z / de heren Veltriel huysinge ten N / van Tziaerd Bottes ende Maeycke Douwes dr. e.l. / den 11en 7bris 1635
Mr. Hans Wendt chirurgijn ende Luickien[?] Jans dr. e.l. / bij de Lange Oosterstraet / Johannes Rodengenius ten Z / Pieter Dionisius ten N
63
... / Nauwe straete / Trijn Franses huysinge ten O / Dirck Alberts huysinge ten W / van Jan Berens ende Lioetske Boele dr. e.l. / den 8en Julij 1636
Piter Jans ende Romck Ipcke dr. e.l. / bij de Aelsum poorte / de stadts wall ten N / Claes Jacobs wagenmaecker ten W / van Tierck Willems ende Jantien Jipcke dr. e.l. / den 8en Julij 1636
Monte Roeloffs korfsmaecker ende Sytske Haejes dr. e.l. / ...
79
... / van Jaques de Moll voor hem ende Aete[?] Reyners als man ende voochdt over Dieucke Sygers, ende Feite Saeckes als voormonder over Antie Sygers / den 16en Februarij 1638
Harmen Symens backer ende Bets Arents e.l. / bij de Aelsumpoort / de huisinge van w. Willem Douwes ten N / Ritske Jansen brouwer ten Z / van Symen Ockes ende Viglius Corneli diener des godel. woorts tot Marsum[?] ... last ende procuratie hebbende van de vordere crediteuren van w. Wopcke Jansen / den 16en Februarij 1628
Cornelis Jansen timmerman ende Wepck[?] Haremens dr. e.l. / Westercingel / de cingels gracht ofte diep ten O / Piter Tymens ten Z / het bolwerck ten W / Gerryt Jansen raemr. ten N / van Teunis Jacobs
Dirck Jans hoedemaecker ende Eelck Dircks dr. e.l. / Hoogstraet / Mr. Marten Claesen chirurgijn ten Z / burgemeester Jan Willems ten N
93
Harmen Martens meester metselaer ende Loick[?] Qybe dr. e.l. / op de Nieuwe buyren / Willem Outgers ten Z / Oege Jacobs ten N / van Jurrien Meyer meister stadts metselaer ende Aeltie Siuerts dr. e.l. / den 5en Octob. 1638
Marten Piters ende Wick Hessels dr. / op de hoeck van de Harlinger stege / steeghe ten O / Jacob Douwes ten W / van Wyts Hessels dochter tot Munnickedam in Noordt Hollandt woonende / den 5en Octob. 1638
Jan Jansen soutsieder / op de Dijck / de stadtswal ende den opganck ten O / Jan Banis ten W
104
Nicolaes Henricides not. publ. ende Geertie van Oosten e.l. / op het Blockhuys / Douwe Janssen stadtsboode huysinge bij Dirck Taeckes Finc procureur bewoont ten O / Harmen Innes koeckebackers huysinge tegenwoordich bij de zerjandt Aleff bewoont ten W / van Jelger Hiddes / den 15en Febr.
Sape Minnes backer / op de Westercingel aen de stadtswal / de erven van w. Pieter Jacobs holtcooper ten Z / de erven van w. Syger Janssen ten N / de stadtswal ten W / vercoopers camers ten O / van Feye Tiercx mede burgemr. ende Foockeltie Idse dr. / den 5en April 1639
Syds Bouwens ende Brechtie Jeppes e.l. / bij de Fetse / Oene Hilles ten N / Nanne Sytses ten Z / Warner Coerts schuite ten O / van Sybe Hendricks
Oene Hilles ende Trijntie Joseps e.l. / bij de Fetse / Id Johannes ten N / Syds Bouwes camer ten Z / van Sybe Hendricks
116
Jan Frieses ende Grietie Eepe dr. e.l. / aen de Legewech / de Heerenstraet ten W / van Friese Janssen ende Trijntie Beernts e.l.
Focke Folckerts ende Jeltie Tyercks dr. e.l. / bij de stienen dam / trintie Bruynsma ten W / Douwe Jeltes ten N / van Minne Beernts Crab ende Jan Pieters als last ende procuratie hebbende van Jeltie Jelte dr. wed. van Mr. Beernt Crabbe
Jacop Upts burgemr. / Breedestraet / Hylck Harckema ofte haer kinderen toebehoorende / oberdt[?] Freerck Janssen ten N / Aeltie Gauma ten Z / van Foockeltie Reyns dr. wed. van Pyter Beernts
127
.../ van Rinnert Oenes ende Goysen Goysens dr. e.l. / den 26en Martij 1641
Dirck Dirckx ende Martien Harckes dr. e.l. / 't oude clooster ten N / Jan Goities nagelatene huysinge ten Z / van Aet Goslings wed. van Bientse Jurriens / den 2en April 1641
Sybe Dirckx ende Siou Egberts dr. e.l. / op de schermersweyde / Claes houtsager ten O / Cornelis Jans ten W / van Oege[?] Andries voor hem ende als voocht over Syds deddes dr. sijn huysvrou / den 9en Aprilis 1641
Feye Tziercks mede burgemr. ende Foockeltie Idses dr. e.l. als sessie[?] hebbende van Jan Jansen geswooren boode / omtrent d' Hoffstraetspijpe
141
... / op het blokckhuys / Dirck Claeses Finc not. publ. ten W / Jan Gosses cuyper ten O / van D. Bernhardus Hesseli praedicant ... curator over Jaycke ende Claeske Jans dren. ... weeskinderen van w. Jan Douwes, Symen Jansen voor hemselven, Grietie ende Engel Jans dren. mede voor haer selven
Aleff Anes gortmaecker ende Teuntie Gabe dr. e.l. / Westercingel / Oene Rintjes ten N / van Laes Bientses
Mr. Hans Went chirurgijn ende Lockien Jans dr. e.l. / Hoogstraet / rentemr. Poppe Jansen ten N / die wed. van Pieter Jansen ten Z / de algemeene straet ten O / van Dionysius Regnery gesterckt met Pieter Dionysius burgemr. als curator
150
Arjen Cornelis ende Antie Everts dr. e.l. / omtrent die Hanspoort / Eynte[?] Riecks coopman ten O / die gemene vaert ten W / Rombert Abbes backer ten Z / van Pieter Dionysius mede burgemr.
Jelger Anis burger faendrich ende Gertie Gerryts dr. e.l. / op de nieuwen buiren bij de Halffmaen / Cornelis Johannis ten O / Juicke Johannis gemeensman ten W / van Tzierck Tzirckes convoymr. aen de nieuwe Bildzijl
Jelger Anis burger faendrich ende Gertie Gerryts dr. e.l. / cleyne Oosterstraet / straet ten N / Hans van Nykerck ten O / Ebe Tiallings ten W / van Claes Fransen mr. schoenmr.
Men laet / aen de diepswal / Agge Piers ten O / Abraham Claesen ten W
167
Joost Bulter[?] captn. op een schip van oorloge van 't collegie ter Admiraliteit / aen de diepswal / Mr. Martten Claeses huysinge ten O / steeg ten W / de Oosterstraet ten N / van Maycke Dionisius huisvrou van Martten Harmens ontfanger van de boelgoederen binnen Leeuwarden / den 22en 7br. 1643
Mr. Bote Edes executeur / Hoochstraet
Cornelis Gerrits ende Romck Wybe dr. e.l. / Harlingersteeg / Foppe Jansen ten N / de wed. van Aebe turffdrager ten Z / Douwe Jeltes plaets ten O / de Harlinger steeg ten W / van Tymen Egberts als man ende voocht over Reynu Aebe dr. sijn echte wijff
176
Bote Jansen ende Yd Jans dr. e.l. / op 't vleesmerckt / Hendrick Jurriens biersteker tot Collum ten O / Jan Hendricx gemeensman ten W / van Hendrick Dircx tot Leeuwarden / den 28en Junij 1644
Hans Hendricx ende Corneliske Cornelis dr. e.l. / Conincxstraet / van Bruyn Frieses als vader ende wettige voorstander over Mintie Bruyns sijn soon bij Anne Minties in echte getogen
Hendrick Jansen ende Houck Jans dr. e.l. / op 't Fleesmerck / bij w. Meye Jansen met de doot ontruymt / van Folckert ende Sierck Jans gebroeders ende de vordere erffgenamen van w. Meye Jansen

>> begin