>> HOMEpage


Glazenmakers 1645-1795 uit Nadere toegang 5.12

N.B. De oude inventarisnummers Gf 50/1 t/m 19 (betalingsordonnanties ontvanger kloostergoederen) zijn tegenwoordig te vervangen door Tresoar toegang 5 inv.nrs.:
1 > 2654
2 > 2655
3 > 2656
4 > 2657
5 > 2658
6 > 2659
7 > 2660
8 > 2661
9 > 2662
10 > 2663
11 > 2664
12 > 2665
13 > 2666
14 > 2667
15 > 2669[!]
16 > 2670
17 > 2671
18 > 2672
19 > 2673
Gf 51 (ontvanger-generaal consumptiën, 14 delen, 1646-1795) > inv.nrs. 2674-2687
Mindergetal
M 2 (journalen jaren 1638 t/m 1723) > inv.nrs. 1655-1787; M 16 (extracten betalingsordonnanties consumptiën, 2 delen, jaren 1698-1772 resp. 1773-1795) > inv.nrs. 1800 en 1801
Rekenkamer
R 56 e (rentmeester-generaal Domeinen 1629-1630 1632-1635/ 1635-1653/ 1655-1657 1660-1661 1662-1663/ 1750-1759 1759-1766) > 6914-6915; 6916-6921; 6922-6925; 6926-6940, 6941-6955
R 56 j (ontvanger-generaal consumptiën 1750-1755/ 1755-1758/ 1762-1766) > 7018-7050
R 56 k (ontvanger-generaal Domeinen en consumptiën 1766-1774/ 1774-1796) > 7051-7106
vgl. toegang 5: Inventaris van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 door S.P. de Jong, J.A. Schuur, P.M. Peucker - Ljouwert [Leeuwarden]: Fryske Akademy, 1998.


AEGUM.
♦ Bet. ord. v. 15 Juni 1649
De kerckvoochden van de dorpen Idaerd, Aegum en Friens tot reparatie van hun kercken f. 350
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 22 Maart 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Aegum tot een nieuw glas geaccordeert 25 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 4 November 1777.
C. van Scheltinga als kerkvoogd van Aegum tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staatsresolutie van de 8 September f. 315.
Gf 51/14.
AENGWIRDEN.
♦ Bet. ord. v. 7 September 1654.
D'ingesetenen van Aengwirden tot een glas van reeckencamer 35-0-0.
R 54 c. Registratieboek op den Ontvanger Axma, beginnende 1 Mei 1654, fol. 49. Rubr.: Leverantie van glazen.
AKKERWOUDE.
• 1632/33.
De kerckvoogden van Ackerwolde 25 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1 October 1632 - 30 September 1633 fol. 18.
♦ Bet. ord. v. 27 April 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Ackerwolde tot reparatie van haer kercke ende toorn vereert f. 200-0-0.
♦ Bet. ord. v. 18 Mei 1683.
De gecommitteerden van den dorpe Ackerwolde (haer tot opbouw van hun kerck aldaer volgens appoinctement geaccordeert) 315-0-0.
Gf 51/8.
AKKRUM.
• 1759.
31. Ee kerkvoogden van Akrum drie hondert vijftien Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar, volgens Staatsresolutie van den 25 Februarij 1759 315-0-0.
32. Deselve zes en certig Car. gls. tot een douceur voor een nieuw geschildert glas in de kerk aldaar 35-0-0.
N.B. Geschenk van de Staten.
33. Deselve zes en dertig Car. gls. uts. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
34. Deselve zes en dertig Car. gls. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Rekenkamer.
2de Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Consumptiën Mr. Barold Arnoldi 1 Nov. 1758 - 30 April 1753. Rubr. Particuliere Uitgaven no.'s 31-34. R 56 j.
• 1761/62.
Aan de kerkvoogden van den dorpe Ackrum weegens een glas met 's Hof wapen geplaatst in de nieuwe kerk te Ackrum op ordonnantie en quitantie 36-0-0.
N.B. R 56 e. 7de Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Domeinen Jacob Boreel van Haersma 1761/62 fol. 30. De betal. ord. is van 23 Juli 1762. R 54 a.
ALLINGAWIER.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Allingawier 25 £ hun bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert bij ordonnantie ende quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentm.-Gen. der Domeinen 1 Oct. 1633 - 30 5ept. 1634.
N.B. Uit voorgaande resolutie en betalingsordonnantie meen ik te mogen opmaken, dat zoowel de Staten, als de Gedeputeerde Staten, als de Prins, elk een glas aan de kerk hebben geschonken.
ANJUM.
♦ Bet. Ord. v. 17 Februari 1683.
De kerckvoogden ende gecommitteerden van den dorpe Anjum tot reparatie en wederopbouw van haer kerck en toorn 300 £.
Gf 51/8 fol. 208 verso.
ST. ANNA PAROCHIE.
• Resolutie v. h. Mindergetal v. 6 April 1683.
De resolutiën op huiden genomen zijn geresumeert en alsoe de Heren vant Mindergetal een groot glas in de nieuw geboude kerk tot St. Anne hadden vereert is aen deselve tot betalinge daervan een ordonnantie verleent tot hondert en tien Car. gls.
Journaal v. h. Mindergetal d.d. 6 April. Inv. M 2.
♦ Bet. ord. v. 9 November 1683.
De gecommitteerden tot het opbouw van de nieuwe kerck aen St. Anna Parochie ter saecke gemaeckte glasen soo van sijne Furstelijcke Doorlt. als desen Collegie volgens appoinctement van den 8 deser 200-0-0.
AUGSBUURT.
♦ Bet. ord. v. 10 November 1657.
Kerckvoochden van den dorpe Ausbuirt tot subsidie van een klock in haer kerck 315-0-0.
R 54 c (l April 1656-16583). Ook in Gf 51/4, waar als bedrag 115 £ staat ingevuld.
• 1782.
De kerkvoogden van Ausbuur 315 Car. gls. tot opbouw der nieuwe kerk aldaar en 36 gls. tot een glas met het wapen deeser provincie in de selve volgens Staatsresolutie van den 6 Julij en ordonnantie van den 2 Augustus 1782 351-0-0.
De kerkvoogden van Ausbuur 36 Car. gls. wegens een glas met wapen van Hun Ed: Mog: in de nieuw geboude kerk aldaar geplaatst volgens ordonnantie van den 6 Julij 1782 36-0-0.
N.B. In Gf 51/15 staat: "wegens een glas met 't wapen der Gedeputeerden beschildert".
Dezelve 36 Car. gls. uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 1 Julij 1732 36-0-0.
Inv. Arch. Rekenkamer R 56 k. 19de Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Consumptiën Mr. Rinse Rypperda van Mei 1783 - Nov. 1783. Rubr. Particuliere Uitgaven, no'.s 33, 34 en 35.
De kerkvoogden van den dorpe Ausbuir 36 Car. gls. voor het plaatsen van een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuw geboude kerk aldaar op ordonnantie van den 1 Julij 1782 36-0-0.
Inv. Archief Rekenkamer R 56 k. 19de Rek. v. d. Rentm.-Gen. d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, v. Mei 1783 - Nov. 1783. 5de Capittel: Betaling op Ordtie van den Hove Provinciaal tot hoedinge der misen van Justitie als andersints. No. 34.
De kerkvoogden van den dorpe Ausbuir 36 Car. gls. voor het plaatsen van een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuw geboude kerk aldaar op ordonnantie van den 1 Julij 1782 36-0-0.
Inv. Archief Rekenkamer R 56 k. 19de Rek. v. d. Rentm.-Gen. d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, v. Mei 1783 - Nov. 1783. 5de Capittel: Betaling op Ordtie van den Hove Provinciaal tot hoedinge der misen van Justitie als andersints. No. 34.
AUGUSTINUSGA
• 1637/38.
De kerckvoochden vsn Augustinusgae XXV lb hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
Inv. Arch. Rekenkamer. Rek. v. d. Rentm. der Domeinen 1637/38. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen etc.
BAARD.
♦ Bet. ord. v. 13 April 1625.
Tiede Auckes ordonnantie voor 't maecken van een nyeuw glas in de kercke tot Baerd die somme van 30 £.
Gf 50/15.
♦ Bet. ord. v. 16 Juni 1713.
De kerk- en armevoogden en vordere ingesetenen van den dorpe Baard wegens een nieuw glas in de kerk aldaar de somma van 36-0-0.
Inv. Arch. Mindergetal no. 13. Geschenk v. d. Staten. Ook R 54 c.
♦ Bet. ord. v. 15 Juni 1713.
De grietman Harinxma thoe Slooten tot vereeringe van een glas in de nieuwe kerck tot Baerd op de naem van de Ed: Mo: heeren Gedeputeerde Staeten van Frieslandt 36-0-0.
R 54 c.
BAYUM.
• 1630/31.
Arien Willems, glaasmaker, betaelt XXV £; de kerckvoochden van Oestrum XXV £; Gerrijt Hendricks, glaesmaker XXV £; Sybe Pieters XV £; Willem Hessels XXV £; Thonis Geerts XXV £; Sybe Pieters voorsz. XXV £; Willem Hessels XXV £; Dlrck Claesz. XXX £; hen geaccordeert voor 't maken van nyeuwe glasen in de kercken van Oosterwierum, Oldegae, Smallingeropeijnde, BAYUM, Pasens, Nijegae, Firdgum en Blije bij IX ordonnantiën ende quitantiën IIcXX £.
Archief v. d. Rekenkamer. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1630/31. Rubr.: Vordere Vuijtgave van boodelonen, getuijchenissen etc.
Geschenken van het Hof.
BALK.
♦ Bet. ord. v. 7 Juli 1728.
De Grietman en Gereformeerde ingeseetenen van den vlecke Balck 315 gls. tot opbouw van een nieuwe kerck aldaar en 36 gls. tot een nieuw glas van de Heeren Gedeputeerde Staten deser provincie, des dat het selve behoorlijck werde geplaatst 351-0-0.
Inv. Arch. Rekenkamer. R 54 c. Registratieboek op den Ontvanger Burmania 1728.
♦ Bet. ord. v. 7 Juli 1728.
De ingeseetenen van den Vlecke Balck tot een glas in de nieuw geboude kerck aldaar van de Heeren Staten deser provincie, des dat het selve behoorlijck werde geplaatst. 36-0-0
Inv. Arch. Rekenkamer R 54 c. Registratieboek op den Ontvanger Burmania 1728. Ook: Inv. arch. Mindergetal no. 16.
BEETSTERZWAAG.
♦ Bet. ord. v. 27 April 1650.
D'kerckvoochden van den dorpe Bexterswagh tot reparatie van hun kercke aldaer 200 £.
Gf 50/??
BERGUM.
• 1639/40.
D'ingesetenen van den dorpe Bergum XXV £ hen bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert.
R 58 e. Rek. van den Rentmeester der Domeinen 1639/40 fol. 37 verso.
♦ Bet. ord. v. 23 April 1662.
De Here Arent van Hillema als kerckvoochd van den dorpe Bergum ende gelastichde van de ingesetenen aldaar tot een nieuwe clock geaccordeert den .. Septembris 1659 volgens appointement, waeraf op dato eerst ordonnantie is gedepescheert. 300 £.
Gf 51/5.
BERLICUM.
• 1780.
De kerkvoogden van Berlikum 315 £ tot opbouw van de nieuwe kerk volgens Staats Resolutie van den 11 Maart 1779 en ordonnantie van den 1 Mei 1780. 315-0-0.
Dertiende Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Consumptiën Mr. Rinse Rypperda van Mei 1780 tot November 1780.
R 56 k. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
Ook Gf 51/14.
BIRDAARD.
♦ Bet. ord. v. 19 Juni 1651.
Daniel Eilshemius, predicant tot Birdaardt, tot betalinge van een nieuw glas in haer kercke. 25 £.
Gf 51/2.
• 1650/51.
Aen den dorpe Birdaerdt vijff ende twintigh Caroli gl. tot vereeringe van een glas in het dorp.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1650/51, fol. 34. Rubr. Ander Uytgave van wegen de misen van Justitie deser landschappe. Geschenk van het Hof.
♦ Bet. ord. v. h. Hof v. Friesland v. 29 Mei 1659.
De ingesetenen van Birdaert tot een nieuw glas in de kerck 25 £.
R 54 a.
BLESSUM.
♦ Bet. ord. v. h. Hof v. Friesland v. 8 Juli 1654.
De ingesetenen van Blessum voor een glas 25-0-0.
R 54 a. Registratieboek op het Comptoir v. d. rentmeester Coenraet van Beijma, van 1 Mei 1654 - April 1655.
BLIJA.
• 1630/31.
Zie op BAYUM onder dit jaar.
♦ Bet. ord. v. 12 Juni 1646.
D'kerckvoochden van den dorpe Blija tot reparatie van hun kerck 100 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 8 Juni 1649.
D'kerckvoochden van den dorpe Blija tot reparatie van kercke vereert 300 £.
Gf 51/2.
BOLSWARD.
♦ Bet. ord. v. 1 October 1647.
D'kerckvoogden van Bolswart ter saecke van twee nieuwe glaessen daer voor ordonnantie tot 123 £ 10. st.
Gf 51/1.
BOORNBERGUM.
♦ Bet. ord. v. 7 Maart 1644.
De kerckvoochden van den dorpe Bornbergum tot een nieuw glas 25-0-0.
Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. het Mindergetal v. 10 Maart 1734.
De kerkvoogden van Boornbergum ses en dartig Car: gls. tot het maken van een nieuw glas in haare nieuw te bouwene kerk
23-0-0.
Inv. Arch. Mindergetal no. l6.
♦ Bet. ord. v. 23 Juni 1724.
De kerckvoogden van Bornbergum tot een gewapent van een venster glas in de te bouwenen kerck aldaer 36-0-0.
Gf 51/13. Geschenk van Gedeputeerde Staten.
♦ Bet. ord. v. 28 October 1734. De kerkvooghden van den dorpe Boornbergum tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer volgens staetsresolutie van den 4en Maart deses jaers 315-0-0.
Gf 51/13.
BRITSUM.
♦ Bet. ord. v. 16 Mei 1704.
De kerckvooghden van Britsum tot het maeken van een glas in der selver kerck met het wapen van de provincie tot 36-0-0.
M 16.
BROEK.
♦ Bet. ord. v. 8 September 1694.
De kerckvoogden van den dorpe Broeck tot opbouwing van de nieuwe kerck aldaer 315 £.
♦ Bet. ord. v. 27 September 1694.
De kerckvoogden van den dorpe Broeck tot het maecken van een glas in haere dorpskercke aldaer volgens appointement 36-0-0.
Gf 51/10.
NIEUW-BRONGERGA EN NIEUW-KATLIK.
• Journaal v. h. Mindergetai Veneris den XXII Maart 1650.
De ingesetenen van Nieubrongerga en Nieuw-Ketlick versoeken tot bouwinge van een nieuwe kercke een subsidie.
M 2 fol. 33.
♦ Bet. ord. v. 15 Mei 1661.
De kerckenraed van den dorpe Nieu Brongergae geaccordeert tot opbouwinge van hun kercke 300 £.
Gf 51/5. Ook R 54 c.
♦ Bet. ord. v. 8 November 1661.
Aen de kerckenraed tot Nieubrongerga voor een glas in de nieuwe kerk vereert 50 £.
Gf 51/5.
♦ Bet. ord. v. 21 Maart 1726.
De kerckvoogden van Brongerga tot opbouw van een nieuwe kerck aldaer 315-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. 21 Maart 1726.
De kerckvoogden van den dorpe Brongerga wegens een nieuw glas in de nieuwe kerck aldaer 36-0-0.
Gf 51/13. Vermoedelijk geschenk van de Gedeputeerde Staten.
♦ Bet. ord. v. 12 Juli 1726.
De kerkvoogden van Brommerga en Mildaa ses en dartig gl. tot het maken van een glas in haar nieuw te bouwene kerk aldaar 36-0-0.
M 16. In R 54 c van 7 Augustus. Geschenk van de Staten.
BURUM.
• 1640/41.
De kerckvoochden ende ingesetenen van den dorpe Burum betaelt XXX £ hun bij den Hove tot maecken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXX £.
Inv. Arch. Rekenkamer R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester der Domeinen 1640/41 fol. 35. Rubr.: Vordere uijtgaven van bodeloon, getuijchenissen enz.
♦ Bet. ord. v. 7 December 1649.
De kerckvoochden van den dorpe Burum tot reparatie van hun kercke ende pastoriehuijsinge geaccordeert 400 £.
Gf 51/2.
• 1784.
De kerkvoogden van Burum 315 gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar en 36 gls. tot een glas met het wapen van den staat volgens ordonnantie van den 8 Januari 1785 351-0-0.
Dezelven 36 Car. gls. weegens een douceur tot een glas met het
wapen van Hun Ed: Mog: geschildert volgens ordonnantie van den 24 Augustus 1784 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Dezelven 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 7 September 1784 36-0-0.
Inv. Archief Rekenkamer R 56 k. 23ste Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Consumptiën, Mr. Rynse Rypperda, van Mei 1785 tot Nov. 1785. Rubr.: Particuliere Uitgaven, no. 25, 26 en 27.
De kerkvoogden van den dorpe Burum 36 Car. gls. voor het plaatsen, van een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuw geboude kerk aldaer volgens ordonnantie van den 7 September 1794. 36-0-0.
N.B. De bet. ord. uit R 54 a is van 26 October 1785 en heeft: "weegens een nieuw glas in de nieuwe kerk aldaar geschildert met 't waapen van den Hove van Friesland".
Inv. Arch. Rekenkamer R 56 k. 23ste Rek. van den Rentmeester-Generaal der Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Mei 1785 - Nov. 1785. Rubr.: Onkosten van de Justitie, no. 29.
DANTUMAWOUDE.
• 1634/35.
Die kerckvoochden van Damwolde XV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie XV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1634 October 1 - 1635 September 30 fol. 22. Rubr.: Vordere Vuytgave van boodeloonen, getuijchenissen als oock uijt andere oorsaken spruytende.
DEDGUM.
♦ Bet. ord. v. 3 Februari 1649.
De kerckvooghden van den dorpe Dedgum tot een nieuw glas ynde kercke geaccordeert 25 gl.
Gf 51/1.
• 1647/48.
Aen de kerckvoochden des dorps Dedgum vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kerck geaccordeert vermogens ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1647/48, fol. 27verso. Rubriek: Andere uijtgave de misen van Justitie concernerende etc.
DEERSUM.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Deersum eens gel. 25 £ hun bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert, bij ordonnantie ende quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen van 1 October 1633 - 30 September 1634.
DELFSTRAHUIZEN.
♦ Bet. ord. v. 29 Mei 1721.
De kerckvoogden van Delsterhuisen tot opbouw van een nieuwe kerk 315-0-0 en voor 't stellen der wapenen in de glasen van de Haer Ed. Mog. 36-0-0.
Gf 51/12. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 11 Augustus 1722.
De kerkvoogden van den dorpe Delfstrahuijsen ses en dartig Car. gls. tot opbouw van hun nieuw opgebouwde kerk 33-0-0.
N.B. De bet. ord. van de Rekenkamer zelf van 13 Augustus 1722 heeft "tot incoop van een glas in haare nieuwe opgebouwde kerck".
M 16. R 54 c.
DONGJUM.
• 1637/38.
De kerckvoochden van Dongium betaelt XXV lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas vereert in hun kercke XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1637/383. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen etc.
• 1778.
De kerkvoogden van Dongjum 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens staatsresolutie van den 12 Maart en ordonnantie van den 13 April 1778 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. tot een glas in de nieuw gebouwde kerk aldaar met het wapen deeser provincie beschildert volgens Staatsresolutie
van den 13 Maart en ordonnantie van den 13 April 1779 36-0-0.
Dezelve 36 gls. tot een glas in de nieuw gebouwde kerk aldaar op ordonnantie van den 3 Juni 1778 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer van den 2 Juni 1778 36-0-0.
R 56 a. 9de Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën van Mei tot Nov. 1778. Caput 10: Particuliere Uitgaven no. 41, 42 en 43.
DONKERBROEK.
♦ Bet. Ord. v. 14 Juni 1714.
Pijtter Jans, bijsitter van Ooststellinswerf, Claes Wolters en Evert Hendriks, beide kerckvoogden van den dorpe Donckerbroeck tot opbouw van een nieuwe kerck in voorsz. dorpe 315-0-0 en incoop van een nieuw glas request en appoinctement 36-0-0.
N.B. Geschenk v. d. Gedeputeerde Staten.
Gf 51/12.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 12 Juli 1714.
De kerkvoogden van Donkerbroek wegens een nieuw glas in de kerk daer de somma van 36-0-0.
M 16.
DRACHTEN (NOORDER).
• 1637/38.
De ingesetenen van de Noorder-Drachten XXV lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1637/38. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen als oock uijt andere oorsaecken spruitende.
• 1649/50.
Ende aen de kerckvoochden van Noorder-Drachten vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot esn nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1649/50 fol. 34 verso. Rubr.: Ander uijtgave de misen van justitie concernerende etc.
DRACHTEN (ZUIDER).
♦ Bet. ord. v. 4 Juli 1645.
Den Heere Haersma tot profijt van de kerckvoogden ende ingesetenen des dorps Suiderdrachten tot reparatie van de kerck ende het Clockhuijs.
Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. 8 Februari 1648.
Focke Fockens Eringha, secretaris van Smallingerlandt, wegen het dorp Suijderdrachten tot vereeringe tot een nieuw glas in de kercke aldaer 25 £.
Gf 51/1.
• 1647/48.
Ende aen de secretaris Focke Fockens Eringa als last hebbende van de Gemeentsluiden van de Suiderdrachten vijff ende twintich Car. gls. hen bij den Hove tot een glas in hun Kerck geaccordeert vermogens ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Hek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen 1647/48 fol. 27 verso. Rubr.: Ander uijtgave de misen van Justitie concernerende.
DRACHTEN.
N.B. In 1743 is voor de Noorder- en Zuider-Drachten één kerk gebouwd.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 8 Maart 1743.
De kerkvoogden van Zuider- en Noorder-Drachten tot het maeken van een glas in de nieuw te bouwene kerk 36-0-0.
M 16. R 54 c.
♦ Bet. ord. v. 11 Maart 1743.
De kerkvoogden van d'Dragten tot een glas van de te bouwene kerk aldaer 36-0-0.
Gf 51/14. R 54 c.
♦ Bet. ord. v. 14 Juni 1743.
De kerkvoogden van de Noorder- en Zuider-Dragten tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer volgens Staatsresolutie en appoinctement van den 13 deser 315-0-0.
Gf 51/14. R 54 c.
DRIESUM.
• 1638/39.
De kerckvoochden van Driesum XXV £. Ende noch aen de kerckvoochden van Driesum XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester der Domeinen 1638/39, fol. 37. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen, als oock uijt andere oorsaecken spruijtende.
♦ Bet. ord. v. 14 September 1649.
Gerrijt Eebes, glasmaecker tot Collum, wegens het maecken van een nieuw glas in de kercke tot Driesum ordonnantie tot 30-0-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal van 13 Juli 1713.
De kerkvoogden van den dorpe Driesum wegens een nieuw glas in de kerke aldaer de somma van 36-0-0.
M 16. In R 54 c is de ordonnantie gedateerd 14 September.
♦ Bet. ord. v. 29 Juli 1713.
Dr. Arnold van Idsinga en Jacob Dirks, kerckvoogden van Driesum, tot opbouw van een nieuwe kerk in voorsz. dorpe 300-0-0.
Gf 51/12. In R 54 c is de bet. ordonnantie gedateerd 22 Augustus.
♦ Bet. ordonn. v. 15 September 1713.
Dr. Arnold van Idsinga en Jacob Dircks als kerckvoogden van den dorpe Driesum tot incoop van een nieuw vensterglas in voorsz. kerck 36-0-0.
Gf 51/12. In R 54 c is de bet. ord. v. 20 Sept. Zij luidt daar: "tot vereeringe van een nieuw glas in de kerck aldaer door de Heeren Gedeputeerden".
N.B. Volgens de Kerkvoogdijrekening van Driesum hebben ook de Rekenkamer en het Hof Provinciaal resp. 36 en 50 Car. gls. voor glazen geschonken.
ECHTEN.
♦ Bet. ord. v. 13 Juni 1662.
De Predicanten ende ingesetenen van den dorpe Echten volgens 's Landts resolutie in dato den 1en Martij deses jaers tot opbouwinge van hun vervallene kerck ende clockhuijs geaccordeert 500 £.
Gf 52/4.
• 1757.
De ingesetenen van 't dorp Echten ses en dartig £ voor een nieuw glas in de kerck aldaer quitantie no. 13 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Rekenkamer.
De ingesetenen van den dorpe Echten ses en dartig £ tot een vereringe van een glas met 't wapen van Hun Ed: Mog: in hun nieuw geboude kerk, quitantie no. 50. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Staten. De bet. ord. v. h. Mindergetal is van 6 September 1757. M 16.
De zelve wegens als voren met 't wapen van Hun Ed: Mog: Heeren Gedeputeerde Staeten volgens quitantie met no. 51 ses en dartig £. 36-0-0.
R 56 j. Vierde Rekening van den Ontvanger-Generaal der Consumptiën, Willem Frederik Schratenbach van Burmania 1 Mei-31 October 1757. Rubr.: Particuliere Uitgaven. Ook Gf 51/14.
• 1758.
Betaelt aen de ingezetenen van den dorpe Echten drie hondert vijftien £ voor 't opbouw van hun kerck, quitantie met no. 57 315-0-0.
R 55 j. Vijfde Rekening van den Ontvanger-Generaal der Consumptiën, Willem Frederik van Schratenbach van Burmania 1 November 1757 - 30 April 1758. Rubr.: Particuliere Uitgaven. Ook Gf 51/14.
• 1757/58.
Aan de ingeseetenen van 't dorp Egten voor een glas inde nieuwe kerck volgens ordonnantie en quitantie 36-0-0.
R 56 e. 31ste Rekening van den Rentmeester-Generaal der Domeinen, H. H. van Haersma 1 October 1757-30 September 1758, fol. 14. Rubr.: Betalingen op ordonnantiën van den Hove.
EERNEWOUDE.
• 1795.
De kerkvoogden van Eernewoude 38 Car: guldens tot plaatsing van een glas beschildert met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuw gebouwde kerk aldaar, volgens ordonnantie van den 12 Februarij 1795. 36-0-0.
N.B. Vermoedelijk een geschenk varr de Rekenkamer en niet van het Hof hoewel deze post in de rekening van den Rentmeester der Domeinen wordt verantwoord. In het Registratieboek van het Hof heb ik geen betalingsordonnantie van 12 Februari voor een uitgave als boven vermeld kunnen vinden. Daarentegen trof ik wel in het Journaal van de Rekenkamer op genoemden datum een bevel tot betaling aan, luidende als volgt: "Op het request van de voogden der kerke te Eernewoude verzoekende nae gewoonte f. 36-0-0 tot een glas voor hunne nieuwe kerk, is geappointeerd: Habeant ordonnantie volgens verzoek".
R 56 k. 42ste Rekening v. d. Ontv.-Gen. d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1794 - Mei 1795. Kapittel: Misen van Justitie. No. 69.
• 1795.
De kerkvoogden van Eernewoude 36 Car. guldens weegens een glas met het wapen en inscriptie van Gedeputeerde Staaten in de nieuw gebouwde kerk aldaar volgens ordonnantie van den 24 Februarij 1795. 36-0-0.
R 56 k. 42ste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1794 - Mei 1795. Kapittel: Particuliere Uitgaven no. 72. Ook Gf 51/15. Door de Provisioneele Representanten werd de subsidie zoowel van 315 Car. gls. voor de kerkbouw, als de 36 gls. voor een glas geweigerd. Zie aan het eind van dit werk bij de afgedrukte requesten.
EESTERGA.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1650.
d'Ingesetenen van den dorpe Eestergae tot reparatie haerder kercke f. 250.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 18 Juli 1689.
De ingesetenen van den dorpe Eesterga in de grietenie van Lemsterlandt wegens subsidie tot opbouwinge van hare kerck aldaer volgens annexe appoinctement sampt certificatie van d'ingesetenen aldaer 300.
Gf 51/9.
♦ Bet. ord. v. 2 Januari 1690.
De kerckvoogden van den dorpe Istergaa wegens een nieuw glas in haar kerk met het waepen van dese Provincie 36-0-0.
Gf 51/2.
EESTRUM.
• 1637/38.
De ingesetenen van den dorpe Eestrum XXV lb hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1637/38. Rubr.: Vordere uytgave van bodeloon, getuijchenissen, als oock uyt andere oorsaecken spruytende.
• 1641/42.
De inwoonders van den dorpe Eestrum XXV lb. hun bij den Hove tot maken van een nieuw glas in hun kercke geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1641/42 fol. 35 verso. Rubr.: Vordere uytgave etc.
♦ Bet. ord. v. 9 December 1645.
De kerckvoogden van Eestrum tot reparatie van hunne kerck 50 £.
Gf 50/19.
• 1662/63.
Aen de kerckvoogden te Ystrum betaelt vijff ende twintich lb. hen bij den Hove vereert tot het maken van een nieuw glas in hun kercke bij ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1662/63, fol. 35 verso.
Rubr.: Betalinge gedaen op ordonnantiën van den Hove ende de mysen van justitie ten tijde deser rekeninge gevallen.
ELAHUIZEN.
♦ Bet. ord. v. 14 Juni 1649.
Jelmerus Wibrandi, predicant tot Eelhuysum, tot reparatie van haer kerck vereert f. 500-0-0.
Gf 51/2, fol. 226 verso.
• Journaal van het Mindergetal van 11 Maart 1652. Pointen bij de Heren Gecommitteerde int Mindergetal te rapporteren in de respective Camers.
Oostergoo slaen aff.
Westergoo ad idem.
Zevenwolden ad idem te meer 't selve dorp van d'Heren Gedeputeerde hebben getrocken.
Steden ad idem.
M 2.
20.
Tot opbouwinge in coop van een nieuwe kerck ende kerckhoff. voor den dorpe Elahuysen op de Fluyssens wal gelegen in Noortwolde wert versocht een subsidie van. 500 £ eens vooral.
♦ Bet. ord. v. 7. September 1654.
Jan Dirx, glaesmaker, ter sake arbeitslonen nopens het maken van een nieu glas in de kercke tot Elahuisen 50-0-0.
R 54 c. Registratieboeck op des Heren Ontfangers Axma Comptoir beginnende 1 Mei 1654, fol. 49. Rubr.: Leverantie van glasen.
ENGELUM.
• 1775.
Aan Dirk Rochus en Marten Sjoerds als kerkvoogden van den dorpe Engelum 36 Car. gls. ter betaling van een glas met het wapen van haer Ed: Mog: beschildert in de nieu geboude kerk aldaar op ordonnantie van den 14 Maart 1775 36-0-0.
R 56 k. Derde Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, v. Mei 1775 - Nov. 1775. Kap.: Betaling op ordonnantie van den Hove Provinciaal etc.
Ook: R 54 a, Registratieboek van betalingsordonnanties van het Hof 1771 - 1786. Inv. Arch. Hof S 1, Resolutieboek (l631-1792) fol. 258.
♦ Bet. ord. v. 18 Maart 1775. De kerkvoogden van Engelum ter betaling van een glas beschildert
met 't wapen van Hun Ed: Moog: in de nieuw gebouwde kerk aldaar. 36-0-0.
Gf 51/14. Geschenk v. d. Gedeputeerde Staten.
• 1777.
De kerkvoogden van Engelum 315 Car: gls. tot opbouw van een nieuwe kerk volgens Staatsresolutie van den 19 Maart 1774 en ordonnantie van den 22 Mei 1777 315-0-0.
Zevende Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Mei 1777 tot November 1777. Kap.: Particuliere Uitgaven.
Ook: Gf 51/14.
ENGWIER.
♦ Bet. ord. v. 12 Augustus 1646.
De kerckvoogden van Engwier tot reparatie van henne kerck. 75-0-0.
Gf 51/1.
ENGWIERUM.
• 1629/30.
De kerckvoochden van Engwierum betaalt tot een glas in haar kercke XII £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen van 1629 Oct. 1 - 1630 Sept. 30. Rubr.: Vordere Vuytgave van boodeloonen, getuichenissen als oock uvt andere oorsaken spruytende. Geschenk v. h. Hof.
• 1636/37.
De kerckvoochden van Engwierum XXXVI £ hun bij d'Heren Gedeputeerde ende den Hove tot nieuwe glasen in hun kercke vereert 36-0-0.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1636/37. Rubr.: Ander uijtgave de misen van de justitie concernerende.
• 1640/41.
De ingesetenen van den dorpe Engwierum XXV £ hun bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1640/41 fol. 35. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen, etc.
• 1643/44.
Betaelt de ingesetenen van Engwierum vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kerck g'accordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1643/44. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, etc.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 18 Juli 1746.
De kerkvoogden van Engwierum tot een nieuw glas in de kerk aldaer 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 20 Juli 1746.
De kerkvoogden van Engwierum tot een glas in de nieuw geboude kerk aldaar 36-0-0.
Gf 51/14.
Geschenk van Gedeputeerde Staten.
♦ Bet. ord. v. 2 Augustus 1746.
De kerkvoogden van Enwierum tot opbou van een nieuwe kerk aldaer volgens annex extract Staets Res. 315-0-0.
Gf 51/14.
EXMORRA.
• 1634/35.
Die kerckvoochden van Exmorra betaelt XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen v. 1634 Oct. 1 - 1635 September 30. Rubr.: Vuijtgave van boodelonen, getuijchenissen, als oock uyt andere oorsaken spruytende.
FERWOUDE.
• 1638/39.
De kerckvoochden yan Ferwolde betaelt XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1638/39 fol. 37.
• 1768.
De kerkvoogden van Ferwoude 315 Car. gls. tot een douceur wegens 't bouwen van een nieuwe kerk aldaar volgens ordonnantie van den 16 Maart 1768 315-0-0.
De kerkvoogden van den dorpe Ferwoude 36 Car. gls. als een douceur tot het laten maken der wapens van hun Ed: Mog: in de glasen der kerke aldaar volgens ordonnantie van den 1 Maart 1768. 36-0-0.
N.B. De ordonnantie van 1 Maart in M 16.
Deselve 36 Car. gls. voor uts. der wapens van hun Ed: Mog: de Heeren Gedeputeerden volgens ordonnantie van den 7 Maart 1768. 36-0-0.
N.B. De ordonnantie van 7 Maart in Gf 51/14.
Deselve 36 Car. gls. voor Uts. de wapens van hun Ed: Mog: de Heeren Rekenmeesters volgens ordonnantie van den 15 Maart 1768. 36-0-0.
R 56 k. Twaalfde Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumptiën, Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron Thoe Schwartzenberg etc., beginnende met Nov. 1767 en eindigende met Mei 1768. Kap.: Particuliere Uitgaven, no'.s v. d. posten 106, 107, 108 en 109.
De kerkvoogden van den dorpe Ferwoude 36 Car. gls. tot inkoop van een glas in de nieuwe kerk in voors. dorp, volgens ordonnantie van 29 April 1768 36-0-0.
R 56 k. Derde Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg, etc. 5de Cap. Betalingen op ordonnantie van den Hove Provinciaal, etc. No. 151.
Ook R 54 a. Inv. Arch. Hof S 1 Resolutieboek 1631-1792, fol. 237.
FINKEGA.
• 1637/38.
De ingesetenen van Finckegae in Stellingwerff Westeinde XXV lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen. 1637/33. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen als oock uijt andere oorsaecken spruitende.
FOLSGARA.
• Poincten bij de Heren vant Mindergetal in de respective Camers op dese ordinaris lantsdach voor de 2de mael te rapporteren den 13 Febr. 1663.
In margine: Op heden desen 19 Febr. 1663 nae noen hebben de Heeren van 't Mindergetal geopent ende ingebracht de respective Cameradvijsen, soo ende als nopens ijder poinct in margine van dien staet aengeteeckent.
34.
prout ad 33.
(Oostergoo nihil)
Westergoo den 20 Febr. 1663: consenteren 300 Cargl. jaerlijx.
(Sevenwolden nihil)
Steden den 20 Febr. 1663 consenteren 200 jaerlijx.
34.
De kerckvoogden van den dorpe Folsgare versoecken van U. Ed. Mo. een liberale subsidie tot reparatie ende herstellinge van hunne kercke.
Journaal v. h. Mindergetal. M 2.
N.B. De zaak was hiermee van de baan. Een resolutie, waarbij aan die van Folsgara een subsidie werd toegestaan, is niet gevonden.
FRIENS.
♦ Bet. ord. v. 15 Juni 1649.
De kerckvoochden van de dorpen Idaerd, Aegum ende Friens tot reparatie van hun kercken vereert f. 350.
Gf 51/2.
GAAST.
♦ Bet. ord. v. 4 Februari 1648.
De kerckvooghden van den dorpe Gaest tottet maecken van een nieuwe kercke geaccordeert f. 500.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 11 Augustus 1649.
d'Kerckvoogden van den dorpe Gaest tot een nieuw glas in hun kercke vereert 25 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 17 November 1649.
De kerckvoochden van Gaest tot een nieuw glas in hun gebouwde kercke. f. 25.
Gf 51/2.
• 1648/49.
Ende aen de ingesetenen van den dorpe Gaest vijff ende twintich Car. gls. wegens een glas in hunne kerck hen vereert makende bij ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1648/49, fol. 35. Rubr.: Ander uijtgave de misen van Justitie concernerende, etc.
GARIJP.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Garijp gel. 25 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert bij ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1633 October 1 - 1634 September 30. Fol. 22. Rubr.: Vordere Vuytgave van bodeloon, getuijchenissen als oock wt andere oorsaken spruijtende.
GAUW.
• 1632/33.
De kerckvoochden van Gaw betaelt 25 £. hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kercke vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1632 October 1 - 1633 September 30 fol. 18. Rubr.: Ander uytgave in saecken de justitie concernerende.
♦ Bet. ord. v. 10 September 1685.
De kerckvoogcen van Gauw tot opbouw van een nieuwe kercke aldaar 150-0-0.
Gf 51/9, fol. 184.
♦ Bet. ord. v. 25 Maart 1686.
De kerckvoogden van den dorpe Gauw tot opbouw van een nieuwe kerck 150-0-0.
Gf 5l/9, fol. 139verso.
GENUM.
♦ Bet. ord. v. 7 April 1643.
d'Kerckvoochden van oen dorpe Genum tot reparatie van hun kercke ordonnantie. 400 £.
Hierbij is aangeteekend: "den 28en herscreven vermits voorige te soecksn is geraeckt."
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 19 Maart 1650.
d'Kerckvoocht van den dorpe Genum, Jarlch Ebeles, tot een nieuw glas in hun kercke geaccordeert 25 £.
Gf 51/2.
GERKESKLOOSTER.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Gerkescloster betaelt 25 £. hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kercke vereert bij ordonnantie ende quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1633 October 1 - 1634 September 30 fol. 21 verso. Rubr. : Vordere Vuijtgave van bodeloon, etc.
GERSLOOT.
♦ Bet. ord. v. het Hof v. Friesland v. 8 Juli 1654.
De ingesetenen van Gersloot tot een glas 25-0-0.
R 54 a. Registratieboeck opt Comptoir v. d. Rentmeester Coenraet van Beijma, beginnende 1 Mei 1654 en loopende tot April 1655.
♦ Bet. ord. v. l3 September 1655.
De kerckvoochden van den dorpe Gersloot in de Grietenie van Aengwierden voor het maken van een nieuw glas vereert de somma van 35-0-0.
Gf 51/4.
♦ Bet. ord. v. 28 April 1735.
Jelle Taes, kerkvoogt van den dorpe Gersloot, tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer, volgens Staetsresolutie van den 5e Maert jongstleden 315-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. 25 Mei 1735.
Jolle Taees, kerkvoogt van den dorpe Gersloot, tot incoop van een nieuw glas en wapen in de te bouwene kerk aldaer, des dat het behoorlijk geplaast worde 36-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 7 Juli 1735.
De kerkvoogt van Gersloot tot het maecken van een nieuw glas in de nieuw te bouwene kerk 36-0-0.
M 16.
GOENGA.
• 1753.
De kerckvoogden van Goijinga ses en dartig £ tot een douceur voor een nieuw gescildert glas in de kerck quitantie. no. 65 36-0-0.
Geschenk van Gedeputeerde Staten. ♦ Bet. ord. is v. 17 Maart.
De kerckvoogden van Goijinga ses en dartig £ tot een nieuw beschildert glas in de kerck quitantie no. 71 36-0-0.
Geschenk van de Staten. De ♦ Bet. ord. is van 14 Maart.
Kerkvoogden van Goijinga drie hondert vijftien gls. tot opbouwen van haer kerck, quitantie no. 73 315-0-0.
Geschenk van de Staten. De bet. ord. is van 28 April.
De kerkvoogden van Goijinga ses en dartig gls. tot een douceur voor een nieuw geschildert glas in de kerk quitantie no. 81 36-0-0.
Geschenk van de Rekenkamer.
Vijfde Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën Willem Frederik Schratenbach van Burmania v. 1 November 1757 - 30 April 1753. Kapittel: Particuliere Uitgaven.
Van het Hof heb ik geen betalingsordonnantie of rekeningpost gevonden, hoewel dit college bij resolutie van 14 Maart 1758 een bedrag van 33 gls. had toegestaan.
GOENGARIJP.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 11 April 1711.
De Ingesetenen van den dorpe Goingarijp ter sake een nieuw glas in de kerk aldaer de somma van. 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 12 Januari 1714.
De armevoogden van Goijngarijp tot inkoop van een nieuw glas volgens vorige observantie 36-0-0.
Gf 51/12.
Bedoeld zal zijn "kerkvoogden", wat R 54 c heeft. De bet. ord. aldaar is van 16 Januari. 1770.
• 1770.
De kerkvoogden van Goingarijp 315 Car. gls. tot opbouw van hunne nieuwe kerk volgens Staatsresolutie van den 15 Maart en ordonnantie van den 30 April 1770 315-0-0.
De kerkvoogden van Goingarijp 36 Car. gls. als een geschenk tot een geschilderd glas in hunne nieuw te bouwene kerk aldaar volgens ordonnantie van den 28 April 1770 36-0-0.
N.B. Geschenk v. d. Staten. Ook M 16. en R 54 c.
De zelve 36 Car. gls. voor uts. volgens ordonantie van den 30 April 1770 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten. Ook: Gf 51/14. en R 54 c. In dit laatste Registratieboek is het geschenk aldus omschreven: "weegens een nieuw glas met de wapens van de Heeren leeden en Secretaris van 't Collegie".
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. volgens ordonnantie van den 27 April 1770 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Rekenkamer.
16de Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg, etc. 1769 Nov. 1 tot 1770 Mei 1. Kap.: Particuliere Uitgaven, no'.s v. d. posten 82, 83, 84 en 85.
• 1770.
De kerkvoogden van den dorpe Goingarijp 36 Car. gls. tot inkoop van een glas in haar nieuw geboude kerk volgens ordonnantie van den 5 Maij 1770 36-0-0.
Geschenk van het Hof. Ook: R 54 a. Abusievelijk in R 54 c, waar we lezen: "weegens een nieuw glas met de waapens van de Heeren Leeden 's Hofs van Vriesland".
Zevende Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg etc. 1769 Nov.1770 Mei. Kap.: Betalinge op ordonnantie van den Hove.
GREONTERP.
• 1651/52.
Betaelt aen de kerckvooghden van den dorpe Groentorp vijff ende twintich Car. gl. ter saecke van een glas bij den Hove van Vrieslandt aen de kerck aldaer vereert volgens ordonnantie ende quitantie. XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1651/52, fol. 23. Rubr.: Uijtgaeff van misen van justitie ten tijde deser reeckeninge gevallen.
HALLUM.
♦ Bet. ord. v. 23 Maart 1650.
Harmen van Rensen cum sociis, kerckvoochden van den dorpe Hallum, tot reparatie van hun kercke voirsz. 250 £.
Gf 51/2, fol. 144 verso.
HARDEGARIJP.
♦ Bet. ord. v. 16 October 1651.
Jan Johannis, glaesmaecker tot Bergum, wegens een glas bij ons aen de kercke van Hardegartjp vereert ende gelevert 25 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. het Mindergetal van 11 April 1711.
De ingesetenen van Hardegarijp en Gaersmabuiren ter sake een nieuw glas in de kerk aldaer de somma van 36-0-0.
M. 16.
♦ Bet. ord. v. 21 April 1711.
De ingesetenen van den dorpe Hardegarijp en Gaarsmabuiren tot 't opbouwen van een nieuwe kerk, appoinctement 315-0-0.
Gf 51/12.
♦ Bet. ord. v. 21 April 1711.
Deselve tot een vereeringe om een glas in voirsz. kerck te doen maken request en appoinctement vorige observantie 36-0-0.
Gf 51/12.
De desbetreffende betalingsordonnanties van het Hof en rekeningposten zijn niet meer aanwezig. Dat dit College ook een raam heeft geschonken blijkt uit de volgende resolutie.
• Resolutie van het Hof van Friesland van 22 Juni 1712.
t'Hoff van Frieslandt heeft geordonneert ende gecommitteert, ordonneert ende committeert mits desen Henricus Clonckert, deurwaerder van den zelven Hove, omme sich met een glasenmaecker te vervoegen in den dorpe Hardegarijp ende aldaer de glasen in de kercke van den Hove gegeven ende onbehoorlijck geplaetst ende geformeert, wederom uyt te nemen ende alhier binnen Leuwaerden in der Cancellerije over te brengen. Actum den 22 Junij 1712.
Resolutieboek van het Hof 1631-1792. Inv. Archief Hof S 1.
HARICH.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1662.
De ingesetenen ende ledematen van de Gereformeerde Gemeente des dorps Harigh tot opbouwinge van haer kercke vergunt volgens resolutie van de Ed: Mo: Heren Staten vant land de dato den 20en deses seven hondert vijftich £ 750 £.
Gf 5l/5.
♦ Bet. ord. v. 19 October 1663.
De ingesetenen van den dorpe Harich tot een subsidie van nieuwe glasen in haar kerck 36 £.
Gf 5l/6, fol. 547.
♦ Bet. ord. v. 19 October 1683.
De ingesetenen van den dorpe Harich tot subsidie van nieuwe glasen in haar kerck 36 £.
Gf 51/6 fol. 547.
HARKEMA-OPEINDE.
• Journaal van het Mindergetal van 6 Maart 1646.
38
Oostergoe consenteert vijff hondert lb.
Westergo nihil.
Wolden renv. aen de Heren Gedeputeerden.
Steden nihil.
De ingesetenen van Harckemaopeynde versoecken tot onderholdinge ende reparatie van de kercke, nu geheel verfallen sijnde, een liberaal subsidie te meer de wijle 't Landtschap de landen verkogt ende de penningen heefft genoten.
Een nadere resolutie in deze zaak is niet gevonden, zoodat aangenomen mag worden, dat Harkema-Opeinde niets heeft gekregen.
HARLINGEN.
• 1651/52.
Noch ter saecke van een glas bij den Hove van Vrieslandt vereert in de Westerkerk tot Harlingen aen Jan Jochums, Mr. glaesmaecker aldaer, tachtigh Car. glns. volgens ordonnantie ende quitantie LXXX £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester der Domeinen 1651/52, fol. 28. Rubr.: Uitgaeff van misen van justitie ten tijde deser reeckening gevallen.
♦ Bet. ord. v. 30 April 1652.
Jan Jochems van der Horst, glasschriever ende glaesmaecker binnen Harlingen, wegens een gemaeckt glas bij ons in de nieuwe Westerkercke vereert 70 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 16 Juni 1681.
De Burgemeester Jan Dirx tot Hindelopen wegens gemaeckte glasen met de wapens van haere Ed: Mog: in de Grote Kerck tot Harlingen volgens appoinctement 130 £.
Gf 51/8 fol. 190.
• 1776.
Aan de magistraat der steede Harlingen 315 Car. gls. voor de nieuw geboude kerk aldaar volgens Staets Resolutie van den 29 Februari 1773 en ordonnantie van de 16 Maart 1776 315-0-0.
R 56 k. Vierde Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptien Mr. Rinse Rypperda, Nov. 1775 - Mei 1776. Kap.: Particuliere Uitgaven, post no. 7. Ook Gf 51/14.
HARTWERD.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1649.
D'kerckvoogden van Hartwerdt tot reparatie van hun kerck vereert 25 £.
Gf 51/1.
HASKERDIJKEN.
• 11 Augustus 1649.
Rudolphus Joannes Teninck, predicant tot Haskerdijcken, ter saecke van arbeijtsloon ende materialen tot reparatie van de kercke ende sijn predicantshuijsinge gelevert volgens specificatie ende liquidatie van de Heeren Rekenmeesters ordonnantie tot 134-5-4.
Gf 5l/2 fol. 230.
♦ Bet. ord. v. 20 Januari 1693.
Hessel Vegilin van Claerbergen wegens reparatiën aan de kerke ende pastorijehuisinge tot Haskerdijcken gedaan volgens specificatie ende liquidatie. 323-13-10.
Gf 50/10.
HASKERHORNE.
♦ Bet. ord. v. 26 September 1691.
De Heere Hessel Vegelin van Claerbergen, Grietman van Haskerland, tot betalinge van de costen gevallen over ende aen de herbouwinge van de kercke tot Hasckerhorne. 300-0-0.
Gf 51/10.
♦ Bet. ord. v. 26 September 1691.
De Heere Grietman Vegelin tot het maecken van een glas in de kercke tot Hasckerhorne 36-0-0.
Gf 51/10.
HEEG.
• 1649/50.
Den kerckvoochden tot Heech vijff ende twintich Car. glns. bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso
Rubr.: Ander uijtgave der misen van justitie concernerende.
♦ Bet. ord. v. 17 December 1649.
De kerckvoochden van Heegh tot een nieuw glas in hun kercke accordeert 30-0-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 51 Maert 1746.
De kerkvoogden van Heeg tot opbouw van een nieuwe kerk als volgens extract Staets Resolutie 315-0-0.
Gf 51/14.
♦ Bet. ord. v. 11 Juli 1746.
De kerkvoogden van Heeg tot een glas in de nieu geboude kerk aldaer 36-0-0.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 15 Juli 1746.
De kerkvoogden van den dorpe Heegh tot het maaken van een nieuw glas in de kerk aldaar 36-0-0.
HEERENVEEN.
• 1634/35.
Die kerckvoochden van 't Heere Veen XXVIII £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie XXVIII £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1634/35 fol. 23.
Rubr.: Vordere Vuijtgave van boodeloonen, getuijchenissen als oock uijt andere oorsaken spruytende.
• 1637/38.
De ingesetenen van 't Herenveen XXXVI lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuiohenissen, als oock uyt andere oorsaecken spruytende.
HEMELUM.
♦ Bet. ord. v. 7 April 1649.
d'Ingesetenen en kerckvoogden van den dorpe Hemelum tot vergrootinge van hun kercke als reparatie aen het klokhuys aldaer ordonnantie 400 £.
Gf 51/1.
• Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 17 Augustus 1650.
De Heeren Johan van Aylva en Haubois worden gecommitteert omme de besteede toorn tot Hemelum voorts tot meeste dienst ende minste costen van 't landt te doen voltrecken.
♦ Bet. ord. v. 14 April 1651.
Fedde Riencx ende Meijnert Johannis, leijdecker, woonende binnen Sneeck, als aennemers van de nieuwe toorn ende craeck in de kercke tot Heemlum wegens het maecken ende voltrecken der selver volghens laste ven opneminge der Heeren Commissarissen Johan van Aylva ende Haubois deselve noch resterende f. 641-0-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 19 April 1651.
d'E. Heeren Johan van Aylva ende E. Haubois als commissariën van Hemelumer thoorn, vacatiën ende expensen volgens liquidatie van de Heeren Rekenmeesters ordonnantie tot 124-19-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 13 Februari 1667.
Tierck Pytters, Mr. timmerman, wegens 't maecken van een nieuwe ringhmuijr beneffens eenige andere reparatiën aen de kerck tot Heemlum. 875 £.
Gf 51/6, fol. 629.
♦ Bet. ord. v. 22 Maart 1667.
Douwe Janssen Martena van reparatie der kercke ende toorn te Hemelum volgens specificatie ende liquidatie 472-4-0.
Gf 51/6, fol. 632.
♦ Bet. ord. v. 22 December 1669.
De schepen Wartna van onderholt der kerken tot Hemlum ende Haskerdijken volgens resolutie van den 12 October 1667 60 £.
Gf 51/6, fol. 681.
♦ Bet. ord. v. 16 Februari 1702.
Ipe Jacobs, Mr. glasschrijver, wegens geschilderde en gemaekte glaasen in de kerck tot Hemelum, volgens annexe specificatie en liquidatie 151-4-0.
Gf 51/11.
N.B. Bij vernieuwde ordonnantie van 1 April 1702 is dit bedrag gebracht op 150-0-0.
♦ Bet. ord. v. 4 December 1700.
Pyter Aukes, mr. leijdecker binnen Leeuwarden, wegens het leijdecken van een nieuw portaal en het veranderen van de toorn aan de kerk tot Heemlum volgens annexe specificatie, liquidatie van de Heren Rekenmeesters, request en appointement 274-9-0.
Gf 51/11.
HEMPENS.
• 1640/41.
D'kerckvoochaen van Hempens XXV £ hun bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1640/41 fol. 35. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, etc.
HEMRIK.
♦ Bet. ord. v. 2 September 1664.
D'ingesetenen van den dorpe Hemrik wgens aenbouw van een huis 50 dlrs.
Gf 51/6.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 2 Maart 1739.
De kerkvoogden in de Hemrik tot het maeken van een nieuw glas in de nieuw te bouwene kerk 36-0-0.
M 16. Ook R 54 c. van 6 Maart.
♦ Bet. ord. v. 16 Maart 1739.
Brugt Michiels en Jetse Wijbes, kerkvoogden in de Hemrik, tot incoop van een nieuw wapenglas in de nieuw te bouwene kerk aldaer als tselve behoorlijk worde geplaatst volgens request en appointement van den 28 Februarij 1739 36-0-0.
Gf 51/13. Ook R 54 c. van 18 Maart.
♦ Bet. ord. v. 23 April 1739.
Brugt Michiels en Ietse Wvbes, als kerkvoogden in Hemrik tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens annexe extract Staetsresolutie van den 6 Maart 1739 315-0-0.
Gf 51/13. Ook R 54 c van 30 April.
Van het Hof is geen betalingsordonnantie of rekeningpost meer over. De desbetreffende resolutie van dit College van 26 Februari 1739 luidt:
Op 't request van de kerkvoogden in de Hemrik om te mogen hebben een wapenglas in hun nieuw te bouwene kerck is geappoincteert als volght:
't Hoff accordeert de supplianten hun versoeck des niet excederende de somma van ses en dartigh Car. glns. en dat 't selve glas ten requeste gemelt behoorlijk werde geplaetst.
Inv. Arch. Hof S 1. Resolutieboek 1631-1792, fol. 126.
HENNAARD.
• 1643/44.
Betaelt aen de kerckvoochden ende ingesetenen van den dorpe Hennaerd vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kerck geaccordeert bedragende volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
HIDAARD.
♦ Bet. ord. v. 25 November 1652.
Jan Foppes, Mr. glaesmaecker binnen Sneeck, ter saecke gemaeckte glaessen in den dorpe Hydaerd ordonnantie tot 15 £.
Gf 51/3.
♦ Bet. ord. v. h. Hof v. 20 December 1654.
De kerckvoochden van Hidaerdt tot een glas 25-0-0.
R 54 a. Registratieboeck opt Comptoir van den Rentmeester Coenraet van Beyma, beginnende 1 Mei 1654- April 1655.
HIJLAARD.
♦ Bet. ord. v. 23 September 1659.
De kerckvoochden ofte gecommitteerden van den dorpe Ilaert tot subsidie ende reparatie van haer kerck ende pastorie vereert f. 400.
Gf 51/4.
HINDELOOPEN.
• 1632/33.
De kerckvoochden van Hindelopen 36 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie 36 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1632/33 fol. 18.
• 1651/52.
Betaelt aen Jan Dircksz., Mr. glaesmaecker binnen Hindelopen, vijff ende dartigh Car. gl. ter saecke van een glas bij den Hove van Vrieslandt aen de kercke aldaar vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1651/52, fol. 28. Rubr.: Uijtgaeff van misen van justitie ten tijde deser reeckening gevallen.
HOLWERD.
• 1643/44.
Betaelt de ingesetenen van den dorpe Holwart vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kerck geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1643/44. Rubr.: Vordere Uitgave van Bodeloon, etc.
• 1778.
De kerkvoogden van Holwert 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar en 31-10 weegens een glas met het provinciale wapen in de selve volgens Staetsresolutie van den 27 Februarij en ordonnantie van den 9 Maart 1778. 346-10-0.
Achtste Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, v. November 1777 - Mei 1778. R 56 k. Ook Gf 51/14.
HOMMERTS.
♦ Bet. ord. v. 19 Maart 1743.
De kerkvoogden van Hommerts tot een glas van de te bouwene kerk aldaar 36-0-0.
Gf 51/ 14. Geschenk v. d. Gedeputeerde Staten. Ook R 54 c.
♦ Bet. ord. v. 24 April 1743.
De kerkvoogden te Hommerts tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens annexe extract Staets Resolutie en Appointement van 23 deser 315-0-0.
Gf 51/14. Ook R 54 c.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 15 Mei 1743.
De kerk van Hommerts tot het maken van een nieuw glas in de kerk aldaar 36-0-0.
M 16. Ook R 54 c.
HOOGE-BEINTUM.
• 1650/51.
Aen de kerckvooghden van Hogebeyntum vijff ende twintich Caroli gl. tot vereeringe van een glas in het dorp.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1650/51, fol. 34.
NIEUWEHORNE.
♦ Bet. ord. v. 8 Juni 1779.
De kerkvoogden van Nieuwe Horne tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van de 11 Maart 1779 315-0-0.
Gf 51/14.
HUINS.
♦ Bet. ord. v. 7 Juli 1630.
Mr. Jelle, glasmaker, voor t'maecken van een glas in kercke tot Huins [!] vereert de somma van f. 30-0-0.
Gf 50/16
IDAARD.
♦ Bet. ord. v. 15 Juni 1649.
De kerckvoochden van de dorpen Idaerd, Aegum ende Friens tot reparatie van hun kercken vereert f. 350-0-0.
GS 51/2.
• 1649/50.
Betaelt aen de kerckvoochden van den dorpe Idaerd vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove in henne kercke verleent.
R 53 e. Rek. v. d. Rentmeester der Domeinen 1649/50, fol. 34 verso.
♦ Bet. ord. v. 18 Mei 1650.
De dienaer ende kerckvoochden van den dorpe Idaerd tot een nieuw glas in hun kercke voorsz. geaccordeert 25 £.
Gf 51/2, fol. 145.
• 1775.
De Heer C. van Scheltinga in qualiteit als kerkvoogd van den dorpe Ydaard 36 Car. gls. tot inkoop van een glas met het Provinciale waapen vercierd in de nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 24 Februarij en ordonnantie van den 12 Augusti 1776 36-0-0.
Vijfde Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, Mei 1776 - Nov. 1776. Kap.: Particuliere Uitgaven. Rekeningpost no. 6. R 56 k. Ook: Gf 51/14.
Aan de Heer C. van Scheltinga in qualiteit als kerkvoogd van den dorpe Ydaard 26 Car. gls. ter betaling van een glas beschildert met het wapen van Hun Ed: Mog: in de nieuw geboude kerk aldaar volgens ordonnantie van den 18 Maart 1775 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Aan dezelve 358 Car. glis. voor Uts. op ordonnantie van de Heeren RFeekenmeesters van den 15 Maart 1775 36-0-0.
R 56 k. Tweede Rekening v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumaptiën Mr. Rinse Rypperda, Nov. 1774 - Mei 1775. Kap.: Particuliere Uitgaven, rekeningpost no. 8 en 9.
De bet. ord. v. 18 Maart in Gf 51/14.
• 1775.
Betaald aan DHr. Cornelis van Scheltinga, Grietman van Ydaarderadeel, in qlt. als kerkvoogd van Idaard, 36 Car. gls. ter betaling van een glas in de nieuw geboude kerk aldaar met wapen van Haar Ed: Mog: beschildert volgens ordonnantie van den 14 Maart 1775 36-0-0.
Tweede Rekening van den Rentmeester-Generaal der Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, Nov. 1774 - Mei 1775. Kap.: Betaling op ordonnantiën van den Hove Provinciaal. R 56 k.
Zie ook: R 56 a op 22 April 1775. De resolutie van het Hof is van 14 Maart 1775, Inv. Archief Hof S 1 (1631-1792) fol. 258.
IDSEGAHUIZEN.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Idsegahuysum 25 £. hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert bij ordonnantie ende quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1633/34 fol.
IDSKENHUIZEN.
♦ Bet. ord. v. 26 September 1691.
Gerrijt Alberts en Anne Hendrix, kerckvoogden van den dorpe Idskenhuizen wegens als voren d. i. tot het maecken vsn een nieuw glas in de kercke aldaer 36-0-0.
Gf 51/10.
♦ Bet. ord. v. 20 Februari 1692.
De kerckvoogden van Iskenhuijsen tot 't maecken van een nieuw glas met de wapens van Haer Ed: Mog: in de nieuwe opgeboude kerck aldaer 315 £.
Gf 51/10.
IJLST.
♦ Bet. ord. v. 1 December 1664.
Ruyerd Jelmers, Mr. glaesmaecker tot Ilst, wegens 't maecken ende repareeren van de Landtschaps(glaesen)? int choer van de kerck aldaer 150 £.
Gf 51/6.
IJPECOLSGA.
• Journaal van het Mindergetal van 1663.
Poincten bij de Heren van 't Mindergetal in de respective Camers op dese ordinarius lantsdach voor de 2de maell te rapporteren den 19 Februarij 1663.
Op heden desen 19 Feb. 1663 nae noen hebben de Heeren van 't Mindergetall geopent ende ingebracht de respective Cameradvysen soo ende als nopens ijder poinct in margine van dien staet aengeteeckent.
31.
Oostergoo nihil tot den 34e (poinct) incluijs.
Westergqo in suspens.
Zevenwolde nihil.
Steden fiat subsidie conform andere leden.
31.
De ingesetenen van den dorpe IJpecolsgae versoecken om redenen ten requeste verhaelt eene redelijcke subsidie tot reparatie van hare kercke 't verleden jaer door een harde wint om verre gestortet ende tot den gront om gewaijt.
IJSBRECHTUM.
♦ Bet. ord. v. 22 September 1693.
De kerkvoogden van den dorpe IJsbrechtum tot het maken van een glas in haare dorpskerke 36-0-0.
♦ Bet. ord. v. 14 December 1693.
De kerkvoogden van IJsbrechtum tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer volgens annexe request ende appoinctement 35-0-0.
Gf 51/10.
ITENS.
• 1632/33.
De kerckvoochden van Ytens 25 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie. 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1632/33 fol. 18.
JACOBI-PAROCHIE. (St.)
♦ Bet. ord. 28 April 1649.
D'kercken raadt van Jacobi Parochie een subsidium tot opbouwinge van hun kercke aldaer 400 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 12 November 1695.
De Gecommitteerden van 's Landschaps meijers van Jacobi Parochie tot opbouw van een nieuwe stenen toorn aan voorsz. Parochie volgens request en appointement 3150-0-0.
Gf 51/10.
JOHANNESGA (St.)
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal van 8 Mei 1709. Aen de kerkvoogden van St. Jantsga wegens een glas in de nieuw op te bouwene kerk aldaar 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 10 Mei 1709.
De kerkvoogden van S'Jannisga tot opbouwinge van een nieuwe kerk volgens request en appointement 315-0-0.
Deselve voor een glas in de voorn. kerk uts. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Gf 51/12.
JELLUM.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 13 Juli 1700.
Jr. Douwe van Burmania ende Freerck Pyters als kerckvoogden van den dorpe Jellum ter saecke een glas in de kercke aldaer ter somma van
36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 10 September 1700.
De kerkvoogden tot Jellum voort opbouwen van de nieuwe kerk aldaar, request en attestatie 315-0-0.
Deselve tot een nieuw glas uts. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Gf 51/11.
JELSUM.
• 1652/53.
Betaelt aen de kerckvooghden van Jelsum vijff ende twintigh Car. gl. hen tot maecken van een glas in haer kerck bij 't Hoff vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e.
Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1652/53, fol. 25 verso.
♦ Bet. ord. v. 29 Mei 1659.
Henricus Lautenbach tot reparatie van het glas al eertijds in den dorpe Jelsum bij den Hove vereert.
R 54 a.
JORWERD.
♦ Bet. ord. v. 18 Augustus 1640.
De kerckvoochden in den dorpe Jorwert tot een nieuw glas in haer kercke geaccordeert f. 25.
Gf 51/2.
JOURE.
♦ Bet. ord. v. 11 Maart 1646.
Willem Tijetses, Mr. glaesmaecker binnen Leuwarden, voor het maecken van een nieuw glas in de nieuwe kercke op de Joure daervoor per ordonnantie. 75 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 27 Maart 1647.
d'Heere Hobbo van Baerdt ende d'ingesetenen van den dorpe Joure tot subsidie van hun kercke aldaer 500 £.
Gf 51/1.
JUBBEGA-SCHUREGA.
♦ Bet. ord. v. 11 Augustus 1714.
De kerckvoogden van Jubbega en Schuiringa tot opbouw van een nieuwe kerck 315-0-0.
Gf 51/12.
♦ Bet. ord. v. 2£6 September 1714.
De kerckvoogden van Jubiga en Schuiriga tot een nieuw glas in hare kerck 36-0-0.
Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Gf 51/12.
♦ Bet. ord. van het Mindergetrl van 13 December 1714.
De kerkvoogden van Jubbega en Schuiriga wegens een nieuw plas in de kerck aldaer de somma van 36-0-0.
M 16.
KIMSWERD.
• 1642/43.
Widers den kerckvoochden tot Kimsart vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kercke geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Ontvanger d. Domeinen 1642/43 fol. Rubr.: Vordere uijtgave van boodeloon, etc.
KNIJPE.
• Journaal van het Mindergetal van 29 Maart 1660.
Pointen voor de 4e mael op dese Ordinaris Lantsdach bij de Heren vant Mindergetal in de respective Camers te rapporteren.
In margine: Op huijden den 29 Martij 1660 nae noen hebben de heeren van 't Mindergetal geopent ende ingebracht de advijsen van de respective Camers, soo ende als in margine von ijder poinct staet aengeteeckent:
12
Oostergoo Nihil.
Westergoo ad idem.
Zewenwolden consenteren in de subsidie van 500 lb.
Steden slaen aff.
12.
Dnus. Georgius Hasart, pastor in de Knijp cum sociis versoecken van U Ed. Mo. een redelijcke subsidie tot opbouwinge van een bequame nieuwe kercke aldaer, om redenen ten requeste breder verhaelt ende dat sij aldaer geen kerckelijcke ofte geestelijcke goederen (sijn) hebbende.
KOLDERWOLDE.
♦ Bet. ord. v. 8 September 1649.
d'Kerckvoogden van Colderwolde tot reparatie van hun kercke ende schoolmeestershuijs geaccordeert 150 £.
Gf 51/2.
• Journaal van het Mindergetal 1663.
Poincten bij de Heren van 't Mindergetal in de respective Camers op dese ordinaris lantsdach voor de 2e maell te rapporteren den 19 Februarij 1663.
Op heden desen 19 Feb. 1663 nae noen hebben de Heeren van 't Mindergetal geopent ende ingebracht de respective Cameradvijsen soo ende als nopens ijder poinct in margine van dien staet aengeteeckent.
32.
Oostergo nihil.
Westergo in suspens.
Sewenwolde nihil.
Steden prout ad 31.
(fiat subsidie conform andere leden).
32.
D'ingesetenen en gereformeerde gemeente van den dorpe Colderwolde in de Grietenie van Hemelumer Oldephaert versoecken om redenen ten requeste verhaelt een gratieuse subsidie tot vernieuwinge van hare kercke, soo bouvallich, dat deselve daerin geen Godtsdienst langer conen oeffenen.
M2.
• Journaal van het Mindergetal van 1664.
Poincten om in de respectlve Camers bij de Heren van 't Mindergetal op dese Ordinaris Lantsdach 1664 te rapporteren.
In margine: Op huijden desen 13 Febr. 1664 nae noen hebben de Heren van het Mindergetall geopent ende ingebracht de respective Cameradvijsen op de nevensstaende poincten soo ende als in margine van ijder poinct staet aengeteeckent.
16.
Oostergoo nihil.
Westergoo consenteren tot 750 lb.
Zewenwolden consenteren 300 lb.
Steden consenteren 500 lb.
F. R. tot 300 lb. F.
M 2.
16.
D'ingesetenen, ledematen ende beminners der Christel. Gereformeerde religie in het dorp Colderwolde in Hemelumer-Oldephert, versoecken om redenen ten requeste verhaelt, dat UEd. Mo. haer gelieven te vereeren tot opbouwinge van hunne kercke, gehelijck vervallen, de somme van 1000 £ ofte anders soo veel minder ofte meerder somme als U Ed: Mo: believen sal.
♦ Bet. ord. v. 27 Mei 1664.
De ingesetenen van Colderwolde tot opbouwinge vsn hun kercke volgens resolutie vant Land 300 £.
Gf 51/3.
KOLLUM.
♦ Bet. ord. v. 6 December 1647.
Aen de pastoor ende kerckvooghden tot Collum tottet maecken van een nieuw glas in haerl. kercke vereert f. 50.
Gf 51/1.
KOLLUMERZWAAG.
• 1643/44.
Aen de ingesetenen van Collumerswaeg vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kerck g'accordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1643/44 fol. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, etc.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1650.
De kerckvoochden van Collumerswaegh ut supra (tot reparatie haerder kercke) f. 250.
Gf 51/2.
KORTEHEMMEN.
• 1646/47.
Ende aen de ingesetenen van de Cortehemmen insgelijcx vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1646/47, fol. 33 verso.
KORTEZWAAG.
• [ca. 1662]
Jacob Romckes, Mr. glaesmaecker binnen Leuwarden, ter saecke van 't maecken ende leveren van een nieuw glas in de kercke Corteswagen ordonnantie tot 36 £.
Gf 51/2.
KOTEN.
• 1638/39.
De kerckvoochden van den dorpe Koten XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1638/39 fol. 37.
KOUDUM.
• 1649/50.
Aen de kerckvoochden van Coudum hondert vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso.
♦ Bet. ord. v. 10 November 1649.
Mr. Jan Dircksen, glaesmaker tot Hindeloopen, wegens glasen bij hem in de kercke tot Coudum gelevert, volgens requeste ende overgelechte stucken geaccordeert f. 125.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 15 November 1649.
Mr. Jan Dircksen, glaesemaecker ende schrijver binnen Hindeloopen, wegens een glas met de namen ende wapens van de Heeren van 't Mindergetal gelevert ln de kercke tot Coudum f. 125.
Gf 51/2.
KUBAARD.
• 1648/49.
Betaelt aen de kerckvoochden van den dorpe Cubaerd vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert ende alsoo volgens ordonnantie ende quitantie de somna van XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1643/49, fol. 32.
♦ Bet. ord. v. 13 Augustus 1649.
Bocke Jacobs, Mr. glaesmaecker, ter saecke van het maecken ende leveren van een nieuw glas in de kercke van Cubaerdt sonder hoger ordonnantie tot 25 £.
Gf 51/2.
LANGEZWAAG.
• 1782.
De kerkvoogden van den dorpe Langeswagen 36 Car. gls. voor een glas met de inscriptie en het wapen van haar Ed: Mog: in de nieuw gebouwde kerk aldaar op ordonnantie van den 19 Februari 1782. 36-0-0.
R 56 k. Twintigste Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1783 - Mei 1784. Kap.: Kosten van Justitie. Rekeningpost no. 34.
• 1782.
De kerkvoogden van de Langeswagen 315 Car. gls. tot opbouw van de nieuwe kerk aldaar en 36 gls. tot een glas beschildert met 't State wapen in deselve volgens Staats Resolutie van den 23 Februarij en ordonnantie van den 15 April 1782. 351-0-0.
De kerkvoogden van de Langeswagen 36 Car. gls. weegens een glas in de nieuw gebouwde kerk met het wapen van hun Ed: Mog: beschildert volgens ordonnantie van den 22 Februarij 1782. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Deselve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van den 21 Februarij 1782 van de Rekenkamer 36-0-0. R 56 k. Twintigste Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1783 - Mei 1784. Kap.: Particuliere Uitgaven, rekeningposten no. 86, 69 en 70.
Ook Gf 51/15.
LANGWEER.
♦ Bet. ord. v. 14 Februari 1683.
De ingesetenen van de Gereformeerde Gemeente tot Langweer tot opbouw van een nieuwe kerck haer geaccorrdeert volgens appoinctement 300-0-0.
Gf 51/8.
♦ Bet. ord. v. 25 April 1684.
Dirk Bennerts, glasemaker, wegen 2 gemaeckte en geleverde glaesen in de nieu geboude kerk tot Langweer 80-0-0.
Gf 51/8.
• 1778.
Jr. F. J. J. van Eisinga in qualiteit als kerkvoogd van Langweer 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staetsresolutie van den 12 Maart en ordonnantie van den 16 April 1778 315-0-0.
R 56 k. Negende Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Mei 1773 - Nov. 1778. Kap.: Particuliere Uitgaven post no. 6.
♦ Bet. ord. v. 16 April 1773.
F. I. I. Eijsinga in qualiteit tot een glas in de nieuwe kerk tot Langweer 36-0-0.
Gf 51/14.
LEEUWARDEN.
• Jacobijner kerk.
1639/40.
Betaelt aen Gerrit Ariensz., glaesmaecker bennen Leewerden, IIc L £ ter saecke hij heeft gelevert in de Jacobijnster kercke, verciert met de wapens van het Landschap ende de E. Here Raden in den Hove van Frieslant, volgens ordonnantie ende quitantie 250 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 37.
• Resolutie v. d. Gedeputeerde staten v. 16 Maart 1655. In deliberatie geleijt zijnde, is goet gevonden ende verstaen, dat de vier oude glaesen, tegenwoordich staende in het coer van de Jocobijnster kercke vandaar sullen worden geamoveert ende dat in plaets van de selve vier nieuwe glaesen verciert met de naeaen ende waepens van de vier laeste Stadthouders deser provintie alle gesprooten uijt het doorl. Huijs van Nassauw, te weten van Graeff Willem ende oude Graeff Ernst ende Graeff Hendrick hoochloffelijcke gedachtenisse ende van Sijn voorstel. Gend. Prins Willem Frederick van Nassau, daerin wederom tot costen vant Lant sullen worden gestelt.
G 10/13.
• Journaal van het Mindergetal van 21 Juli 1681 voor noen.
Op het gerepraesenteerde bij de Heere Adius gedaen is nae deliberatie goet gevonden, dat in het nieuw gebouw van de Westerkerck binnen Leeuwarden een glas sal werden gemaekt tot costen ende eere van 't Landt, waerinne sullen staen benevens 't wapen van 't Landt de wapenen van de Heeren van 't Mindergetal op de forme ende voet van outs gebruijckelijck.
Ibid. 22 Juli 1681.
Van gelijcken is hem (d. i. den Landschaps bouwmeester Taecama) aengedient, dat hij sigh soude informeren over de prijs van de glaesen in de Westerkerck ende daervan rapport doen.
M 2.
♦ Bet. ord. v. 12 Augustus 1682.
Jacobus Ruitenschild, Mr. glaesmaecker tot Dockun, wegens gebacken glasen, geleverd in de Westerkerk binnen Leuwarden. 1400 £.
Gf 51/8.
LEKKUM.
♦ Bet. ord. v. 23 September 1657.
De kerckvoogden van Leckum tot coping van een glas in de kerck 25-0-0.
R 54 c. Registratieboek van den ordonnantiën opt Comptoir van den ontvanger Gerrad van Walrich, beginnende 1 Nov. 1656, fol. 69.BR> • 1779.
De kerkvoogden van Lekkum 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 1 en ordonnantie van den 5 Maart 1779 315-0-0.
Dezelve 31-10 tot een glas met het State wapen der Provincie in do nieuwe kerk aldaar volgens resolutie en ordonnantie als boven 31-10-0.BR> De kerkvoogden van Lekkum 26 Car. gls. tot een glas met het wapen van Hun Ed: Mog: in de nieuwe kerk aldaar op ordonnantie van den 5 Maart 1779 36-0-0.
N.B. Geschenk van Gedeputeerde Staten.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 4 Maart 1779 36-0-0.
R 56 k. Tiende Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1779 - Mei 1779. Kap.: Particuliere Uitgaven. Rekeningposten no'.s 50, 51, 52 en 53.
• 1779.
De kerkvoogden van den dorpe Leckum 36 Car. gls. weegens het plaatsen van een glas met wapen van Haer Ed: Mog: beschildert in de nieuw gebouwde kerk aldaar volgens ordonnantie van den 26 October 1779
36-0-0.
Twaalfde Rekening van den Rentmeester-Generaal der Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1773 - Mei 1780. R 56 k. 5de Kap.: Betalingen op ordonnantiën van den Hove Provinciaal.
Ook: R 54 a. 't Heet daar: "weegens een geschilderd glas voor de Heeren van den Hove".
LEMMER.
♦ Bet. ord. v. 25 Mei 1650.
De pastor ende kerckvoochden van den dorpe Lemmer tot vernieuwinge van hun kercke geaccordeert ordonnantie tot. 500 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 17 Juli 1651.
De kerckvoochden van den dorpe Lemmer tot een nieuw glas in hun kercke vereert 50 £.
Gf 51/2, fol. 149 verso.
♦ Bet. ord. v. 9 September 1716.
De kerkvoogden van De Lemmer tot opbouw van een nieuwe kerk f. 315 tot incoop van een glas f. 36-0-0. Gf 51/12.
LIONS.
♦ Bet. ord. v. 27 Maart 1727.
De arme- en kerkevoogden van den dorpe Leons tot opbouw van een nieuwe, in plaetse van de vorige oude kerck, volgens vorige observantie, etc. 315-0-0.
Gf 51/13.
LIOESSENS.
♦ Bet. ord. v. 18 Mei 1683.
De Gecommitteerden van den dorpe Lioessens, haer tot opbouw van hun kerck aldaer volgens appoincteraent geaccordeert 315-0-0.
Gf 51/8, fol. 209.
LIPPENHUIZEN.
♦ Bet. ord. v. 10 Juni 1743.
Sybren Goitses en Yble Alles, kerkvoogden te Lippenhuisen, tot een nieuw glas in de te bouwene kerk aldaar. 36-0-0.
Gf 51/14.
♦ Bet. ord. v. 13 Juli 1743.
De kerkvoogden van Lippenhuisen tot opbouw van een nieuwe kerk als volgens annexe extract Staets Res 315-0-0.
Gf 51/14.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal van 2 Maart 1744.
De kerkvoogden van Lippenhuisen tot het maken van een nieuw glas in de kerk aldaar 36-0-0.
M 16.
LUINJEBERD.
♦ Bet. ord. v. 12 Augustus 1646.
De kerckvoogden van Loeniebert tot reparatie van hunne kerck 200-0-0.
Gf 51/1.
• 1649/50.
Aen de kerckvoochden van Loeniebirdt vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove in henne kercke verleent.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso
LUTKEWIEBUM.
♦ Bet. ord. v. 23 September 1652.
Aete Aets, Mr. glaesmaker, voer 't maken van een glas in de kercke tot Lieutie Wierum de somma van 25-0-0.
Gf 51/3.
• 1652/53.
Betaelt aen de kerckvooghden van Lutkewierum vijff ende twintich Car. gl. hen tot maecken van een glas in haer kerck bij 't Hoff vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1652/53, fol. 25 vo.
MAKKINGA.
♦ Bet. ord. v. 12 Maart 1642.
Aen de kerckvoochden van Mackinge in Stellingwerff Oosteynde tot een nieu glas ende repareeringe van hun kerck 30 lb.
Gf 51/19.
• 1776.
De kerkvoogden van den dorpe Mackinga 315 Car. gls. tot opbouwinge van de nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 29 Febr. 1776 en ordonnantie van den 18 Meij 1776. 315-0-0.
R 56 k. Vijfde Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Rinse Rypperda, van Mei 1776 - Nov. 1776. Kap.: Particuliere Uitgave, rek. post no. 37.
MAKKUM.
♦ Bet. ord. v. 16 November 1633.
De kerckvoochden van den dorpe Mackum tot reparatie van kercke f. 250.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 23 Februari 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Maccum wegens een subsidie tot opbouwinge haerder kercke Toorn f. 250.
Gf 11/2.
♦ Bet. ord. v. 7 Februari 1681.
De kerckvoochden van den dorpe Maccum voor het maken van een nieuw glas in haer nieuw geboude kerck vereert de somma van 50 £.
Gf 51/5.
MARRUM.
• 1637/38.
De kerckvoochden van Marrum XXV lb. hen bij den Hove tot (een) nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1637/38. Rubr.: Vordere uijtgave van bodeloon, getuijchenissen, als oock uyt andere oorsaecken spruijtende.
METSLAWIER.
♦ Bet. ord. v. 14 Maart 1650.
D'kerckvoochden van den dorpe Metzlawier tot reparatie van hun kercke geaccordeert ordonnantie tot 250 £.
Gf 51/2.
• 1777.
De kerkvoogden van Metslawier 315 Car. gls. tot het opbouwen van een nieuwe kerk aldaar volgens Staatsresolutie van den 25 Februari en ordonnantie ven den 10 Maart 1777 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. tot inkoop van een glas beschildert met het wapen van den Staat in de nieuwe kerk op ordonnantie van den 22 Mei 1777 36-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van ce Heeren Gedeputeerden van den 20 Maart 1777 36-0-0.
De kerkvoogden van Metslawier 36 Car. gls. ter sake een nieuw
glas in de nieuw geboude kerk aldaar op ordonnantie van de Heeren Rekenmeesters van den 13 Maart 1777 36-0-0.
R 56 k. Achtste Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consunptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1777 - Mei 1778. Kap.: Particuliere Uitgaven, rekeningposten no. 52, 53, 54 en 55.
• 1777.
De kerkvoogden van den dorpe Metslawier 36 Car. gls. ter betaling van een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: beschildert in de nieuw «eboude kerk aldaar op ordonnantie van den 19 Mei 1778. 36-0-0.
R 56 k. Negende Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen, Mei 1778 - Nov. 1778. 5de Kapittel, rek. post no. 35.
MINNERTSGA.
• 1647/48.
... ende Willem Tietses wijff ende twintich Car. glns. mede voor een nieu glas bij hem in de kercke tot Minnertsgae gelevert ende alsoo volgens ordonnantie ende quitantie XXV7 lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1647/48, fol. 28 verso.
♦ Bet. ord. v. 28 September 1648.
Mr. Willem Tietzes, glaesmaker tot Leeuw. voort maken van een glas in den dorpe Mindersgae de somma van 60-0-0.
Gf 51/1.
MOLKWERUM.
♦ Bet. ord. v. 24 Mei 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Molqueren tot vergrotinge haerder kercke geaccordeert ordonnantie tot 500 lb.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 20 Juni 1651.
D'Heere Johan van Aylva ende d'kerckvoogden van Molcqueren tot vergrootinge van hun glas in de kercke aldaer 30 £.
Gf 51/2.
• 1769.
De kerkvoogden van Molquerum 315 Car. gls. tot een douceur wegens 't bouwen van een nieuwe kerk aldaar volgens ordonnantie van den 16 Maij 1769 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. als een douceur tot een nieuw glas, verciert met de wapens van Hun Ed: Mog: in de kerk aldaar, volgens ordonnantie van den 15 Maart 1769 36-0-0.
Geschenk van de Staten. Zie ook M 16.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. met de wapen van Hun Ed: Mog: de Heeren Gedeputeerden volgens ordonnantie van den 5 April 1769 36-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. met de wapens van Hun Ed: Mog: de Heren Rekenmeesters volgens ordonnantie van den 15 Maart 1769 36-0-0.
R 56 k. Veertiende Rek. v. d. Ontvanger-Generaal d. Consumptiën, Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg etc., Nov. 1768- Mei 1769. Kap.: Particuliere Uitgaven. Posten no'.s 80, 81, 82 en 83.
• 1769.
De kerkvoogden van Molquerum 36 Car. gls. tot inkoop van een glas in haer nieuw geboude kerk volgens ordonnantie van den 14 Maart 1769
36—0-0.
R 56 k. Vijfde Rek. van den Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg, enz. 5de Kap. Rek. post no. 151.
MUNNEKEBUREN.
• 1640/41.
De ingesetenen van den dorpe Monnickebuiren XXV £ hun bij den Hove tot maecken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1640/41 fol. 35.
MUNNIKEZIJL.
♦ Bet. ord. v. 25 April 1656.
De kerckenraedt van den dorpe Burum bij resolutie van den 23 September 1655 tot opbouwinge van een bequaeme plaetse in de buyrte van Munckezijl, waervan den 14 Februarij 1653 ordonnantie is gedepescheert ende te soecken geraeckt, wederom te voerschijn comende, wordt deselve hiermede geroyeert ende desen voor de tweede mael tot f. 315-0-0.
Gf 51/4.
MURMERWOUDE.
• 1635/36.
De kerckvoochden van Mormwolde XXV £ volgens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1635/36 fol. 38 vo. Rubr.: Ander Vuijtgave concernerende de misen van Justitie.
NIAWIER.
♦ Bet. ord. v. 27 September 1679.
Remsen Claassen ende Claas Hendrix, gecommitteerden tot opbouw van de kerck tot Niawier, wegens opbouw van deselve kerck
315 £
Gf 51/8.
NICOLAASGA (St.)
• 1636/37.
De respective kerckvoochden van St. Nicolaesgae betaelt XXV £ hun bij d'Heren Gedeputeerden ende den Hove tot nieuwe glasen in hun kercke vereert XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1636/37. Rubr.: Ander uijtgaven die misen van justitie concernerende.
♦ Bet. ord. v. 31 Mei 1721.
De kerckvooghden van St. Nicolaasgaa tot incoop van een glas in de nieuwe kerk aldaar om de naamen en waapens van de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerden in het Mindergetal daarinne te plaatsen 36-0-0.
R 54 c. Registratieboek v. betalingsoraonnantiën op den Ontvanger der Consumtiën. 1721. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
♦ Bet. ord. v. 28 Juni 1721.
De kervooghden van den dorpe St. Nicolaasgaa tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar. 315-0-0.
R 54 c. Registratieboek v. betalingsorconnanties op den Ontvanger
der Consumptiën. 1721. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
♦ Bet. ord. v. 28 Juni 1721.
De kerkvoogden van den dorpe St. Nicolaasgaa voor een glas de naamen en waapens van de Heeren Gedeputeerde Staaten deser Provintie 36-0-0.
R 54 c. Registratieboek v. betalingsordonnantiën op den Ontvanger der Consunptiën. 1721. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
NIJEGA (Smallingerland).
• 1650/51.
Aen de kerckvooghaen van den dorpe Nijega in Smallingerlandt vijff ende twlntich Carol. gl. tot vereeringe van een glas in het dorp.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1650/51, fol. 34.
NIJEGA (Doniawerstal).
♦ Bet. ord. v. 18 Maart 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Nijga in Donieverstal tot subsidie van de reperatiën aen hun kercke f. 200.
Gf 51/2.
NIJEGA (zonder nadere aanduiding).
Zie op BAYUM onder dit jaar [1650].
♦ Bet. ord. v. 27 April 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Nijegae tot reparatie van hun kerck vereert f. 200.
Gf 51/2.
NIJEHASKE.
♦ Bet. ord. v. 20 Maart 1715.
Diurre Dircks als kerckvooght van den dorpe Nijehaske tot het aproprieren van een gekoft huijs aldaer tot een kerck. 157-10-0.
R 54 c. Registratieboek van betalingsordonnantiën op den ontvarnger Hixeniuas. 1715. Rubr. Particuliere uitgaven.
♦ Bet. ord. v. 8 Maart 1734.
Diurre Dlrks, kerkvoogt van Nijehaske cum sociis tot volle opbouwinge van een gekogt huis tot een kerk in voors. dorp 157-10-0.
Gf 51/13.
• 1777.
De kerkvoogden van Nijehaske 315 Car. gls. tot een douceur tot het bouwen van een nieuwe kerk volgens Staatsresolutie van den 15 Maart 1775 en ordonnantie van den 5 Maart 1777. 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. weegens een nieuw glas in de nieu geboude kerk aldaar op ordonnantie van den 4 Maart 1777 36-0-0.
Geschenk van de Staten. Zie M 16.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. met 't wapen van Hun Ed: Mog: beschildert op ordonnantie van den 18 Maart 1777 36-0-0.
Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer van den 3 Maart 1777. 36-0-0.
R 56 k. Zesde Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1776 - Mei 1777. Kap.: Particuliere Uitgaven, rekeningposten no. 38, 39, 40 en 41.
De kerkvoogden van den dorpe Nijehaske 36 Car. gls. ter betaling van een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: beschildert in de nieuw geboude kerk aldaar volgens ordonnantie van den 3 April 1777. 36-0-0.
N.B. Geschenk van het Hof.
R 56 k. Zesde Rek. v. d. Rentmeester-Generaal der Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1776 - Mei 1777. Kap.: Onkosten van de Justitie, rekeningpost no. 37.
NIJEHORNE.
• 1779.
De kerkvoogden van Nieuwe Horne 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 11 Maart 1779 en ordonnantie van den 10 Juni 1779 36-0-0.
R 56 k. Elfde Rek. v. d. Ontv.—Gen. d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Mei 1779- Nov. 1779. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek. post no. 30.
NIJETRIJNE.
• 1629/30.
Gerrijt Jansz., glaasmaker, betaalt over seker glas bij hem in de kercke te Nyuwe Trijne gemaect XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1629/30 fol. Rubr.: Vordere Vuijtgaven vsn boodeloonen, getuijchenissen, etc.
NIJHUIZUM.
♦ Bet. ord. v. 12 Maart 1721.
De kerckvoogden van Niehuisum tot opbouw van een nieuwe kerck volgens observantie 315-0-0.
Gf 51/12.
♦ Bet. ord. v. 9 September 1721.
De kerckvoogden van Nijehuisen tot een nieuw glas in de nieuw gebouwde kerck aldaer des hetselve behoorlijk worde geplaetst 36-0-0.
Gf 51/13.
NIJEMIRDUM.
♦ Bet. ord. v. 4 Februari 1648.
De kerckvooghden van den dorpe Niewirdum tot reparatie van de kercke tot Nyemirdun voorsz. geaccordeert f. 500.
Gf 51/1.
NIJKERK.
• 1650/51.
Betaelt aen de ingesetenen van den dorpe Nijkerck tn Oistdongerdeel de somma van vijff ende twintioh lb. ter saecke een glas in de kercke haer bij den Hove vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1650/51, fol. 42.
♦ Bet. ord. v. 27 April 1650.
Tiete Tietes, kerckvoocht van den dorpe Nikerck, tot een nieuw glas geaccordeert 30 £.
Gf 51/2, fol. 145.
OENKERK.
• 1632/33.
De kerckvoochden van Oenkerck 25 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1632/33 fol. 18.
OLDEBOORN.
• 1632/33.
De kerckvoochden van Boorn 25 £ hun bij den Hove tot (een) nyeuw glas in hun kercke vereert vermeugens ordonnantie en quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Ontvanger d. Domeinen 1632/33 fol. 18.
• 1754.
M. Luxwolde en K. Ielles voor haar en als gelastigde van de verdere gecommitteerden tot het opbouw van een nieuwe kerk te Oudeboorn ses en dartigh £ tot een nieuw glas in de voorschr. kerk door de heeren Staeten in't Mindergetal vereerd 36-0-0.
M. Luxwolde c. soc. als Gecommitteerde van de ingezetenen te Oudeboorne drie hondert en vijftien £ tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens ordonnantie van den 20 Maart 1754 N. 101. 315-0-0.
M. Luxwolde ses en dartigh £ tot inkoop van een glas in de nieu geboude kerk No. 102 36-0-0.
N.B. Geschenk van Gedeputeerde Staten.
M. Luxwolde en C. Ielles ende verdere gecommitteerden tot opbouw van een nieuwe kerk ses en dartigh £ tot inkoop van een nieuw glas volgens ordonnantie van den 24 Maart 1754 N. 104 .36-0-0.
Rekenkamer R 56 k. Een en dertigste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Eelco van Haersma, 1 Mov. 1753-1 Mei 1754. Kap. Particuliere Uitgaven. Rekeningposten no'.s 63, 101, 102 en 104.
Aan M. Luxwolde voor een glas in de kerk te Oudeboorn vermogens ordonnantie en quitantie 36-0-0.
R 56 k. Vier en twintigste Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Hans Hendrik v. Haersma, 1 October 1753- 30 September 1754. Kap.: Betalingen gedaan op ordonnantiën van den Hove Provinciaal der
misen van Justitie als anderzins.
OLDELAMER.
♦ Bet. ord. v. 10 November 1691.
De ingesetenen van den dorpe Oldelamer tot een glas in hun nieuwe kercke 36-0-0.
Gf 51/10.
♦ Bet. ord. v. 20 Januari 1692.
De ingesetenen van den dorpe Oldelamer tot opbouw van haer nieuwe kercke aldaer geaccordeerd volgens appoinctement ende verclaringe 300-0-0.
Gf 51/10.
♦ Bet. ord. v. 14 December 1693.
Abraham Pytters, Mr. glaasmaker tot Wolvega, voor 't maken ende leveren van een glas ter eeren van Sijn Hoocheit in de kercke van den dorpe Oldelamer, volgens request ende liquidatie van de Heeren
Reekenmeesters. 36-0-0.
Gf 51/10.
OOSTERBIERUM.
• 1648/49.
Aen de ingesetenen van den dorpe Oosterbierun betaelt vijff ende twintich Car. glns. wegens een glas in hunne kerck vereert makende bij ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1648/49, fol. 35.
N.B. Geschenk van het Hof.
♦ Bet. ord. v. 9 Februari 1650.
D'ingesetenen van den dorpe Oosterbierum tot vereeringe van een nieuw glas in hun kercke aldaer 25 £.
Gf 51/2.
OOSTEREND.
• 1641/42.
De kerckvoochden van Oosterend XXV lb. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hun kercke geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1641/42 fol. 34 vo.
OOSTERHAULE.
♦ Bet. ord. v. 14 Maart 1689.
Ds. Johannes Hoevenaer, Predicant tot Oosterhaule cum soc: tot opbouw van een nieuwe kerck aldaer volgens appoinctement van den 1en Martij 300-0-0.
Gf 51/9.
OOSTERMEER.
• 1652/53.
Betaelt aen de kerckvoochden van Oostermeer vijff ende twintich Car. gls. hen tot maecken van een glas ln haer kerck bij 't Hoff vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1652/53, fol. 25 verso.
♦ Bet. ord. v. 12 Januari 1660.
Do. Haio Hennema, praedicant tot Oostermeer, ter saecke een vereeringe tot copinge van een glas in de kerck 25 £.
Gf 51/4.
OOSTERWIERUM.
Zie onder BAYUM op 1630/31.
OOSTERWOLDE.
♦ Bet. ord. v. 20 Juli 1735.
De kerkvoogden van den dorpe Oosterwolde tot incoop van een glas aldaer, mits dat het selve na behooren geplaatst worde 36-0-0.
Gf 5l/13. Geschenk van Gedeputeerde Staten.
♦ Bet. ord. v. 20 October 1735.
De old Capt. Brouwer en Lammert Jacobs, kerkvoogden tot Oosterwolde, tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer, volgens annexe extract Staetsresolutie van den 7en Julij deses jaers 315-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. van het Mindergetal van 17 Maart 1736.
De kerkvoogden van Oosterwolae tot het maeken van een nieuw glas in de nieuws kerk 36-0-0.
M 16.
OOSTERZEE.
♦ Bet. ord. v. 18 Juni 1706.
De kerkvoogden en Gecommitteerde Eigenerfde van den dorpe Oosterzee tot opbouw van een nieuwe kerk in voorsz. dorp volgens request en appointement f. 3l5.
Gf 5l/12.
♦ Bet. ord. v. 10 Augustus 1706.
De kerkvoogden van Oosterzee voor een nieuw glas in haar kerk volgens uts. f. 36-0-0.
Gf 5l/12.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal van 25 September 1706.
De kerkvooghden van den dorpe Oosterzee ad idem (ter sake van een glas in haer kerck) ter somma van f. 36-0-0.
M 16.
OOSTRUM.
Zie op Bayum onder 1630/31.
♦ Bet. ord. v. 9 Juli 1649.
D'ingesetenen van den dorpe Oostrum tot maeckinge van nieuw glas in hun kercke aldaer 30 £.
Gf 51/2.
OPTWIJZEL.
• 1634/35.
De kerckvoochden van op Twijsel XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1634/35 fol. 23.
♦ Bet. ord. v. 20 September 1646.
D'kerckvoogden van den dorpe Optwijsel tot reparatie van hun kercke volgens appoinctenent d'dato den 26en September d'somma van 300 £.
Gf 51/1.
• Journaal van het Mindergetal van 1663.
Poincten bij de Heren vant Mindergetal in de respective Camers op dese ordinaris lantsdach voor de 2de mael te rapporteren den 10 Februarij 1663.
Op heden desen 19 Feb. 1663 nae noen hebben de Heeren van 't Mindergetal geopent ende ingebracht de respective Cameradvijsen soo ende als nopens ijder poinct in margine van dien staet aengeteeckent.
Oostergoo slaen aff.
Westergoo in suspens.
Zevenwolden nihil.
Steden in suspens.
D'ingesetenen van het dorp Optwijssel versoecken om redenen ten requeste verhaelt, dat hun tot reparatie van hun kercke vereert mach worden een liberale subsidie.
M 2.
♦ Bet. ord. v. 26 September 1691.
De kerckvoogden van den dorpe Optwiesel tot het maecken van een nieuw glas in de kercke aldaer 36-0-0.
Gf 51/10.
OUDE-BILDTZIJL.
♦ Bet. ord. v. 21 Juli 1647.
d'Gereformeerde Gemeinte van de Oude Bilzijll tot coopinghe van zeeckere huijssinge aldaer om hun godsdienst te gebruijcken volgens resolutie vant Landt den 23 Aprill haer geconsenteert eens. 300 £.
Gf 51/1.
OUDEGA (H-O & N).
♦ Bet. ord. v. 23 Maart 1694.
De gesamentlijcke ingesetenen van 't dorp Oudega in Noordwolde in hun qualiteit tot ophouw van een nieuwe kerck aldaer volgens appoinctement en verclaringe 315-0-0.
Gf 51/10.
♦ Bet. ord. v. 28 September 1695.
De kerkvoogden van den dorpe Oudega in Hemelumer-Oldephaart en Noortwolde ter zaeke een nieuw glas in de kerke aldaer vereert volgens request en appointement 36-0-0.
Gf 51/10. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
• 1698.
De kerckvoogden van Oudega in Hemelumer-Oldephaart betaalt ses en dartigh Cag. tot een glas in hunne vernieuwde kerck aldaar volgens ordonnantie van den 22 Feb. 1698 ende quit. daaronder staende bij H. Eckringa gepasseert dus XXXVI £.
R 56 h. Rek. v. d. Ontv. d. Florenen en Consumptiën 1697/8, fol. 298 verso.
N.B. De ordonnantie van 22 Feb. is gegeven door het Mindergetal. Het in deze post vermelde glas is dus een geschenk van de Staten.
OUDEGA (Sm.)
♦ Bet. ord. v. 4 Februari 1648.
De kerckvooghden van de dorpen Oldega, Nijega ende Opeyvnde tot reparatie der kercken tot Oldegape, Nijegae ende Opeijnde geanccordeert f. 450.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 4 Maart 1718.
Hendrik Busch, Douwe Feenstra en Piebe Harmens ter sake het maken en leverantie der glasen in d'kerck tot Oudega voor de Heeren Staten in het Mindergetal f. 80-0-0.
R 54 c. Registratieboek van betalingsordonnanties op den Ontvanger der Consumptiën. 1718. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
♦ Bet. ord. v. 5 Januari 1718.
Hendrick Busch wegens het schilderen, maecken en plaetsen van een glas tot Oudega met de naemen en waepens der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staeten van Frieslandt. f. 80-0-0.
R 54 c. Registratieboek van Betalingsordonnanties op den Ontvanger der Consunptiën. 1713. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
OUDEGA (W.)
• 1756.
De Heere S. G. J. v. Burmania Rengers ses en dertig £ voor een nieuw glas in de kerk van Oudega met nr. 69 36-0-0.
Uts. van de Heeren Rekenmeesters van den 6 dito (Maart) met no. 70 36-0-0.
Uts. van de Heeren Gedeputeerden van de 7 dito (Maart) met no. 71. 36-0-0.
Betaalt aan de Heere Rengers, officier van Wynbritzeredeel drie hondert vijftien £ tot opbouwinge van de kerk in den dorpe Oudega volgens ordonnantie van den 15den Maart 1756 met no. 75 315-0-0.
R 56 j. Eerste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumtiën, Jr. Willem Frederik Schratenbach van Burmania, 1 Nov. 1755-1 Mei 1756. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek. posten no. 69, 70, 71 en 75.
Aan de ingesetenen van Oudega tot een glas in de nieuwe kerk op ordonnantie en quitantie 36-0-0.
27ste Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Hans van Haersma, 1 Oct. 1755-30 September 1756, fol. 19. Kap.: Betalingen gedaan op ordonnantiën van den Hove.
OUDEGA (zonder nadere aanduiding).
• 1632/33.
De kerckvoochden van Oldegae 25 £ hun bij den Hove tot een nyeuw glas in hun kercke vereert vermeugens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1632/33 fol. 18.
♦ Bet. ord. v. 3 April 1647.
Lambart Gerijts, kerckvoogd van Oldegae, tot reparatie van de kerck aldaer 300 lb.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 3 April 1647.
De kerckvoogden van Oldegae tot opbouwinge van een kerke vereert 150 £.
Gf 51/6.
OUDEHASKE.
♦ Bet. ord. v. 20 Maart 1696.
De ingesetenen van den dorpe Oude Hasche tot opbouw van de vervallene kercke in voorsz. dorpe volgens reqt. en appt. 315-0-0.
Gf 50/10.
OUDEMIRDUM.
• 1791.
T. Stoffels, kerkvoogd van den dorpe Oudemirdum, 315 Car. gls. tot de nieuwe kerk van gemelde dorp alsmeede 36 gls. tot een nieuw glas beschildert met het wapen van deeze provincie volgens ordonnantie v. den 5 April 1791. 351-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. tot inkoop en plaatzing van een nieuw glas 't waapen deezer provincie beschilderd volgens ordonnantie van den 17 Maart 1791 36-0-0.
N.B. Geschenk van Gedeputeerden.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 16 Maart 1791 36-0-0.
R 56 k. 34ste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1790 - Mei 1791. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek. posten no. 44, 45, 46.
Titte Stoffels in qualiteit als kerkvoogd van den dorpe Oudewirdum 36 Car. gls. tot inkoop en plaatzing van een nieuw glas met het wapen van Haar Ed: Mog: beschildert in de nieuw gebouwde kerk aldaar, volgens ordonnantie van den 12 Maart 1701 36-0-0.
34ste Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1790 - Mei 1791. Kap.: Particuliere Uitgaven, post no. 75. R 56 k.
R 54 a heeft: Beschildert met 't wapen van de Heeren van den Hove.
OUDESCHOOT.
• 1752.
Betaald aan de kerkvoogden te Oldeschoot ses en dartig £ tot inkoop van een nieuw glas in de geboude kerk aldaar volgens ordonnantie van den 5 Junij 1752 no. 1 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Staten.
Uts. volgens ordonnantie van den 4 Julij 1752 no. 2. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Rekenkamer.
De kerkvoogden te Oldeschoot drie hondert vijftien £ tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar en ses en dartig £ tot incoop van een nieuw glas uts. no. 5. 351-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
R 56 j. ..ste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Eelco van Haersma, van 1 Mei 1752-30 October 1752. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek. posten no. 1, 2 en 5.
• 1752.
Aan de kerkvoogden van Oldeschoot voor een glas in de kerk op ordonnantie en quitantie 36-0-0.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen, H. H. van Haersma, van 1 Oct. 1751- 30 Sept. 1752. Kap.: Betalingen gedaan op ordonnantiën van den H0ve Provinciaal der misen van justitie als andersins. Fol. 37.
OUDKERK.
• 1641/42.
De kerckeraed ende gemeente van Oldkerck XXV lb. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hun kercke geaccordeert XXV £.
Noch aen de gemeente van Oldkerck ter saecke als boven volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1641/42 fol. 31 verso.
• Resolutie van het Hof van Friesland van 15 Maart 1645. 't Hoff van Frieslant committeert den deurwaeraer Hermannus Scheerhagen om sich met den glasmaecker te vervoegen in den dorpe Oldkerck ends aldaer tglas in de kercke van den Hove gegeven wederom uyt te nemen ende wederom nae Leeuwaerden te voeren, ordonnerende voorts de predicant ende kerckvoogden van den selven dorpe binnen veertien daegen de vijftich Car. gls. voor desen tot vereeringe van tselve glas gegeven, aen den comptoire der Domainen deser Landtschappe te restitueren.
Archief Hof van Friesland. Inv. no. S 1, fol. 31 verso.
• 1644/45.
Den 29 Martij 1645 deur den deurwaerder van het Comptoir der Domainen ontfangen vijftich Car. glns. van Dirck Jacobs, tegenwoordich kerckvoochd van den dorpe Oldkerck, tot restitutie van de penningen bij den Hove tot een glas in de voirsz. kercke vereert volgens condemnatie van den 15en Martij anni 1645 dus L £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1644/45. Kap.: Ander ontfangk van civile boeten soo van den Hove als grieteniën.
• 1644/45.
Betaelt aen den deurwaerder Scheerhagen thien Car. glns. sesthien strs. ter saecke van vacatiën ende expensen gedaen ende gevallen over het weder uijthalen van de glasen bij den Hove voormaels in den dorpe Oldkerck vereert, ende noch den selven cum sociis betaelt twe Car. glns. sesthien strs. ter saecke van enige diensten, belopende te samen volgens twee ordonnantiën ende quitantiën XIII £ XII st.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1644/45. Rubr.: Ander uytgave de misen van justitie concernerende, etc.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal van 3 Maart 1743.
De kerkvoogden van Outkerk tot het maken van een glas in hun kerk 36-0-0.
M 16.
• Resolutie van de Rekenmeesters van 14 Maart 1793.
Is gezien het request van de kerkvoogden van den dorpe Oldkerk, houdende, dat de glazen in de kerk aldaar gebroken waren en noodtzakelijk vernieuwt moesten worden en dat zij haar daarom haar gedienstigh adresseerden aan Haar Ed: Mog: met onderdanigst verzoek, Haar Ed: Mog: geliefden hen een ordonnantie te doen depescheren ter somma van ses en dartigh Car: gls. tot incoop van een nieuw glas in voorsz. kerk, waarop gedelibereert zijnde is na omvrage goedt gevonden en verstaan, de supplianten voor dit maal hun verzoek gratieuselijk te accorderen zonder consequentie in het toekomende voor wat kerk het ook zoude mogen wezen.
R 4.
OUDWOUDE.
• 1641/42.
De ingesetenen van den dorpe Oldwolde betaelt XXV lb. hun bij den Hove tot maken van een nieuw glas in hun kercke geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1641/42 fol. 35 verso.
• 1646/1647.
De ingesetenen van Oldtwolde vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1646/47, fol.
33 verso.
• 1647/48.
Aen de ingesetenen van den dorpe Oldwolde vier ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1647/48, fol. 27 verso.
♦ Bet. ord. v. 10 Augustus 1692.
De kerkvoogden van Oltwolde tot reparatie van hun kerck en toorn 150-0-0.
Gf 51/10.
PAESENS.
Zie op BAYUM onder 1630/31.
PIAAM.
• 1639/40.
D'ingesetenen van den dorpe Piaem XXV £ hen bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geacccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 37 verso.
♦ Bet. ord. v. 7 Januari 1648.
De kerckvooghden van den dorpe Piaem om hun kercke t'repareren geaccordeert 150-0-0.
Gf 51/1.
PINGJUM.
• 1753.
De kerkvoogden van Pingjum drie hondert vijftien Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staatsresolutie van den 12 Maart 1759 315-0-0.
Deselve zes en dertig Car. gls. tot een douceur voor een nieuw geschildert glas in de kerk aldaar 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Staten.
Deselve zes en dertig Car. gls. uts. 36-0-0.
Geschenk van Gedeputeerde Staten.
Deselve zes en dertig Car. gls. uts. 36-0-0.
Geschenk van de Rekenkamer.
R 56 j. 2de Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Mr. Barold Arnoldi, 1 Nov. 1758-30 April 1759. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek. posten no'.s 35, 36, 37 en 38.
• 1763/64.
Aan de kerkvoogden van den dorpe Pingjum weegens een glas in de kerk aldaar op ordonnantie en quitantie 36-0-0.
R 56 e. Elfde Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen, J. Boreel van Haersma, 2de rek. v. 1 October 1763- 30 September 1764. Kap.: Betalingen gedaan op ordonnantiën van den Hove.
De bet. ord. v. h. Hof is van 7 October 1764.
• 1761.
Den 14 dito (Mei 1761) aan Y. Staak wegens het schilderen van twe lands glasen, als een glas voor d'Eed. Mog. Heeren Staten, en de Eed. Mog: Heeren Gedeput. Staten, en een glas voor de Eed. Mog. Heeren Raden 's Hofs van Vriesland en d'Eed. Mog. Heeren Rekenmeesters van Friesland en vier wapenschilden Frans glas geleverd samen volgens specificatie en quitantie 93-0-0
Kerkvoogdijrekening van Pingjum, afgehoord 19 Mei 1761.
• Resolutie van het Hof van Friesland van 4 October 1764.
Is goedgevonden, dat voortaan, wanneer kerkvoogden van dorpen, wanneer nieuwe kerken worden gebouwd, versoeken een douceur voor een nieuw glas, daarbij in 't appoinctement boven andere rescriptiën sal worden geset, des, dat 't wapen in apart glas werde gestelt, sijnde geoccasioneert, dat kerkvoogden van Pingjum het wapen van den Hove met dat van de Rekenkamer in een glas hadden geplaatst.
Arch. Hof Inv. S 1. Resolutieboek (1631-1792) fol. 227 verso.
POPPINGAWIER.
• 1635/36.
De kerckvoochden van Poppingawier XXV £ volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1635/36 fol. 38 verso.
♦ Bet. ord. v. 25 September 1706.
De kerckvooghden van den dorpe Poppingawier ter sake van een glas in haer kerck ter somme van 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 25 September 1706.
De kerkvoogden van den dorpe Poppingawier voor een nieuw glas in hare kerk 36-0-0.
Gf 51/12.
RAARD.
• 1633/34.
De kerckvoochden van Raerd 25 £ hun bij den Hove tot (een) nyeuw glas in hun kerek vereert bij ordonnantie ende quitantie 25 £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1633/34 fol.
REITSUM.
♦ Bet. ord. v. 7 Mei 1736.
Sijmon Auckes als kerkvoogt van den dorpe Reijsum tot opbouw van een nieuwe kerk aldaer volgens Staetsresolutie van den 14en Maert jongstleden 315-0-0.
Gf 51/13.
RIJPERKERK.
• 1638/39.
De gemeente van Rijperkerck XXV lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1638/39 fol. 37.
• 1756.
Andries Binnes en Douwe Andries, kerkvoogden van Rijperkerk, drie hondert en vijftien £ tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar uts. met no. 22. 315-0-0.
R 56 j. Tweede Rek. v. d. Ontvanger-Generaal der Consumptiën, Willem Frederik Schratenbach van Burmania, 1 Mei - 31 Oct. 1756. Kap.: Particuliere Uitgaven.
ROODKERK.
• 1644/ 45.
Betaelt aen de ingesetenen van den dorpe Roodkerk vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot het maken van een nieuw glas in hunne kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1644/45, fol.
♦ Bet. ord. v. h. Hof v. Friesland v. 23 Juni 1655.
De kercke van Roodtkerck tot vereringe van een nieu glas 25-0-0.
R 54 a. Registratieboeck opt Comptoir van den Rentmeester Coenraed van Beijma, beginnende 1 Mei 1655.
ROORDAHUIZUM.
• 1629/30.
... ende de kerckvoochden van Roodahuisum voor een glas in haar kerck betaalt XXX £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1629/30 fol.
ROTSTERGAAST.
♦ Bet. ord. v. 20 Februari 1690.
De ingesetenen van den dorpe Rostergaast tot subsidie ende opbouwinge van hun kercke aldaer volgens appointement van 't Collegie 100-0-0.
Gf 51/9.
ROTTEVALLE.
♦ Bet. ord. v. 12 Mei 1724.
De ingesetenen van de Rottevalle tot bouwinge van een nieuwe kerck in hun district volgens appoinctement van den 25 April 1724 sonder wijders 315-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. 5 September 1724.
De ingesetenen van de Rottevalle tot een nieuw glas in de kerck volgens observantie en appointement van den 10en Augusti 36-0-0.
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. 21 Februari 1725.
De ingesetenen van de Rottevalle wegens een nieuw glas in haar nieuw geboude kerk de somma van ses en dartig gls. 36-0-0.
M 16.
RUIGAHUIZEN.
♦ Bet. ord. v. 12 Juni 1649.
De kerckvoochden van den dorpe Rugehusum tot reparatie van haer vervallene kercke tot een subsidie geaccordeert f. 500.
Gf 51/2.
SANDFIRDEN.
♦ Bet. ord. v. 3 Augustus 1732.
De kerkvoogden van Sandvirden tot opbouw van een nieuwe kerk 315 gls. en tot een glas in deselve 36 gls. mits dat het wel geplaatst worde tesamen 351-0-0.
Gf 51/13.
SCHARL.
♦ Bet. ord. v. 4 November 1648.
Aen de kerckvoochden van den dorpe Scharle tot onderhout van haerl. kercke geaccordeert f. 150.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord.ord. v. 22 Maart 1650.
De ingezetenen van den dorpe Scharle tot reparatie van hun kercke ut supra 250 £.
Gf 51/2.
SCHARNEGOUTUM.
• 1638/39.
De kerckvoochden van Scharnegoutun XXV £ hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1638/39 fol. 37.
♦ Bet. ord. v. 11 December 1645.
D'kerckvoochden ende pastoir van den dorpe Scharnegoutum tot reparatie van hun kerck 100 £.
Gf 50/12.
SCHERPENZEEL.
• 1790.
De kerkvoogden van Scherpenzeel 315 Car. gls. tot opbouw der nieuwe kerk en 36 gls. tot een glas met het Staate waapen in dezelve volgens Staats Resolutie van den 13 Februari 1790 op ordonnantie van den 12 Maart 1720 351-0-0.
Dezelve 38 gls. weegens een glas met het wapen van de Heeren Gedeputeerden beschildert in de nieuw gebouwde kerk aldaar volgens ordonnantie van den 17 Februari 1790. 36-0-0.
De kerkvoogden van den dorpe Scherpenzeel 36 Car. gls. tot een douceur voor een glas geschildert met 't waapen van de Ed: Mog: Heeren Rekenmeesters te plaatzen in derzelver nieuw geboude kerk aldaar op ordonnantie van de Rekenkamer den 24 Februari 1790 36-0-0.
Twee en dertigste Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1789 - Mei 1790. R 56 k. Kap.: Particuliere Uitgaven, rek.post no. 54, 55 en 56.
De kerkvoogden ven den dorpe Scherpenzeel 36 Car. gls. ter betaling van een glas beschildert met het waapen van Haar Ed: Mog: de Heeren Raaden 's Hoffs van Friesland, geplaatst in de nieuw geboude kerk aldaar op ordonnantie van den 16 Februari 1790 36-0-0.
Twee en dertigste Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1789 - Mei 1790. R 56 k. Kap.: Onkosten van justitie.
SCHRAARD.
• 1639/40.
De kerckvoochden van den dorpe Schraerdt betaelt XXV £ hen bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 37 verso.
SEXBIERUM.
♦ Bet. ord. v. [1605?].
Die van den dorpe Sexbierum tot betaelinge vant glas bij den Lantschappe hen vereert, ordonnantie verleent van 38 £.
Gf 50/5.
SIEGERSWOUDE.
• 1640/41. D'ingesetenen van den dorpe Sigerswolde XXV£ hun bij den Hove tot maacken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1640/41 fol. 35.
SLAPPETERP.
• 1649/50.
Den kercke van den dorpe Slappeterp vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove in henne kercke verleent.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 54 verso.
♦ Bet. ord.ord. v. 30 November 1649.
De kerckvooohden des dorps Slappeterp wegens een nieuw glas hen geacoordeert 25 £.
Gf 51/2.
SLOTEN.
♦ Bet. ord.ord. v. 11 December 1646.
De magistraat der stede Sloten tot reparatie van hunne kerck bij de Staten vant landt geaccordeert. 500 £.
Gf 51/1.
• 1648.
Aen Otte Folckerts, glaesmaecker, betaelt van een glas in de kerck van Slooten volgens quitantie, staende op zeeckere approbatie met no. 34. 25-0-0.
Inv. Oud-Arch. Hindeloopen no. 387. Stads-Reeckenboeck (16351661).
• 1647/48.
Aen de Raed ende Magistrât der stede Sloten betaelt vijff ende seventich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1647/48, fol. 27 verso.
♦ Bet. ord. v. 16 Februari 1648.
De magistraat van Sloten tottet maecken van een nieuw glas in haer nieuw gebouwde kercke vereert 75-0-0.
Gf 50/1.
♦ Bet. ord. v. 13 Juli 1649.
De Magistraet der Steede Slooten tot opbouwinge van haer kercke voor de laeste mael ordonnantie tot 300 £.
Gf 51/2.
SMALLEBRUGGE.
♦ Bet. ord. v. 3 April 1647.
De ingesetenen van Smallebregge tot reparatie van hunne kerck 200-0-0.
Gf 51/1.
SMALLINGEROPEIJNDE.
Zie onder BAYUM op 1630/31.
♦ Bet. ord. v. 21 Juli 1648.
Philippus Collier, predicant tot Smallingeropeinde, tot maecken van haere clockhuijs ordonnantie 150 £.
Gf 51/1.
SNEEK.
• 1522.
Uit: Omstandig verhaal van het voorgevallene omtrent de hulde en eed door de Magistraat en Gemeente van Sneek gedaan aan Keizer Karel V. Charterboek II, blz. 442, 1ste kol.
Ende terstont daeraen heeft een Pieter Jansz. Soete vuijt onssen bevele openbaerlick ende overluijt gelesen den voern. eedt, die de Burgemeesters, Gerechte ende Gemeente doen souden; heeft oick een van den kerckmeesters van mijn Heere den Stadthouder ende ons Commissaryssen vuijten naem van de Keijserlijcke Mayesteyt, begeert te hebben een glass int choer van de kerck aldaer, twelck wij henluijden vuijten naem des Keijserlijcken Mayesteyts consenteerden, ende daernae hebben die voern. Burgemeesters, Gerechte Poorters ende Inwoenders gelijcklick huld ende eedt gedaen.
• 1522.
Uit: Omstandig verhaal, als voren, blz. 444 2de kol.
Des anderen sdaichs VI Novembris (1522), alsoo wij bereijt waren naer Leeuwarden te reijsen, sijn bij ons gecomen die kerckmeesters voorsz., ende begeerden, dat wij hem betoech geven souden van 't glas, dat wij der kercke vuijten naem des Keijserlijcken Mayesteyts gegeven hadden ende brachten een obligatie onder onsse namen ende van wegen der Keyserlycke Mayesteit gescreven, die mijn Heere die Stadthouder ende wij twee Commissarissen geteykent hebben
• 1523.
Uit: Approbatie van het Omstandig Rapport door de Gouvernante 12 Januari 1523. Als voren blz. 446.
Roerende 't glas twelck bij den Comnissaryssen vuyten naeme der Keyserlicke Mayesteyt die kercke van Sneeck belooft es, ghij sult tselve doen maicken ende daerinne stellen die wapenen der Keyserlycke Mayesteyt ende wy sullen U daervan betalinge doen hebben.
• 1649/50.
Getelt aen de kerckvoochden binnen Sneeck hondert twe ende dartich Car. glns. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert.
R 53 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso.
♦ Bet. ord. v. 30 Maart. 1650.
Gerrijt Hendricx Hardenbergh, Mr. glaesschrijver ende Boumeester der stadt Sneeck, ter saecke een groot glas in de St. Martenskercke aldaer ordonnantie tot 142 £.
Gf 51/2, fol. 144 verso.
♦ Bet. ord. v. 24 December 1712.
De vooghden van Martinijkerck tot Sneeck wegens een glas met de waepens en naemen van de Gedeputeerde Staeten deeser Provincie door deselve in voorschr. kerck vereert 252-15-0.
Gf 51/12. R 54 c.
• 1788.
Uit: Tegenwoordige staat van Friesland III 256.
Ook pronkt de kerk met fraaie gescilderde glazen, waarvan eenige door de Hooge Kollegiën, andere door Vorsten uit het Huis van Nassau en de overige door de Magistraat en Gilden zijn vereerd, pronkende de zelve met fraaie wapens en inscriptiën
SONDEL.
♦ Bet. ord. v. 9 September 1686.
Saakle Lieuwes, Mr. glasemaker tot Sneek, wegens 't maken van een nieuw gewapend glas in de kerke tot Sondel volgens annexe specificatie ende liquidatie 80-0-0.
Gf 51/9.
STAVEREN.
• Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 20 Mei 1744.
Op het geproponeerde ter vergaderinge gedaen, dat bij het laaste ongeluk door het springen van de kruydmolen te Stavoren, alle de glazen in de kerk van voornoemde stad waren in stukken geslagen, is na deliberatie goetgevonden ende verstaen een nieuw glas voor dit Collegie aen de magistraat van Stavoren te accorderen, gelijk geaccordeert wordt bij deezen, des dat het zelve behoorlijk geplaatst worde en zal extract van dezen aen Haer Agtbaerheden tot informatie worden toegezonden.
N.B. Twijfelachtig of dit geld betaald is. Een betalingsordonnantie heb ik niet kunnen vinden.
STEGGERDA.
♦ Bet. ord. v. 23 Juni 1693.
De ingesetenen ven den dorpe Steggerda tot opbouw van een nieuwe kercke aldaer. 315-0-0.
Gf 5l/10.
STIENS.
• 1639/40.
De kerckvoochden van Stiens XXX £ hen bij den Hove tot mascken van een nieuw glas geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 37vo.
SUAMEER.
• 1635/36.
De kerckvoochden van den dorpe Suameer betaelt XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1635/36 fol. 38 verso.
• 1643/44.
Betaelt de ingesetenen van den dorpe Suameer vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hunne kerck g'accordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1643/44 fol.
♦ Bet. ord. v. 13 Juni 1662.
De ingesetenen van Suameer tot reparatie van hun kercke 75 £.
Gf 5l/5.
• 1769.
De stemdragende ingesetenen van den dorpe Suameer 315 Car. gls. tot een douceur voor 't bouwen van een nieuwe kerk aldaar in den jare 1769 315-0-0
De kerkvoogden van Suameer 36 Car. gls. wegens een douceur tot
een glas in de kerk aldaar volgens ordonnantie van den 7 Juli 1769 36-0-0
N.B. Geschenk v. d. Staten.
Deselve 36 Car. gls. voor uts. volgens ordonnantie van den 11 Juli 1769 36-0-0.
N.B. Geschenk ven de Gedeputeerde Staten.
Deselve 36 Car. gls. voor uts. volgens ordonnantie van den 12 Juli 1769 36-0-0.
Geschenk v. d. Rekenkamer.
R 56 k. 4de Rek. v. d. Ontv.-Gen.d. Consunptiën v. 1 Nov. 1768-1 Mei 1769. Kap. Partic. Uitg., rek.posten no. 84 tot en met 87.
De kerkvoogden van den dorpe Suameer 36 Car. gls. wegens een douceur tot een glas in haar nieuwe kerk volgens ordonnantie van den 12 Julij 1769 36-0-0.
R 56 k. Zesde Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Jr. Wilco H. Tj. Camstra, Baron thoe Schwartzenberg etc. van Mei 1769- Nov. 1769. Kap.: Betalinge op ordonnantie van het Hof.
SUAWOUDE.
• 1639/40.
D'kerckvoochden van Suwolde gelijcke XXV £ hen bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 37 verso.
SURHUIZUM.
♦ Bet. ord. v. 2 Maart 1734.
Aan de kerkvoogden van den dorpe Surhuizum tot het maken van een nieuw glas in haar nieuw te bouwene kerk 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 13 Maart 1734.
Jacobus Offringa en Heert Piers als kerkvoogden van den dorpe Surhuizum tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens appoinctement van den 10e dezer 315-0-0
Gf 51/13.
♦ Bet. ord. v. 13 Maart 1734.
Deselve tot een nieuw glas in deselve volgens observantie en appoinctement van den 9e dezer 36-0-0.
Gf 51/13.
SURHUISTERVEEN.
♦ Bet. ord. v. 3 April 1683.
De Gereformeerde ingesetenen van Surhuisterveen tot opbou van een predickplaetse volgens resolutie der Ed. Mog. Heeren Staten. 315-0-0.
Gf 51/8.
SWEINS.
• 1793.
De kerkvoogden van Sweins 315 Car. gls. wegens een douceur tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 10 Maert en ordonnantie van den 14 April 1783 315-0-0.
18de Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumptië, Mr. Rinse Rypperda, van November 1782 - Mei 1783. R 56 k. Kap.: Part. Uitg. rek. post no. 40.
TERKAPLE.
♦ Bet. ord. v. 25 September 1691.
Den Heere Frederick van Sminia, grietman van Uittingeradeel, tot opbouw van een nieuwe kerck in den dorpe Tercaple volgens appointement van den 25 April en 18 September 1691 315-0-0.
Deselve tot 't laten maken van een nieuw glas in deselve kerke 36-0-0.
Gf 51/10.
TERBANT.
• 1637/38.
De Grietman Joannes Crack wegen den dorpe Ter Bant XXV lb. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1637/38 fol.
TERNAARD.
• 1642/43.
Betaelt aen de kerckvoochden van den dorpe Ternaert vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hun kerck geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 55 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1642/43 fol.
• 1649/50.
Aen de kerckvoochden van den dorpe Terneerd tachtig Car. glns. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert bedragende volgens ordonnantie ende quitantie LXXX lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso.
♦ Bet. ord. v. 24 Mei 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Ternaerdt wegens een nieuw glas bij 't Hoff in hun kerck vereert ordonnantie tot 80 lb.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 25 Mei 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Ternaerdt wegens twee glasen 't eene van de E. M. Heeren Staten vant Landt ende 't ander van dit College, ijder tot 80 lb. hun geaccordeert ende alsoo 't samen ordonnantie tot f. 160.
Gf 51/2.
TERSCHELLING, WEST.
♦ Bet. ord. v. 27 Juni 1663.
De Magistraat ende kerkenraad van West-Terschelling tot opbouwinge van een kerk vereert 150 £.
Gf 51/5.
♦ Bet. ord. v. 9 September 1716.
De kerkvoogden van Tzietzerck tot opbouw van een nieuwe kerk 315-0-0.
Gf 51/12.
TIETJERK.
• 1635/36.
De kerckvoochden van Tietierck XXV £ volgens ordonnantie ende quitantie.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1635/36 fol.
TIRNS.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1700.
De kerckvooghden van den dorpe Tirns tot opbouw van een nieuwe kerk 315-0-0.
R 54 c. Contra-rol der ordonnantiën op het Comptoir v. d. Ontv. Gen., Ulbe v. Aylva, geslagen, beginnende Mei 1699.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 26 Februari 1700.
De kerkvooghden van den dorpe Tirns tot een glas in haer nieuwe kerck tot 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 29 April 1700.
De kerkvoogden van den dorpe Tirns tot een glas in hun nieuw opgeboude kerk volgens request en appointement 36-0-0.
Gf 51/11.
TJALLEBERT.
♦ Bet. ord. v. 11 Februari 1645.
De Kerckvoogdon vn Tiallebird tot het maecken van een nieu glas in hunne kercke 25-0-0.
Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. 26 April 1647.
De kerckvoochden van den dorpe Tyalbert tot reparatie van hun kercke ende schoole vereert ordonnantie f. 200.
Gf 51/1.
• 1646/47.
Aen de kerckvoochden van den dorpe Tjallebird getelt vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1646/47, fol. 33 verso.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 16 Maart 1742.
De kerkvoogt te Tjalbirdt, Ate Schotanus, tot het maken van een nieuw glas in de nieuw te bouwene kerk. 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 31 Juli 1742.
Ate Schotanus, kerkvoogd te Tjalbert, tot een nieuw glas in de nieuw geboude kerk aldaer, volgens appointement van 6 deser 36-0-0.
Deselve uijt gelijken hoofde tot opbouw van voorsz. kerk volgens Staets Res. 315-0-0.
Gf 51/14.
TJERKGAAST.
♦ Bet. ord. v. h. Mindergetal v. 10 Februari 1703.
De kerkevoogden van den dorpe Tierckgaest ter saecke een glas in de kerck aldaer de somma van 36-0-0
M 16.
♦ Bet. ord. v. 14 September 1703.
De kerckvoogden van den dorpe Tierck Gaest tot een verering weegens het opbouwen van een nieuwen kerck aldaer volgens appointement 315-0-0
Deselve tot vereringe van een nieuw glas in voorsz. kerck 36-0-0.
Gf 51/11.
♦ Bet. ord. v. h. Hof van Friesland v. 13 Juli 1704.
Theodorus Binnerdi, glaesmaker op de Joure, ter saecke een nieuw glas in de kerck tot Tierckgaest 36-0-0.
R 54 a. Registratieboek v. betalingsordonnanties. 1700-1712.
TZUMMARUM.
• 1652/53.
Betaelt aen de kerckvooghden van Tziommarum vijff ende twintich Car. gl. hen to maecken van een glas in haer kerck bij 't Hoff vereert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1652/53, fol. 25 verso.
UITWELLINGERGA.
• 1639/40.
Betaelt aen Atte Attes, glasmaeker, ter saecke van een glas gelevert in Twellingergae ter somma van vijff ende twintich Car. glns. blijckende bij ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1639/40 fol. 42.
♦ Bet. ord. v. 7 Novenber 1690.
De kerckenraad ende gesamentlijcke ingesetenen van den dorpe Uitwellingerga wegens subsidie tot opbouw van hunnen dorpskercke aldaer geaccordeert volgens appoinctement 315-0-0.
Gf 51/3.
♦ Bet. ord. v. 26 Mei 1691.
De kerkvoogden van den dorpe Uitwellingerga tot het maken van een glas in haar kercke eens vooral tot een honorarium sonder consequentie dartigh g. gls. aan lb. 42.
Gf 51/9.
URETERP.
• 1640/41.
De ingesetenen van den dorpe Oerdorp XXV £ hun bij den Hove tot maeken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1640/41 fol. 35.
• 30 October 1772.
I. de Vries. D'gen. collecteur wort geauthoriseerd om van d'klok in desen gemeld geen impost te vorderen, maar die op 't insolvente restcedul te brengen.
De predicant en kerkvoogden van Ureterp wegens de vergoten klok. Berigt van H. C. Binkes.
Inv. Archief van Gedeputeerde Staten van Friesland G 21/1. Appointementboek 1769-1787.
VEENWOUDEN.
• Journaal van het Mindergetal van Maart 1646.
Oostergoe geblijckende van de opbouwinge consenteren vijffhondert lb. bij gefolg van de andere leden.
Westergoe nihil.
Wolden renvoieren aen de Heren Gedeputeerden.
Steden nihil.
36. Classes van Doccum remonstreert de ongelegentheijt van de kercke in Feenwolden van welcke door oculaire Ir.npectie ten overstaen van de here Grietman is gebleken, versoekende over sulken een liberale subsidie vermidts de landen bij het Landtschap waren verkogt?
M 2.
• Journaal van het Mindergetal van 25 Februari 1647.
Oostergo accorderen 500 lb.
Westergo nihil.
Wolden excuseert.
Steden ses hondert lb.
XI. De kercke van Feenwolde is nodich gerepareert ende opgemaekt volgens de remonstrantie bij den deputaten Synodi bi requeste gedaen.
M 2.
• Resolutie van de Staten ven Friesland van 5 Maart 1647.
De Staten van Vriesland door de Deputaten Synodi lestmaal tot Doccum geholden, geinformeert sijnde van de noodwendige opbouwinge van de kerke in Feenwolde, breder ten requeste gededuceert, hebben tot opbouwinge
van de voorsz. kerke geconsenteert in de somma van vier hondert lb. etc. te betalen, wanneer de muiren vier voeten hoogh boven de aarde sullen sijn.
Aldus geresolveert op 't Landshuis den 5 Martij 1647.
S 3 c.
♦ Bet. ord. v. 1 Maart 1648.
De deputaten Synodi tottet maecken van een nieuwe kerck inde Feenwolden geaccordeert. 200 £.
Deselve bij de Heeren Rekenmeesters ten fine voorsz. geaccordeert 100 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 24 Juni 1648.
De Deputaten Synodi volghens resolutie der Heeren Staten de dato den 5en Martij 1647 tottet opbouwen van een nieuwe kerck in de Feenwolden geaccordeert f. 400.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 13 December 1648.
Den deurwaerder, Cornelus Honert ordonnantie van 84 £ ende Sybren Pieters ende Freerck Krijns, Mr. landtschnps metselars ende timmerman 33 £ ter saecke van vacatiën, verteringe ende expensen gevallen over het afbreken ende raseren van sekere kercke staende int west van Veenwolden, te samen ordonnantie van f. 117-0-0.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 26 April 1649.
Jan Symons Vinck, Mr. glasemaaker tot Doccum, voor het maken van een nieuw glas in de nieuwe kercke tot Veenwolde de somma van f. 35-0-0.
Gf 51/1.
• 1648/49.
Ende aen de ingesetenen van de Veenwouden gelijcke vijff ende twintigh Car. glns. hen bij den Hove tot een nieuw glas in hun kerck vereert ende alsoo volgens ordonnantie ende quitantie de summa van
XXV lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1648/49, fol. 32.
• Journaal van het Mindergetal van 5 October 1649.
Poincten bij de Rekenkamer den 5den October voorgedraegen, waerup resolutie verwagt wordt.
3. Ofte de Rekencamer sal vermogen te registreren d'ordonnantie tot 4000 lb. bij de Ed: Mo: Heren Gedepde. verleent ten profijte van de kercke van Feenwolde, boven de 400 £ bij UEd. Mo. aen de selve kercke vereert, volgens resolutie de dato den 5en Maart 1647 en 200 £ van de Ed. Mo. Heren Gedeputeerden, sijnde de principale ordonnantie int Mindergetal overgelevert.
4. Ten reguarde van welcke gravamen de Rekencamer versoeckt, dat UEd. Mo. haar gelieven een ordre te laten toecomen, hoe grote sommen de Heren Gedeputeerde sullen mogen vereeren tot bouwinge ende reparatie van kercken. Op welcke poincten de Rekencamer serieuselijck versoeckt U Ed. Mo. resolutie op dese tegenwoordige Landsdach, andersins genootdrongen sijnde U. Ed. Mo. stilswijgen te moeten holden voor een genougsame approbatie.
Aldus overgelevert aen de Ed. Mo. Heren Staten van het Land bij ons ondergeschreven Ordinaris-Reeckenmeesters den 5 October 1649.
Vertekent: P. van Donia, A. Wijngaerden, A. van Solisma, H. Meynsma, W. van Vierssen.
♦ Bet. ord. v. 7 September 1649.
Arnoldus Hachtingius, Hesselus Samplonius ende Heinsius Drogenham als gecommitteerde vant Classis binnen Doccum, haer tot betalinghe van de gebouwde kercke tot Veenwouden geaccordeert. f. 4000.
♦ Bet. ord. v. 3 Februari 1651.
Claude Fonteijne, ordinaris Landtschapsdrucker, voor het drucken van seker boeken tot inwijinge van de nieuws geboude kercke in Veenwolden door D'Arnoldus Hachtingius, godaen volgens declaratie ende liquidatie, ordonnantie tot f. 118-0-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 18 November 1658.
D'ingesetenen van den dorpe Feenwolden haer tot subsidie ende opbouwinge van hun kerck vereert 500 £.
Gf 51/4.
VROUWEN PAROCHIE.
• 1642/43.
Aen de kerckvoochden van Le Vrouwe Parochie vijff ende twintich Car. guldens hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1642/43 fol.
♦ Bet. ord. v. 30 Maart 1670.
De kerckvoogden opter Bild van L. Vrouwen Parochie de halve paye tot reparatie vrn die kercke volgens annexe resolutie van 't Land den 30 8ber 1669 1750 £.
Gf 51/7.
WANSWERT.
• 1649/50.
Aen de ingesetenen van den dorpe Wansward vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove in henne kercke verleent.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1649/50, fol. 34 verso.
♦ Bet. ord. v. 30 Maart 1650.
De kerckvoochden van den dorpe Warrega tot een nieuw glas geaccordeert 25 £.
Gf 51/2, fol. 144 verso.
• 1650/51.
Betaelt aen de kerckvooghden van den dorpe Warrega vijff ende twintich Caroli gl. tot vereeringe ven een glas in 't dorp.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1650/51, fol. 34.
WARNS.
• Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 23 Februari 1632.
Op 't versoeck vsn de Heere Jongestal is na deliberatie goetgevonden te vereeren een glas met de wapenen van de Heeren van 't Collegie in de nieuwe te maeckene kercke tot Warns, sullende van de costen te sijner tijdt ordonnantie in forma worden opgemaeckt.
♦ Bet. ord.ord. v. 22 September 1683.
De Burgemeester Jan Dirx tot Hindeloopen, wegen gebackene en gemaeckte nieuwe glasen in de kerk tot Warns 80 £.
Gf 51/8.
WARTENA.
• 1651/52.
Betaelt aen de kerckvoochden van den dorpe Wartena vijff ende twintigh Car. gl. ter saecke van een glas bij den Hove van Vrieslsndt aen de kerck (aldaer) vereert volgens ordonnantie ende quitantie. XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1651/52, fol. 28.
♦ Bet. ord. v. 26 Juni 1652.
De kerckvoochden van den dorpe Wartna tot het maecken van een nieuw glas in hun kercke geaccordeert 25 £.
Gf 51/3, fol. 125 verso.
• 1780.
De kerkvoogden van den dorpe Wartena 36 Car. gls. ter plaatsing van een glas beschildert met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuw gebouwde kerk aldaar volgens ordonnantie van den 15 December 1780 36-0-0.
N.B. Geschenk van het Hof.
R 56 k. Veertiende Rekening van den Rentmeester-Generael der Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1780 - Mei 1781. Kap.: Onkosten van Justitie. Rek.post no. 42.
De kerkvoogden van den dorpe Wartena 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 3en en ordonnantie van den 16 Maert 1780 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. tot een glas met het wapen van de staat beschildert in de nieuwe kerk aldaar volgens Staats Resolutie van den 17 en ordonnantie van den 22 Maart 1730. 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Staten.
Dezelve 36 Car. gls. uts. met het wapen van Hun Ed: Mog: op ordonnantie van den 16 Maart 1730 36-0-0.
N.B. Geschenk van de Gedeputeerde Staten.
Dezelve 36 Car. gls. uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 13 Maart 1780 36-0-0.
R 56 k. Veertiende Rek. v. d. Ontv.-Gen. der Consumptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1780 - Mei 1781 Kap.: Part. Uitg. rek. posten 48-51.
WESTERGEEST.
• 1636/37.
De kerckvoochden van Westergeest XXV £ hun bij d'Heren Gedeputeerden ende den Hove tot nieuwe glasen in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1636/37 fol.
• 1641/42.
De ingesetenen van den dorpe Westergeest betaelt XXV £ hen bij den Hove tot maecken van een nieuw glas in hun kerck geaccordeert volgens ordonnantie ende quitantie XXV £.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester der Domeinen 1641/42 fol. 24 verso.
• 1646/47.
Aen de ingesetenen van Westergeest vijff ende twintich Car. glns. hen bij den Hove tot een glas in hun kercke geaccordeert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1646/47, fol. 33 verso.
♦ Bet. ord. v. 25 Mei 1650.
Gerrijt Ebles, glaesmacker tot Collum, voort maecken vsn een nieuw glas gelevert in de kercke van Westergeest accordeert 18 £.
Gf 51/2.
WESTHEM.
♦ Bet. ord. v. 7 September 1708.
De kerckvooghden van den dorpe Westhem tot een glas in haer nieuwe kerck de somma van 36-0-0.
M 16.
♦ Bet. ord. v. 10 Mei 1709.
De kerkvoogden van den dorpe Westhem tot een glas .f 36-0-0.
Gf 51/12.
WIERUM.
• Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 5 November 1625.
Is geresolveert, dat den Heere Ontvanger Albert Aysma sal ontvangen uijt handen van den Heere Pier Dircks de penningen procederende van de vercofte clock van Wierum ende sijn staat daer meede te vergrooten.
♦ Bet. ord. v. 8 Augustus 1648.
De kerckvoochden van den dorpo Wierum tot opbouwinge van Wyrumerkercke geaccordeert 600 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 15 Juni 1649.
De kerckvoochden van den dorpe Wirum tot opbouwinge van haer kercke geaccordeert f. 300-0-0.
Gf 51/2.
• Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 5 November 1625.
Is geresolveert, dat den Heere Ontvanger Albert Aysma sal ontvangen uijt handen van den Heere Pier Dircks de penningen procedrende van de vercofte clock van Wierum ende sijn staat daer meede te vergrooten.
WIJCKEL.
♦ Bet. ord. v. 9 Augustus 1695.
De gesamentlijcke ingesetenen ven den dorpe Wijckel in Gaasterland tot opbouw van de vervallene kerke in voorsz. dorpe volgens annexe appointement 315-0-0.
Gf 51/10.
WIJNALDUM.
• 1636/37.
De kerckvoochden van Winaldum XXV £ hun bij d'Heren Gedeputeerden ende den Hove tot een nieuw glas in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1636/37 fol.
WIJNJETERP.
• 1779.
De kerkvoogden van Wijnjeterp 315 Car. gls. tot opbouw van een nieuwe kerk aldaart volgens Staats Resolutie van den 11 Maart en ordonnantie van den 2 April 1779 315-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. tot een glas met 't State wapen in de nieuwe kerk aldaar volgens ordonnantie van den 2 April 1770. 36-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. met het wapen van Hun Ed: Mog: ordonnantie van den 5 Maart 1779 36-0-0.
Dezelve 36 Car. gls. voor uts. op ordonnantie van de Rekenkamer den 4 Maart 1779 36-0-0.
10e Rek. v. d. Ontv.-Gen. d. Consumnptiën, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1778 - Mei 1779. R 56 k. Rubr.: Particuliere Uitgaven.
De kerkvoogden van den dorpe Wijnjeterp 36 Car. gls. tot een glas met het wapen van Haar Ed: Mog: in de nieuwe kerk aldaar op ordonnantie van den 4 Maart 1779 36-0-0.
10de Rek. v. d. Rentmeester-Generaal d. Domeinen, Mr. Rinse Rypperda, van Nov. 1778 - Mei 1779. R 56 k. Rubr. Particuliere Uitgaven rek. post no. 43.
WIJNS.
• 1638/39.
De kerckvoochden tot Wijns XXV £ hen bij den Hove tot een glas in hun kercks vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1638/39 fol. 37.
WIRDUM.
• 1717.
Aan Antje Ypes voor het schilderen van een kerkeglas betaalt negen guld. bi annotatie dus 9-0-0.
Kerkvoogdijrekening van Wirdum 1717.
WOUTERSWOUDE.
• 1636/37.
De kerckvoochden van Wolterswolde XXV £ hun bij d'Heren Geputeerden ende den Hove tot nieuwe giosen in hun kercke vereert.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1636/37 fol.
• 1645/46.
... ende aen de ingesetenen van den dorpe Wolterswolde vijff ende twintich Car. gls. tot vereringe van een glas in hen kercke.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1645/46. fol.
WOLVEGA.
♦ Bet. ord. v. 14 December 1640.
D'Heere Dirck van Baerdt cum sociis tot opbouwinghe van hun kercke Wolvegae 300 £.
Gf 51/1.
• 1647/48.
Gerrijt Hendricx Hardenberch, Mr. glasschriever ende Rentemeester tot Sneeck, betaelt ses ende vijftich Cer. glns. voor een dubbeld gebacken glas bij hem in de nieu geboude kercke tot Wolvega gemaeckt volgens ordonnantie ende quitantie LVI lb.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1647/48, fol. 28 verso.
♦ Bet. ord. v. 13 September 1649.
Gerrijt Hendricx Hardenbergh, Mr. glaesmaecker ende bouwmeester der steede Sneeck, wegens een nieuw gebacken geleverdt glas in de kercke van Wolvega f. 56-0-0.
Gf 51/2.
WOUDSEND.
• Journaal van het Mindergetal van 24 Februari 1660.
24 Februarij na noen hebben de Heeren van 't Mindergetal geopent ende ingebracht de respective cameradvijsen soe ende als in margine van ijder poinct staet aengeteeckent.
Onder de particuliere poincten:
14.
Oostergoo nihil.
Westergoo consenteert in desen tot 750 lb.
Zevenwolden consenteren in desen tot vijff hondert Car. gll.
Steden consenteren duijsent Car. gll.
f R f.
14.
Dnus Wibrandus Siamborch, dienaer des Godl. Woorts tot Woldsend, Otto Wybes Broersma ende Emke Rinties cum sociis voor haer ende als Gecommitteerde van de gesamentlijkcke ingesetenen van den dorpe Woldsendt versoecken van U Ed. Mog. om redenen ten requeste ende bijgevoegde stucken verhaelt, dat U Ed. Mo. uyt Christelijcke medogentheijt ende tot voortplantinge van de ware Gereformeerde religie, een nieuwe kercke in voorsz. dorpe door de Heren Gedeputeerden gelieven te laten opbouwen ofte andersins een liberale subsidie tot voorsz. opbouwinge van een nieuwe kercke aldaer aen de supplianten te accorderen.
• Resolutie van de Staten van Friesland van 25 Februari 1660.
De Staten van Vrieslandt, gesien, gelesen ende geëxamineerd hebbende de requeste bij Dominus Wibrandus Siamburch, Dienaer des Godlijcken Woords tot Woldsendt, Otto Wybes Broersma ende Eemke Rinties cum soc: voor haer ende als gecommitteerde van de gesamentlijcke ingesetensn van den dorpe Woldsend aen ons gepraesenteert, daertoe tenderende, dat wij uit Christelijke mededogentheijt ende tot voortplantinge van de ware Gereformeerde Religie een liberael subsidium aen de supplianten in voorsz. qualiteit wilden accorderen tot opbouwinge van een nieuwe kercke in voorsz. dorpe Woldsend, gene eigen kercke goederen ofte opkomsten hebbende: hebben om voorsz. redenen geaccordeert ende accorderen bij desen aen voorsz. supplianten in hunne qualiteit de somme van vijff hondert lb. om daarmede de voorsz. kercke te mogen opbouwen ende voltrecken: des dat de supplianten van onse Gedeputeerden geen meerdere vereeringe tot voorsz. opbouwinge sullen mogen versoecken offte genieten. Aldus geresolveert den 25 Febrij. 1660.
♦ Bet. ord. v. 31 Maart 1660.
De Gecommitteerden van Woldsend tot opbouwinge van een kerck vereert volgens resolutie van dato den 25en Februarij 1660 bij de Heeren Staten vant Landt genomen a £.
Gf 51/4.
♦ Bet. ord. v. 13 Februari 1662.
Wibrandus â Scamburgh cum socio als gecommitteerde van den dorpe Woudsend tot opbouwinge van hun nieuwe kerck vereert 150 £.
Gf 51/5.

SUBSIDIES EN GESCHENKEN
AAN
KERKEN BUITEN FRIESLAND.

BLOKZIJL.
♦ Bet. ord. v. 12 Januari 1609.
D'ingesetenen vsn Blockezijll tot opbouwinge van hare kercke 40 £
Gf 50/7.

BLANKENHAM.
♦ Bet. ord. v. 18 October 1605.
Meijnert Poger cum sociis tot maeckinge van een nieuw in de kercke tot Blanckenham. 25 £.
Gf 50/5.
DEN HAM.
♦ Bet. ord. v. 21 Februari 1597.
Is fan van Cleeff, glaesmaecker in den Dam, ordonnantie gepasseert van 150 lb. tot betaelinghe van een glas bij den Landtschappe die van den Dam vereeret.
Gf 50/2.
DIEVER.
♦ Bet. ord. v. 21 Juli 1618.
Gerrijt Vredeman voor het maecken van seeckere glas bij d'Heeren Gedeputeerden in de kercke tot Dieveren vereert die somme van. 60 £.
Gf 50/12.
♦ Bet. ord. v. 8 April 1630.
D'Heere Grietman Esaias van Lijcklama ter saecke van expensen bevallen over 't visiteeren van de schade van de kerck van Diveren 12 £.
Gf 50/16.
IJHORST.
♦ Bet. ord. v. 1 Maart 1626.
D'ingesetenen van den dorpe Jhorst tot subsidie ende restauratie vsn haer kercke geaccordeert de somma van 200 £.
Gf 50/15.
KOEVORDEN.
♦ Bet. ord. v. 4 Januari 1604.
Johan Remmerts, glasemaker, tot betaelinge vant glas bij den Lantschaope die van Coeverden vereert 10 £ 10 st.
Gf 50/5.
STEENWIJK.
Resolutie van den Gedeputeerde Staten van Friesland van 22 Augustus 1604.
Is geresolveert, dat men de Stadt van Steenwijck volgende haer versoeck van den 18den Augustus 1604 in haer groote parochiekercke met een glas sall vereeren, mits datse daerinne sullen doen stellen de waepens ende de naemen der Heeren Gedeputeerden.
G 10/1, fol. 117verso.
♦ Bet. ord. v. 1 Juli 1605.
Mr. Arien Willemsz., glaesmaecker, tot betaelinge van het glas in de kercke tot Steenwick bij den Lantschappe vereeret twee hondert thieen gls. 210.
Gf 50/5.
Brief van de Magistraat der Stad Steenwijk aan de Gedeputeerde Staten van Friesland d. d. 22 Augustus 1725.
Edele mogende Heeren,
De Clementskercke in onse stadt is in 't jaer 1605 begiftigt met de wapens van Oostergoo, Westergoo, Sevenwolden en Steden, mitstgaders met die van des tijdes regeerende Heeren Gedeputeerde Staten, der Provintie van Frieslandt, in een aenzienlijk glas aen het boveneijnde van het choor geplaetst, hetwelk nevens d'andere kerkglasen door dit langverloop van jaren veroudert en zeer vervallen, wij genoodsaekt zijn te moeten doen vernieuwen, dog schroomende dit glas buijten Uw Ed: Mog: voorweten en permissie op te breecken, vermits de overblijfselen der wapens alsdan ligtelijk zouwden kunnen verlooren gaen hebben wij 't onse pligt geoordeelt uijt een schuldige dankbaerheijd, welke wij Uw Ed: Mog: Praedecesseuren de Heeren Gedeputeerde Staten voor dit voortreffelijk geschenk verpligt zijn, Uw Ed: Mog: te verzoeken, dat de goedtheijd gelieven te hebben dit glas met de wapens na Uw Ed: Mog: goedtvinden te renoveren of ons permitteren hetzelve te opbreeken en veranderen.
Wij beveelen Uw Ed: Mog: in Gods heijlige hoede en betuijgen ons
Edele Mogende Heeren
Uw Ed: Mog:
Dienstwillige Dienaeren
Burgemren, Scheepenen en Raden der Stadt
Steenwijk.
Ter ordonnantie
w. g. Borch ten Broecke.
Steenwijk
den 22 Augustus
1725.
Antwoord van de Gedeputeerde Staten van Friesland aan de Magistraat der Stad Steenwijk d.d. 12 September 1725.
Edele Achtbare Heeren,
Wij hebben wel ontvangen Ued. Achtb. missive van den 22 Aug: laestl., waerinne Ued. Achtb. ons op een seer vrindlijke wijse notificatie geven van het voornemen 't welcke deselve hebben om de glasen in de Clementskerck, wegens ouderdom vervallen, wederom te vernieuwen, waaronder sich mede bevonde een glas der Heeren Gedeputeerde Staten, onse praedecesseuren in de jare 1605 gegeven, versoeckende, dat wij de goetheit wilden hebben om voorsz. kerckglas te renoveren met sodanige wapens als wij souden goetvinden, of aen Ued: Achtb: permitteren het oude glas voorsz. te mogen opbreecken en veranderen. Wij bedancken Ued: Achtb: voor de eere die ons come te bewijsen in desen, maer kunnen niet af sijn te rescriberen en te declareren, dat wij niet seer geerne genegen sijn om wapenen en glasen selfs in onse eijgene provincie te accorderen veel min in een vreemd territoir, stadt en plaetse, soodat wij Ued: Achtb: versoeck in desen, hoe geerne wij oock andersints deselve dienst souden willen doen, sullen moeten afslaen en met goedo oogen aensien, dat Ued: Achtb: gem. glas opbreecken, veranderen oft daermede handelen soo en als verstaen te behooren, want wij daervan afsien en wegends de provincie daertoe niets cunnen contribueren, waermede etc. den 12 September 1725.
Archief van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Inv. 24/8. Missiveboek 7 Jan. 1722 - 13 Dec. 1733.


GESCHENKEN VAN GLAZEN AAN
PARTICULIERE PERSONEN

♦ Bet. ord. v. 23 Januari 1596.
Is Sijbrandt Augustinus z., glasemaecker tot Minnertsgae, ordonnantie van 9 dalers gepasseert tot betalinge van twee glasen bij den Lantschappe int predicants huvs aen Sint Jacobs parochie geschoncken.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 17 Augustus 1596.
Is Ariaen Willems z., glaesmaecker, ordonnantie gepasseert van ses ende twintich dalers ter saecke van drie glasen den ontfanger Jan Henricx z. bij den Landtschappe vereert.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 30 Juli 1597.
Is Doede Juckes, glasemaecker, ordonnantie van zeven dalers verleent tot betaelinge van een glas int predicantshuijs tot Jelsum bij de Heeren Gedeputeerden geschoncken.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 7 November 1597.
Is Pier Hettesz., glaesmaker, ordonnantie gepasseert van 14 lb. ter saecke van een glas daermede 't Lantschappe Jan Lambertsz., slandts deurwaerder hebben vereert.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 17 Januari 1598.
Oene Olphertsz., glasemaecker, ordonnantie van 10 dalers tot voldade van een glas bij den Lantschappe geschoncken den Luytenant Fox Selsma.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 17 Januari 1598.
Willem Egbertsz., glasemaecker, 10 dalers tot betalinge van een glas bij den Lantschappe in de huysinge van Hopman Knoop geschoncken.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 17 Januari 1598.
Willem voorsz. (Egberts) (glasemaker) gegeven voor gelijcke glas (als aan Hopman Knoop) int Weeshuis gelevert ende bij den Lantschappe daer geschoncken.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 13 December 1598.
Is Pier Hettes ordonnantie van 3 dalers tot betaelinge van seecker glas in de huysinge van Pauwel Symonsz. geseth, verleent.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 13 Januari 1599.
Christoffel Hardon 15 dalers tot betaelinge van de glasen in de huysinge van Agricola gelevert.
Gf 50/2.
♦ Bet. ord. v. 16 Juli 1599.
Harmen Harckes, Rentemeester van den Drenthe ende Coeverden, ordonnantie verleent van 10 dalers tot betaelinge vant glas bii den Landtschappe hem vereert.
♦ Bet. ord. v. 13 November 1599.
Bartoldo Schieringe, dienaer tot Jelsum, is 24 lb. verleent tot betaelinge van eenige glaesen van wegen den Lantschappe int pastoriehuvs aldaer gestelt.
Gf 50/3.
♦ Bet. ord. v. 27 Augustus 1604.
Arien Jacobsz., glaesmaecker, tot betaelinge van een glas bij den Lantschappe d'Heere Ulenburch vereert, verleent 9 dalers.
Gf 50/5.
♦ Bet. ord. v. 11 November 1609.
Bernhart Hoernckes, Cap. Lieutenant van Sijn Gen. Compe tot een glas in sijn huys te Groningen vereert 12 £.
Gf 50/7.
♦ Bet. ord. v. 19 November 1610.
Adriaen Willemsz., Mr. glaesmaecker, ter saecke van twee glasen bij den Landtschappe de stadt Dockem int nieuwe Raedthuvs vereert, verleent 36 £
Gf 50/8.
♦ Bet. ord. v. 12 Mei 1615.
D'Magistraet van Bolswerdt tot vereringe van een nyeuw glas op henne nyeuw stadthuys ordonnantie gepasseert ter somma van 23 £.
Noch d'voorschr. Magt. van wegen die Heeren Reeckenmeesters ad idem ordonnantie ter somma van 23 £.
Gf 50/11.
♦ Bet. ord. v. 2 Augustus 1615.
Rienck van Burmania, Grietman van Ferwerderadeel, tot coopinge van een glas int nieuw Rechthuys 14 £.
♦ Bet. ord. v. 22 April 1616.
Mr. Gerbrandt, glaesmaecker, ter saecke van een nieuw glas gelevert aen Eytse van Lijcklema ordonnantie gepasseert ter somma van 14£.
Gf 50/12.
♦ Bet. ord. v. 6 Juli 1616.
Christoffel Gerrits, glaesmaecker, ter saecke van vier glazen in een cruyscasijn de Heere Franchoys Aerssens, heere tot Somersdijck, in zijn nieuw geboude huysinge bij den Landtschappe vereert, ordonnantie
verleent van 37 £.
Gf 50/12.
♦ Bet. ord. v. 13 November 1617.
Aerjen Willems, glaesmaecker, ter saecke vant maecken van een nyeuwe glas d'weduwe van wijlen Güntter vereert ter somma van 13 £.
Gf 50/12.
♦ Bet. ord. v. 14 Juni 1626.
Geert Pietoers, glasemaecker, ter saecke van leverantie van een nyeuw glas in de huysinge van Hessel Hermane tot Franeecker die somma van 22 £.
Gf 50/15.
♦ 1629/30.
... ende de voochd van 't eijlandt Schiermunckoogh XXV £ tot een glas in zijn huisinge.
R 56 e. Rek. v. d. Rentmeester d. Domeinen 1629 Oct. 1 - 1630
Sept. 30, fol.
♦ Bet. ord. v. 22 September 1631.
Aen den Heere Esaias van Lycklama tot maeckinge van twee glaesen in Oldebarcoop 36 lb.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 24 Februari 1632.
Jan Gerryts, glaessmaecker, voor een glas in 't huys van Capn. Haren tot Blije 30 £.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 2 Juni 1632.
De weduwe van wijlen Arien Willems voor een glas in 't huys van den heere Douwe Avlva 10 lb.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 3 November 1632.
De Heere Fockens tot vereering van een glas in zijn nieuw huys binnen Leuwarden 30-0-0.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 16 Maart 1635.
Cornelis Heermans, Burgemeester tot Doccum, voor een nieuw glas in zijn huys vereert 13-0-0.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 24 Maart 1635.
Andries Gerrijts, glaesmaker, voor vijff geleverde glasen ten huyse van het nieuw geboude huijs, bij Jacob Beyma gedaen ende vereert bij de Heeren van Oostergoo, Westergoo, Sevenwolden, Steden ende de Heeren Gedep. volgens liquidatie der Heeren Rekenmeesters daerop gevolcht ter summa van 125-0-0.
Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 3 April 1636.
Lijsbert Arriens?, weduwe van des Landtschaps glaesmaecker Willem Arriens, over 't leveren van vier nieuwe glasen in den Heere Donia nieuw geboude huijs vereert 36-0Gf 50/17.
♦ Bet. ord. v. 11 Januari 1638.
Pieter Roeleff, Mr. glasmaker, voort maken van een glas int Baarte Svbrans wooning vereert de somma van f. 12-0-0.
Gf 50/13.
♦ Bet. ord. v. 13 Maart 1640.
Pytter Roeloffs, Mr. glaesemaker, voor een nieu glas d'camerboode Jelle Hanenburgh geaccordeert 25 lb. Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. 14 November 1640.
Gerrijt Ariens, Mr. Landtschaps glasemaker, over 't leveren van vier glaesen den Heere Inthiema in de huijsinge van Worcumer Nyeulanden vereert 150 lb.
Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. 16 Januari 1643.
Aen de heere van Amerongen ter saken van een nieuw glas 60 lb.
Gf 50/19.
♦ Bet. ord. v. 25 Augustus 1646.
Andries Janssen, Mr. glaesmaeker binnen Leeuwarden, vant maecken van drie paer nieuwe glaessen in de huijsinge van de amunitie mr. Romcke Sickes Gauckema gelevert wegen d'heeren Staten vant Landt, d'heeren Gedeputeerden sampt d'heeren Rekenmeesters, yder dartich Caroli guldens maeckt 90 £.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 29 Maart 1649.
Freerck Rijcx, Mr. glaesmaecker, vant maecken van een nieuw glas ten huijse van Jacobus Feyckens, mede-clercq der Ed. Mo. Heeren Gedeputeerde, ordonnantie tot 30 £-0-0.
Gf 51/1.
♦ Bet. ord. v. 10 Augustus 1649.
't Gerechte van Idaerderadeel tot een nieuw glas in hun rechthuys tot Rodehuysum vereert 25 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 16 Augustus 1649.
Wyger Wygers, Mr. glasmaker binnen Leeuwarden, voor het maken van een nieuw glas in de huysinge van den ordinaris bode Thijs Jansz., ordonnantie tot f. 36-0-0.
Gf 51/2, fol. 230.
♦ Bet. ord. v. 22 Februari 1650.
Willem Hessels, Mr. glasmaker tot Leeuwarden, voor het maken van een nieu glas in de huysinge van de bode Abraham Hansen vereert ordonnantie f. 25-0-0.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 23 Maart 1650.
Freerck Rijcks, Mr. glaesmaecker binnen Leeuwarden, wegens een nieuw glas bij de Heeren Gedeputeerde in de nieuw gebouwde huysinghe van Claude Fonteine vereert ende bij hem gemaeckt ordonnantie tot 30 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 20 Maart 1651.
Dirck Dircks, burger ende herbergier binnen Leeuwarden, tot een glas in sijn huysinge vereert 24 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 27 December 1651.
Hendrik Kenter, woonence binnen Stienwyck, wegen Rutger van den Boetselaer, drost van den Landtschappe Drenthe, vereert tot een nieuw glas in sijn gemaeckte saell hem geaccordeert wegen dese provincie ordonnantie tot 32 £.
Gf 51/2.
♦ Bet. ord. v. 7 September 1654.
D'Here Jongestal voer twee glaesen gebacken van Heren Gedeputeerden 30-0-0.
D'Heren Reeckenmeesters ut ante 25-0-0.
R 54 c. Registratieboek op den ontvanger Axma 1 Mei 1654, fol. 49.
♦ Bet. ord. van het Hof van Friesland v. 21 November 1654.
Freerck Rycks tot een glas ten huijse Van d'Here Jongestal 25-0-0.
R 54 a. Registratieboek van betalingsordonnantiën op den ontvanger van Beyma 1654 Mei 1 - 1655 April 30.
♦ Bet. ord. v. 16 Maart 1655.
Johannes Pruijssen tot een glas 20-0-0.
♦ Bet. ord. v. 25 Maart 1655.
Johannes Pruissen tot vereringe van vier nieuwe glasen hem bij de Staten geaccordeert 50-0-0.
R 54 c. Registratieboek op den ontvanger Axma, beginnende 1 Mei
1654, fol. 124 verso, 125.
♦ Bet. ord. v. 28 October 1613.
D'ingesetenen van Heegh tot een glas nder ende boven in hen Pastorie huysinge accordeert bij ordonnantie 12 £
Gf 50/10.
♦ Bet. ord. v. h. Hof v. Friesland v. 28 April 1655.
Johannes Pruissen tot vereringe van een glas 20-0-0.
R 54 a. Registratieboek op den ontvanger Coenraet van Beyma 1654
Mei 1 - 1655 April 30.
♦ Bet. ord. v. 15 November 1656.
Aen Mr. Reinier Jansen, glaesmaecker, wegens een glaes ten huise van den overleden Raedsheer André mette Landswapen 28 £
Gf 51/4.
♦ Bet. ord. v. 24 Januari 1701.
De oude bode Keimpo Luitsmaturp ordonnantie ter saecke een glas in sijn te maecken huys ter somma van 25-:-:
M 16.
♦ Bet. ord. v. 8 Juni 1707.
D'olde bode Keimpo Luitsmaturp bij vernieuwinge van vorige ordonnantie tot inkoop van glaesen volgens advies van de Heeren Reekenmeesters reqt., app. en oude ord. 75-0-0.
Gf 51/12.

naar begin via Hometoets