>> HOMEpage

Heyn Cornelis apotheker 1637

Bron: HCL aestimatieboek z 20, 150v-155v
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2014


150v
Aestimatie, warderinge ende beschrivinge gedaen ten overstaen van Taco Sapis Amama preasiderende borgemr. der stadt Leeuwarden ende sqampt Wyts Feyckes ende Syts Rutgers beyde geedigde uytdraagsters, U-pcke van Arssen ende Pier Upckes beyde appotekers[!] binnen vs. stede, van alle de goederen ten sterffhuyse van Heyn Cornelis in levene appoteker op de Noorder sijde vant Fliet aen Leeuwarden vs. bevonden, alles deur aengeven van Auckien Heyns wedeuwe van voorn. Heyn Cornelis omme het alles getrouwelijcken te doen tot dien eynde den behoorlijcken eede in handen van den welgemelten burgemr. Amama gepraesteert heeft den XVen Aprilis anno 1637.
153r
Boecken
Seventhien soo grote als cleine boecken
Apotekers winckel ende waren
Dartich viercante doosen yder tot thien strs. 15-0-0
20 ronde dosen yder tot drie str. 3-18-0
Tien tonties met dexels yder tot 9 strs. 4-10-0
Een suyckerton met roode hoepen 0-6-0
Een pleyster kast 0-12-0
Een toonbanck met sijn toebehoorten 11-0-0
...len 2-10-0
Eenige signa ende vaties voor de duer 3-0-0
Een houten evener met de schalien 2-10-0
Ses paer schalien met onfijne eveners 4-0-0
Negentien seroops potten yder tot acht strs. 7-12-0
Ses spaetels met drie stampels 1-10-[0?]
Negen ende twintich conserfpotten yder tot ses strs. 8-14-0
153v
Elliff slechte potten 0-11-0
Seven en dertich speci potten 3-8-8
Twalif conserf glaskens 0-12-0
Acht ende twintich fleesen yder tot twe strs. 1-16-0
Drye vijsels wegende 85 pont yder 10½ strs. 44-12-8
Viff loot silver yder tot 10 strs. 7-10-0
Acht kruytsacken 0-6-0
Vier beckens wegen tesamen met ijser 10½ pondt yder 7 strs. 7-13-8
Acht water kannen yder ses strs. 2-8-0
Twe rijslepels 0-12-0
Een trachter met twe olie trompen 1-0-0
Tien pont tinnen kannen meestendeel kuer 4-0-0
Rwe seven met een winckel lanteern 0-6-0
Acht slechte doosen yder 1½ strs. 0-12-0
Een vijsel block 0-6-0
Een disteleer keteltie met een loden pijp 5-0-0
Aen gepelde garst 0-6-0
Aen lupinen 0-8-0
Aen polinen flor 01-12-0
Een lood spica indica 0-6-0
154r
Een pndt spica Celtica 0-4-0[?]
Vijff lood cera alba 0-2-0
Aen lignum aloes 0-6-60
Aen cort ca.pain.. grauwt[?] schelen[?] 0-8-0
2½ pondt saletalum 1-5-0
Aen gruys van murrha gom van walvis 0-4-0
Aen scaenantum ende cardemon 0-6-0
Een weynichb polypodium 0-2-0
Een weynich mirabulam 0-6-0
Aen coloquent 0-3-0
Aen zeduar 6-6-0
Aen Cyperii rontund. ende .ias 0=4=0
Aen He...um 0-3-0
Aen helebovis 0-7-0
Aen greyn 0-4-0
Een pnd gember 0-7-0
Ontrent een half pont peper 0-7-0
½ lb. Ruer 0-2-0
Drie pont blackelar 0-9-0
154v
1 1/8 lb. holt wortel 0-14-[?]
3/8 lb. Coliander 0-1-0
Twe pondt houtgeel 0-7-8
Vier swartseldoosen 0-5-0
Drie ende twintigh pont aluyn yder pont negen 2-0-12
Twe pondt geel oocker 0-2-0
Vier pond geel rood 0-1-0
1/5 lb. koper root 0-1-0
Aen slechte wieroock 0-1-0
Aen oliekoecken 0-12-0
Aen olien 0-12-0
Aen pleysters 0-18-0
¾ lb. metridaet 1016-0
¼ lb. Therdacae[?] 1-0-0
Aen kinderrust 0-6-0
Aen dialtha 0-4-0
Derthien lb. 0-13-0
Thien boecken panpier grau 1-0-0
Aen galnoten ende provincie hout 0-5-0
Twe boecken 1-4-0
Een goutwicht 1-8-0
Aen ledige vatten 2-10-0
Aen gewichten 2-0-0
155r
Een ledder met een drie stal 0-6-0
¼ lb. 0-2-8
Acht pont stockfisch 't pont 2 strs. 3-10-0
Een en twintigh pont seep yder pondt tot 2½ strs. 2-12-0

Debiteuren van apotheker Sierck Rodmers, 1644

Bron: HCL aestimatieboek z 21, 209r - 230r
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2014

209r
Aestimatie ende waerderinge gedaen ten overstaen ende bij consent van de heere praesiderende burgemr. Alle van Burum door Saeck Harckes ende Fokeltie Rommerts geedigde uytdraegsters sampt beschrievinge bij mij Kl....m Samplonium ders. gesworen clerque op de secretarie der stede Leeuwarden van de goederen, actien ende gerechticheden bij w. de meensman Sierck Rodmers ende Bauckien Eelckes in tiden echteln. t'samen possideert, ten versoecke van deselve Bauckien sampt Eelck Rochus vermeldet meensmans suster alsmede Sipke Tiepkes tot Franeker vader ende voorstander over Jantien Sipkes bij Rintien Rochus in echte getogen in dier qlt. erffgen. van de meergeseide gemeensman Sierck Rochus op 't aengeven van gemelte weduwe Bauckien ter praesentie van de vs. mede reqten. in de weeck van Dirck Gerbens bode den 4en Janaurii 1644 voor noen
[in de marge:] Op huyden den 17en Februarii 1644 compareerde hier in de secretarie Eelck Rocchus dr. in persoon verclarende te repudieren ende af te staen de erffenisse ende goederen bij w. Sirck Rochus haer broeder in levene sworen gemeensman deser stede naegelaten, als haer daervan geen erffgen. dragende, welcke c=verclaringe bij de gemeensman Tacitus Ipkema wegen de weduwe van de gemelte meensman is geaccepteert t'orconde haer handt ende de handt van mij onderges. gesworen clerq als getuige. Actum ut supra
Eech Roches
Laur. Grascamp
aet. 21 Anno 1644, 17 / 2
Eelckien Roodmers ionge dochter wonachtich tot Franeker in persoon verclare alsnoch te adproberen ende ratificeren de acte van repudiatie ende affstant van de erffenisse off goederen bij mijn sal. broeder Syerck Roodmers #
216r
- Claes Ricx 3-2-:
- Lisbeth moij op de Doelen :-8-:
- Meyster Gerryt tot Stens 2-14-:
- Feyco Douwes 1-14-:
- Juffr. Walta :-11-8
O - Captain Roorda :-10-:
- Caerl Everts :-12-:
O - Maior Gravius 18-2-:
Boecken
Een kruidboeck ..... 6-;-:
Een bijbel 4-:-:
Een kruidboek duits 2-:-:
Testament ende psalmboeck 2-10-0
Testement[!] ende psalmboeck 0-15-:
Vijff boecken 1-5-:
Acht boecken 2-:-:
Enige musick boecken 1-5-:
Vier boecken 1-:-:
Enige olde boecken 0-10-:
Noch enige boecken :-15-:
Een cleyn latijns boeckie :-8-:
216R
Den 8en Januarii 1644
Inschulden in een blau papieren boeckie qt. met lit. A van medicinen ende winckel waren waervan die met littera O geteekent sijn voor onwys worden geholden
O - Dr. Anghises Andela debet van den jare 1631 1-12-:
O - seker persoon in de Bock gewont hebbende 1632 7-3-:
O - sekere schrijver is schuldich 1631 1-:-:
O - Bauckien tot Weidum 1631 :-7-:
O - Dr. Andela vs. 1632 8-10-:
O - Mr. Hans Bottes 1632 12-6-:
O - Gerben Atzes tot Marssum 13-15-8
O - de dr. van de deurwaerder Agricola 1632 3-10-:
O - Dr. Falckenburch tot Franeker 1632 10-18-:
O - Met Cornelis margmaeckster 1632 4-14-:
216v
O - Dr. Andela ... ..... 1632 tot den 1642 34-16-8
O - Else Douwes t'Hogebeintum 1-4-:
O - Abel koeckebacker 1633 1-13-12
O - Douwe Winnolts 1635 3-6-:
- Claes Gerryts huisman 1635 1-19-:
O - noch seeker snider in de Cleine Kerckstraet 1635 1-17-8
O - een seker persoon op Julius Oenia plaets 1635 2-:-:
O - Meinert schipper tot Britsum 1635 1-13-:
O - Gerrit Everts 1635 :-19-:
O - De scholmer. tot Englum 1635 :-5-:
O - Anne Gabbes volgens spe. op een los papier int selve boeck leggende van verscheiden iaren rest van meerder somma 12-11-12
- Jan Goffes van enige iaren op een sedel als voren 13-13-12
- Hendrick Harmens van eenige iaren op een los sedel als vooren 40-10-4
O - Pytter houtcoper 1633 20-19-:
217r
Int blauw boeckie B
- Grietman Oenema 1635 1-12-:
- Juffr. Alua tot Blije 1636 4-10-:
O - Claas Claessen opt Bijl bij de Sijl 1638 4-:-:
O - Sara Flo.ses 1638 33-16-:
- Jr. ende Juffr. Walta tot Osterwirum 1639-1640 debet als reste 56-16-:
O - Grietie suster 1639 :-7-12
O - De suster van Focko pachter 1639 6-:-:
- Jr. ende Juffr. Roorda sijn schuldich volgens
- Juffr. Womelia van Unia weduwe van Douwe Roorda de burggraff voor haer ende haer kinderen is schuldich geweest volgens notule bij de handt van w. Sirck Rodmers ges. soo volgens oblie. capitaelt mette noteren. vandien als oock
boeckschult seven hondt. acht ende dartich C. 6 st. 4 pen. waerin sij verclaert hem betz[?] te sijn door handen van Marssum ..... in voegen dat resteren soude drie ende twintich .. 13 st. 7 pen. haer... een grote summa int boeck opten staet zijnde deselve cladde met NB qt. dus bij proisie uytgetrocken 23-13-7
217v
- Domnus Paulus Mensonus debet volgens dit boeck als sekere losse notule daerin leggende reste van meerder somma 75-7-8
- de huysvrou van de rentemr. Pytter Lamberts rest 100-:-:
O - De werdinne in de gulden wagen 1640 3-5-4[?]
O - Tecke Hotses 1640 3-12-:
- De moeder van Do. Paulo vs. 9-14-8
O - Johannis tot Cornium rest 4-13-8
- Lambert Lamberts collecteur :-16-:
O - Ipe Jlderts tot Hillaerd 1640 8-7-:
- Lieff Jans debet :-12-4
- De swager van Gerryt Ariens 2-11-:
- Styntie Atses 1640 1-2-:
O - Hilbrand Claessen snider 2-17-:
- Marten Harmens debet 203-15-:
- Tiaerd Finia debet 7-9-8
- Schepen Mathijs Harings 3-2-:
- Marten Harmens vs. 49-2-:
218r
- Schepen Jan Melchiors Ostervelt soo volgens 't boeck ense losse spe. 56-[?]-1
O - Frouck op de Weert 3-;-:
- Grietman Hottinga tot Sexbierum 3-12-:
- De fendrick Fedde Claessen 3-3-:
Nae noen int blauw boeckie qt. met lit. C
- Jan Harmens op de Weert 2-:-:
O - De weduwe van Claas Joannes debet volgens aentekeninge op sekere ord.tie staende leggende in vs. boeckie 10-3-:
- Captain Hottinga tot Tiour 8-5-4
- Grietman Eysinga tot Raardt 3-10-:
- Claeske wonende totte gortmakers 2-12-:
- Deselve noch 3-:-:
- Trijntie de poortsluitters vrou 4-9-12
- Dr. Helarius debet 20-15-8
218v
- Grietman Hessel Roorda van Eisinga :-16-:
- Pytter schoonmaker :-16-:
- Geertie Hotses :-7-12
- Trintie Edes :-5-:
O - Gerryt gerryts tot Jelsum 2-18-:
- Jacob Jacobs 3-16-:
- Dr. Fos :-10-:
- Claes Ricx meydt :-4-8
- Meinte Tiaerdts 2-17-:
- Lolck Lieuwes :-14-:
- Jitie Jacobs :-16-:
- Jorryt Seerps 17-19-:
O - Meyster Roeloffs meyt :-6-:
- Lambert collecteurs zoon de veltscherder :-12-:
- Frouck moij 3-14-:
- Huge Deckmans rest 3-19-:
- De Hoeffmr. Goswijn Antonius van Hees 57-13-8
- Pytter backer 8-9-:
- Mr. Joannes Backemude :-10-:
- Jeroen timmerman 5-3-12
- Claes Huiberts 4-5-4
219r
- Claes Rijcx volgens losse cedulle in desen boecke leggende 40-9-6
O - Sara Hotses rest volgens cedulle 17-6-14
- Meensman Claes Pytters 29-11-:
O - Mr. Andries tot Weidum 1-14-:
- Collonel Alua 8-:-:
- Dr. Gualterus 2-6-:
- Jurrien Ipkes tot Franeker 2-8-8
- Sibren wagenmaker 2-8-2
- Sioerd Everts 1-5-8
O - Wibren :-8-:
- Antie Harmen 6-10-:
- Jan Janssen siecketrosters wedue 17-16-:
219v
Do. Paulus tot Leeckum 4-1-:
Sicke Jelles 1-15-:
Hugo Deckmans 8-8-:
Dirck Goossen 7-8-:
Jr. Julius Unia 1-2-:
De hr. Heixan :-12-:
Andries Doman :-18-:
Dr. Rouckema 18-15-2[?]
Elcke Dircx 0-19-:
Claude Gonteyn :-10-:
Een sergiant van Homme Hottinga 1-6-1
Joost saelmaker:-8-:
Tijl de jonge 2-6-:
Dirck Sioerts :-8-:
Folckert Tieties :-2-:
Marssum appotequer :-2-8
Jan cuiper :-16-:
Int groot boeck qt. met D
O- Jelle Douwes 37-6-8
Jimpk Gabriels 11-2-:
Grietie Marssums wede. debet volgens slot van rekeninge bij Rodmers te boeck getekent 77-:-:
220v
Dirck Nannes 9-4-:
Claes Pytters :-12-:
Marten van Marssum :-1-8
Claes Pytters 1-:-:
Dus. Paulus tot Leckum 1-10-8
Jan Jansz. de jonge :-18-:
Trintie brouster :-8-:
deselve :-10-:
Dus. Paulus vs. :-17-12
Dus. Paulus vs. :-8-:
Gerryt Hillebrants :-7-:
De rentemr. Pytter Lamberts 1-6-:
Do. Paulo vs. :-16-8
Sibren wagenmaker :-4-:
Gerryt Hillebrands :-2-8
Pytter Lamberts :-3-:
Orck Hettes meid :-6-:
Harmans Reneman vs. 2-:-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Trintie brousters :-6-:
Claes Pytters 1-:-:
Pytter Jaspers rest van gelent gelt 2-10-
221r
Sierd Claesz. :-8-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
De sergiant onder Hottinga :-8-:
Claes Pytters dr. :-8-:
Orck Hettes vrou :-6-:
Barnardus Hesselus 2-2-:
Sybe backer :-6-:
Gerryt Hillebrands :-10-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Dus. Paulus :-9-12
Jr. Walta :-4-:
Harmanus Reneman 5-10-:
Mr. Roeloff Eylerts :-18-:
Sibe Mellema :-16-:
Sybe backer :-15-:
Jan Jans vs. [geen bedrag]
Jan Harmens backer 2-:-:
Schepen ostervelt [geen bedrag]
Secretaris Jorytsma 4-16-:
Frouck Teckes :-8-:
Uble gortmacker :-8-:
Mr. Roeloff :-2-:
221v
Uble gortmaker :-10-:
Deselve :-16-:
Deselve :-6-:
Claes Pytters 1-5-8
Mr. Roeloff :-2-:
Apotequer Marssum :-16-:
Mr. Roeloff vs. :-3-:
Jan Jans vs. :-18-:
Mr. Roeloff vs. :-2-:
Deselve :-3-:
Claas Hubberts :-10-:
Apotecker Marssum :-4-:
Mr. Roeloff vs. :-2-:
Deselve :-4-:
Simon Douwes :-3-:
Claes Huiberts :-11-4
De apothequer Boetius :-1-8
Jan Jansz. vs. :-18-:
Boetius apotequer :-2-:
Simon Douwe4s :-3-:
Hugo Deckmans :-2-8
Pytter schoenmaker :-16-:
222r
Claas Huiberts :-16-:
Deselve :-11-8
Antie Abrams rest van geleent gelt 1-10-:
Tecke Nienhuis :-1-:
Sioerd Everts :-4-:
Tecke Nienhuis :-2-:
Pytter Lamberts :-16-4
Sioerd Everts :-6-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Fryds Bouwens :-16-:
Claes Pytters vs. 3-4-8
Mr. Roelooff vs. :-16-:
Secretaris Jorritzma 2-16-:
Tecke Nienhuis :-3-:
Marten Harmens ont.r 2-:-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Claes Hubberts [?]-5-8
De speldewercx meyden tot Uble gortmakers :-16-:
Claas Huiberts :-11-:
Dr. Andela :-15-:
Secretaris Jorrytzma 3-4-:
Jan Jeltes :-8-:
Hylck cuipster :-7-:
222v
Tecke Nienhuis :-7-:
De heere Burmania [geen bedrag]
Lentie Jans :-6-:
Cappetain Jan Everts 1-4-:
Claes Huibberts 1-11-:
Lisbeth op de Doele :-10-:
Tecke Nienhuis :-3-:
Deselve :-3-:
Tiaerd Finia :-11-:
Jan Janssen vs. :-18-:
Taecke Nienhuis :-[?]-:
Sierd Claessen :-15-:
Lisbeth op de Doele :-12-:
Claes Rijcx :-10-:
Tecke Nienhuis :-2-:
Claes Huiberts 1-2-:
Reinu Riencx meydt int Hooghuis 1-12-12
Claes Pytters 1-10-:
Dus. Paulus :-10-:
Secretaris Jorrytzma 2-:-:
Schepen Oostervelt :-19-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Hermanus Reneman 5-10-:
223r
Leentie Jans :-6-:
Dr. Focco Feyckens :-12-:
Hubbert seemtouwer 1-16-:
Tijs Minnes :-6-:
Hubbert seemtouwer 1-16-:
Hugo Deckmans 2-8-:
Tecke Nienhuis :-2-:
Tecke Nienhuis :-1-:
Marten Harmens 2-:-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Claes Ricx :-10-:
Judith moij tot Franeker 1-10-:
Hubbert seemtouwer :-6-:
Jan Jeltes :-1-:
Leentie Jans :-8-:
Boetius apotequer :-6-:
Gerryt Hillebrants :-5-:
Gerryt Hillebrants 1-10-:
Deselve 1-:-:
Jelle Douwes :-7-8
Claes Ricx :-6-:
Gerryt Hillebrants :-5-:
De heere Burmania :-6-:
Boetius apoteker :-1-:
Gerryt Hillebrants :-10-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
223v
Gerryt Hillebranst 1-:-8
Claes Ricx :-6-:
Jr. Sioerd Walta :-6-:
't Weeshuis deser stede :-4-8
Jan Jansz. vs. :-8-:
Mr. Roeloffs vs. :-8-:
Leentie Jans :-8-:
Gerryt Hillebrants :-6-4
Marten Harmens 7-:-:
Gerryt Hillebrants :-10-:
Claes Ricx :-6-:
Tecke Nienhuis :-10-:
Gerryt Hillebrants 3-6-8
Deselve :-5-:
Claas Ricx :-6-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Tecke Nienhuis :-4-:
't Weeshuis :-2-[?]
Sioerd Everts :-2-:
Mr. Backemuide :-5-:
Gerryt Hillebrants :-5-:
Pytter Lamberts 3-10-:
Marten Harmens 3-2-:
't Weeshuis :-2-:
Gerryt Hillebrants :-5-:
Egbert backer :-15-12
224r
Claas Rickx :-6-:
Jan Jansz. vs. :-18-:
Claes Pytters 1-5-:
Claes Ricx :-6-:
't Weeshuis :-1-:
Minne Sickes :-6-:
Claes Ricx :-6-:
Deselve :-6-:
Claes Pytters 1-:-:
Jan Jansz. :-18-:
't Weeshuis 4-10-:
't Weeshuis :-12-:
Claes Ricx :-7-:
Harmanus Reneman 6-15-:
Jacob Jacobs 7-0-:
Boumr. Hees :-9-:
Claas Pytters 3-19-:
Tecke Nienhuis :-1-:
Claes rijcx :-12-:
Jan Pytters 8-:-2
Jelle Douwes :-2-8
Jan Jansz. vs. :-18-:
Tecke Nienhuis :-9-:
224v
't Weeshuis :-1-8
Jacob Jacobs 3-4-:
Deselve noch volgens losse spe. van verwen 12-17-12

>> begin