>> HOMEpage

Johannes van Glinstra † 1678: catalogus librorum

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisatieboek y57, fol. 61v-65r
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2012

NNBW: GLINSTRA (Johannes van), geb. 1612 te Leeuwarden, overl. 10 Oct. 1678, zoon van Cent Ypckes, burgemeester van Leeuwarden en Maycke Gadema, ontleende zijn naam aan de door zijn moeder aangekochte state Glins onder Dronrijp, liet zich in 1631 inschrijven als student te Franeker, 30 Aug. 1634 te Leiden, daarna aan fransche academies in 1636. Te Franeker verdedigde hij onder den hoogleeraar Bernhardus Schotanus tot zevenmaal toe onderscheidene stellingen, die in 1634 te Franeker werden uitgegeven onder den titel: Selectarum quaestionum, ad jus civile Justinianeum quinquaginta libris Pandectarum comprehensum, Disputationes Septem. Men vindt daarin, behalve een voorrede en een door den schrijver gehouden Allocutio, onderscheidene verzen, voor die gelegenheid opgesteld o.a. door de hoogleeraren Schotanus en Rhala. In 1638 trad hij als advocaat voor het Hof te Leeuwarden op, en werd tegelijk schepen en pensionaris dier stad. Van Dec. 1645 tot zijn dood was hij Raadsheer ten Hove van Friesland. Hij was gehuwd met Jeepcke Lycklama à Nijeholt, die hem geen kinderen schonk.

[1r] Inventarisatie ende beschrijvinge
gedaan ten overstaan van de
presiderende burgemr. Tyerck
Sioerdts Westerhuys ende de sects.
Dr. Joannes Dotingh door mij
Petrus Viglius twede clercq
ter secretarye der stede Leeuwaar-
den van de goederen bevonden ten
sterffhuyse van de here Joannes
van Glinstra
in leven Eerste
Raad ordris. in den Hove van
Frieslandt, ten versoecke van de here
Arnoldus van Haarsma mede
Gedeputeerde Staat deeser
provintie ende grietman over Smal-
lingerlandt, als man ende voocht over
vrouw Aurelia van Glinstra, de here
Hector van Glinstra ritmr. van een
compnie. te paarde, de heren Joannes
Julsinge ende Onias van Glinstra beyde
veniam aetatis bij den Hove becomen
hebbende, voor haar ende haar sterck-
makende voor de heren Hector van
Glinstra monstercommissaris deser
provintie sampt Valerius van
Glinstra gecommitteerde wegens
dese provintie ter vergaderinge
[1v] van haar Hog. Mog. voor hem
ende als testamentarius adminis-
tartor over de here Wilhelmus
Bouricius t'samen ex testamento
erffgen. van welgedachte here Joannes
van Glinstra gesterckt met Dr. Ger-
roltsma in dier qlt. Req[ui]ra[n]ten ter eenre
ende vrouw Jeepke van Lycklama wed.
wijlen de heere Joannes van Glinstra
in leven oldste ende eerste Raad in den
Hove van Frieslandt voor haar ende als
usufructuaria omnium bonorum van
welgedachte here Glinstra har wijlen
man gesterckt met Dre. Popta
Req[uiree]rde ter andere sijde op aangevinge
van meergemelte vrouwe Lycklama
die om sulcks alles wel ende getrou-
welijck te hebben gedaan de behoor-
lijkce eede aan handen van de here
presiderende burgemr. Tiberius
Taecama naa continuatie van den
20en 9ber verleden heeft gepraesteert
desen 11 xber 1678.


Glinstra was op de Voorstreek eigenaar/bewoner van een "schoone huysinge ... vrije steegh bijsijden ... paerdestallinge ende uytgangh in de Breedtstraet ... gelegen tuschen de Amelans ende Nieuwbuyrster piep aen de Westcant van het diept"; verkoop door Hector van Glinstra aan Dr. Joan Daniel Kutsch "premier clerck" van Gedeputeerde Staten; Groot consentboek 1693 - 216v. In 1664 woonden Ernst Duijff en echtgenote ten Noorden van hem gehuurd; GC fol. 23.

[61v] Catalogus librorum

In folio

Corpus juris civilis in twe stucken
Calepinus [Dictionarium] undecim linguarum
Groot martelaarsboeck door Abraham Mellinum
Tractatus de fidei commissis Peregrini
Decisiones Mathaei de Afflictis
Historie[!] de France par feu M. Pierre Mathieu canseiller ende historiographus du Roy
Histore[!] de Henry IIII Roy de France et de Navarre par feu Pierre Mathieu
Codex Fabrianus
Acta Synodi nationalis Dordrechti
Een jurnaal van de Prince van Orangie door Langenhoven
Nieuwe werelt ofte beschrijvinge van West Indien door Joh. de Laat
Methodus juris controversi Nicolai Vigelii in twee stucken
[62r] Analysis M.T. Ciceronis orationes
Historia Danielis Heynsii rerum ad Silvam Ducis gestarum
Antonii Mornacii observationes
Boerii decisiones Burdegalenses
Decisiones Novae Tholae Sanae per Hyeronimum Bruckner
Missale Romanum
Belgarum aliarumque gentium annales Reidani
Historien van de Nederlantsche oorlogen door Reide
Decisiones practicarum quaestionum Pauli Christianaei twee stucken
Commentaria Pauli Christianaei in leges municipales
Decisiones Octaviani Cacherani
Tijt thresoor van de stant der kercken per Paulum Nerulant
Leven ende bedrijff van Fredrick Henrick van Nassouw door Commelijn
De Roomse historien van Titus Livius
Paraphrasis Erasmi 't eerste deel
[62v] Chronyck van Frieslant Winsemii
Catalogus librorum academii[!] Franekerani
Kerckelijcke ende wereltlijcke beschrijving van Frieslant per Schotanum
Decisiones Johannis Grevelii
Het oudt chronyck van Hollant
Historia Johannis Sleidani
Het leven ende bedrijff van Willem Maurits prince van Orange
Historia Pauli Jovii
Johannis Gothofredi historische chronyck in twee deelen
Pauli Jovii historien
Annales Hugonis Grotii
Historiae Winsemii de excessu Caralo Quinti
noch een Historiae der martelaren
Boxhornii historiae obsidionis Bredae
Bibliotheca Veteris Testamenti Schotani
Beschrijvinge van de heerlijckheyt van Frieslant
Bibliotheca historiae sacrae Schotani 2 deelen [63r] Historie van het leven van Carel de Vijffde
Boxhornii Panegyricus
Chronica, tijdboeck ofte geschietbijbel

In quarto

Treutleri Jus civile Justinianeum 3 deelen
Johannis Althusii Dicaeologicae libri tres
Disquisitionum magicarum libri sex auctore Martino Delrio
noch een
Johannis Schneidevinus commentaria
Huberti Griphanii[!] explanatio
Ericii Puteani epistolae
Sententien stucken van Aysma
Suetonii Tranquillii historia cum notis
Observationes Gail
Catz trouwringh
Affbeeldinge van sommige in Godts woort ervarene mannen
Het cathechismus van Ursinus in duyts
[63v] Catalogus librorum Curiae frisicae
Bertii oratio
L'Agriculture et maison rustique de maistres Charles
Decisiones Sandae
Wissenbachii commentaria in quatuor libros Codicis
Deselve [Wissenbach] ad quinquaginta Pandectarum libros
Oosterga censura Belgica
Begin ende voortgangh van de geoctroyeerde Oost-Indisch Compagnie twee stucken
Historiae Sebastiani Franck
Liber quartus practicae de mulierum et infantium morbis
Historiale meditatien door Veno
Twee Franse boecken
Treutleri disputationes ad Jus civile
Sande de cessionibus
Tractatus de jure devolutionis Stockmanni
Boxhornii quaestiones Romanae
[64r] Disputationes Fabri ad 4 libros institut. Imper.
Eishemius Embden vreuchden dach
Julii a Beima commentaria
Instructie van den Hove van Hollant, Zelant ende Frieslandt
Wissenbachii disputationes ad Instituta
Deselve [Wissenbach] excercitationes ad Pandecatas
Landrecht van Hunsingo, Vyfelingo ende het Wester quartier
Aanwijsinge der politycke maxymen van Hollandt ende West-Frieslandt
Lautenbach Lam Godts
Wissenbach ad Codicem in libros 5 et 6
Deselve [Wissenbach] uts. in libros quatuor priores
Schotani partitiones theologicae
Wissenbach ad Codicem librum septimum
Paulus Busius de republica
De Bruyn wetsteen der vernuften
[64v] Keteltas gebruyck der naaldwijsinge ten dienste der zeevaart
Medulla theologica Schotani
Nomenclator Junii [= catalogus UB leiden]
Landrechten van Overijsel
Wissenbecii [= Wissenbach?] in Pandectas
Historiarum geographicum poeticum
Statuten van Frieslandt
Chronyck van Frieslandt Schotani
Het oude Goudtsche chronyxken
Den gerechtich oorspronck der keyserlijcke rechten door Marner
Aritmetische fundamenten van Johan Sems
Radelantii decisiones
Belidae syntaxis latinograeca
[Hermann] Meyrer tractatus de testamentariis successionibus
Clapmari de arcanis rerum publicarum
[65r] Emblemata [Florentii] Schoonhovii
Noch 114 boecken in octavo staande op de twee bovenste placken van verscheider nature
Noch 130 boecken soo in octavo als in duodecimo

>> begin