>> HOMEpage

Namen bijgepast door Gerard Mast

Internetbewerking: M.H.H. Engels, sedert november 2012

WON inv.nr. 219 folio 11vo d.d. 21 7bris 1639 der wurdt in pleats ferkoft te Pingum mei de namme 't Boodtlant. It giet om de pleats FC 17/ SC 10. Alles wurdt opmetten troch Jan Jimes van de Joure. Eekhoff hat de namme op syn kaart by de ferkearde pleats setten.

Werris in lânmjitter tsjin kommen. Op MpaginaE yn de griene list in Edger Cornelis Engehuis mei de datearring 22-5-1596. Ik fyn yn Wûnseradiel in famyljelid mei de namme Cornelis Jans Engehuijs openbaar landmeter.
It giet om de proklamaasje yn WON inv.nr. 219 folio 160vo mei 'gewesen' 11 febr. 1643 fan de keap troch De Heere Johannes van Crack (mede gecommitteerde in Den Haag en grietman fan Engwirden) fan in part fan Siersma State tot Arum.

Engehuis komt as "landmeter Aedger Cornelis Enghuis (-s)" foar by Teelings Repertorium yn in akte fan admisje fan 1609. Mar ek as in "landmeter Cornelis Edger Enghuis geadmitteerd landmeter van den Hove van Friesland". Yn Grins skynt der noch in "landmeter Cornelis Adgiers" te wezen omtrint 1588.

Yn de Ljouwerter fan hjoed 5-3-2011 stiet fan Karstkarel in moai stikje yn oer de lânmjitter, byldhouwer en kartograaf Jacobus Laurentius. Hy hat moaie sarken makke en op syn eigen sark yn Harns soene ek lânmjitinstruminten stean en der wurdt oer boeken praat dy mei it lânmjitten te krijen hawwe.

Op MpaginaE in oersjoch mei boargemasters fan Staveren. Sa stiet der 1627 Gerryt Witte en yn 1629 Herryt Witte. Tink dat de H in G wêze moat.
Yn WON 218 folio 24 vo Gerrijt de Witte van (hulse?) Burgemeester ende Beits Rense dr. echtel. tot Stavoren b.b.c. landts te Parregae mitsgaders de vischenije enz. d.d. 1-3-1634.

Cornelis Jansz Engehuis nochris d.d. 9-11-1633 te finen yn WON 218 folio 4. Hy sil dan 9 pdm yn Rugelollum opmjitte.

Jan Jansens: twa mei de selsde nammen. Sa'n goud- of sulversmid kin fansels ek wer in soan mei dizze namme ha dy boargemaster is.
Yn WON 218 folio 4vo in ferkeaper mei de namme Epo Augustini Algera burgemr. der stede Worcum mei de datum 16 9bris 1633.

Warkum
Alle Jacobs. Hij heette voluit Alle Jacobs Saekma en moet een invloedrijk man zijn geweest. Hij zat van 1686 tot 1721 in de vroedschap en was tussen 1692 en1720 gedurende vier perioden burgemeester.
Noch yn de Proklamaasjeboeken fan Wûnseradiel:
WON inv.nr. 235 folio 29vo
10 julij 1706 ( mede )koper Alle Jacobs old Burgemeester binnen Workum op de coop van 15 pdm 8 eijnsen fenlandt in den dorpe Gaast

GJB 2010 foto fan it wapen fan Gellius Dominici mei noch mear gegevens, sa as notaris te Kollum yn 1665, op side 360.

Pieter Dircksz noch net op MpaginaE by de lânmjitters (wol by de sarkhouwers).
Henk Holsbrink hat sels lânmjitter west en skriuwt yn H.C. dat stiet foar De Hollandse Cirkel 'voor de geschiedenis der Geodesie' (www.hollandsecirkel.nl)
Hy koe de man net, mar hy komt wol foar yn Teeling mei in "meetbrief" yn Dronryp. Syn bydrage oer Jacob Lous syn sark yn Harns en oer Fullenius ensh komme yn it desimbernumer van de H.C. Dominicus en Ptolemeus komme yn 2012 en ek it twadde stuk oer de ynstruminten fan Fullenius en Loree en it ferslach fan Uffenbach oer Loree.
Yn de tsjerke fan Ternaard leit de ûnbidige sark fan Van Aylva makke yn 1599 troch lânmjitter en stienhouwer Pieter Dircksz. Hy moat al fan 1558 ôf bekind wêze as stienhouwer.

Yn in stik fan it Hof v Fr. inv.nr. 16781 folio 194 yn 1676 yn Hylpen wenjende persoanen û.o.:
Ruardus Nicolai not. Publ.
Jorrijt Jacobs vroetman
Yn Mast syn boekje oer Jacob Bodes Petrus Bergsma ek as Pieter Arriens Bergsma skreaun. Zoon Wilhelmus is letter siktaris. Dizze lju ek yn it Nederlands Patriciaat Ao 1993 77e jaarg.

Yn Dantumadiel yn it hypoteekboek inv.nr. 119 folio 111vo d.d. 18-7-1651 wurdt neamd Doctor Dirk Fogelsang secr. van Franequeradeel. Dirk hat û.o. leijen yn Dantumadiel. Op MpaginaE Theodorus, d.i. Latyn foar Dirk.
Yn in stik fan it Hof v Fr. inv.nrl 16781 folio 194 yn 1676 yn Hylpen wenjende persoanen û.o.:
Ruardus Nicolai not. Publ.
Jorrijt Jacobs vroetman
Yn Mast syn boekje oer Jacob Bodes Petrus Bergsma ek as Pieter Arriens Bergsma. Zoon Wilhelmus is letter siktaris. Dizze lju ek yn it Nederlands Patriciaat Ao 1993 77e jaarg.

Dantumadiel Hypoteekboeken inv.nr. 123 folio 199vo en 203vo. Hjiryn wurdt neamd Ernestus Vitringa bij den Hove van Frieslant geswooren Landmeter sampt procureur en fiscaal van de grietenie Dantumadeel residerende binnen Leeuwarden (mei de datum 12-10-1716). De lânmjitters fan doe diene wat om oan de kost te kommen!

Net yn de list op MpaginaE (of as Joannes Jacobi 1637?).
G.J.B. 2011 side 49: 17-9-1642 Jan Jacobs Haersma, huwelijk te Staveren 'Hoffs geadmiteerde lantmeter en convoymeester tot Hindelopen'. 1644 benoemd Jan Jacobs Haersma tot secretaris van Staveren.

Noch in notaris: Jacobus Goslings. MpaginaE: 1661 yn Frjentsjer; en yn 1676 yn Harns.

1659 Gellius Dominici not. publ. en bi Hoff van Friesl. Geadmitteerde landtmeter ende Grietie Rienx echtel. binnen Leeuwarden b.b.c. een plaatske ofte thien roeden landts aenmalcanderen leggende op de Swagewesteijnde met gebr. Isbrandt Taeckes 't water de bracken genaempt ten noorden. Koopsom 545 g.g. d.d. 19-7-1659 DAN 73 (1651-1662) folio 183
1661 Gellius Dominici is procureur postulant voor den gerechte Dantumadeel DAN 73 folio 234
1661 Landmeter Swart DAN 73 folio 252
1661 Notaris Swart ten oosten DAN 73 folio 259vo
1662 Nanne Johannis Swart notaris publicus ende Agniete Jans echteluijden op Rinsmageest b.b.c. huijsinge in den dorpe Rinsmageest belast met 1 car.g. grondpacht jaerlijx 't betalen Tziaerdahuijs koopsom 650 g.g. koopbrief 28-3-1662 DAN 73 folio 271vo
1665 Gellius Dominici ten zuijden DAN 74 (1662-1686) folio 76
1666 Gellius Dominici notaris publicus en Grijttie Heddes echtel. won te Rinsmageest b.b.c. huijs te Feenwolden april 1666, DAN 76vo
1667 Gellius Dominici ten oosten, proclamatie bij de Valom DAN 74 (1662-1686) folio 113vo
1668 notaris Gellius Dominici ten zuiden en oosten in proclamaties DAN 74 folio 115vo en 135vo

Hierbij het begin: Dantumadeel inv.nr. 73 folio 273vo hierin is te vinden; Reijnuke Wederspan de weduwe van w: Folperus Baardt in leven secretaris van Amelandt, de coopbrief is van 15-7-1662.

MpaginaE: Gerrit R. Voormeulen te Burgum 1801. Yn in Proclamaasje DAN inv.nr. 88 folio 116 d.d. coopbrief 28 juny 1803 as Gerryt Rinses Voormeulen notaris publicus ek te Burgum.

In de alfabetische naamregisters van de Register van Kopers en Verkopers vermeld in de Recesboeken van Ameland staat het echtpaar Baardt-Wederspan onder verschillende jaren genoemd.
(Gemaakt door ds D. van Dijk in 1963. De nummering van de pagina's is in Tresoar anders.)
B 2 Ameland 1627-1636
Folperus Baardt, Secr. Kopers blz. 209v, 222, 274
Folperus Baardt, Secr. Verkopers blz. 209v, 240, 251v
B 3 Ameland 1636-1642
Folperus Baardt, Secr. in qlt Kopers blz. 127, 147
B 4 Ameland 1642-1646
Folperus Baardt, ex Secr. van Ameland 1644 Verkopers blz. 44
B 5 Ameland 1646-1654
Baardt, Folperus in qlt Kopers blz. 18
Reynuke Wederspan Kopers blz. 139v
B 6 Ameland 1654-1668
Baart, Folperus Verkopers blz. 175
Reynou Wederspans erven, Wed. F. Baardt Kopers blz. 158
Reynou Wederspan (Mevr. Folperus Baardt Verkopers blz. 56
Wederspan, Reynuke, vrouw van Folperus Baardt Verkopers blz 175
Uit het bovenstaande maak op dat secretaris Baardt in 1644 overleden is.
Mede door deze informatie moet Reijnuke Wederspan overleden zijn na 15-07-1662 en voor juni 1668.

Dantumadeel inv.nr. 73 folio 273vo hierin is te vinden; Reijnuke Wederspan de weduwe van w: Folperus Baardt in leven secretaris van Amelandt, de coopbrief is van 15-7-1662.

Yn MpaginaE list fan abbekaten by it HvF stiet by Albert ten Broeke Hoekstra, beneamd 1786-06-27, 3-4 1795 geroyeerd; grietman Ferw. deel, hoogleraar (Leuven sjoch Collectie Pieter Nieuwland).
By de grytmannen stiet dat er grytman yn Westdongeradiel is yn 1794. Tink dat Ferw.diel net goed is.
As Albert foar de earste kear boasket is dat op 16-7-1786 en wennet hy te Frjentsjer. Hy is dan juridisch doctor en advocaat voor het Hof en hat fansels yn Frjentsjer studearre.
By syn twadde houlik 1-11-1790 wennet hy yn Ljouwert (mede-gecommitteerde staat ten landdage en raad ter Admiraliteit van Friesland).
Yn 1793 wennet hy yn Aldtsjerk op Cammingastate (sjoch Collectie Pieter Nieuwland)
Yn 1797 binne Jan Hoekstra en Anna Telting, de heit en mem fan Albert, lidmaten wurden fan Aldtsjerk/Readtsjerk (ingekomen van Dokkum)
By syn tredde houlik yn 1798 wennet hy te Dokkum en is dan 'gewezen grietman van Westdongeradeel'.
Op 16-4-1800 Dokkum 'begr./overl. Anna Telting, in leven weduwe van Jan Hoekstra'.
Yn 1803 wennet hy yn Breemen en ferkeapet syn koaipleats yn Readtsjerk (DAN 108 folio 79).

stuk van Henk Holsbrink over Jacob Lous: De Jacobsstaf van Jacob Laurentius, Kruisstok of Kruishout?

Yn WON 10 (1620-1623) folio 228 d.d. 23-12-1620 komt foar Doctor Johannes Walrich secr. binnen Workum mei syn (earste) frou Catharina Wicheringe. Hja libbet dan dus noch. It stel keapet lân te 'Pingum'.

Yn Tie ynv. 87 folio 109v d.d. 11-12-1622 Agges Nicolai not: publi. binnen L'den.

Yn 'Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 90, fol. 83':
Hjiryn 'Govert van Tongeren not. publ. binnen Leeuwarden d.d. 29-8-1629.

MpaginaE: notaris Hendricus Jacobi op 4 maaie 1649. Yn TIE inv.nr. 92 fol 168 mei de datum 19-2-1651.

Notaris Wilhelmus Jacobi wurdt neamd yn it Hypteekboek LWD inv.nr. 169 folio 96vo d.d. 14 may 1591.

MpaginaE: Goverd van Tongeren 18-11-1612. Yn TIE inv.nr. 89 folio 20 d.d.26-3-1628 Govert van Tongeren not. publ. binnen Leeuwarden.

MpaginaE: 3-2-1649 notaris Jan Saecke Sipma. Jan Saeckes Sipma yn TIE inv.nr 94 folio 310 d.d. 12-2-1663.

Noch in âlde notaris dy net op MpaginaE stiet. It giet om 'Notaris T. Buquoij'. Hof v. Fr. T 14 inv.nr. 16812 folio 126v d.d. 10-3-1657.

J. Horatii notaris yn keapakten: Familiearchief T 327 inv.nr. 1182 en 1196 mei de data 30-4-1668 en 5-5-1668. Yn de perioade 1669-1696 wie hy siktaris fan Ferwerderadiel, op MpaginaE, mar as notaris net.
Eksekúsjeferkeap koaipleats Hallum troch it Hôf fan Fr. d.d. 4-3-1684 te Ferwert. Tagong 14 ynventarisnr. 16819: notaris IJsbrandus Stonebrinck.
By siktaris Horatij fan Ferwerderadiel: yn 1696 ferstoarn. Sjoch Mast 'De eendenkooi bij de hel te Hallum' side 83. Hy boaske 1659 mei Barbara Gravius.

MpaginaE: Douwe Tijssen yn 1655. Yn TIE 95 folio 143 d.d. 12-1-1665 as Dominicus Thijssen not. publ. te Leeuwarden.

MpaginaE: 'Arie Ane Sipckes' d.d. 23-6-1607 te Arum. Aene Sipkes notaris publ. akte omdat Lenert Gerrits 't Hoen wenjend yn Sint Jacobiparochie achter wie mei it beteljen. Hypoteekboek het Bildt inv.nr. 92 folio 406 d.d.1630.

Inv.nr. 136 (1650-1653) folio 365 sterfhuis van Sijbout Sijbouts Langwolt herbergier binnen Franeker (gehuwd met Jetscke Outgers de weduwe) d.d. 25-3-1653
Inschulden:
Andla Landmetinge rest noch 10 £-15-0
Gellius Dominici 8 £-8-0
Johannes Theodori steenhouwer 4 £-11-0
Jacob Douuis hardhouwer met Bans 33 £-18-10
Syds Jansen landmeter 5 £-4-0
Bartoldus Avercamp 7 £-0-0
Tyaerd Epes zijlman bij Ropta 16 £-11-0
D'Luytenant Borneus 6-10-0
Dirck Dirx foolejacht 6-5-8
Ebbe Schuijtmaker 4-8-0
Jan Pytters schuijtmaker 0-6-0
Martinus Roermaker van Leeuveren 4-0-0
Vincentius Snellius 91-19-0
Pijter Tietes glaesmaker 46-5-12
Ondertekening: Gellius Reijnalda schooldienaer ende organist op Dronrijp in qlt.

Op de website van Warkums Erfskip een genealogie-Potter. Zie aldaar sub genealogie en dan Potter.

Notaris Potma tot Worcum, Franeker Boedelinventaris inv.nr. 139
Folio 436 d.d. 2-11-1686
Sterfhuijs Ype Pijters, bakker, en Trijntie Wilties in tijden echtel. binnen Franeker
De notaris Andrijs Potma tot Worcum regt 3-17-0

1616 Aene Sipckes not. publ. wonende in Sint Jacobpar.
Side 296 Arnoldo Loo not. publ.26-12-1615 binnen Leeuwarden
Side 364 Salvio Nicolai not. publ. 4-10-1616
Side 368 Otto Nicolai not. publ. 22-12-1613
Side 369 E. Cypriani not. publ. 4-4-1617
Side 272 Sibrandi Augustini not. publ. t Mindertscha juli 1615
Side 275 Dominici Lollij not. publ. Sint Annaparochie 1591
Side 277 Nicolaus Joannis Blijensteijn 1613 (MpaginaE: sûnder fan d.d. 7-5-1608)
Dan noch twa út de hypoteekboeken het Bildt inv.nr. 91 (1617-1621)
Side 3vo Henrici Regneri not. publ. 1617
Side 31 D. Serapius not. publ. 1617

Lânmjitter Cornelis Jansz Engehuis 1633
Hjir is Cornelis Jansz Engehuis nochris d.d. 9-11-1633 te finen yn WON 218 folio 4. Hy sil dan 9 pdm yn Rugelollum opmjitte.

notaris yn 'Franeker Boedelinventarissen'
Inv.nr. 128 (1591-1599) Folio 154 d.d. 15-3-1591
In de inleiding: Paulo Ghemmenich secretaries ende openbare bij den Hove van Vrieslandt geadmitteerde notaris. Betreft het sterfhuis w: Dominicus Wijbe zn in leevene burger deeser stede (verder genoemd dochters en nichten).

Twa notarissen neamd yn proklamaasjeboek Kollumerlân ynv.nr. 112 (1728-1743)
Folio 114vo Jacob Scheversteyn d.d. 29-10-1734. Op MpaginaE mei in eardere datum.
Folio 175 Nicolaus Ritsma not. publ. en fiscaal van Kollumerland tot Kollum d.d. 5-12-1737

notaris Justus Voorda waard neamd as oanlizzer fan lân yn Uitterdijxter cluft onder Collum d.d. 21-6-1725. Boarne Kollumerlân ynv.nr. 111 folio 494vo.
Kollumerlân ynv.nr. 111 folio 467vo d.d. 25-3-1721: notaris Wibrandus Feicama alhier (Kollum). MpaginaE sjoch 1710.

1688
De broers Cornelis en Arjen Pijtters in een akte uit het hypotheekboek van HON inv.nr. 37 folio 501 d.d. 2-12-1689.: 'Cornelis Pijtters Sluis mr. chirurgijn in den dorpe Terhorne voor mij selffs'.

"1738 ... Hein Jacobi geadmitteerde landmeter wonagtig tot Collum"; van Sminia archief, toegang 327, inv.nr. 1843

chijrurgijn op Rinsmageest op 30-4-1731
DAN 56 folio 146: Pier Bantert chijrurgijn op Rinsmageest competeert wegens gedaane diensten en gelewerde medicamenten de somma 3-14-4 car.g.

Johannes Klazes van der Kooij chirurgijn en vroedmeester te Dokkum
Johannes Klazes is berne 25-7-1789 Augustinusgea. Trout op 29-11-1811 Frjentsjeradiel mei Aaltje Mulder. Hy stjert 24-2-1858 Mitselwier.
Johannes hat in broer Binne Klazes van der Kooi, berne Augustinusgea op 31-3-1792. Binne Klazes is ek 'chirurgijn en vroedmeester'. Trout op 9-5-1815 Frentsjeradiel mei Hesther Jans Mulder. Hy stjert 7-12-1844 Dronryp.

1700 Witmarsum
Krekt efkes earder as op MpaginaE: Sijbrandus Siccama mr. chirurgijn tot Witmarsum mede geauthoriseerde curator enz.
Sjoch WON 186 Weesboeken fische 7 akte16 yn 1700.

Noch in betide chirurgijn.
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1680
Gedoopt op 22 februari 1680 in Stiens
Dopeling: WILLEM of WILLEMKE
Vader: Jelle Gerryts de Feno, meester chirurgijn/barbier
Bron: Herv. gem. Stiens, doop 1619-1811
Inventarisnr.: DTB 476

Notaris 1653
Noch in notaris yn Eastdongeradiel 2-5-1653: D.T. Finck.
Hypteekboek OOD 141 folio 170.

notaris 1655
Tagong 318-18 ynv.nr. 18
It testamint fan Juffr. 'Timpck van Wijckel' wenjend 'tot Wirdum op Camstra State kranck te bedde leggende' mei de datum 26-8-1655.
De namme fan de notaris: 'Antonius Gerhardi van Boecholt tot Wirdum'. MpaginaE hat in oare twadde namme by him.

Lânmjitter 1685
Cornelis Bosman keapet in pleats op 29-9-1685 tusken 'Anjum en Lioessens' en lit dy opmjitte troch Theodorus Livijf geometer (T 318-18 inv.nr. 4).

Lânmjitter Eble Wijbes
Noch in moaie oanfolling by dizze persoan. Proklamaasjeboek Skoatterlân ynventaris 127 (1706-1715) de earste proklamaasje is fan 18-1-1713: 'de lantmeter Eble Wijbes eist de cooppenningen'.

Yn it hypteekboek fan Tytjerksteradiel, TIE ynv.nr. 98 folio 113 vo d.d. 18-1-1693. Dizze stiet net op MpaginaE. It giet om Berber Ubles weduwe w: Lenaert Weidenaer in leven mr. Chirurgijn t Oostermeer. Hij wie doe krekt ferstoarn. Sjoch Pieter Nieuwland.
Mr. Lenart (Leonard, Leonhart) Jurriens Weydenaer (Weydner) (LEENDERT JURJENS WEIDENAAR) gedoopt Arnhem 28 juli 1650; zoon van Jurrien Frederick Weydenaer (JURJEN WEIDENAAR) en Jenneken Staets (JENKE STAATS)
chirurgijn en barbier te Oostermeer bij de Wal, overl. ald. 1691/93, tr. Oostermeer 21 mei 1671 Berber Oebeles, v Leeuwarden alias v Steenwijk, hij v Leeuwarden, aldaar niet geproclameerd); belijd. Oostermeer 1 sept. 1671, niet op lidm. lijst 1674, wel 1678, 1682; TIE S14 102 (1688), 113v (1693); ki. (ged. Oostermeer): Philippus, 22 maart 1674; Jan, 20 aug. 1676; Maaike en Antje, tweelingen, 18 sept. 1681; Antje, 23 sept. 1683; Catalijntje, 28 maart 1686
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Segius nochris in 1682 yn dizze tekst:
‘De verliezende partij is: Jelle en Grietje Ottema en Augustinus Segius 'medicinae docr nomine uxoris wonende te Harich Worckum en op 't Vliet buiten Leeuwarden'.

Yn De Sneuper fan desimber 2015 op side 13 in moai stikje oer Egbert Barsink, 'organist en boekverkoper (1703) te Dokkum aan de Hoogstraat'. Syn soan Lodewijk Basinck is yn 1730 'mr. chirurgus' dy ferkeapet it âlderlik hûs.

Noch in notaris yn de Weesboeken fan Ljouwerteradiel: Tjalling Siuks Rodenhuis not. publi. Als curator ad hunc actum over de nagelaten kinderen van Anti Sioerts.

Ik (Jan Keuvelaar) mis bij de notarissen op MpaginaE:
Advertentie Leeuwarder Courant
1 september 1815: MR. T. CANTER VISSCHER, adverteerd, dat hy ingevolge besluit van Zijne Majesteit den Koning der NEDERLANDEN, de da den 27sten JULY 1815, No. 3*, is aangesteld t OPENBAAR NOTARIS te Bolsward ca Kann van dien naam.
Laatste vermelding als notaris: advertentie LC 21 december 1821. Bij overlijden in 1830 (67 jaar) laatst ontvanger der Rijks Belastingen.

Op MpaginaE stiet: Luynninga, Joannes Joannes Postimus à afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1663. Opm.: gehuwd te Ferwoude
Yn it 'Beluidensboek' fan Warkum stiet hy neamd op 4-1-1668. Hy hat dus mar koart apteker west. Ek tsjin kommen as 'J. Loijnga'. Syn frou wie doe Riemkje Sickes Gerlsma.

Op 10-10-1726 wurdt Jacobus Eileman (mr. chirurgijn van Schiermonnikoog) begroeven by de Oldehoofsterkerk yn Ljouwert

Coop Eijses twa kear yn de list op MpaginaE. Der steane de jieren 1689 en 1698 by.
Yn de proklamaasjes fan OSW 44 folio 149vo fan 1686 en OSW 45 folio 6vo fan 1693 stiet Coop Eijses beide kearen neamd as mr. chirurgijn as wenjend op de Gordyk.

Yn de weesboeken dizze akte, WON inv.nr. 136 foto 238. De datum fan de akte is 3-2-1643 en de ferstoarne is Bendix Willems fan Burchwert dus ticht by Boalsert.
Hansma sil Folperus Hansma wêze. Dy wie dus foar 1643 al boargemaster fan Boalsert.

Yn de weesboeken fan WON inv.nr. 136 op foto 243 dat Joannes Rudolphi te Boalsert dêr op 20-6-1643 al notaris wie.

Yn 1625 in Frans Adriaens Riemersma as goltsmid yn Boalsert.
Ik yn de weesboeken fan WON 136 in rekken út 1639 ‘Burgemeester Frans Arians Riemersma’ dy’t sulverwerk leveret. Dus in sulversmid dy ek boargemaster fan Boalsert is.

OSW 46 folio 47 yn 1702 'Egbert Gijzen chyrurgijn ende Trijntjen Hendriks echtel. op Donkerbroek'.
Hy wurdt yn 1698 mr. Egbert Gijsen mar yn 1728 mr. Egbert Gijsberts neamd.

Yn it Recesboek fan Achtkarspelen twa kear 'Gerardus Couperus chirurgijn woonagtig te Augustinusga' yn 1797 en 1806. Fierder Johannes Couperus 'chirurgijn woonagtig te Augustinusga' yn 1800.
Ek noch yn 1803 'Abraham Marcus medecijne Dr. te Dockum'.
Chirurgijn Gerrit Posthumus te Oostermeer 1697
Zie TIE 56 folio 90vo.

Arts dr. Theothardus Hellinga overleden 1695 Leeuwarden
Dit is Tjeerd Douwes Hellinga en sedert 1670 is Clara Olthoff zijn echtgenote. Zie ook TIE 56 folio 83 en 83vo. Zij verkoopt 1696 in Rijperkerk haar onroerend goed.

1693 chirurgijn TIE 55 folio 363
Dit echtpaar nogmaals in 1696 te Oudega: TIE 56 61vo.
Een chirurgijn in 1693 te 'Oldega' in SMA: Mr. Jetze Wopkes Magema en zijn vrouw Elske Dircx Huuijstinga.

Advocaat Hansma
In TIE 56 folio 53 in 1695: Antie Ades erfgenaam van haer w. man Dr. Simon Hansma, in leven advocaat voor den Hove van Frijslant nu hertrouwt met Benedictus Blom ruijter onder de garde (…)

Overleden Chijrurgijn TIE 56 folio 1
Verkoperse is in 1693 Berber Ubles weduwe w. Leendert Weijdenaar mr. Chijrurgijn te Oostermeer.

TIE 55 folio 365 in 1693: Anne Jelgers mr. Chijrurgijn tot Oostermeer en zijn vrouw kopen een huis in Oltkerck van Maijcke Jacobs wed. w. Martinus Laverman in leven Chijrurgijn tot Oltkerck.

1693 chirurgijn TIE 55 folio 363
In 1693 te 'Oldega' in SMA. Mr. Jetze Wopkes Magema en zijn vrouw Elske Dircx Huuijstinga.

In 1693
In TIE 55 354: 'Thobias van Dessel Primier Camerbewaarder der Ed. Mog. Heeren Ged. St.'

Chirurgijn
In TIE 55 folio 347 in 1693:
Bernardus Homan mr. Chirurgijn wonende in de Suijder Drachten

Nieuwe notarissen
In TIE 55 283, in 1692
Galenus Offringa not. publ. woont in Jorwerd
Marcus Offringa not. publ. woont in Bergum

Chirurgijn Leenert Weidenaar 1690
In TIE 55 213 mr. Leenert Weidenaar chirurgijn tot Oostermeer en Berberke Ubles echtel. aldaar in 1690. In 1674 komt hij al in AlleFriezen voor als 'Leonard Jurriens Weydner' 1674 (chirurgijn).

Bode Keimpo Lutsmaterp TIE 55 folio 205 in 1690
Keimpo Lutsmaterp Boode der Ed. Mog. Heeren Staeten van Frijslandt en Catharina Nieuwlandt echtl. tot Leeuwarden kopen een eeuwige renthe van 6 g.g. in Oudkerk van de vrouw van een prof. uit Franeker.

apotheker te Sneek
'Holcke Lyckles apteker binnen Sneecq'. Hij trouwt daar in 1650 en overlijdt in 1674. Vermeld in 1655 IDA 72 folio 194vo.

notarissen
In IDA 72:
Folio 192 Hessel Conradi Leeuwarden 1655
Folio 192vo Johan van Aersen Leeuwarden 1655 (op MpaginaE al in 1643)
Folio 192vo Gellius Dominici 1655
Folio 195vo Jacob van Campen 1655
Folio 197 Oene Gravius 13-4-1655

Deurwaarder GS
MpaginaE: Alonço le Gentil i.p.v. J. Arnholt 9 febr. 1672
Dit is Alons Legentijl. Zie zijn huwelijk in 1677 te Leeuwarden. Ook genoemd in 1687 als 'mede deurwaarder GS' TIE 97 folio 393.
Weer genoemd in 1689 bij Nieuwland in een akte van precario. Zie ook in 1689 de redemptiekoop met zijn beroep TIE 55 folio 151.
Heeft ook als deurwaarder bezit in 1698 (AlleFriezen). Overleden na 1700.

1689 Heinsius Johannes Heinsius
In 1689 is Heinsius Johannes Heinsius notaris publicus en ontvanger der boelgoederen binnen Dokkum. TIE 55 folio 147.

notaris J. Banga 1671
Op 23-12-1671 in een huurcontract IDA 73 507: Jarichus Banga. Zijn woonplaats wordt niet vermeld.

Finck 1689 Burgum
'mr. Jelger Jelgers Finck Chirurgijn ende Frouckien Douwes echtel.' te Bergum in TIE 55 150. MpaginaE: Finckema. In de akte staat ook dat hij woonde aan de Legewegh.

Monstercommissaris
MpaginaE: 1680 Eysinga. Hier meer:
Vroegere bewoners van de state zijn in de periode 1665 tot 1673 de grietman van Leeuwarderadeel Frans Aedes van Eysinga (1621-1673) en zijn vrouw Aaltje Tjallings van Eysinga (1622-na 1676). Hun zoon Tjalling Aede Johan Heringa van Eysinga (1655-1690) is de volgende bewoner van deze state. Samen met zijn vrouw Cecilia Aebinga van Humalda zijn ze in 1681 ingeschreven als lidmaten van de Hervormde gemeente te Wirdum. Het beroep van Tjalling is monstercommissaris (1680) en volmacht ten landdage (1683-1685). In mei 1683 wordt dit echtpaar als lidmaten van de Hervormde gemeente Rauwerd en Irnsum ingeschreven. Ze hebben Jousma verlaten en nadien vertegenwoordigt hij de grietenij Rauwerderhem in het bestuur van de provincie.

Secretaris vóór 1800 Achtkarspelen
In het Recesboek van Achtkarspelen invnr. 30 staat: 'Op heden 21-5-1798 aangesteld Willem Bartel van der Kooi, als secretaris en Boelontvanger van Achtkarspelen na afleggen van een verklaring'. Hij ondertekent met 'W. v. d. Kooi'. Eerder zetten hij als patriot en zijn broer Teeke al op 31-1-1797 hun handtekening onder het besluit tot instelling van een commissie van negen leden 'voor de benoeming van gerechtsleden'. In de jaren die volgen zoals 1800-1802 zet Willem Bartel ook geregeld als secretaris zijn handtekening in het Recesboek. D.K. van der Meer kan dan niet de gemeentesecretarisa zijn.
In die periode tekent Binne Klazes van der Kooi, de vader van Willem Bartel en Teeke, als substituutsecretaris. Binne Klazes van der Kooi schrijft er geregeld bij 'gesworen clercq'. Die functie had hij lange tijd in Achtkarspelen tot zijn dood in 1803.

In het Recesboek van Achtkarspelen twee keer 'Gerardus Couperus chirurgijn woonagtig te Augustinusga' in 1797 en 1806. Verder Johannes Couperus 'chirurgijn woonagtig te Augustinusga' in 1800.
In 1803 'Abraham Marcus medecijne Dr. te Dockum'.

Donkerbroek
OSW 46 folio 47 in 1702 'Egbert Gijzen chyrurgijn ende Trijntjen Hendriks echtel. op Donkerbroek'. Hij wordt in 1698 mr. Egbert Gijsen maar in 1728 mr. Egbert Gijsberts genoemd.

1639 Burgemeester en zilversmid te Bolsward
In 1625 Frans Adriaens Riemersma goudsmid in Bolsward.
In de weesboeken van WON 136 een rekening uit 1639 'Burgemeester Frans Arians Riemersma' die zilverwerk levert. Dus een zilversmid die ook burgemeester van Bolsward is.

Notaris Joanne Rudolphi te Bolsward
In de weesboeken van WON inv.nr. 136 op foto 243 dat Joannes Rudolphi te Bolsward al op 20-6-1643 notaris was.

Medicus, chirurgus, burgemeester en apothequer 1643 Bolsward
In de weesboeken deze akte, WON inv.nr. 136 foto 238. De datum van de akte is 3-2-1643 en de overledene is Bendix Willems van Burgwerd, dicht bij Bolsward.
Hansma zal Folperus Hansma zijn. Die was dus vóór 1643 al burgemeester van Bolsward.

Chirurgijn Coop Eijses
In de proklamaties van OSW 44 folio 149vo van 1686 en OSW 45 folio 6vo van 1693 staat Coop Eijses beide keren genoemd als mr. chirurgijn wonend te Gorredijk.

>> begin