>> HOMEpage

Namen bijgepast door Gerard Mast

Internetbewerking: M.H.H. Engels, november 2012

Saturday, February 26, 2011
WON inv.nr. 219 folio 11vo d.d. 21 7bris 1639 der wurdt in pleats ferkoft te Pingum mei de namme is 't Boodtlant. It giet om de pleats FC 17/ SC 10. Alles wurdt opmetten troch Jan Jimes van de Joure. Eekhoff hat de namme op syn kaart by de ferkearde pleats setten.

Sunday, February 27, 2011
Werris in lânmjitter tsjin kommen. Op MpaginaE yn de griene list in Edger Cornelis Engehuis mei de datearring 22-5-1596. Ik fyn yn Wûnseradiel in famyljelid mei de namme Cornelis Jans Engehuijs openbaar landmeter.
It giet om de proklamaasje yn WON inv.nr. 219 folio 160vo mei 'gewesen' 11 febr. 1643 fan de keap troch De Heere Johannes van Crack (mede gecommitteerde in Den Haag en grietman fan Engwirden) fan in part fan Siersma State tot Arum.

Tuesday, March 1, 2011
Engehuis komt as "landmeter Aedger Cornelis Enghuis (-s)" foar by Teelings Repertorium yn in akte fan admisje fan 1609. Mar ek as in "landmeter Cornelis Edger Enghuis
geadmitteerd landmeter van den Hove van Friesland". Yn Grins skynt der noch in "landmeter Cornelis Adgiers" te wezen omtrint 1588.

Saturday, March 5, 2011
Yn de Ljouwerter fan hjoed stiet fan Karstkarel in moai stikje yn oer de lânmjitter, byldhouwer en kartograaf Jacobus Laurentius. Hy hat moaie sarken makke en op syn eigen sark yn Harns soene ek lânmjitinstruminten stean en der wurdt oer boeken praat dy mei it lânmjitten te krijen hawwe.

Thursday, March 10, 2011
Op MpaginaE in oersjoch mei boargemasters fan Staveren. Sa stiet der 1627 Gerryt Witte en yn 1629 Herryt Witte. Tink dat de H in G wêze moat.
Yn WON 218 folio 24 vo Gerrijt de Witte van (hulse?) Burgemeester ende Beits Rense dr. echtel. tot Stavoren b.b.c. landts te Parregae mitsgaders de vischenije enz. d.d. 1-3-1634.

Cornelis Jansz Engehuis nochris d.d. 9-11-1633 te finen yn WON 218 folio 4. Hy sil dan 9 pdm yn Rugelollum opmjitte.

Jan Jansens: twa mei de selsde nammen. Sa'n goud- of sulversmid kin fansels ek wer in soan mei dizze namme ha dy boargemaster is.
Yn WON 218 folio 4vo in ferkeaper mei de namme Epo Augustini Algera burgemr. der stede Worcum mei de datum 16 9bris 1633.

Thursday, April 21, 2011
Warkum
Alle Jacobs. Hij heette voluit Alle Jacobs Saekma en moet een invloedrijk man zijn geweest. Hij zat van 1686 tot 1721 in de vroedschap en was tussen 1692 en1720 gedurende vier perioden burgemeester.
Noch yn de Proklamaasjeboeken fan Wûnseradiel:
WON inv.nr. 235 folio 29vo
10 julij 1706 ( mede )koper Alle Jacobs old Burgemeester binnen Workum op de coop van 15 pdm 8 eijnsen fenlandt in den dorpe Gaast

Sunday, July 3, 2011
GJB 2010 foto fan it wapen fan Gellius Dominici mei noch mear gegevens, sa as notaris te Kollum yn 1665, op side 360.

Saturday, October 29, 2011
Pieter Dircksz noch net op MpaginaE by de lânmjitters (wol by de sarkhouwers).
Henk Holsbrink hat sels lânmjitter west en skriuwt yn H.C. dat stiet foar De Hollandse Cirkel 'voor de geschiedenis der Geodesie' (www.hollandsecirkel.nl)
Hy koe de man net mar hy komt wol foar yn Teeling mei in "meetbrief" yn Dronryp. Syn bydrage oer Jacob Lous syn sark yn Harns en oer Fullenius ensh komme yn it desimbernumer van de H.C. Dominicus en Ptolemeus komme yn 2012 en ek it twadde stuk oer de ynstruminten fan Fullenius en Loree en it ferslach fan Uffenbach oer Loree.
Yn de tsjerke fan Ternaard leit de ûnbidige sark fan Van Aylva makke yn 1599 troch lânmjitter en stienhouwer Pieter Dircksz. Hy moat al fan 1558 ôf bekind wêze as stienhouwer.

Sunday, November 13, 2011
Yn in stik fan it Hof v Fr. inv.nr. 16781 folio 194 yn 1676 yn Hylpen wenjende persoanen û.o.:
Ruardus Nicolai not. Publ.
Jorrijt Jacobs vroetman
Yn Mast syn boekje oer Jacob Bodes Petrus Bergsma ek as Pieter Arriens Bergsma skreaun. Zoon Wilhelmus is letter siktaris. Dizze lju ek yn it Nederlands Patriciaat Ao 1993 77e jaarg.

Yn Dantumadiel yn it hypoteekboek inv.nr. 119 folio 111vo d.d. 18-7-1651 wurdt neamd Doctor Dirk Fogelsang secr. van Franequeradeel. Dirk hat û.o. leijen yn Dantumadiel. Op MpaginaE Theodorus, d.i. Latyn foar Dirk.
Yn in stik fan it Hof v Fr. inv.nrl 16781 folio 194 yn 1676 yn Hylpen wenjende persoanen û.o.:
Ruardus Nicolai not. Publ.
Jorrijt Jacobs vroetman
Yn Mast syn boekje oer Jacob Bodes Petrus Bergsma ek as Pieter Arriens Bergsma. Zoon Wilhelmus is letter siktaris. Dizze lju ek yn it Nederlands Patriciaat Ao 1993 77e jaarg.

Friday, February 24, 2012
Dantumadiel Hypoteekboeken inv.nr. 123 folio 199vo en 203vo. Hjiryn wurdt neamd Ernestus Vitringa bij den Hove van Frieslant geswooren Landmeter sampt procureur en fiscaal van de grietenie Dantumadeel residerende binnen Leeuwarden (mei de datum 12-10-1716). De lânmjitters fan doe diene wat om oan de kost te kommen!

Monday, February 27, 2012
Net yn de list op MpaginaE (of as Joannes Jacobi 1637?).
G.J.B. 2011 side 49: 17-9-1642 Jan Jacobs Haersma, huwelijk te Staveren 'Hoffs geadmiteerde lantmeter en convoymeester tot Hindelopen'. 1644 benoemd Jan Jacobs Haersma tot secretaris van Staveren.

Saturday, May 5, 2012
Noch in notaris: Jacobus Goslings. MpaginaE: 1661 yn Frjentsjer; en yn 1676 yn Harns.

Monday, May 7, 2012
1659 Gellius Dominici not. publ. en bi Hoff van Friesl. Geadmitteerde landtmeter ende Grietie Rienx echtel. binnen Leeuwarden b.b.c. een plaatske ofte thien roeden landts aenmalcanderen leggende op de Swagewesteijnde met gebr. Isbrandt Taeckes 't water de bracken genaempt ten noorden. Koopsom 545 g.g. d.d. 19-7-1659 DAN 73 (1651-1662) folio 183
1661 Gellius Dominici is procureur postulant voor den gerechte Dantumadeel DAN 73 folio 234
1661 Landmeter Swart DAN 73 folio 252
1661 Notaris Swart ten oosten DAN 73 folio 259vo
1662 Nanne Johannis Swart notaris publicus ende Agniete Jans echteluijden op Rinsmageest b.b.c. huijsinge in den dorpe Rinsmageest belast met 1 car.g. grondpacht jaerlijx 't betalen Tziaerdahuijs koopsom 650 g.g. koopbrief 28-3-1662 DAN 73 folio 271vo
1665 Gellius Dominici ten zuijden DAN 74 (1662-1686) folio 76
1666 Gellius Dominici notaris publicus en Grijttie Heddes echtel. won te Rinsmageest b.b.c. huijs te Feenwolden april 1666, DAN 76vo
1667 Gellius Dominici ten oosten, proclamatie bij de Valom DAN 74 (1662-1686) folio 113vo
1668 notaris Gellius Dominici ten zuiden en oosten in proclamaties DAN 74 folio 115vo en 135vo

Hierbij het begin: Dantumadeel inv.nr. 73 folio 273vo hierin is te vinden; Reijnuke Wederspan de weduwe van w: Folperus Baardt in leven secretaris van Amelandt, de coopbrief is van 15-7-1662.

Wednesday, May 16, 2012
MpaginaE: Gerrit R. Voormeulen te Burgum 1801. Yn in Proclamaasje DAN inv.nr. 88 folio 116 d.d. coopbrief 28 juny 1803 as Gerryt Rinses Voormeulen notaris publicus ek te Burgum.

Sunday, May 20, 2012
In de alfabetische naamregisters van de Register van Kopers en Verkopers vermeld in de Recesboeken van Ameland staat het echtpaar Baardt-Wederspan onder verschillende jaren genoemd.
(Gemaakt door ds D. van Dijk in 1963. De nummering van de pagina's is in Tresoar anders.)
B 2 Ameland 1627-1636
Folperus Baardt, Secr. Kopers blz. 209v, 222, 274
Folperus Baardt, Secr. Verkopers blz. 209v, 240, 251v
B 3 Ameland 1636-1642
Folperus Baardt, Secr. in qlt Kopers blz. 127, 147
B 4 Ameland 1642-1646
Folperus Baardt, ex Secr. van Ameland 1644 Verkopers blz. 44
B 5 Ameland 1646-1654
Baardt, Folperus in qlt Kopers blz. 18
Reynuke Wederspan Kopers blz. 139v
B 6 Ameland 1654-1668
Baart, Folperus Verkopers blz. 175
Reynou Wederspans erven, Wed. F. Baardt Kopers blz. 158
Reynou Wederspan (Mevr. Folperus Baardt Verkopers blz. 56
Wederspan, Reynuke, vrouw van Folperus Baardt Verkopers blz 175
Uit het bovenstaande maak op dat secretaris Baardt in 1644 overleden is.
Mede door deze informatie moet Reijnuke Wederspan overleden zijn na 15-07-1662 en voor juni 1668.

Dantumadeel inv.nr. 73 folio 273vo hierin is te vinden; Reijnuke Wederspan de weduwe van w: Folperus Baardt in leven secretaris van Amelandt, de coopbrief is van 15-7-1662.

Wednesday, May 23, 2012 1:46
Yn MpaginaE list fan abbekaten by it HvF stiet by Albert ten Broeke Hoekstra, beneamd 1786-06-27, 3-4 1795 geroyeerd; grietman Ferw. deel, hoogleraar (Leuven sjoch Collectie Pieter Nieuwland).
By de grytmannen stiet dat er grytman yn Westdongeradiel is yn 1794. Tink dat Ferw.diel net goed is.
As Albert foar de earste kear boasket is dat op 16-7-1786 en wennet hy te Frjentsjer. Hy is dan juridisch doctor en advocaat voor het Hof en hat fansels yn Frjentsjer studearre.
By syn twadde houlik 1-11-1790 wennet hy yn Ljouwert (mede-gecommitteerde staat ten landdage en raad ter Admiraliteit van Friesland).
Yn 1793 wennet hy yn Aldtsjerk op Cammingastate (sjoch Collectie Pieter Nieuwland)
Yn 1797 binne Jan Hoekstra en Anna Telting, de heit en mem fan Albert, lidmaten wurden fan Aldtsjerk/Readtsjerk (ingekomen van Dokkum)
By syn tredde houlik yn 1798 wennet hy te Dokkum en is dan 'gewezen grietman van Westdongeradeel'.
Op 16-4-1800 Dokkum 'begr./overl. Anna Telting, in leven weduwe van Jan Hoekstra'.
Yn 1803 wennet hy yn Breemen en ferkeapet syn koaipleats yn Readtsjerk (DAN 108 folio 79).

23 juli 2012
stuk van Henk Holsbrink over Jacob Lous: De Jacobsstaf van Jacob Laurentius, Kruisstok of Kruishout?Monday, August 13, 2012
Yn WON 10 (1620-1623) folio 228 d.d. 23-12-1620 komt foar Doctor Johannes Walrich secr. binnen Workum mei syn (earste) frou Catharina Wicheringe. Hja libbet dan dus noch. It stel keapet lân te 'Pingum'.

Monday, August 20, 2012
Yn Tie ynv. 87 folio 109v d.d. 11-12-1622 Agges Nicolai not: publi. binnen L'den.

Monday, August 20, 2012
Yn 'Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 90, fol. 83':
Hjiryn 'Govert van Tongeren not. publ. binnen Leeuwarden d.d. 29-8-1629.

Monday, August 27, 2012
MpaginaE: notaris Hendricus Jacobi op 4 maaie 1649. Yn TIE inv.nr. 92 fol 168 mei de datum 19-2-1651.

Tuesday, August 28, 2012
Notaris Wilhelmus Jacobi wurdt neamd yn it Hypteekboek LWD inv.nr. 169 folio 96vo d.d. 14 may 1591.

Sunday, September 2, 2012
MpaginaE: Goverd van Tongeren 18-11-1612. Yn TIE inv.nr. 89 folio 20 d.d.26-3-1628 Govert van Tongeren not. publ. binnen Leeuwarden.

Wednesday, September 5, 2012
MpaginaE: 3-2-1649 notaris Jan Saecke Sipma. Jan Saeckes Sipma yn TIE inv.nr 94 folio 310 d.d. 12-2-1663.

Friday, October 12, 2012
Noch in âlde notaris dy net op MpaginaE stiet. It giet om 'Notaris T. Buquoij'. Hof v. Fr. T 14 inv.nr. 16812 folio 126v d.d. 10-3-1657.

Sunday, October 21, 2012
J. Horatii notaris yn keapakten: Familiearchief T 327 inv.nr. 1182 en 1196 mei de data 30-4-1668 en 5-5-1668. Yn de perioade 1669-1696 wie hy siktaris fan Ferwerderadiel, op MpaginaE, mar as notaris net.
Eksekúsjeferkeap koaipleats Hallum troch it Hôf fan Fr. d.d. 4-3-1684 te Ferwert. Tagong 14 ynventarisnr. 16819: notaris IJsbrandus Stonebrinck.
By siktaris Horatij fan Ferwerderadiel: yn 1696 ferstoarn. Sjoch Mast 'De eendenkooi bij de hel te Hallum' side 83. Hy boaske 1659 mei Barbara Gravius.

Monday, October 29, 2012
MpaginaE: Douwe Tijssen yn 1655. Yn TIE 95 folio 143 d.d. 12-1-1665 as Dominicus Thijssen not. publ. te Leeuwarden.

Tuesday, October 30, 2012
MpaginaE: 'Arie Ane Sipckes' d.d. 23-6-1607 te Arum. Aene Sipkes notaris publ. akte omdat Lenert Gerrits 't Hoen wenjend yn Sint Jacobiparochie achter wie mei it beteljen. Hypoteekboek het Bildt inv.nr. 92 folio 406 d.d.1630.

Sunday, November 4, 2012
Inv.nr. 136 (1650-1653) folio 365 sterfhuis van Sijbout Sijbouts Langwolt herbergier binnen Franeker (gehuwd met Jetscke Outgers de weduwe) d.d. 25-3-1653
Inschulden:
Andla Landmetinge rest noch 10 £-15-0
Gellius Dominici 8 £-8-0
Johannes Theodori steenhouwer 4 £-11-0
Jacob Douuis hardhouwer met Bans 33 £-18-10
Syds Jansen landmeter 5 £-4-0
Bartoldus Avercamp 7 £-0-0
Tyaerd Epes zijlman bij Ropta 16 £-11-0
D'Luytenant Borneus 6-10-0
Dirck Dirx foolejacht 6-5-8
Ebbe Schuijtmaker 4-8-0
Jan Pytters schuijtmaker 0-6-0
Martinus Roermaker van Leeuveren 4-0-0
Vincentius Snellius 91-19-0
Pijter Tietes glaesmaker 46-5-12
Ondertekening: Gellius Reijnalda schooldienaer ende organist op Dronrijp in qlt.

Monday, November 5, 2012
Op de website van Warkums Erfskip een genealogie-Potter. Zie aldaar sub genealogie en dan Potter.

Sunday, November 4, 2012
Notaris Potma tot Worcum, Franeker Boedelinventaris inv.nr. 139
Folio 436 d.d. 2-11-1686
Sterfhuijs Ype Pijters, bakker, en Trijntie Wilties in tijden echtel. binnen Franeker
De notaris Andrijs Potma tot Worcum regt 3-17-0

Wednesday, November 7, 2012
1616 Aene Sipckes not. publ. wonende in Sint Jacobpar.
Side 296 Arnoldo Loo not. publ.26-12-1615 binnen Leeuwarden
Side 364 Salvio Nicolai not. publ. 4-10-1616
Side 368 Otto Nicolai not. publ. 22-12-1613
Side 369 E. Cypriani not. publ. 4-4-1617
Side 272 Sibrandi Augustini not. publ. t Mindertscha juli 1615
Side 275 Dominici Lollij not. publ. Sint Annaparochie 1591
Side 277 Nicolaus Joannis Blijensteijn 1613 (MpaginaE: sûnder fan d.d. 7-5-1608)
Dan noch twa út de hypoteekboeken het Bildt inv.nr. 91 (1617-1621)
Side 3vo Henrici Regneri not. publ. 1617
Side 31 D. Serapius not. publ. 1617

Friday, November 9, 2012
Lânmjitter Cornelis Jansz Engehuis 1633
Hjir is Cornelis Jansz Engehuis nochris d.d. 9-11-1633 te finen yn WON 218 folio 4. Hy sil dan 9 pdm yn Rugelollum opmjitte.

Wednesday, November 21, 2012
notaris yn 'Franeker Boedelinventarissen'
Inv.nr. 128 (1591-1599) Folio 154 d.d. 15-3-1591
In de inleiding: Paulo Ghemmenich secretaries ende openbare bij den Hove van Vrieslandt geadmitteerde notaris. Betreft het sterfhuis w: Dominicus Wijbe zn in leevene burger deeser stede (verder genoemd dochters en nichten).

Twa notarissen neamd yn proklamaasjeboek Kollumerlân ynv.nr. 112 (1728-1743)
Folio 114vo Jacob Scheversteyn d.d. 29-10-1734. Op MpaginaE mei in eardere datum.
Folio 175 Nicolaus Ritsma not. publ. en fiscaal van Kollumerland tot Kollum d.d. 5-12-1737

Wednesday, December 5, 2012
notaris Justus Voorda waard neamd as oanlizzer fan lân yn Uitterdijxter cluft onder Collum d.d. 21-6-1725. Boarne Kollumerlân ynv.nr. 111 folio 494vo.
Kollumerlân ynv.nr. 111 folio 467vo d.d. 25-3-1721: notaris Wibrandus Feicama alhier (Kollum). MpaginaE sjoch 1710.

Wednesday, March 26, 2014
1688
De broers Cornelis en Arjen Pijtters in een akte uit het hypotheekboek van HON inv.nr. 37 folio 501 d.d. 2-12-1689.: 'Cornelis Pijtters Sluis mr. chirurgijn in den dorpe Terhorne voor mij selffs'.

Tuesday, April 15, 2014
"1738 ... Hein Jacobi geadmitteerde landmeter wonagtig tot Collum"; van Sminia archief, toegang 327, inv.nr. 1843

Sep 10, 2014
chijrurgijn op Rinsmageest op 30-4-1731
DAN 56 folio 146: Pier Bantert chijrurgijn op Rinsmageest competeert wegens gedaane diensten en gelewerde medicamenten de somma 3-14-4 car.g.

Nov 11, 2014
Johannes Klazes van der Kooij chirurgijn en vroedmeester te Dokkum
Johannes Klazes is berne 25-7-1789 Augustinusgea. Trout op 29-11-1811 Frjentsjeradiel mei Aaltje Mulder. Hy stjert 24-2-1858 Mitselwier.
Johannes hat in broer Binne Klazes van der Kooi, berne Augustinusgea op 31-3-1792. Binne Klazes is ek 'chirurgijn en vroedmeester'. Trout op 9-5-1815 Frentsjeradiel mei Hesther Jans Mulder. Hy stjert 7-12-1844 Dronryp.

Nov 12, 2014
1700 Witmarsum
Krekt efkes earder as op MpaginaE: Sijbrandus Siccama mr. chirurgijn tot Witmarsum mede geauthoriseerde curator enz.
Sjoch WON 186 Weesboeken fische 7 akte16 yn 1700.

Dec 6, 2014
Noch in betide chirurgijn.
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1680
Gedoopt op 22 februari 1680 in Stiens
Dopeling: WILLEM of WILLEMKE
Vader: Jelle Gerryts de Feno, meester chirurgijn/barbier
Bron: Herv. gem. Stiens, doop 1619-1811
Inventarisnr.: DTB 476

Jan 31, 2015
Notaris 1653
Noch in notaris yn Eastdongeradiel 2-5-1653: D.T. Finck.
Hypteekboek OOD 141 folio 170.

Feb 22, 2015
notaris 1655
Tagong 318-18 ynv.nr. 18
It testamint fan Juffr. 'Timpck van Wijckel' wenjend 'tot Wirdum op Camstra State kranck te bedde leggende' mei de datum 26-8-1655.
De namme fan de notaris: 'Antonius Gerhardi van Boecholt tot Wirdum'. MpaginaE hat in oare twadde namme by him.

Mar 9, 2015
Lânmjitter 1685
Cornelis Bosman keapet in pleats op 29-9-1685 tusken 'Anjum en Lioessens' en lit dy opmjitte troch Theodorus Livijf geometer (T 318-18 inv.nr. 4).

Mar 26, 2015
Lânmjitter Eble Wijbes
Noch in moaie oanfolling by dizze persoan. Proklamaasjeboek Skoatterlân ynventaris 127 (1706-1715) de earste proklamaasje is fan 18-1-1713: 'de lantmeter Eble Wijbes eist de cooppenningen'.

07/29/15
Yn it hypteekboek fan Tytjerksteradiel, TIE ynv.nr. 98 folio 113 vo d.d. 18-1-1693. Dizze stiet net op MpaginaE. It giet om Berber Ubles weduwe w: Lenaert Weidenaer in leven mr. Chirurgijn t Oostermeer. Hij wie doe krekt ferstoarn. Sjoch Pieter Nieuwland.
Mr. Lenart (Leonard, Leonhart) Jurriens Weydenaer (Weydner) (LEENDERT JURJENS WEIDENAAR) gedoopt Arnhem 28 juli 1650; zoon van Jurrien Frederick Weydenaer (JURJEN WEIDENAAR) en Jenneken Staets (JENKE STAATS)
chirurgijn en barbier te Oostermeer bij de Wal, overl. ald. 1691/93, tr. Oostermeer 21 mei 1671 Berber Oebeles, v Leeuwarden alias v Steenwijk, hij v Leeuwarden, aldaar niet geproclameerd); belijd. Oostermeer 1 sept. 1671, niet op lidm. lijst 1674, wel 1678, 1682; TIE S14 102 (1688), 113v (1693); ki. (ged. Oostermeer): Philippus, 22 maart 1674; Jan, 20 aug. 1676; Maaike en Antje, tweelingen, 18 sept. 1681; Antje, 23 sept. 1683; Catalijntje, 28 maart 1686
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

10/23/15
Segius nochris in 1682 yn dizze tekst:
‘De verliezende partij is: Jelle en Grietje Ottema en Augustinus Segius 'medicinae docr nomine uxoris wonende te Harich Worckum en op 't Vliet buiten Leeuwarden'.

12/26/15
Yn De Sneuper fan desimber 2015 op side 13 in moai stikje oer Egbert Barsink, 'organist en boekverkoper (1703) te Dokkum aan de Hoogstraat'. Syn soan Lodewijk Basinck is yn 1730 'mr. chirurgus' dy ferkeapet it âlderlik hûs.

2016, Apr 14
Noch in notaris yn de Weesboeken fan Ljouwerteradiel: Tjalling Siuks Rodenhuis not. publi. Als curator ad hunc actum over de nagelaten kinderen van Anti Sioerts.


2016, Apr 26
Ik (Jan Keuvelaar) mis bij de notarissen op MpaginaE:
Advertentie Leeuwarder Courant
1 september 1815: MR. T. CANTER VISSCHER, adverteerd, dat hy ingevolge besluit van Zijne Majesteit den Koning der NEDERLANDEN, de da den 27sten JULY 1815, No. 3*, is aangesteld t OPENBAAR NOTARIS te Bolsward ca Kann van dien naam.
Laatste vermelding als notaris: advertentie LC 21 december 1821. Bij overlijden in 1830 (67 jaar) laatst ontvanger der Rijks Belastingen.

2016, Jun 19
Op MpaginaE stiet: Luynninga, Joannes Joannes Postimus à afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1663. Opm.: gehuwd te Ferwoude
Yn it 'Beluidensboek' fan Warkum stiet hy neamd op 4-1-1668. Hy hat dus mar koart apteker west. Ek tsjin kommen as 'J. Loijnga'. Syn frou wie doe Riemkje Sickes Gerlsma.

2016, Oct 2
Op 10-10-1726 wurdt Jacobus Eileman (mr. chirurgijn van Schiermonnikoog) begroeven by de Oldehoofsterkerk yn Ljouwert

11/11/17
Coop Eijses twa kear yn de list op MpaginaE. Der steane de jieren 1689 en 1698 by.
Yn de proklamaasjes fan OSW 44 folio 149vo fan 1686 en OSW 45 folio 6vo fan 1693 stiet Coop Eijses beide kearen neamd as mr. chirurgijn as wenjend op de Gordyk.

11/19/17
Yn de weesboeken dizze akte, WON inv.nr. 136 foto 238. De datum fan de akte is 3-2-1643 en de ferstoarne is Bendix Willems fan Burchwert dus ticht by Boalsert.
Hansma sil Folperus Hansma wêze. Dy wie dus foar 1643 al boargemaster fan Boalsert.

11/19/17
Yn de weesboeken fan WON inv.nr. 136 op foto 243 dat Joannes Rudolphi te Boalsert dêr op 20-6-1643 al notaris wie.

11/20/17
Yn 1625 in Frans Adriaens Riemersma as goltsmid yn Boalsert.
Ik yn de weesboeken fan WON 136 in rekken út 1639 ‘Burgemeester Frans Arians Riemersma’ dy’t sulverwerk leveret. Dus in sulversmid dy ek boargemaster fan Boalsert is.

12/11/17
OSW 46 folio 47 yn 1702 ‘Egbert Gijzen chyrurgijn ende Trijntjen Hendriks echtel. op Donkerbroek’.
Hy wurdt yn 1698 mr. Egbert Gijsen mar yn 1728 mr. Egbert Gijsberts neamd.

2018, Feb 22
Yn it Recesboek fan Achtkarspelen twa kear ‘Gerardus Couperus chirurgijn woonagtig te Augustinusga’ yn 1797 en 1806. Fierder Johannes Couperus ‘chirurgijn woonagtig te Augustinusga’ yn 1800.
Ek noch yn 1803 ‘Abraham Marcus medecijne Dr. te Dockum’.

>> begin