>> HOMEpage

Burgemeesters van Bolsward 1600-1650

Zeer voorlopige naamlijst
door
M.H.H. Engels, maart 2011
Bronnen: Nedergerecht Bolsward, vooral inventarisatieboeken 1603-1611, 1624-1650 (presiderende burgemeesters), hypotheekboeken 1610-1614, 1618-1623 (ondertekend door pres. burgmr. en secr.), weesboeken (1603-1611, 1619-1623), recesboeken (1635vv); Stadhouderlijk archief (x: nieuw gekozen burgemeesters), Winsemius' Chronique 1622, Classisboek Bolsward 1600-1633, Ph.H. Breuker, Gysbert Japix (nieuw september 1635: X).
De raad van Bolsward telde zes burgemeesters en twee raadslieden; ieder jaar werden er daarvan twee uit een voordracht nieuw gekozen door de stadhouder. De zittingstermijn kon door herverkiezing langer dan vier jaar zijn.
Stuur aanvullingen en/of verbeteringen a.u.b. naar het e-mailadres op de homepage. Jan Keuvelaar deed dat april 2017 m.b.t. 1614: gegevens vermeld op het plaatje dat eind 19e eeuw is aangetroffen in de op 11 april 1614 gelegde eerste steen van het stadhuis en in de lijst van ouderlingen en diakenen.

Zie ook: Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

>> begin

Uit de archieven van de Friese stadhouders (Tresoar toegang 7 inv.nr. 473):

Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

Uitgave: M.H.H. Engels, maart 2011
Met dank aan Jan de Vries (Koudum) voor de foto's op CD.

>> begin