>> HOMEpage


Reimer Harin[g]s
Ioachim Stevens
Tiaerd Liuwes
Focke Reins co[n]s[ule]s [= burgemeesters]
Rombert Thomas quaes[tor = rekenmeester]
Timen Frans Eism[a]
Heercke Heerkes aedil[is = bouwmeester]
Jan Franses
Sibren Siccama secret[arius]

Burgemeesters van Bolsward 1600-1650

Zeer voorlopige naamlijst
door
M.H.H. Engels, maart 2011 resp. 2017
Bronnen: Nedergerecht Bolsward, vooral inventarisatieboeken 1603-1611, 1624-1650 (presiderende burgemeesters), hypotheekboeken 1610-1614, 1618-1623 (ondertekend door pres. burgmr. en secr.), weesboeken (1603-1611, 1619-1623), recesboeken (1635vv); Stadhouderlijk archief (x: nieuw gekozen burgemeesters), Winsemius' Chronique 1622, Classisboek Bolsward 1600-1633, Ph.H. Breuker, Gysbert Japix (nieuw september 1635: X).
De raad van Bolsward telde zes burgemeesters en twee raadslieden; ieder jaar werden er daarvan twee uit een voordracht nieuw gekozen door de stadhouder. De zittingstermijn kon door herverkiezing langer dan vier jaar zijn.
Stuur aanvullingen en/of verbeteringen a.u.b. naar het e-mailadres op de homepage. Jan Keuvelaar deed dat april 2017 m.b.t. 1614: gegevens vermeld op het stichtingsplaatje d.d. 11 april 1614 dat eind 19e eeuw is aangetroffen in de fundering van het stadhuis (LC 21 april 1894 particuliere correspondentie d.d. 19 april) resp. in een naamlijst van ouderlingen en diakenen (1605-1646).

Zie ook: Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

>> begin

Uit de archieven van de Friese stadhouders (Tresoar toegang 7 inv.nr. 473):

Burgemeesters van Bolsward, Hindelopen, IJlst en Sloten benoemd door de stadhouder 1643-1705

Uitgave: M.H.H. Engels, maart 2011
Met dank aan Jan de Vries (Koudum) voor de foto's op CD.

>> begin