>> HOMEpage

Burgemeesters op Ameland, 1621-1650

M.H.H. Engels, mei 2013
Bron: Nedergerecht Ameland, recesboeken (en incidenteel hypotheekboeken)
x = als het voorgaande jaar; ... = niet gevonden; merk op dat de nieuwe benoemingen vanaf 1630 aan het begin van het jaar plaatsvonden, daarvóór rond het midden van het jaar.
Men melde aanvullingen en verbeteringen aan het contactadres op de homepage!

inv.nr.: fol. datum van Hollum van Ballum van Nes
2: 9v 1621, febr. Tiebbe Douwes Egbert Hendriks Andries Juriens Jan Binnerts Isbrant Thuenyszoon Taecke Broers
55v 1622, 26-6 Gabbe Pouwels Drywe Eelckis x Obbe Cornelis x Cornelis Jellis
116v 1623, 28-7 Tiebbe Douwes Pytter Cornelis x Gerryt Cornelis Jan Gerrytz. Sicke Gerbensz.
174v 1624, 11-7 x Jan Ulbis Jan Binnerts x x Taecke Broers
... 1625 x x x x x x
282r 1626, 22-5 x Doecke Douwes Obbe Cornelis Jan Hanssen Wouter Jacobs x
330v 1627, 10-7 Jan Ulbes Sipcke Janssen Keympe Gysberts Karsien Andries Andries Dynga x
3: 27r 1628, 27-8 Tyebbe Douwes x Pytter Everts Jan Binnerts Symon Symonsz. x
... 1629 x ... x x x ...
59r 1630, 17-2 x Jan Ulbes x Dirck Foppes Hilma Isbrant Tueniss. Taecke Broers
79v 1631, 28-1 x x Jan Bennerts Andries Hernes Wouter Jacobs Pyer Franssen
100v 1632, 1-2 Redmer Tyaerdtsen Gabbe Janssen Gerloff Foppes Sybrant/Sybren Freercksen Wouter Jacobs x
116r 1633, 30-1 Dr. P. Arcerius Tiebbe Douwes x Tiepcke Arens Hemme Keimpes x
134v 1634, 22-1 Redmer Tiaerts x Hans Cornelis Obbe Cornelis Pier Franssen x
161r 1635, 21-1 Jan Ulbes x Tiepcke Arens Jucke Haeyes Wouter Jacobss. Douwe Janssen
185v 1636, 27-1 Gabbe Janssen Minne Lourens Pieter Everts Syger Janssen x Taecke Broers
4: 13v 1637, 1-2 Claes Remberts Hendrick Jelles Joachim Juckes Jucke Haeyes Piter Janssen Douwe Jansen
25v 1638, 7-2 Jan Dircks x Cornelis Hansen Carsten Andriesz. Jelle Jelles Egbert Jans
52v 1639, 21-1 Tyebbe Douwes Jan Ulbes Jan Binnerts Jucke Hayes Hemme Keympes Wouter Jacobs
72r 1640, 13-1 x x x Andries Hernes x Jelle Jelles
89v 1641, 4-1 x x x Pyter Everts x Lieuwe Sydses
... 1642, 3-1 x x x x x x
5: 71r 1643, 4-1 x Sypke Jans x Jucke Hayes x Jacob Jacobs
82r 1644, 8-1 Jan Ulbes x x x x x
...v 1645, 7-1 x Pyter Euwes x Pyter Everts Pier Fransen x
120r 1646, 16-3 Gabbe Jansen x x Joachim Juckes x Hemme Keympes
... 1647 x ... x x Hemme Kempes Jacob Jacobs
... 1648 Tyebbe Douwes ... x x ... ...
... 1649 Jan Dirks ... x Pieter Everts ... ...
... 1650 ... Sypke Jans x x ... Jacob Jacobs

Plaatsing in schema onduidelijk:
Recesboek 1648, 21-5 Siurdt Arnis, 16-12 Syurdt Arns, 17-12 Syurdt Arens, 23-12 Syurdt Aerns; van Ballum? vgl. Syoerdt Aarnes van Ballum 28-12-1631 x Orssel Claeses van Leeuwarden
Hypotheekboek 1628, 6, 7, 13 en 15 april, 7 mei Heynne Gysbarts; 1648, 7-2 Jasper Dyercks


♠ Een voorbeeld van benoeming door de vrijheer uit recesboek inv.nr. 2 ♠
Op huyden den 24en Julij 1623:
Wij Sicko van Camminga vrij ende erffheer van den Lande
Amelandt, bekennen mits deezen geordonneert ende
gecommitteert te hebben t'selvige doende doir crachte
deezis Tiebbe Douwis ende Pytter Cornelis beyde van
Hollum, Gerryt Cornelis ende Andries Cornelis beyde van
Ballum, ende Jan Gerrytz. mit Sicke Gerbensz. beyde
van Nes, tot onse Burgemeesteren ende mederechteren omme
d'banck van de heylige Justitie vanwegen off
neffens te becleden henluyden bij deesen wel expressel.
bevelende om een ygelijck goedt recht ende expeditie
te doen ende expedieren sonder eenige uytneminge
van personen off partijen, oock niet te laaten om
eenigerlije actie, oorsaecke haat ofte uyt liefde
ofte vrundtschap, gunst ofte gaave, dan in allen ge-
valle rechtvaerdel. voort te vaaren, soewel in onse
praesentie op Amelandt als in onse absentie nae
luyt den eedt op dato deezis gepraesteert in onse handen
ende hyer volgende geannoteert. Actum ende in kennisse
onser handt, huyden den 28 Julij 1623.
Sicko A Kamminga

Wij ondergeschrevene geëligeerde Burgemeesteren naementlijcken
Tiebbe Douwes ende Pytter Cornelis van Hollum, Gerryt
Cornelis ende Andries Juriens van Ballum, ende
Jan Gerryts ende Sicke Gerbrants van Nes, bekennen
bij deesen den commissie op ons gepasseert te hebben ge-
accepteert, gelovende ende swerende mits-
dien bij deesen onsen E. E. Gest. Welg. heere heer
Sicko van Camminga vrij ende erffheer van Amelant,
zijne erven ofte naecomende sampt successoren ende
den Landschappe ende Burgerije vandien goedt ende
getrou te zijn, niet te sullen staen over eenighe
saecken raat nochte daat daar toe geeven, die tot achterdeele
van zijnne Gestrenge, sijnne erven off successoiren ende
burgerije vandien soude moegen strecken, dan veelmeer
zijnne Gest., sijnne erven ende des lants ende
burgerije profijt te soecken soeveele moegelijcken is
ende een ygelijck goedt recht ende espeditie van iustitie
naer onse verstant ende beste wetenschap te doen
administreren, sonder eenige uytneminge van
personen gunst off partije in eenigerleye manieren
ende een ygel. in zijn goedt hebbende recht voor te staen
ende behulpich te weesen, den goeden soeveele moegel.
voor te staen ende te beschermen ende den quaden te straffen
soe waarlijck helpe ons Godt Almachtich, salff
ende onvercort d'voors. E. heere ende des Lants privilegien
ende gerechticheeden, in kennisse onse gewoontl.
handteyckens, huyden den 28en Julij 1623

Tyebbe Douwes
1623

Pyeter Cornelij
1623

Jan Gerryts z.
    Gerryt Corneliss.

Andries Juriens
merck mit
egener handt
hyer gesteldt

[ontbreekt: Sicke Gerbens/Gerbrants]

Naamlijst
Vrij- en Erfheer (Vrij- en Erfvrouwe) van Ameland

ca. 1400-1450 Ritske Jelmera.
1450-1463 Romke en Keimpe Donia.
1463-1486 Haije Heringa.
1486-1521/'26 Pieter Camminga.
1521/'26-1552 Wytso Camminga.
1552-1575 Pieter II Camminga.
1575-1624 Sicco Camminga.
1624-1638 Pieter III Camminga.
1638-1641 Wytso II Camminga.
1641 - 1668 Watso Camminga.
1668-1680 Frans Duco Camminga.
1680-1681 Rixt van Donia.
1681-1704 Fam. Schwartzenberg thoe Hohenlansberg.
1704-1711 Johan Willem Friso.
1711-1751 Prins Willem IV.
1751-1795 Prins Willem V.
Na het herstel van de onafhankelijkheid en nadat Ameland als een gewone gemeente bij de Provincie Friesland was gevoegd, behielden
1814-1840 Koning Willem I,
1840-1849 Koning Willem II,
1849-1890 Koning Willem III,
1890-heden Koningin Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Koning Willem Alexander
de titel: Vrij- en Erfheer (Vrij- en Erfvrouwe) van Ameland.

>> begin