>> HOMEpage


gevelsteen 1667

Admiraliteit Harlingen 1651

Bron: Familiearchief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, Tresoar Toegang 323, inv.nr. 4269
Convoluut in schapenleer gebonden met achttiende-eeuwse afschriften van tien resolutieboeken van de Admiraliteit Harlingen (1651, 1652, 1654, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724; de rugtitel wijkt af; 1651 beslaat 52 ff.) - Johan Vegilin van Claerbergen heeft deze bundel afschriften laten maken na zijn aantreden als Raad ter Admiraliteit in 1725. De schrijffouten duiden op het werk van twee personen, van wie de een verkeerd heeft opgelezen en/of de ander het gedicteerde verkeerd gehoord en opgeschreven.
Uitgave (alleen lezen): M.H.H. Engels, augustus 2012

Donderdach den 3 Julij 1651
Croeff - Wijckersloot - fiscael
De heeren Willem Simens en Rinnert
Oedses Grettinga bewinthebberen van de
geoctroyeerde Noortsche Com[pa]gnie ter
camer binnen Harlingen den heere
president aengesproken en versocht
hebbende dat eenmael een eynde
van de questie over de ingevoerde
traan anno 1650 gedaen mochte ge-
maeckt worden, waarover gedile-
bereert[!] sijnde ende geresumeert
de resolutie van den 4 October 1650
als het conformatoir appointtement
van den 21en Martij 1651 daarop ge-
volgt verstaen ende verklaren als-
noch dat de heeren bewinthebberen
geholden sijn (in gevolge van haar
eygene presentatie in de resolutie
voors. gemelt en ordre bij 't collegie
ter admeraleteyt tot Amsterdam[)]
van de onaengegeve traan tot twa-
lyf hondert en seven quartelen 's
landts gerechticheyt te betaelen be-
lopende de negen hondert
25v] vijf ende sestig Car.guld. talyff str
doch onder deductie van de voeringe op
traan traan tot Amsterdam wor-
dende gegeven te weten van de twee
hondert guld. dat den convoy bedraegt
seven gulden beloopende voor de gehee-
le ingevoerde betaelde ende noch
te betaelende traan ses ende seven-
tich guld. ellyff stuivers welke af-
getogen van voors. negen hondert vijf
ende sestich guld. twallyf str. met[?] noch
suyver ten profite vant lant worden
betaeldt acht hondert negen en tachtig
guld. een str. die den convoymeester
Baert bij desen wort geordonneert
sijnnen dubbelden voor ontvang te
bringen ende van de gemelte comppag-
nie promptelijck te vorderen en ont-
vangen achtervolgens de appostille
op den 21en Martij 1651 aen hem Baert
bij den raat verleent.

Nae versochte audientie sijn binnen-
gestaen Dr. Harckens en Sonnema
van Groningen occupeerende voor
Pieter Huyschen exhiberende tot ver-
istratie[!] haarder sake de navolgende
stucken getekent met no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
en 8 neffens een missive geslooten van
den convoymeester Twenbergen op
welke stucken sijn gestelt exhibitum
met de nombr. hierboven gemelt
ende de clercq gelast deselve ter
secretarie te bewaren wordende de
despositien diffinitive gedefereert tot
competent getal der heeren Raden.

Op den requeste van Jan van Oijen
is geappossilleert.

26] De heeren Raaden ordonneeren den con-
voymeester Blanckema om de heeren
Raaden te berichten waarom hij het
gerequireerde tractement aen den sup-
pliant niet heeft betaeld ende den-
geenen gecort dewelcke 't selve heeft
getrocken dit tegens saterdach naest-
komende sonder daarvan te blijven
in gebreke.

Vrijdach den 4 Julij 1651
Croeff pres[id]ent - Wijckersloot - fiscael
Op den requeste van Jan van Oijen is
naarder gestelt.

De heeren Raaden ordonneeren als-
noch den convoymeester Blanckema
om het tractement (volgens voor-
gaende des raads appoinctement) aen
den suppliant Jan van Oijen te betaelen
tot dato van de sentientie[!] ende weder-
omme cortten den gemeenen welcke
't selve hebben geprofiteert ende ont-
vangen. Actum den 4 Julij 1651. Gep.
J. van Croeff vt.

Is venditie geholden van eenige ge-
confisqueerde goederen.


Uit de gevel van "Leeuwenburg"

In Harlingen heeft de admiraliteit op achtereenvolgens drie verschillende plaatsen vergaderd: eerst in een gebouw bij de Kleine Sluis aan de zuidzijde van de Zuiderhaven, waaraan de gevelsteen uit 1645 herinnert. De spreuk "Concordia res parvae crescunt" (Door eendracht worden kleine zaken groot, ofwel: Eendracht maakt macht) onder een leeuw met zeven pijlen van de Zeven Verenigde Provinciën kenmerkte de admiraliteit als een college van de generaliteit. Die eerste vergaderplaats vond men onwaardig: de Staten van Friesland besloten op 27 mei 1653 dat "redres mogte worden gestelt op de geduurige absentie der Heeren Raden ter admt. tot Harlingen van het collegie, [d.i.] de plaets huner residentie aldaer, de quaede administeratie der penningen ... tot de ... equipagie geconsenteert"; op 12 maart 1652 was de magistraat van Harlingen "geordonneert 't Collegie ter Admiraliteit te versien met [adequate] huysinge". Deze scherpe resolutie werd een jaar later gevolgd door een aanmaning in minder strenge bewoordingen, die alleen het leveren van "bequame pack- en gevangenhuysen" betrof. In de dankzij de bundel Vegilin van Claerbergen overgeleverde notulen van 1652 komt de wenselijkheid van een nieuw gebouw op 18 maart ter sprake, maar niet een heuglijk bericht over verhuizing: die moet gezien het bovenstaande in het voorjaar van 1653 hebben plaatsgevonden. De notulen van 1653 zijn helaas niet overgeleverd in de bundel afschriften. Op de plattegrond uit ca. 1664 van Schotanus staan zowel het oude als het nieuwe "Collegie" afgebeeld.
In de nacht van 12 op 13 januari 1771 ging het nieuwe gebouw aan de noordzijde van de Zuiderhaven in vlammen op. De registers (7 delen) op de resolutieboeken van de admiraliteit bleven gespaard. De provincile admiraliteiten werden in 1798 afgeschaft; daarvoor in de plaats kwam een Departement van Marine in Den Haag. Bij een brand aldaar op 8 januari 1844 gingen veel admiraliteitsarchieven verloren, waaronder de registers van Harlingen. De originele Dokkumer resolutieboeken van 1599 en 1601 zijn bewaard gebleven omdat ze via particulier bezit in Tresoar te Leeuwarden resp. het Algemeen Rijksarchief in Den Haag terecht zijn gekomen.
Het gebouw "Leeuwenburg" met het halfronde gevelornament naast de havenpoort, dat al in 1703 gebruikt werd als logement voor de uitwonende raden, werd in 1771 tevens vergaderplaats van de Admiraliteit. De panden aan de Zuiderhaven werden herbouwd als 's Lands Magazijn met het jaartal 1776 in de gevel. Alle genoemde gebouwen zijn er thans niet meer. Drie gevelstenen herinneren aan de vergadergebouwen: die van 1645 en 1667 in Harlingen en die van Leeuwenburg in het scheepvaartmuseum te Groningen!

Namen in de transcriptie

Abbema Abema Abraham Abt Ackema Acker Agatha Aisema Aitsema Aitsma Aiyolts Albert Alberts Amelant Amstelredam Amsterdam Anderis Anthonis Antoni Aris Aylva Ayolts Baart Baert Barent Belckummer Bien Bildzijl Bilzijl Blanckem Blanckema Boertang Bouchorst Bourtange Brabandt Brabant Brasiliaensche Brazyl Breda Broers Broils Bulter Buttels Buyten Camericx Camerix Camp Camps Capenverde Capeverdische Carel Casper Cergerau Claas Claasen Claes Claesen Claessen Clant Clasen Cocheran Collem Commer Compagnie Coninck Coning Coppens Cornelis Coucheron Couheran Croeff Croon Crunia Cuyck David Delffzijl Delfzijl Denemercken Dirck Dirk Doccum Doncker Douckes Douwes Ecama Egbert Egge Eggo Elske Eminga Engels Engelsche Eschewijlen Eyshinga Eysinga Eyssinga Eysynga Faber Feike Feycke Fiat Fockes Fonteyn Frans Fransciscus Franscois Fredrick Friesland Frisia Frysia Funserwolt Funzerwolt Gaats Gabbes Gauma Gedeputeerde Gedeputeerden Geerits Geerts Generael Gerardus Gerloffs Gerrits Gisbert Graaff Graeff Graven Grettinga Groenewolt Groenlansche Groenlantsche Groenwolt Groenwolts Groningen Groot Groots Haesrecht Hage Harckens Harlingen Harmen Harmin Haye Hayes Haykes Heemstra Heere Heerman Heermans Hendrik Henricus Hessels Hindelopen Hoeff Hoff Hoffs Hollant Hollantsche Hom Hoove Hove Hubert Huninga Huyschen Jacob Jacobs Jan Jansen Jaques Jarig Jean Jeltes Jetting Jettinge Jisp Johan Johannes Joost Junius Jurrien Jurriens Jurryens Kielaert Klases Lambaerts Lambarts Lambert Lande Langeackerschans Leeuwarden Ley Lieuwe Lucas Luick Lunnitien Maas Maccum Mackum Maes Mani Maria Marsual Marsum Martijn Mepsche Michel Minnema Mircks Modderman Moll Muncke Nanne Nassou Nijsten Nimwegen Noorden Noorder Noorderquartier Noortsche Noortzee Norder Norwegen Nyenoort Ockema Oeds Oedses Oenema Oijen Ommelanden Oosten Oosterwolde Orientsche Orisonsche Orisontsche Orizontsche Oterdom Oterdum Pansers Parre Paulo Petcum Petting Pierius Pieter Pieters Popke Portugael Post Reneman Rengers Request Reyn Reyners Reynner Rhijn Ridder Rincke Rinnert Roode Roptazijl Roseboom Rotterdam Runnia Ruts Saling Salingh Schaeft Schelling Schelte Schelto Schiermunckeoogh Schiermunickeoog Schmitten Schotse Sibrant Simens Simonides Sioorda Sipke Sloot Slooten Smitten Sonnema Sorlis Spangien Spronsen Staaten Stadt Staten Stavoren Stoffels Sweerts Sybrant Termunterzijl Teunis Theodori Tiaard Tiaardt Tiaart Tialling Tiassens Tiebbe Tierck Tijstinck Tomas Tomes Tripkes Tromp Twenbergen Tzietske Tzietsre Uytrecht Velsen Vetzensius Viarda Vlaenderen Vlie Vliestroom Voort Vranckrijck Vriesland Vrieslandt Vrieslant Vriessche Vryesland Waal Wael Walrichts Warffhuis Warffhusen Warffum Warfhusom Wat Wederspan Westersche Wiarda Wiertsama Wiertsma Wijckersloot Wilhelm Willem Wilt Witte Wolters Wopke Worcum Worden Yge Zalingh Zeelant Zwoll

>> begin